Norske Konkurransefluefiskeres Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Konkurransefluefiskeres Forbund"

Transkript

1 Norske Konkurransefluefiskeres Forbund Konkurranseregler gjeldene f.o.m. årsmøtet : DELTAKELSE : 1.1. Alle samlinger og NM- og NC-konkurranser konkurranser i regi av NKFF er åpne for alle Alle samlinger og konkurranser med påmeldingsfrister skal bekjentgjøres på hjemmesiden til NKFF minimum 1 måned i forkant av første konkurranse NKFF har norsk enerett til deltakelse i VM, EM og Friendly International, samt andre internasjonale fluefiskekonkurranser i regi av FIPS Mouche Arrangør setter selv en grense for hvor mange deltakere de kan ha i en konkurranse. Det skal være plass til minimum deltakere 40 på NC og minimum. 60 deltakere på NM Ved flere påmeldte deltakere enn max.grensen for en konkurranse, satt av arrangør, har NKFF's medlemmer førsterett til deltakelse Ved flere påmeldte av NKFF's medlemmer enn max.grensen, brukes NKFF's rankingliste som grunnlag, hvor de første på listen får delta. I NM har lag førsteretten Deltaker regnes som påmeldt hvis startavgift er arrangør i hende før påmeldingsfristen. Forsinkelse kan kun godkjennes av jury Det er bindende påmelding til NC og NM. Startavgift kan refunderes kun til deltaker som melder avbud til arrangør senest 2 dager etter påmeldingsfristen utløp. Refusjon må godkjennes av jury Kun deltakere som er til stede ved informasjonsmøtet for en konkurranse eller har meldt fra om forsinket ankomst og fått godkjennelse av juryen, er å regne som deltakende. Fremmøtte deltakere skal registreres ved opprop Deltaker som blir hindret i å komme tidsnok til en økt, skal gi opplysninger om dette til ett jurymedlem innen 10 minutter før start. Hvis jurymedlemmet godkjenner forsinkelsen, utsettes starten. Max. utsettelse av start er 20 minutter. Deltaker som uten godkjennelse er forsinket til en landøkt, skal melde sin ankomst for hovedkontrollør og motta kontrollskjema. Ved båtfiske bringes deltaker, etter å ha meldt sin ankomst, ut til tildelt båt av sikkerhetsbåten. Meddeltaker gis tilleggstid tilsvarende evt. tap av fisketid ved ombordstigning. Det kan gis inntil 20 minutter tilleggstid. På vil det bli lagt ut navn og telefonnummer på gjeldene jurymedlemmer i forkant av konkurransen. 2: SAMMENSETNING FOR VM OG EM-LAG: 2.1 Manager/sponsoransvarlig for VM-laget for senior velges av årsmøtet etter gjeldende regler. VM og EM kapteiner blir valgt av deltagerne på de respektive lagene. 2.2 Junior/sponsoransvarlig for VM-laget for junior velges av årsmøtet etter gjeldende regler. VM kaptein blir valgt av deltagerne av de deltakerne på laget. 2.3 Kaptein eller manager kan kun være fiskende deltaker på VM-laget dersom dette er enstemmig innenfor laget. Kapteinen bestemmer hvem som fisker. 2.4 Kaptein og/eller manager kan underveis til VM utnevne en midlertidig kaptein eller manager dersom dette er formålstjenlig. Det kreves simpelt flertall av VM-laget.

2 2.5 Det norske VM-laget og EM-lag i fluefiske består av 6 deltakere, samt kaptein og manager. 2.6 Det foretas årlige uttak for sammensetningen av neste års VM-lag hvor resultater fra Norges-cup (NC) og Norgesmesterskapet (NM) danner grunnlaget. 2.7 En deltaker regnes som junior til og med det kalenderåret han/hun fyller 18 år. 2.8 For å delta i uttakskonkurransene om plasser på senior-laget må deltaker være siste-års junior eller eldre og være medlem av NKFF. 2.9 De som blir plassert fra og med nr.1 til og med nr.5 sammenlagt i uttakskonkurransene, er forhåndsuttatte til neste års VM-lag Kapteinen og manager tar ut siste deltaker på laget (wild card). Denne skal ikke tas ut før etter siste konkurranse som danner grunnlag for uttak Kapteinen kan ekskludere deltakere som ikke er i stand til å samarbeide med resten av laget. Kapteinen må i så tilfelle ha samtykke fra minst 4 av deltakerne på laget Sponsor til det norske VM-laget har rett til å ha med representanter i VM-troppen. Representantene dekker selv sine utgifter Deltakere plassert på de nærmeste plassene bak VM-klare deltakere, er direkte kvalifisert for neste års EM De 10 best plasserte sammenlagt i uttakskonkurransene er kvalifisert for neste års Friendly International. Dette gjelder også andre typer internasjonal deltakelse, unntatt VM. 3: POENGBEREGNING OG UTTAK: 3.1 NKFF skal hvert år arrangere 3 tellende NC-konkurranser med junior og senior-klasser. Beste deltaker sammenlagt i hver klasse, regnes som vinner av Norges-Cup og premieres av NKFF's styre ved påfølgende årsmøte/nm. 3.2 NKFF skal hvert år arrangere NM med lag, junior og senior-klasser. Det kan også arrangeres en egen mix-klasse. 3.3 En konkurranse deles i 3 eller 4 økter, med 3 timers aktivt fiske i hver økt. 3.4 En økt med landfiske består av minimum 3 soner med lik fisketid på alle. Det skal være en forflytningspause på 30 minutter mellom hver sone. Pauser mellom soner kan forandres av jury. 3.5 En økt med båtfiske består av minimum 3 timers fiske. Båten kan forflyttes max. 10 meter fra start før startsignalet gis. Unntak kan forandres av jury. (eks. ved sterk vind og strømforhold) 3.6 Enhver økt med landfiske som har vart i mer enn 60 minutter, men blitt avblåst av juryen ved f.eks. tordenvær, for mye vind eller av andre årsaker ikke kan forsette, skal godkjennes. Ved båtfiske, minimum 90 minutter. 3.7 En konkurranse som ikke kan avvikles med minimum 2 godkjente økter, underkjennes og erstattes med en ny konkurranse. 3.8 Rangering skjer etter hver økt ved plass-siffer. Høyeste poengsum gir plass-siffer 1. Nest høyeste gir plass-siffer 2 osv. 3.9 Poengsum for hver økt gis etter følgende skala: 1) Det gis 10 poeng pr. fisk over eller lik minstemål. 2) Det gis 2 poeng pr. cm total lengde pr. fisk over eller lik minstemål. 3) Det gis 5 poeng pr. fisk under minstemål Hvis to eller flere oppnår samme poengsum, vil antall fisk være avgjørende for plasseringen. Er det fremdeles likt mellom konkurrenter, tildeles de samme plass, og plassen(e) umiddelbart etterpå benyttes ikke Etter endt økt tildeles hver deltaker plass-siffer i henhold til oppnådd poengsum der høyest poengsum (med evt. utvidede utvalgskriterier) gir plass-siffer 1.

3 3.12 Deltaker uten fisk i en økt, får plassiffer likt med høyeste plassiffer med poeng på samme sted + 4. Plassifferet kan ikke overstige antall deltakere i den største gruppen Vinner av konkurransen blir den med lavest sum når plassifrene fra de enkelte økter legges sammen. Hvis to eller flere fiskere får samme sum, gjelder følgende skillekriterier: 1) Total poengsum for fisk. 2) Antall tellende fisk. 3) Er det fremdeles likt mellom konkurrenter, tildeles de samme plass, og plassen(e) umiddelbart etterpå benyttes ikke I lag-konkurransen i NM legges de tre beste resultatene for laget i hver økt sammen I evt. mix-konkurranse i NM legges resultatet til begge deltakere sammen for hver økt For uttak av VM-laget gjelder følgende poengrangering fra: 1) NC & NM: 1.plass = 1 plassiffer, 2.plass = 2 plassiffer osv. ned til sisteplass. 2) Dersom en deltaker ikke deltar i en konkurranse, får denne 1 plassiffer mer enn høyeste plassiffer i den aktuelle konkurransen. 3) Deltakers resultater fra hans/hennes 3 beste konkurranser legges sammen. 4) Deltaker med lavest samlet plassiffer etter tre tellende konkurranser regnes som vinner av VM-uttaket. 5) Hvis det er like poengsummer ved sammenlagt rangering, gjelder følgende utvalgskriterier: a) Høyest total poengsum på fisk. b) Antall fisk. c) Størst fisk. d) Er det fortsatt likt, vil høyest rangerte deltaker gå foran. 4: KONTROLLØRS OPPGAVER : 4.1 Det skal til enhver tid være minst 2 kontrollører på hvert fiskested (gruppe), hvorav en er hovedkontrollør. 4.2 Hovedkontrollør er juryens kontaktperson og har ansvaret for at all nødvendig informasjon gis til deltakere og jury. Hovedkontrollør foretar opprop og deler ut kontrollskjema til deltakerne i god tid før start ved hver økt. 4.3 Godkjente fiskeslag er ørret, regnbueørret,røye, harr og sik. Der hvor det finnes andre laksefisker enn nevnte, kan juryen godkjenne disse som tellende. Dette skal det i så fall informeres om på møtet for den aktuelle konkurranse. 4.4 Kontrollør skal med jevne mellomrom oppsøke deltakere og påse at reglene følges. Ved brudd på reglene, gir kontrollør muntlig advarsel og noterer hendelsen og tidspunkt for hendelsen på kontrollskjemaet. 4.5 Kontrollør kan kun pålegges å vade eller stå ute i vannet dersom det er vedtatt av juryen og opplyst på informasjonsmøtet. 4.6 Fisk kroket før øktas slutt, kan ikke kjøres lenger enn 10 minutter etter endt økt. 4.7 Til måling av fisk brukes et trau eller tro som er butt i ene enden og ilagt målebånd på minst 75cm. 4.8 Fiskens totale lengde måles fra munnspiss til ytterste punkt på halefinnen. Målt lengde på fisk over minstemål avrundes oppover til nærmeste hele cm. 4.9 Det er ikke tillatt for deltaker å forsøke å påvirke kontrollør ved måling av egen fangst Når kontrollør har berørt en fanget fisk med hendene, er fisken kontrollørens ansvar Hvis fanget fisk skal settes tilbake, og kontrolløren mister fisken under måling, skal fisken godkjennes med forklaring på det inntrufne underskrevet av både kontrollør og deltaker. Deltaker vil da bli tildelt poeng etter gjennomsnittslengde på all fanget fisk i samme gruppe i den aktuelle økten Kontrollør skal notere hver fangst med lengdeangivelse på kontrollskjema og signere med sine initialer i høyre felt.

4 4.13 Etter endt økt krysses alle ubrukte felt for registrering av fangst ut, og kontrollskjema signeres med underskrift av deltaker og kontrollør. Deltaker bringer selv skjemaet til hovedkontrollør for den aktuelle gruppe Kontrollskjema som ikke er offisielt, riktig utfylt eller levert til hovedkontrollør innen 1 time etter endt økt, kan underkjennes av jury. Underkjent kontrollskjema resulterer i blank økt. 5: LANDFISKE : 5.1 Ved fiske fra land fordeles deltakere i soner. 5.2 Deltaker kan ikke bevege seg eller presentere fluer utenfor tildelt sone. Luftkast utenfor tildelt sone er tillatt dersom dette ikke forstyrrer nabofisker. 5.3 En sone består av området mellom to markører oppsatt ev arrangør og fortsetter i 90 graders vinkel ut fra land der markørene står. Det skal plasseres siktepinner bak markørene. Sonen opphører 1 meter fra land på andre siden. Ved elveskille/dele, gjelder fiske kun i den delen av elven hvor siktepinnene er satt. Ved tvilstilfeller skal det også plasseres grensepinner. Øyer som ligger innenfor sonen regnes kun som en del av sonen hvis juryen har opplyst om dette. Ellers regnes en øy som grense. 5.4 Hvis det fiskes på begge sider av et vassdrag, fastsettes sonegrense av jury. 5.5 Kommer fisken inn i nabosonen eller under kjøring, skal den bringes tilbake til egen sone så fort som mulig uten å sjenere nabofisker, som har rett til å forlange snøret kappet. Evt. protester avgjøres av juryen. 6: BÅTFISKE : 6.1 Ved båtfiske, skal juryen fastsette grenser for konkurranseområdet. Grensene skal opplyses av juryen på informasjonsmøtet for konkurransen. Det er ikke tillatt å bevege seg utenfor grensene. 6.2 Deltaker skal til enhver tid bruke beskyttelsesbriller ved båtfiske. Den som fraviker fra reglene om beskyttelse briller er selv ansvarlig. 6.3 Det er tillatt å fiske på samme side som ankerfestet dersom hele ankeret/drivankeret ligger i båten og ikke er til sjenanse for annen fisker. 6.4 Det er ikke tillatt å fiske stående i båt. 6.5 Under forflytning av båt ved bruk av årer eller motor, er fiske ikke tillatt. 6.6 Det er tillatt å for deltaker å ta pause på land. Meddeltaker i båten får tilleggstid tilsvarende brukt tid på land, men tilleggstiden kan ikke overstige 20 minutter. Hvis begge går i land, gis ingen tilleggstid. 7: REDSKAPS- OG UTSTYRSBESTEMMELSER: 7.1 Det er kun tillatt å benytte enhånds fluefiskeutstyr i konkurranser arrangert av NKFF. 7.2 Bruk av stenger, sneller, snører og fluer som ikke er allment kjent som fluefiskeutstyr, må godkjennes av juryen minimum 1 time før informasjonsmøtet for den aktuelle konkurransen. 7.3 Flytende nappindikatorer som festes til fortom/line er ikke tillatt. Tvilstilfeller skal være godkjent av jury på informasjonsmøtet forut for konkurransen. 7.4 Gjenstander ment som fortyngelse av fortom/line er ikke tillatt. 7.5 Det er tillatt å fiske med inntil tre fluer. 7.6 Det er tillatt å bruke fluer med synlige metallkuler eller annen synlig fortygning på max. 4mm i diameter. 7.7 Kun enkeltkroker er tillatt. 7.8 Det er ingen begrensninger i antall stenger som medbringes. På land kan stengene være monterte. I båt skal det til enhver tid bare være 1 montert stang pr. deltaker og reservestengene skal være umonterte.

5 7.9 Deltakere i NKFF s konkurranser er ansvarlige for eget utstyr Hvis fanget fisk skal settes tilbake, skal all fisk håves Hvis fanget fisk skal settes tilbake, skal det ved landfiske brukes oppbevaringsnett (keepnet) godkjent av juryen. Dette er deltakers ansvar gjennom hele økten og mistet oppbevaringsnett erstattes av deltaker Deltaker skal selv å sørge for godkjent rednings-/flytevest ved båtfiske. Den som fraviker fra reglene om flytevest er selv ansvarlig Anker/drivanker i båt er deltakers ansvar gjennom hele økten og mistet anker/drivanker erstattes av deltaker. 8: ARRANGØRER : 8.1 NKFF kan samarbeide med klubber og kommuner om arrangementer og inngå faste samarbeidsavtaler om dette. 8.2 Arrangør skal ha sendt en invitasjon til NKFF og fått den godkjent av styret i NKFF minimum 30 dager før påmeldingsfristen. Denne skal inneholde opplysninger om påmeldingsfrist, max. antall deltakere, fiskesteder, tidsplan, overnattingsalternativer, startavgift og fiskeslag. 8.3 Startavgiften skal dekke arrangørens utgifter (premier osv.), fiskekort, samt en startavgift til NKFF på kr pr. senior og kr.50.- pr. junior. Deltaker som ikke er medlem i NKFF, skal betale en ekstra avgift på kr.50.- til NKFF. I NM er startavgift til NKFF på kr pr. senior og kr pr. Junior 8.4 Arrangør pålegges å premiere minst 1., 2. og 3. plass i klassene junior og senior i NC konkurranser. I NM dekkes utgiftene til premier av NKFF. 8.5 Det er ikke tillatt for deltakere å treningsfiske i konkurranse-området etter påmeldingsfristen for konkurransen. Arrangør bes anmode andre om ikke å fiske i det aktuelle området i dette tidsrommet. 8.6 Signaler for start og stopp av en økt, skal være godkjent av juryen og opplyst på informasjonsmøtet for konkurransen. 8.7 Alle soner skal nummereres med start fra venstre. 8.8 Båter som skal benyttes i en konkurranse, skal være nummerert og utstyrt med rødt signalflagg. Deltakere med problemer, eller vitner til dette, gir signal om dette og heiser flagg. All konkurranse opphører til nytt startsignal er gitt av starter. Flagget skal kun brukes i nødstilfeller og utidig bruk av signal straffes. 8.9 Er det bare 1 deltaker i en båt, skal arrangør sørge for at det er en fluefiskende kontrollør i båten Hvis fanget fisk skal settes tilbake, skal det ved båtfiske være en kontrollør i hver båt. Juryen kan tillate at deltakere er kontrollører for hverandre, dersom det av praktiske grunner ikke er en kontrollør i baten Det skal være minst 1 sikkerhets-/reservebåt i tillegg til deltakerbåter. Oppnevnt jury kan vedta å se bort fra denne regel. Dette skal i så fall opplyses på informasjonsmøtet. 9: SPESIELLE REGLER FOR NM : 9.1 NM deles inn i 4 klasser: Junior, senior, lag og evt. mix. 9.2 Et lag består av 4 fiskere. Et lag kan stille med færre enn 4 deltakere. Manglende deltaker(e) på laget vil da bli registrert med blank økt. 9.3 Deltaker på et lag deltar automatisk også i individuell klasse, og kan også delta i mix-klassen. 9.4 Det premieres med medaljer for 1., 2. og 3. plass i klassene for junior, senior og lag. 9.5 Evt. mix-klasse består av enten 1 senior og 1 junior eller 1 kvinne og 1 mann. 9.6 Evt. mix premieres kun for 1. plass.

6 10: TREKNING: 10.1 Trekning foretas på informasjonsmøtet for en konkurranse I henhold til regel pkt.1.10, blir deltakere registrert og fordelt på soner eller i båter av et dataprogram godkjent av styret i NKFF Deltakere skal, hvis det er praktisk mulig, ikke bevege seg etter samme deltakere i mer enn en økt I NC-konkurranser hvor det av arrangementsmessige grunner må deles i flere grupper, skal de 6 høyest rangerte deltakerne på rankinglisten trekkes jevnt i gruppene. Deretter de 6 neste osv I NM trekkes 1 deltaker fra hvert lag i hver gruppe. Hvis det er 3 grupper, fordeles 1/3 av gruppe 4 i hver av de andre gruppene ved trekning Deltakerne i NC kan ikke deles i flere grupper enn antall økter. Disse gruppene skal være like store med max. variasjon på 1 deltaker. NM skal bestå av 3 grupper og 3 økter eller 4 grupper og 4 økter Minimum antall deltakere i en gruppe er Hvis to juniorer trekkes i samme båt, skal de utstyres med en kontrollør/roer i båten. Hvis dette ikke er mulig trekkes det på nytt. Dette kan fravikes av juryen Hvis en junior har nederste sone i en elv, skal det plasseres en kontrollør ved dennes sone. Hvis dette ikke er mulig trekkes det på nytt Deltakere i NM på samme lag eller i samme mix, kan ikke fiske sammen i båt eller fiske på samme soner. I så tilfelle må dette være godkjent og opplyst av juryen på informasjonsmøtet. 11: JURY : 11.1 Jury oppnevnes av arrangør og NKFF's konkurranseansvarlige styremedlem Juryen skal bestå av fem personer: to fra arrangør, NKFF's konkurranseansvarlige styremedlem, kaptein for VM-laget og 1 deltaker Juryen har ansvar for at det avholdes et informasjonsmøte for den aktuelle konkurransen minimum 3 timer i forkant av konkurransen Juryen skal bevitne og godkjenne trekning for konkurranser Juryen skal påse at alle soner og båter er av tilfredstillende karakter Juryen kan vedta å fravike disse regler dersom det er nødvendig: Pkt Juryen skal fastsette minstemål og opplyse om dette på informasjonsmøtet for konkurransen. Eventuelle endringer eller avgjørelser foretatt av juryen skal også opplyses på samme møte Juryen skal gi rettledning om forståelse av regelverket og ta avgjørelser i klagesaker Hvis en klage gjelder et jurymedlem, settes det inn stedfortreder Klager leveres skriftlig til juryen innen en -1- time etter endt økt, samt et gebyr på kr. 250, Dersom en klage tas til følge, blir de nødvendige justeringer foretatt og pengene tilbakelevert. Ved motsatt tilfelle, blir pengene fordelt 50/50 mellom arrangør og NKFF.

7 11.12 Virkemidler som kan tas i bruk av jury ved regelbrudd er: 1) Muntlig irettesettelse. 2) Skriftlig irettesettelse og tap av poeng. 3) Skriftlig irettesettelse og diskvalifikasjon fra den aktuelle økt (Blank økt). 4) Skriftlig irettesettelse og diskvalifikasjon fra den aktuelle konkurransen. 12: RESULTATLISTER OG RANKINGLISTE : 12.1 Det skal utarbeides resultatlister for NC, NM, VM-uttak, EM-uttak og rankingliste ved dataprogram godkjent av NKFF's styre. Disse skal omhandle alle offisielle klasser Resultatlister skal legges frem for deltakerne maximum 3 timer etter hver avsluttet konkurransedag Resultater sammenlagt for konkurransen og for uttak til internasjonale konkurranser, legges ut på nettsiden til NKFF maximum 2 dager etter avsluttet konkurranse Oppdatert rankingliste skal legges ut på nettsiden til NKFF maximum 2 dager etter avsluttet konkurranse Rankingpoeng for konkurranser gis etter følgende skala for henholdsvis inneværende sesong, forrige sesong, 2 år tilbake, 3 år tilbake og 4 år tilbake: 1) Seier i VM gir 150, 120, 90, 60, 30 poeng og alle på laget får samme poengsum. Sisteplass gir summen av max. poeng delt på antall deltakende lag. 2) Seier i EM gir 140, 112, 84, 56, 28 poeng og alle på samme lag får samme poengsum. Sisteplass gir summen av ma. poeng delt på antall deltakende lag. 3) Seier i andre internasjonale konkurranser gir 125, 100, 75, 50, 25 poeng. Sisteplass gir summen av max. poeng delt på antall deltakere. 4) Seier i NM gir 115, 92, 69, 46, 23 poeng. Sisteplass gir summen av max. poeng delt på antall deltakere. 5) Seier i NC gir 100, 80, 60, 40, 20 poeng. Sisteplass gir summen av max. poeng delt på antall deltakere. 6) Seier i andre konkurranser arrangert i samarbeid med NKFF gir 80, 64, 48, 32, 16 poeng Sisteplass gir summen av max. poeng delt på antall deltakere. 7) Tidligere poengsummer som er oppnådd av deltaker som ikke deltok i konkurranse i sist avsluttet sesong reduseres med 20%. Deltakers 15 høyeste poengsummer legges sammen. Deltaker med størst sammenlagt poengsum regnes som den høyest rangerte deltaker i NKFF's ranking og trekningsliste.

Norske Konkurransefluefiskeres Forbund Konkurranseregler f.o.m. 2008

Norske Konkurransefluefiskeres Forbund Konkurranseregler f.o.m. 2008 Norske Konkurransefluefiskeres Forbund Konkurranseregler f.o.m. 2008! Innhold Side Deltakelse 1-2 Forutsetninger for uttak av landslagstropp 2-3 Poengberegning og uttak 3-4 Kontrollørens oppgaver 4-5 Landfiske

Detaljer

Norske Konkurransefluefiskeres Forbund

Norske Konkurransefluefiskeres Forbund Norske Konkurransefluefiskeres Forbund Konkurranseregler f.o.m. 01.05.2011 1 DELTAKELSE 1.1 Alle samlinger og NM- og NC-konkurranser i regi av NKFF er åpne for alle. 1.2 Alle samlinger og konkurranser

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

NC i Fluefiske, Voss August 2016

NC i Fluefiske, Voss August 2016 Invitasjon NC i Fluefiske, Voss 05. 07. August 2016 I samarbeid med NKFF sa ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til a delta pa Norgescup i fluefiske pa Voss 05.-07.

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016

TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 TILLEGG TIL REGELVERK NPL 2016 Dette vedlegget fungerer som ett tillegg til WPBO regelverk for 2016 Innhold 2.1.1 Introduksjon & generell informasjon... 3 2.1.1.1 Registrering og «ranking»... 3 2.1.1.1.1

Detaljer

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler:

Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1 KLASSEINNDELING OG DISTANSER 1.1 Internasjonale stevner Norgescup hurtigløp består av en serie internasjonale konkurranser som arrangeres etter følgende regler: 1.2 Klasser/distanser Det konkurreres

Detaljer

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET HVEM ER VI? Fluefiske etter ferskvannsfisk, er allerede en godt etablert sport internasjonalt. I verdenssammenheng

Detaljer

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere)

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere) Bergen B S B Senior Bowlere -- (Bergen Senior Bowlere) Bergen Senior Bowlere () Senior Bowlere 60 + (SB 60+) Åsane Senior Bowlere () Utgave nr. 5 22.08.2011 Sammendrag: Konkurransekomiteene i BPB, BSPB

Detaljer

Norges castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2014. Cupen består av følgende 5 stevner:

Norges castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2014. Cupen består av følgende 5 stevner: Norges castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2014. Cupen består av følgende 5 stevner: 26.-27. april Kristiansand Kr.sand JFF Vågsbygd idrettspark

Detaljer

Innbydelse til Slopestyle NorgesCup Vierli 19.Desember 2015 WSF Renn National

Innbydelse til Slopestyle NorgesCup Vierli 19.Desember 2015 WSF Renn National Innbydelse til Slopestyle NorgesCup Vierli 19.Desember 2015 WSF Renn National Hovedsponsor: KIF Snowboards sponsorer: - 1 - VELKOMMEN til NorgesCup Slopestyle, National, i Vierli Terrengpark Norges Snowboardforbund,

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med Norges cup status i Bmx plikter å gjennomføre i henhold til gjeldende BMX reglement og denne norm. Normen må tilpasses

Detaljer

Norges Castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2015. Cupen består av følgende 5 stevner:

Norges Castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2015. Cupen består av følgende 5 stevner: Norges Castingforbund inviterer i samarbeid med medlemsforeninger og sponsor til Norgescup i fluekasting 2015. Cupen består av følgende 5 stevner: 25.-26. april Kristiansand Kr.sand JFF Jegerbergsvann

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2017 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Innhold: Norgesmesterskap 2017 Norgescup 2017 Sist endret: Kartingseksjonen NBF 1/1/2017 Reglement for Norgesmesterskap 1. Innbydelse Det arrangeres

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2016 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Innhold: Norgesmesterskap 2016 Norgescup 2016 Sist endret: Kartingseksjonen NBF 1/1/2016 Reglement for Norgesmesterskapet 1. Innbydelse Det arrangeres

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap i Killing 16. 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og Killingklubben 1. Regler

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2016 Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 10. NORGESMESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting. I tillegg til bestemmelsene i

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER TSF TIRSDAGSREGATTA

SEILINGSBESTEMMELSER TSF TIRSDAGSREGATTA Sist oppdatert 10.04.2011 av LD/CR SEILINGSBESTEMMELSER TSF TIRSDAGSREGATTA Tromsø seilforening VHF kanal 6 (Under regatta) Adresse: Postboks 1130, 9262 Tromsø E-postadresse: post@tromsoseil.no Hjemmeside:

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 MUSIKK-REGLER FRA 1.JUNI 2014 Fra 1.juni 2014 er det tillatt med sangtekst for alle individuelle juniorklasser. I likhet med seniorklassene og

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2016 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 2/5,9/5,23/5,30/5,6/6,13/6,20/6

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMESTERSKAP OG NORGESCUP I RACING 2014 Kunngjort 10.03.2014

KONKURRANSEREGLEMENT NORGESMESTERSKAP OG NORGESCUP I RACING 2014 Kunngjort 10.03.2014 1. Innbydelse Det arrangeres individuelt NM i racing. I tillegg organiseres noen klasser i Norges Cup. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR og den enkelt konkurranses tilleggsregler, gjelder disse bestemmelser.

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016

SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle. Ålesund 6. 8. mai 2016 SEILINGSBESTEMMELSER NC2 Norgescup for Optimist A, Optimist B og E-jolle Ålesund 6. 8. mai 2016 Organiserende myndighet: Ålesunds Seilforening www.aasf.no 1 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NC 1 / HAVFONNCUP

SEILINGSBESTEMMELSER NC 1 / HAVFONNCUP SEILINGSBESTEMMELSER NC 1 / HAVFONNCUP Norgescup for Rs Feva Rødtangen 7-8 mai 2016 Organiserende myndighet: Drammens Seilforening www.dsf.no Telefon: 90842159 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013)

Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013) Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013) Hjelpekorpset skal inneha og videreutvikle en kompetanseplan for Røde Kors Hjelpekorps, i tråd med samfunnets

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.7 2015

Infoskriv TKRG nr.7 2015 Uttakskriterier EM 2016 Mesterskapet, som er et mesterskap for senior tropp og junior lag, avholdes 13.juni- 19.juni 2016 i Holon, Israel. Uttakskriteriene er vedtatt på NGTFs styremøte 4.desember 2015.

Detaljer

Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015

Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015 Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015 1 Innholdsfortegnelse Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb...4 Kapittel 1- Om utstilleren... 4 1 Krav til medlemskap...4

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

Datoer for seilcup/onsdagsregattaer 2014

Datoer for seilcup/onsdagsregattaer 2014 Datoer for seilcup/onsdagsregattaer 2014 Arrangør: CSF/VSF Våren 2014 Nr Dag Dato Type start 1 Onsdag 7. mai Fellesstart 2 Onsdag 14. mai Gunderstart 3 Onsdag 21. mai Fellesstart 4 Onsdag 28. mai Gunderstart

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Ajourført 28. juni 2008 Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn for barn opp til og med 12 år

Detaljer

KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING. - standard fiskeutstyr - Rev. 21.03.2011 - Norges Castingforbund

KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING. - standard fiskeutstyr - Rev. 21.03.2011 - Norges Castingforbund KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING - standard fiskeutstyr - Rev. 21.03.2011 - Norges Castingforbund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regler 3 2. Ørret presisjon 4 3. Ørret lengde 5 4. Sjøørret lengde 6 5. Laks

Detaljer

Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial. 25.-26. april 2015 på Fjærholmen. arrangør Tønsberg Seilforening

Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial. 25.-26. april 2015 på Fjærholmen. arrangør Tønsberg Seilforening Norges- Cup for Optimist og Zoom 8, 29er E-jolle, Laser 4.7 og Laser Radial 25.-26. april 2015 på Fjærholmen arrangør Tønsberg Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening

Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Norges Cup for Laser 4.7, Laser radial, Laser standard og Europajolle. 09. 11. mai 2014 Organiserende myndighet: Askøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

1.1 Avtaleinngåelse Denne avtalen trer i kraft ved fullført påmelding (betalt deltakeravgift) til Studentlekene Tromsø 2016.

1.1 Avtaleinngåelse Denne avtalen trer i kraft ved fullført påmelding (betalt deltakeravgift) til Studentlekene Tromsø 2016. 1.0 Om avtalen 1.1 Avtaleinngåelse Denne avtalen trer i kraft ved fullført påmelding (betalt deltakeravgift) til Studentlekene Tromsø 2016. 1.2 Partene 1.2.1 Studentlekene Tromsø 2016, med mandat fra Tromsøstudentenes

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer.

SØKNADSSKJEMA. for. arrangement av cuper og turneringer. SØKNADSSKJEMA for arrangement av cuper og turneringer www.fotball.no/turneringer Inneholder også: - gjeldende regler og retningslinjer for arrangører Norges Fotballforbund Oppdatert januar 2007 Gjeldende

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap 2015 Andunge (Åpent) Asker 4. 6. september 2015 Organiserende myndighet: Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker www.asker-seilforening.no Telefon: 66 79 88

Detaljer

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 Henri Lloyd Doublehanded Serie Oslofjord 2014 Arrangør: Bærum Seilforening Seilasene vil bli arrangert mandag 19. mai, mandag 2. juni, mandag 18. august og mandag 1.

Detaljer

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser

Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012. Seilingsbestemmelser Stavanger Seilforening Junior Cup 2-3 juni 2012 Seilingsbestemmelser I SAMARBEID MED Side 1 av 6 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2009-2012

Detaljer

TRIAL. Regioncup Sør Arrangørhåndbok. Regionscup Sør. Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland

TRIAL. Regioncup Sør Arrangørhåndbok. Regionscup Sør. Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland Regionscup Sør TRIAL Region Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland for: Regionscup Sør (RCSør) Oppvisning 1 1 Generelt... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3

Detaljer

KNS og OS Onsdagsseilaser for Tur og havseilere (NOR-rating uten spinnaker)

KNS og OS Onsdagsseilaser for Tur og havseilere (NOR-rating uten spinnaker) KNS og OS Onsdagsseilaser for Tur og havseilere (NOR-rating uten spinnaker) Onsdagsseilasen erstatter KNS tradisjonelle turseilercup, men forsøker å ta opp i seg det beste fra den. De forandringene fra

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2015 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Sist endret: 12.06.2015 Kartingseksjonen NBF 1/1/2015 Spesialreglement for Formel-K Kunngjort 2015-01-01 Reglement for Norgesmesterskapet 1. Innbydelse

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

SAS INTERSKANDINAVISK

SAS INTERSKANDINAVISK SAS INTERSKANDINAVISK Oselvar regatta 23. august 2014 Arrangør: Havn: Arena: / SAS seil-klubb Norge Mildevågen, Bergen Ytre Fanafjorden / Korsfjorden SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 03.08. 2014 Seilingsbestemmelsene

Detaljer

KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING standard fiskeutstyr

KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING standard fiskeutstyr KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING standard fiskeutstyr Rev. 20.11.2013 - Norges Castingforbund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regler 3 2. Ørret presisjon 4 3. Ørret lengde 5 4. Sjøørret lengde 6 5. Laks

Detaljer

5. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE Lørdag 12. og søndag 13. September. 5.1.1. Lørdag første varselsignal 10:55. 5.1.2. Søndag - første varselsignal 10:55.

5. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE Lørdag 12. og søndag 13. September. 5.1.1. Lørdag første varselsignal 10:55. 5.1.2. Søndag - første varselsignal 10:55. Seilingsbestemmelser PelleP Vestfold Cup #9 samt Kretsmesterskap for Optimist 2009, Klasser Optimist, Zoom8, Laser Radial, Europa og 29 er 12. -13. September 2009 Larvik Seilforening www.larvikseilforening.no

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 DANSEKRITERIER FOR TRIO... 3 3.0 BEGRENSNINGER... 4 4.0 ALDERSKLASSER... 4 5.0 NIVÅINNDELING... 5 6.0

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

BERGENS SEILFORENING NM KNARR 22. - 24. JUNI 2012 SEILINGSBESTEMMELSER

BERGENS SEILFORENING NM KNARR 22. - 24. JUNI 2012 SEILINGSBESTEMMELSER BERGENS SEILFORENING NM KNARR 22. - 24. JUNI 2012 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap

Norsk Årsklassemesterskap Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2014 Stavanger svømmehall 25.-27. april Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2014 side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE

KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE KONKURRANSEREGLER TILLEGG FOR KONKURRANSER I NORGE Informasjonen i dette dokumentet er kun norske tilpasninger og informasjon. European Cheer Union (ECU) sitt reglement må leses i tillegg. Vi anbefaler

Detaljer

Konkurransereglement modellfly

Konkurransereglement modellfly Konkurransereglement modellfly NLF Modellflyseksjonen Norges Luftsportforbund Versjon: 1.0 Vedtatt av Seksjonsmøtet 21. mars 2015 Erstatter alle tidligere bestemmelser. NLFs konkurransereglement er bestemmende

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Lindy Hop dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 GRUNNTRINN... 3 3. 0 BESKRIVELSE / KARAKTER... 3 4.0 BEGRENSNINGER... 3 5.0 ALDERSKLASSER... 3 6.0 NIVÅINNDELING...

Detaljer

IOM. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon 1.1. Norgesmesterskap oktober 2016 Organiserende myndighet: Norsk Modellseilforening 1 REGLER

IOM. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon 1.1. Norgesmesterskap oktober 2016 Organiserende myndighet: Norsk Modellseilforening 1 REGLER IOM 1 REGLER Norgesmesterskap 29.-30. oktober 2016 Organiserende myndighet: Norsk Modellseilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene

Detaljer

KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING. - standard fiskeutstyr - Rev Norges Castingforbund

KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING. - standard fiskeutstyr - Rev Norges Castingforbund KONKURRANSEREGLER FLUEKASTING - standard fiskeutstyr - Rev. 21.05.2015 - Norges Castingforbund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regler 2 2. Ørret presisjon 3 3. Ørret lengde 4 4. Sjøørret lengde 5 5. Laks

Detaljer

Seilingsbestemmelser Norgescup for Optimist og Zoom8 9.-11. mai 2014

Seilingsbestemmelser Norgescup for Optimist og Zoom8 9.-11. mai 2014 Seilingsbestemmelser Norgescup for Optimist og Zoom8 9.-11. mai 2014 1 Regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Norges Seilforbund (NSF) generelle

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER

INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER INTER CITY 2015 Sponsor: SEILINGSBESTEMMELSER Organiserende myndighet er Molde Seilforening i samarbeid med Ålesunds Seilforening. 1 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert

Detaljer

SOMMERREGATTA Hjellestad, 22. - 23. august 2015

SOMMERREGATTA Hjellestad, 22. - 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER SOMMERREGATTA Hjellestad, 22. - 23. august 2015 KM Joller 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Regattaen er klassifisert

Detaljer

KRETSMESTERSKAP / MR-CUP 5:2015

KRETSMESTERSKAP / MR-CUP 5:2015 KM / MR-CUP 5-2015 1 av 5 KRETSMESTERSKAP / MR-CUP 5:2015 Seilingsbestemmelser Ålesunds Seilforening 19-20 September 2015 1. Regler 1.1. NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame,

Detaljer

2015/2016. Nyheter denne sesongen

2015/2016. Nyheter denne sesongen 2015/2016 Nordland Tournament 1 Svolvær 29.8 6.9 Nordland Tournament 2 Sandnessjøen 10.10 18.10 Nordland Tournament 3 Mo i Rana 7.11 15.11 Nordland Tournament 4 Bodø 15.12 20.12 Nordland Tournament 5 Sortland

Detaljer

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM Infoskriv nr.2 januar 2015 Vi er kommet et lite stykke inn i 2015 og derfor også et stykke inn i ny komité periode.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio

Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio Konkurransereglement Swing, Salsa & Rock n Roll Trio dansing.no Innhold 1.0 HVEM KAN DELTA... 3 2.0 DANSEKRITERIER FOR TRIO... 3 3.0 BEGRENSNINGER... 4 4.0 ALDERSKLASSER... 4 5.0 NIVÅINNDELING... 5 6.0

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

KAPITTEL 2 SPILLEREGLER.

KAPITTEL 2 SPILLEREGLER. KAPITTEL 2 SPILLEREGLER. 1 GENERELT Alle dartsturneringer i Norge skal arrangeres i henhold til NDFs spilleregler. Bare spillere som har betalt forbundskontingenten har anledning til å delta i turneringer

Detaljer

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 NMK Gol Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Telefon Løpsdagen / Hjemmeside...

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Arendals Seilforening arrangerer NORGESMESTERSKAP 2012 for E-Jolle Lag 21. til 23. september 2012 SEILINGSBESTEMMELSER ORGANISERENDE MYNDIGHET: Arendal Seilforening 1. REGLER: 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT

2. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT Milde Båtlag JOLLE / OSELVAR - TRIMMEN 2014 Treningsseilaser, serieseilas, for Milde Båtlags joller og oselvar på mandagskvelder kl. 18.45. Seilasene vil finne sted på følgende dager: Joller 5/5,12/5,19/5,26/5,2/6,16/6,

Detaljer

STATUTTER FOR NORGESMESTERSKAP SPRANG 2017

STATUTTER FOR NORGESMESTERSKAP SPRANG 2017 STATUTTER FOR NORGESMESTERSKAP SPRANG 2017 Individuelt Norgesmesterskap i sprangridning Det henvises generelt til KR I, Kap. 5. 1. NM-S er åpent for alle ryttere, NM-S-U er åpent for juniorer og unge ryttere

Detaljer

Tevlingsreglement STIHL-CUP. Revidert våren 2014 av Stener Bratlien og tevlingsnemda i NBU

Tevlingsreglement STIHL-CUP. Revidert våren 2014 av Stener Bratlien og tevlingsnemda i NBU Tevlingsreglement STIHL-CUP Revidert våren 2014 av Stener Bratlien og tevlingsnemda i NBU REGEL FOR STIHL-CUP FORORD NBU og Andreas Stihl AS samarbeider om arrangering av Stihl-cup. Tevlinga legges opp

Detaljer

Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 LYS

Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 LYS Seilingsbestemmelser regattaserien 2011 Seilingsbestemmelser 2011 Seilingsbestemmelser Regattaserien 2011 1. Regler 1.1 Seilasene er underlagt Norges Seilforbunds til enhver tid gjeldende kappseilingsregler

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale

2016/2017. Nyheter denne sesongen. Antall turneringer og mastersfinale Det spilles 8 delturneringer + mastersfinale 2016/2017 Nordland Tournament 1 Sortland 21.8 28.8 Nordland Tournament 2 Mo i Rana 4.10 9.10 Nordland Tournament 3 Svolvær 5.11 13.11 Nordland Tournament 4 Bodø 6.12 11.12 Nordland Tournament 5 Sandnessjøen

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA

Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA 1 Invitasjon og Tilleggsregler NM og NC - Runde 3-2015 For DRIFTING på Frøya Motorsportsenter 26. 28. Juni NMK FRØYA 2 I. PROGRAM... 4 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 5 2.1 Løpene teller i:... 5 2.2

Detaljer

Tildelingsreglement for Oslostudentenes Idrettsklubb

Tildelingsreglement for Oslostudentenes Idrettsklubb Tildelingsreglement for Oslostudentenes Idrettsklubb Stiftet den 16. September 1882 Vedtatt på Årsmøte den.. Side 1 av 6 I. HEDERSTEGN & UTMERKELSER 1 Hederstegn II. TILDELINGSREGLEMENT & PROSJEKTSTØTTE

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 SERIESEILASEN 2013

BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 SERIESEILASEN 2013 BÆRUM SEILFORENING Stiftet 18/9 1921 SERIESEILASEN 2013 Arrangør: Bærum Seilforening Seilasene vil bli arrangert følgende onsdager: Mai: 15., 22. og 29. Juni: 5., 12. og 19. August: 21. og 28. September:

Detaljer

SOMMERREGATTA KNARR 18. - 19. JUNI 2016 SEILINGSBESTEMMELSER

SOMMERREGATTA KNARR 18. - 19. JUNI 2016 SEILINGSBESTEMMELSER Bergens Seilforening SOMMERREGATTA KNARR 18. - 19. JUNI 2016 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.3 Klassereglene

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven

Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven Instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN)1. februar 2013. I. Gjennomføring Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen:

Detaljer

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår.

Avslutning med finale, hvor de beste båtene/seilerne så langt i serien seiler A finale. Kriterier kunngjøres senere, men innen nyttår. Vinterseiling Snipe 2 0 1 5-2 0 1 6 Treningsseilaser for sniper på lørdager kl. 11.30. Seilasene vil finne sted på følgende lørdager (fortrinnsvis første lørdag i måneden): 2015: 10/10, 7/11, 5/12. 2016:

Detaljer

Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen(-e) som er ved OS regattakontor, Lille Herbern

Beskjeder til deltagerne vil bli slått opp på den offisielle oppslagstavlen(-e) som er ved OS regattakontor, Lille Herbern SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER NM/Klassemesterskap Formula 18 Oslo Seilforening 31/8 1/9 2013 1.1* Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. NSFs regler for Norgesmesterskap

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

IOM. Norgesmesterskap oktober 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon 1.0

IOM. Norgesmesterskap oktober 2017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening. SEILINGSBESTEMMELSER Versjon 1.0 IOM Norgesmesterskap 14. - 15. oktober 017 Organiserende myndighet: Sandefjord Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene

Detaljer

Mesterskapsreglement for Drifting

Mesterskapsreglement for Drifting Mesterskapsreglement for Drifting 2015 Driftingseksjonen NBF 1/1/2015 Norgesmesterskap Kunngjort 01.01.2015 10. NORGES MESTERSKAP I DRIFTING. 1.Innbydelse Det arrangeres Norgesmesterskap for førere i drifting.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING

NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING NORM FOR NORGESCUP BMX OG BMX-RANKING Arrangører som av NCF blir tildelt ritt med cup-status, plikter å gjennomføre disse etter denne norm. Normen må tilpasses det antall klasser rittet er åpent for. Om

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2011

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2011 Innbydelse til Norgesmesterskapet 2011 FS-4, FS-8, FSR-4, FF, FFR og Canopy Piloting. Det inviteres med dette til Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2011 i regi av Tønsberg Fallskjermklubb i perioden

Detaljer

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AVSNITT 1. FORMÅL VIRKE MEDLEMMER 1. Formål og virke Amcar Follo skal fremme og stimulere til bruk av egen amcar gjennom faste ukentlige treffsteder, og å arrangere samkjøring til

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer