Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE"

Transkript

1 SIDE 1 AV 22 Thor Heyerdahl videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 23. september 2005

2 SIDE 2 AV 22 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0.0 ANBUDSINNBYDELSE 1.0 ANBUDSREGLER 2.0 INFORMASJON OG FORUTSETNINGER 3.0 ORIENTERING OM GJENNOMFØRINGSMODELLEN 4.0 KRAV 5.0 KVALIFISERING 6.0 TILDELING 7.0 FYLKESKOMMUNENS BEHANDLING AV ANBUDENE 8.0 VEDLEGG

3 SIDE 3 AV INNBYDELSE Vestfold fylkeskommune inviterer herved til åpen anbudskonkurranse om komplett utvikling, prosjektering og utbygging av prosjekt Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Dette er en konkurranse i samspillmodell og vinneren skal inngå i en samspillallianse sammen med vinneren i anbudskonkurransen for arkitektgrupper. Kontraheringen vil følge lov om offentlige anskaffelser, forskriftenes del 2. For dette prosjekt er det valgt åpen anbudskonkurranse hvor en kvalifiserer og tildeler i samme konkurranse. Grunnlaget for konkurransen er dette dokumentet med vedlegg. Kravene i anbudsgrunnlaget skal besvares i sin helhet, og anbydere som unnlater av å levere inn dette materialet, vil kunne få sitt anbud avvist. Anbudet skal leveres i 2 eksemplar på papir, samt elektronisk på CD. Dokumentene skal leveres både som åpne dokumenter, og konvertert til pdf-format. Gjennomføringen av prosjektet forutsetter politisk godkjenning. Anbudet skal sendes til eller leveres til Vestfold fylkeskommune SKUP v. Måns Davidson Svend Foynsgt Tønsberg Kontorets åpningstid er og merkes SKUP - Larvik - Anbudskonkurranse Entreprenør Anbudet skal være Vestfold Fylkeskommune i hende senest: Tirsdag kl Anbudsbefaring gjennomføres på Thor Heyerdahl videregående skole, avdeling Hoffs gate tirsdag kl Tønsberg 23. september 2005 Knut Pihl Assisterende fylkesrådmann

4 SIDE 4 AV ANBUDS/ANBUDSREGLER Lov om offentlige anskaffelser mv av 16. juli 1999 nr.69, ajourført med endring ved lov 13. desember 2000, med tilhørende forskrifter fastsatt ved kgl. Res. 15. juni 2001, og senere endringer gjelder for anskaffelsen Alle dokumenter skal leveres på norsk. 2.0 INFORMASJON OG FORUTSETNINGER 2.01 Byggeier og byggherre Vestfold fylkeskommune - SKUP v/ Måns Davidson Tlf.: Svend Foynsgt 9 Fax: Tønsberg Byggherrerådgiver / prosjektveileder i samspill: PTL Kristiansand v/øyvind Lundberg Tlf.: Serviceboks 637, 4616 Kristiansand Fax: Mål for prosjektet Thor Heyerdahl videregående skole Disse målene er hentet fra Visjonsbok Larvik som ble utarbeidet i prosjektets idéfase. (Dokumentet i sin helhet kan lastes ned fra SKUP sin hjemmeside.) Samfunnsmål Disse målene beskriver hvilke langsiktige virkninger skolen skal ha på samfunnet etter at skolen er ferdigstilt og har vært i bruk i 5-10 år. 1. Verdiskaping Skolen skal gjennom kompetansebygging bidra til økt verdiskaping, samarbeid og tjenesteyting i Larvik og regionalt. Samarbeid innenfor et internasjonalt perspektiv er også et element som må vektlegges. Samtidig skal skolen bidra til vekst og læring for den enkelte. 2. Ressursbruk Skolen skal framstå som et fleksibelt og tids-, areal- og ressurseffektivt kompetansesenter. 3. Samhandling Skoleanlegget skal ved sitt konsept og sin utforming være en åpen og attraktiv møteplass for kommunens befolkning. Effektmål Disse målene beskriver hvordan prosjektet og den konkrete fysiske utformingen skal påvirke skolens virksomhet etter at skolen er tatt i bruk. 4. Læring og sosiale ferdigheter Skoleanlegget skal ved sitt konsept og sin utforming i møtet mellom ansatt og elev bidra til å øke læringsutbyttet gjennom å utfordre til aktiviserende og varierte arbeidsmåter, samt til utvikling av sosiale ferdigheter. 5. Kultur- og identitetsbygging

5 SIDE 5 AV 22 Skoleanlegget skal ved sitt konsept og sin utforming være en attraktiv og stimulerende arbeidsplass og et aktivt element i kultur- og identitetsbyggingen. 6. Møteplass Skoleanlegget skal gjennom sitt konsept og sin utforming utfordre interne og eksterne aktører til å skape spennende sosiale og kulturelle fellesarenaer og gi rom for gode samarbeidsrelasjoner mellom disse. Resultatmål Disse målene beskriver styringsparametere for prosjektet og den konkrete fysiske utformingen under planlegging og gjennomføring. 7. Arealeffektivitet Skoleanleggets bygningsstruktur og pedagogisk plattform må være så integrerte at de pedagogiske arealer er opp mot 100% utnyttet til enhver tid. 8. Funksjon Skoleanlegget skal være tilrettelagt for bygningsmessige og tekniske endringer, slik at den til enhver tid vil kunne håndtere endringer i opplæringsplaner, struktur og kapasitet. 9. Miljø Skoleanlegget skal ved utforming og materialvalg reflektere en bevisst holdning til miljø. 10. Kommunikasjon Skoleutbyggingen skal gjennomføres slik at den får positiv forankring blant elever og ansatte, i fylkeskommunen, i lokalsamfunnet, i media og blant leverandørene. 11. Rammebetingelser Skoleutbyggingen skal gjennomføres innenfor politiske vedtak og de rammebetingelser som til enhver tid er forankret i prosjektets styringsgruppe Utbyggingsprogrammet og prosjektets bakgrunn Utbyggingsprogrammets overordnede visjon og målsetting er : Vestfold best på videregående opplæring Arbeidet med utbygging av de videregående skolene i Vestfold skal gjøre Vestfoldskolene best på videregående opplæring, skolene skal bli best mulig til å gi utdanning for framtiden, både organisatorisk, ressursmessig og bygningsmessig. Grunnlaget for læring gjennom hele livet er lagt med flere nye reformer i skoleverket: Reform 94, Reform 97 og Kompetansereformen for voksne. For at vestfoldsamfunnet skal møte de viktigste utfordringene de nærmeste årene, er det to viktige innsatsområder, utdanningssystemet som grunnlag for livslang læring og voksenopplæringen. De nye læreplaner og den nye opplæringsloven legger vekt på demokratisering og engasjement i opplæringssamfunnet. De videregående skolene i Vestfold skal være fleksible og tilpasningsdyktige til endringer, både med hensyn på ungdomskullenes størrelse, endringer i elevenes ønsker, arbeidslivets behov og strukturelle endringer i utdanningssystemet. I dette arbeidet skal skolenes pedagogiske visjoner, organiseringen av det pedagogiske arbeidet og den bygningsmessige utformingen framstå som en helhet, hvor bygningenes arkitektur aktivt støtter opp om skolens pedagogiske arbeid. I sum kan man si at skoleprosjektet bygger på to integrerte grunnpilarer: En som angår utvidete pedagogiske rammer og muligheter og en som gjelder samhandling med omgivelsene.

6 SIDE 6 AV 22 For å oppnå dette fattet fylkestinget vedtak om samorganisering og samlokalisering av de fire videregående skolene i Larvik til en skole. Det ble gjort en omfattende utredning i forbindelse med lokalisering av det nye skoleanlegget. Fylkestinget vedtok lokalisering av det nye skoleanlegget til bydelen Torstrand, på området der Thor Heyerdahl VS avdeling Hoffs gate er plassert i dag Tomt, regulering og atkomst Kommune og kommunedelplan. Planområdet er i den gjeldende kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlig formål - skole og friareal. Det er utarbeidet en kommunedelplan for Larvik by som inkluderer planområdet. Kommunedelsplanen har vært ute til høring og skal på et ny høringsrunde. Kommunedelsplanen forventes bli godkjent sommeren I kommunedelsplanen er planområdet båndlagt i påvente ny reguleringsplan. Reguleringsplan og konsekvensutredning Det pågår arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning (KU) for det aktuelle planområdet. Reguleringsplan og KU gjennomføres som en planprosess og vil bli behandlet under et i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 1.april Planarbeidet utføres av Vestfold Fylkeskommune i egen regi, og VFK er felles forslagstillere med IF Fram. Planarbeidet utføres i tett samarbeid med Larvik kommune som planmyndighet. Det er åpnet for at byggområdet for skoleanlegget kan skilles ut som en egen reguleringsplan hvis det er vesentlige forhold i den store planen som forsinker prosjektet. Anbudskonkurransen for arkitektgrupper inngår som en del av planprosessen og vinnerutkastet vil legges til grunn i reguleringsplan og KU som skal sendes inn til 1.gangsbehandling i løpet av våren Det forutsettes at samspillalliansen vil overta ansvaret for reguleringsplanen og KU etter 1.gangsbehandlig i Larvik kommune. Eiendomsforhold Konkurranseområdet for skoleanlegget eies i dag av Vestfold Fylkeskommune, IF Fram, Larvik kommune og NorBetong AS. Det er i forbindelse med lokaliseringsvalget for skoleanlegget og den pågående planprosessen inngått avtaler mellom grunneierne som gjør at eiendommene innenfor konkurranseområdet skal overdras til VFK Arealer og økonomi Utkastene i anbudskonkurransen for arkitektgrupper har som målsetning å løses innenfor en brutto arealramme på m2 BTA. Prosjektet har en netto arealramme på m2 NTA. Fylkestingets vedtok i Byggeprogrammet en brutto arealramme på m2 BTA. Arkitektonkurransens mål om å planlegge skoleanlegget innenfor m2 BTA skal utfordre til å finne ytterligere effektiviseringspotensial, særlig når det gjelder B/N faktor og fleksibel tenking i planløsningene. I etterkant av godkjenningen av Byggeprogrammet i vedtok fylkestinget i at byggeprogrammet skal kompletteres med arealer til et kommersielt treningssenter og for å oppgradere idrettshallen til en multiarena. Begge disse tilleggselementene forutsettes å være selvfinansierende ved inntekter både når det gjelder investering og drift. Dette vil bli endelig avklart i løpet av konsept/skisseprosjektetet. Hovedfunksjoner og arealoversikt framgår av rom og funksjonsprogrammet. Fylkestinget vedtok i forbindelse med byggeprogrammet en øvre prosjektkostnad på 597 mill.nok. Denne summen inkluderer allerede påløpte kostnader for lokalisering, programmering og egen administrasjon og ekstra reserver. Det er også avsatt 60 mill. NOK i sikkerhetsmarginer for hele skoleprosjektprogrammet i VFK.

7 SIDE 7 AV 22 Det skal etableres en målsum i samspillalliansen. Målsummen skal inkludere alle kostnader som utgjør Grunnkalkyle i henhold til NS 3453 pluss en del av den avsatte reserven. Det presiseres at i den foreløpige målsummen inngår ikke infrastruktur som trafikkløsninger utenfor skoletomta, kunstnerisk utsmykking og tomtekostnader. Entreprisekostnad for prosjektet er stipulert til ca mill.nok Status eksisterende bygninger Alle eksisterende bygninger og konstruksjoner på byggeområdet for skoleanlegget skal rives og saneres. Hvis deler av det eksisterende skoleanlegget kan opprettholdes i byggeperioden er dette en absolutt fordel, men ikke en forutsetning. Avhengig av vinnerutkastet i anbudskonkurransen for arkitekter vil det være aktuelt å bruke eksisterende kontorbygg og lager som prosjektkontor og en del av riggen. Dette kan først avklares etter at vinnerutkastet foreligger. Det foreligger en tilstandsrapport for skoleanlegget i Hoffs gate som kan lastes ned fra SKUP sin hjemmeside Kontrahering og entrepriseform VFK vil ved denne anbudskonkurranse kontrahere en gruppe bestående av rådgiverer og entreprenører som dekker alle fag. Parallelt med anbudskonkurransen som dette dokumentet beskriver, gjennomfører VFK en begrenset anbudskonkurranse med formål å kontrahere arkitekt og landskapsarkitekt til prosjektet. Arkitekt, landskapsarkitekt og gruppen bestående av rådgivere og entreprenører skal alle inngå i en samspillallianse sammen med VFK og brukere. Samspillalliansen skal ha ansvaret for gjennomføring av konseptavklaring, prosjektering, bygging, prøvedrift, dokumentasjoner og garantiarbeider. Alliansen ivaretar alle prosjektadministrative oppgaver i prosjektet i forhold til planlegging, prosjektstyring, kvalitetssikring, administrasjon osv. Fylkeskommunens byggherren vil være samspillalliansens ledere. Jfr. kapittel 3 Orientering om gjennomføringsmodellen. Arkitekt og Lark velges ut i en pågående konkurranse. Denne gruppen vil inngå som en likeverdig part i alliansen. Videre vil en representant fra den valgte entreprenørgruppen bli invitert til i å sitte i en arbeidsgruppe under evalueringen av arkitektkonkurransen Fremdrift Følgende milepæler gjelder for prosjektet: Kontrakt samspillallianse 15.februar 2006 Skisseprosjekt og rammetillatelse Høsten 2006 Godkjent reguleringsplan og KU Høsten 2006 Forprosjekt Sommer 2007 Innflytningsklart skole- og utomhusanlegg 1. juni 2009 Drift skoleanlegg 15.august Riving. Rivingen skal tilfredsstille alle krav til helse, miljø og sikkerhet, samt gis en høyest mulig grad av ressursbevaring. Referanseprosjekt når det gjelder riving er Pilestredet Park i Oslo. Det skal også legges til grunn prinsipper i Miljøsaneringsveiledere utgitt av GRIP. Samspillalliansen står i prinsippet fritt med hensyn til valg av arbeidsmetoder og hjelpemidler. Det forutsettes: - at rivearbeidet utføres selektivt - at krav til grenseverdier for støy, støv og vibrasjoner overholdes - at øvrige ulemper for naboer, VFK og dens leietagere begrenses mest mulig

8 SIDE 8 AV 22 - at arbeidet utføres med nødvendig omhu og forsiktighet og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter - at det til enhver tid på arbeidsstedet finnes materiell og personell av nødvendig kvalitet og kapasitet Rent Bygg Prosjektet skal gjennomføres etter Rent Bygg prinsippet. Referansedokument når det gjelder Rent-bygg er RIF sin veiledere 6606-S Rent Tørt Bygg. Formålet med Rent-bygg er blant annet: Bedre inneklima i det ferdige byggeprosjektet Bedre arbeidsmiljø for de som jobber på byggeplassen Oppnå en ryddigere arbeidsplass med mindre skader Viktige elementer i Rent-bygg: Rydding etter egne arbeider Periodisk støvsuging av alle gulv etter tett bygg Støvsuging av alle hulrom i vegger og over himling Støvreduksjon ved bruk av produksjonsrom Støvreduksjon ved bruk av verktøy med lokalavsug Gjennomføring av mottakskontroll for visse typer materialer Minst mulig tilførsel av fukt og fuktholdige materialer etter tett bygg 2.11 HMS Det er svært viktig at de overordnede HMS-mål for prosjektet etterleves av alle deltakerne med fokus på: - forebygging av skader på person eller miljø - et godt arbeidsmiljø - gjeldende lover og forskrifter om sikkerhet og verneutstyr - en effektiv og rasjonell arbeidsplass Det er et mål at byggearbeidene gjennomføres uten personskader. 3.0 ORIENTERING OM GJENNOMFØRINGSMODELLEN. Utbyggingen av Thor Heyerdahl videregående skole er vedtatt gjennomført etter samspillmodellen. Modellen baserer seg på en partnerskapstanke, hvor en fokuserer på den kompetansen de forskjellige aktører i et byggeprosjekt besitter og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet. Modellen baserer seg også på et prinsipp om åpen bok der det skal være full åpenhet, gjennomsiktighet og tilgang til alle dokumenter for alle parter. Det er også viktig å ha forståelse for hvordan noen nøkkelbegreper skal brukes for å unngå missforståelser: Byggeier: Bestiller av prosjektet, i dette prosjektet Fylkesrådmann representert ved prosjektledelsen for utbyggingsprogrammet (SKUP).

9 SIDE 9 AV 22

10 SIDE 10 AV 22 Byggherre: Bestillers kontraktspartner og representant samspillalliansen med likeverdig forhold til de andre i samspillalliansen. Ønsker for modellen er at den skal fokusere på felles interesser og samhandling utnytte alle aktørers kompetanse i samhandling felles økonomistyring som kan reduserte endringer og reduserte konsekvenser ved endring redusere konflikter i gjennomføringen Fylkeskommunens byggherrerådgiver PTL Kristiansand AS har mye erfaring med å gjennomføre samspillprosjekter. Lignende modeller som den som skal gjennomføres ved denne utbyggingen har vært gjennomført/gjennomføres på følgende prosjekter: HABU, Sørlandet sykehus, Kristiansand Kvadraturen skolesenter, Kristiansand BUP, Sørlandet sykehus, Kristiansand Vest-Agder Klinikken, Sørlandet sykehus, Kristiansand Tunballen skole, Songdalen kommune Gjøvik videregående skole, Oppland fylkeskommune Vinstra vidaregåande skule, Oppland fylkeskommune Riksarkivet Kringsjå, Statsbygg Torstad Ungdomskole i Asker Fullført Fullført Fullført Fullført Fullført Pågår Pågår Fullført Pågår Utover dette er det gjennomført samspillprosjekter etter forskjellige modeller over store deler av landet. Hovedprinsippene: Vestfold fylkeskommune (VFK) ønsker en samspillmodell med tidlig medvirkning fordi VFK ønsker tidlig samhandling med de aktørene som i størst grad kan og vil påvirke prosjektforløpet og prosjektresultatet. Det er en grunnleggende holdning at arkitekter, entreprenører og rådgivere i samhandling kan optimalisere et prosjekt. For prosjektet Thor Heyerdahl videregående skole vil det bli gjennomført en vurdering og evaluering av konseptet etter at samspillalliansen er etablert og disponibel for VFK. I samspillkonseptet for Thor Heyerdahl videregående skole skal VFK, bruker, arkitekt, rådgivere, entreprenører og eventuelt leverandører danne en samspillallianse. Alliansen forplikter seg til sammen å gjennomføre prosjektet i henhold til et sett bestemmelser nedfelt i en 3-delt samspillavtale. Avtalens del I samspillavtalen (intensjonsavtale) - inngås mellom samspillalliansen og VFK (byggeier) og del II - leveranse- og oppgjørskontrakten - mellom de utførende/rådgivere og VFK. Samspillavtalen del III: Leveranse og oppgjørsdel som omhandler ansvar i garantiårene, inngås mellom utførende/rådgivere i samspillalliansen og VFK i forbindelse med overtakelsen. Partnerskapet mellom utførende/rådgivere varer til de 5 garantiårene er avsluttet. Sentrale forutsetninger i samspill; - Kvalitetsdimensjonene fokuseres og det settes mål. - Prosjektrammene for tid og økonomi holdes under kontroll.

11 SIDE 11 AV 22 De sentrale grepene i samspill: - Utførende/rådgivere/arkitekter kontraheres etter andre kriterier enn kun pris fordi aktørenes forståelse for og metoder for prosjektgjennomføring direkte påvirker kvalitet og pris. Definering og detaljering av tildelingskriterier og vekting av disse gjøres i forhold til utfordringene i det konkrete prosjekt. - Utførende/rådgivere/arkitekter inngår en forpliktende avtale seg imellom som på best måte tilfredstiller de grunnlaggende prinsippene i samspillmodellen. - Samspillalliansens ansvarsområder og grensesnittet mot byggeier som bestiller og byggherre som alliansepartner og medvirker detaljeres og implementeres i prosjektorganisasjonen og dens organisasjons- og kvalitetssystem. - Det legges til rette for gode og konfliktfrie samarbeidsformer. - Det innføres nye arbeidsmetoder for å sikre at potensialet i modellen utløses - Aktørene sørger for tilgjengelig og riktig kompetanse gjennom hele prosjektet. - Det legges til rette for god brukermedvirkningsprosess der bruker ansvarliggjøres - Det benyttes incitament for nøkternhet og kreativitet. - Det arbeides mot felles mål og med fokus på suksesspåvirkere og virkemidler. Organisering Organiseringen i en samspillmodell er ikke så veldig ulik en tradisjonell modell. Det som er spesielt er samspillalliansen. Denne er prosjektets øverste organ relatert til forhold som hører inn under dens ansvarsområde (ref. styringsnivåene kommentert under). Alle aktørene er likt representert i samspillalliansen. Se vedlegg Samspill organisasjonsprinsipper. Det som er viktig er hvordan man organiserer arbeidsprosessen. Her er utredningsstrukturen sentral. Dette gjøres ved at samspillalliansen bestiller utredninger som utføres av tverrfaglige grupper som innstiller på løsning. Samspillalliansen velger løsning på bakgrunn av utredninger. Samspillalliansen kan velge å delegere større eller mindre oppgaver til andre organer. Økonomiske rammer og incitamentsystem. Den økonomiske rammen for prosjektet vil bli definert som en målsum som vil bli avklart i forbindelse med forprosjektet og behandlingen av dette. Kontakten vil ha en incitamentsdel i forhold til målsum. Som et utgangspunkt legges det opp til at incitamentavtalen vil gi en 50/50 fordeling mellom VFK og utførende/rådgivere. Et element i anbudskonkurransen er anbyders innspill relatert til incitamentregimet og dette vil endelig bli avklart i kontraktsforhandlinger. Det vises til samspillavtalen del I og II, kommentert under og sin helhet vedlagt. SAMSPILLAVTALEN. Samspillavtalen Del I: Samspillavtale mellom byggeier og samtlige alliansepartnere, både utførende, arkitekt og rådgivere. Regulerer samarbeidet (nedtoner varslingsregelen) Angir mål og suksesskriterier Angir oppgjørsform og incitamentsprinsipper Definerer byggeierens sanksjonsmuligheter overfor de utførende innen alliansen Angir krav til sikkerhetsstillelser Skisserer hovedprinsipp og dokumenter for kontraktdel II og III Samspillavtalen er utarbeidet etter prinsippet om at "vi vil bruke vår kompetanse og våre ressurser til kreativitet, gode gjennomarbeidede løsninger mm framfor varslinger og andre typer posisjoneringer"..

12 SIDE 12 AV 22 Samspillavtalen Del II: Leveranse- og oppgjørsdel, inngås mellom samspillalliansen og byggeier. Spesifiserer kontraktmålsum og forutsetningene for denne Presiserer det solidariske ansvar for gjennomføring prosjektering og produksjon Regulerer leveransene og kontraktmålsumoppgjøret Presiserer forutsetninger relatert hevning av avtale Presiserer garantiansvarsforhold Samspillavtalen Del III: Leveranse og oppgjørsdel for samspillalliansens ansvar i garantiårene, inngås mellom samspillalliansen og byggeier i forbindelse med overtakelsen. Spesifiserer forutsetninger knyttet til håndtering av alliansens oppgaver og ansvar i garantitiden. Presiserer alliansens solidariske ansvar for retting av forhold i garantitiden som tilligger alliansen, herunder prinsipper for ansvarsavklaring bestiller - alliansen og alliansen - allianseaktører. Presiserer forutsetninger knyttet til tilbakeholdelse av et omforent beløp fra sluttoppgjøret for håndtering av forhold som må rettes og som har sin årsak i disposisjoner og valg vedtatt av samspillalliansen. Under er noen typiske suksesspåvirkere opplistet. Erfaringsmessig er det flere fiaskopåvirkere og suksesspåvirkere i et prosjekt. Vi har her forsøkt å fokusere på en del sentrale suksesspåvirkere som alliansen bør og skal fokusere på i prosjektgjennomføringen. Ved innlevering av dette anbudet forplikter anbyder å bidra til at disse faktorer blir gjennomført. 1. Tilgjengelig og riktig kompetanse i hele prosjektets lengde. 2. Gode og planlagte samspillprosesser, samspillsystemer og samspillarenaer der partnerne ansvarliggjøres. 3. Økonomiforståelse og økonomistyring med omforent fokus på ansvar, oppgaver, prosess, system og person. 4. Fokusering på drifts- og vedlikeholdskostnader og kost-nytte effekter. 5. Tett på ledelse i alle deler av organisasjonen og i prosessene 6. Felles, omforent og implementert kvalitetsplan for hele samspillalliansen 7. Optimalisering av ressursbruk i verdiskapende prosesser og i administrative prosesser 8. Det etableres felles mål og arbeides mot disse. Mål og virkemidler. Etablering av felles mål og valg av virkemidler for å oppnå disse er sentrale elementer i en samspillprosess. Prosjektet Thor Heyerdahl videregående skole vil ved oppstart av prosjektet gjennomføre en studietur samt et teambyggingsseminar for å forsøke å få etablert disse målene snarest. Det vil også bli satt fokus på teambygging som et element for å samspillalliansen å arbeide godt sammen. Sentrale grensesnitt økonomiansvar og styring.

13 SIDE 13 AV 22 Samspillalliansens og byggeierens ansvarsområder er viktige å holde styr på uansett gjennomføringsmodell. Prinsippene for samspill er vist i vedlegget - Styringsnivå I og II.

14 SIDE 14 AV KRAV Anbyder skal være godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven tiltaksklasse 3 for alle fag, herunder for SØK. Dersom godkjenning ikke foreligger må det vises til ytelser som tilsvarer de krav som stilles til denne tiltaksklassen, for eksempel ved utenlandske anbydere. Dersom anbyder finner at anbudsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig informasjon, kan man skriftlig be om tilleggsopplysninger. VFK kan gi slike opplysninger inntil 6 dager før innleveringsfristen. Opplysningene vil bli gitt skriftlig og meddelt samtlige anbydere. Anbyder må oppnevne en ansvarlig kontaktperson, som har ansvaret med å spre informasjon inn i gruppen. Byggherren skal være leder for samspillalliansen. Oppbyggingen av samspillorganisasjonen er skissert i vedlegg Samspill organisasjonsprinsipper. Endelig avklaring av funksjoner og roller vil detaljeres etter at anbyder er valgt og i sammenheng med anbyders innspill i anbudet. Spesielle forutsetninger og krav for prosjektet. Politiske vedtak - samorganisering - lokalisering - byggeprogram - arena/treningssenter) Visjonsbok Larvik Rom- og funksjonsprogram Teknisk program Funksjonsbasert kravspesifikasjon. Forhold til byggesak og tilsynsmyndighet, SØK-funksjonen Anbyder skal ivareta SØK-funksjonen i prosjektet. SØK er ansvarlig for og har oppgaver knyttet til: - utforming av søknad med underlag - varsling og informasjon til naboer - å begrunne plassering i tiltaksklasse - komplett søknad om tillatelse - innarbeide naboprotester i søknad - alle søknader om ansvarsrett - at det utarbeides kontrollplan når nødv. - å oppgi kontrollform for tiltaket - kontakt med kommunen i byggesak - å formidle henvendelser og pålegg fra kommunen - koordinere de ansvarlige, både PRO og UTF - å påse at foretakene har de nødvendige kvalifikasjoner - informasjonsflyten mellom PRO og UTF - innsamling av kontrollerklæringer fra KTR - å påse at tiltaket er prosjektert før igangsetting - rapportering ulovlige forhold til kommunen - kreve ferdigattest eller brukstillatelse når ferdig

15 SIDE 15 AV 22 SØK sørger for at det etableres en kontrollplan offentlig godkjenning og for å følge opp denne. Krav til skisse- og forprosjektmateriale. Vedlagt er gitt en oversikt over minimumskrav som stilles til hva som behandles i skisse- og forprosjektfasen. Forprosjektrapporten er den sentrale rapporten i forhold til VFK sin vedtaksprosess og i forhold til kontrakt med utførende partnere i alliansen. Bærekraftig planlegging og bygging. Vestfold fylkeskommune har som føring at egne byggeprosjekt skal ta miljøhensyn ut fra følgende overordnede forutsetninger og miljømål: I Stortingsmelding nr 46 ( ) om Miljø og utvikling uttrykkes at hensynet til bærekraftig utvikling skal innarbeides i all samfunnsplanlegging og sektorpolitikk, og videre at offentlige innkjøpsordninger skal rettes mot miljøvennlige produkter. Det skal ved bygningens utforming og materialvalg gå klart fram at det er lagt til grunn en bevisst holdning til miljø. For å oppnå dette skal samspillalliansen etablere et miljøstyringsprogram for hele planleggings, gjennomførings- og driftsfasen for prosjektet. Energiøkonomisering må være en grunnleggende del av byggets utforming. På samme måte må det allerede fra planleggingsstadiet tilrettelegges for gjenbruk og resirkulering. På denne måten ønsker man å forene lave driftskostnader og høy kvalitet. Et mål på om dette er nådd vil være at bygget lett kan assosieres med Thor Heyerdahls ideer om global miljøtenkning, internasjonalt perspektiv og vilje til ny tenkning rundt gamle sannheter. 5.0 KVALIFISERINGSKRAV. Kvalifiseringen vil bli foretatt etter vurdering av følgende dokumentasjon, som skal følge søknaden: A. Attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor undertegnede er etablert, for eksempel Foretaksregisteret i Brønnøysund B. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogd for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. C. Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244) i samsvar med lovbestemmelsene i landet. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder D. HMS-egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 3. E. Oversikt med navn, over teknisk og håndverksmessig personell med angivelse av faglige og akademiske kvalifikasjoner som anbyder disponerer over. F. Erklæring hvor anbyderen forplikter seg å følge Moderniseringsdepartementets rundskriv 2/2005 av 16,juni 2005 om Lønns- og arbeidsvilkår for arbeidarar som utførar tenestekontrakter og byggje- og anleggskontraktar for staten basert på ILO-konvensjonen.

16 SIDE 16 AV 22 G. Liste over de viktigste tjenesteytelsene de tre siste år, herunder deres verdi og tidspunkt, offentlige eller private mottakere H. VFK er opptatt av gjennomføringsevne og håndverksmessig kvalitet. Henvisning til minst ett representativt, gjennomført byggeprosjekt som VFK om ønskelig kan besøke for hhv: 1. Byggentreprenør: 2. Ventilasjonsentreprenør: 3. Rørlegger 4. Elektriker Navn på referanseperson og bruker av bygningen oppgis. I. VFK er opptatt av funksjonalitet, optimalisering av kostnader, miljø og estetikk. Henvisning til minst ett representativt, gjennomført byggeprosjekt som VFK om ønskelig kan besøke for hhv: 1 RIB 2 RIV 3 RIE Navn på referanseperson og bruker av bygningen oppgis. 6.0 TILDELINGSKRITERIER - Krav til og dokumentasjon av anbudet. Byggherren ber om innspill på punktene under. Anbyder fyller inn i vedleggene. Disse vil bli evaluert og poengsatt gjennom behandlingen av anbudene. 6.1 Prosjektgjennomføring, personell, ledelse og strategi, prosess og system. Spørsmålsstillingene under skal besvares i sin helhet gjennom vedlegg til anbudet som gis samme punktvise identifisering som under (A D) samt priselementene (6.2). A. Dokumentasjon av tilbudt personell (vedlegg 03): 1. CV for tilbudt personell vedlagt et notat som kort beskriver hvorfor den enkelte personen er spesielt egnet for den funksjon denne tilbys å ivareta i prosjektet. 2. Notat vedrørende kapasitet for gruppen tilgjengelig for prosjektet, samt opplisting av backup personell for sentrale funksjoner (aktuelt dersom sykdom eller at personell slutter i selskapet) B. Hvordan tenkes følgende løst? (Vedlegg 04) Alle svar skal være kortfattede, eksempler på verktøy kan vedlegges: 1. VFK vil i prosjektgjennomføringen ha belyst konsekvensene av ulike alternative løsninger og hvordan disse påvirker investering og årskostnad. Hvordan legges det til rette for dette administrativt og prosessuelt?

17 SIDE 17 AV Samspill innebærer felles ansvar for økonomisk resultat. Incitamentsystemer etableres for å skape gjennomgripende fokus på muligheter, nøysomhet og styring av forutsetninger og økonomi. VFK ønsker at incitamentsystemet skal bli så godt som mulig slik at alle får interesse av å arbeide for et godt resultat. Incitamentfordelingen mellom byggeier og samspillalliansen er i utgangspunktet foreslått som 50/50, men anbyder skal oppgi hvordan han mener at fordelingen bør være mellom byggeier og innen anbyderens organisasjon slik at de som kan påvirke resultatet kan få en reell belønning for kreativ innsats. Hvordan foreslås incitamentregimet bygget opp og hvorfor? Konkrete forslag til fordeling av incitament mellom anbyder og VFK, internt i anbyders organisasjon og eventuelt internt i VFK sin organisasjon fremlegges. 3. For å gjennomføre samspillmodellen er man avhengig av at partene organiserer seg enten i en form for arbeidsfellesskap (AF) eller i en mer tradisjonell totalentrepriseform. Hvordan foreslår anbyder at dette løses, og hvordan vil i så fall organisasjonsstrukturen se ut for å kunne ivareta hovedprinsippene i samspillmodellen best mulig? For øvrig henvises til anbudsskjemaet (vedlegg 01) hvor dette skal prises. C. Hvilke prosesser og tilhørende systemer ser anbyder for seg å ta i bruk i prosjektet relatert til punktene under.(vedlegg 05) Alle svar skal være kortfattede, eksempler på verktøy kan vedlegges: 1. Organisering og administrering av brukermedvirkning 2. Håndtering av miljø i forbindelse med prosjektering 3. Håndtering av miljø i forbindelse med bygging 4. Kontrahering av UE, leverandører, utstyr og materiell. 5. Regnskapssystem og økonomistyringssystem, 6. Tids- og ressursstyring. 7. Usikkerhetsvurdering. 8. Teambygging og konfliktløsning. 9. Informasjon og kommunikasjon i prosjektet. 10. Målsetting og oppfølging av mål og virkemiddelbruk. D. Samspillorganisasjonen funksjoner og bemanning.(vedlegg 06) Dette punktet skal besvares i (vedlegg 06) Prosjektfunksjoner etc med forslag til funksjoner og hvem i samspillalliansen som anbyder i utgangspunktet foreslår skal bemanne funksjonene. Den endelige bemanningsplanen etableres etter at anbyder er valgt.

18 SIDE 18 AV Beskriv den enkelte tilbudte funksjon i stikkordform og i forhold til ansvar og oppgaver (fylles inn direkte i skjemaet eller i et eget vedlegg) 2. Fyll inn navn i skjema under og referer samtidig til notat som vedlegges og som gir en kortfattet begrunnelse for hvorfor denne person er valgt for den spesifikke funksjonen. I samme notat oppgis personens backup for gjeldende funksjon. En og samme person kan bekle flere funksjoner i prosjektet. Personenes navn fylles da inn i de funksjoner det gjelder og begrunnes som angitt over. Dersom anbyder unntaksvis tilbyr forskjellige personer for samme funksjon i ulike faser av prosjektet, så skal det opplyses om det i notatet og begrunnes hvorfor (eksempelvis hvis RIV i skisseprosjektet ikke er samme person som RIV i forprosjektet). I slike tilfelle skal anbyder uansett fortelle hvem som er fagansvarlig og som vil følge prosjektet fra start til slutt. 3. Dersom skjemaet under er opplistet funksjoner som anbyder mener er uaktuelle i prosjektet så kommenteres dette i skjemaet og utdypes i notatet. 4. Prosjektlederfunksjonen for samspillalliansen ivaretas av byggherren. Fylkeskommunen mener at byggherren er i stand til å balansere objektivt mellom samspillalliansens og byggeier sine interesser (ref. vedlegg Styringsnivå I og II.) Byggherren ivaretar som utgangspunkt sekretærfunksjonen i samspillalliansen. Byggeier kan møte i samspillalliansen men har ikke besluttende myndighet. Eventuelle kommentarer til forslagene tilkjennegis i skjemaet og utdypes i notatet. 5. Eventuelt andre funksjoner som anbyder mener bør inn i prosjektets organisasjon legges inn i skjemaet. 6.2 Generelle krav til priselementet I anbudet skal det være et kostnadselement som gruppen skal oppgi. Det henvises til vedlegg 01 Anbudsskjema og vedlegg 09 Skjema for simulerte prosjektkostnader. Når det gjelder pris på rigg og drift og de påslagsprosenter som oppgis, skal dette være bindende priser. Det skal oppgis bindende netto timepriser inkl. sosiale utgifter for funksjonærer. For timelønte arbeidere skal forutsettes oppgjør etter virkelig utbetalt lønn (definisjon av hva lønnselementet inkluderer er beskrevet i anbudsgrunnlaget). Videre skal det oppgis påslagsprosenter for administrasjon, fortjeneste, og risiko. Påslagsprosentene legges på selvkost slik (eksempel påslag på netto utbetalt timelønn); Totaltimepris = netto utbetalt lønn x 1,40 x adm.påslag x fortj.påslag x risiko påslag Definisjoner: Administrasjonspåslag: I dette påslaget skal inkluderes administrasjon av bedriften, konsernbidrag, kontorhold, telefon, etc. Dette påslaget skal også inneholde alle kostnader for reise, kost og logi. Fortjeneste påslag: Dette inneholder den fortjeneste % som bedriften legger inn i sine timepriser.

19 SIDE 19 AV 22 Risiko påslag: Dette omhandler den risikoen som bedriften har i forhold til beregning av priselementene og grunnlaget for disse. A. Pristilbud og dokumentasjoner. 1. Rigg og drift.(vedlegg 02) Rigg skal tilbys for den såkalte faste rigg og variable rigg (den del av rigg/drift som kan påvirkes av alliansens disposisjoner og som inngår i incitamentregimet). VFK forbeholder seg retten til å la begge disse riggdelene bli kontrahert som fast rigg (holdes utenom incitamentregimet). Prisen skal relateres til NS 3420 og skal omhandle så vel rigg som drift. Prisen skal være netto, eksklusiv administrasjon, risiko og fortjeneste. Prisen skal spesifiseres ved at anbyder beskrives hva som er inkludert og hva som ikke er inkludert. I den faste riggen skal det minimum være tatt med opprigging, nedrigging, drift av rigg og andre kostnadselementer som er faste og som ikke påvirkes av alliansens disposisjoner, riggtid osv. Kostnader for gjennomføring av rent bygg beskrives og prises i egen post, VFK vil ifm. behandling av anbudene ta stilling til om posten skal inngå i fast eller i variabel rigg. Anbyders tilbudte funksjoner for eksempelvis teamleder, prosjektledere, anleggsleder, formenn, innkjøpere, controller, økonomikoordinator, HMS leder etc. tilbys i egen post i anbudsskjemaet. Byggeeier vil ifm. behandling av anbudene ta stilling til om posten skal inngå i fast eller i variabel rigg. NB: Enkelte fag opererer normalt med påslag for administrasjon som inkluderer kostnader for prosjektledere og formenn (tekniske fag). Dersom dette er en forutsetning for anbudet så opplyses dette eksplisitt. Byggherren ønsker i utgangspunktet ikke slik løsning for oppgjør men at prosjektledere og formenn belastes i forhold til virkelig ressursbruk. Dette mener man vil styrke muligheten for tverrfaglig samhandling og ressursoptimalisering. Dette vil også fjerne barrierer i forhold til å produsere med egne ressurser eller kontrahere andre for å gjennomføre en oppgave. 2. Timepriser. (Veldegg 01 - Anbudsskjema og vedlegg 09 Simulerte prosjektkostnader) Det skal oppgis netto timepris for alle fastlønte aktører. Timepris skal innholde netto timelønn + sosial utgifter, dvs. eksklusive påslag for administrasjon, risiko og fortjeneste. For timelønte produksjonsarbeidere skal virkelig utbetalt netto lønn legges til grunn for oppgjøret. Oppgjøret blir basert på netto lønn pluss et fast påslag for sosiale utgifter som settes til 40% på netto lønn. På dette kommer påslag for adm., risiko og fortjeneste. Hva som er forutsatt å være lønnkostnader og som er forutsatt å inngå i netto timelønn er definert i anbudsgrunnlaget. Sosiale utgifter skal inkludere sykelønn. Dersom det faste påslaget for sosiale utgifter ikke reflekterer anbyders behov for påslag for å få dekket sine kostnader, så må anbyder sørge for å kompensere for dette i sin fastsettelse av størrelsen på tilbudt påslag for administrasjon. 3. Påslag på netto selvkost. Anbyder skal oppgi %-vis påslag for administrasjon, for risiko og for fortjeneste på egenarbeider, materialer, underleverandører osv. For at alle skal vurderes likt vil det i vurdering bli lagt til grunn et felles oppsett for prosjektkostnader med underoppdeling. Denne oppstillingen er vedlagt i form av en tabell hvor alle skraverte felt skal fylles ut av anbyder.( Vedlegg 09 Simulerte prosjektkostnader). I denne tabellen har VFK estimert timeforbruk og materialbruk mm. Anbyderne skal legge sine timepriser

20 SIDE 20 AV 22 og påslag inn i tabellen. (Tabellen er selvsagt ikke representativ for prosjektets omfang og kostnadsfordeling!!) 4. Anbyders egenproduksjon.(vedlegg 07) Orientering om sannsynlig andel egenproduksjon totalt for anbyder og for hvert fag, og hva denne omfatter (fag og leveranser). (Binder ikke samspillalliansen i forhold til senere vurdering om egenproduksjon eller kjøp av underentrepriser) 5. Produktivitet og lønnsforhold timelønte. (Vedlegg 08) Bedriftenes netto utbetalte timelønn for egne produksjonsarbeidere her og nå skal opplyses samt at det skal opplyses om bedriftene benytter akkordsystemer. For de personer som bedriften vil benytte i sin egenproduksjon skal vedlegges kopi av akkordoppgjør for et representativt prosjekt og som dokumentasjon. 6.3 Balansen i gruppen Det er viktig for VFK at alle anbydere får den samme muligheten til å presentere sin anbud og sin gruppe overfor VFK, samt at VFK får muligheten til å danne seg et bilde av gruppens sammensetning. VFK ønsker å gjennomføre avklaringsmøter etter en på forhand fastsatt mal, dette gjøres for at deltakerne skal sikres likebehandling og forutsigbarhet. For å gi anbyderne den samme gode muligheten til å forberede seg blir agenda og hensikt med møtet gjort kjent for anbyderne på forhånd. Punktene som er satt opp her er ment som en huskeliste for begge parter. Behovet for avklaring vil variere fra anbyder til anbyder. Avklaringsmøtene blir gjennomført etter en på forhånd oppsatt plan i uke 49 dette år. Rammen for møtet med hver av anbyderne er 2,5 timer. Dagsorden for avklaringsmøtet vil bli fulgt slik at de samme punktene blir tatt opp med alle anbyderne. Møtene vil bli ledet av PTL Kristiansand AS, men dialogen skal i første rekke gå mellom VFK sine og anbydernes representanter direkte over bordet. Avklaringsmøtene blir strukturert i følgende bolker i samsvar med tildelingskriteriene: 1. Partenes representanter presenterer seg 2. Introduksjon ved VFK sin representant. 3. Avklaringer omkring: Gjennomførings kompetanse Balanse i gruppen Priselementene 4. Oppsummering ved anbyders representant VFK anser at balansen i gruppen og samspillet mellom gruppens medlemmer ikke vil være mulig å fastslå i en skriftlig anbudsbesvarelse. Dette vil bli fokusert på i avklaringsmøtet og besvarelsene på dette området vil bli tatt med og evaluert sammen med det skriftlige materialet. Det vil bli utarbeidet referat fra møtene, og disse vil inngå i den skriftlige dokumentasjonen som skal evalueres. Det presiseres at det ikke vil bli anledning til forhandlinger om noe forhold knyttet til oppdraget eller vilkår for tildeling. Det vil heller ikke være anledning å bringe nye elementer inn i anbudet. Det presiseres også at dette bare er rammen for spørsmål. Hva vi konkret fokuserer på, avhenger av innholdet i det aktuelle anbudet.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

SKJEMAET SIMULERER BYGGEKOSTNAD BEREGNET ETTER TIMEPRISER og TILBUDTE PÅSLAG. Kr. Pr time Kr. % % % Kr.

SKJEMAET SIMULERER BYGGEKOSTNAD BEREGNET ETTER TIMEPRISER og TILBUDTE PÅSLAG. Kr. Pr time Kr. % % % Kr. Utarbeidet av: KRD Dato: 12.06.2012 Vedlegg 17 (punkt 23.02 H) - Pristilbud og simulert byggekostnad beregnet med basis i tilbud timepriser og påslagsprosenter. NB: tilbudte timepriser og påslagsprosenter,

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Velkommen. Åpent informasjonsmøte om konkurranse og gjennomføring av bygging ny videregående skole i Larvik

Velkommen. Åpent informasjonsmøte om konkurranse og gjennomføring av bygging ny videregående skole i Larvik Velkommen Åpent informasjonsmøte om konkurranse og gjennomføring av bygging ny videregående skole i Larvik Agenda Introduksjon Fakta om prosjektet Byggeprogrammet Mulige programendringer Regulering PAUSE

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole SIDE 1 AV 29 Færder videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 18. august 2009 SIDE 2 AV 29 17.08.09 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNBYDELSE

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Anbud 14/09 Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Steinkjer kommune Åpen anbudskonkurranse (ingen forhandling) SD-anlegg 19 bygg 2. trinn i utbygging av SD-anlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INVITASJON TIL PRE KVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER VEDR. FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE

INVITASJON TIL PRE KVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER VEDR. FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE INVITASJON TIL PRE KVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER VEDR. FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE 1 INNHOLD PREKVALIFISERING DEL 1: DEL 2: DEL 3: Invitasjon og grunnlag for pre kvalifisering Orientering

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER OM FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER OM FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER OM FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE 1 INNHOLD PREKVALIFISERING DEL 1: DEL 2: DEL 3: Invitasjon og grunnlag for prekvalifisering Orientering

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Gang- og sykkelvei Korsvegen

Gang- og sykkelvei Korsvegen Gang- og sykkelvei Korsvegen Tilbudsgrunnlag - Detaljprosjektering 2015-05-22 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1 1 Tilbudsinnbydelse Melhus kommune inviterer til åpen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 817 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 10.05.2007 N- 07/8026 07/27358 Saksbehandler: Sven Evjenth Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Forretningsutvalget 22.05.2007

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes KONKURRANSEGRUNNLAG Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes Kirkenes, 16.02.2016 Teknisk drift INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning/Orientering av prosjektet... 2 1.1 Framdrift...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Vedlegg 1a: Orientering om prosjektet, prosjektgjennomføring mm.

Vedlegg 1a: Orientering om prosjektet, prosjektgjennomføring mm. Orienteringen tilkjennegir: 1.01 Bakgrunn for prosjektet 1.02 Undervisningsbygg Oslo KFs organisering av prosjektet 1.03 Sentrale kontraktsmål for prosjekt Nordseter skole 1.04 Prosjektets art og omfang.

Detaljer

Grimstad Kommune BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN

Grimstad Kommune BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN Prosjekt : Bibliotek Vedlegg 2 Prosjektnr. : 69042 Side 1 av 1 KARTUTSNITT Postgården Rives Plassering nytt bibliotekbygg Bibliotektomta Møteplass anbudsbefaring Prosjekt : Bibliotek Vedlegg 3 Prosjektnr.

Detaljer

Rollag kommune B2-1 Miljøgate Veggli. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner

Rollag kommune B2-1 Miljøgate Veggli. B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Rollag kommune B2-1 B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 Generelt om kvalifikasjonskravene og leverandørens besvarelse... 2 1.1 Elektronisk egenerklæringsskjema (ESPD)... 2 1.2 Lovlig etablert

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

Rammeavtale Prosjektbistand inkl. konsekvensutredning Langsetvågen industriområde

Rammeavtale Prosjektbistand inkl. konsekvensutredning Langsetvågen industriområde Nesna kommune Kunnskaps- og kulturkommunen på Helgeland Rammeavtale Prosjektbistand inkl. konsekvensutredning Langsetvågen industriområde Tilbudsgrunnlag April 2015 Side 1 av 5 1 Innledning Som annonsert

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg Grimstad kommune Side 2 av 9 Vedlegg nr 1 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

FLERBRUKSHALL I BUGÅRDEN PROSJEKTKONKURRANSE SANDEFJORD KOMMUNE

FLERBRUKSHALL I BUGÅRDEN PROSJEKTKONKURRANSE SANDEFJORD KOMMUNE FLERBRUKSHALL I BUGÅRDEN PROSJEKTKONKURRANSE SANDEFJORD KOMMUNE Kvalifikasjonsgrunnlag Begrenset anbudskonkurranse med løsningsforslag for totalentreprenører Januar 2014 side: 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT

Detaljer

Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser

Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser Østre Porsgrunn Kirke Overordnet samspillsavtale Overordnet samspillsavtale gjelder foran NS 8401 med særbestemmelser 1 Avtalens gyldighet 1.1 Den overordnete samspillavtalen gjelder for hele prosjektet.

Detaljer

2.12 Møtedeltakelse X Angi ca. antall møter

2.12 Møtedeltakelse X Angi ca. antall møter YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT - LARK 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 2. PROGRAMMERING 2.1 Vurdere tidsplan i samarbeid med PGL/PL Innspill til fremdriftsplan

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tentativ framdriftsplan - anskaffelse

Tentativ framdriftsplan - anskaffelse RE OMSORGSBYGG Måns Davidson Faveo Prosjektledelse AS (Vestfold/Grenland) Re kommune Informasjonsmøte Anbudskonkurranse 29.02.12 Tentativ framdriftsplan - anskaffelse 08.02.12 Utlyst konkurranse 29.02.12

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP. NSP Temadag 2.Mai 2013

PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY. Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP. NSP Temadag 2.Mai 2013 PROSJEKTERINGSPROSESS I BYGGEPROSJEKTER PROBY Et samarbeidsprosjekt mellom RIF, Statsbygg og NSP NSP Temadag 2.Mai 2013 1 Alexander Smidt Olsen Senior Manager - Metier alexander.smidt.olsen@metier.no BAKGRUNN

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for landskapsarkitekt for HOS Depotbygg Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT

Ytelsesspesifikasjon for landskapsarkitekt for HOS Depotbygg Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT LARK Engasjement i faser f.o.m. Detaljprosjekt avhenger av opsjonsinnløsning Fase Post Aktivitet Dokument 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering.

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Stjørdal kommune 1 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Halsen Sykehjem ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSINNBYDELSE Stjørdal kommune 2 INNBYDELSE Stjørdal Kommune ved Etat Teknisk

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

Pr. nr Bekkestua skole

Pr. nr Bekkestua skole Prosjektnr 501561 Bekkestua skole Begrenset anbudskonkurranse for prosjekteringsgrupper Konkurransegrunnlag Del 1 utvelgelse av prosjekteringsgrupper Side 1 av 8 01.10.08 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Båsum Boring Trøndelag AS Postboks 115 7358 BØRSA Deres ref.: Vår ref.: 2016/0190-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 16.10.2017 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef EN VARIANT AV SAMSPILL

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef EN VARIANT AV SAMSPILL Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef EN VARIANT AV SAMSPILL Trinn 1 Rom og funksjonsprogram Politisk vedtatt sak Inneholder vedtak om igangsettelse Kan være komplett eller forenklet rom og funksjonsprogram

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP Revisjon 0

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Oddahagen 13 9 utleieboliger Prosjektnr: 391214400001 Jan 2016 Godkjent dato: 18.6.2012 2 oddahagen 13 - oppdragsbeskrivelse Stavanger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering

Omsorgsbygg Oslo KF: Fuglemyra barnehage Rehabilitering. Side 1. Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE. Rehabilitering Side 1 Omsorgsbygg Oslo KF FUGLEMYRA BARNEHAGE Rehabilitering Innholdsfortegnelse Side 2 A. GENERELT... 3 B. TILBUDSSKJEMA... 4 B.1 PRISSAMMENDRAG... 4 B.2 REGNINGSARBEIDER.... 6 B.3 UNDERENTREPRENØRER/

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving

Konkurransegrunnlag Del II A. Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgiver miljøsanering/riving Konkurransegrunnlag Del II A Oppdragsbeskrivelse LADE SKOLE Ny skole og idrettshall Rådgiver miljøsanering/riving Trondheim kommune Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 LADE SKOLE...

Detaljer

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus . KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 23. april 2015 kl. 12.00 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN...

Detaljer

KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL

KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL Side 1 av 9 DEL 0... 3 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL... 3 1. Avtalens intensjon og definisjoner... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Definisjoner... 3 Organisasjon og samarbeidsform...

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens øvrige oppdragsgiver(e)... 3 1.3

Detaljer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer

Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer Offentlig privat samarbeid (OPS) for skoleanlegg, muligheter og utfordringer v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Om OPS OPS eller Offentlig Privat Samarbeid er samlebetegnelsen

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

De sentrale rettslige elementene i en partneringkontrakt

De sentrale rettslige elementene i en partneringkontrakt De sentrale rettslige elementene i en partneringkontrakt Holmsbuseminaret 2006 1. Innledning Hva særpreger modellene? Tidspunktet for kontrahering av entreprenør/leverandør Fordeling av ansvar, risiko

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OBJEKTGLASS-SKRIVERE TIL PATOLOGIAVDELINGEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OBJEKTGLASS-SKRIVERE TIL PATOLOGIAVDELINGEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Økonomiavdelingen Til anbyderene Innkjøp & kontraktseksjon Telefon: 3334 2000 Telefax: 3334 3937 Postboks 2168 Postterminalen 3116 Tønsberg, Norge Org.nr.: 983 975 259 Deres ref. Deres brev Vår ref. Dato

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer