Virksomhetsplanleggingens plass i styringen. KDs styring av Lånekassen Om Lånekassen Virksomhetsplanleggingens plass i Lånekassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplanleggingens plass i styringen. KDs styring av Lånekassen Om Lånekassen Virksomhetsplanleggingens plass i Lånekassen"

Transkript

1 Virksomhetsplanleggingens plass i styringen 14. november 2012 KDs styring av Lånekassen Om Lånekassen Virksomhetsplanleggingens plass i Lånekassen

2 Side 2 KDs ansvarsområder og underliggende virksomheter Stort ansvarsområde Fra barnehager via utdanning til forskning Barnehage og grunnskole i kommunene, videregående opplæring i fylkeskommunene Mange underliggende virksomheter 36 universiteter og høyskoler 18 andre etater 75 mrd. kr i budsjettforslaget for 2013 ca 300 ansatte ca 10 jobber med utdanningsstøtte, hvorav 1-2 med etatsstyring av Lånekassen

3 Overordnede mål 1 Utdanningsstøtteloven 1: Utdanningsstøtteordningens formål er å bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold å sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt. Ivaretas av departementet gjennom fastsettelse av forskriftene Lånekassen skal kun forvalte utdanningsstøtteordningen

4 Operasjonaliserte mål 1) Forvaltning 2 mål, 4 styringsparametre, 11 prestasjonskrav Effektivitet, tilgjengelighet, produktivitet og (litt) kvalitet Ettårige mål, men implisitt flerårighet: skal styre slik at målene også nås i framtiden. 2) Utvikling 1 mål, 4 styringsparametre, 4 prestasjonskrav Gjelder LØFT-programmet, hovedsakelig på siden av ordinær styring 3) Bidrag til utvikling av utdanningsstøtteordningene 1 mål, 2 styringsparametre og 5 prestasjonskrav Foreslå endringer, utarbeide statistikk, rapportere, svare på bestillinger Hovedsakelig del av det løpende faglige arbeidet, på siden av ordinær styring

5 Styret Sterk ansatt- og brukerrepresentasjon Fire oppnevnt av departementet To ansattrepresentanter To elev-/studentrepresentanter Uvanlig med styre i ordinært forvaltningsorgan. Oppfølging av LØFT-programmet og hensynet til studenter / elever Det meste av dialogen mellom KD og Lånekassen går ikke via styret.

6 Mulighet for MRS Grad av politisk oppmerksomhet Høy Lav Grad av faglighet Høy Lav Fritt etter Kjetil Moen, eksp.sjef barnehageavd. KD

7 Styringsdialog Mest kontakt om faglige forhold Forskriftsutvikling, budsjettarbeid 6-7 saksbehandlere i KD Ordinær styringsdialog lite tid- og ressurskrevende Tildelingsbrev, halvårsrapport, årsrapport, etatsstyringsmøte Diverse rapporteringer og bestillinger LØFT-programmet 1 saksbehandler

8 Side 8 Styringsutfordringer overordnet God nok sammenheng fra topp til bunn i målhierarkiet? Fra lik rett til utdanning til 9 dagers saksbehandlingstid Vanskelig å påvirke kundenes atferd Gjennomstrømning, frafall, bytte utdanning Valg av utdanning Politiske og økonomiske rammer FIN mener noe om alt, reelle begrensninger i rammebudsjetteringsprinsippet Større forbedringer av utdanningsstøtten ofte svært dyre Vanskelig å få gjennomslag for økte driftsrammer Lange byråkratiske prosesser når situasjonen krever raske svar

9 Side 9 Styringsutfordringer operativt Hovedutfordring: Ulik informasjon Prisgitt etatens informasjon. Wag the dog? Prestasjonskrav: 9 dagers behandlingstid OK? Budsjettinnspill: vil alltid ønske / kunne nyttegjøre seg mer penger. Vanskelig å vite hvor smertegrensen går. Rapportering, svar på bestillinger. Når har vi (god) nok og riktig informasjon? Må ofte gå flere runder for å få nødvendig Lånekasse-paradoks: leverer veldig gode resultater og blir stadig bedre, men trenger likevel økte rammer. God forklaring, men pedagogisk vanskelig både fra LK til KDbyråkrati, og fra KD-byråkrati til politisk (KD og FIN/regjeringen)

10 Lånekassen gjør utdanning mulig Lånekassen har kunder og 314 årsverk Forvalter en portefølje på vel 120 milliarder kroner deler ut 18 milliarder kroner per år i stipend og lån mottar 9 milliarder kroner hvert år i innbetalinger Hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tromsø, Trondheim, Ørsta, Bergen og Stavanger Masseforvaltning - behandler årlig over 1 million saker Driftsbudsjettet er i størrelsesorden 310 millioner

11 Lånekassens oppdrag er tydelig Forvalte og bidra til å utvikle utdanningstøtteloven Klare føringer i St.meld. nr. 12 ( ) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning Høyere kvalitet i tjenestene til kunde Kjernelånekassen er lagt til grunn som strategi Er organisert i eget program LØFT i perioden med en kostnadsramme på 850 mill. kr (2013-kr) Modernisering med stor grad av egenfinansiering (42% av kostnadsrammen) Tildelingsbrev mål og prestasjonskrav

12 Budsjett kap. 2410, 5310 og 5617 Kap. 2410, post 01 og 45 Driftsbudsjett Post 01 Midler til drift Post 45 Moderniseringsprogrammet Kap. 2410, 5310 og 5617 Støttebudsjett Ut- og innbetalinger til kunder Overslagsbevilgninger Fastsettelse av forskrifter følger budsjettprosessen Endringer i forskrifter påvirker støttebudsjett og kan påvirke driftsbudsjett

13 Vi skal bidra til å gjøre utdanning mulig kjerne- og støtteprosesser Styring og kontroll Opplevd kvalitet Regelverk Henvendelse/ kommunikasjon kunde samarb.partner KT SAK FV Kundefront Henvendelser Behandling Maskinelt Manuelt IKT-systemer Låneforvaltning Utbetaling Gjør utdanning mulig Samfunnseffekt

14 Hva har vi oppnådd i perioden Forbedret kundeservice og omdømme Mer enn halvert saksbehandlingstid - til 8 dager Fra 1,5 millioner til telefonhenvendelser I samme periode en økning på kunder Kvalitet i behandlingen Struktur på inndata - datafangst og nettsøknader Bedre språk i kommunikasjon med kunden Forbedret arbeidsprosesser Bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær Resultatene har medført en gevinstrealisering på 50 mill. kroner pr år.

15 Side 15 Lånekassen Overordnet strategi er digitalt førstevalg Fullføre LØFT-programmet sommeren 2014 Driftssette andre hovedleveranse i nytt saksbehandlingssystem i 2013 Driftssette tredje hovedleveranse i 2014 Tilpasse kompetanse og arbeidsprosesser til nytt system Minimum opprettholde, og på utvalgte områder forbedre nivået på service i tjenestene

16

17 Side 17 Hva er virksomhetsplanlegging? Det arbeidet/de prosessene som gjør at vi har årlige planer for å nå mål og innfri krav og innenfor de rammer som er lagt for virksomheten (budsjett, lover, regler og pålegg som legger føringer for virksomheten) Hensikten med dette arbeidet er å: Planlegge hvordan Lånekassen skal oppnå nettopp dette Hvordan skal vi håndtere de utfordringer som vil oppstå? Hva skal vi prioritere og hva skal nedprioriteres etc.? Hvordan skal Lånekassens styres gjennom året? Planene skal legge til rette for at vi: får effektiv drift og verdiene forvaltes forsvarlig har et gjennomarbeidet budsjett for den planlagte (og ikke planlagte aktiviteten) minimerer risiko for manglende måloppnåelse/kravinnfrielse

18 Side 18 Virksomhetsplanlegging gjør vi på ulike nivåer i Lånekassen - planene har ulike karakter Virksomhetsplan (VP) Disponeringsskriv (disp.skriv) fra adm. dir. Handlingsplaner Disp.skriv fra avdelingsdirektør til kontorleder Planer på kontornivå Den enkelte ansattes planer Aktiviteter Produkter/ tjenester Innsatsfaktorer Brukereffekter Samfunnseffekter

19 Side 19 Om VP-prosessen 2013 Budsjettforslag Oppstart bud.arbeid Oppstart VP 2013 VP + disp.skriv Rapportering og justeringer underveis Årsrapport Nov 11 Mars 12 Aug. 12 Des12/Jan Mars 2014

20 Plan for utarbeidelse av VP 2013 Dok./prosess Frist Innhold Budsjettinnspill PBS gir en orientering om innspillene VP-notat nr PBS mottar rapporter iht. bestilling i notat av vedrørende VP 2013 og budsjettforslag for 2014 (G:\Ledergruppen\VP 2013 og bud 2014) Prosesseiergruppen orientert om status i mottatte rapporter. Bestilling til ledergruppen vedrørende budsjett og virksomhetsplanleggingen for Dok./prosess Frist Innhold VP-notat nr Behandling av VP 2013 (og budsjettforslag for 2014) Drøfting med foreningene PBS utarbeider et beslutningsgrunnlag for å kunne foreta prioriteringer for 2013, vurdere konsekvens av å ikke innfri innmeldte behov og risiko, samt foreslås endringer i Lånekassens målbilde. Prosesseierne behandler VP-notat nr. 2 og adm. dir. beslutter budsjettet for 2013 (etter drøfting med foreningene). Prosesseierne gir innspill til VP Ledelsens budsjettprioriteringer presenteres for foreningene. Foreningenes synspunkter vil videreformidles før endelig budsjett for 2013 fattes. 1. utkast til VP Utkast til VP 2013 legges frem for prosesseierne og ledergruppen. Orientering om budsjettet for PBS gir en orientering om budsjettinnspill og videre prosess for VP 2013 til ledergruppen. Foreningene vil også orienteres raskt etter dette møtet. Forslag til VP Forslag til VP 2013 legges frem for styret. Status budsjett på prosesseiermøte (NY) Oppdatert status for ressursbehov, systemkostnader og kundeportal. Styrebehandling av forslag til VP 2013 Revidering av budsjettet Styret behandler forslaget. nov./des. Videre arbeid med justeringer i budsjettet. I denne forbindelse vil også grunnlagsfilene for regionkontorene sendes ut med beskrivelse av prosess og frister for å gi innspill til budsjettgrunnlaget. Budsjettinnspill Innspill til budsjettet for 2013 iht. de føringer som vil gis i VP-notat nr. 1. Ny kontoplan nov./des. Fra skal Lånekassen innføre standard statlig kontoplan. I denne forbindelse må det ryddes i budsjettet. Dette vil det uarbeides egne prosesser for dette i samarbeid med regnskapskontoret. Status budsjett på prosesseiermøte (NY) Produksjonsplanlegging (justert) PBS gir en orientering om budsjettet for 2013 Videre prosess Alle mottatt budsjettinnspill vil sammenstilles og presenteres på møtet 18. september. Koordinator for regionkontorene (regiondirektør i Bergen) har ansvaret for å revidere behovene for ressurser i 2013 basert på prognosemodellen, og evt. fremme forslag til justeringer samme dag Orienteringen gis på ledermøte. Spesifikke tidspunkt ikke angitt pt. PBS uarbeider beslutningsgrunnlag knyttet til prioriteringer og forslag ti eventuelle justeringer i mål/krav. Denne prosessen vil kunne innebære dialog med Kunnskapsdepartementet om mål og krav. Kostnadsfordeling LØFT og linjen Disp.skrivene Endelig godkjenning av VP 2013 des. Ca Jan/feb 2013 Det er enighet mellom LØFT og SYS/ADA om kostnadsfordelingen i 2013 Notat legges først frem til formell beslutning når budsjettene er utarbeidet iht. ny standard kontoplan. Disp.skrivene skal sendes til alle med budsjettansvar fra nærmeste overordnede, men med forbehold om styrets endelige godkjenning. Disp.skrivene skal sendes ut så snart Kunnskapsdepartementet har oversendt tildelingsbrevet for 2013, som normalt skjer ca. 20 desember. Krav til handlingsplaner vil fremkomme av disp.skrivene på ordinær måte. Den enkelte prosesseier og regiondirektør har imidlertid et selvstendig ansvar for at denne planen utarbeides, jf. S-003 Økonomistyring i Lånekassen. Malen for 2013 ligger her: G:\Ledergruppen\Plandokumenter\VP 2013\Mal - Lokal handlingsplan for 2013.docx. VP 2013 (med eventuelle nødvendig justeringer) legges frem for styret etter at Lånekassen har mottatt tildelingsbrevet for endelig godkjenning. Evt. justeringer av disponeringsskrivene vil også foretas i denne forbindelse.

21 Side 21 VP-notat nr. 1 Startskuddet Dette er en bestilling til ledergruppen, som beskriver: Hvilke budsjettinnspill vi ber om Hvordan bidragene skal utformes og frister Tekniske justeringer Satsingsforslag Omdisponeringer Føringer som skal gis ifm. budsjettildelingene

22 Side 22 Noen holdepunkter for å påbegynne arbeidet med virksomhetsplanen for 2013 Konsekvensjustert budsjett Resultatene av en egen prosess for kostnadsutvikling fra 2013 til 2015 ble også benyttet Strategien for de neste fem år Andre målsetninger og planer for det neste året Inneværende års mål og krav Årets prognoser mål, krav og økonomi Kjennskap til utvikling på ulike områder endringer i kundemassen, nye/endrede regler/krav, teknologiske endringer etc. Behov for tiltak for å redusere risiko for manglende måloppnåelse

23 Viktige områder å kartlegge Bemanningsbehov Prognoser for innkommende søknader, brev, e-henvendelser og telefoner er utarbeidet Nytt saksbehandlingssystem skal tas i bruk fra nytt undervisningsår ( ) Kapasitetsbehov for å håndtere saks- og kundebehandling er estimert Andre endringer i behov er kartlagt IT-kostnader Pris- og lønnsjusteringer, premiesatsjustering for innbetaling av pensjon, avtaleendringer etc. er innarbeidet i budsjettet

24 Side 24 Prognosemodellen et viktig verktøy for styring Mål og krav Stipulere bemanningsbehov (iht. forutsetninger om innkomst, effektivitet etc.) Få et godt grunnlag for å fastsette realistiske prestasjonskrav på saksbehandlingsområdet Identifisere risikofaktorer Få et grunnlag for å anslå effekten av andre tiltak som kan iverksettes. Konsekvensene av ulike budsjett til saksbehandling og kundeservice er estimert Sammenliknet med tidligere års planlegging, vil anslagene for 2013 være heftet med større grad av usikkerhet på grunn av innføring av nytt saksbehandlingssystem på tildelingsområdet.

25 Forutsetninger som gjelder referansemodeller Innkomst Økning på TD og TB pga økt antall fram til 2014 Lånekassen Side 25 Forutsetninger for planlegging av bemanningsbehov Økt antall e-henv. knyttet til HL2-2 i 2013, litt økning i 2014, normalnivå i 2015 Kurans gradsstudenter 0% i , gradvis økende til normalnivå i Kurans TB Helårseffekter av datafangst NAV rentefritak, en økning på om lag flere kurante enn estimert i 2012 Slutt på utsettelser pr telefon Uttak test og opplæring i perioden jan-april 278 ukesverk fra regionkontor (herav 135 test/gp, 16 planlegge opplæring, 127 opplæring) 2-dagers opplæring av KS-ansatte LK behandler om lag 1 mill. saker Oppstart Uke 18 Kuranskontroll Uke Søk-tidlig-kampanje Kurans TD utenom grads-studenter Utforming endret i 2013 sammenliknet med 2012, redusert volum på utsending av e-poster Normalnivå Produksjon I utgangspunktet som i 2012 utenom uttak test og opplæring i TD saker, TD-brev og e-henv. på tildelingsområdet: 50% i uke 22-24, 70% i uke 25-37, 100% f.o.m. uke 38 i Det er lagt inn helårs ekstraressurser og vikarteam for å kompensere for ressurstapet. Nedetid Normal nedetid Inngående restanse TD-brev fra 2012 til 2013 antas nedjustert med 3000 stk utover det modell for 2012 i utgangspunktet tilsa

26 INTERNE PRESTASJONSKRAV Prognose Interne prestasjonskrav og arbeidsmål LK 2012 Tildeling - saker Prognose restanser : Arbeidsmål: 3 000, maks i 2013? Prognose restanser utgang uke 16: 700 Prognose gj.snittlig manuell saksbehandlingstid 2013 (i dager): 25,7 Maksimum årssnitt 21 dager, maks 27 dager i 2013? Rentefritak - saker Prognose restanser : Arbeidsmål: 5 000, maks i 2013? Prognose restanser utgang uke 43: Minimal restanse i antall søknader for 2011 ved likn.kontroll i Alder eldste restanser utgang uke 43: 8 Arbeidsmål: Rentefritakssaker som er innkommet før 15. august skal behandles før likn.kontrollen. Utsettelser - saker Prognose restanser : Arbeidsmål: 3 500, maks i 2013? Prognose restanser utgang uke 1: Alder eldste restanser utgang uke 1: 2 Arbeidsmål: Ingen saker skal være eldre enn 8 uker ved utsendelse av varsel Prognose restanser utgang uke 14: Alder eldste restanser utgang uke 14: 3 Arbeidsmål: Ingen saker skal være eldre enn 8 uker ved utsendelse av varsel Prognose restanser utgang uke 27: Alder eldste restanser utgang uke 27: 3 Arbeidsmål: Ingen saker skal være eldre enn 8 uker ved utsendelse av varsel Prognose restanser utgang uke 40: Alder eldste restanser utgang uke 40: 3 Arbeidsmål: Ingen saker skal være eldre enn 8 uker ved utsendelse av varsel Prognose gj.snittlig manuell saksbehandlingstid 2013 (i dager): 19,6 Maksimum årssnitt 28 dager Tildeling - brev Prognose restanser : Arbeidsmål: , maks i 2013? Prognose restanser utgang uke 16: Prognose gj.snittlig manuell saksbehandlingstid 2013 (i dager): 24,6 Maksimum årssnitt 21 dager, maks 27 dager i 2013? Tilbakebetaling - brev Prognose restanser : Arbeidsmål: Prognose gj.snittlig manuell saksbehandlingstid 2013 (i dager): 15,6 Maksimum årssnitt 32 dager E-henv. KS Prognose restanser : 400 Arbeidsmål: Prognose restanse utgang inneværende uke: Prognose gj.snittlig manuell saksbehandlingstid 2013 (i dager): 6,7 Maksimum årssnitt 6 dager (eksternt prestasjonskrav) Lånekassen 26

27 Side 27 VP- notat nr. 2 Mottatte innspill sammenstilles og ny status gis Innmeldte behov omtales og konsekvensen av å ikke møte behovet vurderes VP-notat nr. 2 danner grunnlaget for å prioritere/nedprioritere områder neste år Prioriteringene gir grunnlag for å vurdere: Ambisjonsnivået (uttrykt som mål og krav) Behov for å foreta endringer i målbildet Risiko for manglende måloppnåelse vurderes

28 Foreløpig virksomhetsplan for 2013 Viktige mål, krav, utfordringer, tiltak, satsingsområder, risikovurderinger, rapportering, økonomi etc. omtales Resultatet er at: Saksbehandlingsområdet og kundeservice har fått hovedprioritet i budsjettarbeidet Vellykket innføring av nytt saksbehandlingssystem for tildelingsområdet er avgjørende for god måloppnåelse i 2013 Beredskapsarbeid for å kunne håndtere en situasjon der dette ikke går iht. plan er påbegynt Det kan bli krevende å oppnå like gode resultater som tidligere

29

30 VP 2013 gjenstående arbeid Arbeid med planer: Disp. skriv må utarbeides (Endelig) VP må vedtas Handlingsplaner etc. Å gjennomføre planene og nå målene

31 Kontrollpunkter underveis i 2013 Halvårig rapportering til KD Kvartalsrapporter til styret På hvert styremøte er det to faste punkter Direktørens avviksrapport Status IT-drift Rapportering til adm. dir. Resultatoppnåelse Risikovurderinger Rapportering for Frist Økonomi status så langt og prognoser fremover Oppfølging iht. planer (SoB, HMS, intern kontroll, områdespesifikke krav/tiltak) Mar Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des ( Påske) Januar 2013

32 Side 32 Interne utfordringer og muligheter (1) Organisatoriske og kapasitetsrelaterte utfordringer: De siste årene har det vært mange omorganiseringer i Lånekassen Det må fortsatt arbeides med å tilpasse Lånekassens organisasjon, kapasitet og kompetanse til behovene etter LØFT-programmet er ferdigstilt Lånekassen er linjeorganisert, men prosjektorganisering av arbeid er også viktig for å oppnå ønskede resultater To ledergrupper Kontoret som tilrettelegger for dette arbeidet har mange oppgaver, og få ressurser til å koordinere arbeidet med virksomhetsstyring

33 Side 33 Interne utfordringer og muligheter (2) Kultur og egeninteresser Arbeidet med virksomhetsplaner og oppfølging er ikke alltid godt koordinert og forankret hos lederne Lånekassen har handlingsorienterte ledere, men behovet for å dokumentere og/eller redegjøre for sine beslutninger/analyser vurderes ulikt i organisasjonen Moderniseringsprogrammet LØFT og linjeorganisasjonen har ofte, men ikke alltid sammenfallende interesser Lånekassens arbeid med SoB, intern kontroll, personalpolitiske føringer etc. er hovedsakelig definert gjennom Lånekassens arbeid med intern kontroll. Det kan være krevende å integrere arbeidet på disse områdene med virksomhetsplanen Fra 2013 innføres ny standard kontoplan

34 Side 34 Diskusjonspunkter/refleksjoner virksomhetsstyring Hva er suksesskriteriene for god virksomhetsstyring? Hvilke erfaringer har dere gjort dere? Hva har gitt gode resultater? Hva har gitt mindre gode resultater?

35 Side 35 Utfordringer i styringsdialogen Utfordrende å få tilstrekkelig forståelse for budsjettbehov Kostnadsnivået endres (som økte pensjons- og IT-kostnader) Lånekassen har ambisjoner, jf. strategien Generelle krav i tildelingsbrevet mottas etter at planer i praksis er ferdig utarbeidet At informasjonen om budsjettbehandlingen av neste års budsjett i begrenset grad gis før Prp. 1 S legges frem, gjør det utfordrende å planlegge langsiktig Hvordan vil endringer i måloppnåelsen kunne virke inn på styringsdialogen? Når avvik oppstår er man avhengig av å komme på rett kurs igjen Bedre styring/prioritering (overordnede myndighets løsning?) Tilførsel av friske midler (underordnede virksomhets løsning?)

36 Side 36 Diskusjonspunkter/refleksjoner: Hva kan være gode tilnærminger til styring hvis resultatene svikter? Lite kontakt/ rapportering Holde fast på, bedre eller endre styringen? Mye kontakt/ rapportering detaljstyring MRS Aktiviteter Produkter/ tjenester Innsatsfaktorer Brukereffekter Samfunnseffekter

Styring og kontroll i Lånekassen

Styring og kontroll i Lånekassen Styring og kontroll i Lånekassen Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren, 23. april 2015. Anne Britt Fagerli, seniorrådgiver Lånekassen gjør utdanning mulig Hovedtall 2014 1 010 800

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 2 2.1 STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 2 2.2 MÅL, STYRINGSPARAMETERE

Detaljer

Lånekassen. gjør utdanning mulig!

Lånekassen. gjør utdanning mulig! Lånekassen gjør utdanning mulig! Innhold kort om Lånekassen hva har vi fått til hvordan har Lånekassens oppnådd effektiv forvaltning og gode løsninger for kundene Lånekassen gjør utdanning mulig Lånekassen

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012. Lånekassen

Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012. Lånekassen Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012 Lånekassen Lånekassens formål er å bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder,

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene?

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Finansråd Svein Gjedrem 24. september 2014 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Erfaringer med bruk av

Erfaringer med bruk av Erfaringer med bruk av Behov for eid på høyere sikkerhetsnivå? 08. desember 2009 Arbeid med MinID Lånekassen Statistikk Antall innlogginger til Dine sider Nettsøknader / søknadsinnkomst Gjennomførte tiltak:

Detaljer

Lånekassen. Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser. Morten Ødelien. Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen

Lånekassen. Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser. Morten Ødelien. Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen Lånekassen Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser Morten Ødelien Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen 23. mai 2012 Lånekassen 2004 2014 På vei fra saksbehandlerorganisasjon

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Erfaringer fra styringsdialogen mellom departement(er) og etat

Erfaringer fra styringsdialogen mellom departement(er) og etat Erfaringer fra styringsdialogen mellom departement(er) og etat Partnerforum 9. desember 2010 Ingunn Midttun Godal Avdelingsdirektør tilsyn og vann, Klif Viktig å se saker fra ulike perspektiver! Innhold

Detaljer

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Geir Axelsen, direktør i styringsstaben Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Det store bildet NAV, 11.11.2015 Side 2 Ikke noe nytt at oljeprisen går opp og ned NAV, 11.11.2015 Side 3 Alt på plenen kommer fra

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Årsrapport 2012. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2012. Dato: 13.03.2013 Versjon: 1.0 Arkivref: 201101630

Årsrapport 2012. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2012. Dato: 13.03.2013 Versjon: 1.0 Arkivref: 201101630 Dato: 13.03.2013 Versjon: 1.0 Årsrapport 2012 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2012 Lånekassen Side 1 av 30 Innhold 1. Administrerende direktørs årsberetning 3 2. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2014 2015) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2015 sende inn dokumentet Årsrapport (2014-2015) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Høgskolen i Bodø, Senter for offentlig innovasjon, 3. juni 2010 Direktør

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Digitalisering i NAV Hvorfor og hvordan

Digitalisering i NAV Hvorfor og hvordan Digitalisering i NAV Hvorfor og hvordan Gry Hilde Nilsen, Prosjekt digital brukerdialog NAV, 27.10.2015 Side 1 Litt historie - et stort program. Moderniseringsprogrammets tidslinje 1.1. 2006 Ekstern Kvalitetssikring

Detaljer

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014

Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren. Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Strategisk styring av universitets- og høyskolesektoren Ekspedisjonssjef Toril Johansson DFØs styringskonferanse 22. januar 2014 Disposisjon Kort om UH-sektoren, hovedvekt på statlige institusjoner Noen

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

Vox skal utvikle, vedlikeholde og informere om prøver i norsk og i samfunnskunnskap. Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3620 26.01.2015 Oppdragsbrev til Vox 2015 - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - opplæring i norsk

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren Dato: 18. mars 2007 Arkiv: O-sak O-SAK: VIRKSOMHETSSTYRING VED HiST Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg:

Detaljer

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune ISO 26000 som del av vårt styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Samfunnsansvar er vårt mandat Systematikk og kultur Felles, enhetlig og gjennomgående Lik struktur

Detaljer

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Revisjon av virksomhetsstyring Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Virksomhetsstyring Ledelsens viktigste redskap for å sikre god måloppnåelse. Omfatter krav

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Klarspråkledelse Hva skal til for å lykkes med klarspråksatsingen? @onaraanestad

Klarspråkledelse Hva skal til for å lykkes med klarspråksatsingen? @onaraanestad Klarspråkledelse Hva skal til for å lykkes med klarspråksatsingen? @onaraanestad Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Språkrådet «Det ligg i samfunnsansvaret

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Et skolebygg å være stolt av!

Et skolebygg å være stolt av! Et skolebygg å være stolt av! 11/30/2009 2 Nøkkeltall etablert 1. januar 2002 eier og drifter alle skolebygningene i Oslo Drøyt 1,3 millioner kvm, 78.000 elever og ansatte 174 skoler ( 159 eide, 15 leide

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Effektiviseringen så langt: hva har fungert og hva har ikke fungert? FFI 4. september 2012

Effektiviseringen så langt: hva har fungert og hva har ikke fungert? FFI 4. september 2012 Effektiviseringen så langt: hva har fungert og hva har ikke fungert? FFI 4. september 2012 Stener Olstad Brigader Sjef FST/Org 05.09.2012 1 Agenda Bakgrunn for effektivisering Regime for gevinstrealisering

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Konsekvenser for økonomistyringen av innføring av periodisert regnskap og ny kontoplan sett fra departementet

Konsekvenser for økonomistyringen av innføring av periodisert regnskap og ny kontoplan sett fra departementet Konsekvenser for økonomistyringen av innføring av periodisert regnskap og ny kontoplan sett fra departementet Raymond Jenssen Avdelingsdirektør, Fiskeri- og kystdepartementet Nettverksmøte økonomistyring

Detaljer

Helhetlig system for planlegging, budsjettering og rapportering. Marianne Nordby Fålun Statsbygg

Helhetlig system for planlegging, budsjettering og rapportering. Marianne Nordby Fålun Statsbygg Helhetlig system for planlegging, budsjettering og rapportering Marianne Nordby Fålun Statsbygg Virksomhetsstyring i Statsbygg - Hva skal «styres»? Forvalter for 600 eiendommer (2350 bygg) i inn- og utland

Detaljer

Årsrapport 2014. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2014. Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.1 Arkivref: 201202373

Årsrapport 2014. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2014. Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.1 Arkivref: 201202373 Årsrapport 2014 Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.1 Arkivref: 201202373 Årsrapport 2014 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2014 Lånekassen Side 1 av 42 Innhold 1. Styrets beretning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 1. Innledning I St.meld. nr. 12 (2003-2004) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

Hva løser ID-porten?

Hva løser ID-porten? Eksempler på sentrale tiltak Hva løser ID-porten? Avdelingsdirektør Tone Bringedal tbr@difi.no Digitalt førstevalg Uttrykker høye ambisjoner Fra papirbasert til elektroniske tjenester Gir store gevinster

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Implementering av strategi. Inger Johanne Sundby Statskonsult (snart DIFI) Partnerforum 22.november 2007

Implementering av strategi. Inger Johanne Sundby Statskonsult (snart DIFI) Partnerforum 22.november 2007 Implementering av strategi Inger Johanne Sundby Statskonsult (snart DIFI) Partnerforum 22.november 2007 Tilnærmingsmåte praktisk - med et snev av prinsipiell tenkning basert på erfaring, men ikke systematisk

Detaljer

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie 20. februar 2009 AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon NAV - Mål og resultater Status for reformarbeidet Finanskrisen og konsekvenser for NAV Prioriteringer it i og tiltak i 2009

Detaljer

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll

Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll Informasjonsmøte Samarbeidsforum internkontroll 10. oktober 2013 Direktoratet for økonomistyring Velkommen og introduksjon v/ingrid Buhaug Brænden Side 2 Program Side 3 Hvorfor bør alle statlige virksomheter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 102-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS PROSJEKT PASIENTREISER Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om status

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Mål- og resultatstyring i Mattilsynet

Mål- og resultatstyring i Mattilsynet Mål- og resultatstyring i Mattilsynet DFØ 26. september 2013 Ingunn Gråbergsveen Seniorrådgiver, Stab analyse og styring Hva skal jeg snakke om Kort om Mattilsynet og Mattilsynets styringssystem Hvordan

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel.

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. 3 ØKONOMISTYRING 3.1 Ansvar og rutiner ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. Budsjettansvarlig - kan disponere budsjetterte midler på sitt ansvarsområde

Detaljer

STYRINGSHJUL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE. Rådmannen, 3.desember 2014.

STYRINGSHJUL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE. Rådmannen, 3.desember 2014. STYRINGSHJUL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 3.desember 2014. 1 STYRINGSHJULET OVERSIKT Kommunens styringshjul (årshjul) sammenstiller den politiske og administrative aktiviteten som inngår den systematiske

Detaljer