Elevhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kragero.vgs.no Elevhåndbok"

Transkript

1 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Elevhåndbok skoleåret

2

3 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien 9 11, 3770 Kragerø Telefon Telefax Velkommen til Kragerø videregående skole Det er en glede for meg å ønske deg velkommen til Kragerø videregående skole. I denne håndboka vil du finne mye nyttig informasjon. Ta derfor vare på den. Som elev ved skolen får du mange rettigheter, men skolen forventer at du også gjør dine plikter. I skolereglementet kan du lese om det. Skolens mål er å hjelpe deg til å nå en så høy fagkompetanse som mulig ut fra dine evner og forutsetninger, individuelt og i samarbeid med andre. Vi vil også legge vekt på å utvikle din etiske, sosiale og kulturelle kompetanse, din evne til kritisk tenkning og din evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. Skolen skal også bidra til å stimulere din lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. Du vil få trening i å utvikle ulike måter å lære på, og vi vil legge til rette for din medvirkning og hjelpe deg til å foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. Våre godt kvalifiserte faglærere, kontaktlærere, rådgivere, bibliotekarer, skoleledelsen og skolens øvrige støttepersonale vil hjelpe deg til å nå dine mål. Og vi kan tilby moderne, godt tilpassede undervisningslokaler og moderne utstyr. Vi håper at du vil finne deg godt til rette på skolen, at du får mange venner og får oppleve et inspirerende lærings- og skolemiljø i trygge omgivelser. Jeg ønsker deg til lykke med skolegangen ved Kragerø videregående skole og håper at du får en fin tid her. Hjertelig hilsen Johs Eide rektor 1

4 Innhold 3 Skolen presenterer seg 4 Til alle nye elever 11 Skolerute 2007/ Pedagogisk plattform 16 Reglement 22 Forskrift til opplæringsloven 39 Råd og utvalg 41 Personale

5 SKOLEN PRESENTERER SEG Plassering Kragerø videregående skole finner du på Kalstad, ca 2 km nord for sentrum. Kommer du riksveien mot Kragerø, kan du se et veiskilt til Kalstad. Etter avkjøring fra riksveien er det ny avkjøring ved bensinstasjon, og skolen kan du da se som store bygninger i rød teglstein i bunnen av bakken. Virksomhet De siste årene har elevtallet ved skolen vært på ca. 450, og tallet på ansatte mellom 75 og 85. I tillegg til vanlig videregående opplæring har skolen hatt kurs for voksne både innen allmennfag og yrkesfag, og også dagkurs for voksne i samarbeid med bl.a. arbeidsmarkedsetaten. Skoletilbudet ved KVS 2007/2008: I den nye reformen Kunnskapsløftet som trådte i kraft fra 1. august 2006, finnes det tolv utdanningsprogram. Av disse tilbyr vår skole følgende sju fra 1. august 2007: Studieforberedende utdanningsprogram: Studiespesialisering (VG1) med følgende programområder: - Realfag (VG2) - Samfunnsfag og økonomi (VG2) - Formgivingsfag (VG1 og VG2) Idrettsfag (VG1 og VG2) Yrkesfaglige utdanningsprogram med tilhørende programområder: Bygg- og anleggsteknikk (VG1) - Byggteknikk (VG2) Helse- og sosialfag (VG1) - Helsearbeiderfag (VG2) - Barne- og ungdomsarbeiderfag (VG2) Restaurant- og matfag (VG1) Service og samferdsel (VG1) Teknikk og industriell produksjon (VG1) - Produksjons- og industriteknikk (VG2) -Opplæring mindre grupper/individuell opplæring -Påbygging til generell studiekompetanse for elever fra yrkesfaglige utdanningsprogram. -Voksenopplæringskurs i samarbeid med Voksenopplæringssenteret i Kragerø kommune Reform 94 fases ut med de elever som følger dette læreplansystemet; det gjelder elever som tar VK II (AF og ID) 07/08.

6 TIL ALLE NYE ELEVER Inntakskontoret Fra inntakskontoret har du fått melding om at du er tatt inn som elev ved vår skole. Vi håper at du er kommet inn på ditt første ønske. Svar i tide Les meldingen om inntaket nøye. Svarfristen må holdes. Svar også om du ikke skal ha plassen. Dersom du ombestemmer deg etter å ha svart ja, må du varsle snarest slik at andre kan komme inn fra ventelista. Inntatte elever som ikke møter på skolen første skoledag uten å varsle fraværet, mister plassen sin fra kl. 15 samme dag. Men husk at det sparer andre for tid og arbeid om du du sier fra og ikke bare uteblir. Utgifter til lærebøker/læremidler/arbeidstøy/ ekskursjoner/kost og annet: I følge Opplæringsloven skal videregående opplæring være gratis for alle elever. Staten og TFK som skoleeier er i ferd med å lage ordninger som muliggjør dette i praksis, men ordningene er ennå ikke fullfinaniserte. Følgende retningslinjer gjelder derfor for Kragerø videregående skole for skoleåret 2007/2008: 1. Skolen skaffer lærebøker og eventuelt digitale læremidler til alle elever på VG 2. Disse vil bli utlånt ved skolestart til denne elevgruppen for skoleåret. (Likt for hele landet.) 2. Alle elever på VG 1 og VK II må for skoleåret 07/08 fremdeles kjøpe egne lærebøker/læremidler. Disse kan enten kjøpes i bokhandelen (som har våre boklister) eller som bruktbøker. Skolen organiserer bruktbokmarked en av de første skoledagene. Vær påpasselig med å få tak i rett utgave! Våre erfaringer viser at en må regne med at nye bøker til VG 1 kursene vil beløpe seg til ca /6000 kroner, avhengig av utdanningsprogram. 3. Alle elever (også VG 2-elevene) må fortsatt selv kjøpe nødvendig undervisningsmateriell (skrivesaker, lommekalkulator etc.), nødvendig arbeidstøy og lignende. Se egen omtale av krav til arbeidstøy i eget avsnitt nedenfor. 4. Telemark fylkeskommune har ikke bestemt at elevene i fylket skal få bærbare PC-er fra skolestart Elever som ønsker en egen bærbar PC, må i år kjøpe den selv, men skolen har rimelig bra tilgang på egne PC-er rundt om på skolen.

7 5. Utgifter til ekskursjoner må også den enkelte elev selv betale, med mindre stat eller fylke bestemmer noe annet i løpet av skoleåret. Tradisjonelt må elever på idrettsfag regne med utgifter til ekskursjoner på opp til 2500 kroner i året. 6. På to av utdanningsprogrammene får elevene måltider på skolen i forbindelse med opplæringen. Dette medfører kostpenger. Satsene for 2007/2008 er slik: - VG 1 Restaurant og matfag: Kr. 200,- per måned - VG 1 Helse- og sosialfag: Kr. 50,- per måned 7. Andre utgifter kan også påregnes i forbindelse med kulturtilbud, aktivitetsdager, småturer, materialinnkjøp til egne gjenstander en lager på skolen eller annet forbruksmateriell på noen yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er vanskelig å anslå disse utgiftene, men noen eksempler kan nevnes: Forbruksmateriell til VG 2 BU ca. 350 kroner, til VG 1 FO ca 2000 kr., VG 2 FO ca kroner. Det er opprettet en ny stipendordning som et stykke på vei vil dekke en del av de personlige utgiftene nevnt ovenfor, men noe må en regne med å betale selv ut over det et stipend vil dekke. Dette ikke-behovsprøvede stipendet administreres gjennom Statens Lånekasse og varierer fra kr. 800,- per år til kr per år avhengig av hvilket utdanningsprogram en følger. Forsikring Forsikringsordningen for elevene ved skolen gjelder fra det tidspunktet skolen overtar ansvaret for eleven. Forsikringssummer: Invaliditet: 10 x G Død: 1 G Behandlingsutgifter: 1/2 G G = Grunnbeløp kr ,- pr Forsikringen skal bl.a. dekke: Lege og tannlege, og reiser til og fra disse. Forbindingssaker og medisin utskrevet av lege eller tannlege. Proteser. Hjemreise etter skade. Behandling og stell på sykehus og nødvendig hjemreise etter forordning fra lege. Opphold ved sanatorium, hotell, rekonvalesenthjem e.l. i den tid offentlige trygder betaler for oppholdet, og nødvendige reiser i denne sammenheng etter forordning fra lege. Fysikalsk behandling og nødvendige reiser etter forordning fra lege. Utdannet pleiepersonell i hjemmet etter forordning fra lege. Forsikringen dekker de utgifter som går utover eventuelle offentlige trygder.

8 Arbeidstøy Nøyaktig beskjed om antrekk/arbeidstøy blir gitt ved skolestart. Det vil også for noen klasser ordnes med rimelige felles innkjøp. Vanlig verneutstyr finnes på skolen. Bestemte krav stilles til noen av klassene: Restaurant- og matfag trenger antrekk både til serverings- og kjøkkentjeneste. Liste over hva som trengs og mulige innkjøpssteder, vil bli sendt. VG1 og VG2 Helse- og sosialfag må ha hvite frakker til matlaging. VG1 TIP må ha kjeledress eller bukse og jakke der ermene kan knappes tett om håndleddene. Arbeidstøyet, også sokker og skjorte, må være av et minst mulig brannfarlig stoff av hensyn til arbeid med sveiseapparater. Det er påbudt å bruke vernesko, og disse kan kjøpes på skolen. I byggfagene må arbeidstøyet være tilpasset oppgaver og værforhold, og en må ha snekkerforkle. Vernesko skal brukes. I formgivningsfagene må tøyet tåle malingsflekker, gips, leire, trykksverte etc. Lån og stipend - generell ordning Det er mulig å søke Lånekassen om stipend. Skolen har søknadsskjema. De utfylte skjemaene leveres så snart som mulig på skolen. Skolen må bevitne at du har skoleplass, og den sender søknaden videre. For elever er størrelsen på eventuelt lån/stipend avhengig av foreldrenes og søkerens inntekt og formue. Det er ikke nødvendig å søke lån for å få stipend. Elever som på grunn av lang reiseavstand (3 timer eller 80 km pr dag) eller av andre særlige årsaker må bo borte, får tillegg ved beregning av stipend.

9 SKOLEDAG OG SKYSS 2007 FØRSTE SKOLEDAG 16/8, MØTER ALLE ELEVER PÅ KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE, KALSTAD VG1 MØTER KL VIDEREGÅENDE KURS KL Skoledagen Skolen starter kl om morgenen og slutter kl NB! Ved eventuell utplassering i bedrift følges arbeidstida der. Skoletid andre dager blir justert i forhold til dette. Skyssordninger Hovedregel er at elever med mer enn 6 km avstand mellom hjem og skole skal få gratis skyss. Det samme gjelder for strekninger som må ha båtskyss. Delkurselever (også voksenopplæringselever) får gratis skyss med mer enn 20 uketimer. Den som er varig funksjonshemmet og trenger spesiell skyss, eller den som trenger det på grunn av midlertidig skade, kan på grunnlag av attest fra lege få dekket ekstra reiseutgifter. Med mer enn 3 kilometer fram til offentlig skyss, og avstand på mer enn 6 km. totalt, kan en etter søknad få ekstraordinær skyss. Det samme kan gjelde lang ventetid (mer enn 1 time pr. tur eller 1,5 timer totalt pr. dag), eller at det ikke er mulig å benytte offentlig transportmiddel på strekningen. Elever som er lærlinger og får lønn, kommer ikke under skyssordning. Ekstra skyssutgifter ved utplassering som ikke overstiger 200 kr pr halvår, blir ikke dekket. Elever fra Telemark som bor borte, får 500 kr i reisetilskott dersom avstanden er mer enn 50 km. Utbetalingen skjer etter at skoleåret er slutt. På hjemreise over 50 km får elever over 16 år 25% rabatt med rutebiler i Telemark ved ukeslutt fredag og mandag ved å vise gyldig skolelegitimasjon. Elever fra andre fylker må sende eventuelle skysskrav dit.

10 ADMINISTRASJON Administrasjonen holder til i Midtbygget, 2. etasje. Rektor: Johs Eide Studieleder: Roar Haugland har ansvar for elevadministrasjon, studietilbud og classfronter. Administrativ leder: Sigurd Gausdal har ansvar for økonomi, utleie av skolelokaler og administrativ stab. Avdelingsleder studieforberedende: Einar Mesel Avdelingsleder studieforberedende og service og samferdsel: Ingebjørg D. Rognes Avdelingsleder Yrkesfaglige program: Ingeborg Goplen Avdelingsleder ID/AK: Einar Brynemo ANDRE TJENESTER Rådgiving Rådgivere: Randi Marit Haug (sosialrådgiving) Geir Westhrin (yrke- og utdanningsveil.) Kontor: Midtbygget, 2. etasje Treffetider slås opp utenfor rådgiverkontoret og på elevenes oppslagstavler. Spesialrådgiver: Tone Seim har ansvar for eksamen, spesialpedagogisk rådgiving og tilrettelagt opplæring. Med rådgiverne kan du snakke om fagvalg, fagvansker, personlige problemer, konsentrasjons- og trivselsproblemer mm. Rådgiverne kan formidle kontakt til andre sakkyndige om nødvendig. De gir informasjon om yrke og utdanning, og gir råd om søknad til videreutdanning. Kontor/adm. tjenester Konsulent: Anne Synnøve Grønstad har arbeidsområder innenfor ekspedisjon, eksamensoppfølging, heldagsprøver, privatister. Sekretær: Reidun Borchgrevink-Lund har ansvar for bl.a. personalsaker og regnskap. Kontormedarbeider: Eva Penzo har ansvar for sentralbord og lånesøknader. Fagarbeider: Jorunn Tisjø med ansvarsområder innen elevadministrasjon, arkivering og skysskort. Kontorlærling: Silje Lindhagen

11 Vaktmestertjeneste Vaktmestere: Sven Dalen og Per Aarøe Kontor: Ekspedisjonen, 1. etasje Miljøarbeider Ronny Låås Sivilarbeider Jonathan Rui Slettebakken Miljøgruppe Kontakt: Ronny Låås Skolen har en miljøgruppe hvor både ledelse, lærere, elever og helsesøster er representert. Gruppa arbeider med ulike forebyggende og trivselsfremmende tiltak. Vi satser særlig på forebygging av mobbing, rus og vold. Har du forslag til miljøtiltak, kan du ta dette opp med tillitsvalgt i klassen din. Våre planer er presentert på skolens hjemmeside. Pedagogisk-psykolog tjeneste Kontor: 2. etasje Treffetider: Slåes opp utenfor kontoret Med psykologen kan du snakke om psykiske problemer som angst, tristhet og mistilpasning. Du kan også få hjelp i livskriser og om du har vanskelige hjemmeforhold. Psykologen kan også formidle kontakt til annet fagpersonell. Kragerø vgs. er koblet til PP-tjeneste i Porsgrunn som har kontortid 1 dag i uka. Oppfølgingstjeneste OT-leder: Svein Rolf Lier Kontor: Midtbygget, 2. etasje. Treffetider: Torsdager og fredager åringer som ikke utnytter sin skolerett, eller som begynner i videregående opplæring uten å fullføre, skal tilbys hjelp. Oppfølgingstjenesten har ansvaret for dette i samarbeid med arbeidskraftmyndigheter og hjelpeapparat for øvrig. Helsetjeneste Helsesøster: Randi Roer Kontor: Midtbygget, 2. etasje. Treffetid: Slåes opp utenfor kontoret. Helsesøster har taushetsplikt. Du kan oppsøke helsesøster om du har fysiske/psykiske problemer eller bare ønsker å snakke med en voksen. Ting vi kan snakke om er bl.a. kjønnsykdommer, rus, prevensjon, spisevaner, problemer i forhold til kjæreste, venner, familie eller skole. Ved behov kan helsesøster henvise videre.

12 Bibliotek Bibliotekar: Kjersti Bjerka, Marthe Nøtsund Kontor/lesesal: Midtbygget, 2. etasje. Åpningstid: Biblioteket med lesesal er åpent i skoletida. Her finner du litteratur til skolearbeid og fritidslesing. På stille lesesal er det arbeidsplasser hvor du kan gjøre lekser i fritimer. Gruppearbeid, prosjektarbeid o.l. kan legges til gruppebord i biblioteket. Her finner du også PCer for tekstbehandling, internett og CD-rom, samt kopimaskin. Reglement for bruk av PC i biblioteket PC ene i biblioteket skal brukes til skolearbeid. Dataspill og chatting er forbudt! Elever som ikke overholder dette, kan vises bort fra PC ene. Erstatning av bøker som ikke blir levert Etter 3. gangs purring blir det sendt regning på kr. 250,- pr. bok/video, og det kan gis nedsatt karakter i orden og adferd. Når regningen er sendt, skal den betales selv om boken leveres tilbake. Lærebøker som ikke leveres tilbake ved skoleslutt, skal erstattes i sin helhet (dvs. det boken koster i utsalg) av låner. Skikk og bruk i biblioteket Ta ikke bøker ut av biblioteket uten å registrere utlånet Rydd opp etter deg! Spis ikke i biblioteket Arbeidsplass for medelever demp lydnivået Overhold lånetida Datatjeneste Systemansvarlig: Arne-Fred Solbekk Data-lærling: Stian Aamodt Kontor: Østfløy, 1. etasje Til tjenesten er lagt ansvar for skolens interne datanett og dataarbeidsplasser. Se eget reglement for skolens datanettverk. Kantine I midtbygget, 3. etasje, ligger skolens kantine/aula som er åpen for elever hele skoledagen. Elevene bør i størst mulig utstrekning bruke kantina i spisepauser, også om de ikke skal kjøpe noe. 10

13 Skolerute for Kragerø VGS skoleåret Måned Merknad Elevdager August Skolestart September 19 Fridager elevene/ planlegging for lærerne 14. og 15. planlegging lærerne 26. fridag for elevene/ 20 arbeidsdager for lærerne Oktober Høstferie uke November fridag for elevene/ 22 arbeidsdager for lærerne Desember Juleferie fom Januar Start etter juleferien 3. jan 21 Februar Vinterferie uke fridag for elevene/ 16 arbeidsdager for lærerne Mars Påskefri April fridag for elevene/ 22 arbeidsdager for lærerne Mai (Skolefri fredag 2.mai) 19 Juni Siste skoledag 20.juni 15 Sum 190 Høst og vinterferie er avstemt med kommunene hhv uke 41 og uke 8. Planleggingsdager/kursdager for pedagogisk personale: August: Tirsdag (intern planlegging) Onsdag (intern planlegging) September: Fredag (kursdag) November: Tirsdag (kursdag) Februar: Torsdag 7. 2 (kursdag) April: Torsdag 17.4 (kursdag) Fredag 18.4 (kursdag) 11

14 PEDAGOGISK PLATTFORM SKOLENS VISJON Kragerø videregående skole skal være en kombinert skole med høy faglig kvalitet i et trygt og inspirerende læringsmiljø godt forankret i lokalsamfunnet VERDISYN Våre grunnleggende verdier er respekt for individet og dets menneskeverd, rettferdighet, toleranse, demokrati, omtanke for livsmiljøet, internasjonal forståelse og klar avvisning av rasisme, vold og mobbing. SKOLENS OVERORDNEDE MÅL Overordnet mål for skolen er basert på et bredt kunnskapssyn som sikter mot å utvikle den enkelte elev så langt råd er mot høy grad av Fagkompetanse kunnskaper og ferdigheter i ulike fag og på tvers av fag Læringskompetanse - lære å selv tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter Metodekompetanse lære å velge mellom og bruke ulike metoder i problemløsning Sosialkompetanse lære å leve og arbeide i et fellesskap med andre Etisk kompetanse lære å foreta etisk forsvarlige valg Vurderingskompetanse lære seg å vurdere saksforhold, andres og egne bidrag Skolens visjon, verdisyn og overordnede mål skal realiseres gjennom måten læringen planlegges og utøves på i samspill mellom elever, lærere, skoleledelse og skolens hjelpeapparat og gjennom måten opplæringen organiseres og evalueres på. At Kragerø videregående skole er en kombinert videregående skole, skal være synlig ved at opplæringen innen alle utdanningsprogrammer kombinerer teori og praksis på en hensiktsmessig og god måte. at lærere underviser innen ulike utdanningsprogrammer på en likeverdig måte at skolens ansatte samhandler og viser respekt for hverandres og elevenes ulikheter. at skolens utdanningsprogrammer også tilpasses lokalmiljøets behov for arbeidskraft og at lokalt arbeidsliv kan brukes som læringsarenaer etter nærmere avtaler. KONKRETISERING av hvordan skolens visjon, verdisyn og overordnede mål skal søkes realisert i forhold til: 1. Læringssynet Skolens tilpasning av læringen skal vise seg ved alle elever blir inkludert i skolesamfunnet og gruppen de tilhører at opplæringen tar utgangspunkt i elevens erfaringsgrunnlag, kunnskapsgrunnlag og innlærte ferdigheter. at alle elever får god differensiert opplæring gjennom bruk av ulike metoder. at alle elever får delta i planleggings-, gjennomførings- og evalueringsprosessen i sin gruppe. 12

15 at lærere og elever fokuserer på å oppnå et så godt læringsutbytte som mulig for elevene ut fra deres evner og forutsetninger. at opplæringen kvalitetssikres ved bl.a. regelmessige undersøkelser og tilbakemeldinger til elever og lærere. 2. Elevrollen - Skolen forventer at hver enkelt elev prøver å sette seg realistiske mål i forhold egen opplæring og senere valg av videre utdanning/fremtidig yrke. legger vekt på å være spørrende og kunnskapssøkende, initiativrik og kreativ. motiverer seg selv for arbeidsinnsats og deltar aktivt i opplæringen og viser ansvar for egen læring. benytter sin rett til direkte medvirkning i egen læringssituasjon i forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet. bidrar til å skape et positivt læringsmiljø i egen gruppe. er aktiv utøver av det representative skoledemokratiet gjennom deltakelse i tillitselevordningen/elevrådet 3 Lærerrollen - Skolen forventer at hver lærer er seg bevisst at han/hun er elevenes leder og har ansvar for å lede eleven frem til opplæringens mål ut fra elevenes evner og forutsetninger, viser respekt overfor den enkelte elev og legger vekt på å være elevens støttespiller og grensesetter. legger vekt på å skape et positivt selvbilde hos den enkelte elev. legger stor vekt på å skape læringslyst og nysgjerrighet, utvikle en spørrende holdning og motivere eleven for innsats. både skal formidle kunnskap, gi opplæring i ferdighetsutøvelse og være veileder for eleven i hans/hennes helhetlige utvikling. legger vekt på selv og i samarbeid med kolleger å tolke og tilpasse læreplanene i de ulike fag til elevenes evner og forutsetninger. lytter til elevene og tar dem med på råd ved valg av arbeidsstoff, arbeidsformer og undervisningsmetoder og aktivt selv søker tilbakemelding på sitt læringsopplegg og tar imot saklig kritikk. er fleksibel og legger vekt på samarbeid med kolleger og bidrar aktivt til å skape gode team/arbeidslag og er en god samarbeidspartner med elevene, elevenes foreldre og skoleledelsen viser en positiv holdning til utviklings- og endringsarbeid i skolen med sikte på å forbedre opplæringen. 4. Organisering av læringen - Læringen skal tilpasses den enkelte elev ved at opplæringen differensieres slik at alle elever opplever utfordringer og læring timeplanen lages på fleksibel måte ut fra pedagogiske avveininger og nødvendige tilpasninger til bruk av rom og utstyr. spesifikke dataprogrammer brukes i alle fag der det er naturlig. den enkelte avdeling utprøver ulike arbeidsformer for sin elevgruppe temaer knyttet til vold, rusmisbruk, røyking, internasjonalisering og lignende legges inn i opplæringen gjennom skoleåret. 13

16 5. Læringsmiljøet - Skolen forventer at elever og lærere utvikler et godt forhold til hverandre preget av respekt og omsorg, fritt for rasisme og mobbing. elevene får være med å påvirke sin egen opplæringssituasjon gjennom f. eks.valg av arbeidsmåter, emner, tidspunkt for prøver, utarbeidelse av arbeidsplaner i fagene. elevene får oppleve fellesskap gjennom ulike sosiale klasseaktiviteter. elevene får klar og tydelig informasjon om sin egen utvikling. elevene gir tilbakemeldinger til lærerne på deres læringsopplegg. 6. Skolelederrollen - Skolen forventer at skolens ledere utvikler, følger opp og evaluerer skolens praksis på ulike områder utvikler gode rutiner og systemer for vurderingsarbeidet delegerer arbeidsoppgaver og tar nødvendige beslutninger skaper et godt samarbeidsklima på skolen motiverer, gir konstruktive tilbakemeldinger og støtter de ansatte utvikler gode rutiner og systemer for håndtering av personalledelse ved skolen utvikler gode rutiner og systemer for informasjonsflyten bidrar til å utvikle et godt læringsmiljø for elevene profilerer skolen på en god måte overfor omgivelsene 7. Skolemiljøet - Skolen forventer at ansatte og elever viser hverandre respekt og høflighet, holder det ryddig og pent på skolen og følger skolens ordensregler de voksne i skolesamfunnet er seg bevisst at de er rollemodeller for elevene elevene får opplæring i skoledemokrati og gjør bruk av sine demokratiske rettigheter i skolens formelle organer lærere og elever engasjerer seg i internasjonalisering knyttet til internasjonal uke, OD, og andre former for internasjonal kontaktvirksomhet det arrangeres ulike sosiale tilstelninger og andre fellesaktiviteter lokalene utformes slik at det fysiske arbeidsmiljøet bidrar til å skape læringslyst og trivsel for elevene. 8. Elevenes støtteapparat - Skolen forventer at rådgiverne hjelper elevene med deres personlig, sosiale og pedagogiske problemer, veileder og gir råd om valg av utdanning og yrke bibliotekarene yter god service gjennom veiledning, rådgiving og tilrettelegging av lærestoff, læremateriell og evt arbeidsmateriell og sørger for god orden i biblioteksområdet/på læringssenteret. helsepersonellet yter god service og gir veiledning og råd i forhold til elevenes behov for helsetjenester og opptrer overfor den enkelte på en tillitskapende måte med nødvendig fortrolighet miljøarbeiderne/miljøgruppa motiverer og engasjerer elevene til å bli med på trivselsfremmende tiltak, gjerne foreslått av dem selv, fører samtaler med sikte på å forebygge rusmisbruk, vold, uro, eller annen negativ adferd i skolesamfunnet og viser imøtekommenhet overfor elever som ber om hjelp som skolen bør yte. 14

17 kontorpersonalet viser imøtekommenhet, tar elevene på alvor, opptrer høflig og hyggelig og yter god service, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner. vaktmestrene er imøtekommende, tar elevene på alvor, er høflige og hyggelige og yter god service, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner. renholderne er imøtekommende, tar elevene på alvor, er høflige og hyggelige og yter god service, men stiller også krav til elevene når det er nødvendig, veileder og hjelper dem i praktiske situasjoner. KOMPETANSEOPPBYGGING alle ansatte får den kompetanseoppbygging som er nødvendig og praktisk/økonomisk mulig for skolen for at de skal være i stand til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte leder og den han/hun er leder for har ansvar for sammen å planlegge og evaluere kompetanseoppbyggingen innen sine felt FORHOLDET TIL LOKALSAMFUNNET Skolen er, og skal være, et sentralt lærings- og kompetansesenter i Vestmarregionen med gode kontakter til elevenes foreldre Kragerø kommune og nabokommuner og kommunen(ene)s grunnskoler, særlig ungdomsskolene andre kompetansesentre i kommunen lokale bedrifter som også kan ta seg av opplæring av skolens elever etter alternative opplæringsplaner lokalsamfunnets frivillige organisasjoner 15

18 REGLEMENT FOR KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER Vedtatt: 8. juni 2000 Revidert: 25. juni 2007 Ikrafttredelse: 1.august 2007 Reglementet er hjemlet i lov 17.juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 3-7 og Forskrift om ordensreglement og liknende vedtatt av Hovedutvalget for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune. Skolens pedagogiske plattform gir også føringer for dette ordensreglementet. A. Innledning En elev som etter søknad er tatt inn i den videregående skolen, har disse rettighetene og pliktene: Eleven har krav på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelsene som til enhver tid gjelder for skoleslaget. Eleven blir medlem av et samfunn som består av elevene og personalet knyttet til skolen. Eleven forplikter seg til, i samarbeid med de andre medlemmene av samfunnet, å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer. Eleven forplikter seg til å rette seg etter bestemmelser i lov, forskrift, reglement og instrukser, herunder også dette reglementet. B. Bestemmelser om elevens frammøte og atferd og skolemiljøet 1. Ansvar for egen læring: Elevene har ansvar for sin egen læring. Eleven har plikt til å møte presis til opplæringen og delta aktivt i planlegging, gjennom føring og vurdering av opplæringen i den form den blir gitt. 2. Fravær, selvstendig arbeid og unntak fra fraværsbestemmelsene: Alt fravær skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Årsak til fraværet kan kreves ført på dokumentasjonen. 16

19 Dersom fraværet utenom nedenforstående unntaksbestemmelser blir for stort, kan det føre til at grunnlaget for å gi vurdering med standpunktkarakter vil mangle (jfr. 4-7 i vurderingsforskriften). Eleven skal da ha melding om at han/hun står i fare for ikke å få standpunktkarakter (jfr 4 10 i vurderingsforskriften). Unntaksbestemmelser: Organisert eller selvstendig studiearbeid etter avtale med faglærer el. rektor skal ikke føres som fravær. Dokumentert besøk hos rådgiver, PP-tjeneste eller andre rådgivende instanser (for eksempel psykolog) skal ikke føres som fravær. En elev har anledning til å søke om permisjon fra opplæringen i inntil 14 dager (jfr. 4-35, 3. ledd, i vurderingsforskriften) uten at disse dagene skal føres som fravær på dokumentasjonen. Slikt fravær vil normalt være knyttet til: arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, fravær av helse- og velferdsgrunner inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirken Slike permisjoner bør søkes kompensert ved elevens egen innsats, til rette lagt av skolen. 3. Registrering av fravær Skolen registrerer alt fravær. Elevene må likevel selv sørge for å føre oversikt over sitt eget fravær. Kontaktlærer fører en samlet oversikt over gruppens fravær og jamfører hver uke sin registrering med elevenes egen fraværsføring. Ved fravær ut over tre dager eller ved heldags prøver/eksamen må skolen varsles. Elevene har anledning til å dokumentere årsak til fravær som vedlegg til vitnemålet/ kompetansebeviset. Det er elevens eget ansvar å sørge for slik dokumentasjon. 4. Verneregler, verneutstyr, arbeidstøy og undervisningsmateriell: Eleven plikter å følge gjeldende verneregler og bruke det verne utstyr som kreves i faget eller som skolen påbyr, eventuelt etter påbud fra arbeidstilsyn eller departement. Eleven plikter å bruke særskilte arbeidsklær i opplæringen, når dette følger av læreplanen eller pålegges av skolen, arbeidstilsyn eller departement. Eleven plikter å skaffe seg nødvendig undervisningsmateriell og arbeidsklær til eget bruk. 17

20 5. Utgifter for elevene: Elevene må regne med selv å måtte betale utgifter til teater- og kinoforestillinger, ekskursjoner og lignende. 6. Trivsel og medansvar for det psykososiale og fysiske arbeidsmiljø: Eleven plikter å fremme samarbeid og trivsel, respekt og med ansvar for alle i skolesamfunnet. Elevene skal medvirke til å skape arbeidsglede ved skolen og oppføre seg som gode kamerater/venninner seg imellom og ta vare på skolebygget. Skolens bygninger, inventar, undervisningsmateriell og annet utstyr skal behandles med omtanke. Den som med forsett eller ved uaktsomhet skader eller ødelegger noe av skolens eiendom, kan pålegges å erstatte skaden. Hver elev har medansvar for orden og renslighet. Forsøpling og uorden er ikke tillatt. Elevene har ansvar for orden på skole området. Elevene må rette seg etter skilting når det gjelder kjøring og parkering. Skolen forventer at elevene i de ulike skolesituasjonene uttrykker seg i et sosialt akseptabelt språk, preget av vennlighet og høflighet. 7. Politiske og kulturelle aktiviteter: Skolen skal legge forholdene til rette for å skape bevissthet og aktivitet i politiske, kulturelle og samfunnsmessige spørsmål. Elevene inviteres til å drive ulike lags- og foreningsvirksomheter på skolen. Slike lag og elevorganisasjoner har rett til, innenfor rammen av lov og reglement, å drive politisk, religiøst og annet organisasjonsmessig arbeid ved skolen, både i skoletida og etter skoletid. Lag og elevorganisasjoner som ønsker å drive slik virksomhet ved skolen, må ha en ansvarlig leder. Rektor skal på forhånd underrettes om virksomheten og hvem som er ansvarlig leder. Det kan ikke startes lag eller grupper som driver virksomhet som er i strid med skolens formålsparagraf. All virksomhet må være av en slik art at den ikke virker diskriminerende. Lag og grupper kan gis adgang til å bruke skolens utstyr. Tillatelse gis av den som er ansvarlig for det som ønskes lånt. Organisasjoner utenfor skolen har adgang til å drive arbeid bare gjennom elevgrupper ved skolen. Arbeidet skal ikke være av kommersiell art. Elevlag og -grupper kan bruke tilvist oppslagstavle til kunn gjøringer om egne møter og arrangementer i og utenfor skolen. Debatt innlegg bør være underskrevet med fullt navn. Kunn gjøringer om møter, arrangementer og annet utenfor skolen kan også henges opp på tilvist plass på oppslagstavle når de er stemplet av skolen og det går fram hvem som er arrangør. Tilsvarende kan informasjonsmateriell som ønskes delt ut til elevene, tilvises plass ved inngangen til kantina. 18

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

Sluttvurdering. Fagdag for lærere og ledere Fredfoss, 7. februar Hva er sluttvurdering?

Sluttvurdering. Fagdag for lærere og ledere Fredfoss, 7. februar Hva er sluttvurdering? Sluttvurdering Fagdag for lærere og ledere Fredfoss, 7. februar 2014 Hva er sluttvurdering? 06.02.2014 2 1 Mestre utfordringer i faget som helhet Standpunktkarakter er Eksamen Sluttvurdering Underveisvurdering

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 1 3, 2 2 første og femte

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2017/2018 Eksamen og vurdering Eksamen 2018 - kursrekke 1. samling tirsdag 31. oktober

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok Kragerø videregående skole www.kragero.vgs.no Elevhåndbok SKOLEÅRET 2011 2012 1 www.sor.no Vi ønsker å holde kontakten med deg! Sjekk vårt studentprogram på www.sor.no 2 KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE Frydensborgveien

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2017/2018 Eksamen og vurdering Eksamen 2018 - kursrekke 1. samling tirsdag 31. oktober

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring V. Eksamen 3-25.Generelle føresegner Eksamen skal vere i samsvar med læreplanverket. Læreplanen

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Dato FOR 2006 06 23 724 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2006 hefte 9 Ikrafttredelse 01.08.2006 Sist endret FOR 2016 07 04 873 fra 01.08.2016 Endrer FOR 1999

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Foreldremøte 8. trinn

Foreldremøte 8. trinn Foreldremøte 8. trinn 23.09.15 3-1 Rett til vurdering Elever i offentlig grunnskoleopplæring Rett til undervegsvurdering (bl.a. halvårsvurdering) Rett til sluttvurdering (standpunkt og eksamen) Målene

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn

Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn Organisering av ungdomstrinnet Sammenslåing i grupper Sammenslåing i fag Vurdering karakterer Språkdag, språkvalg, valgfag

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

1 1 Virkeområde Denne forskrifta gjeld skolar som driv verksemd etter friskolelova.

1 1 Virkeområde Denne forskrifta gjeld skolar som driv verksemd etter friskolelova. Forskrift til friskolelova Fastsett av Kunnskapsdepartementet 14. juli 2006 med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar (friskolelova) 2 1 siste ledd, 2 2 siste ledd, 2 3 siste ledd, 3

Detaljer

STANDPUNKTKARAKTER 2015

STANDPUNKTKARAKTER 2015 Fylkesmannen i Rogaland STANDPUNKTKARAKTER 2015 Rettleiing ved behandling av klage i grunnskolen 1 1 Innhald 1. INNLEIING... 2 Klagefrist... 2 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen... 2 Skjema...

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20.

Agenda. Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder. Faglærere fra ca 19.15 20. Velkommen Agenda Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier V/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Karakterfastsetting 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering

Detaljer

En ærverdig og sprek skole

En ærverdig og sprek skole En ærverdig og sprek skole Hva skjer i dag? Vurdering v/rektor Russetid v/rektor og helsesøster Eksamen v/rektor Videre studier v/studieveileder Faglærere fra ca 19.15 20.00 Praktisk informasjon Prøveplaner

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova HJEMRESSURSER TJENESTERHJELPLENKER OM KONTAKT SØK LOVDATAOSS Skriv ut Forskrift til opplæringslova DATO: FOR-2006-06-23-724 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) AVD/DIR: Opplæringsavd. PUBLISERT: I

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Forslag til forskriftsendringer med merknader

Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven foreslås følgende endringer: 1-12 skal lyde: 1-12

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INDIVIDUELL VURDERING I GRUNNSKOLEN

INDIVIDUELL VURDERING I GRUNNSKOLEN INDIVIDUELL VURDERING I GRUNNSKOLEN Forskrift til opplæringsloven,kapittel 3 Retningslinjer for skolene i Nedre Eiker Revidert 2017 Nedre Eiker kommune OPPVEKST & KULTUR Retningslinjer for skolene i Nedre

Detaljer

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo VELKOMMEN TIL WANG Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo EN LITEN SKOLE I OSLO SENTRUM Program i dag Orientering ved rektor og adm kl.18.00 18.30 Vurdering

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT EKSAMEN 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kursrekke for faglærere, skoleledere og sensorer skoleåret 2016/2017 Eksamen 2017 Eksamen 2017 - kursrekke 1. samling mandag 24. oktober 08.30 11.30

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Teksten i endringsforskriften er hentet fra Norsk Lovtidend og gjengitt nedenfor.

Teksten i endringsforskriften er hentet fra Norsk Lovtidend og gjengitt nedenfor. Til våre abonnenter Kunnskapsdepartementet har den 7. november 2016 vedtatt en forskrift om endring i forskriften til opplæringsloven. Endringene trer i kraft 1. januar 2017. I hovedsak er endringene en

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule Ordensreglement Bremnes ungdomsskule ORDENSREGLAR Møta førebudd og presis til timane. Visa gode arbeidsvanar og god arbeidsinnsats. ÅTFERDSREGLAR Visa omsyn og respekt for andre på skulen og på skulevegen.

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS

Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Forskrift om ordensreglement ved Wang Toppidrett Stavanger AS Hjemmel: Lov 1988-07-17 nr.61 3-7 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Stavanger AS den 06.05.2013 med hjemmel i lov av 17 juli 1988 nr.61

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Standpunktkarakterar 2016

Standpunktkarakterar 2016 Standpunktkarakterar 2016 Rettleiing ved behandling av klage på standpunktkarakterar i vidaregåande opplæring Innhald 1. Innleiing... 3 Klagefrist... 3 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) SKOLEN

VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) SKOLEN VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) Du står foran et nytt skoleår og har sikkert store forventninger til skolen, klassekameratene og lærerne. Fra skolens side skal

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

samt nedsatt karakter i orden/atferd Fylkets maler for vedtak

samt nedsatt karakter i orden/atferd Fylkets maler for vedtak Videregående skoler i Nordland Den åpne skolen Bodø 20 mars 2013 Rundskriv Varsel og vedtak om ikke vurderingsgrunnlag samt nedsatt karakter i orden/atferd Dette rundskrivet erstatter KMA 37-2011 Fra og

Detaljer