VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING"

Transkript

1 VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: HALI Dato:

2 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 2 av 59

3 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 3 av 59 INNHALD 0. INNLEIING 0.1. Visjon 0.2. Langsiktige mål 0.3. Elevgrunnlaget Gol vaksenopplæring 0.4. Deltakarar på Introduksjonsprogram 1. PEDAGOGISK PLATTFORM 1.1. Menneskesyn/elevsyn 1.2. Våre normer for samspel - personalet /elevane 1.3. Kunnskapssyn 1.4. Styringsdokument 2. SATSINGSOMRÅDE FOR UTVIKLING OG UNDERVISING 2.1. Oversyn over tidlegare prioriterte utviklingsområde 2.2. Prioriterte område i skuleåret 2.3. Ikkje-prioriterte satsingsområde (ideliste) for komande skuleår 3. DEN ORGANISATORISKE DELEN AV VERKSEMDA 3.1. Organisasjonsmodell 3.2. Elevopptak Grunnskuleopplæring Spesialundervisning Norsk og samfunnskunnskap 4. UNDERVISNING 4.1. Årsplanar 4.2. Periodeplanar 4.3. Timeplan 4.4. Fagplanar Grunnskuleopplæring Spesialundervisning Norsk og samfunnskunnskap 4.5. Tilpassa opplæring Grunnskuleopplæring Spesialundervisning Norsk og samfunnskunnskap 4.6. Individuelle planar 4.7. Individuelle opplæringsplanar 4.8. Introduksjonsprogram 5. PLAN FOR VURDERING OG EVALUERING 5.1. Skulebasert vurdering 5.2. Elevvurdering 6. RESSURSAR OG RAMMEVILKÅR 7. ELEVGRUNNLAG 7.1. Spesialundervisning

4 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 4 av Grunnskuleopplæring 7.3. Norsk og samfunnskunnskap 8. PERSONALSITUASJONEN 8.1. Administrasjon 8.2. Pedagogisk personale 8.3. Vikarordning 8.4. Andre tilsette 9. ANDRE ARBEIDSOPPGÅVER timarsramma og avvikande undervisningstid skuleveka 10. LÆREMIDDEL OG FYSISK MILJØ Læremiddel, inventar og utstyr Undervisningsstader HMS vernerunde Arbeidsmiljøundersøking 11. INTERKOMMUNALT SAMARBEID 12. VEDLEGG 1. Årshjul administrasjon 2. Skulereglement 3. Årsplan/skulerute 4. Plan for team-møte og lærarmøte 5. Interkommunal avtale norskopplæring 6. Læreplan norsk med samfunnskunnskap. Spor og nivå norskopplæring. Rett og plikt til norskopplæring 7. Timeplan 8. Søknadsskjema grunnskuleopplæring 9. Søknadsskjema spesialundervisning 10. Mal avslag logopedi 11. Individuell opplæringsplan. Mal 12. Rapport spesialundervising. Mal 13. Søknadsskjema gratis norskopplæring 14. Søknadsskjema norskopplæring elevar utan rett 15. Individuelle planar norskopplæring 16. Skifte av gruppe. Skjema. 17. Skjema eigenmelding elever 18. Noteringsskjema for klasselærer for elevfråvær. 19. Notat om bønetider 20. Skjema permisjonssøknad 21. Liste over tilsette og vikarar 22. Instruks ved krisesituasjonar 23. Branninstruks Endringar kjem i form av enkeltsider som blir bytt ut med dei eksisterande. Gol 2008 Hallvor Lilleslett -rektor-

5 0. INNLEIING Kommuneplanen sine hovudmål for vaksenopplæringa Kommunen vil gje vaksenopplæring i samsvar med krava som er stilt i lovverket. Undervisninga skal så langt råd er målrettast mot den einskilde sitt behov for kompetanse 0.1. Gol Vaksenopplæring sin visjon Gol vaksenopplæring skal gje ei opplæring med stor tilpassing fagleg og praktisk til den einskilde elev og i tråd med lovverk og læreplan. Opplæringa skal vera med på å gjera den einskilde betre i stand til å kunne fungere i samfunnet Gol vaksenopplæring sine mål for Grunnskuleopplæring. Opplæringslova 4A-1. Gol Vaksenopplæring skal gje tilbod om grunnskuleopplæring for vaksne til dei som melder behov for slik opplæring Grunnskuleopplæring Spesialundervising. Opplæringslova 4A-2. Gol Vaksenopplæring skal gje tilbod om spesialundervising for vaksne i samsvar med individuell opplæringsplan for den einskilde. Gol Vaksenopplæring administrerer logopedi og afasibehandling for vaksne og gjer avtale med NAV om refusjon av utgiftene til behandling. Gol Vaksenopplæring skal vidareføre det interkommunale samarbeidet i Hallingdal på grunnskuleområdet Framandspråk. Lov om Norskopplæring for nyankomne innvandrere. Gol Vaksenopplæring skal kunne gje tilbod om norsk med samfunnskunnskap for innvandrarar, slik at deltakarane skal gå opp til og bestå norskprøve på rett nivå. Gol Vaksenopplæring skal tilpasse undervisninga til midlane som fylgjer ny finansieringsordning. Gol Vaksenopplæring skal vidareutvikle samarbeide med dei andre kommunane i Hallingdal Introduksjonsprogram for Innvandrarar. Lov om introduksjonsordning. Deltakarar på Introduksjonsprogram skal etter at programmet er ferdig, ha nådd mål om norskopplæring jf. 2 ovanfor. Deltakaren skal vera i løna arbeid eller i kvalifiseringstiltak i regi av NAV-arbeid, eller ha byrja på vidare skulegang Gol Vaksenopplæring skal skaffe eit tilstrekkeleg tal ulike typar språkpraksisplassar i kommunale verksemder Elevgrunnlaget i Gol Vaksenopplæring Vaksne som ikkje har fått tilfredsstillande grunnskuletilbod. Vaksne med skade/sjukdom etter endt utdanning, og som difor treng fornya opplæring. Vaksne med generelle lærevanskar/sosial-emosjonelle vanskar/psykisk

6 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 6 av 59 utviklingshemming. Andre med særskilde behov for å kunne fungera tilfredsstillande. Vaksne innvandrarar som treng norskopplæring. 0.4 Deltakarar på Introduksjonsprogram for innvandrarar Personar mellom 18 og 55 år som har rett og plikt til introduksjonsprogram. Vedtak om deltaking blir gjort av flyktningetenesta. Gol kommune gir introduksjonsprogram til deltakarar som det fylgjer integreringstilskot med.

7 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 7 av PEDAGOGISK PLATTFORM. I generell del av Læreplanverket og Lov om introduksjonsordning og lov om norskopplæring for nyankomne innvandrere er det ein del hovudområde i formålsparagrafane som er viktige : Fremje verdiorientering. Personleg utvikling. Jamstilling i tilgang til kunnskap, innsikt og ferdigheiter. Hjelpe den einskilde til eit meir meiningsfylt liv. Styrke samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv Menneske/elevsyn Vi må heile tida ta omsyn til at vi arbeider med vaksne menneske. Det vil seie at vi må respektere dei som vaksne med rett til å ta eigne avgjerder, sjølv om vi kan hende ikkje alltid er samde med dei. Når vi vel undervisningsstoff, må vi så langt som råd ta omsyn til den einskilde sitt behov og føresetnader for læring. Vi må vidare ta omsyn til at undervisninga som regel berre er ein bit av det totale opplegget i kvardagen, og difor vera viljuge til å tilpasse oss resten av eleven sin kvardag. I arbeidet med vaksne framandspråklege elevar vil lærarane møte mange ulike kulturar og religionar. Det er viktig at lærarane møter alle elevar med same respekt for deira tru og tradisjonar. Samtidig må elevane få innsikt i norsk kultur, og dei må vise respekt for medelevar sine tradisjonar. Av og til kan dette føre til konfliktar, sidan det hender enkeltelevar ikkje vil akseptera at dei til ein viss grad må tilpasse seg norsk kultur. Det er då viktig at lærarane tør å setje grenser for kva elevane faktisk må akseptere. Deltakarane i norskopplæring og introduksjonsprogram blir behandla som deltakarar i arbeidslivet. Vaksenopplæringa følgjer dei same prosedyrane for fråvær som i arbeidslivet elles. I utarbeidinga av individuelle opplæringsplanar (IOP) for vaksne er det naudsynt å tenkje på kva eleven har føresetnader for, og nytte av å lære. For å byggje tillit og styrkje sjølvkjensla hos eleven, er det viktig å ta utgangspunkt i det eleven meistrar og tykkjer er interessant, ikkje å leggje all vekt på det som eleven ikkje kan. Det er meiningslaust å arbeide med noko som den vaksne har prøvd å lære i årevis utan resultat. Dette vil påverke sjølvbiletet på ein negativ måte, og eleven vil lite truleg kunne få funksjonelle ferdigheiter på området. Difor er det viktig at arbeidet med IOP skjer i tett samarbeid med eleven eller dei som kjenner eleven godt, og at ein ser på tilhøve som arbeid, bustad, fritid, helse o.l. Eit anna mål for vaksenopplæringa er at elevane skal bli sjølvhjelpne. Det vil seie at vi ikkje må gjera dei avhengige av oss. Vi må t.d. hjelpe dei til å finne fram i kommunen slik at dei så langt det er mogleg, kan finne fram til dei rette instansane utan vår hjelp. Dette gjeld både elevar som får framandspråkundervisning, og elevar med spesialpedagogisk tilbod Våre normer for samspel personalet elevane Det er særs viktig når ein arbeider med vaksne, at ein møter dei som vaksne med eigne røynsler og opplevingar som har prega dei. Dei har av ulike grunnar eit læringsbehov, og det er vår jobb i lag med dei sjølve og andre samarbeidspartnarar å sette inn opplæring der dei har behov for det.

8 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 8 av 59 Når det gjeld samarbeid med anna personale, er det viktig å ta omsyn til at vi trass i ulik bakgrunn, utdanning, røynsler og arbeidsplass er likeverdige samarbeidspartnarar som i størst mogleg grad arbeider for å nå dei same måla i høve dei menneska vi arbeider med. Gol V aksenopplæring nyttar rettleiing i undervisninga og i samspelet med elevane/deltakarane Kunnskapssyn Gol Vaksenopplæring gir individuelt tilpassa opplæring i samsvar med måla i den einskilde elev sine i individuelle planar. Elevane skal lære den kunnskapen som er relevant, og måla må vera realistiske. Undervisinga må tilpassast krava i læreplan og nivå etter den europeiske språknormeringsmodellen, dersom deltakarane skal gå opp til formell grunnskuleeksamen eller til norskprøve Styringsdokument. Gol Vaksenopplæring har fram til og med vårhalvåret 2008 arbeidd etter Plan for vaksenopplæring i Gol kommune. I planen framgår det aktuelle lovverket som styrer vaksenopplæringa. Planen gir vidare opplysningar om ulike sider ved vaksenopplæringa; korleis undervisninga blir organisert og tilrettelagt og kva innhald undervisninga vil ha. Plan for vaksenopplæring i Gol kommune er frå innarbeidd i Verksemdsplan for Gol vaksenopplæring, jf. politisk vedtak våren Styringsdokument elles: Lov om Grunnskolen og den vidaregåande opplæringa m/forskrifter 4A (Opplæringslova 4A) Kompetansereformen om rettigheter for voksne Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere m/forskrifter (Introduksjonsloven) Kunnskapsløftet L06 Offentleglova Forvaltningslova Kommunelova Gol kommune sine styringsdokument o Kommuneplan o Handlingsprogram med økonomiplan o Årsbudsjett o Gol vaksenopplæring sin verksemdsplan o Årshjul for systematisk skulebasert vurdering

9 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 9 av SATSINGSOMRÅDE FOR UTVIKLING OG UNDERVISNING 2.1. Oversikt over tidlegare prioriterte utviklingsområde 1990 Samliv og seksualitet Planlegging av vaksenopplæringa i Gol etter ansvarsreformen. - Teiknespråkkommunikasjon. - Autisme. - Undervisning lagt til Vinn Friskusopplegget. Eit kveldsopplegg der vi samarbeidde med helseetaten og miljøarbeidarar om eit opplegg for psyk.utv.hemma vaksne Aktuell orientering. Eit kveldsopplegg. - Individuelle opplæringsplanar vidareutvikling og betring. - Skuleevalueringsprosjekt. - Rapportskriving i høve til einskildelevar dei siste 5 åra. - Dataprogrammet Parmaker. - Flytting av vaksenopplæringa til nye lokale Samarbeid med andre faggrupper når det gjeld utvikling av in- - dividuelle opplæringsplanar. - Eksamensretta grunnskuleopplæring for vaksne. - AFT arbeidsførebuande trening. - Dei nye læreplanane. - Rettleiing av anna personell i samband med utprøving og innføring av nytt utstyr - Utarbeiding av plan for vaksenopplæring i Gol kommune. - kartlegging av behovet for eksamensretta grunnskuleopplæring for vaksne Læringsstrategiar for den enkelte elev med utgangspunkt i Carol Santa sine læringsstrategiar og Magne Nyborg sin begrepslæringsmodell Verdibasert skuleutvikling, læringsmiljø og haldning til læring basert på Fløistad si bok Om å kunne mer enn men kan - Vidareutvikling av samarbeidet med AFT, sosialkontoret, kommunehelsetenesta. - Vidareutvikle det interkommunale samarbeidet når det gjeld eksamensretta grunnskuleopplæring for vaksne Kartlegging av behovet for eksamensretta grunnskuleopplæring for vaksne i samarbeid med dei andre kommunane i Hallingdal. - Rettleiing av ekstern rettleiar Kurs dysleksi: Diagnostisering og undervisning. Ein til to lærarar på kurs i løpet av hausten. - Kurs alfabetisering for framandspråklege analfabetar: Ein lærar på kurs - Rettleiing. - Nivåbasert norskopplæring framandspråk. - Nettverksamarbeid spes. ped.

10 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 10 av Evaluering av Plan for vaksenopplæring på grunnskulen sitt område i Gol kommune. - Diagnostisering/nivåkartleggjing av nye elevar. - Kursdag om psykiske lidingar og utfordringar for vaksenopplæring. - Vidareutvikle gruppeundervisningsmodellen for framandspråk. - Samarbeid med arbeidsgjevarar om tilpassa arbeidstid for framandspråklege elevar Minimalisere kaoset med nye lærarar og masse elevar. - Obligatorisk introduksjonsprogram for flyktningar. Konsekvensar for norskopplæringa? - Kompetansreformen. - Grunnskuleopplæring for vaksne. - Interkommunalt samarbeid framandspråk. - Interkommunalt samarbeid spes.ped Innføre introduksjonsprogram for flyktningar. - Språkpraksisplassar. - Gunnskuleopplæring for vaksne Ta i bruk Norsk Introduksjonsregister (NIR). - Ny læreplan for norsk for innvandrere. - Inndeling i spor/nivå. - Utarbeide kartleggingsverkty for elevar Ta i bruk nye elektroniske læremiddel. - Styrke den digitale kompetanse hos elevar og lærarar. - Kjøpe inn og drifte IKT utstyr tilpassa elevbruk. - Tilpasse seg ny finansieringsordning. - Organisere studietimar og gje tilbod om valfag. - Vidareutvikle kartleggingsverkty. - Prøve ut nye organiseringsformer for inntak av elevar gjennom skuleåret. - Avis i skolen.

11 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 11 av Prioriterte område i skuleåret Revisjon av avtale om interkommunalt samarbeid norskopplæring. Auka bruk av studietid for elevane. Utprøving av nye organiseringsformer. Psykisk helse og vaksenopplæring. Kartleggingsverkty for elevar innan spes.ped. og elevar innan norskopplæring.

12 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 12 av Ikkje prioriterte område (ideliste) for komande skuleår ( ) Rettleiingsmetodikk. Internopplæring. - Verksemdplan Pedagogisk plattform. - Mappevurdering. - Språkpermen. - Kartlegging.

13 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 13 av ORGANISASJON 3.1. Organisasjonsmodell Rådmannen Avdeling x Avdeling y Gol Vaksenopplæring Avdeling z Rektor Lærarar grunnskule Lærarar spes ped Lærarar framandspråk Koordinator Introduksjonsprogram Opplæringslova 4A1 Opplæringslova 4A2 Lov om norskopplæring Lov om Introduksjonsordning

14 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 14 av Elevopptak Grunnskuleopplæring Opplæringslova 4A-1 (eksamensretta grunnskuleoppl.) Rutinar ved opptak nye elevar: 1. I april mai blir det kunngjort i lokalpressa og i brev til dei einskilde kommunane at det blir sett i gang grunnskuleopplæring komande skuleår, avgrensa til 2-3 fag. 2. Potensielle elevar blir bedne om å melde seg innan 1. juni. Undervisinga føregår på norsk, og det er krav om tilfredstillande norskkunnskapar. 3. Deltakarar frå andre kommunar må ha stadfesting frå bukommunen at utgiftene til opplæringa blir dekka. 4. Deltakarane blir kartlagte med omsyn til motivasjon og kunnskapar. 5. Eleven blir teke opp og det blir gjort enkeltvedtak om opplæring. 6. Eleven får melding om opptak. Eleven blir lagt inn i elevregisteret Grunnskuleopplæring Opplæringslova 4A-2 Spesialundervising Elevar med undervisningstilbod ved vaksenopplæringa: 1. Drøftingsmøte eller evalueringsmøte kalla inn av vaksenopplæringa etter behov, men minst ein gong pr skuleår, i fyrste halvdel av vårsemesteret. Ansvarsgruppemøte kalla inn av koordinator for funksjonshemma eller koordinator for psykisk helsevern etter behov, men minst ein gong pr skuleår, i fyrste halvdel av vårsemesteret. For elevane ved Gol VO vil det vera aktuelt med eitt av desse møta. Ansvarsgruppemøte eller representert med lærar. PPT vil også vera representert i tillegg til at eleven sjølv er med på møtet. I kva grad andre instansar skal delta på møta, vil avhenge av kva støtteapparat som er rundt eleven. 2. Det blir skrive søknadsskjema som blir sendt VO innan 1. mai. 3. I etterkant av ansvars- eller drøftingsmøte, vil VO arbeide ut ein ny IOP for komande skuleår. Denne planen skal sendast PPT for tilråding i løpet av april. PPT sender si tilråding attende til VO i løpet av mai. 4. Med utgangspunkt i PPT si godkjenning av IOP vil vaksenopplæringa gjere tildeling av timar i form av enkeltvedtak ultimo juni. 5. Undervisninga blir sett i gang.

15 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 15 av 59 Personar utan undervisningstilbod ved Gol vaksenopplæring (nye elevar): Logopedi: 1. Det blir skrive søknadsskjema som blir sendt VO fortløpande og innan 1. mai. VO oversender kopi av søknaden til PPT. Søkjar får melding om dette. 2. PPT kallar inn søkjar, VO og ev. andre til samtale. Tema for møtet: Læringsbehov, eleven sine sterke og svake sider, kva VO kan tilby, praktiske ordninga som tid og stad for undervisninga, når undervisninga ev. kan ta til. 3. PPT gjev ei sakkunnig utgreiing med vurdering av om dette er ein person som har rett til spesialundervisning. I den sakkunnige uttalen går det også fram kva som er innhaldet i undervisninga og kor mange timar eleven bør ha. 4. PPT sender sakkunnig uttale til VO. Ved positiv handsaming av søknaden, vil VO gjere enkeltvedtak med utgangspunkt i dei økonomiske rammene ein er tildelt og den sakkunnige uttalen. Dersom ein vil måtte gå ut over dei økonomiske rammene ein er tildelt, kan vedtak om undervisning bli gjort med atterhald om politisk godkjenning. For elevar frå andre kommunar, vil det bli bede om økonomisk garanti for refusjon av utgiftene. 5. Undervisninga blir sett i gang. 6. Drøftingsmøte eller evalueringsmøte kalla inn av vaksenopplæringa i løpet av fyrste semesteret med undervisning for å evaluere og ev. justere opplegget. På desse møta vil VO vera representert med lærar. PPT vil også vera representert, i tillegg til at eleven sjølv er med på møtet. I kva grad andre instansar skal delta på møta, vil avhenge av kva støtteapparat som er rundt eleven. 7. I etterkant av drøftingsmøte vil VO i samråd med eleven arbeide ut IOP for undervisinga. 1. Gol vaksenopplæring formidlar kontakt med logoped som kartlegg behova for logopedi og deretter set i gang behandling. 2. Vaksenopplæinga tek vidare kontakt med trygdeetaten og oversender søknaden for formelt vedtak sidan kommunen ikkje har eige tilbod om slik behandling.

16 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 16 av Norsk med samfunnskunnskap for framandspråklege. 1. Elevar med rett og plikt eller plikt kjem fram i NIR-systemet. Desse blir rutinemessig tilskrivne og opplyste om rett/plikt til opplæring. Desse blir oppmoda om å ta kontakt med vaksenopplæringa for kartlegging og seinare undervising. I desember og juni blir det annonsert i lokalpressa om tilbod om norskoppæring. Deltakarar blir bedne om å ta kontakt for informasjon og kartlegging. 2. Personen søker om vaksenopplæring. Elevar utan rett må dokumentere opphaldsløyve. Elevar på overgangsordning må også dokumentere opphaldsgrunnlaget. 3. Eleven blir kalla inn til kartleggingssamtale med lærar. Spor og nivå blir kartlagt. 4. Eleven vil får melding om frå kva dato undervisninga startar opp. 5. Det blir oppretta sak i kontorstøttsystemet på kvar elev. Det blir gjort vedtak om opplæring. Det blir også gjort vedtak i NIR systemet for dei elevane som er registrert i NIR. Økonomiavdelinga sender betalingskrav til elevar som skal betale. 6. Eleven blir lagt inn i fråværssystemet Rutinar ved byte av gruppe. Rutinar ved stryking av namn i elevlistene. Byte av gruppe 1. Gruppelærar, rektor og ny gruppelærar avklarar om og når ein elev skal begynne i ny gruppe (Eige skjema) 2. Rektor endrar aktuelle data i elevregisteret. Utskriving av elevar 1. Rektor får melding frå gruppelærar om elevar som har stort fråvær/mykje ugyldig fråvær som gjer at eleven ikkje greier fylgje progresjonen for gruppa. 2. Elevar vel sjølve å slutte. Dei fyller ut eit skjema der dei seier frå seg elevplassen. 3. Desse elevane får. brev med melding om at dei blir strokne som elevar. Saka blir avslutta i kontorstøttesystemet. Eleven blir sett i gruppa take outs i fråværsregisteret Rapportering av fråvær Lærarane fører deltaking/fråvær inn i fråværsregisteret fortløpande. Registreringsperioden går frå den 16. i månaden til den 15. i den påfølgjande månaden. Rektor tek ut lister som blir sende den einskilde kommune/nav som grunnlag for utbetaling av skyssutgifter, Introduksjonsstønad, sosialstønad m.m. Det blir på grunnlag av desse listene også ført timar inn i NIR-registeret.

17 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 17 av 59

18 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 18 av UNDERVISNING 4.1. Årsplan Ved semesterstart blir det kvart år arbeidd ut ein årsplan for heile verksemda. Denne planen viser skuleruta og tidspunkt for aktivitetar som avvik frå timeplanen. Årsplanen blir justert ved årsskiftet Periodeplanar m.m. For kvar gruppe blir det arbeidd ut periodeplanar med mål og innhald for den faglege progresjonen i ein gitt periode Timeplan Det blir arbeidd ut eigen timeplan i samarbeid mellom administrasjon og lærarar i juni månad for påfølgjande skuleår. Her framgår fag og timefordeling. Timeplanen, fag- og timefordelinga blir endra ut gjennom året, dersom det blir endringar i elevmassen, eller at behovet hos einskildelevar endrar seg Fagplanar For kvart fag fylgjer ein fagplanane i faget Grunnskuleopplæring Det blir gitt opplæring i desse faga i tråd med læreplanen for grunnskuleopplæring for vaksne: Norsk Samfunnskunnskap Matematikk Engelsk Naturfag Spesialundervisning Individuell opplæringsplan (IOP) Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar Sjå vedlegg om læreplanen si inndeling i samfunnskunnskap, norskopplæring i tre spor og fire språknivå Tilpassa opplæring Opplæringa ved Gol Vaksenopplæring byggjer på sentralt fastsette læreplanar, men kvar elev blir gitt tilpassa opplæring i tråd med sine evner og føresetnader. For å sikre at opplæringa som blir gitt er tilpassa den einskilde eleven fylgjer ein desse prosedyrane Grunnskuleopplæring Mappevurdering Elevsamtaler Team-møte

19 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 19 av Spesialundervising Sjå prosedyrar pkt. - Det er laga eigen Individuell opplæringsplan for den einskilde elev. Undervisinga føregår i tett dialog med eleven og hjelpeapparatet elles, og undervisinga blir justert i tråd med eleven sine behov og ynskje. - Drøftingsmøte eller evalueringsmøte kalla inn av vaksenopplæringa. - Ansvarsgruppemøte kalla inn av koordinator for funksjonshemma eller koordinator for psykisk helsevern.slike møte er det etter behov og minst ein gong pr skuleår. - Eleven og PPT, ev. andre samarbeidspartar får kopi av opplæringsplan. Denne blir skriven i byrjinga av fyrste semester. - Rapport blir skriven i desember og juni Norsk og samfunnskunnskap Elevane er delt inn i inntil seks grupper etter spor (læringsfart) og nivå Nybegynnarar (A1) spor 1 spor 2 spor 3 Vidarekomne (A2 og B1) spor 1 spor 2 spor 3 Studietid med individuelt tilpassa arbeid med tilrettelegging og rettleiing av lærar Elevsamtaler to gonger pr semester Mappevurdering I teammøte blir opplæringa til den einskilde eleven vurdert og drøfta 4.6. Individuelle planar For deltakarar i norskopplæring blir det arbeidd ut individuell plan ved byrjinga av opplæringsløpet. Denne planen blir justert i elevsamtaler som er 1-.2 gonger kvart semester Individuelle opplæringsplanar For elevar med vedtak etter opplæringslova 4A-2 blir det utarbeidd Individuell opplæringsplan (sjå vedlagte mal vedlegg 6) 4.8. Introduksjonsprogram Kvar deltakar i introduksjonsprogram har sin eigen individuelle plan. Flyktningetenesta og Koordinator for Introduksjonsprogrammet har ansvar for dette planarbeidet i samråd med deltakaren. Den individuelle planen for norskfaget inngår i denne planen.

20 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 20 av PLAN FOR VURDERING OG EVALUERING 5.1. Skulebasert vurdering Vaksenopplæringa ynskjer å ha eit kritisk blikk på den undervisninga som blir gjeven. Den enkelte elev sine behov er utgangspunktet for undervisning. Det er samstundes viktig at eleven har motivasjon og føresetnader elles, for å kunne ha nytte av undervisninga. Det skal alltid vera realistiske, konkrete mål for undervisninga, mål ein gjerne kan endre under vegs. Kvar veke: Kvartalsvis August, desember/januar og juni: Januar Mars August Oktober Ved lærarmøte og team-møte, vil ein ha ei fortløpande vurdering av aktiviteten Kvartalsrapport Hovudtyngda av den skulebaserte vurderinga, vil skje i juni og august i samband med oppsummering av skuleåret og planlegging av nytt skuleår. I samband med revisjon av verksemdplanen i august, vil det også vera ei vurdering og drøfting av måten verksemda blir driven på, både generelt og i høve til prioriterte område. GSI rapportering framandspråk Årsmelding GSI rapportering framandspråk GSI-rapportering grunnskule og framandspråk Februar, juni og november Statistikk og prøveresultat frå Norskprøve blir kunngjort. Ved førespurnad får Gol VO tilsendt kopi av prøvesvar.

21 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 21 av Elevvurdering I løpet av skuleåret Grunnskule: Ifg. forskrifter Når det gjeld eksamensretta grunnskuleopplæring, så må ein her leggje undervisninga opp i forhold til det som dei aktuelle læreplanane seier. Det blir sett karakter for kvar termin i tillegg til den uformelle vurderinga som blir gitt fortløpande gjennom skuleåret Det er elevsamtaler 1-2 gonger pr semester Spes.ped.: Det blir skrive rapportar frå opplæringa ved slutten av kvart semester. Individuell opplæringsplan blir justert og evaluert minst ein gong per skuleår. I fyrste halvedel av vårsemesteret eller etter behov kallar VO inn til drøftingsmøte med eleven, PPT og ev. andre samarbeidspartar. I dei tilfella der det er ansvarsgruppe, erstattar ansvarsgruppemøte drøftingsmøte. Februar-april: Desember og juni: På ansvarsgruppemøte vil det vera ei vurdering av aktiviteten hos den einskilde eleven. Ein skriftleg rapport med vurdering av den einskilde elev i høve til opplæringsplanen. Rapporten blir sendt eleven, ev. føresette, opplæringsavdelinga, PPT, ev. arbeidsgjevar og bueining. Framandspråk: Elevane blir fortløpande vurdert gjennom nivåprøver 1-2 gonger per semester. Ved semesterslutt blir alle elevane vurdert opp mot dei ulike gruppene, og det blir i større eller mindre grad omgruppering av alle elevgruppene. Dette har bakgrunn i at det som regel kjem til nye elevar gjennom heile semesteret, slik at det er behov for å starte opp med nybegynnaropplæring Nivåprøver gjennom norskkurset Eksempeltest for nivå A2 og B1 Eleven skal ha som mål å gjennomføre nivåprøvene. Ein test som blir teken før det blir vurdert å gå opp til språkprøva. Det er elevsamtaler 1-2 gonger per semester

22 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 22 av Avsluttande prøver Grunnskuleeksamen A. Privatisteksamen Elevar som ynskjer det, kan gå opp til avsluttande eksamen og få vitnemål for fullført grunnskule. Elevane kan gå opp i eitt og eitt fag. Dei vil då ha status som privatistar. Eksamenskarakteren er det som blir påført vitnemålet B. Full fagkrins Elevane kan også gå opp i fem fag, dei vil då bli trekt ut i eitt fag munnleg og eitt skriftleg. Standpunktkarakteren i faga og eksamenskarakterane er det som kjem fram på vitnemålet Spesialundervising. Her er det ingen avsluttande prøver eller eksamenar Norskopplæring Norskprøve 1, 2 og 3 Norskprøve 2 og 3 blir arrangert tre gonger per år; normalt i februar/mars, juni, november/desember. Norskprøve 1 blir arrangert og gjennomført lokalt og gir ikkje noka formelt godkjent avsluttande prøve.

23 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 23 av RESSURSAR OG RAMMEVILKÅR Det er arbeidd ut eige budsjett for Gol Vaksenopplæring si verksemd, kto Grunnskuleopplæring Det er sett av 100% stilling til grunnskuleopplæring. Dette er midlar som er løyvd over Gol kommune sitt budsjett. I frådrag kjem refusjonar frå andre kommunar Spesialundervising Det er sett av 153.% stilling til spesialundervisning. Dette er midlar som er løyvd over Gol kommune sitt budsjett. I tillegg kjem evt. kjøp av tenester frå andre kommunar Norskopplæring a. Statleg tilskot Elevar med rett (overgangsordning) staten gir eit tilskot på kr 437 pr lærartime og kr 26 pr elevtime Elevar med rett og plikt (pr capita-tilskot) staten gir eit tilskot på ca kr pr elev pr år i fem år. Skjønstilskot: For 2008 yter staten eit skjønstilskot på kr pr kommune med deltakarar i målgruppa b. Kommunalt tilskot: Kommunane som samarbeider om norskopplæring yter samla sett eit tilskot på 1,2 mill. Jf samarbeidsavtale c. Elevbetaling Elevar utan rett til opplæring: Betalingselevar betalar sjølve kr 30 pr time. Det blir sendt krav 2 gonger per semester. Økonomiavdelinga sender ut krav med bakgrunn i oversikt frå vaksenopplæringa. Rammevilkåra for framandspråk er høgst usikre og svært variable. Interkommunal avtale sikrar minimum 230% stilling.

24 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 24 av ELEVGRUNNLAG Elevgrunnlaget endrar seg gjennom året. Ein brukar tal elevar ved GSI registreringa i oktober som utgangspunkt for registreringa. Personar med rett til spesialundervising kan få tilbod om opplæring i løpet av skuleåret dersom det er ledig kapasitet fordi det blir endring i undervisingsopplegget for einskildelevar. Det er eit jamnt tilsig gjennom heile året av elevar som ynskjer norskopplæring. Potensielle elevar blir teke inn til kartleggingssamtale fortløpande. Elevar med rett og plikt, skal få oppfylt retten sin etter tre månader. For andre er det ikkje slike reglar, så det blir sett i gang undervisning når ein har høvelege grupper, eller det ligg til rette for å opprette ei ny nybegynnargruppe Spes.ped. 21 elevar frå tre kommunar. Talet er relativt stabilt. I tillegg kjem afasipasientar. Tala her er svært variable. Retten til opplæring er nedfelt i opplæringslova, og opplæring blir gitt etter sakkunnig uttale og tilråding frå PPT Grunnskuleopplæring 4 elevar frå 2 kommunar Retten til opplæring er nedfelt i opplæringslova. Opplæring til elevar heimehørande i andre kommunar blir gitt etter avtale med bukommunen Norsk og samfunnskunnskap 39 elevar frå fire kommunar. Talet på elevar varierer svært mykje gjennom året, og det er ei stor utfordring å heile tida skulle tilpasse seg dei endra behova. Rett og plikt til opplæring Personar som har flyktningstatus, og personar som er gift med norske eller nordiske borgarar med busettingsløye innvilga etter 1. september 2005, har rett og plikt til opplæring. Det same gjeld for personar som er famliegjenforeinte med desse. Desse er registret i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) og har rett og plikt til 300 timar norskopplæring med samfunnskunnskap for å få varig opphaldsløyve. Kommunen kan etter søknad innvilge inntil timar norskopplæring. Opplæringa er gratis for personar registrert i NIR med rett og plikt til opplæring Plikt til opplæring Arbeidsinnvandrarar frå land utanfor EU/EØS området som har opphaldsløyve på grunnlag av arbeidstilbod innvilga etter er registret i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR. Desse har plikt til 300 timar norskopplæring med samfunnskunnskap for å få varig opphaldsløyve.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer