Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar"

Transkript

1 rundskriv nr 4/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: /2015/ - Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar Fylkesutdanningssjefen viser til Opplæringslova 3-4 Forskrift til Opplæringslova kap 3 og 4 Læreplan i det einskilde faget Fylkesutdanningssjefen viser til Utdanningsdirektoratet si internettside for eksamen: Her ligg alle artiklar og viktige meldingar vedkomande eksamen i vidaregåande skole Fylkesutdanningssjefen viser til annonser i regionsavisene, og , om våreksamen 2015 for privatistar Rettleiande eksamensplan for elevar i Møre og Romsdal for våren 2015 ligg ved dette rundskrivet Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundvegen 9 Telefon: Telefaks: e-post: wwwmrfylkeno

2 Innhald Innhald 2 1 Ansvarsområde ved eksamen i Møre og Romsdal 3 11 Rådgivarar for eksamen sitt ansvar 3 12 Rektor på vidaregåande skole sitt ansvar 3 13 Rektor på fagskole sitt ansvar 3 2 Eksamen for elevar 4 21 Trekkordninga 4 22 Sentralt gitte eksamenar 4 PAS 4 Sentral sensur 4 Lokal sensur 4 22 Lokalt gitte eksamenar 5 Sensorar 5 Melding om avvik 5 Skriftleg eksamen 5 Munnleg og munnleg-praktisk eksamen 7 Praktisk eksamen 7 23 Særskilt tilrettelegging av eksamen for elevar 8 24 Sensorhonorering ved eleveksamen 8 3 Eksamen for privatistar 8 31 Oppmelding av privatistar på PrivatistWeb 8 32 Eksamenssamarbeidet i opplæringsregion Nord (ORN) og Landssamarbeidet 8 33 Sentralt gitt eksamen 8 Sentral sensur 8 Lokal sensur 9 34 Lokalt gitt eksamen 9 Skriftleg eksamen 9 Munnleg og munnleg-praktisk eksamen 10 Praktisk eksamen Særskild tilrettelegging av eksamen for privatistar Sensorhonorar ved privatisteksamen 10 4 Tiltak i samband med eksamensgjennomføring og IT-system 10 Vedlegg 1 Eksamensplan våren 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune 12 Vedlegg 2 Avisinnrykk 13 Vedlegg 3 15 Vedlegg 4 Risikovurdering MRFK 16 2

3 1 Ansvarsområde ved eksamen i Møre og Romsdal Fylkesutdanningssjefen v/rådgivarar for eksamen har det overordna ansvaret for koordinering, gjennomføring og kvalitetssikring av eksamen Skolane er ansvarlege for koordinering, gjennomføring og kvalitetssikring av eksamen på eigen skole 11 Rådgivarar for eksamen sitt ansvar 1 Peike ut sensorar til lokalt gitt eksamen og sentralt gitt eksamen med lokal sensur For praktisk eksamen er dette delegert til skolane 2 Trekke ut parti i trekkfag etter framlegg frå skolen 3 Oppnemne sensorar på dei munnlege og munnleg-praktiske eksamenspartia til både dei offentlege og private vidaregåande skolane 4 Samordne utarbeiding av eksamensoppgåver til lokalgitt eksamen så langt det er mogleg 12 Rektor på vidaregåande skole sitt ansvar 1 Sørge for at alle på skolen som er involvert i eksamensarbeidet kommuniserer fortløpande 2 Oppdatere sensorregisteret til lokalt gitt eksamen innan 16 januar Registrere framlegg til eksamensparti for alle eksamensformar i eksamensmodulen i Extens innan 22 februar Melde til Utdanningsdirektoratet, ved å registrere i PAS, kandidatar til sentralt gitt eksamen innan 1 mars Sjå til at det blir utarbeidd eksamensoppgåver i fag med lokalt gitt eksamen (skriftleg, munnleg, munnleg-praktisk og praktisk) Det er viktig at skolane legg arbeid i å lage gode og relevante oppgåver slik at det ikkje oppstår kvalitative skilnader mellom skolane innanfor dei einskilde faga Oppgåvene skal leverast rektor innan ein fastsett dato (td 1 mai) 6 Kvalitetssikre eksamensoppgåvene i fag med lokalt gitt eksamen og sjå til at desse er utarbeidd i samsvar med forskrift og læreplan 7 Sørge for at sensorane samarbeider i forkant av eksamen 8 Ha gode rutinar for gjennomføring av skriftleg, munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eksamen 9 Sørge for at det blir avtalt dato for sensurering for lokalt gitt skriftleg eksamen og at resultatet frå sensuren vert overlevert eksamensskolen innan 19 juni Eksamensoppgåver og anna informasjon vedrørande eksamen, sendast frå skolen slik at sensor har dette i hende seinast 10 dagar før eksamen 11 Skolane gir informasjon til elevane ang eksamensreglement og klagefristar, samt rettleiing for eksaminandar 12 Sørger for at IT-avd skole testar ut trådlaust nettverk, lokalt nettverk og liknande Avvik løysast lokalt, eller meldast til IT-support 13 For eleveksamen innan fag som finns berre på ein skole, finn skolen sjølv ekstern sensor Sjå 3-30, 6 ledd i forskrift til opplæringslova 14 Sjå til at svara for lokalt gitt eksamen og sentralgitt eksamen med lokal sensur sendast samstundes til intern og ekstern sensor per e-post omgåande etter eksamen 13 Rektor på fagskole sitt ansvar Som eit generelt prinsipp skal eksamen leggjast så nært opp til skoleslutt som mogleg Dette gjeld både munnleg og skriftleg eksamen Rektor ved den einskilde skole har ansvar for: 1 Å trekkje ut elevar 2 Å sjå til at det blir laga eksamensoppgåver og kvalitetssikre desse 3 At eksamen blir gjennomført på rett måte 3

4 2 Eksamen for elevar 21 Trekkordninga I forskrift til opplæringslova 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring vert det presisert at fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av lokalt gitt eksamen for elevar I forskrift til privatskolelova 3-28 står det: Vertsfylket har ansvaret for gjennomføringa av alle lokalt gitte eksamenar Fylkeskommunen må og sørge for kontroll av trekk, jf Rundskriv Udir : «Kommunen/fylkeskommunen må sørge for at trekket fordeler seg jevnt på fag og skoler over tid Fylkesmannen skal følge opp regionalt arbeid med det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, herunder eksamen, jf fullmaktsbrev til fylkesmennene Fylkesmannen har et overordnet ansvar for at fordelingen på fag er rimelig» Fylkeskommunen kontrollerer trekk både for offentlege og private vidaregåande skolar Private vidaregåande skolar (med statstilskot) og offentlege vidaregåande skolar er i same sensorordning med omsyn til lokalt gitt eksamen Dei private vidaregåande skolane må difor følgje fylket sin eksamensplan (sjå vedlegg 1) Lenke til trekkordning ved eksamen til Kunnskapsløftet Udir : Trekkordning-ved-eksamen-i-Kunnskapsloftet/ Avvik i trekkordninga på den einskilte skole skal avtalast med Fylkesutdanningssjefen 22 Sentralt gitte eksamenar PAS Skolane skal melde kandidatar til eksamen i PAS https://pasudirno Frist for å melde kandidatar i PAS er 1 mars for våreksamen og 1 oktober for hausteksamen Alle skolar, uavhengig av om dei gjennomfører eksamen IKT-basert eller på papir, vil få tilsendt papirutgåver i alle eksamenskodar kor dei har kandidatar Skolen vil få ekstra oppgåvesett rekna ut med bakgrunn i tal på meldte kandidatar All påmelding og endring etter fristen skal skje tenesteveg via fylkeskommunen til Fylkesmannen Dersom skolen melder inn kandidatar etter fristen, må skolen sjølv sørgje for å laste ned oppgåver frå PAS Det er ikkje mogleg å melde på elevar til eksamenar der det ikkje er oppmeldte kandidatar frå før Sentral sensur Utdaningsdirektoratet anbefaler at papirbaserte svar skannast lokalt og blir levert i PAS Digital levering gir betre tryggleik, og sensorane får raskare tilgang til svara Lokal sensur Når elevar skal ha sentralt gitt eksamen med lokal sensur, skal faglærar være den eine sensoren Den andre sensoren blir peika ut av rådgjevarar for eksamen Dersom det er usemje om karakteren, er det den eksterne sensoren som avgjer 4

5 Svara skal skannast og sendes ekstern sensor per e-post snarast mogleg etter eksamen 22 Lokalt gitte eksamenar Alle lokalt gitte eksamenar i vidaregåande skole har lokal sensur Sensorar Eksamensvara skal vurderast av to sensorar Den eine sensoren skal vere ekstern I yrkesfaglege utdanningsprogram kan sensor vere ein fagarbeidar med praksis frå arbeidslivet Den andre sensoren kan være faglæraren til eleven Faglærar har plikt, men ikkje rett til å være sensor Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i eller om karakteren, er det den eksterne sensoren som avgjer Melding om avvik For melding om avvik ved gjennomføring av lokalt gitte eksamenar, skal avviksskjema nyttast Skriftleg eksamen Hjelpemiddel til skriftleg eksamen 3-31 i forskrift til opplæringslova seier korleis eksamen i Kunnskapsløftet skal organiserast i høve til bruk av hjelpemiddel Under finn du lenke og utdrag til artikkel med informasjon om bruk av hjelpemiddel til sentralt gitt eksamen: Det finnes to modeller for hjelpemidler til sentralt gitt skriftlig eksamen Modell 1 - Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon For språkfag er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt Modell 2 Todelt eksamen Del 1 Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt Del 2 Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsesdel: matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2 Møre og Romsdal fylkeskommune har som skoleeigar høve til å bestemme kva hjelpemiddel som skal tillatast ved lokalt gitt eksamen For lokalt gitt skriftleg eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune gjeld følgjande: Modell 2 for MAT1001 Matematikk 1P-Y og MAT1006 Matematikk 1T-Y, samt i IDR2011 Treningslære 1 (inntil ny læreplan er fastsett) Modell 1 for alle andre lokalt gitte skriftlege eksamenar 5

6 Utarbeiding av eksamensoppgåve Kandidatane skal få vist individuell fagkompetanse på alle taksonomiske nivå Oppgåvene må difor vere såpass opne og generelle at dette er mogleg Oppgåver av ein type som berre etterspør reprodusert faktakunnskap vil ikkje stette krava til eksamen i Kunnskapsløftet Matematikk 1P-Y/1T-Y Denne oppgåva er 2-delt og skal ikkje ha hjelpemidlar i del 1, del 2 har alle hjelpemidlar med unntak av kommunikasjon Eksamenstid er 4 timar Eksamenskode Krav til digitale verktøy på datamaskin i del 2 Del 1 Utan hjelpemidler Del 2 Med hjelpemidler MAT1001 Matematikk 1P-Y Regneark 1,5 timar 2,5 timar MAT1006 Matematikk 1T-Y 1) CAS 2) Graftegner 2,5 timar 1,5 timar 2-3 av oppgåvene i del 2 vil vere yrkesretta og skal lagast ved den einskilde skole som har trekk i faget Dette skuldast at yrkesrettinga vert gjort på ulike måtar ved skolane Oppgåva skal lagast i tråd med læreplana for faget Utarbeiding av fellesoppgåve Dei siste åra har det vore laga felles eksamensoppgåver i fleire fag i fylket Oppgåvelaginga har gått på omgang mellom skolane og to skolar blir bedne om å lage oppgåve med vurderingskriterier saman kvart år Fag Ansvar for laging av eksamensoppgåve våren 2015 MAT1001 Matematikk 1 PY yrkesfag NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag IDR2011 Treningslære 1 idrettsfag Ålesund vgs og Surnadal vgs Sykkylven vgs og Rauma vgs Ulstein vgs og Stranda vgs Skolane som skal lage oppgåve vil få tilsendt e-post med bestilling av eksamensoppgåva Oppgåvelaging til eigne elevar er ein del av læraren si arbeidsplikt, og det blir difor ikkje gitt ekstra godgjering for utarbeiding av fellesoppgåvene Bruk av datamaskin til eksamen Eleven skal ha høve til å nytte eiga datamaskin når alle hjelpemiddel er tillatt Det er ikkje nødvendig å tømme datamaskina for fagstoff Skolen må sikre at kandidatar ikkje har omsetjingsprogram på maskina si i samband med eksamen i språkfaga I tillegg må skolane anten sikre at kandidatar ikkje kan få tilgang til Internett, eller så må dei leggje til rette for å kunne kontrollere om kandidatar ulovleg koplar seg til nettet i eksamenstida Dette kan løysast på ulikt vis Som vedlegg til dette rundskrivet (Vedlegg 3) ligg eit skjema skolane kan nytte for å dokumentere at kandidatane er kjent med følgjene av å bryte reglane som gjeld for datamaskinbruk til eksamen 6

7 PGS-Feide Møre og Romsdal fylkeskommune har pålogging via FEIDE ved PGS- eksamen Det er viktig med tanke på juks å ha gode rutinar på korleis dagspassordet blir formidla ut til elevane på eksamensdagen Dagspassordet skal ikkje vere kjent for kandidatane og aldri vere synleg i lokalet Det er viktig at de testar ut at FEIDE-pålogginga fungerar slik det skal, før det blir teke i bruk på eksamensdagen For at Feide-pålogginga skal fungere, må korrekt fødselsnummer vere registrert både i PAS og i FEIDE Sjå meir informasjon i brukarrettleiingane frå Udir: NB! Husk at vi framleis må trykke på knappen Generer (brukerid og passord) i PAS for at elevane skal få tilgang via FEIDE NetCtrl Verktøyet NetCtrl har ein stengeregel som heiter Steng alt Regelen stenger alt unntatt PGS Her finn de meir informasjon om bruk av NetCtrl: Munnleg og munnleg-praktisk eksamen Rammene for munnleg og munnleg-praktisk eksamen er heimla i 3-30 og 4-23 i forskrift til opplæringslova og rundskriv om lokalt gitt munnleg eksamen (Udir ) Lokalt-gitt-muntlig-eksamen/ Sjå «Retningsliner for munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune» i rundskriv nr 5/15 frå Utdanningsavdelinga Praktisk eksamen Rådgivar for eksamen vil sende ut framlegg til oppsett for tverrfagleg praktisk eksamen våren 2015 i løpet av februar månad Oppsett over samarbeidande skolar for tverrfagleg praktisk eksamen Vg2 og Vg3 yrkesfag blir utarbeid i samarbeid med skolane i mars 2015 Det blir lagt til rette for samarbeidsmøter for dei store faga på Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram Skolane må sjå tverrfagleg praktisk eksamen og munnleg eksamen for Vg2 elevar i samanheng ved planlegging av eksamen Det er ikkje høve til å bruke førebuingsdelen som del av vurderingsgrunnlaget ved tverrfagleg praktisk eksamen Vg2 yrkesfag i Møre og Romsdal Retningsliner for tverrfagleg praktisk eksamen: Inntil ein dag førebuing Ein tverrfagleg praktisk eksamen, der dei felles programfaga inngår Eksamen vert utarbeidd og sensurert lokalt Faglærar har plikt til å utarbeide framlegg til eksamensoppgåver 7

8 Skoleleiinga må sikre at skolen har gode rutinar for kvalitetssikring av oppgåvene Alle eksamensoppgåver som vert nytta, skal være godkjende av rektor eller den som har fullmakt frå rektor Ramma for eksamen på eksamensdagen er inntil 5 timar per elev 23 Særskilt tilrettelegging av eksamen for elevar Forskrift til opplæringslova 3-32 Særskilt tilrettelegging av eksamen Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan klagast på til fylkesmannen Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning 24 Sensorhonorering ved eleveksamen Ved eleveksamen skal faglærar lage eksamensoppgåva og vere sensor Dette er ein del av læraren si arbeidsplikt og blir difor ikkje ekstra honorert (forskrift til opplæringslova 3-30) For skriftleg eksamen, munnleg eksamen, munnleg-praktisk eksamen og praktisk eksamen skal eksterne sensorar nytte honorarskjema som ligg på Møre og Romsdal sitt Intranett Her ligg og Sensoravtalen Alle utgifter frå eleveksamen skal belastast den einskilde skole Eksamensskolen er ansvarleg for utbetaling av sensorhonorar og reiserekning ved alle eleveksamenar med lokal sensur 3 Eksamen for privatistar 31 Oppmelding av privatistar på PrivatistWeb All oppmelding til privatisteksamen er web-basert Eksamensavgifta for 2015 er kr 1000 for fyrstegongseksamen og kr 2000 for forbetringseksamen Informasjon om oppmelding ligg på internett under wwwprivatistwebno og wwwmrfylkeno Her ligg og informasjon om kven som skal betale eksamensavgifta og kven som ikkje skal betale Privatistweb er open 1 januar til og med 1 februar Elev/lærling som ikkje nyttar retten til å ta ny, utsett eller særskilt eksamen ved første etterfølgjande eksamen, må gå opp som privatist 32 Eksamenssamarbeidet i opplæringsregion Nord (ORN) og Landssamarbeidet ORN har ansvar for samordning av lokalt gitte skriftlege privatisteksamenar Ein samarbeider om sensur for teoriprøva for praksiskandidatar/lærlingar, felles oppgåver og sensur for skriftleg lokalt gitt eksamen for privatistar 33 Sentralt gitt eksamen Sentral sensur For privatistar gjeld same ordning som for elevar Sjå punkt 21 8

9 Lokal sensur Teorieksamen for praksiskandidatar/lærlingar er sentralt gitt med lokal sensur Før ein kan melde seg opp til den praktiske delen av fagprøva, må teorieksamen/teoretisk del av fagprøve vere bestått Informasjon om eksamen blir gitt ved oppmelding på web og ved den skolen kandidaten melder seg til Det blir gitt eitt kompetansebevis for teorieksamen/teoretisk del av fagprøve Kompetansebeviset skal leggjast ved oppmeldinga til den praktiske delen av fagprøva Oppmeldinga til fagprøve skal sendast til Utdanningsavdelinga 34 Lokalt gitt eksamen Alle lokalt gitte privatisteksamenar har lokal sensur Skriftleg eksamen Det blir laga oppgåver i lokalt gitte skriftlege eksamenar innan eksamenssamarbeidet i Opplæringsregion Nord Det gjeld for alle fag kor det er oppmelde privatistar Kva for fylke som skal lage eksamensoppgåve i kva slags fag vil bli fordelt etter at oppmeldingstala er kjent Rådgivarar for eksamen rettar førespurnad til dei vidaregåande skolane v/eksamensansvarleg om å lage oppgåve og å finne to sensorar Eksamensoppgåvene, sensorlister og følgjesedlar blir lagt i Fronter-rommet «Privatisteksamen» I Opplæringsregion Nord skal kommunikasjon og sendingar som hovudregel skje pr e-post Unntak frå hovudregelen vert gjeve berre om sensorane reserverer seg mot å få eksamensvara per e-post Skolane må også være forberedt på same ordning for noen praksiskandidatfag, det gjelder «3102» kodene som ORN-fylka får ansvar for (eksempel BUA3102) Den enkelte skole finner informasjon om kven for sensorar som har reservert seg i sensorliste på Fronter Følgjande rutinar gjeld Kandidatane skal skrive på A4-ark som dei får utdelt, dei skal skrive bare på den eine sida Desse malane er lagt ut i Fronter Etter at eksamen er avvikla skannar skolen svara til kvar enkelt kandidat separat, og lager ei eiga PDF-fil for kvar kandidat (eit svar = ei fil) Skolen må opprette ei elektronisk mappe for kvar enkelt fagkode, mappa skal merkast med SKOLE-PERIODE-FAGKODE Svara skal leggast i denne mappa, der kvar enkelt kandidat får ei eiga fil som skal vere merka med SKOLE- KANDIDATNUMMER (altså eit svar om gangen, ikkje hele gruppar/alle svara i faget, eksempel: BOR12333) Skolen skal sende mappene med svara og karakterlister pr e-post til begge sensorane samtidig Etter at sensuren er avslutta, skal sensorane sende karakterlista(ne) tilbake til det enkelte fylke eller skole, det vil si til den same e-postadressa som svara vart sendt frå Skolene skal oppbevare papirsvara i minst eit år etter eksamensdagen Eit eksempel: 1 Opprett hovudmappe: BORV14AMB2001 (Borgund-Vår14-AMB2001) 2 Eksamenssvaret til kandidaten skannas og lagras som PDF- fil i hovudmappa BOR12333 (Borgund-kandidatnummer) 3 Hovudmappe: BORV14AMB2001 (Borgund-Vår14-AMB2001) sendes sensorane 9

10 Munnleg og munnleg-praktisk eksamen Rammene for munnleg og munnleg-praktisk eksamen er heimla i 3-30 i forskrift til opplæringslova og rundskriv om lokalt gitt munnleg eksamen (Udir ) Sjå «Retningsliner for munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune» i rundskriv nr 5/15 frå Utdanningsavdelinga Praktisk eksamen Retningsliner for tverrfagleg praktisk eksamen: Ingen førebuing ved praktisk eksamen for privatistar Ein tverrfagleg praktisk eksamen, der dei felles programfaga inngår Ramma for eksamen på eksamensdagen er inntil 5 timar per kandidat 35 Særskild tilrettelegging av eksamen for privatistar Forskrift til opplæringslova 3-32 Særskilt tilrettelegging av eksamen Om privatisten skal søkje om tilrettelagt eksamen, må han/ho skrive ut skjemaet «Søknad om tilrettelagt eksamen» og sende det til eksamensskolen innan fristen (30 september for hausteksamen og 15 februar for våreksamen) Vurdering/Privatisteksamen/Informasjon Eksamensskolen fyller ut anbefaling på gjeldande søknadsskjema og sender søknaden vidare til Utdanningsavdelinga Ein og ein sak skal sendast elektronisk til Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som kan nyttast Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen 36 Sensorhonorar ved privatisteksamen For skriftleg eksamen med lokal sensur for privatistar må sensorane nytte ORN-sensorhonorarskjema Dette får sensorane tilsendt frå Utdanningsavdelinga For munnleg eksamen, munnleg-praktisk eksamenen, praktisk eksamen og for honorering av oppgåvelaging skal sensorane nytte honorarskjema som ligg på Møre og Romsdal sitt Intranett Her ligg og Sensoravtalen 4 Tiltak i samband med eksamensgjennomføring og IT-system Skolar: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune har primært ansvar for å teste ut naudsynte IT-tenester og melde frå om avvik til rett kontaktpunkt i Utdanningsavdelinga og ITseksjonen IT-avd skole: Testar ut trådlaust nettverk, lokalt nettverk, aksess til tenester i datasenteret, Fylkeshuset, aksess til internett og eksternt hostede IT-tenester Avvik løysast lokalt, eller meldast til IT-support 10

11 Skoleleiing: Testar ut PGS/PAS, FEIDE og Tilgangskontroll Internett Avvik meldast Utdanningsavdelinga, med unntak av den siste, hvor IT-seksjonen er kontaktpunkt Utdanningsavdelinga: Ansvarleg for eksamensavviklinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, og er skolane sitt kontaktpunkt for Utdanningsdirektoratets eksamensportal og Skoleadministrasjon ovanfor skolane Fylkesmannen er utdanningsavdelinga sitt kontaktpunkt om problemstillingar med PAS/PGS IT-seksjonen: Har det tekniske driftsansvaret for alle IT-tenester, og som eit ledd i denne testrutina så stiller IT-seksjonen med rett kompetanse tilgjengelig kvar eksamensdag kl 08:00, og skal vere tilgjengeleg på telefon kl 07:00 kva angår løysningsekspertise, for å kunne raskast mogleg få normal drift om nokon IT-tenester fell heilt eller delvis ut Sekundært bidra til at evt naudløysingar vert sett i drift Kritiske periodar i samband med våreksamen er frå ca 2 mai for privatist-skolar og ca 15 mai for alle skolar Eksamensperioden tek normalt slutt ca 19 juni For hausteksamen er perioden ca 18 november til og med ca 7 desember (NB! Skilnad på privatistskolar og andre skolar) Det er i eksamensperiodar viktig å teste relevante system og det må være hurtig kommunikasjon mellom eksamensleiar rektor IT skole - eksamensrådgivarar IT seksjon Med helsing Sverre Hollen fylkesutdanningssjef Ann-Christin Hoel Lervik rådgivar Gjenpart: Fylkesrådmannen Fylkesordføraren Lærarorganisasjonane Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda Fagskolen i Ålesund Opplæringskontor og ringar Ressurssentra i fylket 11

12 Vedlegg 1 Eksamensplan våren 2015 Møre og Romsdal fylkeskommune Uke Dato Vg1 Vg2 Vg3 20 onsdag 13 mai Melding om skriftleg trekk, sentralt og lokalt gitt kl 09:00 Melding om skriftleg trekk, sentralt og lokalt gitt kl 09:00 Melding om skriftleg trekk, sentralt og lokalt gitt kl 09:00 21 måndag 18 mai tysdag 19 mai REAxxxx* onsdag 20 mai REAxxxx* torsdag 21 mai ENG1002 (st)* NOR1206 ENG1003 (yf)* REAxxxx* SAMxxxx* SAMxxxx* fredag 22 mai REA3005* 22 måndag 25 mai tysdag 26 mai MATxxxx* SAMxxx* Start periode for praktisk tverrfagleg eksamen onsdag 27 mai MAT1001/MAT1006 (yf) MATxxxx* IDR2011 treningslære1 torsdag 28 mai fredag 29 mai 23 måndag 1 juni tysdag 2 juni Teorieksamen før fagprøve* onsdag 3 juni torsdag 4 juni fredag 5 juni Melding MP trekk 24 måndag 8 juni MP eksamen tysdag 9 juni onsdag 10 juni torsdag 11 juni fredag 12 juni Melding MP trekk 25 måndag 15juni MP eksamen SAMxxxx* Melding MP trekk Teorieksamen praksiskandidatarlærlingar* Teorieksamen praksiskandidatarlærlingar* MP eksamen Melding MP trekk Slutt periode tverrfaglig eksamen MP eksamen SAMxxx* REA3012* SAM3026* MATxxxx* REA3002* NOR1212/NOR1232* NOR1211/NOR1231* (obligatorisk) SAMxxxx* IDR2005* Melding MP trekk MP eksamen Melding MP trekk MP eksamen tysdag 16 juni onsdag 17 juni torsdag 18 juni Fellessensur Fellessensur Fellessensur fredag 29 juni Fellessensur Fellessensur Fellessensur Sentralt gitt eksamensplan og lokalt gitt eksamensplan må sjåast i samanheng (sjå start-slutt dato for praktisk tverrfagleg eksamen) Sentralgitte eksamenar i plana er merka med * 12

13 Sentral eksamensplan, sjå plan frå Utdanningsdirektoratet: Eventuelle førebuingsdagar-/dag er ikkje teken med i denne plana NB! Grunna samordning i utarbeiding av eksamensoppgåver og sensurering er det viktig at skolane følgjer den oppsatte plana ved dei skriftlege eksamenane Munnleg eksamen kan avvikast frå plana dersom det vert avtala med rådgivar for eksamen 13

14 Vedlegg 2 Avisinnrykk 14

15 Vedlegg 3 Bruk av PC til skriftleg eksamen i Kunnskapsløftet ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 1 Elevar kan bruke privat PC til skriftlege sentralgitte eller lokalgitte eksamenar dersom ikkje noko anna er avtala Unntak er også sjølvsagt alltid del 1 i todelt eksamen etter modell 2 der berre svært avgrensa hjelpemiddel er tillate 2 Det er ikkje naudsynt å slette noko fagstoff på maskina sidan alle hjelpemiddel unnateke Internett/kommunikasjon er tillate Eg er kjent med at eg ikkje har lov til å kople meg til Internett eller nytte annan form for kommunikasjon til medelevar eller andre via mobiltelefon, bluetoothsamband eller liknande i eksamenstida Eg kjenner og til at eg ikkje kan ha installert omsettingsprogram på datamaskina når det er eksamen i norsk eller framandspråk Eg kjenner til at skolen kan nytte eiga programvare for å kontrollere om deler av besvarelsen kan vere henta frå kjelder på Internet og at eg difor alltid må oppgi kjelde når eg nyttar stoff skrive av andre Brot på nokon av desse reglane vil det kunne bli rekna som fusk, og det blir handsama etter 3-37 i Forskrift til opplæringslova Konsekvens kan bli annullering av eksamen og sperrefrist på 1 år før du på nytt kan gå opp til eksamen i faget Det kan også bli konsekvens i form av nedsett åtferdskarakter Eg har lese og forstått reglane for PC-bruk til eksamen her Stad og dato Elevens underskrift 15

16 Sannsynlighet Vedlegg 4 Risikovurdering MRFK Eksamensavvikling VGS Risikoelementer m/tiltaksliste rev november 2014 Brudd-koder: K = Konfidensialitet I = Integritet T = Tilgjengelighet Vurderingsskala individuell for hver sak: Rødt skal det gjennomføres tiltak for Gult skal det vurderes om det skal gjennomføres tiltak for Grønt er ikke nødvendig å gjennomføre tiltak for Sannsynlighe t (angitt som antall pr år) 1 Usannsynlig (en gang hvert 5 år eller sjeldnere) 2 Mindre sannsynlig (en gang hvert år) 3 Mulig (en gang hver måned) 4 Sannsynlig (daglig eller oftere) Konsekvens 1 Ubetydelig * Stans i system under 1 time * Ingen uautorisert innsyn i personopplysni nger 2 Moderat * stans i system under 30 min * uautorisert innsyn i enkelte personopplysning er * Gjenopprettelig økonomisk tap * Moderat tap av renommé eller rykte ovenfor virksomhetens omgivelser 3 Alvorlig * Stans i system i 4 timer * uautorisert innsyn i enkelte personopplysninger, mulighet for endring og brudd på lov * Brudd på personvernet for et stort antall ansatte eller elever * Alvorlig økonomisk tap * Alvorlig tap av renommé eller rykte 4 Kritisk * stans i system i 8 timer eller mer * fullt uautorisert innsyn eller mulighet for endring i alle pers oppl og brudd på lov * Kritisk informasjon mangler * Uopprettelig økonomisk tap

17 Nr Brudd på Uønsket hendelse Årsak/Trussel Sansynlighet Konsekvens R (S*K) Mulige konsekvense r Eksisterende tiltak/ forslag til nye tiltak Ansvarlig tidsfrist Konsekvens For all risiko som er høyere enn nivå for akseptabel risiko skal det iverksettes tiltak for å bringe sikkerheten innenfor et akseptabelt nivå Ved risiko > 6 MÅ det iverksettes tiltak, men tiltak kan alikevel iverksettes ved lavere risiko Det vi ser ut i fra kalkulert/estimert risiko er at pkt 1 er vurdert som IT tjeneste som har høyest risiko for uønsket hendelse og med relativt høy konsekvens Punkt 2 5 har lav sansynlighet, men relativt høy konsekvens hvis unønskede hendelser skulle inntreffe Punkt 6 har lav konsekvens og relativt lav sansynlighet Generelt om tjenesten som vurderes: I denne riskikovurderingen er det flere IT-tjenester som vurderes, med fokus på eksamensavvikling i de videregående skolene i Møre og Romsdal fylkeskommune: Nr: Tjenestenavn: Kommentar 015 Skoleadministrasjon (Extens) 029 Identitetsforvaltning Brukerautentisering (IDM) 047 Brannmur 048 Nettverk Lan og Wan 049 Samordnet kommunikasjon Voice, Video WebEx og Jabber Kilde: IT-tjenestekatalog i MRFK: Tjenestekatalog 1 T Skoler er uten nettverksforbinde lse til datasenter i Molde/internett (Gjelder tjeneste nr 048 og 049 i IT tjenestekataloge n) 2 T Hostede tjenester (PGS/PAS, FEIDE) er utilgjengelig Gravd over kabel, feil i konfigurasjon Brannmurer/hov edswitch er nede (Lav sansynlighet for dette, pga redundans i komponenter) Nedetid hos ekstern leverandør, og evt brudd i samband som Elev får ikke levert eksamen elektronisk Elever får ikke gjennomført eksamen under internettbaser eksamen Eleven får ikke levert eksamen elektronisk Implementere testrutine Etablere ICE samband for redundans Eksamensansvarl ig skole laster opp besvarelser elektronisk Være tydelig mot UDIR om krav til opptid Utover dette er dette ett element utenfor 17

18 3 T IT-personell med riktig kompetanse blir indisponible - skoler 5 T Identitetsforvaltn ing (IDM) er nede 6 T NetCTRL er nede eller har alvorlig feilsituasjon 7 T Samordnet kommunikasjon er nede gjør at man ikke når de hostede tjenestene Skole har ingen lokale ressurser til å håndtere feilsituasjoner IT-seksjonen har ingen lokale ressurser til å håndtere feilsituasjoner Vil ikke fungerer om nettverk til datasenter er nede, og henger sterkt sammen med nr 1, i tillegg til at det er risiko for at løsningen i seg selv kan NetCTRL kan bli utilgjengeliggjor t ved at mrfylkeno, Skolepost, Brannmurer er nede Lite sansynlig at det kan skje basert på redundans i brannmur, men WEB tjeneste som hoster netctrlmrfylken o kan oppleve tekniske problemer Videokonferanse infrastrukturen feiler/går ned Eleven får ikke levert eksamen elektronisk Internettbasereksamen må avlyses og utsettes Eleven får ikke levert eksamen elektronisk 4 T IT-personell med riktig kompetanse blir indisponible ITseksjonen Internettbasereksamen må avlyses og utsettes Eleven får ikke levert eksamen elektronisk Videreutvikler breddekompetan se, og sikre at to eller flere har nødvendig kompetanse til å håndtere nødvendige ITtjenester Internettbasereksamen må avlyses og utsettes Får ikke stengt av/regulert internett aksess ihht til eksamensregleme nt I sin ytterste konsekvens lede til at eksamen må avlyses og utsettes Får ikke gjennomført eksamen via videokonferanse MRFK sin kontroll Videreutvikler breddekompetan se, og sikre at to eller flere har nødvendig kompetanse til å håndtere nødvendig ITtjenester Implementere testrutine Sikre at ITpersonell med riktig kompetanse er tilstede Videreutvikle kompetanse hos sluttbrukere av NetCTRL Sikre at vi har IT-personell med riktig kompetanse tilstede under eksamensavvikli ng 18

19 Spesifikasjon av sansynlighetsvurdering: Pkt 1: Vi vurderer sansynligheten som lav, men tilstede da det fra tid til annen forekommer utilsiktede endringer, og naturskade orienterte hendelser som påvirker tjenesten Pkt 2: Vi vurderer sansynligheten som lav, men tilstede Dette er det lite vi kan gjøre for å påvirke noe med både av forebyggende tiltak og ved en evt uønsket hendelse Ptk 3: Sansynligheten for at IT-personell med riktig kompetanse ikke er tilstede ved skole på eksamensdager vurderes som lav Pkt 4: Sansynligheten for at IT-personell med riktig kompetanse i IT-seksjonen på eksamensdager vurderes som lav Pkt 5: Sansynligheten for at IDM er nede vurderes som lav Pkt 6: Sansynligheten for at NetCTRL er nede er tilstede og vurderes til 2 Pkt 7: Sansynligheten for at Samordnet Kommunikasjon er nede er lav (1), men vil ha stor skade (3) på eksamensavviklingen Tiltaksliste: Etablere redundans i nettverkstjenester via ICE, som gir minimum nettverkkapasitet til å få avviklet eksamen Det er lagd en sak våren 2014 fra IT-seksjonen, til IT-tryggleiksutvalet knyttet til etablering av redundante fibersamband fra hver enkelt skole inn til datasenteret/fylkeshuset Dette er aktiviteter som er beregnet startet opp i 2015 Utvikle testprosedyre som utføres tidlig om morgenen hver eksamensdag pr skole Utvikle og videreutvikle breddekompetanse, for å redusere risiko for at man står i en situasjon uten tilgjengelig IT-personell med riktig kompetanse Her er vi mer robuste enn noen gang, til sammen 10 IT-ansatte ved videregående skoler, deltar i driftsgrupper, og bidrar i sentralisert produksjon av IT-tjenester Jevnlig sjekke ut kapasitet og bruksmønster på videokonferanse, og dialog med eksamenteamet i Utdanningsavdelingen, slik at planlagt aktivitetsnivå knyttet til eksamensgjennomføringer via videokonferanse Vi har pr November lisenser for 10 traversal calls i Cisco videokonferanseløsningen, som setter en begrensing på antall samtidige konferanser Bruksmønsteret så langt viser at det høyeste antall samtidige endepunkter som har deltatt i en konferanse er 7 Fredag kjøpte IT-seksjonen inn 5 til, slik at vi har total kapasitet til 15 traversal calls 19

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5

I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5 EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt.

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen

Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Vedlegg 1: Eksempel på eksamensinstruks for privatister fra Hordaland fylkeskommune Eksamensinstruks for skriftleg eksamen Det er viktig at du gjer deg kjent med denne informasjonen. Oppmøte Seinast 30

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer