Årsrapport Etatbygg Holding III AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS

2 Innhold Hovedpunkter Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate Triangelgården Styrets årsberetning Resultatregnskap Eiendeler Egenkapital og gjeld Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS 3

3 Triangelgården 4 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS

4 Hovedpunkter 2010 INVESTERINGER I 2010 Det er foretatt to investeringer gjennom det heleide datterselskapet Etatbygg Holding III Norway AS. Begge investeringene har NAV som hovedleietaker. Investeringene ble gjennomført i henholdsvis mars og juli. Byggene består til sammen av ca kvm og er lokalisert i Porsgrunn og Hamar kommune. STABIL KONTANTSTRØM Kontantstrømmen er stabil og forutsigbar i begge investeringene da store deler av eiendommene er leiet ut til offentlige leietakere på lange kontrakter. UTBETALING FOR 2010 Styret har på bakgrunn av avkastninger for 2010 og likviditeten i selskapet foreslått en utbetaling på 20 øre pr aksje, som tilsvarer 2 % av emisjonskursen i den første emisjonen. Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS 5

5 > 100 aksjonærer i Norge (hovedsaklig privatpersoner) Etatbygg Holding III AS 100 % Etatbygg Holding III Norway AS 100 % Sverresgate 20 AS 75 % Triangelgården AS Porsgrunn kvm Leie MNOK 3 Investert 2010 Andel inv. kapital 30 % Hamar kvm Leie MNOK 13,7 Investert 2010 Andel inv. kapital 70 % Etatbygg Holding III AS Innledning Årsrapporten 2010 inneholder, foruten årsregnskap, informasjon om utviklingen av det norske markedet, samt en oppdatering på viktige hendelser for selskapet i 2010 og så langt i Struktur og oversikt Etatbygg Holding III AS (EBH III) er et selskap med mandat til å investere i bygg og infrastrukturprosjekter med statlige, fylkeskommunale, kommunale og andre offentlige etater som leietakere. EBH III kan eie eiendommene både direkte og via andre eiendomsselskaper. EBH III ble etablert i 2010 og har gjennomført to emisjoner, siste emisjon ble avsluttet i juli Selskapet er organisert som et holdingsselskap hvor investorene eier aksjer. Investeringene gjennomføres via datterselskapet Etatbygg Holding III Norway AS. Figuren ovenfor oppsummerer strukturen i EBH III per 31. desember Per i dag er det foretatt to investeringer som totalt utgjør ca kvm. Byggene ligger i henholdsvis Porsgrunn (Sverresgate) og Hamar (Triangelgården). EBH III har fortsatt kapital fra gjennomførte emisjoner til å foreta ytterligere investeringer. Uinvestert kapital utgjør ca 12 mill ved utgangen av året, av totalt innhentet kapital på 70,5 mill. 6 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS

6 2 1 Eiendommer 1. Sverresgate, Porsgrunn 2. Triangelgården, Hamar Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS 7

7 BNP-vekst i Norden 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % E Norge Sverige Finland Danmark Kilde: SEB/Newsec Transaksjonsvolum (Mrd EURO) Norge Sverige Finland Danmark Kilde: Newsec Markedsoppdatering Utvikling av eiendomsmarkedet i Norden Den nordiske økonomien har vist sterk vekst det siste året og regionen synes å ha kommet bedre ut enn andre industriland med sin sterke vekst og stabile makro økonomiske fundamenter. Lav statlig gjeld, konkurranse dyktig eksportindustri, transparent økonomi og forbrukere med sunn privatøkonomi gir regionen stabilitet og grunnlag for videre positiv utvikling. Eiendomsmarkedet har tatt seg opp igjen i hele Norden gjennom I Norge og Sverige har interessen for eiendomsinvesteringer økt både blant nasjonale og internasjonale aktører. Viktige faktorer for den økte likviditeten er at bankene åpner opp for fi nansiering, utenlandske banker er tilbake, stabile renter og investorenes forventning om en relativt sterk økonomisk utvikling. Selv om sentralt beliggende prestisjeeiendommer med lange, sikre leiekontrakter har hatt den beste prisutviklingen, har det vært vekst i hele eiendomsmarkedet. Den gode likviditeten i det norske og svenske markedet er ventet å fortsette gjennom 2011, mens transaksjonsvolumet i Finland forventes å ta seg opp, spesielt for de mest attraktive eiendommene. I Danmark har avstanden mellom kjøper og selger nærmet seg og det er håp om økt likviditet i det danske eiendomsmarkedet gjennom Avkastningskravene 1 for kontorbygg i den nordiske regionen passerte toppen i løpet av 2009 og for prestisjeeiendommer har yielden falt i alle markeder foruten København. I Norge så man yield-skiftet allerede i 2009, tidligere enn i de øvrige nordiske landene, på grunn av gradvis forbedring i økonomien, stabiliserende ledighet og økte leienivåer. I Stockholm og Helsinki så man fallende avkastningskrav i første halvår av Kilde: Newsec, JLL Makroøkonomisk utvikling i Norge Selv om den norske økonomien greide seg bedre enn de fl este gjennom fi nanskrisen, opplevde Norge en negativ utvikling i BNP i Dette var det første året med negativ utvikling siden Den negative utviklingen er nå snudd og for 2010 viser sammenlignbare tall en vekst på 2 %. Den positive utviklingen er et resultat av både økt offentlig og privat konsum. Den positive utviklingen forventes å fortsette også i 2011 og 2012, der veksten estimeres til 2 % i 2011 og 2,5 % i Veksten stimuleres hovedsaklig av fortsatt økt privat konsum. Arbeidsledigheten var stabil gjennom 2010 og er per i dag ca 3,6 %, men forventes å synke med 1 % de neste to årene. Prisstigningen var 2,5 % i 2010, der energikostnader var den viktigste faktoren til økningen. Prisstigningen forventes å avta noe i 2011, blant annet som en følge av et forventet moderat lønnsoppgjør. For 2012 er prisstigningen forventet å bli ca 2 %. Styringsrenten er per i dag 2 %. Renten er forventet å stige i 2011 og 2012, som et resultat av en generell økonomisk vekst. Styringsrenten forventes å være 2,5 % ved utgangen av 2011 og 3,5 % ved utgangen av Kilde: Newsec. Eiendomsmarkedet i Norge Aktivitetsnivået i det norske eiendomsmarkedet tok seg kraftig opp i 2010, sammenlignet med foregående år. I 2010 ble det omsatt eiendommer for over NOK 35 mrd, mot NOK 14 mrd i Dette tilsvarer en økning på 150 %. Et annet positivt signal er at alle typer investorer er tilbake i markedet, selv om syndikeringsaktørene var de mest aktive. Dette inkluderer også private investorer og pensjonsfond. 1 Direkteavkastning/yield defi neres som driftsnetto (leieinntekter fratrukket driftskostnader) dividert med eiendommens verdi. Gitt uendret driftsnetto vil en yield-økning gi lavere eiendomsverdi, mens en yield-reduksjon vil gi høyere eiendomsverdi. 2 Central Business District. 8 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS

8 Kontorprissyklus, Q111 Oslo Helsinki Stockholm Leievekst avtar Akselererende leievekst Fallende leier Leiene bunner ut Göteborg Kilde: Jones Lang Lasalle, Newsec Investeringene var hovedsakelig knyttet til eiendommer med lange leiekontrakter med solide leietakere, men det forventes at markedet etter hvert også vil se på eiendommer med kortere kontrakter. Yield-nivået i CBD 2 området i Oslo er per i dag ca 5,75 %, redusert fra 6,25 % ved utgangen av Det forventes at yield-nivået vil falle ytterligere i 2011 og Dette underbygges av transaksjoner i siste del av 2010, der blant annet hovedkontoret til Orkla (Skøyen, Oslo) ble solgt til en yield på 5,5 %. Ved inngangen til 2011 er kontorledigheten i Oslo ca 8 %. Ved utgangen av 2011 forventes det at ledigheten reduseres til ca 7,5 %. Økt tilbud gjennom ferdigstillelse av pågående byggeprosjekter vil bidra til økt ledighet i Ledigheten ved utgangen av 2012 forventes å være 8,5 %, men forventes å falle de påfølgende årene. Gjennomsnittlig leienivå i Oslo for eiendommer med god beliggenhet («CBD») er per i dag ca NOK/kvm, hvor NOK/kvm anses som toppleie. For øvrige eiendommer med god beliggenhet i Oslo ligger leien i intervallet NOK/kvm. Det forventes en generell økning av leiene i Leieøkningene starter normalt i CBD områdene og sprer seg etter hvert også til andre områder. Kilde: Newsec Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS 9

9 Sverresgate 10 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS

10 Sverresgate Sverresgate ligger i Porsgrunn sentrum og er på ca kvm og er bygget på eiet tomt. Porsgrunn kommune ligger i Telemark fylke og har ca innbyggere. Porsgrunn er Telemarks største industrikommune med kjemiske industribedrifter som Yara og Norcem. Solcellebedriften REC er også etablert på Herøya i Porsgrunn kommune. Kommunen har en beliggenhet nær både hovedfartsåren E18 og jernbanen. Avstanden til Oslo er ca 160 kilometer. Storgata Jernbanegata Sverresgate PORSGRUNN NSB Porsgrunn Stasjon Jernbanegata Sverresgate ble bygget i 1971, men ble totalrenovert for MNOK 30 i 2009 og fremstår som et nytt og moderne kontorbygg. NAV leier hele bygget og gjenværende leietid er ca 9,5 år, med opsjon på forlengelse. Transaksjonen ble gjennomført som eiendomskjøp, og ble fi nansiert med 35 % egenkapital og 65 % lån. Det er lav risiko forbundet med denne type leietaker. Kirkebakken Sverresgate Olavsgate Aallsgate Skolegata Grensegata Løvenskioldsgate e Stangsgate Andel av årlige leieinntekter Nøkkeldata Areal kvm 23 % Budsjetterte inntekter 2011 MNOK 3,0 Teknisk og økonomisk forvalter NEAS ASA Investeringsår 2010 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS 11

11 Triangelgården Triangelgården er et bygg på ca kvm og ligger i gågata i Hamar sentrum. Hamar kommune er den nest største kommunen i Hedmark fylke, målt i antall innbyggere, med ca innbyggere. Hamar by er imidlertid den største i Hedmark og det største tettstedet i region innlandet. Hamar har nær tilknytning til E6 og jernbane. Reiseavstanden til Oslo er ca 135 kilometer. Herman Frangs gate Storhamargata Grønnegata HAMAR Kirkegata Hamar Kino Bekkegata Holsetgata Lierbakken Torggata Seminargata Grønnegata Håkons gate NAV er største leietaker og inntektene fra NAV utgjør ca 87 % av de totale leieinntektene fra bygget. De øvrige leietakerne er også offentlige. Bygget har gjennomgått en omfattende rehabilitering de siste årene og har høy standard. EBH III eier 75 % av bygget. Resterende 25 % eies av Utstillingsplassen Eiendom, som også forvalter bygget. Utstillingsplassen Eiendom er en av innlandets største eiendomsselskaper, med blant annet meget god kjennskap til markedet i Hamar. Skappels gate Brygga Brygga Andel av årlige leieinntekter Nøkkeldata Areal kvm Budsjetterte inntekter 2011 MNOK 13,7 Teknisk og økonomisk forvalter Utstillingsplassen Eiendom AS Investeringsår % 12 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS

12 Årsregnskap 2010 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS 13

13 Årsberetning 2010 Etatbygg Holding III AS Selskapets virksomhet Etatbygg Holding III AS har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapets mandat er å investere i bygg og infrastruktur med statlige, fylkeskommunale, kommunale og andre offentlige etater som leietakere. Gjennom datterselskapet Etatbygg Holding III Norway AS er det foretatt to investeringer per desember Begge investeringer er foretatt i norske eiendommer og norske selskaper. Pr. 31. desember 2010 har Etatbygg Holding III AS 112 aksjonærer, som i hovedsak er private investorer. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2011 samt prognoser for årene fremover. Redegjørelse for årsregnskapet Det er verken drift eller ansatte i selskapet og årsregnskapet og driften fra de underliggende selskapene er heller ikke refl ektert i selskapets regnskap. Driften i de to foretatte investeringene har vært som forventet i 2010, noe som underbygges av lange leiekontrakter med solide leietakere. Totale driftsinntekter fra disse investeringene er MNOK 12,3 med et resultat før skatt på MNOK 3,7. Hendelser etter balansedagen Det har ikke vært hendelser etter balansedagen som har betydning for regnskapsåret Finansiell risiko Selskapets inntekter og gjeld er i NOK og dermed ikke utsatt for valutarisiko. Arbeidsmiljø og personale Selskapet har ingen egne ansatte og det er heller ingen ansatte i noen av de underliggende selskapene. Det er således ikke nødvendig å iverksette tiltak i forhold til arbeidsmiljø eller likestilling. Selskapets styremedlemmer er menn. Miljørapportering Selskapets virksomhet forurenser i svært begrenset grad det ytre miljø. Forskning og utvikling Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i regnskapsåret. Årsresultat og disponeringer Morselskapets årsresultat ble TNOK Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Etatbygg Holding III AS: Beløp i NOK Utbytte Overført fra annen egenkapital Totalt disponert -227 Selskapets frie egenkapital pr. 31. desember 2010 var TNOK Fremtidig utvikling Utviklingen for selskapet påvirkes av utviklingen i de to foretatte investeringene. For begge disse er det inngått lange kontrakter med offentlige leietakere. Kontantstrømmen vurderes derfor som forutsigbar og sikker. Oslo, 26. april 2011 Christer Wennersten Styreformann Inge Fjeldstad Styremedlem Andres Aulik Styremedlem 14 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS

14 Resultatregnskap Beløp i NOK Note DRIFTSKOSTNADER Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader 0 - Netto finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Opplysninger om avsetninger til: Utbytte Annen EK Sum disponert Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS 15

15 Eiendeler Beløp i NOK Note ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Fordringer på selskaper i samme konsern Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS

16 Egenkapital og gjeld Beløp i NOK Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Utbytte Leverandørgjeld 1 - Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 26. april 2011 Christer Wennersten Styreformann Inge Fjeldstad Styremedlem Andres Aulik Styremedlem Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS 17

17 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Konsolideringsprinsipper Det er i samsvar med regnskapsloven 3-2 ikke utarbeidet konsernregnskap for Datterselskap Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er i morselskapet beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifi sert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 18 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS

18 Noter Note 1 Egenkapital Beløp i NOK Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Innløsning aksjer Emisjon Emisjonskostnader Kapitalnedsettelse Utbytte Årets resultat Egenkapital pr Note 2 Datterselskap, tilknyttet selskap m v Beløp i NOK Selskapets navn Land Ervervet Eierandel Egenkapital Resultat Etatbygg Holding III Norway AS Norge % Datterselskapet Etatbygg Holding III Norway AS, Oslo, har pr en aksjekapital på TNOK 100 bestående av aksjer til pålydende NOK 0,02. Investeringen er i regnskapet vurdert etter kostmetoden og balanseført til TNOK Morselskapet har en fordring på TNOK 614 pr som inkluderer konsernbidrag for 2010 på TNOK 140. Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Selskapets aksjekapital består av en aksjeklasse, ordinære aksjer pålydende NOK 0,1. Etatbygg Holding III AS har 112 aksjonærer pr Alle aksjer har lik stemmerett. Følgende aksjonærer eier mer enn 1 % av aksjene pr : Aksjer Andel Slettebøe Holding AS ,43 % Mattis AS ,84 % Mæhlen, Peter Ingar ,13 % Stärk-Johansen, Kari Tove ,56 % Bastiansen, Truls Otto Kristoffer ,42 % Hafnor, Håkon ,42 % Haugen, Svein Andreas ,42 % Jacobsen, Stein ,42 % Medalen, Jonny ,42 % Norges Bandyforbund ,42 % Skorpen, Hallgeir ,42 % Svee, Konrad ,42 % Andersen, Sturla ,21 % Andersens Regnskapskontor AS ,14 % Lovald, Olav ,14 % Øvrige, < 1 % ,20 % Total ,0 % Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS 19

19 Note 4 Skatt Beløp i NOK Betalbar skatt - - Endring i utsatt skatt - - Sum skattekostnad - - Årets skattegrunnlag Resultat før skatt Emisjonskostnader Fremførbart underskudd som ikke benyttes i regnskapsåret Årets skattegrunnlag - -, Skatteøkende/(-reduserende) midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag beregning utsatt skatt Nedvurdering av grunnlag for utsatt skattefordel Balanseførte midlertidige forskjeller - - Utsatt skatt - - Avstemming av selskapets skatteprosent % skatt av resultat før skatt Nedvurdering av utsatt skattefordel 64-1 Beregnet skattekostnad - - Effektiv skattesats 1 0 % 0 % 1 Skattekostnad i forhold til resultat før skatt Selskapet balansefører ikke utsatt skattefordel jfr. unntak for små foretak. Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Beløp i NOK Selskapet har ingen ansatte. Selskapet har ingen lønnskostnader og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Honorar til styret Styrehonorar 68 - Honorar til revisor Lovpålagt revisjon 22 - Andre tjenester - - Sum 22 - Kostnader til revisjon er inkludert mva. 20 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS

20 Note 6 Poster som er slått sammen i regnskapet Beløp i NOK Finansinntekter Konsernbidrag fra datterselskap Renter av bankinnskudd Renteinntekt fra foretak i samme konsern 23 - Sum fi nansinntekter Note 7 Andre forhold Acta Asset Management Alle aksjonærer i Etatbygg Holding III AS har inngått investeringsavtale med Acta Asset Management ASA som blant annet beskriver selskapets investeringsmandat. Note 8 Finansiell markedsrisiko Selskapet benytter seg ikke av fi nansielle instrumenter i forbindelse med styringen av fi nansiell risiko. Valutarisiko Selskapet er ikke utsatt for valutarisiko da selskapets investeringer og lån er i NOK. Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS 21

21 22 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS

22 Årsrapport 2010, Etatbygg Holding III AS 23

23 Etatbygg Holding III AS C/O ABG Sundal Collier Postboks 1444 Vika NO-0115 Oslo signatur.no

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS

Rica Eiendom Holding AS Heading ÅRSRAPPORT 2010 1 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 16 Selskapskart 19

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 17 Selskapskart

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer