Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012"

Transkript

1 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

2 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole, Honningsvåg Utdanningstilbud: Utdanningslengde skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Fagskoleutdanning, 2-årig, stedbasert Dato for vedtak: Sakkyndige: Førstelektor Harald Eide, Høgskulen i Ålesund (komitéleder) Underdirektør Rune Vikse, Sjøfartsdirektoratet Studentrepresentant Sunniva Høgsand Rønning, Fagskolen i Vestfold, nautisk linje Saksnummer: 11/265

3 Forord Foreliggende tilsynsrapport er resultat av NOKUTs revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. Revideringen ble utført som en del av NOKUTs tilsynsprogram Tilsynsrapporten består av både administrativ og faglig vurdering. Vurderingene ble oversendt Nordkapp maritime fagskole og videregående skole for kommentar. Det ble foretatt en tilleggsvurdering av tilsvaret fra skolen, og den endelige konklusjonen etter tilleggsvurderingen er grunnlag for vedtak fattet av NOKUTs styre. NOKUT konkluderer med at skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole ikke tilfredsstiller kravene for godkjenning av fagskoleutdanning. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole innvilges en frist til å rette opp de påpekte forhold, og får anledning til å fremstille seg på nytt før endelig vedtak fattes. Dersom ikke alle forhold blir utbedret på en tilfredsstillende måte innen fristen, vil NOKUTs styre trekke tilbake godkjenningen av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. De vurderingene som blir gjort etter fristen, vil bli lagt inn som et tillegg til denne tilsynsrapporten. Oslo, Terje Mørland direktør i

4 Innhold 1 Innledning Om institusjonen og studietilbudet som er revidert Bakgrunn for revidering Prosessbeskrivelse Kartlegging Redegjørelse Revidering Administrativ innledende vurdering Styret Reglement og studentenes rettigheter Oppsummerende konklusjon av tilbyders styringsordning og reglement Sakkyndig vurdering Komiteens oppsummering Læringsmål og kvalifikasjoner Faglig innhold Undervisning, tilrettelegging og arbeidsformer Eksamen og vitnemål Infrastruktur Oppsummerende vurdering og konklusjon fra de sakkyndige Institusjonens kommentarer Administrativ tilleggsvurdering Tilbyders hjemmeside Styringsordning Reglement Sakkyndig tilleggsvurdering Utdanningstilbudets navn (kriterium 1) Læringsmål (kriterium 2) Opptakskrav (kriterium 4) Spesielle krav (kriterium 5)... 39

5 7.5 Planen for utdanningstilbudet (kriterium 6) Utdanningstilbudets innhold (kriterium 7) Undervisningsformer og arbeidsmetoder (kriterium 8) Undervisningspersonalets kompetanse (kriterium 12) Eksamens- og vurderingsordningene (kriterium 13) Sensorenes kvalifikasjoner (kriterium 14) Undervisningslokalene (kriterium 15) Tilgang på aktuell informasjon (kriterium 17) Komiteens endelige konklusjon Vedtak Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg

6 1 Innledning NOKUT er i lov og forskrift gitt i oppgave å føre tilsyn med all eksisterende høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUTs styre fattet vedtak om revidering av fagskoleutdanningene skipsoffisersutdanning i fagskolen, nautisk linje og rehabilitering ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. Rapporten vil innledningsvis gi en kort beskrivelse av prosessen som har funnet sted i forkant av revideringen og av selve revideringsprosessen i del 1 og del 2. Del 3 inneholder en gjennomgang en administrativ vurdering av styringsordning og reglement. Del 4 inneholder den sakkyndige vurderingen av studietilbudet som innledningsvis inneholder en kort oppsummering. De neste delene inneholder institusjonens kommentarer, administrativ og sakkyndig tilleggsvurdering og NOKUTs vedtak. 1.1 Om institusjonen og studietilbudet som er revidert Nordkapp maritime fagskole og videregående skole (heretter omtalt som Nordkapp maritime fagskole) ligger i Honningsvåg og er Finnmarks eneste fagskole. Fagskolen er organisert som en egen avdeling ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole, men deler delvis lærerkrefter med den videregående opplæringen (se nærmere redegjørelse under kriterium 11). Det gis en rekke utdanningstilbud ved avdelingen for videregående opplæring, blant annet studieretningene Naturbruk (Vg1), Akvakultur (Vg2), Fiske og fangst (Vg2), og Maritime fag matros eller motormann (Vg2). Under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere tilbys det også Akvakultur for praksiskandidater (samlingsbasert), samt Kystskipperkurs (fjernundervisning/ samlinger). Nordkapp maritime fagskole har fått godkjent følgende utdanningstilbud av NOKUT: skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje vedtatt skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje, desentralisert tilbud, vedtatt rehabilitering, vedtatt Det har ikke vært tatt opp studenter hverken til det desentraliserte tilbudet av skipsoffiserutdanningen eller utdanningstilbudet rehabilitering. Ifølge Nordkapp maritime fagskoles egenrapport er skipsoffiserutdanning i fagskole nautisk linje dimensjonert for 30 studenter pr. opptak. Det er totalt 4,15 årsverk knyttet til undervisningspersonalet. Forholdstallet mellom lærer og student er oppgitt å være 1:7,2. (I rapporten fremkommer det at forholdstallet er 1:5,3 men med utgangspunkt i oppgitt årsverksinnsats på 4,15 er dette ikke korrekt, og tallet er derfor justert av NOKUT). I tabell 2 fra skjema for egenrapportering har tilbyder oppført følgende opptaksdata: 1

7 Tabell 2 Opptak og gjennomføring: skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Opptak Gjennomføring* På grunnlag På grunnlag Normert normert stu- Ikke Aktive Frafall av formell av realkompetanse tid tid denter Totalt ** År kompetanse Totalt * De som skal telles er de studentene som ble tatt opp det året som står i første kolonne, slik at summen Totalt under opptak blir lik summen Totalt under gjennomføring. ** Frafall inkluderer alle som har sluttet uten å gjennomføre hele studiet med ståkarakter. Det fremkom under intervjuene er det ikke var uvanlig av enkelte studenter sluttet etter første studieår. Tallene i tabellen gir ikke grunnlag for å kunne se hvor mange studenter som slutter etter første året, og hvor mange som fullfører begge årene. Om tilbyders hjemmeside NOKUT har gjennomgått tilbyders hjemmesider, I forkant av institusjonsbesøket så det ut til at hjemmesiden for fagskolen sist ble oppdatert i 2010, fordi den siste søknadsfristen for opptak til fagskoleutdanning var oppgitt til På hjemmesiden fremkom det også at Nordkapp kan tilby «2-årig nautisk / skipstekniskdrift utdanning». Dette medfører ikke riktighet da tilbyder hverken i 2010 eller ved dags dato har godkjenning for annet enn toårig skipsoffiserutdanning nautisk linje. De søkte riktignok NOKUT om godkjenning av toårig skipsoffiserutdanning skipsteknisk linje i 2010, men dette ble ikke innvilget. I etterkant av institusjonsbesøket ble skolens hjemmeside noe oppdatert. Utdanningen blir presentert under tittelen Teknisk maritim fagskole, 2-årig nautisk utdanning og Skipsoffiserutdanning i Maritim fagskole for Nautik. Deretter blir det gitt en kortfattet omtale av ulike mulige arbeidsområder for kandidater med denne utdanningen. Skipsoffiserutdanningen er bygget opp av ulike sertifikater klasse D1 til D4, og på hjemmesiden vises det til at utdanningen er i henhold til STCW-konvensjonen. Nederst på siden ligger to lenker henholdsvis til 1-årig nautisk linje sjøoffiser kl. D4 og 1-årig nautisk sjøoffiser kl. D1. For en ekstern leser ser det derfor ut som det tilbys to ulike utdanningstilbud, der det ene er en påbygning til det andre. Mer om dette under punkt i den sakkyndige vurderingen. På hjemmesiden ligger også en lenke til en beskrivelse av opptaksgrunnlaget. Tilbyders informasjon på deres internett-sider er ikke i samsvar med godkjenningsstatus hos NOKUT. Fagskoletilbudet ved skolen omtales ikke utover at det ligger lenker til NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen, der interesserte kan lese om offentlig fagskoleutdanning. Etter at NOKUT mottok tilsvaret fra Nordkapp maritime fagskole, har vi hatt en ny gjennomgang av hjemmesiden, se kapittel 6 Administrativ tilleggsvurdering. 2

8 Tilsyn fra flere kanter - Sjøfartsdirektoratet og NOKUT Nordkapp maritime fagskole forholder seg til to overordnede instanser når de gir maritim utdanning. Både Sjøfartsdirektoratet og NOKUT har sine klare føringer som må oppfylles for at skolen skal oppnå både godkjenning gjennom sertifisering og status som fagskole. En av Sjøfartsdirektoratet oppgaver er å påse og medvirke til at sjøfolk på norske skip har gode og riktige kvalifikasjoner. Maritime utdanningsinstitusjoner må søke om godkjenning for undervisning iht. STCW konvensjonen, forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk av 22. desember 2011 nr og rundskriv RSV Instruksjon om godkjenning av maritime utdannings- og opplæringsinstitusjoner. Dette er omtalt i den faglige vurderingen i kapittel 4, Spesielle krav (kriterium 5). NOKUT har gitt unntak fra bestemmelsene om krav til system for kvalitetssikring for skipsoffisersutdanning nautisk linje ved Nordkapp maritime fagskole, fordi Sjøfartsdirektoratet godkjenner og fører tilsyn med systemet for kvalitetssikring for den maritime utdanningen. Når øvrig krav til fartstid og sikkerhetsopplæring er på plass, vil Sjøfartsdirektoratet kunne sertifisere uteksaminerte kandidater med fullført og bestått utdanning fra godkjente utdanningsinstitusjoner innen maritim utdanning. Dialogen mellom NOKUT og Nordkapp maritime fagskole I gjentatte vurderinger av søknader fra tilbyder har NOKUT opplevd at tilbyder har utvist liten evne til å få på plass pålagte forbedringer og endringer. De seneste søknadene fra tilbyder har blitt underkjent i NOKUTs innledende vurdering. Vi har også registrert at det er gjort uheldige endringer i det reglementet som ble godkjent etter Dialogen med NOKUT har avdekket sviktende rutiner. Brev fra NOKUT har ikke blitt registrert inn, ledelsen har ikke kjent til våre tilbakemeldinger, bestemmelser er ikke orientert om ovenfor faglige ansatte og styret, og det har vært uklart hvem som er ansvarlig for hvilke områder av fagskoledriften. NOKUT har et inntrykk av at tilbyder ikke tar dialogen med NOKUT tilstrekkelig alvorlig, og derfor heller ikke følger opp våre orienteringer, veiledning og pålegg. I brev av Vedtak om avslag på søknad om godkjenning Nordkapp maritime fagskole og videregående skole, som omhandlet andre gangs søknad om godkjenning av utdanningen skipsoffiserutdanning skipsteknisk linje, fikk tilbyder et varsel om karantene. Dette fordi vi vurderte at tilbyder ikke er i stand til å forbedre sine søknader, sin dokumentasjon og prosedyrer tilstrekkelig fra den ene søknadsrunden til den neste. 2 Bakgrunn for revidering 2.1 Prosessbeskrivelse NOKUTs tilsynsmodell er organisert i tre trinn, kartlegging, redegjørelse og revidering. 3

9 Figur 1. Tilsynsmodellen Utvelgelsen av hvilke utdanningstilbud og institusjoner som kartlegges kan være bestemt ut fra en tematisk prioritering, og/eller informasjon fra annen virksomhet. Det kan også være bekymringsmeldinger som NOKUT har mottatt som utløser kartleggingen. Hvis kartleggingen gir indikasjoner på sviktende kvalitet, vil det innledes en redegjørelsesfase der tilbyder blir bedt om å dokumentere konkrete forhold etter anvisning fra NOKUT. Når denne dokumentasjonen er vurdert vil NOKUTs styre avgjøre om utdanningstilbudet går videre til en revideringsfase. Nedenfor finnes en beskrivelse av prosessen med kartleggingen, redegjørelsen og revideringen av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje ved Nordkapp maritime fagskole. 2.2 Kartlegging Den opprinnelige godkjenningen av det reviderte utdanningstilbudet, skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje, ble godkjent etter bestemmelsene som var gjeldende før : Som følge av revideringen av fagskoleloven i 2007, har det kommet flere nye krav til tilbyderne av fagskoleutdanninger. Blant annet skal alle som tilbyr fagskoleutdanning ha et styre på minst fem personer. Det er også et krav at tilbydere av fagskoleutdanning som ikke helt ut er eid av staten, fylkeskommune eller kommune, skal være registrert i Enhetsregisteret. NOKUT har derfor hatt behov for å oppdatere oversikter over godkjente fagskoleutdanninger opp mot disse nye kravene i fagskoleloven. I 2010 ble alle fagskoler bedt om å fylle ut et kartleggingsskjema. Det ble sendt ut brev om kartlegging av fagskoleutdanninger til alle fagskoletilbydere Det ble sendt purring til tilbydere som ikke hadde svart Tilsynet med utdanningene ved Nordkapp maritime fagskole ble satt i gang fordi tilbyder ikke hadde svart på kartleggingsundersøkelsen. 4

10 2.3 Redegjørelse Redegjørelsesfasen ble gjennomført i perioden juni november Nordkapp maritime fagskole ble i brev av 21. juni 2011varslet om at tilsyn var igangsatt. NOKUT ba om at tilbyder sendte inn tidligere etterspurt kartleggingsinformasjon, sammen med oppdatert dokumentasjon på styringsordning, reglement, system for kvalitetssikring (for utdanningstilbudet rehabilitering) og dokumentasjon til Sjøfartsdirektoratet (for det desentraliserte tilbudet). Tilbyders svarfrist ble satt til Det var store mangler i den dokumentasjonen som NOKUT mottok. Nordkapp maritime fagskole var en av flere tilbydere som inngikk i NOKUTs redegjørelsesfase. Som del av denne redegjørelsesfasen, inviterte NOKUT tilbyderne til et dialogmøte. Det møtte imidlertid ingen representanter fra Nordkapp maritime fagskole i dette møtet. Tilbyder fikk i brev av 21. september 2011 tilsendt en skriftlig vurdering av dokumentasjonen NOKUT hadde mottatt. I samme brev ble det gitt anledning til å sende inn revidert dokumentasjon med svarfrist innen 15. oktober. Tilbyder ba om utsatt frist, og fikk innvilget utsatt frist til 31. oktober. Det fremkom store mangler også i den reviderte dokumentasjonen, med det resultat at NOKUTs styre 15. desember 2011 vedtok å revidere alle fagskoleutdanningene ved Nordkapp maritime fagskole. Tilbyder ble informert om vedtaket i brev av 15. desember Revidering I forbindelse med revideringen ønsket NOKUT å føre tilsyn med både skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje og utdanningstilbudet rehabilitering. NOKUT så det som naturlig å se på både det stedbaserte og det desentraliserte tilbudet innen skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje, siden disse bygger på samme utdanningsplan. I redegjørelsesfasen ble tilbyder bedt om å redegjøre for betingelsene tilknyttet godkjenningen av det desentraliserte tilbudet. For fagskoletilbudet rehabilitering ble tilbyder bedt om å redegjøre for et kvalitetssikringssystem for dette studiet. Dette ble ikke gjort i redegjørelsesfasen, og NOKUT stilte krav om at det måtte inngå i revideringen. Alternativt kunne tilbyder velge å frasi seg de tidligere godkjenningene. Styret ved Nordkapp maritime fagskole vedtok (sak 6/2012) å legge ned utdanningstilbudene skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje, desentralisert utdanningstilbud, og rehabilitering, ettårig stedbasert utdanningstilbud. Ingen av disse utdanningstilbudene har vært startet opp, - noe tilbyder har begrunnet med manglende finansiering. NOKUT har derfor ikke revidert disse utdanningstilbudene, og etter avtale med NOKUT er de heller ikke beskrevet i egenrapporten fra tilbyder. Revideringsfasen ble innledet med at Nordkapp maritime fagskole mottok mal for egenrapportering i brev av 13. januar 2012, og egenrapportering ble avgitt 2. mars Sakkyndig komité ble oppnevnt i februar 2012 og har bestått av: Førstelektor Harald Eide, Høgskulen i Ålesund (komitéleder) Underdirektør Rune Vikse, Sjøfartsdirektoratet Studentrepresentant Sunniva Høgsand Rønning, Fagskolen i Vestfold, nautisk linje 5

11 For nærmere presentasjon av komiteen og deres mandat, se vedlegg 1 og 2. Institusjonsbesøket ble avholdt 27. mars Komiteen intervjuet ledelsen ved skolen, studenter, tillitsvalgt, lærere og styreleder, og fikk se undervisningslokalene både klasserom, simulatorer/øvingsbroer, bibliotek/pc-rom og kantinen. Programmet for institusjonsbesøket er beskrevet i vedlegg 3. Erfaringene fra institusjonsbesøket utgjør, sammen med egenrapporteringen og tilhørende dokumentasjon, grunnlaget for de sakkyndiges vurdering som er nedfelt i denne revideringsrapporten. 3 Administrativ innledende vurdering Tilbydere av fagskoleutdanning må kunne legge frem dokumentasjon som viser at følgende bestemmelser er tilstrekkelig ivaretatt: 3.1 Styret skal ha en sammensetning på minst fem medlemmer. Det må fremgå hvordan representantene fra studentene og ansatte velges, og hvilke rettigheter disse representantene har i styret. er ansvarlig for at studentene får det utdanningstilbudet som er forutsatt som grunnlag for godkjenningen, at alle vilkår for eventuelle statlige tilskudd overholdes og at virksomheten for øvrig drives i samsvar med gjeldende lover og regler. er ansvarlig for at de opplysninger som blir gitt NOKUT og utdanningssøkende, er korrekte og fullstendige. ansetter den administrative og faglige ledelsen. er ansvarlig for det overordnede læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet som Arbeidstilsynet fører tilsyn med, og samarbeid om det med eventuelt studentorgan. har det overordnede ansvaret for at det foreligger en plan for innholdet i utdanningen og hvordan den gjennomføres. har ansvar for selv å behandle klager eller for å oppnevne særskilt klagenemnd. Det skal være fastsatt rutiner for klagebehandling. Sammensetningen av og kompetansen til en eventuell klagenemnd skal være fastsatt. NOKUT har foretatt en vurdering av styrets sammensetning og ansvar ut fra mottatt dokumentasjon i forbindelse med egenrapporteringen. Presentasjon og vurdering Det fremkommer hvilke forhold styret har ansvaret for. Styrets sammensetning oppfyller lovens krav, og det fremgår tydelig hvilke rettigheter representanter for de ansatte og studentene har og hvordan de blir valgt. I forrige vurdering av styrevedtektene skrev NOKUT at det må fremkomme når og av hvem vedtektene ble vedtatt. Det står nå at vedtektene gjelder fra Det må være feil, da det er gjort endringer i vedtektene etter at tilbyder mottok NOKUTs tilbakemelding i januar Det fremkommer ikke hvem som har vedtatt styrevedtektene. 6

12 Konklusjon Tilbyder må tydeliggjøre når og av hvem styrevedtektene ble vedtatt. Styreordningen er ikke funnet tilfredsstillende. 3.2 Reglement og studentenes rettigheter Det skal foreligge reglement slik at vedtak som tilbyder fatter angående studenter, følger reglene i forvaltningsloven. Det må klart komme frem i reglementet hvem som fatter vedtak (i første instans) og hvordan en klage behandles. Reglementene skal også være slik utformet at de sikrer lik og upartisk behandling, og at studentene forstår om de er rett behandlet eller ikke. Følgende forhold må være dekket: hvordan og hvem som gjennomfører opptak av studenter (opptaksreglement). Opptakskrav, eventuelle tidsfrister og regler for rangering av de kvalifiserte søkerne må fremgå. hvordan vurdering av realkompetanse for opptak gjennomføres, herunder hvem som fatter vedtak. hvordan prøving og vurdering foretas, og gjennomføres, og hvordan resultatet av prøving og vurdering dokumenteres (eksamensreglement). hvordan klager fra studenter på sensur/vurdering (kan være i eksamensreglementet) og andre vedtak behandles, herunder frister som tilfredsstiller forvaltningslovens krav. Andre forhold som må reguleres dersom tilbyder ønsker å iverksette slike tiltak: tydelige bestemmelser for eventuelle disiplinære sanksjoner, herunder vilkår for og krav til begrunnelse for bortvisning, eller andre disiplinærsanksjoner prosedyre for behandling av klage på eventuelle vedtak om disiplinære sanksjoner, hvilken støtte/hjelp en student har rett til under slike klagesaker, for eksempel å ha med seg en studenttillitsvalgt, må fremgå. muligheten til å gi fritak for deler av utdanningstilbudet, etter søknad fra en student på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig utdanning fritak gis på grunnlag av realkompetanse, der både prosedyre og krav til dokumentasjon må beskrives. for alle enkeltvedtak gjelder at klagemuligheten må fremgå NOKUT har foretatt en vurdering av søkers reglement ut fra mottatt dokumentasjon i forbindelse med egenrapporteringen. Presentasjon og vurdering Dokumentasjonen av reglementer for utdanningen er i stor grad den samme som ble sendt inn til vurdering høsten Fellesreglement for fagskolen er det samme, og forskrift om opptak i reglement for skipsoffiserutdanningen er likelydende frem til og med 14. Det er gjort noen endringer fra 15. Det er lagt ved et reglement for vurdering av eksamen, prosedyre for vurdering av realkompetanse, søknadsskjema for realkompetansevurdering fra godkjenningssentralen i Kirkenes og prosedyre for klagebehandling. Det er vanskelig å sette seg inn i de ulike bestemmelsene, da samme bestemmelser er omtalt i flere reglementer. Reglementet er ikke utformet slik at studentene kan forstå 7

13 om de er rett behandlet eller ikke. Alle reglementene kan samles i ett hefte, men NOKUT anbefaler at tilbyder utarbeider ett reglement som dekker alle forhold. Den innsendte dokumentasjonen bærer fortsatt preg av å være tilpasset grunnskolen og videregående opplæringsnivå, og det vises fortsatt til opplæringsloven, som ikke er relevant for fagskoleutdanning. Opptak Vi viser til at bestemmelser om opptak også er vurdert under Opptakskrav (kriterium 4) i den sakkyndige vurderingen, og flere av vurderingene under er også gjengitt i der. Tilbyder har benyttet regler for opptak til toårig teknisk fagskoleutdanning utarbeider av RFF og NUTF i Det er ikke gjort noen endringer i bestemmelsene til tross for NOKUTs tidligere tilbakemeldinger. Tilbyder har i tillegg lagt ved prosedyre for vurdering av realkompetanse. I forrige vurdering viste NOKUT til at det i 8 står at det formelle opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev, men det står ikke hvilke fag/ svennebrev som er aktuelle. Hva som er relevant fag/ svennebrev for de ulike utdanningstilbudene må spesifiseres i reglementet, eller angis i utdanningsplanen dersom det er mer hensiktsmessig enn å samle det i reglementet. I slike tilfeller må det henvises til utdanningsplanen. De formelle opptakskravene skal spesifisere hvilken kompetanse fra videregående opplæringsnivå som kreves for opptak. Da Skipsoffiserutdanningen i fagskolen nautisk linje ble godkjent av NOKUT, stilte sakkyndig komité krav om at det formelle opptaksgrunnlaget for utdanningen skulle være fullført og bestått opplæring i matrosfaget. Det må skilles tydeligere mellom opptak på formelt grunnlag ( 8 a) og opptak på grunnlag av realkompetansevurdering ( 8 b). Punkt c under 8 omhandler betinget opptak, og bør stå i et eget punkt. Søkerne som tas opp på grunnlag av 8 c fyller det formelle opptakskravet. Det bør angis en frist for når søkerne senest må dokumentere at de har bestått prøven. I forrige tilbakemelding skrev NOKUT at ved opptak med bakgrunn i realkompetanse, må studentene fremlegge dokumentasjon på at de har realkompetanse tilsvarende de formelle opptakskravene. Det må spesifiseres hvilke fag/ svennebrev som er formelle opptakskrav og som realkompetansen skal vurderes opp mot. Skolen må utdype hva som skal vektlegges i vurdering av realkompetanse. Dette kan være relevant praksis, dokumentert erfaring fra relevante oppgaver, praktiske ferdigheter, kurs, annen dokumentert utdanning og egenvurdering. NOKUT kan ikke se at tilbyder har gjort nødvendige endringer i bestemmelsene i opptaksreglement eller i vedlagt prosedyre for vurdering av realkompetanse. Det fremkommer ikke at søkere med utenlandsk utdanning må kunne dokumentere faglig kompetanse. Slik bestemmelsen er nå, stilles det kun krav til at disse søkerne dokumenterer kompetanse i felles allmenne fag. Alle søkere som ikke har den kompetansen som er angitt som formelt opptakskrav, må kunne dokumentere at de har kompetanse tilsvarende det aktuelle fag-/ svennebrevet. I 3 står det at det nasjonale opptakskontoret er ansvarlig for nødvendig skriftlig informasjon om utdanningstilbud, søknadsfrister, realkompetansevurdering sertifikatkrav, opptakskrav, skolepenger og klagerett. I styrevedtektenes 3 b) står det at styret er ansvarlig for at opplysninger som blir gitt utdanningssøkende er korrekte og fullstendige. Tilbyder må klargjøre hvordan styret kan sikre at den informasjonen det nasjonale opptakskontoret skal gi er korrekt og fullstendig. I 5 står det at det er det nasjonale opptakskontoret som foretar det endelige opptaket. NOKUT antar at det er det innebærer at det nasjonale opptakskontoret fatter vedtak om opptak på grunnlag av formell kompetanse, men dette må avklares, slik at det kommer tydelig frem i reglementet. 8

14 I 6 står det at primærskolen er ansvarlig for realkompetansevurdering og det vises til lov om grunnskole og videregående opplæring, som ikke er relevant for fagskoleutdanning. I vedlagt Prosedyre for vurdering av realkompetanse, står det at godkjenningssentralen i Kirkenes sender saken til aktuell fagkonsulent som gjør godkjenning ned på målnivå. Godkjenningssentralen fatter vedtak og skriver ut kompetansebevis på godkjente fag og mål. Dette samsvarer ikke med bestemmelsene om opptak, og det er fortsatt uklart om det er godkjenningssentralen eller tilbyder som skal vurdere realkompetanse. Det fremkommer heller ikke hvem som fatter vedtak om opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. I 7 vises det til at vedtak om opptak er et enkeltvedtak og gjenstand for klage i samsvar med lov om fagskoleutdanning og forvaltningsloven. Det kan ikke forventes at studentene ut fra dette forstår hvordan en klage behandles. Reglementet skal inneholde informasjon om hvem klager skal stiles til, hvem som behandler klager og hvordan klager behandles. Tilbyder har lagt inn nye bestemmelser om klagebehandling i reglement for skipsoffiserutdanningen se flere kommentarer vedrørende klagebestemmelser i den følgende teksten. Reglement for skipsoffiserutdanningen og reglement for vurdering og eksamen I forrige vurdering skrev NOKUT at reglement for skipsoffiserutdanningen oppfattes som lite oversiktlig og vanskelig å sette deg inn i. Sluttvurdering i ulike former var omtalt en rekke ganger, og vi etterlyste dokumentasjon som tydelig viste hvilke vurderings- og eksamensformer som skulle brukes de ulike modulene. Vi anbefalte at alt som omhandler de ulike formene for sluttvurdering skulle samles i én bestemmelse. Det er nå lagt ved et reglement for vurdering og eksamen, og sluttvurdering i ulike former står omtalt i dette dokumentet, i tillegg til i reglement for skipsoffiserutdanningen. Det må ryddes i reglementene slik at ikke samme forhold omtales i flere reglementer. I forrige vurdering av reglement for skipsoffiserutdanningen, skrev NOKUT at det i 2 b vises til godkjent rammeplan. NOKUT godkjenner ikke rammeplaner, og tilbyder må klargjøre hva som menes med dette. I 4 reglement for skipsoffiserutdanningen står det at studentene har to forsøk på å få et studentarbeid godkjent. I særskilte tilfeller kan rektor gi dispensasjon for et tredje og siste forsøk. Videre står det at i «særskilte tilfeller» kan rektor gi utsatt innleveringsfrist etter skriftlig søknad. Rektor kan også i «særskilte tilfeller» gjøre unntak fra bestemmelsen om å fremstille seg til sluttvurdering maksimalt tre ganger. Det må klargjøres på hvilket grunnlag rektor kan gjøre unntak for de ulike bestemmelsene. Dette er også omtalt i reglement for vurdering av eksamen, men bestemmelsen er ikke lik der. Bestemmelsene i reglementet må formuleres klart, slik at mulighet for vilkårlig behandling av studentene utelukkes. Det er bestemmelser om særordninger ved sluttvurdering i både reglement for skipsoffiserutdanningen og i et reglement for vurdering og eksamen. NOKUT har tidligere skrevet at tilbyder må oppgi hvem som behandler søknader om særordninger ved sluttvurdering, hvem som fatter vedtak, hvordan studenten går frem for å kreve begrunnelse for vedtaket dersom begrunnelse ikke er gitt i vedtaket, klagefrist og hvem som behandler klage. Det samme gjelder for vedtak om annullering av sluttvurdering. Tilbyder definerer ulike former for arbeidskrav, vurderinger og eksamen som alle har betydning for sluttresultatet, altså for retten til å ta avsluttende eksamen og bestå utdanningen som helhet. Av 9

15 bestemmelsene for å klage på karakter og formelle feil, fremgår det imidlertid ikke at denne retten gjelder alle typer vurderinger. Studentene skal ha klagerett på alle vurderinger som har betydning for sluttresultatet, ikke bare på eksamen. Bestemmelser vedrørende klager I forrige vurdering skrev NOKUT at bestemmelser vedrørende klager var omtalt flere steder i flere av reglementene. Vi anbefalte tilbyder å samle alle bestemmelser om klager i ett kapittel, og at det henvises til dette kapitlet i bestemmelsene for alle vedtak som kan påklages. Dette er ikke utbedret, men det er lagt til bestemmelser om klager i reglement for skipoffiserutdanningen og i reglement for vurdering av eksamen. Det er også lagt ved en prosedyre for klagebehandling. Når skolen velger å la være å utbedre mangelfulle bestemmelser, men i stedet legger til flere nye bestemmelser, blir reglementet svært vanskelig å sette seg inn i. Flere steder henvises det til at styret eller klagenemnden skal behandle klager. På institusjonsbesøket ble det bekreftet at styret ikke har opprettet klagenemnd. Tilbyder må rydde i reglementene og sikre at det fremgår tydelig hvem som er klageinstans og hvordan vedtak kan påklages. Den/de som har fattet vedtaket skal sende vedtaket til studenten med beskjed om klagefrist og klageinstans. Dersom vedtaket ikke er begrunnet, må tilbyder informere om hvordan studenten skal gå frem dersom han ønsker begrunnelse for vedtaket, og klagefrist skal løpe fra en eventuell begrunnelse er mottatt. Det er uklart hva tilbyder mener med bestemmelsen i punkt Krav om begrunnelse skal normalt ikke kunne føre til endring av karakter som følge av ny vurdering. Slik endring kan likevel foretas til gunst for kandidaten, dersom det er åpenbart av det har vært gjort formell(e) feil ved første gangs karakterfastsettelse, og de opprinnelige sensorene er enige om det. Det er først etter studentene har klaget at det eventuelt skal foretas en ny sensur. Fellesreglement for fagskolen Tilbyder har ikke gjort endringer i Fellesreglement for fagskoler. I NOKUTs forrige vurdering av reglementet sto det at i 3 defineres tilbyder som lærestedet som står for den daglige driften av utdanningstilbudet. NOKUT definerer utdanningstilbyder som den som har fått godkjent utdanningstilbudet av NOKUT. Dersom utdanningen gis på flere steder, er det den institusjonen som har fått vedtak om godkjenning av utdanningen, som står som ansvarlig tilbyder. 6 om klager er fortsatt mangelfull med hensyn til at studentene kan be om begrunnelse for vedtaket og at klagefristen løper fra en eventuell begrunnelse er mottatt. I forrige tilbakemelding skrev NOKUT at det må klargjøres om klager behandles av styret eller klagenemnd. Det skal ikke være tvil om det er styret eller klagenemnd som behandler klager. Når studenten har klaget på et vedtak, skal den som fattet vedtaket i første instans vurdere om vedtaket kan omgjøres. Dersom studenten ikke får medhold, skal klagen automatisk sendes videre til klageinstansen. Studenten skal ikke måtte klage på nytt direkte til klageinstansen, slik det er oppgitt i 6. NOKUT antar at bestemmelser om studentenes rettigheter skal være 7 og ikke 6 slik det står nå. Av 4 ser det ut til at tilbyder benytter både bortvisning, utvisning, utestengning og andre disiplinære sanksjoner. I 5 om disiplinære sanksjoner er det fortsatt ikke klargjort hva som fører til ulike sanksjoner og hvem som fatter vedtak, men det er lagt til en ny bestemmelse om disiplinære sanksjoner i 16 i reglement for skipsoffiser utdanningen, hvor det kommer tydeligere frem hva som 10

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013 Utvikling av apps Noroff fagskole AS September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff fagskole AS: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad Utvikling av apps Dato for vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoletilbud

Vesentlig endring i godkjent fagskoletilbud Vesentlig endring i godkjent fagskoletilbud Fagskoleutdanningen fagutdanning vin og brennevin fra Norsk vinfagskole AS fra stedbasert utdanning til fjernundervisning Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer