Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016"

Transkript

1 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

2 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og oppvekstfag (HO), Idrettsfag (ID), Studiespesialisering med påbyggingskurs (ST) + alternativ opplæring (AO) og Restaurant- og matfag (RM) Skolen har kommende skoleår ca 1100 elever. Strinda videregående skole er en stor skole, og ved første møte kan det være mange spørsmål å stille for nye elever. Informasjonsheftet er laget for å gi deg de viktigste opplysningene ved skolestart. I heftet finner du blant annet regler for hva som er din rettigheter som elev, men også dine plikter. Dette er det gjort nærmere rede for i skolereglementet. For at du som elev skal lykkes med å lære, er presist oppmøte til alle timer og så lite fravær som mulig viktig. Den videregående skolen stiller krav til deg og du får større ansvar for din egen arbeidssituasjon. Vårt mål og ønske er at du skal oppleve læring og utvikling både faglig og personlig. Vi ønsker at du kan bruke dine evner på best mulig måte gjennom systematisk og målrettet arbeid. Som skolens rektor ønsker jeg at vi sammen kan skape et trygt og positivt skolemiljø med trivsel og læring for alle. Bakerst i heftet finner du lenker til skolereglementet, skolens plan mot mobbing og seksuell trakassering samt skolens plan mot rus. Fagtilbudet kan du lese om på skolens hjemmeside: Velkommen til nytt skoleår og lykke til med arbeidet! Trond Hofstad Rektor Side 2

3 Lederteamet på Strinda. Sammen med lærerne og andre yrkesgrupper på skolen arbeider vi for at du som elev på Strinda skal oppleve en god skole med læring, trivsel, faglig og personlig utvikling i fokus. Trond Hofstad Rektor Tlf Odd Skavern Assisterende rektor Tlf Marit Aaram Avdelingsleder studiespesialisering Tlf Anders Bekkos Fagleder Fordeling av fag og timer, timeplan. Tlf Kjell Bjørvik Fagleder - Eksamensansvarlig Tlf Side 3

4 Betty Rabben Fagleder elevtjenesten Tlf Jan-Inge Pedersen Avdelingsleder - elektrofag Tlf Liv P. Grønning Avdelingsleder helse- og oppvekstfag Tlf Svein Jørgen Hansen Avdelingsleder studiespesialisering Tlf Geir- Rune Larsen Avdelingsleder restaurant- og matfag Tlf Berit Grøtte Avdelingsleder idrettsfag Ola Skevik Fagleder Elevrettet arbeid, kontakt med elevråd og følger opp skolens arbeid med 9A og elevråd Tlf Side 4

5 NYTTIGE OPPLYSNINGER A. Skolestart Skoleåret starter med noen "innføringsdager" på Vg1. I løpet av innføringsdagene vil du bli godt kjent med medelever og lærere, med skolen og miljøet slik at du føler deg trygg i skolehverdagen. Du vil få møte rektor, elevtjenesten (helsesøster, rådgivere, helsesøster, PPtjenesten, miljøarbeidere), representanter for elevrådet/skolemiljøutvalget. Faglærerne vil informere om fagene du vil ha. B. Kontaktlærere. I Vg1-klassene har hver kontaktlærer ansvar for 15 eller 30 elever. Kontaktlæreren blir din kontaktperson gjennom hele skoleåret. Kontaktlæreren har spesielt ansvar for å følge opp den enkelte elev i sin gruppe med det daglige arbeidet og trivsel på skolen og for fraværsføring. Du får minst to elevsamtaler med din kontaktlærer i løpet av skoleåret. C. Fravær fra skolen For at du skal få utbytte av opplæringen er det avgjørende at du møter i tide til alle undervisningstimer og undervisningsøkter på skolen. Dersom du blir syk må du levere egenmelding til kontaktlærer. Husk at alt fravær blir summert dvs fraværet fra to eller tre år ved skolen blir summert og kommer på vitnemålet ditt/kompetansebeviset. Med få unntak (se punkt 4 i skolereglementet) blir alt fravær fra skolen registrert. Dette kommer som dag- og timefravær på vitnemålet. Arbeidsgivere legger stor vekt på fraværet når de skal tilsette folk. At du har et lavt fravær, kan ha stor betydning ved framtidige jobbsøknader. Husk at skolen er din arbeidsplass. Fravær fra skolen er da å likestille med fravær fra arbeidsplassen. Dersom du er borte fra skolen, eller må forlate skolen i skoletida, skal du varsle kontaktlæreren din. Når du må være borte fra skolen, skal du enten levere permisjonssøknad, egenmelding eller legeattest. Husk at egenmeldingen skal underskrives av dine foreldre/foresatte dersom du er under 18 år. Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden. Side 5

6 Du skal fortløpende, og senest innen 2 uker, kontrollere fraværet ditt på It s Learning. Etter denne fristen blir ført fravær stående. Hvis fraværet skyldes pkt. a-f, se 3-47 kan du søke om at fraværet ikke føres på vitnemålet. Det finnes eget søknadsskjema for dette. Du kan også be om at årsaken til fraværet føres på vitnemålet. Utdrag fra Forskrift til Opplæringsloven Føring av fråvær i vidaregåande opplæring Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. D. Permisjon fra skolen Du må søke kontaktlærer om permisjon fra undervisningen dersom du får oppdrag eller ønsker å delta på aktiviteter utenom skolen. Jf. skolereglementet om permisjoner: Mottatt og bekreftet skoleplass innebærer at eleven har møteplikt til all undervisning. Permisjoner kan innvilges, men ferier i skoletida skal normalt ikke innvilges. Når permisjoner innvilges, skal det stilles krav om at eleven har plikt til å tilegne seg pensum som har blitt gjennomgått på skolen i permisjonstiden. Side 6

7 E. Orden og adferd Hver enkelt elev har et stort ansvar for orden på skolen. Det gjelder i klasserommet, i gangene og i kantina - overalt hvor du ferdes. Du må bruke skolebygningene og skolens utstyr med omtanke og forsiktighet. Dersom du er skyld i at noe på skolen blir borte eller skadet, må du erstatte dette såfremt det ikke er et hendelig uhell. Skolen gir egen karakter i orden og atferd som kommer på vitnemålet. Karakterene er God, Nokså god eller Lite god. Brudd på skolereglementet kan føre til nedsatt ordens- og / eller adferdskarakter. Dette omfatter f.eks. forseintkomming, disiplinærsaker, forsøk på juks, uansvarlig bruk av utstyr i fellesrommene/kantine, hærverk, uorden i klasserommet, rot, skriving på pulter/tavler o.l., uorden i skolesaker. F. Elever med spesielle problemer Har du spesielle problemer (av f.eks. medisinsk art eller lese/skrivevansker), må du melde fra til skolen (rådgiver eller kontaktlærer) slik at vi kan ta hensyn til dette i opplæringa. Det er du som vil tjene på at slike opplysninger blir gitt til skolen. Dersom skolen kjenner til at du har slike problemer, vil du f.eks. kunne få lengre prøve/eksamenstid. G. Oppfølgingstjenesten (OT) Janicke Bu er OT-veileder ved Strinda vgs. Oppfølgingstjenesten skal hjelpe alle elever som har rett til opplæring og som ikke søker noen skoleplass eller som slutter i løpet av skoleåret. OT skal organisere opplæring for disse elevene, være behjelpelig med tilbud om arbeid eller annen beskjeftigelse. H..Kontakt hjem/skole Alle lærere vil som en del av arbeidet sitt, ha samtaler med elever og foreldre. Skolen arrangerer foreldremøter både høst og vår. Det blir sendt ut egen innbydelse til disse møtene. Skolen legger stor vekt på å ha god kontakt med hjemmet. I. Ferier og fridager Skoleruta gir oversikt over ferier og fridager i tillegg til de 190 skoledagene. Skoleruta finner du i heftet og på skolens hjemmeside: Side 7

8 J. Telefon Skolen har sentralbord som betjenes i tiden fra kl til kl mandag - fredag. Tlf sentralbord: Dersom du skal ha kontakt med faglærere/kontaktlærere, kan du ringe skolens kontor. K. Tyveri på skolen - elevskap Av og til forekommer det tyveri på skolen. Tyveriene skjer i de fleste tilfellene i garderobene. Verdisaker skal oppbevares av lærer i kroppsøvingstimene. Ta aldri med mye penger på skolen. Fylkeskommunen har ingen forsikringsordning som dekker tyveri eller skader. Det fins flere oppbevaringsskap på skolen. Bruk egen hengelås. L. Parkering Sykler (med og uten motor) parkeres på anviste plasser. Skolen har ikke parkeringsplasser for elever som kjører bil. Skolen oppfordrer alle elever til å benytte offentlig kommunikasjon eller gå/sykle til skolen. M. Kantine Kantina er åpen for salg fra kl 08:00 14:00. Der får du kjøpt mat og drikke: varme retter, grove rundstykker, salater, frukt, frokostblanding, juice, melk m.m. Du har selv ansvar for å rydde etter deg. N. Elevråd Elevrådet er et fellesorgan for skolens elever og et rådgivende organ for rektor. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i samband med elevenes arbeidsmiljø og trivsel på skolen. Elevrådet drøfter og gir tilråding i saker som forelegges rådet av elevene. Elevrådet kan selv ta opp og legge fram for rektor saker de mener er av interesse for elevene. Hver klasse velger representant(er) til elevrådet. Elevene velger selv sitt styre. Dette styret har regelmessige møter med fagleder Ola Skevik som er skolens kontaktperson med elevråd. Skolens rektor deltar også på en del av møtene i elevrådet Elevrådsstyret velges av elevrådet blant skolens elever. Elevrådet ivaretar interessene til elevene og er et viktig organ for elevmedvirkning og medbestemmelse. Side 8

9 Skoleutvalget I opplæringsloven heter det at alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg som skal gi rektor og skolemyndigheter råd og styringssignaler i saker som angår skolen. Skoleutvalget møtes minimum to ganger i året. Skoleutvalget : Skolemiljøutvalget: I skolemiljøutvalget skal elevene, de tilsatte, skole-ledelsen og fylkeskommunen være representert. Utvalget skal være sammensatt på en slik måte at elevene er i flertall. I opplæringsloven heter det også at alle videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg som har drøftingsrett i saker som angår skolen fysiske og psykososiale miljø. Elevene skal være i flertall i dette utvalget. O. Stipend fra Lånekassen Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få stipendet. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipender. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipender. Søk om stipend fra når du har fått opptak. Les mer om stipend og lån i Lånekassen på og sjekk vår Facebookside for deg i videregående, P. Elevkatalog ID-kort Hver høst lages det en elevkatalog. Den inneholder bilde og navn på alle elever og ansatte. Alle elever får tilbud om å kjøpe katalogen. Alle lever bør ha ID-kort, og du får tilbud om å kjøpte dette etter at elevfotograferingen er unnagjort Side 9

10 Q. Elevtjeneste og skolehelsetjeneste Skolen har egen elevtjeneste med helsesøster, PP-tjeneste, helsesøster, miljøarbeidere, ruskontakt, rådgivere og spesial-pedagogisk leder. Se oppslag utenfor elevtjenestens kontorer mht åpningstider. Elevtjenesten ved Strinda videregående skole finner dere i 2.etg over ekspedisjonen. Betty Rabben, fagleder og leder av elevtjenesten og spes.ped. koordinator. Rådgiver for Helse- og oppvekstfag. Ansvar for Alternativ opplæring (AO) Eli Reiten Aksdal, rådgiver/spesialpedagogisk tilrettelegger ved elektrofag og restaurant- og matfag. Laila Werenskiold, rådgiver og karriereveileder for studiespesialisering, idrettsfag og påbygg. Silvia Kåsbøll, sosialpedagogisk rådgiver for studiespesialisering og idrettsfag. Janicke Rangø Bu, OT-Rådgiver. Oppfølgingstjenesten for videregående opplæring er et tilbud for elever som ikke har søkt skoleplass, takker nei til skoleplass eller er i ferd med og avbryte skolegangen. Prosjektleder for 3. vei! Rannveig Odnes, miljøterapeut Lars Vanvikmyr, miljøterapeut med ansvar for forebyggende rusarbeid Både Rannveig og Lars har hele skolen som arbeidsplass! Side 10

11 Skolehelsetjenesten holder til i sammen med Elevtjenesten. Inger Elton Rø og Anita Bogen er på skolen i til sammen 90% stilling. Helsesøster har som formål å fremme en god ungdomshelse. Tilbudet består av individuelle konsultasjoner og helseopplysning i klasser. Foreldre/ foresatte og lærere oppfordres til å ta kontakt. Helsesøster kan formidle kontakt videre til lege eller andre ved behov. Lege Sten S. Johannessen er også knyttet til skolen gjennom prosjekt skolehelsetjeneste. PPT for videregående opplæring har også kontor i elevtjenesten. Elever kan kontakte PPT gjennom skolens ansatte eller oppsøke tjenesten på egenhånd. Henvisninger kan også komme fra foresatte og ulike hjelpeinstanser som barnevern, helsestasjon og psykiatritjenester. Hvilke oppgaver har vi? Vi er samtale- og drøftingspartnere for elever, foresatte, lærere, kolleger i elevtjenesten. Vi bidrar til gode prosesser slik at elever får et riktig tilpasset tilbud. Vi har oversikt over regelverk ivaretar elevenes rettigheter. Vi tenker alternative løsninger for enkeltelever. Vi samarbeider med andre som barne- og familietjenesten, helse- og velferdskontor, NAV, fastleger, barnevernsinstitusjoner, BUP, DPS.. Vi veileder i forhold til ulike problemstillinger både faglige og personlige. Karriere og veivalg er sentralt. Vi lytter, støtter, utfordrer, sorterer og analyserer. Side 11

12 Strinda videregående skole har et flott bibliotek i 2.etasje, rett over kantina. Vi har åpent hver dag. Her kan du låne bøker/lydbøker i alle sjangre, og lånetiden er i utgangspunktet 4 uker. Som lånekort bruker vi skolens identitetskort. Vi fjernlåner også det du måtte ønske fra andre bibliotek. Skolebiblioteket forvalter ordningen med gratis læremidler, og utlån til elever og privatister foregår i henhold til årskontrakt. Spør oss gjerne dersom du lurer på noe! Har du behov for å bruke en av våre stasjonære pc-er, ta utskrift/kopiere/skanne, jobbe med en oppgave, eller rett og slett bare sitte i fred og ro i en god stol? Da er du også hjertelig velkommen til biblioteket! Vennlig hilsen Kari Kroknes Milly Brennesvik Oddrunn Hestnes Se hjemmeside: Elevens erstatningsansvar ved lån av lærebøker, fra 2014 Side 12

13 EKSAMENSORDNINGEN Elevene kan komme opp til sentralt gitte eller lokalt gitte eksamener. De sentralgitte er skriftlige; de lokalgitte er skriftlige og/eller (praktisk) muntlige. Læreplanene inneholder opplysninger om vurderingsformer i de enkelte fagene. Læreren opplyser om dette ved skoleårets begynnelse. Eksamensansvarlige vil kunne gi deg alle opplysninger om eksamen. PRIVATISTEKSAMEN I noen tilfeller kan det være nødvendig for en elev å gå opp til eksamen som privatist. Eleven er selv ansvarlig for oppmelding til privatisteksamen. Eksaminanden må selv sørge for å informere Strinda videregående skole om resultatet dersom nytt vitnemål/karakterutskrift skal utskrives. IT S LEARNING Fravær og karakterer føres digitalt i It s Learning. Foresatte til elever under 18 år kan få tilgang. Dere vil få nærmere informasjon om hvordan dere kan ordne slik tilgang. It s Learning er også skolens digital læringsplattform. Her finner dere bl.a. planer, læringsressurser og annen nyttig informasjon. KARAKTERER, og VITNEMÅL KARAKTERER Forskrift til opplæringslova sier: 4-4. Karakterar i fag mv. Vurdering med karakterar skal givast med talkarakterar. Det skal brukast talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Berre heile talkarakterar skal brukast. Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet: a) Karakteren 6 uttrykkjer at deltakaren har framifrå kompetanse i faget. b) Karakteren 5 uttrykkjer at deltakaren har mykje god kompetanse i faget. c) Karakteren 4 uttrykkjer at deltakaren har god kompetanse i faget. d) Karakteren 3 uttrykkjer at deltakaren har nokså god kompetanse i faget. e) Karakteren 2 uttrykkjer at deltakaren har låg kompetanse i faget. f) Karakteren 1 uttrykkjer at deltakaren har svært låg kompetanse i faget. Side 13

14 I vidaregåande opplæring svarer bestått til karakterane 2 til 6. Departementet kan i spesielle tilfelle bestemme ei anna grense for bestått i læreplanverket. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller betre. Det gjeld ikkje dersom eksamenskarakteren er for ein tverrfagleg eksamen. Det går fram av læreplanverket at det i enkelte fag skal brukast andre uttrykk enn talkarakterar. Dei andre uttrykka er 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre. Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd Karakterar i orden og i åtferd I grunnskolen skal det til og med 7. årstrinnet berre givast vurdering utan karakter i orden og i åtferd. Frå 8. årstrinnet og i vidaregåande opplæring skal vurdering i orden og i åtferd givast med karakterar. I orden og i åtferd skal då desse karakterane nyttast: a) God (G): vanleg god orden og vanleg god åtferd b) Nokså god (Ng): klare avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd c) Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd. Side 14

15 Terrminkarakterer i fag, i orden og atferd skal settes midt i opplæringsperioden. For fag som ikke har nasjonale kompetansemål skal det også settes terminkarakter etter 2.termin. Alle andre fag skal ha standpunktkarakter. Skoleåret har to karakterterminer. Den første terminen er tida før jul og fram til midten av januar. Hele resten av skoleåret er 2.termin. Standpunktkarakteren skal gi uttrykk for det totale nivået eleven har nådd fram til på det tidspunkt karakteren fastsettes Husk: Elevene skal holdes orientert om og selv orientere seg om sitt faglige nivå gjennom hele skoleåret. Dersom det er fare for at en elev ikke kan få deltatt eller vurderingsformen bestått, skal det uten opphold gis skriftlig melding om dette. Det er spesielt viktig at eleven, eventuelt også elevens foresatte, er oppmerksom på de konsekvensene stort fravær har for termin- og standpunktkarakterer. VITNEMÅL OG ANDRE TYPER AVGANGSPAPIRER De viktigste avgangspapirene fra den videregående skolen er: 1. Vitnemål Eleven har da fullført og bestått alle fagene i et kurs i samsvar med krav fastsatt i læreplanene. Fagkarakteren må være 2 eller bedre. 2. Kompetansebevis Eleven har da fullført, men det er ikke krav til innhold eller bestått. Dersom en elev har 1 i standpunktkarakter i et fag og 2 eller bedre som eksamenskarakter i faget, er faget bestått. Side 15

16 HJEMMESIDE På skolens hjemmeside finner du flere opplysninger som kan være nyttig for deg som elev. Lenke til skolens hjemmeside ; Under fanen «for elever» finner du blant annet informasjon om; Skoleruta Elevundersøkelsen Kartleggingsprøver Brukerveiledninger Gratisprinsippet Skolereglementet Stipend og lån Utdrag fra Opplæringslov Elevombudet. Egenmeldingsskjema Søknad om fritak fra opplæring Skjema for redusert og dokumentert fravær Behandling av klage på opplæring prosedyre. Du vil også finne mer informasjon om skolen, skolens ansatte og skolens fagtilbud på hjemmesida. TOBAKKSFRI SKOLE Helsedirektoratet har vedtatt (jf. 27 i tobakksskadeloven) at elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden. Det betyr i praksis at det ikke er tillatt å røyke eller bruke snus eller andre former for tobakk i skolens bygninger, på skolens område eller i skolens nærområde. Bakgrunnen for vedtaket er et ønske om å bidra til at færre begynner å røyke eller bruke snus. Så hvorfor ikke slutte nå? Side 16

17 Skolereglement. Det er viktig at du som elev kjenner skolens reglement. Reglementet regulerer din rettigheter, men også dine plikter som elev på Strinda. Det er særlig viktig for deg at du møter presis til alle timer og gjør det du kan for å få så lite fravær som mulig. Handlingsplan mot mobbing og seksuell trakassering På Strinda har vi nulltoleranse mot mobbing og seksuell trakassering. Vårt ønske og mål er at din skolehverdag skal være preget av læring og trivsel. Likevel erkjenner vi at elever fra tid til annen opplever både mobbing og seksuell trakassering. I handlingsplan som du finner under kan du lese mer om hvordan skolen håndterer mobbing og seksuell trakassering. Handlingsplan mot rus. På Strinda har vi nulltoleranse mot rus i skolen. Vi som arbeider i skolen ønsker å gi elevene våre sunne holdninger i forhold til egen helse, både fysisk og psykisk. Alle VG1 klasser vil i løpet av skoleåret få besøk av Lars Vanvikmyr som er skolens ruskontakt. Dersom du har spørsmål om rus eller bare ønsker å ha noen å snakke med om rus, ta kontakt med lars. Du finner han i elevtjenesten Under finner skolens rusplan. Skolereglement Handlingsplan mot mobbing og seksuell trakassering Handlingsplan mot rus Skoleruta Side 17

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert høsten 2011. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS SKOLEREGLEMENT FOR HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert august 2014. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder

SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE Programområder Studiespesialiserende utdanningsprogram - ST Restaurant- og matfag - RM Elevhåndbok 2014-2015 Elevens navn Velkommen til nytt skoleår! På Sandsli videregående

Detaljer