Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE"

Transkript

1 SIDE 1 AV 22 Thor Heyerdahl videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 23. september 2005

2 SIDE 2 AV 22 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0.0 ANBUDSINNBYDELSE 1.0 ANBUDSREGLER 2.0 INFORMASJON OG FORUTSETNINGER 3.0 ORIENTERING OM GJENNOMFØRINGSMODELLEN 4.0 KRAV 5.0 KVALIFISERING 6.0 TILDELING 7.0 FYLKESKOMMUNENS BEHANDLING AV ANBUDENE 8.0 VEDLEGG

3 SIDE 3 AV INNBYDELSE Vestfold fylkeskommune inviterer herved til åpen anbudskonkurranse om komplett utvikling, prosjektering og utbygging av prosjekt Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Dette er en konkurranse i samspillmodell og vinneren skal inngå i en samspillallianse sammen med vinneren i anbudskonkurransen for arkitektgrupper. Kontraheringen vil følge lov om offentlige anskaffelser, forskriftenes del 2. For dette prosjekt er det valgt åpen anbudskonkurranse hvor en kvalifiserer og tildeler i samme konkurranse. Grunnlaget for konkurransen er dette dokumentet med vedlegg. Kravene i anbudsgrunnlaget skal besvares i sin helhet, og anbydere som unnlater av å levere inn dette materialet, vil kunne få sitt anbud avvist. Anbudet skal leveres i 2 eksemplar på papir, samt elektronisk på CD. Dokumentene skal leveres både som åpne dokumenter, og konvertert til pdf-format. Gjennomføringen av prosjektet forutsetter politisk godkjenning. Anbudet skal sendes til eller leveres til Vestfold fylkeskommune SKUP v. Måns Davidson Svend Foynsgt Tønsberg Kontorets åpningstid er og merkes SKUP - Larvik - Anbudskonkurranse Entreprenør Anbudet skal være Vestfold Fylkeskommune i hende senest: Tirsdag kl Anbudsbefaring gjennomføres på Thor Heyerdahl videregående skole, avdeling Hoffs gate tirsdag kl Tønsberg 23. september 2005 Knut Pihl Assisterende fylkesrådmann

4 SIDE 4 AV ANBUDS/ANBUDSREGLER Lov om offentlige anskaffelser mv av 16. juli 1999 nr.69, ajourført med endring ved lov 13. desember 2000, med tilhørende forskrifter fastsatt ved kgl. Res. 15. juni 2001, og senere endringer gjelder for anskaffelsen Alle dokumenter skal leveres på norsk. 2.0 INFORMASJON OG FORUTSETNINGER 2.01 Byggeier og byggherre Vestfold fylkeskommune - SKUP v/ Måns Davidson Tlf.: Svend Foynsgt 9 Fax: Tønsberg Byggherrerådgiver / prosjektveileder i samspill: PTL Kristiansand v/øyvind Lundberg Tlf.: Serviceboks 637, 4616 Kristiansand Fax: Mål for prosjektet Thor Heyerdahl videregående skole Disse målene er hentet fra Visjonsbok Larvik som ble utarbeidet i prosjektets idéfase. (Dokumentet i sin helhet kan lastes ned fra SKUP sin hjemmeside.) Samfunnsmål Disse målene beskriver hvilke langsiktige virkninger skolen skal ha på samfunnet etter at skolen er ferdigstilt og har vært i bruk i 5-10 år. 1. Verdiskaping Skolen skal gjennom kompetansebygging bidra til økt verdiskaping, samarbeid og tjenesteyting i Larvik og regionalt. Samarbeid innenfor et internasjonalt perspektiv er også et element som må vektlegges. Samtidig skal skolen bidra til vekst og læring for den enkelte. 2. Ressursbruk Skolen skal framstå som et fleksibelt og tids-, areal- og ressurseffektivt kompetansesenter. 3. Samhandling Skoleanlegget skal ved sitt konsept og sin utforming være en åpen og attraktiv møteplass for kommunens befolkning. Effektmål Disse målene beskriver hvordan prosjektet og den konkrete fysiske utformingen skal påvirke skolens virksomhet etter at skolen er tatt i bruk. 4. Læring og sosiale ferdigheter Skoleanlegget skal ved sitt konsept og sin utforming i møtet mellom ansatt og elev bidra til å øke læringsutbyttet gjennom å utfordre til aktiviserende og varierte arbeidsmåter, samt til utvikling av sosiale ferdigheter. 5. Kultur- og identitetsbygging

5 SIDE 5 AV 22 Skoleanlegget skal ved sitt konsept og sin utforming være en attraktiv og stimulerende arbeidsplass og et aktivt element i kultur- og identitetsbyggingen. 6. Møteplass Skoleanlegget skal gjennom sitt konsept og sin utforming utfordre interne og eksterne aktører til å skape spennende sosiale og kulturelle fellesarenaer og gi rom for gode samarbeidsrelasjoner mellom disse. Resultatmål Disse målene beskriver styringsparametere for prosjektet og den konkrete fysiske utformingen under planlegging og gjennomføring. 7. Arealeffektivitet Skoleanleggets bygningsstruktur og pedagogisk plattform må være så integrerte at de pedagogiske arealer er opp mot 100% utnyttet til enhver tid. 8. Funksjon Skoleanlegget skal være tilrettelagt for bygningsmessige og tekniske endringer, slik at den til enhver tid vil kunne håndtere endringer i opplæringsplaner, struktur og kapasitet. 9. Miljø Skoleanlegget skal ved utforming og materialvalg reflektere en bevisst holdning til miljø. 10. Kommunikasjon Skoleutbyggingen skal gjennomføres slik at den får positiv forankring blant elever og ansatte, i fylkeskommunen, i lokalsamfunnet, i media og blant leverandørene. 11. Rammebetingelser Skoleutbyggingen skal gjennomføres innenfor politiske vedtak og de rammebetingelser som til enhver tid er forankret i prosjektets styringsgruppe Utbyggingsprogrammet og prosjektets bakgrunn Utbyggingsprogrammets overordnede visjon og målsetting er : Vestfold best på videregående opplæring Arbeidet med utbygging av de videregående skolene i Vestfold skal gjøre Vestfoldskolene best på videregående opplæring, skolene skal bli best mulig til å gi utdanning for framtiden, både organisatorisk, ressursmessig og bygningsmessig. Grunnlaget for læring gjennom hele livet er lagt med flere nye reformer i skoleverket: Reform 94, Reform 97 og Kompetansereformen for voksne. For at vestfoldsamfunnet skal møte de viktigste utfordringene de nærmeste årene, er det to viktige innsatsområder, utdanningssystemet som grunnlag for livslang læring og voksenopplæringen. De nye læreplaner og den nye opplæringsloven legger vekt på demokratisering og engasjement i opplæringssamfunnet. De videregående skolene i Vestfold skal være fleksible og tilpasningsdyktige til endringer, både med hensyn på ungdomskullenes størrelse, endringer i elevenes ønsker, arbeidslivets behov og strukturelle endringer i utdanningssystemet. I dette arbeidet skal skolenes pedagogiske visjoner, organiseringen av det pedagogiske arbeidet og den bygningsmessige utformingen framstå som en helhet, hvor bygningenes arkitektur aktivt støtter opp om skolens pedagogiske arbeid. I sum kan man si at skoleprosjektet bygger på to integrerte grunnpilarer: En som angår utvidete pedagogiske rammer og muligheter og en som gjelder samhandling med omgivelsene.

6 SIDE 6 AV 22 For å oppnå dette fattet fylkestinget vedtak om samorganisering og samlokalisering av de fire videregående skolene i Larvik til en skole. Det ble gjort en omfattende utredning i forbindelse med lokalisering av det nye skoleanlegget. Fylkestinget vedtok lokalisering av det nye skoleanlegget til bydelen Torstrand, på området der Thor Heyerdahl VS avdeling Hoffs gate er plassert i dag Tomt, regulering og atkomst Kommune og kommunedelplan. Planområdet er i den gjeldende kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlig formål - skole og friareal. Det er utarbeidet en kommunedelplan for Larvik by som inkluderer planområdet. Kommunedelsplanen har vært ute til høring og skal på et ny høringsrunde. Kommunedelsplanen forventes bli godkjent sommeren I kommunedelsplanen er planområdet båndlagt i påvente ny reguleringsplan. Reguleringsplan og konsekvensutredning Det pågår arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning (KU) for det aktuelle planområdet. Reguleringsplan og KU gjennomføres som en planprosess og vil bli behandlet under et i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 1.april Planarbeidet utføres av Vestfold Fylkeskommune i egen regi, og VFK er felles forslagstillere med IF Fram. Planarbeidet utføres i tett samarbeid med Larvik kommune som planmyndighet. Det er åpnet for at byggområdet for skoleanlegget kan skilles ut som en egen reguleringsplan hvis det er vesentlige forhold i den store planen som forsinker prosjektet. Anbudskonkurransen for arkitektgrupper inngår som en del av planprosessen og vinnerutkastet vil legges til grunn i reguleringsplan og KU som skal sendes inn til 1.gangsbehandling i løpet av våren Det forutsettes at samspillalliansen vil overta ansvaret for reguleringsplanen og KU etter 1.gangsbehandlig i Larvik kommune. Eiendomsforhold Konkurranseområdet for skoleanlegget eies i dag av Vestfold Fylkeskommune, IF Fram, Larvik kommune og NorBetong AS. Det er i forbindelse med lokaliseringsvalget for skoleanlegget og den pågående planprosessen inngått avtaler mellom grunneierne som gjør at eiendommene innenfor konkurranseområdet skal overdras til VFK Arealer og økonomi Utkastene i anbudskonkurransen for arkitektgrupper har som målsetning å løses innenfor en brutto arealramme på m2 BTA. Prosjektet har en netto arealramme på m2 NTA. Fylkestingets vedtok i Byggeprogrammet en brutto arealramme på m2 BTA. Arkitektonkurransens mål om å planlegge skoleanlegget innenfor m2 BTA skal utfordre til å finne ytterligere effektiviseringspotensial, særlig når det gjelder B/N faktor og fleksibel tenking i planløsningene. I etterkant av godkjenningen av Byggeprogrammet i vedtok fylkestinget i at byggeprogrammet skal kompletteres med arealer til et kommersielt treningssenter og for å oppgradere idrettshallen til en multiarena. Begge disse tilleggselementene forutsettes å være selvfinansierende ved inntekter både når det gjelder investering og drift. Dette vil bli endelig avklart i løpet av konsept/skisseprosjektetet. Hovedfunksjoner og arealoversikt framgår av rom og funksjonsprogrammet. Fylkestinget vedtok i forbindelse med byggeprogrammet en øvre prosjektkostnad på 597 mill.nok. Denne summen inkluderer allerede påløpte kostnader for lokalisering, programmering og egen administrasjon og ekstra reserver. Det er også avsatt 60 mill. NOK i sikkerhetsmarginer for hele skoleprosjektprogrammet i VFK.

7 SIDE 7 AV 22 Det skal etableres en målsum i samspillalliansen. Målsummen skal inkludere alle kostnader som utgjør Grunnkalkyle i henhold til NS 3453 pluss en del av den avsatte reserven. Det presiseres at i den foreløpige målsummen inngår ikke infrastruktur som trafikkløsninger utenfor skoletomta, kunstnerisk utsmykking og tomtekostnader. Entreprisekostnad for prosjektet er stipulert til ca mill.nok Status eksisterende bygninger Alle eksisterende bygninger og konstruksjoner på byggeområdet for skoleanlegget skal rives og saneres. Hvis deler av det eksisterende skoleanlegget kan opprettholdes i byggeperioden er dette en absolutt fordel, men ikke en forutsetning. Avhengig av vinnerutkastet i anbudskonkurransen for arkitekter vil det være aktuelt å bruke eksisterende kontorbygg og lager som prosjektkontor og en del av riggen. Dette kan først avklares etter at vinnerutkastet foreligger. Det foreligger en tilstandsrapport for skoleanlegget i Hoffs gate som kan lastes ned fra SKUP sin hjemmeside Kontrahering og entrepriseform VFK vil ved denne anbudskonkurranse kontrahere en gruppe bestående av rådgiverer og entreprenører som dekker alle fag. Parallelt med anbudskonkurransen som dette dokumentet beskriver, gjennomfører VFK en begrenset anbudskonkurranse med formål å kontrahere arkitekt og landskapsarkitekt til prosjektet. Arkitekt, landskapsarkitekt og gruppen bestående av rådgivere og entreprenører skal alle inngå i en samspillallianse sammen med VFK og brukere. Samspillalliansen skal ha ansvaret for gjennomføring av konseptavklaring, prosjektering, bygging, prøvedrift, dokumentasjoner og garantiarbeider. Alliansen ivaretar alle prosjektadministrative oppgaver i prosjektet i forhold til planlegging, prosjektstyring, kvalitetssikring, administrasjon osv. Fylkeskommunens byggherren vil være samspillalliansens ledere. Jfr. kapittel 3 Orientering om gjennomføringsmodellen. Arkitekt og Lark velges ut i en pågående konkurranse. Denne gruppen vil inngå som en likeverdig part i alliansen. Videre vil en representant fra den valgte entreprenørgruppen bli invitert til i å sitte i en arbeidsgruppe under evalueringen av arkitektkonkurransen Fremdrift Følgende milepæler gjelder for prosjektet: Kontrakt samspillallianse 15.februar 2006 Skisseprosjekt og rammetillatelse Høsten 2006 Godkjent reguleringsplan og KU Høsten 2006 Forprosjekt Sommer 2007 Innflytningsklart skole- og utomhusanlegg 1. juni 2009 Drift skoleanlegg 15.august Riving. Rivingen skal tilfredsstille alle krav til helse, miljø og sikkerhet, samt gis en høyest mulig grad av ressursbevaring. Referanseprosjekt når det gjelder riving er Pilestredet Park i Oslo. Det skal også legges til grunn prinsipper i Miljøsaneringsveiledere utgitt av GRIP. Samspillalliansen står i prinsippet fritt med hensyn til valg av arbeidsmetoder og hjelpemidler. Det forutsettes: - at rivearbeidet utføres selektivt - at krav til grenseverdier for støy, støv og vibrasjoner overholdes - at øvrige ulemper for naboer, VFK og dens leietagere begrenses mest mulig

8 SIDE 8 AV 22 - at arbeidet utføres med nødvendig omhu og forsiktighet og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter - at det til enhver tid på arbeidsstedet finnes materiell og personell av nødvendig kvalitet og kapasitet Rent Bygg Prosjektet skal gjennomføres etter Rent Bygg prinsippet. Referansedokument når det gjelder Rent-bygg er RIF sin veiledere 6606-S Rent Tørt Bygg. Formålet med Rent-bygg er blant annet: Bedre inneklima i det ferdige byggeprosjektet Bedre arbeidsmiljø for de som jobber på byggeplassen Oppnå en ryddigere arbeidsplass med mindre skader Viktige elementer i Rent-bygg: Rydding etter egne arbeider Periodisk støvsuging av alle gulv etter tett bygg Støvsuging av alle hulrom i vegger og over himling Støvreduksjon ved bruk av produksjonsrom Støvreduksjon ved bruk av verktøy med lokalavsug Gjennomføring av mottakskontroll for visse typer materialer Minst mulig tilførsel av fukt og fuktholdige materialer etter tett bygg 2.11 HMS Det er svært viktig at de overordnede HMS-mål for prosjektet etterleves av alle deltakerne med fokus på: - forebygging av skader på person eller miljø - et godt arbeidsmiljø - gjeldende lover og forskrifter om sikkerhet og verneutstyr - en effektiv og rasjonell arbeidsplass Det er et mål at byggearbeidene gjennomføres uten personskader. 3.0 ORIENTERING OM GJENNOMFØRINGSMODELLEN. Utbyggingen av Thor Heyerdahl videregående skole er vedtatt gjennomført etter samspillmodellen. Modellen baserer seg på en partnerskapstanke, hvor en fokuserer på den kompetansen de forskjellige aktører i et byggeprosjekt besitter og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet. Modellen baserer seg også på et prinsipp om åpen bok der det skal være full åpenhet, gjennomsiktighet og tilgang til alle dokumenter for alle parter. Det er også viktig å ha forståelse for hvordan noen nøkkelbegreper skal brukes for å unngå missforståelser: Byggeier: Bestiller av prosjektet, i dette prosjektet Fylkesrådmann representert ved prosjektledelsen for utbyggingsprogrammet (SKUP).

9 SIDE 9 AV 22

10 SIDE 10 AV 22 Byggherre: Bestillers kontraktspartner og representant samspillalliansen med likeverdig forhold til de andre i samspillalliansen. Ønsker for modellen er at den skal fokusere på felles interesser og samhandling utnytte alle aktørers kompetanse i samhandling felles økonomistyring som kan reduserte endringer og reduserte konsekvenser ved endring redusere konflikter i gjennomføringen Fylkeskommunens byggherrerådgiver PTL Kristiansand AS har mye erfaring med å gjennomføre samspillprosjekter. Lignende modeller som den som skal gjennomføres ved denne utbyggingen har vært gjennomført/gjennomføres på følgende prosjekter: HABU, Sørlandet sykehus, Kristiansand Kvadraturen skolesenter, Kristiansand BUP, Sørlandet sykehus, Kristiansand Vest-Agder Klinikken, Sørlandet sykehus, Kristiansand Tunballen skole, Songdalen kommune Gjøvik videregående skole, Oppland fylkeskommune Vinstra vidaregåande skule, Oppland fylkeskommune Riksarkivet Kringsjå, Statsbygg Torstad Ungdomskole i Asker Fullført Fullført Fullført Fullført Fullført Pågår Pågår Fullført Pågår Utover dette er det gjennomført samspillprosjekter etter forskjellige modeller over store deler av landet. Hovedprinsippene: Vestfold fylkeskommune (VFK) ønsker en samspillmodell med tidlig medvirkning fordi VFK ønsker tidlig samhandling med de aktørene som i størst grad kan og vil påvirke prosjektforløpet og prosjektresultatet. Det er en grunnleggende holdning at arkitekter, entreprenører og rådgivere i samhandling kan optimalisere et prosjekt. For prosjektet Thor Heyerdahl videregående skole vil det bli gjennomført en vurdering og evaluering av konseptet etter at samspillalliansen er etablert og disponibel for VFK. I samspillkonseptet for Thor Heyerdahl videregående skole skal VFK, bruker, arkitekt, rådgivere, entreprenører og eventuelt leverandører danne en samspillallianse. Alliansen forplikter seg til sammen å gjennomføre prosjektet i henhold til et sett bestemmelser nedfelt i en 3-delt samspillavtale. Avtalens del I samspillavtalen (intensjonsavtale) - inngås mellom samspillalliansen og VFK (byggeier) og del II - leveranse- og oppgjørskontrakten - mellom de utførende/rådgivere og VFK. Samspillavtalen del III: Leveranse og oppgjørsdel som omhandler ansvar i garantiårene, inngås mellom utførende/rådgivere i samspillalliansen og VFK i forbindelse med overtakelsen. Partnerskapet mellom utførende/rådgivere varer til de 5 garantiårene er avsluttet. Sentrale forutsetninger i samspill; - Kvalitetsdimensjonene fokuseres og det settes mål. - Prosjektrammene for tid og økonomi holdes under kontroll.

11 SIDE 11 AV 22 De sentrale grepene i samspill: - Utførende/rådgivere/arkitekter kontraheres etter andre kriterier enn kun pris fordi aktørenes forståelse for og metoder for prosjektgjennomføring direkte påvirker kvalitet og pris. Definering og detaljering av tildelingskriterier og vekting av disse gjøres i forhold til utfordringene i det konkrete prosjekt. - Utførende/rådgivere/arkitekter inngår en forpliktende avtale seg imellom som på best måte tilfredstiller de grunnlaggende prinsippene i samspillmodellen. - Samspillalliansens ansvarsområder og grensesnittet mot byggeier som bestiller og byggherre som alliansepartner og medvirker detaljeres og implementeres i prosjektorganisasjonen og dens organisasjons- og kvalitetssystem. - Det legges til rette for gode og konfliktfrie samarbeidsformer. - Det innføres nye arbeidsmetoder for å sikre at potensialet i modellen utløses - Aktørene sørger for tilgjengelig og riktig kompetanse gjennom hele prosjektet. - Det legges til rette for god brukermedvirkningsprosess der bruker ansvarliggjøres - Det benyttes incitament for nøkternhet og kreativitet. - Det arbeides mot felles mål og med fokus på suksesspåvirkere og virkemidler. Organisering Organiseringen i en samspillmodell er ikke så veldig ulik en tradisjonell modell. Det som er spesielt er samspillalliansen. Denne er prosjektets øverste organ relatert til forhold som hører inn under dens ansvarsområde (ref. styringsnivåene kommentert under). Alle aktørene er likt representert i samspillalliansen. Se vedlegg Samspill organisasjonsprinsipper. Det som er viktig er hvordan man organiserer arbeidsprosessen. Her er utredningsstrukturen sentral. Dette gjøres ved at samspillalliansen bestiller utredninger som utføres av tverrfaglige grupper som innstiller på løsning. Samspillalliansen velger løsning på bakgrunn av utredninger. Samspillalliansen kan velge å delegere større eller mindre oppgaver til andre organer. Økonomiske rammer og incitamentsystem. Den økonomiske rammen for prosjektet vil bli definert som en målsum som vil bli avklart i forbindelse med forprosjektet og behandlingen av dette. Kontakten vil ha en incitamentsdel i forhold til målsum. Som et utgangspunkt legges det opp til at incitamentavtalen vil gi en 50/50 fordeling mellom VFK og utførende/rådgivere. Et element i anbudskonkurransen er anbyders innspill relatert til incitamentregimet og dette vil endelig bli avklart i kontraktsforhandlinger. Det vises til samspillavtalen del I og II, kommentert under og sin helhet vedlagt. SAMSPILLAVTALEN. Samspillavtalen Del I: Samspillavtale mellom byggeier og samtlige alliansepartnere, både utførende, arkitekt og rådgivere. Regulerer samarbeidet (nedtoner varslingsregelen) Angir mål og suksesskriterier Angir oppgjørsform og incitamentsprinsipper Definerer byggeierens sanksjonsmuligheter overfor de utførende innen alliansen Angir krav til sikkerhetsstillelser Skisserer hovedprinsipp og dokumenter for kontraktdel II og III Samspillavtalen er utarbeidet etter prinsippet om at "vi vil bruke vår kompetanse og våre ressurser til kreativitet, gode gjennomarbeidede løsninger mm framfor varslinger og andre typer posisjoneringer"..

12 SIDE 12 AV 22 Samspillavtalen Del II: Leveranse- og oppgjørsdel, inngås mellom samspillalliansen og byggeier. Spesifiserer kontraktmålsum og forutsetningene for denne Presiserer det solidariske ansvar for gjennomføring prosjektering og produksjon Regulerer leveransene og kontraktmålsumoppgjøret Presiserer forutsetninger relatert hevning av avtale Presiserer garantiansvarsforhold Samspillavtalen Del III: Leveranse og oppgjørsdel for samspillalliansens ansvar i garantiårene, inngås mellom samspillalliansen og byggeier i forbindelse med overtakelsen. Spesifiserer forutsetninger knyttet til håndtering av alliansens oppgaver og ansvar i garantitiden. Presiserer alliansens solidariske ansvar for retting av forhold i garantitiden som tilligger alliansen, herunder prinsipper for ansvarsavklaring bestiller - alliansen og alliansen - allianseaktører. Presiserer forutsetninger knyttet til tilbakeholdelse av et omforent beløp fra sluttoppgjøret for håndtering av forhold som må rettes og som har sin årsak i disposisjoner og valg vedtatt av samspillalliansen. Under er noen typiske suksesspåvirkere opplistet. Erfaringsmessig er det flere fiaskopåvirkere og suksesspåvirkere i et prosjekt. Vi har her forsøkt å fokusere på en del sentrale suksesspåvirkere som alliansen bør og skal fokusere på i prosjektgjennomføringen. Ved innlevering av dette anbudet forplikter anbyder å bidra til at disse faktorer blir gjennomført. 1. Tilgjengelig og riktig kompetanse i hele prosjektets lengde. 2. Gode og planlagte samspillprosesser, samspillsystemer og samspillarenaer der partnerne ansvarliggjøres. 3. Økonomiforståelse og økonomistyring med omforent fokus på ansvar, oppgaver, prosess, system og person. 4. Fokusering på drifts- og vedlikeholdskostnader og kost-nytte effekter. 5. Tett på ledelse i alle deler av organisasjonen og i prosessene 6. Felles, omforent og implementert kvalitetsplan for hele samspillalliansen 7. Optimalisering av ressursbruk i verdiskapende prosesser og i administrative prosesser 8. Det etableres felles mål og arbeides mot disse. Mål og virkemidler. Etablering av felles mål og valg av virkemidler for å oppnå disse er sentrale elementer i en samspillprosess. Prosjektet Thor Heyerdahl videregående skole vil ved oppstart av prosjektet gjennomføre en studietur samt et teambyggingsseminar for å forsøke å få etablert disse målene snarest. Det vil også bli satt fokus på teambygging som et element for å samspillalliansen å arbeide godt sammen. Sentrale grensesnitt økonomiansvar og styring.

13 SIDE 13 AV 22 Samspillalliansens og byggeierens ansvarsområder er viktige å holde styr på uansett gjennomføringsmodell. Prinsippene for samspill er vist i vedlegget - Styringsnivå I og II.

14 SIDE 14 AV KRAV Anbyder skal være godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven tiltaksklasse 3 for alle fag, herunder for SØK. Dersom godkjenning ikke foreligger må det vises til ytelser som tilsvarer de krav som stilles til denne tiltaksklassen, for eksempel ved utenlandske anbydere. Dersom anbyder finner at anbudsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig informasjon, kan man skriftlig be om tilleggsopplysninger. VFK kan gi slike opplysninger inntil 6 dager før innleveringsfristen. Opplysningene vil bli gitt skriftlig og meddelt samtlige anbydere. Anbyder må oppnevne en ansvarlig kontaktperson, som har ansvaret med å spre informasjon inn i gruppen. Byggherren skal være leder for samspillalliansen. Oppbyggingen av samspillorganisasjonen er skissert i vedlegg Samspill organisasjonsprinsipper. Endelig avklaring av funksjoner og roller vil detaljeres etter at anbyder er valgt og i sammenheng med anbyders innspill i anbudet. Spesielle forutsetninger og krav for prosjektet. Politiske vedtak - samorganisering - lokalisering - byggeprogram - arena/treningssenter) Visjonsbok Larvik Rom- og funksjonsprogram Teknisk program Funksjonsbasert kravspesifikasjon. Forhold til byggesak og tilsynsmyndighet, SØK-funksjonen Anbyder skal ivareta SØK-funksjonen i prosjektet. SØK er ansvarlig for og har oppgaver knyttet til: - utforming av søknad med underlag - varsling og informasjon til naboer - å begrunne plassering i tiltaksklasse - komplett søknad om tillatelse - innarbeide naboprotester i søknad - alle søknader om ansvarsrett - at det utarbeides kontrollplan når nødv. - å oppgi kontrollform for tiltaket - kontakt med kommunen i byggesak - å formidle henvendelser og pålegg fra kommunen - koordinere de ansvarlige, både PRO og UTF - å påse at foretakene har de nødvendige kvalifikasjoner - informasjonsflyten mellom PRO og UTF - innsamling av kontrollerklæringer fra KTR - å påse at tiltaket er prosjektert før igangsetting - rapportering ulovlige forhold til kommunen - kreve ferdigattest eller brukstillatelse når ferdig

15 SIDE 15 AV 22 SØK sørger for at det etableres en kontrollplan offentlig godkjenning og for å følge opp denne. Krav til skisse- og forprosjektmateriale. Vedlagt er gitt en oversikt over minimumskrav som stilles til hva som behandles i skisse- og forprosjektfasen. Forprosjektrapporten er den sentrale rapporten i forhold til VFK sin vedtaksprosess og i forhold til kontrakt med utførende partnere i alliansen. Bærekraftig planlegging og bygging. Vestfold fylkeskommune har som føring at egne byggeprosjekt skal ta miljøhensyn ut fra følgende overordnede forutsetninger og miljømål: I Stortingsmelding nr 46 ( ) om Miljø og utvikling uttrykkes at hensynet til bærekraftig utvikling skal innarbeides i all samfunnsplanlegging og sektorpolitikk, og videre at offentlige innkjøpsordninger skal rettes mot miljøvennlige produkter. Det skal ved bygningens utforming og materialvalg gå klart fram at det er lagt til grunn en bevisst holdning til miljø. For å oppnå dette skal samspillalliansen etablere et miljøstyringsprogram for hele planleggings, gjennomførings- og driftsfasen for prosjektet. Energiøkonomisering må være en grunnleggende del av byggets utforming. På samme måte må det allerede fra planleggingsstadiet tilrettelegges for gjenbruk og resirkulering. På denne måten ønsker man å forene lave driftskostnader og høy kvalitet. Et mål på om dette er nådd vil være at bygget lett kan assosieres med Thor Heyerdahls ideer om global miljøtenkning, internasjonalt perspektiv og vilje til ny tenkning rundt gamle sannheter. 5.0 KVALIFISERINGSKRAV. Kvalifiseringen vil bli foretatt etter vurdering av følgende dokumentasjon, som skal følge søknaden: A. Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor undertegnede er etablert, for eksempel Foretaksregisteret i Brønnøysund B. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogd for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. C. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder D. HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3. E. Oversikt med navn, over teknisk og håndverksmessig personell med angivelse av faglige og akademiske kvalifikasjoner som anbyder disponerer over. F. Erklæring hvor anbyderen forplikter seg å følge Moderniseringsdepartementets rundskriv 2/2005 av 16,juni 2005 om Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidarar som utførar tenestekontrakter og byggje- og anleggskontraktar for staten basert på ILO-konvensjonen.

16 SIDE 16 AV 22 G. Liste over de viktigste tjenesteytelsene de tre siste år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere H. VFK er opptatt av gjennomføringsevne og håndverksmessig kvalitet. Henvisning til minst ett representativt, gjennomført byggeprosjekt som VFK om ønskelig kan besøke for hhv: 1. Byggentreprenør: 2. Ventilasjonsentreprenør: 3. Rørlegger 4. Elektriker Navn på referanseperson og bruker av bygningen oppgis. I. VFK er opptatt av funksjonalitet, optimalisering av kostnader, miljø og estetikk. Henvisning til minst ett representativt, gjennomført byggeprosjekt som VFK om ønskelig kan besøke for hhv: 1 RIB 2 RIV 3 RIE Navn på referanseperson og bruker av bygningen oppgis. 6.0 TILDELINGSKRITERIER - Krav til og dokumentasjon av anbudet. Byggherren ber om innspill på punktene under. Anbyder fyller inn i vedleggene. Disse vil bli evaluert og poengsatt gjennom behandlingen av anbudene. 6.1 Prosjektgjennomføring, personell, ledelse og strategi, prosess og system. Spørsmålsstillingene under skal besvares i sin helhet gjennom vedlegg til anbudet som gis samme punktvise identifisering som under (A D) samt priselementene (6.2). A. Dokumentasjon av tilbudt personell (vedlegg 03): 1. CV for tilbudt personell vedlagt et notat som kort beskriver hvorfor den enkelte personen er spesielt egnet for den funksjon denne tilbys å ivareta i prosjektet. 2. Notat vedrørende kapasitet for gruppen tilgjengelig for prosjektet, samt opplisting av backup personell for sentrale funksjoner (aktuelt dersom sykdom eller at personell slutter i selskapet) B. Hvordan tenkes følgende løst? (Vedlegg 04) Alle svar skal være kortfattede, eksempler på verktøy kan vedlegges: 1. VFK vil i prosjektgjennomføringen ha belyst konsekvensene av ulike alternative løsninger og hvordan disse påvirker investering og årskostnad. Hvordan legges det til rette for dette administrativt og prosessuelt?

Færder videregående skole

Færder videregående skole SIDE 1 AV 29 Færder videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 18. august 2009 SIDE 2 AV 29 17.08.09 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNBYDELSE

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer