Elevhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kragero.vgs.no Elevhåndbok"

Transkript

1 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Elevhåndbok skoleåret

2

3 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien 9 11, 3770 Kragerø Telefon Telefax Velkommen til Kragerø videregående skole Det er en glede for meg å ønske deg velkommen til Kragerø videregående skole. I denne håndboka vil du finne mye nyttig informasjon. Ta derfor vare på den. Som elev ved skolen får du mange rettigheter, men skolen forventer at du også gjør dine plikter. I skolereglementet kan du lese om det. Skolens mål er å hjelpe deg til å nå en så høy fagkompetanse som mulig ut fra dine evner og forutsetninger, individuelt og i samarbeid med andre. Vi vil også legge vekt på å utvikle din etiske, sosiale og kulturelle kompetanse, din evne til kritisk tenkning og din evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Skolen skal også bidra til å stimulere din lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. Du vil få trening i å utvikle ulike måter å lære på, og vi vil legge til rette for din medvirkning og hjelpe deg til å foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. Våre godt kvalifiserte faglærere, kontaktlærere, rådgivere, bibliotekarer, skoleledelsen og skolens øvrige støttepersonale vil hjelpe deg til å nå dine mål. Og vi kan tilby moderne, godt tilpassede undervisningslokaler og moderne utstyr. Vi håper at du vil finne deg godt til rette på skolen, at du får mange venner og får oppleve et inspirerende lærings- og skolemiljø i trygge omgivelser. Jeg ønsker deg til lykke med skolegangen ved Kragerø videregående skole og håper at du får en fin tid her. Hjertelig hilsen Johs Eide rektor 1

4 Innhold 3 Skolen presenterer seg 4 Til alle nye elever 11 Skolerute 2007/ Pedagogisk plattform 16 Reglement 22 Forskrift til opplæringsloven 39 Råd og utvalg 41 Personale

5 SKOLEN PRESENTERER SEG Plassering Kragerø videregående skole finner du på Kalstad, ca 2 km nord for sentrum. Kommer du riksveien mot Kragerø, kan du se et veiskilt til Kalstad. Etter avkjøring fra riksveien er det ny avkjøring ved bensinstasjon, og skolen kan du da se som store bygninger i rød teglstein i bunnen av bakken. Virksomhet De siste årene har elevtallet ved skolen vært på ca. 450, og tallet på ansatte mellom 75 og 85. I tillegg til vanlig videregående opplæring har skolen hatt kurs for voksne både innen allmennfag og yrkesfag, og også dagkurs for voksne i samarbeid med bl.a. arbeidsmarkedsetaten. Skoletilbudet ved KVS 2007/2008: I den nye reformen Kunnskapsløftet som trådte i kraft fra 1. august 2006, finnes det tolv utdanningsprogram. Av disse tilbyr vår skole følgende sju fra 1. august 2007: Studieforberedende utdanningsprogram: Studiespesialisering (VG1) med følgende programområder: - Realfag (VG2) - Samfunnsfag og økonomi (VG2) - Formgivingsfag (VG1 og VG2) Idrettsfag (VG1 og VG2) Yrkesfaglige utdanningsprogram med tilhørende programområder: Bygg- og anleggsteknikk (VG1) - Byggteknikk (VG2) Helse- og sosialfag (VG1) - Helsearbeiderfag (VG2) - Barne- og ungdomsarbeiderfag (VG2) Restaurant- og matfag (VG1) Service og samferdsel (VG1) Teknikk og industriell produksjon (VG1) - Produksjons- og industriteknikk (VG2) -Opplæring mindre grupper/individuell opplæring -Påbygging til generell studiekompetanse for elever fra yrkesfaglige utdanningsprogram. -Voksenopplæringskurs i samarbeid med Voksenopplæringssenteret i Kragerø kommune Reform 94 fases ut med de elever som følger dette læreplansystemet; det gjelder elever som tar VK II (AF og ID) 07/08.

6 TIL ALLE NYE ELEVER Inntakskontoret Fra inntakskontoret har du fått melding om at du er tatt inn som elev ved vår skole. Vi håper at du er kommet inn på ditt første ønske. Svar i tide Les meldingen om inntaket nøye. Svarfristen må holdes. Svar også om du ikke skal ha plassen. Dersom du ombestemmer deg etter å ha svart ja, må du varsle snarest slik at andre kan komme inn fra ventelista. Inntatte elever som ikke møter på skolen første skoledag uten å varsle fraværet, mister plassen sin fra kl. 15 samme dag. Men husk at det sparer andre for tid og arbeid om du du sier fra og ikke bare uteblir. Utgifter til lærebøker/læremidler/arbeidstøy/ ekskursjoner/kost og annet: I følge Opplæringsloven skal videregående opplæring være gratis for alle elever. Staten og TFK som skoleeier er i ferd med å lage ordninger som muliggjør dette i praksis, men ordningene er ennå ikke fullfinaniserte. Følgende retningslinjer gjelder derfor for Kragerø videregående skole for skoleåret 2007/2008: 1. Skolen skaffer lærebøker og eventuelt digitale læremidler til alle elever på VG 2. Disse vil bli utlånt ved skolestart til denne elevgruppen for skoleåret. (Likt for hele landet.) 2. Alle elever på VG 1 og VK II må for skoleåret 07/08 fremdeles kjøpe egne lærebøker/læremidler. Disse kan enten kjøpes i bokhandelen (som har våre boklister) eller som bruktbøker. Skolen organiserer bruktbokmarked en av de første skoledagene. Vær påpasselig med å få tak i rett utgave! Våre erfaringer viser at en må regne med at nye bøker til VG 1 kursene vil beløpe seg til ca /6000 kroner, avhengig av utdanningsprogram. 3. Alle elever (også VG 2-elevene) må fortsatt selv kjøpe nødvendig undervisningsmateriell (skrivesaker, lommekalkulator etc.), nødvendig arbeidstøy og lignende. Se egen omtale av krav til arbeidstøy i eget avsnitt nedenfor. 4. Telemark fylkeskommune har ikke bestemt at elevene i fylket skal få bærbare PC-er fra skolestart Elever som ønsker en egen bærbar PC, må i år kjøpe den selv, men skolen har rimelig bra tilgang på egne PC-er rundt om på skolen.

7 5. Utgifter til ekskursjoner må også den enkelte elev selv betale, med mindre stat eller fylke bestemmer noe annet i løpet av skoleåret. Tradisjonelt må elever på idrettsfag regne med utgifter til ekskursjoner på opp til 2500 kroner i året. 6. På to av utdanningsprogrammene får elevene måltider på skolen i forbindelse med opplæringen. Dette medfører kostpenger. Satsene for 2007/2008 er slik: - VG 1 Restaurant og matfag: Kr. 200,- per måned - VG 1 Helse- og sosialfag: Kr. 50,- per måned 7. Andre utgifter kan også påregnes i forbindelse med kulturtilbud, aktivitetsdager, småturer, materialinnkjøp til egne gjenstander en lager på skolen eller annet forbruksmateriell på noen yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er vanskelig å anslå disse utgiftene, men noen eksempler kan nevnes: Forbruksmateriell til VG 2 BU ca. 350 kroner, til VG 1 FO ca 2000 kr., VG 2 FO ca kroner. Det er opprettet en ny stipendordning som et stykke på vei vil dekke en del av de personlige utgiftene nevnt ovenfor, men noe må en regne med å betale selv ut over det et stipend vil dekke. Dette ikke-behovsprøvede stipendet administreres gjennom Statens Lånekasse og varierer fra kr. 800,- per år til kr per år avhengig av hvilket utdanningsprogram en følger. Forsikring Forsikringsordningen for elevene ved skolen gjelder fra det tidspunktet skolen overtar ansvaret for eleven. Forsikringssummer: Invaliditet: 10 x G Død: 1 G Behandlingsutgifter: 1/2 G G = Grunnbeløp kr ,- pr Forsikringen skal bl.a. dekke: Lege og tannlege, og reiser til og fra disse. Forbindingssaker og medisin utskrevet av lege eller tannlege. Proteser. Hjemreise etter skade. Behandling og stell på sykehus og nødvendig hjemreise etter forordning fra lege. Opphold ved sanatorium, hotell, rekonvalesenthjem e.l. i den tid offentlige trygder betaler for oppholdet, og nødvendige reiser i denne sammenheng etter forordning fra lege. Fysikalsk behandling og nødvendige reiser etter forordning fra lege. Utdannet pleiepersonell i hjemmet etter forordning fra lege. Forsikringen dekker de utgifter som går utover eventuelle offentlige trygder.

8 Arbeidstøy Nøyaktig beskjed om antrekk/arbeidstøy blir gitt ved skolestart. Det vil også for noen klasser ordnes med rimelige felles innkjøp. Vanlig verneutstyr finnes på skolen. Bestemte krav stilles til noen av klassene: Restaurant- og matfag trenger antrekk både til serverings- og kjøkkentjeneste. Liste over hva som trengs og mulige innkjøpssteder, vil bli sendt. VG1 og VG2 Helse- og sosialfag må ha hvite frakker til matlaging. VG1 TIP må ha kjeledress eller bukse og jakke der ermene kan knappes tett om håndleddene. Arbeidstøyet, også sokker og skjorte, må være av et minst mulig brannfarlig stoff av hensyn til arbeid med sveiseapparater. Det er påbudt å bruke vernesko, og disse kan kjøpes på skolen. I byggfagene må arbeidstøyet være tilpasset oppgaver og værforhold, og en må ha snekkerforkle. Vernesko skal brukes. I formgivningsfagene må tøyet tåle malingsflekker, gips, leire, trykksverte etc. Lån og stipend - generell ordning Det er mulig å søke Lånekassen om stipend. Skolen har søknadsskjema. De utfylte skjemaene leveres så snart som mulig på skolen. Skolen må bevitne at du har skoleplass, og den sender søknaden videre. For elever er størrelsen på eventuelt lån/stipend avhengig av foreldrenes og søkerens inntekt og formue. Det er ikke nødvendig å søke lån for å få stipend. Elever som på grunn av lang reiseavstand (3 timer eller 80 km pr dag) eller av andre særlige årsaker må bo borte, får tillegg ved beregning av stipend.

9 SKOLEDAG OG SKYSS 2007 FØRSTE SKOLEDAG 16/8, MØTER ALLE ELEVER PÅ KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE, KALSTAD VG1 MØTER KL VIDEREGÅENDE KURS KL Skoledagen Skolen starter kl om morgenen og slutter kl NB! Ved eventuell utplassering i bedrift følges arbeidstida der. Skoletid andre dager blir justert i forhold til dette. Skyssordninger Hovedregel er at elever med mer enn 6 km avstand mellom hjem og skole skal få gratis skyss. Det samme gjelder for strekninger som må ha båtskyss. Delkurselever (også voksenopplæringselever) får gratis skyss med mer enn 20 uketimer. Den som er varig funksjonshemmet og trenger spesiell skyss, eller den som trenger det på grunn av midlertidig skade, kan på grunnlag av attest fra lege få dekket ekstra reiseutgifter. Med mer enn 3 kilometer fram til offentlig skyss, og avstand på mer enn 6 km. totalt, kan en etter søknad få ekstraordinær skyss. Det samme kan gjelde lang ventetid (mer enn 1 time pr. tur eller 1,5 timer totalt pr. dag), eller at det ikke er mulig å benytte offentlig transportmiddel på strekningen. Elever som er lærlinger og får lønn, kommer ikke under skyssordning. Ekstra skyssutgifter ved utplassering som ikke overstiger 200 kr pr halvår, blir ikke dekket. Elever fra Telemark som bor borte, får 500 kr i reisetilskott dersom avstanden er mer enn 50 km. Utbetalingen skjer etter at skoleåret er slutt. På hjemreise over 50 km får elever over 16 år 25% rabatt med rutebiler i Telemark ved ukeslutt fredag og mandag ved å vise gyldig skolelegitimasjon. Elever fra andre fylker må sende eventuelle skysskrav dit.

10 ADMINISTRASJON Administrasjonen holder til i Midtbygget, 2. etasje. Rektor: Johs Eide Studieleder: Roar Haugland har ansvar for elevadministrasjon, studietilbud og classfronter. Administrativ leder: Sigurd Gausdal har ansvar for økonomi, utleie av skolelokaler og administrativ stab. Avdelingsleder studieforberedende: Einar Mesel Avdelingsleder studieforberedende og service og samferdsel: Ingebjørg D. Rognes Avdelingsleder Yrkesfaglige program: Ingeborg Goplen Avdelingsleder ID/AK: Einar Brynemo ANDRE TJENESTER Rådgiving Rådgivere: Randi Marit Haug (sosialrådgiving) Geir Westhrin (yrke- og utdanningsveil.) Kontor: Midtbygget, 2. etasje Treffetider slås opp utenfor rådgiverkontoret og på elevenes oppslagstavler. Spesialrådgiver: Tone Seim har ansvar for eksamen, spesialpedagogisk rådgiving og tilrettelagt opplæring. Med rådgiverne kan du snakke om fagvalg, fagvansker, personlige problemer, konsentrasjons- og trivselsproblemer mm. Rådgiverne kan formidle kontakt til andre sakkyndige om nødvendig. De gir informasjon om yrke og utdanning, og gir råd om søknad til videreutdanning. Kontor/adm. tjenester Konsulent: Anne Synnøve Grønstad har arbeidsområder innenfor ekspedisjon, eksamensoppfølging, heldagsprøver, privatister. Sekretær: Reidun Borchgrevink-Lund har ansvar for bl.a. personalsaker og regnskap. Kontormedarbeider: Eva Penzo har ansvar for sentralbord og lånesøknader. Fagarbeider: Jorunn Tisjø med ansvarsområder innen elevadministrasjon, arkivering og skysskort. Kontorlærling: Silje Lindhagen

11 Vaktmestertjeneste Vaktmestere: Sven Dalen og Per Aarøe Kontor: Ekspedisjonen, 1. etasje Miljøarbeider Ronny Låås Sivilarbeider Jonathan Rui Slettebakken Miljøgruppe Kontakt: Ronny Låås Skolen har en miljøgruppe hvor både ledelse, lærere, elever og helsesøster er representert. Gruppa arbeider med ulike forebyggende og trivselsfremmende tiltak. Vi satser særlig på forebygging av mobbing, rus og vold. Har du forslag til miljøtiltak, kan du ta dette opp med tillitsvalgt i klassen din. Våre planer er presentert på skolens hjemmeside. Pedagogisk-psykolog tjeneste Kontor: 2. etasje Treffetider: Slåes opp utenfor kontoret Med psykologen kan du snakke om psykiske problemer som angst, tristhet og mistilpasning. Du kan også få hjelp i livskriser og om du har vanskelige hjemmeforhold. Psykologen kan også formidle kontakt til annet fagpersonell. Kragerø vgs. er koblet til PP-tjeneste i Porsgrunn som har kontortid 1 dag i uka. Oppfølgingstjeneste OT-leder: Svein Rolf Lier Kontor: Midtbygget, 2. etasje. Treffetider: Torsdager og fredager åringer som ikke utnytter sin skolerett, eller som begynner i videregående opplæring uten å fullføre, skal tilbys hjelp. Oppfølgingstjenesten har ansvaret for dette i samarbeid med arbeidskraftmyndigheter og hjelpeapparat for øvrig. Helsetjeneste Helsesøster: Randi Roer Kontor: Midtbygget, 2. etasje. Treffetid: Slåes opp utenfor kontoret. Helsesøster har taushetsplikt. Du kan oppsøke helsesøster om du har fysiske/psykiske problemer eller bare ønsker å snakke med en voksen. Ting vi kan snakke om er bl.a. kjønnsykdommer, rus, prevensjon, spisevaner, problemer i forhold til kjæreste, venner, familie eller skole. Ved behov kan helsesøster henvise videre.

12 Bibliotek Bibliotekar: Kjersti Bjerka, Marthe Nøtsund Kontor/lesesal: Midtbygget, 2. etasje. Åpningstid: Biblioteket med lesesal er åpent i skoletida. Her finner du litteratur til skolearbeid og fritidslesing. På stille lesesal er det arbeidsplasser hvor du kan gjøre lekser i fritimer. Gruppearbeid, prosjektarbeid o.l. kan legges til gruppebord i biblioteket. Her finner du også PCer for tekstbehandling, internett og CD-rom, samt kopimaskin. Reglement for bruk av PC i biblioteket PC ene i biblioteket skal brukes til skolearbeid. Dataspill og chatting er forbudt! Elever som ikke overholder dette, kan vises bort fra PC ene. Erstatning av bøker som ikke blir levert Etter 3. gangs purring blir det sendt regning på kr. 250,- pr. bok/video, og det kan gis nedsatt karakter i orden og adferd. Når regningen er sendt, skal den betales selv om boken leveres tilbake. Lærebøker som ikke leveres tilbake ved skoleslutt, skal erstattes i sin helhet (dvs. det boken koster i utsalg) av låner. Skikk og bruk i biblioteket Ta ikke bøker ut av biblioteket uten å registrere utlånet Rydd opp etter deg! Spis ikke i biblioteket Arbeidsplass for medelever demp lydnivået Overhold lånetida Datatjeneste Systemansvarlig: Arne-Fred Solbekk Data-lærling: Stian Aamodt Kontor: Østfløy, 1. etasje Til tjenesten er lagt ansvar for skolens interne datanett og dataarbeidsplasser. Se eget reglement for skolens datanettverk. Kantine I midtbygget, 3. etasje, ligger skolens kantine/aula som er åpen for elever hele skoledagen. Elevene bør i størst mulig utstrekning bruke kantina i spisepauser, også om de ikke skal kjøpe noe. 10

13 Skolerute for Kragerø VGS skoleåret Måned Merknad Elevdager August Skolestart September 19 Fridager elevene/ planlegging for lærerne 14. og 15. planlegging lærerne 26. fridag for elevene/ 20 arbeidsdager for lærerne Oktober Høstferie uke November fridag for elevene/ 22 arbeidsdager for lærerne Desember Juleferie fom Januar Start etter juleferien 3. jan 21 Februar Vinterferie uke fridag for elevene/ 16 arbeidsdager for lærerne Mars Påskefri April fridag for elevene/ 22 arbeidsdager for lærerne Mai (Skolefri fredag 2.mai) 19 Juni Siste skoledag 20.juni 15 Sum 190 Høst og vinterferie er avstemt med kommunene hhv uke 41 og uke 8. Planleggingsdager/kursdager for pedagogisk personale: August: Tirsdag (intern planlegging) Onsdag (intern planlegging) September: Fredag (kursdag) November: Tirsdag (kursdag) Februar: Torsdag 7. 2 (kursdag) April: Torsdag 17.4 (kursdag) Fredag 18.4 (kursdag) 11

14 PEDAGOGISK PLATTFORM SKOLENS VISJON Kragerø videregående skole skal være en kombinert skole med høy faglig kvalitet i et trygt og inspirerende læringsmiljø godt forankret i lokalsamfunnet VERDISYN Våre grunnleggende verdier er respekt for individet og dets menneskeverd, rettferdighet, toleranse, demokrati, omtanke for livsmiljøet, internasjonal forståelse og klar avvisning av rasisme, vold og mobbing. SKOLENS OVERORDNEDE MÅL Overordnet mål for skolen er basert på et bredt kunnskapssyn som sikter mot å utvikle den enkelte elev så langt råd er mot høy grad av Fagkompetanse kunnskaper og ferdigheter i ulike fag og på tvers av fag Læringskompetanse - lære å selv tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter Metodekompetanse lære å velge mellom og bruke ulike metoder i problemløsning Sosialkompetanse lære å leve og arbeide i et fellesskap med andre Etisk kompetanse lære å foreta etisk forsvarlige valg Vurderingskompetanse lære seg å vurdere saksforhold, andres og egne bidrag Skolens visjon, verdisyn og overordnede mål skal realiseres gjennom måten læringen planlegges og utøves på i samspill mellom elever, lærere, skoleledelse og skolens hjelpeapparat og gjennom måten opplæringen organiseres og evalueres på. At Kragerø videregående skole er en kombinert videregående skole, skal være synlig ved at opplæringen innen alle utdanningsprogrammer kombinerer teori og praksis på en hensiktsmessig og god måte. at lærere underviser innen ulike utdanningsprogrammer på en likeverdig måte at skolens ansatte samhandler og viser respekt for hverandres og elevenes ulikheter. at skolens utdanningsprogrammer også tilpasses lokalmiljøets behov for arbeidskraft og at lokalt arbeidsliv kan brukes som læringsarenaer etter nærmere avtaler. KONKRETISERING av hvordan skolens visjon, verdisyn og overordnede mål skal søkes realisert i forhold til: 1. Læringssynet Skolens tilpasning av læringen skal vise seg ved alle elever blir inkludert i skolesamfunnet og gruppen de tilhører at opplæringen tar utgangspunkt i elevens erfaringsgrunnlag, kunnskapsgrunnlag og innlærte ferdigheter. at alle elever får god differensiert opplæring gjennom bruk av ulike metoder. at alle elever får delta i planleggings-, gjennomførings- og evalueringsprosessen i sin gruppe. 12

15 at lærere og elever fokuserer på å oppnå et så godt læringsutbytte som mulig for elevene ut fra deres evner og forutsetninger. at opplæringen kvalitetssikres ved bl.a. regelmessige undersøkelser og tilbakemeldinger til elever og lærere. 2. Elevrollen - Skolen forventer at hver enkelt elev prøver å sette seg realistiske mål i forhold egen opplæring og senere valg av videre utdanning/fremtidig yrke. legger vekt på å være spørrende og kunnskapssøkende, initiativrik og kreativ. motiverer seg selv for arbeidsinnsats og deltar aktivt i opplæringen og viser ansvar for egen læring. benytter sin rett til direkte medvirkning i egen læringssituasjon i forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet. bidrar til å skape et positivt læringsmiljø i egen gruppe. er aktiv utøver av det representative skoledemokratiet gjennom deltakelse i tillitselevordningen/elevrådet 3 Lærerrollen - Skolen forventer at hver lærer er seg bevisst at han/hun er elevenes leder og har ansvar for å lede eleven frem til opplæringens mål ut fra elevenes evner og forutsetninger, viser respekt overfor den enkelte elev og legger vekt på å være elevens støttespiller og grensesetter. legger vekt på å skape et positivt selvbilde hos den enkelte elev. legger stor vekt på å skape læringslyst og nysgjerrighet, utvikle en spørrende holdning og motivere eleven for innsats. både skal formidle kunnskap, gi opplæring i ferdighetsutøvelse og være veileder for eleven i hans/hennes helhetlige utvikling. legger vekt på selv og i samarbeid med kolleger å tolke og tilpasse læreplanene i de ulike fag til elevenes evner og forutsetninger. lytter til elevene og tar dem med på råd ved valg av arbeidsstoff, arbeidsformer og undervisningsmetoder og aktivt selv søker tilbakemelding på sitt læringsopplegg og tar imot saklig kritikk. er fleksibel og legger vekt på samarbeid med kolleger og bidrar aktivt til å skape gode team/arbeidslag og er en god samarbeidspartner med elevene, elevenes foreldre og skoleledelsen viser en positiv holdning til utviklings- og endringsarbeid i skolen med sikte på å forbedre opplæringen. 4. Organisering av læringen - Læringen skal tilpasses den enkelte elev ved at opplæringen differensieres slik at alle elever opplever utfordringer og læring timeplanen lages på fleksibel måte ut fra pedagogiske avveininger og nødvendige tilpasninger til bruk av rom og utstyr. spesifikke dataprogrammer brukes i alle fag der det er naturlig. den enkelte avdeling utprøver ulike arbeidsformer for sin elevgruppe temaer knyttet til vold, rusmisbruk, røyking, internasjonalisering og lignende legges inn i opplæringen gjennom skoleåret. 13

16 5. Læringsmiljøet - Skolen forventer at elever og lærere utvikler et godt forhold til hverandre preget av respekt og omsorg, fritt for rasisme og mobbing. elevene får være med å påvirke sin egen opplæringssituasjon gjennom f. eks.valg av arbeidsmåter, emner, tidspunkt for prøver, utarbeidelse av arbeidsplaner i fagene. elevene får oppleve fellesskap gjennom ulike sosiale klasseaktiviteter. elevene får klar og tydelig informasjon om sin egen utvikling. elevene gir tilbakemeldinger til lærerne på deres læringsopplegg. 6. Skolelederrollen - Skolen forventer at skolens ledere utvikler, følger opp og evaluerer skolens praksis på ulike områder utvikler gode rutiner og systemer for vurderingsarbeidet delegerer arbeidsoppgaver og tar nødvendige beslutninger skaper et godt samarbeidsklima på skolen motiverer, gir konstruktive tilbakemeldinger og støtter de ansatte utvikler gode rutiner og systemer for håndtering av personalledelse ved skolen utvikler gode rutiner og systemer for informasjonsflyten bidrar til å utvikle et godt læringsmiljø for elevene profilerer skolen på en god måte overfor omgivelsene 7. Skolemiljøet - Skolen forventer at ansatte og elever viser hverandre respekt og høflighet, holder det ryddig og pent på skolen og følger skolens ordensregler de voksne i skolesamfunnet er seg bevisst at de er rollemodeller for elevene elevene får opplæring i skoledemokrati og gjør bruk av sine demokratiske rettigheter i skolens formelle organer lærere og elever engasjerer seg i internasjonalisering knyttet til internasjonal uke, OD, og andre former for internasjonal kontaktvirksomhet det arrangeres ulike sosiale tilstelninger og andre fellesaktiviteter lokalene utformes slik at det fysiske arbeidsmiljøet bidrar til å skape læringslyst og trivsel for elevene. 8. Elevenes støtteapparat - Skolen forventer at rådgiverne hjelper elevene med deres personlig, sosiale og pedagogiske problemer, veileder og gir råd om valg av utdanning og yrke bibliotekarene yter god service gjennom veiledning, rådgiving og tilrettelegging av lærestoff, læremateriell og evt arbeidsmateriell og sørger for god orden i biblioteksområdet/på læringssenteret. helsepersonellet yter god service og gir veiledning og råd i forhold til elevenes behov for helsetjenester og opptrer overfor den enkelte på en tillitskapende måte med nødvendig fortrolighet miljøarbeiderne/miljøgruppa motiverer og engasjerer elevene til å bli med på trivselsfremmende tiltak, gjerne foreslått av dem selv, fører samtaler med sikte på å forebygge rusmisbruk, vold, uro, eller annen negativ adferd i skolesamfunnet og viser imøtekommenhet overfor elever som ber om hjelp som skolen bør yte. 14

17 kontorpersonalet viser imøtekommenhet, tar elevene på alvor, opptrer høflig og hyggelig og yter god service, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner. vaktmestrene er imøtekommende, tar elevene på alvor, er høflige og hyggelige og yter god service, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner. renholderne er imøtekommende, tar elevene på alvor, er høflige og hyggelige og yter god service, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner. KOMPETANSEOPPBYGGING alle ansatte får den kompetanseoppbygging som er nødvendig og praktisk/økonomisk mulig for skolen for at de skal være i stand til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte leder og den han/hun er leder for har ansvar for sammen å planlegge og evaluere kompetanseoppbyggingen innen sine felt FORHOLDET TIL LOKALSAMFUNNET Skolen er, og skal være, et sentralt lærings- og kompetansesenter i Vestmarregionen med gode kontakter til elevenes foreldre Kragerø kommune og nabokommuner og kommunen(ene)s grunnskoler, særlig ungdomsskolene andre kompetansesentre i kommunen lokale bedrifter som også kan ta seg av opplæring av skolens elever etter alternative opplæringsplaner lokalsamfunnets frivillige organisasjoner 15

18 REGLEMENT FOR KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER Vedtatt: 8. juni 2000 Revidert: 25. juni 2007 Ikrafttredelse: 1.august 2007 Reglementet er hjemlet i lov 17.juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 3-7 og Forskrift om ordensreglement og liknende vedtatt av Hovedutvalget for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune. Skolens pedagogiske plattform gir også føringer for dette ordensreglementet. A. Innledning En elev som etter søknad er tatt inn i den videregående skolen, har disse rettighetene og pliktene: Eleven har krav på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelsene som til enhver tid gjelder for skoleslaget. Eleven blir medlem av et samfunn som består av elevene og personalet knyttet til skolen. Eleven forplikter seg til, i samarbeid med de andre medlemmene av samfunnet, å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer. Eleven forplikter seg til å rette seg etter bestemmelser i lov, forskrift, reglement og instrukser, herunder også dette reglementet. B. Bestemmelser om elevens frammøte og atferd og skolemiljøet 1. Ansvar for egen læring: Elevene har ansvar for sin egen læring. Eleven har plikt til å møte presis til opplæringen og delta aktivt i planlegging, gjennom føring og vurdering av opplæringen i den form den blir gitt. 2. Fravær, selvstendig arbeid og unntak fra fraværsbestemmelsene: Alt fravær skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Årsak til fraværet kan kreves ført på dokumentasjonen. 16

19 Dersom fraværet utenom nedenforstående unntaksbestemmelser blir for stort, kan det føre til at grunnlaget for å gi vurdering med standpunktkarakter vil mangle (jfr. 4-7 i vurderingsforskriften). Eleven skal da ha melding om at han/hun står i fare for ikke å få standpunktkarakter (jfr 4 10 i vurderingsforskriften). Unntaksbestemmelser: Organisert eller selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer el. rektor skal ikke føres som fravær. Dokumentert besøk hos rådgiver, PP-tjeneste eller andre rådgivende instanser (for eksempel psykolog) skal ikke føres som fravær. En elev har anledning til å søke om permisjon fra opplæringen i inntil 14 dager (jfr. 4-35, 3. ledd, i vurderingsforskriften) uten at disse dagene skal føres som fravær på dokumentasjonen. Slikt fravær vil normalt være knyttet til: arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, fravær av helse- og velferdsgrunner inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirken Slike permisjoner bør søkes kompensert ved elevens egen innsats, til rette lagt av skolen. 3. Registrering av fravær Skolen registrerer alt fravær. Elevene må likevel selv sørge for å føre oversikt over sitt eget fravær. Kontaktlærer fører en samlet oversikt over gruppens fravær og jamfører hver uke sin registrering med elevenes egen fraværsføring. Ved fravær ut over tre dager eller ved heldags prøver/eksamen må skolen varsles. Elevene har anledning til å dokumentere årsak til fravær som vedlegg til vitnemålet/ kompetansebeviset. Det er elevens eget ansvar å sørge for slik dokumentasjon. 4. Verneregler, verneutstyr, arbeidstøy og undervisningsmateriell: Eleven plikter å følge gjeldende verneregler og bruke det verne utstyr som kreves i faget eller som skolen påbyr, eventuelt etter påbud fra arbeidstilsyn eller departement. Eleven plikter å bruke særskilte arbeidsklær i opplæringen, når dette følger av læreplanen eller pålegges av skolen, arbeidstilsyn eller departement. Eleven plikter å skaffe seg nødvendig undervisningsmateriell og arbeidsklær til eget bruk. 17

20 5. Utgifter for elevene: Elevene må regne med selv å måtte betale utgifter til teater- og kinoforestillinger, ekskursjoner og lignende. 6. Trivsel og medansvar for det psykososiale og fysiske arbeidsmiljø: Eleven plikter å fremme samarbeid og trivsel, respekt og med ansvar for alle i skolesamfunnet. Elevene skal medvirke til å skape arbeidsglede ved skolen og oppføre seg som gode kamerater/venninner seg imellom og ta vare på skolebygget. Skolens bygninger, inventar, undervisningsmateriell og annet utstyr skal behandles med omtanke. Den som med forsett eller ved uaktsomhet skader eller ødelegger noe av skolens eiendom, kan pålegges å erstatte skaden. Hver elev har medansvar for orden og renslighet. Forsøpling og uorden er ikke tillatt. Elevene har ansvar for orden på skole området. Elevene må rette seg etter skilting når det gjelder kjøring og parkering. Skolen forventer at elevene i de ulike skolesituasjonene uttrykker seg i et sosialt akseptabelt språk, preget av vennlighet og høflighet. 7. Politiske og kulturelle aktiviteter: Skolen skal legge forholdene til rette for å skape bevissthet og aktivitet i politiske, kulturelle og samfunnsmessige spørsmål. Elevene inviteres til å drive ulike lags- og foreningsvirksomheter på skolen. Slike lag og elevorganisasjoner har rett til, innenfor rammen av lov og reglement, å drive politisk, religiøst og annet organisasjonsmessig arbeid ved skolen, både i skoletida og etter skoletid. Lag og elevorganisasjoner som ønsker å drive slik virksomhet ved skolen, må ha en ansvarlig leder. Rektor skal på forhånd underrettes om virksomheten og hvem som er ansvarlig leder. Det kan ikke startes lag eller grupper som driver virksomhet som er i strid med skolens formålsparagraf. All virksomhet må være av en slik art at den ikke virker diskriminerende. Lag og grupper kan gis adgang til å bruke skolens utstyr. Tillatelse gis av den som er ansvarlig for det som ønskes lånt. Organisasjoner utenfor skolen har adgang til å drive arbeid bare gjennom elevgrupper ved skolen. Arbeidet skal ikke være av kommersiell art. Elevlag og -grupper kan bruke tilvist oppslagstavle til kunn gjøringer om egne møter og arrangementer i og utenfor skolen. Debatt innlegg bør være underskrevet med fullt navn. Kunn gjøringer om møter, arrangementer og annet utenfor skolen kan også henges opp på tilvist plass på oppslagstavle når de er stemplet av skolen og det går fram hvem som er arrangør. Tilsvarende kan informasjonsmateriell som ønskes delt ut til elevene, tilvises plass ved inngangen til kantina. 18

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt!...3 Skolens råd og utvalg...3 Skolens pedagogiske ledelse...5 Skolens lærere...7 Kontoravdelingen...15 IKT-tjenesten...15 Driftsavdelingen...16

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole Skolehåndbok Akademiet videregående skole 2012/2013 SKOLENS REGELVERK SKOLEMILJØ FAGLIG INFO GENERELL INFO INNHOLD VISJON s. 4 SKOLERUTE s. 5 TIMEOPPSETT s. 6 LÆRINGSPLAKATEN s. 7 LÆREMIDLER s. 8 SKOLESKYSS

Detaljer