Distrikt 18 Vestfold. INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00. Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distrikt 18 Vestfold. INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00. Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke"

Transkript

1 Distrikt 18 Vestfold INNKALLING TIL ÅRSMØTE onsdag 4. mars kl. 19:00 i distrikt VESTFOLD Sted: Skjeestua 1. etg., Stokke DAGSORDEN: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering a. Valg av møteleder b. Valg av 2 personer som tellekorps c. Opptelling av antall stemmeberettigede d. Valg av referent e. Valg av 2 personer for undertegning av protokoll 3. Årsberetning for 4. Regnskap 5. Handlingsplan og budsjett 6. Innkomne forslag 7. Valg 8. Petter Schjørns Minnefond Husk at medlemskontingent for må være betalt for at man skal ha møte- og stemmerett på årsmøtet.

2 ÅRSBERETNING for Styret har hatt følgende sammensetning: Formann/Styreleder Ottar Steinstø Nestleder Brita Bergan Lønn Kasserer Anne B. Nicolaysen Sekretær Jan Marthinsen Styremedlem Henning Hansen Styremedlem Helene Johansen Varamedlem Trine Hoem Varamedlem Erik Askerød Andre verv: Inger Faugstad Gro Røse Baklie Terje Johansen Vidar Haarberg Esa Viitala Arve Holm Kjell-Erik Fogstad Revisor Revisor Instruktør og dommer, sommer og vinter, instr. ruin. Instruktør og dommer, sommer Instruktør og dommer, sommer Distriktsinstruktør Beredskapsansvarlig og materialforvalter Det er i perioden avholdt 7 styremøter. Medlemmer: NRH Vestfold har 81 medlemmer pr Dette er 14 flere enn ved forrige årsskifte. Følgende har innsatsnål: Vidar Haarberg Knut Bever Freng Hans Rolf Frøyd Æresmedlem: Terje Johansen ble i 2006 utnevnt som æresmedlem av NRH Aktiviteter i Vestfold i : Orienteringsprøve Fysisk test A- og B-prøver Weekendsamling hos Terje Østlie. 2 medlemsmøter. Vestfoldsamling. Jevnlige A og B treninger.

3 Godkjente ekvipasjer: Distriktet har 4 aktive A-godkjente ekvipasjer pr : Brita Bergan Lønn med labrador Happy Silje Eftang med schäfer Fanta Silje Steinstø med flatcoated retreiver Effi Henning Hansen med malinois Ståle Det ble ingen nye godkjente A-ekvipasjer i. Ved årsskiftet har distriktet 7 B godkjente ekvipasjer: Trine Hoem med storpuddel Kito Erik Askerød med rottweiler Rally Gro Røse Baklie med tervouren Mossa Kjell-Erik Fogstad med schäfer Fanta Clary Carlsen med riesenschnauser Exy Rita Hessen med border collie Ozzy Benth Zärnblom med groenendael Chac Økonomi og drift: Som Regnskapet viser, har det vært et overskudd i på mot et godkjent budsjettunderskudd på Den store differansen på mellom budsjett og resultat skyldes i hovedsak 2 forhold: 1. Vi hadde budsjettert med mange ny A-godkjenninger som ville ført til store kostnader, f.eks. innkjøp av hundeførersekker og annet utstyr. 2. Vi mottok, ganske uventet og ubudsjettert, gaver på til sammen Gavene kom dels fra at de pårørende til en som ble funnet omkommet anmodet om at beløp som ville bli brukt i forbindelse med begravelsen, i stedet ble gitt som gaver til oss. Dette utgjorde til sammen Vi fikk også en gave fra NNN-klubben Nortura Tønsberg på kr , uten noen spesiell begrunnelse. Vi vil spesielt fremheve en person som har gitt oss en stor personlig gave. Dette gjelder Sonja Bjørg Engstrøm fra Svarstad. Hun ga oss først , og senere På forespørsel oppgir hun som grunn «at hun gleder seg over å se glade, arbeidende hunder». Vi har ikke hatt spesielt stort hell med oss i å søke støtte fra fond og stiftelser, selv om vi har hatt et stort antall søknader inne.

4 Årsrapport fra treningslag midt-fylket Treningsgruppen har trent på onsdager og søndager gjennom hele året, med noe mindre aktivitet på onsdager høst/vinterhalvåret, men allikevel med 3-6 faste deltakere. Nivået på deltakerne har variert fra nybegynner til A-hundeførere. Det har også kommet til flere nye i løpet av året. Treningene foregår uten fast instruktør, men A-Godkjente hundeførere fordeler ansvar seg imellom for treningene. Treningene har vært veldig varierte, med rundering, spor, innendørssøk, under/i snø, vann og praktiske oppgaver. Noen i gruppen har også deltatt på A/B treninger en helg i mnd., med utfordrende spor, rundering, søk i urbane strøk, søk i snø, søk i bygg, praktiske oppgaver og døgngamle oppgaver, samt helikoptertrening med Sea King på Rygge. For teningslag midt Brita Bergan Lønn

5 Årsrapport fra treningslag nord Treningslaget i nord har hatt jevnlige treninger hele året på søndagene. Vi er en fast gjeng på 5-7 deltagere og trener på forskjellige steder i Hortensområdet hver søndag. Det sendes ut invitasjon på mail i tillegg til treningslista, og folk melder om de kommer eller ikke. Vi har en instruktør, Terje Johansen, som stort sett kommer hver helg. For treninglag nord Henning Hansen

6 Årsberetning fra Beredskapsansvarlig i NRH Vestfold Totalt bistod vi ved 59 aksjoner i, hvorav 26 i Vestfold. Når det gjelder aksjoner i eget distrikt var det en oppgang fra i fjor, hvor vi hadde 17 aksjoner. Så året har fulgt trenden fra tidligere, med økende antall aksjoner på årsbasis. På slutten av året har Vestfold 7 B-godkjente ekvipasjer, hvorav 3 kan gå opp til A- godkjenning i. Alle våre 4 A-ekvipasjer har bidratt på flere aksjoner både i eget distrikt og i nabodistrikter. Distriktet har på alle sine aksjoner bidratt med operativ leder i tillegg til hundeekvipasjer. Vi har også bidratt med operativ leder på leteaksjoner utenfor eget distrikt. Det ble avholdt flere A/B-treninger med noe varierende oppmøte. Kjell-Erik Fogstad Beredskapsansvarlig Dio 18 Vestfold

7 ÅRSBERETNING DISTRIKTSINSTRUKTØR NRH VESTFOLD Det faglige nivået blant NRH Vestfolds godkjente ekvipasjer holder et høyt nivå. Det gjøres også en god jobb for å utdanne flere godkjente redningshunder og hundeførere. I løpet av året er det gjennomført flere samlinger med ulike tema for A og B hundeførere med det for øyet at de skal være bedre forberedt ved utrykning til redningsaksjoner. 1 hundefører har gjennomført kursopplegg i samarbeid med SWDI med fokus på søk med hund etter mennesker under vann. NRH Vestfold har behov for flere instruktører. Av den grunn ble aktuelle kandidater spurt om de kunne tenke seg dette ved neste utdanningstilbud, antakeligvis i Flere har meldt sin interesse og det er svært positivt. Samarbeidet med styret og Beredskapsansvarlig er meget godt. Oslo 8. februar Arve Holm Distriktsinstruktør NRH Vestfold (til )

8 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Balanse Eiendeler Bokført Bokført 2013 Kundefordringer 0 0 Bank Brukskonto Bank Sparekonto Egenkapital og gjeld Bokført Bokført 2013 Annen egenkapital Pr Udisponert resultat Overskudd 0 Udekket tap Leverandørgjeld Faktura fra NRH Buskerud, betalt Side 1 av 1

9 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Driftsregnskap Inntekter Bokført Budsjett Avvik til avvik Bokført Deltakeravgift, inntekter Budsjetterte med flere eksterne deltakere på Vestfoldsamlinga Grasrotandelen Sponsorinntekter Tilskud fra NRH for støttemedlemmer Ikke budsjetterbart, fra NRH sentralt Kompensasjon for bortfall automatinntekter Kompensasjon MVA Avhengig av myndighetenes vedtak og vårt forbruk Andre driftsrelaterte inntekter Uventet tilskudd fra Natur og ungdom for del av B-ukas arbeid Ikke øremerkede bidrag, gaver Uventede gaver 0 Driftsinntekter Høyere inntekter enn budsjettert Kontonr. Kontonr. Utgifter Bokført Budsjett Avvik til avvik Bokført Inventar, utgiftsført Datautstyr, hardware, utgiftsført GPS-utstyr, utgiftsført Hundeførerutstyr, utgiftsført Budsjettert med flere nye hundeførere Kontorrekvisita Trykksaker Ikke kjøpt inn i Medlemsmøter, leie lokaler Budsjettert med flere medlemsmøter Medlemsmøter, bevertning Budsjettert med flere medlemsmøter Medlemsmøter, honorar foredragsholder Ikke benyttet i Treningslagsutgifter, diverse Ikke benyttet i Treningslagsutgifter, leie lokaler Apellgruppe - ikke budsjettert med utgifter til lokale Treningslagsutgifter, bevertning Kun brukt til sommeravslutning Treningslagsutgifter, gaver Telefon Ikke benyttet i Mobiltelefon Internett/bredbånd Sambandsutstyr, lisens Webside_adresse Ikke budsjettert med utgifter til domene-leie Porto Brukt til brev til gave-givere. 0 Side 1 av 2

10 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Driftsregnskap Utgifter Bokført Budsjett Avvik til avvik Bokført Reisekostnader diverse Kursutgifter, diverse Kursutgifter budsjettert her. Delt opp ved bokføring Kursutgifter, leie lokale Ikke avholdt flere kurs som trengte lokaler Kursutgifter, bevertning Se konto Kursutgifter, honorar instruktør/trener Se konto Kursutgifter, gaver Se konto Kursutgifter, overnatting deltakere/instsruktører Se konto Diverse gaver Støtte til kursdeltakelse Se konto Styremøter, refusjon av utgifter Årsmøteutgiter, diverse Årsmøteutgifter, leie lokaler Årsmøteutgifter, bevertning Ikke benyttet i Årsmøteutgifter, gaver Offentlige avgifter Bank og kortgebyrer Driftsutgifter Brukt mindre enn budsjettert Kontonr. Kontonr Bokført Budsjett Bokført Finansinntekter Avvik til avvik 8050 Renteinntekt Ikke budsjettert. For det meste renteinntekter på sparekonto Finansinntekter Høyere enn budsjettert 6825 Driftsresultat Bokført Budsjett Avvik til avvik Bokført 2013 Driftsinntekter Flere inntekter enn budsjettert Minus Driftsutgifter Brukt mindre enn budsjettert Sum Pluss Finansinntekter Flere inntekter enn budsjettert Resultat Stort avvik mot budsjett pga. uventede inntekter og brukt mindre enn budsjett Side 2 av 2

11 Vi har gitt gjennom bilagene for 20L4 mot regnskapet og funnet det i orden. Regnskapet er ryddig fon ogstemmer mot bank. Regnskapet tor 2OL4 anbefales godkjent av irsmotet. Larvik 31. januar,?'nfofuhll Gro Rose Baklie /,r"%qh/ Inger Faugstad

12 Utstyrsbeholdning pr Navn Antall Beskrivelse Silva hodelykt 1 stk Til sekker Silva batteri 2 stk Til sekker Jervenduk Orange 0 stk Til sekker Sekketrekk NRH 2 stk Til sekker Kartmappe 3 stk Til sekker Vannfast blokk 1 stk Til sekker Vannfast penn 1 stk Til sekker Kompass 3 stk Til sekker Termos 0 stk Til sekker GPS-antenne 1 stk Bilantenne til 62 s Telefon 1 stk Nokia OL-telefon OL-vest 1 stk xs Radioer 22 stk Ørepropper 5 stk Antenne 1 stk Radio lang Telt 1 stk Lavo 6-8 Sekk 1 stk NRH kopper 9 stk Blå bøker 5 stk Blå bøker innhold 9 stk GPS 21 stk Sorte bager 6 stk Til hundeførere

13 Hundeførersekker 3 stk Innhold i HF-sekken (er tatt med i hovedoversikten) Sekk Silva hodelykt 1 ekstra batteri Kartmappe Kompass Sekketrekk Termos Jervenduk orange Dekken til hund Vannfast Blokk Vannfast penn Redningsvest Hundefører Redningsvest hund Hjelm Kasteline Ispigger til sko 6 Stk 5 Stk 6 Stk 6 Stk 6 Stk OL-Pc Skriver Lammineringsmaskin 5 Stk 1 Stk 1 Stk

14 AKTIVITETSPLAN NRH VESTFOLD (Foreløpig, slik den foreligger på Årsmøtet) Årsmøte Medlemsmøte Vestfoldsamlingen O-prøve,F-test Samlingshelg A prøver Grunnkurs 11-12/4 og 18-19/4- Oppfriskning Førstehj. Februar, dato ikke fastlagt Elveredning A/B treninger Dato ikke fastlagt En gang pr. måned Trening med Sea King Dato ikke fastlagt

15 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Budsjettforslag Fordelt pr. "aktivitet" Konto BA/Operativ leder Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Mobiltelefon Ingen utg. til fasttelefon i, bare mobiltlf Internett/bredbånd Har ikke bredbånd lenger Kursutgifter, diverse BA/OL-kurs, 3 personer. Regnet reisekostnader tur-retur Sandefjord-Gardermoen for 3 personer. 0 Mulig NRH sentralt tar kostnaden, men det vet vi ikke ennå. Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Distriktsinstruktør Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Reisekostnader diverse Lar budsjettpost stå som budsjettert for, selv om utg. i var mindre. Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Drift NRH Vestfold Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Tilskudd fra NRH for støttemedlemmer Avgjøres av NRH sentralt. Usikker på om vi får noe i Kompensasjon for bortfall automatinntekter Samme beløp som i Kompensasjon MVA Usikker på prosentsats på kompensasjonen. Avgjøres av NRH sentralt. Beholdt samme beløp som 0 budsjettert for Annen renteinntekt Finansinntekt: Renter av bankinnskudd Webside_adresse Utgifter til domene-leie (web-side) 6940 Porto Portoutgifter i forbindelse med innkomne gaver Reisekostnader diverse Det er ikke noe REP-møte i Diverse gaver Styremøter, refusjon av utgifter Kompensasjon for styremedlemmers utgifter i forbindelse med vervene Offentlige avgifter Frivillighetsregisteret - årsavgift 7770 Bank og kortgebyrer Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Grasrotandelen Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Grasrotandelen Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Side 1av 3

16 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Budsjettforslag Fordelt pr. "aktivitet" Konto Grunnkurs Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Kursutgifter, diverse Kursutgifter, leie lokale Har fått tilgang til gratis lokale Kursutgifter, bevertning Kursutgifter, honorar instruktør/trener Kursutgifter, gaver Kursutgifter, overnatting deltakere/instruktører Sum Maksgrense 5000, satt på styremøte 6.1., holdt ikke Grunnkurs i. Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Hundeførere Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Andre driftsrelaterte inntekter Studieforbundet natur og miljø (for B-ukas arbeid) GPS-utstyr, utgiftsført Trenger oppdatert utstyr + utstyr til mulige nye hundeførere. NY Sambandsutstyr nødnettradio Reservebatteri, 230V-lader og øreplugger til 7 nødnettradioer Hundeførerutstyr, utgiftsført Ingen nye hundeførere i, ikke brukt budsjettet - overføres. Regner med 2 nye hundeførere i Treningslagsutgifter, bevertning Sambandsutstyr, lisens Reisekostnader diverse Kursutgifter, diverse Kurs: Hode over vann (selvredning). Kun for A+B Kursutgifter, bevertning Kursutgifter, honorar instruktør/trener Støtte til kursdeltakelse Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Instruktører Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Reisekostnader diverse Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Medlemsmøter Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Medlemsmøter, leie lokaler Medlemsmøter, bevertning Medlemsmøter, honorar foredragsholder Sum Totalsum bestemt på styremøtet Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Side 2av 3

17 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Budsjettforslag Fordelt pr. "aktivitet" Konto Treningshelg Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Reisekostnader diverse Kursutgifter, diverse Kursutgifter, leie lokale Kursutgifter, bevertning Kursutgifter, honorar instruktør/trener Kursutgifter, gaver Kursutgifter, overnatting deltakere/instruktører Sum Totalsum bestemt på styremøtet Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Vestfoldsamlinga Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Deltakeravgift, inntekter Forutsetning for budsjettallet: 50% deltakere fra Vestfold. Deltakeravgift eksterne: 2900, interne: Reisekostnader diverse Kursutgifter, diverse Kursutgifter, leie lokale Kursutgifter, bevertning Kursutgifter, honorar instruktør/trener Kursutgifter, gaver Kursutgifter, overnatting deltakere/instruktører Sum Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Konto Årsmøte Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg Årsmøte, leie lokaler Årsmøte, bevertning Årsmøteutgifter, gaver Sum Totalsum bestemt på styremøtet Budsjettresultat (Inntekter minus utgifter) Budsj. innt. Bokf. innt. Budsj. utg. Bokf. utg. Apellgruppe Utgår i Innkomne gaver Kan ikke budsjettere på denne posten. Østlieweekend Ikke bestilt denne aktiviteten for. Totalsum Totalt budsjettresultat Side 3av 3

18 Valgkomiteens innstilling Valgkomiteen har hatt en krevende oppgave med å finne kandidater til styrevervene. Dette er dels på grunn av at svært mange verv skulle besettes, noe som i to tilfeller skyldes at medlemmene har bedt om å bli fritatt, og dels fordi det er svært få som er villige til å stille til valg. I NRHs vedtekter 13 D og E som omhandler valg i distriktsorganisasjoner står følgende: I 13 D: «Årsmøtet velger følgende tillitsmenn til distriktsorganisasjonens styre: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og minst ett styremedlem. Leder, kasserer og ett styremedlem velges det ene året. Nestleder, sekretær det annet. Alle velges for to år. For ett år velges; To varamedlemmer til styret, samt valgkomité på tre personer og to revisorer. Alle funksjoner velges særskilt.» I 13 E: «Årsmøtet kan vedta å utvide distriktsorganisasjonens styre med ett medlem og ett varamedlem.» På grunn av reservasjoner fra de forespurte er det ikke mulig å tilfredsstille disse kravene fullt ut. Disse styrevervene er på valg: 1. Formann/Styreleder, kasserer, et styremedlem og to varamedlemmer. 2. I tillegg skal det velges to revisorer og det skal oppnevnes ny valgkomite. Følgende er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg vervene. Leder: Silje Merete Steinstø 2 år Nestleder: Brita Bergan Lønn Ikke på valg Kasserer: Else Turid Pedersen 2 år Sekretær: Jan Marthinsen Ikke på valg Styremedlem: Henning Hansen 2 år, (gjenvalg) Styremedlem: Varamedlem: Erik Askerød 1 år (gjenvalg) Varamedlem: Trine Hoem 1 år (gjenvalg) Revisor: Gro Røse Baklie 1 år (gjenvalg) Revisor: Inger Faugstad 1 år (gjenvalg) Ikke på valg, men Helene Johansson har meddelt at hun ikke ønsker å fortsette i Styret i I tillegg har Erik Askerød og Silje Eftang sagt seg villig til å påta seg verv som styremedlem dersom noen faller fra. Anne B. Nicolaysen har sagt seg villig til å assistere kasserer samt å stille som backup dersom detskulle bli behov for det.

19 Helene Johansson har meddelt Styret at hun ikke ønsker å fortsette som styremedlem av personlige årsaker. Siden det, etter vedtektene, bare er krav om et styremedlem i tillegg til sekretær og kasserer, må Årsmøtet ta stilling til om vi skal velge et styre med 5 medlemmer og to varamedlemmer ut perioden, eller om vervet skal besettes. Clary Carlsen er forespurt og har sagt seg villig til å fungere som valgkomite. Da instruksen foreskriver 3 personer i vagkomiteen, må det innen Årsmøtet finnes 2 til som vil delta i Valgkomiteen. For valgkomiteen Imran Mughal

20 Charlie og Jeg Petter Schjørns Minnefond Statutter 1. Minnfondet er opprettet i fellesskap av Sandefjord Hundeklubb og Norske Redningshunder Distrikt Telemark/Vestfold av midler kommet inn ved Petter Schjørns bortgang. Samt donasjoner fra organisasjoner og enkeltpersoner. 2. Fondstyret er Norske Redningshunder Distrikt Vestfold. 3. Kapitalen settes inn på høyrentekonto, men anledening til uttak av renter en gang pr år. 4. Rentene av fondet skal benyttes til utdannelse av redningsekvipasjer i distrikt Telemark og distrikt Vestfold, i form av støtte til ekvipasje som uansett disiplin, oppnår regodkjenning/godkjenning. 5. Dersom det i et kalenderår ikke foreligger regodkjenninger/godkjenninger, skal rentene tillegges fondet. 6. Middlene fordeles likt mellom aktuelle ekvipasjer og nøkkel for utdeling er renteår =godkjenningsår. 7. Utdelling skal skje på de respektive distrikters årsmøter. Sandefjord Hundeklubb skal underettes om mottagers navn og status. 8. Dersom distiktene ved ved eventuell organisasjonsendring går inn i en større enhet skal fondes statutter forvaltes av Norske Redningshunder ved Hovedstyret. Forslag til revidering av Petter minnfond fra Kommiteen som har bestått av :Bjørn Arnulf,Astrid Hauge, Knut B Freng og Vidar Haarberg

21 Distrikt 18 Vestfold Sandefjord Petter Schjørns Minnefond Som Fondsstyre har Styret i Distrikt 18 Vestfold behandlet utdeling av renter fra fondet. I henhold til statuttene for fondet skal rentene fra fondet fordeles likt mellom de ekvipasjer som har oppnådd godkjenning/regodkjenning i det aktuelle kalenderår. For gjaldt dette 6 ekvipasjer fra Telemark og ingen fra Vestfold. Nye A-godkjenninger i Telemark: Janne Larsen med Atla Emil Fillingsnes med Molly Re-godkjenninger i Telemark: Sissel Langjordet med Leifie Kristin Larsen med Cirka Erik Bjålid med Dixie Vidar Bråten med Zakk Rentene fra fondet utgjør kr i. Fondsstyrets vedtak er at hver av nevnte ekvipasjer tildeles kr. 430,- For Fondsstyret for Petter Schiørns Minnefond, Jan Marthinsen, Sekretær NRH Vestfold

22 Norske Redningshunder distrikt Vestfold Petter Schjørns Minnefond Kontonr Petters Minnefond Regnskap for Petter Schjørns Minnefond Kontoeier Norske Redningshunder Distrikt Vestfold Dato Forklaring Rentedato Ut av konto Inn på konto Inngående saldo FØR renter Renter fra 2013 for fordeling mellom ekvipasjer i Telemark og Vestfold. Styret tildeler kr 256 til hver ekvipasje Saldo Utbetaling til DIO Telemark: Bente Lien, Monica Hagerup og Inger Bråten 4 stk Nye A med to forskjellige hunder godkjenninger Utbetaling til Iain Christie Re-godkjenning Utbetaling til Henning Hansen Ny A-godkjenning Utbetaling til Silje Gunhild Eftang Ny A-godkjenning Utbetaling til Silje Steinstø Ny A-godkjenning Utbetaling til Brita Bergan Lønn Re-godkjenning Utbetaling til Kjell Erik Fogstad Re-godkjenning 256 Sum Saldo FØR renter Renter til fordeling i Saldo ETTER renter Side 1 av 1

23 Regnskapet for Petter SchjOrns Minnefond for 2Ot4 er gjennomgstt og funnet i orden. Vi anbefaler dette godkjent. Larvik. 31. januar ^/1 i.4) r.' q44nwltufrlu Gro ROse Baklie r/,wrf*q/"1 lnger Faugstad

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer