VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING"

Transkript

1 VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: HALI Dato:

2 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 2 av 59

3 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 3 av 59 INNHALD 0. INNLEIING 0.1. Visjon 0.2. Langsiktige mål 0.3. Elevgrunnlaget Gol vaksenopplæring 0.4. Deltakarar på Introduksjonsprogram 1. PEDAGOGISK PLATTFORM 1.1. Menneskesyn/elevsyn 1.2. Våre normer for samspel - personalet /elevane 1.3. Kunnskapssyn 1.4. Styringsdokument 2. SATSINGSOMRÅDE FOR UTVIKLING OG UNDERVISING 2.1. Oversyn over tidlegare prioriterte utviklingsområde 2.2. Prioriterte område i skuleåret 2.3. Ikkje-prioriterte satsingsområde (ideliste) for komande skuleår 3. DEN ORGANISATORISKE DELEN AV VERKSEMDA 3.1. Organisasjonsmodell 3.2. Elevopptak Grunnskuleopplæring Spesialundervisning Norsk og samfunnskunnskap 4. UNDERVISNING 4.1. Årsplanar 4.2. Periodeplanar 4.3. Timeplan 4.4. Fagplanar Grunnskuleopplæring Spesialundervisning Norsk og samfunnskunnskap 4.5. Tilpassa opplæring Grunnskuleopplæring Spesialundervisning Norsk og samfunnskunnskap 4.6. Individuelle planar 4.7. Individuelle opplæringsplanar 4.8. Introduksjonsprogram 5. PLAN FOR VURDERING OG EVALUERING 5.1. Skulebasert vurdering 5.2. Elevvurdering 6. RESSURSAR OG RAMMEVILKÅR 7. ELEVGRUNNLAG 7.1. Spesialundervisning

4 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 4 av Grunnskuleopplæring 7.3. Norsk og samfunnskunnskap 8. PERSONALSITUASJONEN 8.1. Administrasjon 8.2. Pedagogisk personale 8.3. Vikarordning 8.4. Andre tilsette 9. ANDRE ARBEIDSOPPGÅVER timarsramma og avvikande undervisningstid skuleveka 10. LÆREMIDDEL OG FYSISK MILJØ Læremiddel, inventar og utstyr Undervisningsstader HMS vernerunde Arbeidsmiljøundersøking 11. INTERKOMMUNALT SAMARBEID 12. VEDLEGG 1. Årshjul administrasjon 2. Skulereglement 3. Årsplan/skulerute 4. Plan for team-møte og lærarmøte 5. Interkommunal avtale norskopplæring 6. Læreplan norsk med samfunnskunnskap. Spor og nivå norskopplæring. Rett og plikt til norskopplæring 7. Timeplan 8. Søknadsskjema grunnskuleopplæring 9. Søknadsskjema spesialundervisning 10. Mal avslag logopedi 11. Individuell opplæringsplan. Mal 12. Rapport spesialundervising. Mal 13. Søknadsskjema gratis norskopplæring 14. Søknadsskjema norskopplæring elevar utan rett 15. Individuelle planar norskopplæring 16. Skifte av gruppe. Skjema. 17. Skjema eigenmelding elever 18. Noteringsskjema for klasselærer for elevfråvær. 19. Notat om bønetider 20. Skjema permisjonssøknad 21. Liste over tilsette og vikarar 22. Instruks ved krisesituasjonar 23. Branninstruks Endringar kjem i form av enkeltsider som blir bytt ut med dei eksisterande. Gol 2008 Hallvor Lilleslett -rektor-

5 0. INNLEIING Kommuneplanen sine hovudmål for vaksenopplæringa Kommunen vil gje vaksenopplæring i samsvar med krava som er stilt i lovverket. Undervisninga skal så langt råd er målrettast mot den einskilde sitt behov for kompetanse 0.1. Gol Vaksenopplæring sin visjon Gol vaksenopplæring skal gje ei opplæring med stor tilpassing fagleg og praktisk til den einskilde elev og i tråd med lovverk og læreplan. Opplæringa skal vera med på å gjera den einskilde betre i stand til å kunne fungere i samfunnet Gol vaksenopplæring sine mål for Grunnskuleopplæring. Opplæringslova 4A-1. Gol Vaksenopplæring skal gje tilbod om grunnskuleopplæring for vaksne til dei som melder behov for slik opplæring Grunnskuleopplæring Spesialundervising. Opplæringslova 4A-2. Gol Vaksenopplæring skal gje tilbod om spesialundervising for vaksne i samsvar med individuell opplæringsplan for den einskilde. Gol Vaksenopplæring administrerer logopedi og afasibehandling for vaksne og gjer avtale med NAV om refusjon av utgiftene til behandling. Gol Vaksenopplæring skal vidareføre det interkommunale samarbeidet i Hallingdal på grunnskuleområdet Framandspråk. Lov om Norskopplæring for nyankomne innvandrere. Gol Vaksenopplæring skal kunne gje tilbod om norsk med samfunnskunnskap for innvandrarar, slik at deltakarane skal gå opp til og bestå norskprøve på rett nivå. Gol Vaksenopplæring skal tilpasse undervisninga til midlane som fylgjer ny finansieringsordning. Gol Vaksenopplæring skal vidareutvikle samarbeide med dei andre kommunane i Hallingdal Introduksjonsprogram for Innvandrarar. Lov om introduksjonsordning. Deltakarar på Introduksjonsprogram skal etter at programmet er ferdig, ha nådd mål om norskopplæring jf. 2 ovanfor. Deltakaren skal vera i løna arbeid eller i kvalifiseringstiltak i regi av NAV-arbeid, eller ha byrja på vidare skulegang Gol Vaksenopplæring skal skaffe eit tilstrekkeleg tal ulike typar språkpraksisplassar i kommunale verksemder Elevgrunnlaget i Gol Vaksenopplæring Vaksne som ikkje har fått tilfredsstillande grunnskuletilbod. Vaksne med skade/sjukdom etter endt utdanning, og som difor treng fornya opplæring. Vaksne med generelle lærevanskar/sosial-emosjonelle vanskar/psykisk

6 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 6 av 59 utviklingshemming. Andre med særskilde behov for å kunne fungera tilfredsstillande. Vaksne innvandrarar som treng norskopplæring. 0.4 Deltakarar på Introduksjonsprogram for innvandrarar Personar mellom 18 og 55 år som har rett og plikt til introduksjonsprogram. Vedtak om deltaking blir gjort av flyktningetenesta. Gol kommune gir introduksjonsprogram til deltakarar som det fylgjer integreringstilskot med.

7 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 7 av PEDAGOGISK PLATTFORM. I generell del av Læreplanverket og Lov om introduksjonsordning og lov om norskopplæring for nyankomne innvandrere er det ein del hovudområde i formålsparagrafane som er viktige : Fremje verdiorientering. Personleg utvikling. Jamstilling i tilgang til kunnskap, innsikt og ferdigheiter. Hjelpe den einskilde til eit meir meiningsfylt liv. Styrke samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv Menneske/elevsyn Vi må heile tida ta omsyn til at vi arbeider med vaksne menneske. Det vil seie at vi må respektere dei som vaksne med rett til å ta eigne avgjerder, sjølv om vi kan hende ikkje alltid er samde med dei. Når vi vel undervisningsstoff, må vi så langt som råd ta omsyn til den einskilde sitt behov og føresetnader for læring. Vi må vidare ta omsyn til at undervisninga som regel berre er ein bit av det totale opplegget i kvardagen, og difor vera viljuge til å tilpasse oss resten av eleven sin kvardag. I arbeidet med vaksne framandspråklege elevar vil lærarane møte mange ulike kulturar og religionar. Det er viktig at lærarane møter alle elevar med same respekt for deira tru og tradisjonar. Samtidig må elevane få innsikt i norsk kultur, og dei må vise respekt for medelevar sine tradisjonar. Av og til kan dette føre til konfliktar, sidan det hender enkeltelevar ikkje vil akseptera at dei til ein viss grad må tilpasse seg norsk kultur. Det er då viktig at lærarane tør å setje grenser for kva elevane faktisk må akseptere. Deltakarane i norskopplæring og introduksjonsprogram blir behandla som deltakarar i arbeidslivet. Vaksenopplæringa følgjer dei same prosedyrane for fråvær som i arbeidslivet elles. I utarbeidinga av individuelle opplæringsplanar (IOP) for vaksne er det naudsynt å tenkje på kva eleven har føresetnader for, og nytte av å lære. For å byggje tillit og styrkje sjølvkjensla hos eleven, er det viktig å ta utgangspunkt i det eleven meistrar og tykkjer er interessant, ikkje å leggje all vekt på det som eleven ikkje kan. Det er meiningslaust å arbeide med noko som den vaksne har prøvd å lære i årevis utan resultat. Dette vil påverke sjølvbiletet på ein negativ måte, og eleven vil lite truleg kunne få funksjonelle ferdigheiter på området. Difor er det viktig at arbeidet med IOP skjer i tett samarbeid med eleven eller dei som kjenner eleven godt, og at ein ser på tilhøve som arbeid, bustad, fritid, helse o.l. Eit anna mål for vaksenopplæringa er at elevane skal bli sjølvhjelpne. Det vil seie at vi ikkje må gjera dei avhengige av oss. Vi må t.d. hjelpe dei til å finne fram i kommunen slik at dei så langt det er mogleg, kan finne fram til dei rette instansane utan vår hjelp. Dette gjeld både elevar som får framandspråkundervisning, og elevar med spesialpedagogisk tilbod Våre normer for samspel personalet elevane Det er særs viktig når ein arbeider med vaksne, at ein møter dei som vaksne med eigne røynsler og opplevingar som har prega dei. Dei har av ulike grunnar eit læringsbehov, og det er vår jobb i lag med dei sjølve og andre samarbeidspartnarar å sette inn opplæring der dei har behov for det.

8 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 8 av 59 Når det gjeld samarbeid med anna personale, er det viktig å ta omsyn til at vi trass i ulik bakgrunn, utdanning, røynsler og arbeidsplass er likeverdige samarbeidspartnarar som i størst mogleg grad arbeider for å nå dei same måla i høve dei menneska vi arbeider med. Gol V aksenopplæring nyttar rettleiing i undervisninga og i samspelet med elevane/deltakarane Kunnskapssyn Gol Vaksenopplæring gir individuelt tilpassa opplæring i samsvar med måla i den einskilde elev sine i individuelle planar. Elevane skal lære den kunnskapen som er relevant, og måla må vera realistiske. Undervisinga må tilpassast krava i læreplan og nivå etter den europeiske språknormeringsmodellen, dersom deltakarane skal gå opp til formell grunnskuleeksamen eller til norskprøve Styringsdokument. Gol Vaksenopplæring har fram til og med vårhalvåret 2008 arbeidd etter Plan for vaksenopplæring i Gol kommune. I planen framgår det aktuelle lovverket som styrer vaksenopplæringa. Planen gir vidare opplysningar om ulike sider ved vaksenopplæringa; korleis undervisninga blir organisert og tilrettelagt og kva innhald undervisninga vil ha. Plan for vaksenopplæring i Gol kommune er frå innarbeidd i Verksemdsplan for Gol vaksenopplæring, jf. politisk vedtak våren Styringsdokument elles: Lov om Grunnskolen og den vidaregåande opplæringa m/forskrifter 4A (Opplæringslova 4A) Kompetansereformen om rettigheter for voksne Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere m/forskrifter (Introduksjonsloven) Kunnskapsløftet L06 Offentleglova Forvaltningslova Kommunelova Gol kommune sine styringsdokument o Kommuneplan o Handlingsprogram med økonomiplan o Årsbudsjett o Gol vaksenopplæring sin verksemdsplan o Årshjul for systematisk skulebasert vurdering

9 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 9 av SATSINGSOMRÅDE FOR UTVIKLING OG UNDERVISNING 2.1. Oversikt over tidlegare prioriterte utviklingsområde 1990 Samliv og seksualitet Planlegging av vaksenopplæringa i Gol etter ansvarsreformen. - Teiknespråkkommunikasjon. - Autisme. - Undervisning lagt til Vinn Friskusopplegget. Eit kveldsopplegg der vi samarbeidde med helseetaten og miljøarbeidarar om eit opplegg for psyk.utv.hemma vaksne Aktuell orientering. Eit kveldsopplegg. - Individuelle opplæringsplanar vidareutvikling og betring. - Skuleevalueringsprosjekt. - Rapportskriving i høve til einskildelevar dei siste 5 åra. - Dataprogrammet Parmaker. - Flytting av vaksenopplæringa til nye lokale Samarbeid med andre faggrupper når det gjeld utvikling av in- - dividuelle opplæringsplanar. - Eksamensretta grunnskuleopplæring for vaksne. - AFT arbeidsførebuande trening. - Dei nye læreplanane. - Rettleiing av anna personell i samband med utprøving og innføring av nytt utstyr - Utarbeiding av plan for vaksenopplæring i Gol kommune. - kartlegging av behovet for eksamensretta grunnskuleopplæring for vaksne Læringsstrategiar for den enkelte elev med utgangspunkt i Carol Santa sine læringsstrategiar og Magne Nyborg sin begrepslæringsmodell Verdibasert skuleutvikling, læringsmiljø og haldning til læring basert på Fløistad si bok Om å kunne mer enn men kan - Vidareutvikling av samarbeidet med AFT, sosialkontoret, kommunehelsetenesta. - Vidareutvikle det interkommunale samarbeidet når det gjeld eksamensretta grunnskuleopplæring for vaksne Kartlegging av behovet for eksamensretta grunnskuleopplæring for vaksne i samarbeid med dei andre kommunane i Hallingdal. - Rettleiing av ekstern rettleiar Kurs dysleksi: Diagnostisering og undervisning. Ein til to lærarar på kurs i løpet av hausten. - Kurs alfabetisering for framandspråklege analfabetar: Ein lærar på kurs - Rettleiing. - Nivåbasert norskopplæring framandspråk. - Nettverksamarbeid spes. ped.

10 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 10 av Evaluering av Plan for vaksenopplæring på grunnskulen sitt område i Gol kommune. - Diagnostisering/nivåkartleggjing av nye elevar. - Kursdag om psykiske lidingar og utfordringar for vaksenopplæring. - Vidareutvikle gruppeundervisningsmodellen for framandspråk. - Samarbeid med arbeidsgjevarar om tilpassa arbeidstid for framandspråklege elevar Minimalisere kaoset med nye lærarar og masse elevar. - Obligatorisk introduksjonsprogram for flyktningar. Konsekvensar for norskopplæringa? - Kompetansreformen. - Grunnskuleopplæring for vaksne. - Interkommunalt samarbeid framandspråk. - Interkommunalt samarbeid spes.ped Innføre introduksjonsprogram for flyktningar. - Språkpraksisplassar. - Gunnskuleopplæring for vaksne Ta i bruk Norsk Introduksjonsregister (NIR). - Ny læreplan for norsk for innvandrere. - Inndeling i spor/nivå. - Utarbeide kartleggingsverkty for elevar Ta i bruk nye elektroniske læremiddel. - Styrke den digitale kompetanse hos elevar og lærarar. - Kjøpe inn og drifte IKT utstyr tilpassa elevbruk. - Tilpasse seg ny finansieringsordning. - Organisere studietimar og gje tilbod om valfag. - Vidareutvikle kartleggingsverkty. - Prøve ut nye organiseringsformer for inntak av elevar gjennom skuleåret. - Avis i skolen.

11 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 11 av Prioriterte område i skuleåret Revisjon av avtale om interkommunalt samarbeid norskopplæring. Auka bruk av studietid for elevane. Utprøving av nye organiseringsformer. Psykisk helse og vaksenopplæring. Kartleggingsverkty for elevar innan spes.ped. og elevar innan norskopplæring.

12 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 12 av Ikkje prioriterte område (ideliste) for komande skuleår ( ) Rettleiingsmetodikk. Internopplæring. - Verksemdplan Pedagogisk plattform. - Mappevurdering. - Språkpermen. - Kartlegging.

13 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 13 av ORGANISASJON 3.1. Organisasjonsmodell Rådmannen Avdeling x Avdeling y Gol Vaksenopplæring Avdeling z Rektor Lærarar grunnskule Lærarar spes ped Lærarar framandspråk Koordinator Introduksjonsprogram Opplæringslova 4A1 Opplæringslova 4A2 Lov om norskopplæring Lov om Introduksjonsordning

14 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 14 av Elevopptak Grunnskuleopplæring Opplæringslova 4A-1 (eksamensretta grunnskuleoppl.) Rutinar ved opptak nye elevar: 1. I april mai blir det kunngjort i lokalpressa og i brev til dei einskilde kommunane at det blir sett i gang grunnskuleopplæring komande skuleår, avgrensa til 2-3 fag. 2. Potensielle elevar blir bedne om å melde seg innan 1. juni. Undervisinga føregår på norsk, og det er krav om tilfredstillande norskkunnskapar. 3. Deltakarar frå andre kommunar må ha stadfesting frå bukommunen at utgiftene til opplæringa blir dekka. 4. Deltakarane blir kartlagte med omsyn til motivasjon og kunnskapar. 5. Eleven blir teke opp og det blir gjort enkeltvedtak om opplæring. 6. Eleven får melding om opptak. Eleven blir lagt inn i elevregisteret Grunnskuleopplæring Opplæringslova 4A-2 Spesialundervising Elevar med undervisningstilbod ved vaksenopplæringa: 1. Drøftingsmøte eller evalueringsmøte kalla inn av vaksenopplæringa etter behov, men minst ein gong pr skuleår, i fyrste halvdel av vårsemesteret. Ansvarsgruppemøte kalla inn av koordinator for funksjonshemma eller koordinator for psykisk helsevern etter behov, men minst ein gong pr skuleår, i fyrste halvdel av vårsemesteret. For elevane ved Gol VO vil det vera aktuelt med eitt av desse møta. Ansvarsgruppemøte eller representert med lærar. PPT vil også vera representert i tillegg til at eleven sjølv er med på møtet. I kva grad andre instansar skal delta på møta, vil avhenge av kva støtteapparat som er rundt eleven. 2. Det blir skrive søknadsskjema som blir sendt VO innan 1. mai. 3. I etterkant av ansvars- eller drøftingsmøte, vil VO arbeide ut ein ny IOP for komande skuleår. Denne planen skal sendast PPT for tilråding i løpet av april. PPT sender si tilråding attende til VO i løpet av mai. 4. Med utgangspunkt i PPT si godkjenning av IOP vil vaksenopplæringa gjere tildeling av timar i form av enkeltvedtak ultimo juni. 5. Undervisninga blir sett i gang.

15 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 15 av 59 Personar utan undervisningstilbod ved Gol vaksenopplæring (nye elevar): Logopedi: 1. Det blir skrive søknadsskjema som blir sendt VO fortløpande og innan 1. mai. VO oversender kopi av søknaden til PPT. Søkjar får melding om dette. 2. PPT kallar inn søkjar, VO og ev. andre til samtale. Tema for møtet: Læringsbehov, eleven sine sterke og svake sider, kva VO kan tilby, praktiske ordninga som tid og stad for undervisninga, når undervisninga ev. kan ta til. 3. PPT gjev ei sakkunnig utgreiing med vurdering av om dette er ein person som har rett til spesialundervisning. I den sakkunnige uttalen går det også fram kva som er innhaldet i undervisninga og kor mange timar eleven bør ha. 4. PPT sender sakkunnig uttale til VO. Ved positiv handsaming av søknaden, vil VO gjere enkeltvedtak med utgangspunkt i dei økonomiske rammene ein er tildelt og den sakkunnige uttalen. Dersom ein vil måtte gå ut over dei økonomiske rammene ein er tildelt, kan vedtak om undervisning bli gjort med atterhald om politisk godkjenning. For elevar frå andre kommunar, vil det bli bede om økonomisk garanti for refusjon av utgiftene. 5. Undervisninga blir sett i gang. 6. Drøftingsmøte eller evalueringsmøte kalla inn av vaksenopplæringa i løpet av fyrste semesteret med undervisning for å evaluere og ev. justere opplegget. På desse møta vil VO vera representert med lærar. PPT vil også vera representert, i tillegg til at eleven sjølv er med på møtet. I kva grad andre instansar skal delta på møta, vil avhenge av kva støtteapparat som er rundt eleven. 7. I etterkant av drøftingsmøte vil VO i samråd med eleven arbeide ut IOP for undervisinga. 1. Gol vaksenopplæring formidlar kontakt med logoped som kartlegg behova for logopedi og deretter set i gang behandling. 2. Vaksenopplæinga tek vidare kontakt med trygdeetaten og oversender søknaden for formelt vedtak sidan kommunen ikkje har eige tilbod om slik behandling.

16 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 16 av Norsk med samfunnskunnskap for framandspråklege. 1. Elevar med rett og plikt eller plikt kjem fram i NIR-systemet. Desse blir rutinemessig tilskrivne og opplyste om rett/plikt til opplæring. Desse blir oppmoda om å ta kontakt med vaksenopplæringa for kartlegging og seinare undervising. I desember og juni blir det annonsert i lokalpressa om tilbod om norskoppæring. Deltakarar blir bedne om å ta kontakt for informasjon og kartlegging. 2. Personen søker om vaksenopplæring. Elevar utan rett må dokumentere opphaldsløyve. Elevar på overgangsordning må også dokumentere opphaldsgrunnlaget. 3. Eleven blir kalla inn til kartleggingssamtale med lærar. Spor og nivå blir kartlagt. 4. Eleven vil får melding om frå kva dato undervisninga startar opp. 5. Det blir oppretta sak i kontorstøttsystemet på kvar elev. Det blir gjort vedtak om opplæring. Det blir også gjort vedtak i NIR systemet for dei elevane som er registrert i NIR. Økonomiavdelinga sender betalingskrav til elevar som skal betale. 6. Eleven blir lagt inn i fråværssystemet Rutinar ved byte av gruppe. Rutinar ved stryking av namn i elevlistene. Byte av gruppe 1. Gruppelærar, rektor og ny gruppelærar avklarar om og når ein elev skal begynne i ny gruppe (Eige skjema) 2. Rektor endrar aktuelle data i elevregisteret. Utskriving av elevar 1. Rektor får melding frå gruppelærar om elevar som har stort fråvær/mykje ugyldig fråvær som gjer at eleven ikkje greier fylgje progresjonen for gruppa. 2. Elevar vel sjølve å slutte. Dei fyller ut eit skjema der dei seier frå seg elevplassen. 3. Desse elevane får. brev med melding om at dei blir strokne som elevar. Saka blir avslutta i kontorstøttesystemet. Eleven blir sett i gruppa take outs i fråværsregisteret Rapportering av fråvær Lærarane fører deltaking/fråvær inn i fråværsregisteret fortløpande. Registreringsperioden går frå den 16. i månaden til den 15. i den påfølgjande månaden. Rektor tek ut lister som blir sende den einskilde kommune/nav som grunnlag for utbetaling av skyssutgifter, Introduksjonsstønad, sosialstønad m.m. Det blir på grunnlag av desse listene også ført timar inn i NIR-registeret.

17 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 17 av 59

18 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 18 av UNDERVISNING 4.1. Årsplan Ved semesterstart blir det kvart år arbeidd ut ein årsplan for heile verksemda. Denne planen viser skuleruta og tidspunkt for aktivitetar som avvik frå timeplanen. Årsplanen blir justert ved årsskiftet Periodeplanar m.m. For kvar gruppe blir det arbeidd ut periodeplanar med mål og innhald for den faglege progresjonen i ein gitt periode Timeplan Det blir arbeidd ut eigen timeplan i samarbeid mellom administrasjon og lærarar i juni månad for påfølgjande skuleår. Her framgår fag og timefordeling. Timeplanen, fag- og timefordelinga blir endra ut gjennom året, dersom det blir endringar i elevmassen, eller at behovet hos einskildelevar endrar seg Fagplanar For kvart fag fylgjer ein fagplanane i faget Grunnskuleopplæring Det blir gitt opplæring i desse faga i tråd med læreplanen for grunnskuleopplæring for vaksne: Norsk Samfunnskunnskap Matematikk Engelsk Naturfag Spesialundervisning Individuell opplæringsplan (IOP) Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar Sjå vedlegg om læreplanen si inndeling i samfunnskunnskap, norskopplæring i tre spor og fire språknivå Tilpassa opplæring Opplæringa ved Gol Vaksenopplæring byggjer på sentralt fastsette læreplanar, men kvar elev blir gitt tilpassa opplæring i tråd med sine evner og føresetnader. For å sikre at opplæringa som blir gitt er tilpassa den einskilde eleven fylgjer ein desse prosedyrane Grunnskuleopplæring Mappevurdering Elevsamtaler Team-møte

19 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 19 av Spesialundervising Sjå prosedyrar pkt. - Det er laga eigen Individuell opplæringsplan for den einskilde elev. Undervisinga føregår i tett dialog med eleven og hjelpeapparatet elles, og undervisinga blir justert i tråd med eleven sine behov og ynskje. - Drøftingsmøte eller evalueringsmøte kalla inn av vaksenopplæringa. - Ansvarsgruppemøte kalla inn av koordinator for funksjonshemma eller koordinator for psykisk helsevern.slike møte er det etter behov og minst ein gong pr skuleår. - Eleven og PPT, ev. andre samarbeidspartar får kopi av opplæringsplan. Denne blir skriven i byrjinga av fyrste semester. - Rapport blir skriven i desember og juni Norsk og samfunnskunnskap Elevane er delt inn i inntil seks grupper etter spor (læringsfart) og nivå Nybegynnarar (A1) spor 1 spor 2 spor 3 Vidarekomne (A2 og B1) spor 1 spor 2 spor 3 Studietid med individuelt tilpassa arbeid med tilrettelegging og rettleiing av lærar Elevsamtaler to gonger pr semester Mappevurdering I teammøte blir opplæringa til den einskilde eleven vurdert og drøfta 4.6. Individuelle planar For deltakarar i norskopplæring blir det arbeidd ut individuell plan ved byrjinga av opplæringsløpet. Denne planen blir justert i elevsamtaler som er 1-.2 gonger kvart semester Individuelle opplæringsplanar For elevar med vedtak etter opplæringslova 4A-2 blir det utarbeidd Individuell opplæringsplan (sjå vedlagte mal vedlegg 6) 4.8. Introduksjonsprogram Kvar deltakar i introduksjonsprogram har sin eigen individuelle plan. Flyktningetenesta og Koordinator for Introduksjonsprogrammet har ansvar for dette planarbeidet i samråd med deltakaren. Den individuelle planen for norskfaget inngår i denne planen.

20 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 20 av PLAN FOR VURDERING OG EVALUERING 5.1. Skulebasert vurdering Vaksenopplæringa ynskjer å ha eit kritisk blikk på den undervisninga som blir gjeven. Den enkelte elev sine behov er utgangspunktet for undervisning. Det er samstundes viktig at eleven har motivasjon og føresetnader elles, for å kunne ha nytte av undervisninga. Det skal alltid vera realistiske, konkrete mål for undervisninga, mål ein gjerne kan endre under vegs. Kvar veke: Kvartalsvis August, desember/januar og juni: Januar Mars August Oktober Ved lærarmøte og team-møte, vil ein ha ei fortløpande vurdering av aktiviteten Kvartalsrapport Hovudtyngda av den skulebaserte vurderinga, vil skje i juni og august i samband med oppsummering av skuleåret og planlegging av nytt skuleår. I samband med revisjon av verksemdplanen i august, vil det også vera ei vurdering og drøfting av måten verksemda blir driven på, både generelt og i høve til prioriterte område. GSI rapportering framandspråk Årsmelding GSI rapportering framandspråk GSI-rapportering grunnskule og framandspråk Februar, juni og november Statistikk og prøveresultat frå Norskprøve blir kunngjort. Ved førespurnad får Gol VO tilsendt kopi av prøvesvar.

21 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 21 av Elevvurdering I løpet av skuleåret Grunnskule: Ifg. forskrifter Når det gjeld eksamensretta grunnskuleopplæring, så må ein her leggje undervisninga opp i forhold til det som dei aktuelle læreplanane seier. Det blir sett karakter for kvar termin i tillegg til den uformelle vurderinga som blir gitt fortløpande gjennom skuleåret Det er elevsamtaler 1-2 gonger pr semester Spes.ped.: Det blir skrive rapportar frå opplæringa ved slutten av kvart semester. Individuell opplæringsplan blir justert og evaluert minst ein gong per skuleår. I fyrste halvedel av vårsemesteret eller etter behov kallar VO inn til drøftingsmøte med eleven, PPT og ev. andre samarbeidspartar. I dei tilfella der det er ansvarsgruppe, erstattar ansvarsgruppemøte drøftingsmøte. Februar-april: Desember og juni: På ansvarsgruppemøte vil det vera ei vurdering av aktiviteten hos den einskilde eleven. Ein skriftleg rapport med vurdering av den einskilde elev i høve til opplæringsplanen. Rapporten blir sendt eleven, ev. føresette, opplæringsavdelinga, PPT, ev. arbeidsgjevar og bueining. Framandspråk: Elevane blir fortløpande vurdert gjennom nivåprøver 1-2 gonger per semester. Ved semesterslutt blir alle elevane vurdert opp mot dei ulike gruppene, og det blir i større eller mindre grad omgruppering av alle elevgruppene. Dette har bakgrunn i at det som regel kjem til nye elevar gjennom heile semesteret, slik at det er behov for å starte opp med nybegynnaropplæring Nivåprøver gjennom norskkurset Eksempeltest for nivå A2 og B1 Eleven skal ha som mål å gjennomføre nivåprøvene. Ein test som blir teken før det blir vurdert å gå opp til språkprøva. Det er elevsamtaler 1-2 gonger per semester

22 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 22 av Avsluttande prøver Grunnskuleeksamen A. Privatisteksamen Elevar som ynskjer det, kan gå opp til avsluttande eksamen og få vitnemål for fullført grunnskule. Elevane kan gå opp i eitt og eitt fag. Dei vil då ha status som privatistar. Eksamenskarakteren er det som blir påført vitnemålet B. Full fagkrins Elevane kan også gå opp i fem fag, dei vil då bli trekt ut i eitt fag munnleg og eitt skriftleg. Standpunktkarakteren i faga og eksamenskarakterane er det som kjem fram på vitnemålet Spesialundervising. Her er det ingen avsluttande prøver eller eksamenar Norskopplæring Norskprøve 1, 2 og 3 Norskprøve 2 og 3 blir arrangert tre gonger per år; normalt i februar/mars, juni, november/desember. Norskprøve 1 blir arrangert og gjennomført lokalt og gir ikkje noka formelt godkjent avsluttande prøve.

23 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 23 av RESSURSAR OG RAMMEVILKÅR Det er arbeidd ut eige budsjett for Gol Vaksenopplæring si verksemd, kto Grunnskuleopplæring Det er sett av 100% stilling til grunnskuleopplæring. Dette er midlar som er løyvd over Gol kommune sitt budsjett. I frådrag kjem refusjonar frå andre kommunar Spesialundervising Det er sett av 153.% stilling til spesialundervisning. Dette er midlar som er løyvd over Gol kommune sitt budsjett. I tillegg kjem evt. kjøp av tenester frå andre kommunar Norskopplæring a. Statleg tilskot Elevar med rett (overgangsordning) staten gir eit tilskot på kr 437 pr lærartime og kr 26 pr elevtime Elevar med rett og plikt (pr capita-tilskot) staten gir eit tilskot på ca kr pr elev pr år i fem år. Skjønstilskot: For 2008 yter staten eit skjønstilskot på kr pr kommune med deltakarar i målgruppa b. Kommunalt tilskot: Kommunane som samarbeider om norskopplæring yter samla sett eit tilskot på 1,2 mill. Jf samarbeidsavtale c. Elevbetaling Elevar utan rett til opplæring: Betalingselevar betalar sjølve kr 30 pr time. Det blir sendt krav 2 gonger per semester. Økonomiavdelinga sender ut krav med bakgrunn i oversikt frå vaksenopplæringa. Rammevilkåra for framandspråk er høgst usikre og svært variable. Interkommunal avtale sikrar minimum 230% stilling.

24 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan Side 24 av ELEVGRUNNLAG Elevgrunnlaget endrar seg gjennom året. Ein brukar tal elevar ved GSI registreringa i oktober som utgangspunkt for registreringa. Personar med rett til spesialundervising kan få tilbod om opplæring i løpet av skuleåret dersom det er ledig kapasitet fordi det blir endring i undervisingsopplegget for einskildelevar. Det er eit jamnt tilsig gjennom heile året av elevar som ynskjer norskopplæring. Potensielle elevar blir teke inn til kartleggingssamtale fortløpande. Elevar med rett og plikt, skal få oppfylt retten sin etter tre månader. For andre er det ikkje slike reglar, så det blir sett i gang undervisning når ein har høvelege grupper, eller det ligg til rette for å opprette ei ny nybegynnargruppe Spes.ped. 21 elevar frå tre kommunar. Talet er relativt stabilt. I tillegg kjem afasipasientar. Tala her er svært variable. Retten til opplæring er nedfelt i opplæringslova, og opplæring blir gitt etter sakkunnig uttale og tilråding frå PPT Grunnskuleopplæring 4 elevar frå 2 kommunar Retten til opplæring er nedfelt i opplæringslova. Opplæring til elevar heimehørande i andre kommunar blir gitt etter avtale med bukommunen Norsk og samfunnskunnskap 39 elevar frå fire kommunar. Talet på elevar varierer svært mykje gjennom året, og det er ei stor utfordring å heile tida skulle tilpasse seg dei endra behova. Rett og plikt til opplæring Personar som har flyktningstatus, og personar som er gift med norske eller nordiske borgarar med busettingsløye innvilga etter 1. september 2005, har rett og plikt til opplæring. Det same gjeld for personar som er famliegjenforeinte med desse. Desse er registret i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) og har rett og plikt til 300 timar norskopplæring med samfunnskunnskap for å få varig opphaldsløyve. Kommunen kan etter søknad innvilge inntil timar norskopplæring. Opplæringa er gratis for personar registrert i NIR med rett og plikt til opplæring Plikt til opplæring Arbeidsinnvandrarar frå land utanfor EU/EØS området som har opphaldsløyve på grunnlag av arbeidstilbod innvilga etter er registret i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR. Desse har plikt til 300 timar norskopplæring med samfunnskunnskap for å få varig opphaldsløyve.

Årsmelding for 2014 - Læringssenteret Gol

Årsmelding for 2014 - Læringssenteret Gol Årsmelding for 2014 - Læringssenteret Gol OPPGÅVER OG AKTIVITETAR Læringssenteret Gol har i 2013 gitt opplæring på 3 område: opplæring i norsk og samfunnskunnskap, grunnskule for vaksne og spesialundervisning.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt!

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt! Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015 Vel møtt! Informasjon om skulen Ny skuleleiing Kva skal eg gjere ved spørsmål og problem Ordens-/datareglement Tilpassa opplæring og spesialundervising Råd og rettleiing

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE

VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE VELKOMMEN TIL TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE Fakta om skulen Ny i 2010 Ca 450 elevar 2012-2013 2013 Ca 60 lærarar og 10 assistentar/b.&u.arb Rektor og 3 avdelingsleiarar Miljøterapeut og 2 rådgjevar/sosiallærarrar

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna

KVAM UNGDOMSSKULE. Orientering på SU/FAU møte 16.02.12. På trinna KVAM UNGDOMSSKULE Orientering på SU/FAU møte 16.02.12 10. trinn: - ferdig vinterfest - har kome vel i gang med Ny Giv - oppkøyring mot eksamen o tentamen, skr. og munnleg o trekking av fag til eksamen

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

UTDANNING FOR VAKSNE i Samnanger

UTDANNING FOR VAKSNE i Samnanger UTDANNING FOR VAKSNE i Samnanger Samordna plan for vaksenopplæring. Vedteken av Samnanger kommune, oppvekst og omsorg, 05.06.02 e-post: adm@samnanger.kommune.no Koordinerande instans: Vaksenopplæringa

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR»

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» SAK 30/15 SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» Saksopplysning Nes kommune søkjer om totalt kr. 720.800 til eit felles program for kommunane i Hallingdal, for utvikling og

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt Namn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost Hjemmeside

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009

Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Verksemdplan for Ålvik skule 2008 2009 Ålvik skule Skulevegen 2 5614 Ålvik E post: as@kvam.kommune.no Rektor: 56557177/ 90641401 Rådgivar: 56552774 Personalrom: 56557187 PPT: 56553000 Skulehelsetjenesta:

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen!

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! DELPROSJEKT 2 - Strandebarm skule For delprosjekt 2 er det ingen vesentlege endringar ut frå opprinneleg søknad. Prosjektet går som planlagd. 1.

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing:

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing: Notat Til Frå : Kjellaug Brekkhus : Kari Rønnestad : Sak : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag Saksnr./Arkivkode Stad Dato 15/474 - A02 BALESTRAND 03.06.2015 Innleiing: Sidan skuleåret

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule TILSYNSRAPPORT Voss kommune, Voss ungdomsskule 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Voss kommune, Voss ungdomsskule. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering av skulen. Tilsynet

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Vest-Telemark PPT IKS Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Besøksadresse:

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer