Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/52 PS 2014/53 PS 2014/54 PS 2014/55 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 2014/28 Busterudgata, café og lokaler 2008/298 RS 2014/29 Oppfølging av vedtak vedrøende varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem RS 2014/30 Muntlig orientering om møtetider /5676 RS 2014/31 Tilgjengelighet i 3. etasje i Rådhuset 2011/7137 RS 2014/32 Orientering om regelverk for universell utforming 2014/242 PS 2014/56 Rådmannens budsjettforslag /7137 PS 2014/57 Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet - Høring og offentlig ettersyn 2011/7137 Side nr. Dagfinn Stærk utvalgsleder Side2

3 PS2014/52Godkjenningavinnkalling PS2014/53Godkjenningavsaksliste PS2014/54Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2014/55Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Øyvind Grandahl Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Utsendte vedlegg Busterudgata, café og lokaler Sammendrag av saken: Saken inneholder kort beskrivelse av bakgrunn og status for Busterudgata café. Dessuten beskrives hovedelementene for arbeidet videre knyttet til lokalene i Busterudgata og aktuelle aktiviteter/tilbud på stedet fra april Bakgrunn Ansvarlig driver av Busterudgata café meldte oppbud i juli 2014 med varslet driftsstans Rådmannen har siden den tid jobbet med avklaringer knyttet til muligheten for å fase inn ny, midlertidig driver av cafeaktiviteten samt gjøre vurderinger knyttet til en utvidet og fremtidig bruk av lokalitetene. Status Rådmannen har i perioden september-oktober 2014 gjennomført en forenklet anbudsprosess for å undersøke mulighetene for hvorvidt det var aktører i markedet som kunne gå inn på eksisterende vilkår og overta cafedriften. En leverandør, IPAS, meldte sin interesse. Det ble skrevet kontrakt som løper ut mars Cafeen ble gjenåpnet 18 november Det er sikret drift og tilbud i perioden ut mars måned 2015, med mulighet for forlenget drift inntil en mer permanent avklaring for bruk av lokalene og tilbud foreligger. Det er også gjort justeringer slik at kommunen sikres bedre kontroll og et økt inntektspotensial fra lokalene. Redegjørelse for vesentlige elementer i prosess mot mars/april 2015 Det arbeides nå med å fremskaffe konkrete alternativer for fremtidig bruk av lokalene, der blant annet frivillig sektor, lag og foreninger gis anledning til innspill. Side5

6 Et vesentlig skille går ved fortsatt kommunal leie av lokalene kontra oppsigelse av leieavtalen med Busterudgata Vest. Av leiekontrakten fremgår det en oppsigelsestid på 18 måneder, slik at kommunen uansett må ha en plan for bruk av arealene i et 1,5-2 års perspektiv. En eventuell oppsigelse vil på sikt redusere leieutgifter brutto på ca ,- pr år. Investeringstilskuddet - opprinnelig på ,-, indeksregulert til en verdi i dag på ca ,-, vil ved oppsigelse fra kommunen, tilfalle borettslaget. Innskuddet, som ble regnskapsført i 1986, er ikke en del av kommunens balanse / likvide midler i dag. En oppsigelse fra kommunens side vil dermed innebære at tilskuddet tilfaller borettslaget, men uten at det vil måtte bokføres noe tap i kommunens regnskaper. Borettslaget vil, dersom kommunen sier opp avtalen, stå fritt til å endre lokalene til leiligheter eller andre formål etter endt oppsigelsestid på 18 mnd. Ut ifra et helhetsperspektiv, vurderer rådmannen på nåværende tidspunkt det som uhensiktsmessig å si opp leieavtalen og tilgangen på de arealene og aktivitetene som kan utgå fra Busterudcaféen. Rådmannen understreker imidlertid at det vil gjøres en løpende vurdering av hvorvidt driften i lokalitetene samsvarer med det formål en søker ivaretatt, og som i overordnet form beskrives i denne saken, og vil komme tilbake med ny sak til politisk behandling ad fremtidig leieforhold dersom det vurderes som hensiktsmessig. I det pågående arbeidet med KOSTRA analysen fremkommer det helt tydelig at Halden kommune har et meget lavt nivå på dagaktivitetstilbud for eldregruppen / demente. Det vurderes fra ekstern partner i dette arbeidet (Agenda Kaupang) som at omfanget av dagaktivitetstilbud er på et så vidt lavt nivå, at man med meget stor sannsynlighet har et direkte aktivitetspress/kostnadspress lenger opp i omsorgstrappa. Med dette menes at eldre brukere som kunne nyttiggjort seg tjenester i eget hjem med f.eks. hjemmesykepleie, hjemmehjelp og aktivitetstilbud på dagtid, i enkelte tilfeller i dag i stedet tilbys omsorgsbolig/institusjonsplass. Rådmannen ønsker å benytte anledningen til å se bruken av de omtalte arealer direkte inn i arbeidet med å justere/dreie tjenestene i ytterligere grad inn mot de hjemmebaserte tjenester. I den anledning er det av stor betydning å kunne bygge opp om dagaktivitetstilbud for den aktuelle målgruppa. Dette er billige og effektfulle tiltak. Det vil naturligvis ikke være slik at behovet for boligbaserte tjenester reduseres på kort sikt ved å bruke Busterudcaféen inn i et slikt formål, men over tid vil summen av slike tiltak helt klart få en betydning ift. hvor mange eldre som kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester i stedet for å legges inn på institusjon. Rådmannen ser et potensiale for å kunne kombinere bruken av arealene til cafè med en form for dagsentervirksomhet til målgruppen eldre og utleie av areal til flere tjenester i tillegg til de aktører som allerede er inne i dag. Det kan tenkes å omdisponere deler av lokalene oppe og/eller nede, slik at eventuelt nye leietakere kan etableres med relevant virksomhet. Det har vært avholdt møte med styret i Busterudgata vest hvor man blant annet diskuterte hvilke muligheter borettslaget har til å bidra inn i ulike løsninger for lokalene. Dette må det jobbes ytterligere med å avklare. Flere lag og foreninger benytter lokalene mye og har også gjort investeringer i cafélokalet kjøpt inn teleslynge, montert projektor og lerret m.m. investering tilsvarende ,-. Side 2 av 2 Side6

7 De som i hovedsak har benyttet lokalene i 2014 er (i tillegg til en del private arrangement): Brystkreftforeningen Veteranklubben Fagforbundet Handikaplaget Revmatikerforeningen Halden pensjonistforening LHL Niels Stubsgt. BRL Busterudgata vest BRL Østfold energi Blindeforbundet HLF (Hørselshemmedes landsforening) Røde kors huset Halden arbeidersamfund Astma og allergiforbundet Det vil være sentralt å utfordre aktører på hva de kan og vil bidra med i et fremtidig «velferdssenter», der café/servering muligens er en bærende og samlende «aktivitet» på stedet. Frivillighetssentralen har ulike ressursgrupper og det kan opprettes en ressursgruppe knyttet til Busterudgata (har tilsvarende som bidrar på Vaterland og Karrestad). I møtet med frivillighetssentralen understrekes betydningen av å få til en prosess sammen med de frivillige og høre hva de kan og ønsker. De må involveres og spørres, bli med på å utforme deres aktivitet/rolle på det enkelte stedet. Det vil hele tiden variere avhengig av hvilken kompetanse og totalressurs som er tilgjengelig. Oppsummert Rådmannen ønsker å jobbe mot at arealene og driften i Busterudcaféen tilpasses slik at man kan etablere et godt og stabilt dagaktivitetstilbud for eldre. For å få dette til er det flere forhold som må konkretiseres ytterligere frem mot mars/april 2015: Avklare mulighetene i lokalet i kjeller og 1.etg. Det vil si hvilke bruksordninger og leieavtaler som foreligger og hvordan dette kan videreutvikles. Dette bør foregå i samarbeid med de viktigste aktørene det vil si lag og foreninger som benytter lokalene mest, og eventuelle andre aktører som ønsker å bidra. Det er en forutsetning at man klarer å omprioritere midler og stillinger internt i kommunalavdelingen for å sikre at tilbudet koordineres og drives på en forutsigbar og god måte. Det må avklares omfang av videre cafédrift, og nødvendig prosess knyttet til dette. Flere lag og foreninger bør utfordres hvorvidt en kan bidra til et egnet dag- /aktivitetstilbud i lokalene. Side 3 av 3 Side7

8 Det må avklares videre leieavtale knyttet til fotpleie og vurderes re-etablering av hårpleie/frisør Det må avklares hvorvidt det finnes sentrale tilskuddsmidler kommunen kan søke på som kan bygge opp under en utvidet aktivitet i lokalene Side 4 av 4 Side8

9 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Kenneth André Johannessen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Utsendte vedlegg Oppfølging av vedtak vedrørende varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Ann-Sofie Næss, Inger Olsen Sammendrag av saken: I rådmannens budsjettforslag for 2015 skal Enhet sykehjem redusere med kr 4 mill i Et av tiltakene for å tilpasse driften de nye rammene er å avvikle bruk av varmtvannbassenget. Saken var oppe til behandling i HHO I HHO , PS 2014/67 ble følgende vedtak fattet: Tilbud i varmtvannsbassenget må sees i sammenheng med folkehelsearbeidet, rehabiliteringsplanen som kommer til behandling og fremtidig utvikling av frisklivssentralen i Halden/Aremark, og derfor ikke stenges. Behovet for bassenget er stort og selv med full kapasitet kan det ikke dekke behovet for varmtvannstrening for de som er anbefalt til dette av lege. Det må derfor arbeides for å øke inntjeningen ved å legge til rette for flere gruppetilbud. Det må frigjøres/økes fysioterapikapasitet til dette helsetilbudet. Administrasjons-arbeidet må forenkles. Rådmannen orienterer gjennom denne saken om de justeringer og endringer som må foretas i driften samt om de økonomiske konsekvenser av fortsatt drift. 0,4 mill. av Enhet sykehjems innsparingskrav i 2015 vil måtte tas fra ordinær sykehjemsdrift, og ikke fra bassengdriften. Skoler og barnehager som har fått gratis leie må betale leie av time uavhengig av antall barn Det må utarbeides strenge og tydelige retningslinjer for hvem som skal få benytte basseng Kommunale fysioterapeuter kan ikke opprettholde gruppetilbud med dagens Side9

10 grunnbemanning. Pr i dag er det mottatt til bassengtrening 127 henvisninger fra leger, hvorav ca er nye, de øvrige har fått samme tilbud tidligere, men ønsker nytt/videreføring av tilbud. Fastleger må henvise til øvrige fysioterapeuter i byen. De private fysioterapeuter som ønsker å gi et tilbud om bassengtrening må leie time av sykehjemmet. Pr i dag er det 2 private fysioterapeuter som leier bassengtime, et tilbud til gravide og et tilbud til barn. Beskrivelse av dagens situasjon: Bassenget ved Helsehuset for Halden og Aremark har i mange år gitt tilbud til personer i Halden som har hatt behov for varmtvannsbasseng. Tilbudet er gitt til enkeltpersoner og grupper. Over flere år har fysioterapitjenesten administrert søknader og ventelister, samt laget forslag til fordeling av badetime. Etter at bassenget ble gjenåpnet etter totalrenoveringen i 2010/2011, har forespørselen om trening i varmtvann vært meget betydelig. Dette har igjen ført til mye merarbeid for fysioterapitjenesten. Bassenget følger skoleruta, og har stengt i skolens ferier. Bassenget har tilbud fra kl til kl alle ukedager. Stengt lørdag og søndag. Det er i dag mange forskjellige kategorier brukere og gruppesammensetninger. Enkeltpersoner med følge, både barn og voksne Forsterkede avdelinger fra barnehage, grunnskole, ungdomsskole og videregående skole Barnehager og skoler Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Gruppetilbud gitt av: privatpersoner, fysioterapeuter både private og kommunale, Norsk Revmatikerforening Rehabiliteringstimer gitt av fysioterapeuter både inneliggende og polikliniske Evt. ledige timer tilbys ansatte Sykehjemmet er utleier og har alle utgiftene til drift/vedlikehold. Kort kan nevnes, utsending av tildelte bassengtimer og retningslinjer for bassengbruk, samt leiepris. Det mottas og behandles avvik, klager og forespørsler. Det sendes ut girokrav to ganger pr år via regnskapskontoret/komfakt. Renholdere på sykehjemmet sørger for daglig og behovs renhold. Det kan være mellom brukere/følgepersonell pr dag. Det er stort behov for renhold av både vestibyle, garderober og selve bassenget. Det er mange rullestoler og mye hjelpeutstyr som krever vedlikehold og renhold. Det er ofte tilgrising i basseng/garderobe. Vaktmester tar daglige vannprøver, sender inn vannprøver til spesialanalyser, har renhold av selve basseng, styrer alt med teknisk drift av basseng og kjemikaliepåfyllinger. Alle driftskostnader og inntekter føres på sykehjemmet. Fysioterapitjenesten har ansvaret for organiseringen av tilbudet, lager søknadsskjemaer, håndterer søknader, setter sammen grupper, lager timeplaner, sender ut brev til de som skal delta i gruppe i regi av kommunale fysioterapeuter, samt har/har hatt egne gruppetilbud. Det er svært tidkrevende, og dette arbeidet går utover annen behandling til brukerne. Fra høsten 2013, mistet fysioterapitjenesten et årsverk, og det har derfor ikke vært gruppetilbud fra kommunale fysioterapeuter etter dette, da tjenesten har måttet prioritere ressursene annerledes. Side 2 av 2 Side10

11 Kriterier for å bruke bassenget: Det har ikke / foreligger ikke skriftliggjorte kriterier for å få time i bassenget, men det må være slik at de som har et tilbud må kunne nyttiggjøre seg tilbudet, og at varmtvannet muliggjør bevegelse og øvelser som er vanskelige eller umulige å få til utenfor varmtvannet. Det er derfor gruppen multifunksjonshemmede barn og voksne som har blitt prioritert. Vi vet at mange i denne gruppen har en svært god effekt av det varme vannet. Vi må også se på dette som en del av et re/ habiliteringsforløp. Etter gjenåpning av bassenget, kom det svært mange rekvisisjoner fra leger/revmatolog med henvisning om personer som trenger behandling i varmtvann. Det er bl.a. diagnoser som revmatisme, fibromyalgi, kne/hofteplager og ryggplager. Fysioterapitjenesten ga et omfattende tilbud til denne gruppa fram til høsten Nye betalingssatser 2015 j.fr rådmannens budsjettforslag: Målgruppe som får disponere basseng og garderobe maks 1 time Satser fra april 12 til d.d Nye satser, forslag 2015 Gruppe for voksne, med fysioterapeut, inntil 10 Kr Kr deltakere Grupper for voksne, inntil 10 deltakere Kr Kr Grupper med barn under 12 år med fysioterapeut Kr 0 Kr Barnehage, pr time Kr 0 Kr Grunn og ungdomsskole, pr time Kr 0 Kr Videregående skoler, pr time Kr 30 pr elev Kr Lag og foreninger Kr Kr Enkeltpersoner med ledsager Kr 50.- Kr 50.- Enkeltpersoner hvor to til tre bader sammen Kr 30.- pr pers Kr 50 pr person Status pr. i dag: Det er politisk vedtak om fortsatt drift av basseng. Det er da helt nødvendig å endre praksis ift deltakelse i basseng. Det må utarbeides klare retningslinjer, både ift. kriterier og betaling, samt at det må ses på hvem som skal sitte med ansvaret for organiseringen. Det er en omfattende jobb, og tjenesten kan ikke fortsette dagens praksis/jobbe ned ventelistene uten styrking av kapasitet og økonomi. Dette er det ikke funnet rom for å styrke i rådmannens budsjettforslag for Hvis fysioterapeutene skal administrere dette vil det gå på bekostning av pasientbehandling, som allerede er mindre enn behovet. Pr. i dag sitter fysioterapeutene med en venteliste på 127 personer, som venter på et gruppetilbud med fysioterapeut. De har enten fått rekvisisjon fra lege eller har søkt selv. De fleste av disse har stått på venteliste ett helt år. Rådmannen vurderer det som umulig for fysioterapitjenesten å gi et tilbud til disse personene innenfor dagens ressursramme. Det er heller ikke mulig ift kapasiteten i bassenget. Rådmannen orienterer med derfor dette om at det nå vil iverksettes en endring i håndteringen av disse ventelistene. Rådmannen vurderer det som mest hensiktsmessig å gi avslag om tilbud i basseng til de som har fått ett eller flere gruppetilbud tidligere (gjelder Side 3 av 3 Side11

12 søkere). Det foreslås å gi et 10 ukers tilbud til nye brukere som står på ventelisten (gjelder søkere). Etter dette kan ikke de kommunale fysioterapeutene opprettholde gruppetilbudet med de eksiterende ressurser. Det anbefales å involvere/forespørre de private fysioterapeutene, slik at de evt. kan bidra til å gi et videre gruppetilbud og at legene sender hevninger til byens fysioterapeuter. I tråd med utviklingen og fremdriften knyttet til videreutvikling av Helsehuset i Halden og Aremark til også å innbefatte flere forebyggende og helsefremmende tiltak, vil kommunen på en senere tidspunkt vurdere videre bruk av bassenget til andre grupper som vil kunne nyttiggjøre seg dette. Konsekvenser ved å opprettholde tilbudet: 0,4 mill. av Enhet sykehjems innsparingskrav i 2015 vil måtte tas fra ordinær sykehjemsdrift, og ikke fra bassengdriften. Skoler og barnehager som har fått gratis leie må betale leie av time uavhengig av antall barn Det må utarbeides strenge og tydelige retningslinjer for hvem som skal få benytte basseng Kommunale fysioterapeuter kan ikke opprettholde gruppetilbud med dagens grunnbemanning. Pr i dag er det mottatt til bassengtrening 127 henvisninger fra leger, hvorav ca er nye, de øvrige har fått samme tilbud tidligere, men ønsker nytt/videreføring av tilbud. Rådmannen foreslår at fastleger må henvise til øvrige fysioterapeuter i byen. De private fysioterapeuter som ønsker å gi et tilbud om bassengtrening må leie time av sykehjemmet. Pr i dag er det 2 private fysioterapeuter som leier bassengtime, et tilbud til gravide og et tilbud til barn. Side 4 av 4 Side12

13 Side13 Side 5 av 5

14 RS2014/30Muntligorienteringommøtetider2015 Side14

15 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Rannveig Kjørvik Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede Utsendte vedlegg 1 Rådhuset 3 etg - tilgjengelighet. Tilgjengelighet i 3. etasje i Rådhuset Sammendrag av saken: I råd for funksjonshemmede møte fremmet rådsmedlem Willy Aagaard forespørsel om tilgjengelighet til Rådhusets 3.etasje for rullestolbrukere. Det ble bedt om en avklaring på hvilken inngang rullestolbrukere skal benytte, og om denne kan benyttes gjennom hele arbeidstiden? Nestleder Arne Hornæs besvarte forespørselen med at den ville bli oversendt til Halden kommunens administrasjon og be dem gi en redegjørelse. Administrasjonen ved Gina Anette Brekke i avdeling helse har besvart henvendelsen, se vedlegg. Side15

16 Side16 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/415847_fix.html Page 1 of Fra: Gina.Anette Dato: :36:39 Til: Rannveig Kjørvik Tittel: VS: rådhuset 3 etg - tilgjengelighet. Det bekreftes altså tilgjengelighet i hele åpningstiden via heis fra sideinngangen Storgata. Fra: Patrik Bergman Sendt: 18. november :35 Til: Gina.Anette Brekke Kopi: Eivind Hansen Emne: rådhuset 3 etg - tilgjengelighet. Hei. Viser til telefonsamtale nettopp. Etasjen vil bli tilgjengelig med både heis fra gata ved inngangen mellom nye og gamle rådhus og via den nyere innvendige heisen som er tilgjengelig fra fellesarealene i NAV. Videre vil det bli montert automatisk døråpner på inngangsdør til lokalene fra trapperommet i 3 etg. Med den nyere heisen kommer man rett inn i lokalene på tilsvarende måte som etasjen under gjør i dag. I øvrig er planløsningen utformet i tråd med universell utforming som betyr at begge møterommene og alle kontorer med unntak av et kontor (der det mangler sideplass ved dør) har full tilgjengelighet. Det er tilgjengelig wc i lokalet. Videre er fargesetting utført med tanke på kontraster mellom vegger, gulv og dører. Glassfelter blir merket med kontraststriper. Prosjektet har ellers i forbindelse med søknad fått arbeidstilsynets samtykke det krav til universell utformning er et viktig tema. Mvh. Patrik Bergman Sivilarkitekt MNAL / Tlf Strandstredet 1, pb Halden Stenseth Grimsrud arkitekter AS Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten

17 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Stine Lerhol Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg Orientering om regelverk for universell utforming Sammendrag av saken: I kommunestyrets møte den ble det fremsatt en forespørsel fra Anne Karin Johansen vedrørende krav til universell utforming og status ved byens forretninger og spisesteder. Den siste tiden har det dukket opp spisesteder, butikker og uteserveringer som ikke er tilfredsstillende etter krav om universell utforming. Mennesker med nedsatt funksjonsevne, det vil si Rullestol brukere, hørselshemmede, svaksynte føler at de til stadighet blir utsatt for diskriminering. Rådet for funksjonshemmede har ikke fått sakene og planen for universell utforming er ikke tatt opp til rullering. Den skal være klar i Hva vil ordføreren gjøre for å motarbeide diskrimineringen? Og sørge for at Halden blir en bedre by for alle innbyggerne? Ordføreren besvarte forespørselen muntlig i kommunestyret samme dag, samtidig som han anmodet Rådmannen om å vurdere om disse spørsmålene er tatt inn/vil bli tatt inn i arbeidet med byplanleggingsarbeidet (sentrumsplanen). Videre ba han Rådmannen om en skriftlig orientering som skulle legges frem i neste kommunestyremøte. Regler om universell utforming er nedfelt i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift og veiledning (TEK10). I TEK heter det: "Krav om universell utforming av byggverk. Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for person med funksjonsnedsettelse." Kravene til universell utforming gjelder i utgangspunktet kun ved nyetableringer dvs. ved bruksendring av eksisterende bygning/lokale og ved oppføring av nye byggverk. Kravene om universell utforming har med andre ord ikke tilbakevirkende kraft. Kommunen har derfor ikke anledning til å bruke plan- og bygningslovgivningen til å stille krav om at eksisterende, lovlig etablerte virksomheter oppgraderes slik at de blir universelt utforming. Side17

18 I Halden kommune og spesielt i de sentrumsnære områdene finnes det i dag en rekke bygninger av eldre dato som ikke er universelt utformet. I mange tilfeller vil det være vanskelig, både estetisk og økonomisk, å få til en god universell utforming. Bygningsmyndighetene skal da foreta en konkret vurdering av om det kan gis fravik fra reglene om universell utforming (fravik fra TEK10). Dette er omtalt i plan- og bygningsloven hvor det heter: 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. På byggverk som er, eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift bare tillates når det er i samsvar med planen. ( ) Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Departementet kan gi forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse etter leddet her. For å sikre hensiktsmessig bruk av eksisterende byggverk og unngå urimelige kostnader, kan departementet gi forskrifter om hvilke krav som gjelder ved tiltak på eksisterende byggverk. I Halden sentrum er det etter bygningsmyndighetenes oppfatning viktig at bebyggelsen (spesielt lokaler i 1.etasje mot sentrumsgatene) er i daglig bruk og ikke står tomme. I mange tilfeller er det vanskelig å etablere trinnfri adkomst. Videre har flere av lokalene innvendige trapper og nivåforskjeller. Gjeldende kommuneplan har følgende bestemmelser som gjelder universell utforming: 7 Forhold som skal belyses i reguleringsplaner a) Krav til universell utforming I plan- og byggesaksbehandling skal det redegjøres for hvordan universell utforming er løst. Universell utforming skal legges til grunn for utforming av alle leke- og oppholdsarealer. Gangveier og adkomst skal utformes med overflate som gir tilgjengelighet for alle. All ny bebyggelse skal tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming. Universell utforming skal tillegges særlig oppmerksomhet gjennom detaljert utforming av planområdet. Videre vil følgende bestemmelse ha betydning for administrasjonens vurderinger: 13 Verneverdig bebyggelse, kulturmiljøer og kulturlandskap For eksisterende bygning som i seg selv, eller som del av et bygningsmiljø, har historisk, arkitektonisk, eller annen kulturell verdi, kan kommunen kreve at det tas hensyn til disse verdier ved endring av bestående bygning eller oppussing av fasade. I bevaringsøyemed kan kommunen kreve at husets originale uttrykk og karakter bevares, opprettholdes eller tilbakeføres. Det kan utarbeides en verneplan for ivaretakelse av disse hensynene. (Jf. PBL 11-9 nr. 7). Når det fremmes søknad som berører en bygning med verneverdi eller omkringliggende arealer, kan kommunen kreve at bygningen dokumenteres med oppmåling, faglig vurdering, skisser eller ved bruk av foto. Fasader, vinduer og dører, takflater samt byggets hovedkonstruksjon skal i størst mulig grad bevares. Ved behov for gjennomføring av nødvendig vedlikehold skal byggets opprinnelige utforming tilstrebes. Ny bebyggelse må i størst mulig grad tilpasses den eksisterende bebyggelsens volum, form og uttrykk. Side 2 Side18

19 I områder med kulturmiljøer og i sammenhengende områder med kulturmiljøer/kulturlandskap skal det ved gjennomføring av tiltak legges særlig vekt på bevaringshensyn. Kommunen kan kreve at eksisterende kulturmiljøer sikres i plan. Ved behandling av byggesaker må bygningsmyndighetene vurdere bestemmelsene om universell utforming opp mot bestemmelsene om verneverdig bebyggelse og kulturmiljø. Når det gjelder sentrumsnære områder er deler av dette avsatt i kommuneplanen som hensynssone H570 Hensynssone for bevaring kulturmiljø. Se kart: Sentrum Nord Sentrum Syd Kommunene Risør, Ullensaker og Trondheim har vært pilotkommuner i utarbeidelse av rapporten "Kulturminnevern og universell utforming et prosessverktøy". Denne rapporten viser bl.a. hvordan pilotkommunene har kartlagt, registrert og kategorisert bygninger i forhold til fredning, verneverdi, antikvarisk verdi osv. En slik kategorisering er til stor nytte når bygningsmyndighetene skal vurdere søknadspliktige endringer ved bygget. Side 3 Side19

20 Denne rapporten er en videreføring og basert på en rapport med tittelen "Universell utforming som strategi", utarbeidet av Miljøverndepartementet. Rapporten kan i korte trekk oppsummeres med at kommunen bør ha en bevisst strategi i forhold til universell utforming, universell utforming må inn som tema i kommuneplaner, sentrumsplan. Side 4 Side20

21 Sentrumsplan for Halden kommune er nå under utarbeidelse og det er anledning til å påvirke innholdet i forhold til universell utforming. Foreløpig er følgende lagt inn i sentrumsplanen: 1.9 Universell utforming (jfr. pbl 11-9 pkt. 5) Krav om universell utforming jfr. gjeldende plan- og bygningslov og byggteknisk forskrift skal ivaretas. Til orientering sier plan- og bygningsloven følgende: 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om: 5) byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, herunder om universell utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, frikjøp av parkeringsplasser etter 28-7 og utnytting av boligmassen etter I foreløpig utkast til ny sentrumsplan som bygningsmyndighetene er gjort kjent med er det tatt inn bestemmelser om skilt og reklame, parkering, og frikjøp av parkeringsplasser, men ikke mer enn det ovenstående i forhold til universell utforming. Rådmannen er kjent med at det ikke er igangsatt arbeid med rullering av "Plan for universell utforming". Side 5 Side21

22 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Rannveig Kjørvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Rådmannens budsjettforslag 2015 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Saken er satt på sakskartet av rådsleder og gjelder Rådmannens budsjettforslag for Rådmannens forslag til budsjett ligger på kommunens hjemmesider med følgende link: aspx Rådmannens innstilling: Ingen Dokumentet er elektronisk godkjent av: Side22

23 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Rannveig Kjørvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2014/ Utsendte vedlegg 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Ikke utsendte vedlegg Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet - Høring og offentlig ettersyn Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Saken er satt på sakskartet av rådsleder. På kommunes hjemmesider står følgende tekst: Forslag til planprogram Bakgrunnen for revideringen Kommunestyret vedtok 25. november 2010 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, Idrett og friluftsliv, langsiktig del med handlingsplan Handlingsplanen i kommunedelplanen skal rulleres årlig. Den langsiktige delen i planen skal revideres hvert fjerde år. Det foreligger et pålegg fra Kirke- og kulturdepartementet (rundskriv v-7/93) om at kommunene skal utarbeide kommunedelplaner for idrett og friluftsliv og at fylkeskommunen skal følge opp med planlegging med en samordnende fylkesplan eller sektorplan for idrett på fylkesnivå. Formålet med planarbeidet: Revisjon av kommunedelplanen for fysisk aktivitet i Halden, Idrett og friluftsliv I samarbeid med lag / foreninger og andre skal kommunen oppdatere behovene for anlegg, områder for friluftsliv og aktiviteter for uorganiserte innbyggere i årene framover. Kommunedelplanen er en betingelse for stønad i form av spillemidler. Hovedstruktur for revisjonen: Side23

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede, Rådhuskantinen Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: 12:30 Råd for funksjonshemmede Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Utvalg: Møtested:, Storgata 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk Leder KRF

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantina, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Rådhuskantinen, Rådhuskantinen. Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Rådhuskantinen, Rådhuskantinen. Dato: Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Halden eldreråd Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 13:30 Rådhuskantinen, Rådhuskantinen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Halden rådhus, Rådhuskantinen

Råd for funksjonshemmede. Halden rådhus, Rådhuskantinen Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Rådhuskantinen Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantina, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantina, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.08.2016 Tidspunkt: 13:00 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen MEDL AP Willy K. Aagaard

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen MEDL AP Willy K. Aagaard Halden kommune Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Torgerstuen MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Torgerstuen MEDL V Halden kommune Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede, Rådhuskantinen Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk Leder

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 20.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgt. 7 Dato: Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling 1 Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalg Møtested: frivilligsentralen, Gjerstadsenteret Dato: 17.01.2017 Tid: 18:30 Evt. lovlige forfall meldes her: http://www.gjerstad.kommune.no/politikk/melding-om-forfall/

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL 2018-2025 Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Styringsgruppe for planstrategi Møtested: Formannskapssalen, Halden Rådhus Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Deres ref; 05/ KEK Oslo,

Deres ref; 05/ KEK Oslo, Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 0032 Oslo Deres ref; 05/1435-23 KEK Oslo, 15.09.06 Høring endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven ( TEK )

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 09:30 Halden kommune Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 09:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Aage

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eva Lothe OPPRETTET AV. NHH Kartlegging vedr. oppgradering av bygningsmasse grense mot hovedombygging

OPPDRAGSLEDER. Eva Lothe OPPRETTET AV. NHH Kartlegging vedr. oppgradering av bygningsmasse grense mot hovedombygging OPPDRAG NHH - hovedombygging OPPDRAGSNUMMER 24165008 TIL Origo arkitekter OPPDRAGSLEDER Eva Lothe OPPRETTET AV Silje Aileen Haukedal DATO NHH Kartlegging vedr. oppgradering av bygningsmasse grense mot

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 07.03.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2009/2915-132 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Steigen hyttefelt"

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE 14/17 NY STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER OG SKOLER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE 14/17 NY STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER OG SKOLER Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Birkebeinersalen, r dhuset 2.etg. Møtedato: 08.06.2017 Tid:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011

Kulturminnesamling. Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Kulturminnesamling Kommunene i Sør-Trøndelag Januar 2011 Ny Plan og Bygningslov Hvilke bestemmelser er aktuelle for bygningsvernet? Stikkord: Formelt vern/verneverdi Søknadspliktige tiltak; Saksbehandling;

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ordfører har besluttet at vedlagt sak tas opp til - Skriftlig behandling (i hht Kl. 30 nr. 2 ).

MØTEINNKALLING. Ordfører har besluttet at vedlagt sak tas opp til - Skriftlig behandling (i hht Kl. 30 nr. 2 ). MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig møte Kl. 30.2 Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 08:00-11:00 Vararepresentanter deltar etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på epost

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan? Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner Nytten av en kulturminneplan? Problemstilling Kunnskaps- og kompetansemangel og holdningen gir betydelige ressurskrevende utfordringer

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg Offentlig høring av forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 vedrørende eksisterende bygg Arkivsak.: 15/10130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/13 13/505 RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - ÅRSMELDING 2012 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 04.04.2013 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET en Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset-Møterom kjeller 20.04.2016 Klokkeslett: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13 eller e-post til eva.antonsen@vadso.kommune.no Dokumentene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2007 Tid: KL. 18.30 Til stede på møtet Medlemmer: Torgunn S. Sollid, Cecilie Schie, Viveke

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 01.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 14:30-16:30 Til stede Forfall Medlemmer: Berit Wammeli, Gunnar

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Herøy Rådhus Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068006

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom Skeikampen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom Skeikampen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom Skeikampen 05.05.2017 12:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Sigrun

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ /

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/ / Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/300-8 1003/15 033 16.02.2015 Møtedato: 15.10.2014 Sted: Tynset Rådhus Tid: 13.00 15.30 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Møterom i 2. etg. Dato: 22.10.2012 Tid: 10:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer