Virksomhetsplanleggingens plass i styringen. KDs styring av Lånekassen Om Lånekassen Virksomhetsplanleggingens plass i Lånekassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplanleggingens plass i styringen. KDs styring av Lånekassen Om Lånekassen Virksomhetsplanleggingens plass i Lånekassen"

Transkript

1 Virksomhetsplanleggingens plass i styringen 14. november 2012 KDs styring av Lånekassen Om Lånekassen Virksomhetsplanleggingens plass i Lånekassen

2 Side 2 KDs ansvarsområder og underliggende virksomheter Stort ansvarsområde Fra barnehager via utdanning til forskning Barnehage og grunnskole i kommunene, videregående opplæring i fylkeskommunene Mange underliggende virksomheter 36 universiteter og høyskoler 18 andre etater 75 mrd. kr i budsjettforslaget for 2013 ca 300 ansatte ca 10 jobber med utdanningsstøtte, hvorav 1-2 med etatsstyring av Lånekassen

3 Overordnede mål 1 Utdanningsstøtteloven 1: Utdanningsstøtteordningens formål er å bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold å sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt. Ivaretas av departementet gjennom fastsettelse av forskriftene Lånekassen skal kun forvalte utdanningsstøtteordningen

4 Operasjonaliserte mål 1) Forvaltning 2 mål, 4 styringsparametre, 11 prestasjonskrav Effektivitet, tilgjengelighet, produktivitet og (litt) kvalitet Ettårige mål, men implisitt flerårighet: skal styre slik at målene også nås i framtiden. 2) Utvikling 1 mål, 4 styringsparametre, 4 prestasjonskrav Gjelder LØFT-programmet, hovedsakelig på siden av ordinær styring 3) Bidrag til utvikling av utdanningsstøtteordningene 1 mål, 2 styringsparametre og 5 prestasjonskrav Foreslå endringer, utarbeide statistikk, rapportere, svare på bestillinger Hovedsakelig del av det løpende faglige arbeidet, på siden av ordinær styring

5 Styret Sterk ansatt- og brukerrepresentasjon Fire oppnevnt av departementet To ansattrepresentanter To elev-/studentrepresentanter Uvanlig med styre i ordinært forvaltningsorgan. Oppfølging av LØFT-programmet og hensynet til studenter / elever Det meste av dialogen mellom KD og Lånekassen går ikke via styret.

6 Mulighet for MRS Grad av politisk oppmerksomhet Høy Lav Grad av faglighet Høy Lav Fritt etter Kjetil Moen, eksp.sjef barnehageavd. KD

7 Styringsdialog Mest kontakt om faglige forhold Forskriftsutvikling, budsjettarbeid 6-7 saksbehandlere i KD Ordinær styringsdialog lite tid- og ressurskrevende Tildelingsbrev, halvårsrapport, årsrapport, etatsstyringsmøte Diverse rapporteringer og bestillinger LØFT-programmet 1 saksbehandler

8 Side 8 Styringsutfordringer overordnet God nok sammenheng fra topp til bunn i målhierarkiet? Fra lik rett til utdanning til 9 dagers saksbehandlingstid Vanskelig å påvirke kundenes atferd Gjennomstrømning, frafall, bytte utdanning Valg av utdanning Politiske og økonomiske rammer FIN mener noe om alt, reelle begrensninger i rammebudsjetteringsprinsippet Større forbedringer av utdanningsstøtten ofte svært dyre Vanskelig å få gjennomslag for økte driftsrammer Lange byråkratiske prosesser når situasjonen krever raske svar

9 Side 9 Styringsutfordringer operativt Hovedutfordring: Ulik informasjon Prisgitt etatens informasjon. Wag the dog? Prestasjonskrav: 9 dagers behandlingstid OK? Budsjettinnspill: vil alltid ønske / kunne nyttegjøre seg mer penger. Vanskelig å vite hvor smertegrensen går. Rapportering, svar på bestillinger. Når har vi (god) nok og riktig informasjon? Må ofte gå flere runder for å få nødvendig Lånekasse-paradoks: leverer veldig gode resultater og blir stadig bedre, men trenger likevel økte rammer. God forklaring, men pedagogisk vanskelig både fra LK til KDbyråkrati, og fra KD-byråkrati til politisk (KD og FIN/regjeringen)

10 Lånekassen gjør utdanning mulig Lånekassen har kunder og 314 årsverk Forvalter en portefølje på vel 120 milliarder kroner deler ut 18 milliarder kroner per år i stipend og lån mottar 9 milliarder kroner hvert år i innbetalinger Hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tromsø, Trondheim, Ørsta, Bergen og Stavanger Masseforvaltning - behandler årlig over 1 million saker Driftsbudsjettet er i størrelsesorden 310 millioner

11 Lånekassens oppdrag er tydelig Forvalte og bidra til å utvikle utdanningstøtteloven Klare føringer i St.meld. nr. 12 ( ) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning Høyere kvalitet i tjenestene til kunde Kjernelånekassen er lagt til grunn som strategi Er organisert i eget program LØFT i perioden med en kostnadsramme på 850 mill. kr (2013-kr) Modernisering med stor grad av egenfinansiering (42% av kostnadsrammen) Tildelingsbrev mål og prestasjonskrav

12 Budsjett kap. 2410, 5310 og 5617 Kap. 2410, post 01 og 45 Driftsbudsjett Post 01 Midler til drift Post 45 Moderniseringsprogrammet Kap. 2410, 5310 og 5617 Støttebudsjett Ut- og innbetalinger til kunder Overslagsbevilgninger Fastsettelse av forskrifter følger budsjettprosessen Endringer i forskrifter påvirker støttebudsjett og kan påvirke driftsbudsjett

13 Vi skal bidra til å gjøre utdanning mulig kjerne- og støtteprosesser Styring og kontroll Opplevd kvalitet Regelverk Henvendelse/ kommunikasjon kunde samarb.partner KT SAK FV Kundefront Henvendelser Behandling Maskinelt Manuelt IKT-systemer Låneforvaltning Utbetaling Gjør utdanning mulig Samfunnseffekt

14 Hva har vi oppnådd i perioden Forbedret kundeservice og omdømme Mer enn halvert saksbehandlingstid - til 8 dager Fra 1,5 millioner til telefonhenvendelser I samme periode en økning på kunder Kvalitet i behandlingen Struktur på inndata - datafangst og nettsøknader Bedre språk i kommunikasjon med kunden Forbedret arbeidsprosesser Bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær Resultatene har medført en gevinstrealisering på 50 mill. kroner pr år.

15 Side 15 Lånekassen Overordnet strategi er digitalt førstevalg Fullføre LØFT-programmet sommeren 2014 Driftssette andre hovedleveranse i nytt saksbehandlingssystem i 2013 Driftssette tredje hovedleveranse i 2014 Tilpasse kompetanse og arbeidsprosesser til nytt system Minimum opprettholde, og på utvalgte områder forbedre nivået på service i tjenestene

16

17 Side 17 Hva er virksomhetsplanlegging? Det arbeidet/de prosessene som gjør at vi har årlige planer for å nå mål og innfri krav og innenfor de rammer som er lagt for virksomheten (budsjett, lover, regler og pålegg som legger føringer for virksomheten) Hensikten med dette arbeidet er å: Planlegge hvordan Lånekassen skal oppnå nettopp dette Hvordan skal vi håndtere de utfordringer som vil oppstå? Hva skal vi prioritere og hva skal nedprioriteres etc.? Hvordan skal Lånekassens styres gjennom året? Planene skal legge til rette for at vi: får effektiv drift og verdiene forvaltes forsvarlig har et gjennomarbeidet budsjett for den planlagte (og ikke planlagte aktiviteten) minimerer risiko for manglende måloppnåelse/kravinnfrielse

18 Side 18 Virksomhetsplanlegging gjør vi på ulike nivåer i Lånekassen - planene har ulike karakter Virksomhetsplan (VP) Disponeringsskriv (disp.skriv) fra adm. dir. Handlingsplaner Disp.skriv fra avdelingsdirektør til kontorleder Planer på kontornivå Den enkelte ansattes planer Aktiviteter Produkter/ tjenester Innsatsfaktorer Brukereffekter Samfunnseffekter

19 Side 19 Om VP-prosessen 2013 Budsjettforslag Oppstart bud.arbeid Oppstart VP 2013 VP + disp.skriv Rapportering og justeringer underveis Årsrapport Nov 11 Mars 12 Aug. 12 Des12/Jan Mars 2014

20 Plan for utarbeidelse av VP 2013 Dok./prosess Frist Innhold Budsjettinnspill PBS gir en orientering om innspillene VP-notat nr PBS mottar rapporter iht. bestilling i notat av vedrørende VP 2013 og budsjettforslag for 2014 (G:\Ledergruppen\VP 2013 og bud 2014) Prosesseiergruppen orientert om status i mottatte rapporter. Bestilling til ledergruppen vedrørende budsjett og virksomhetsplanleggingen for Dok./prosess Frist Innhold VP-notat nr Behandling av VP 2013 (og budsjettforslag for 2014) Drøfting med foreningene PBS utarbeider et beslutningsgrunnlag for å kunne foreta prioriteringer for 2013, vurdere konsekvens av å ikke innfri innmeldte behov og risiko, samt foreslås endringer i Lånekassens målbilde. Prosesseierne behandler VP-notat nr. 2 og adm. dir. beslutter budsjettet for 2013 (etter drøfting med foreningene). Prosesseierne gir innspill til VP Ledelsens budsjettprioriteringer presenteres for foreningene. Foreningenes synspunkter vil videreformidles før endelig budsjett for 2013 fattes. 1. utkast til VP Utkast til VP 2013 legges frem for prosesseierne og ledergruppen. Orientering om budsjettet for PBS gir en orientering om budsjettinnspill og videre prosess for VP 2013 til ledergruppen. Foreningene vil også orienteres raskt etter dette møtet. Forslag til VP Forslag til VP 2013 legges frem for styret. Status budsjett på prosesseiermøte (NY) Oppdatert status for ressursbehov, systemkostnader og kundeportal. Styrebehandling av forslag til VP 2013 Revidering av budsjettet Styret behandler forslaget. nov./des. Videre arbeid med justeringer i budsjettet. I denne forbindelse vil også grunnlagsfilene for regionkontorene sendes ut med beskrivelse av prosess og frister for å gi innspill til budsjettgrunnlaget. Budsjettinnspill Innspill til budsjettet for 2013 iht. de føringer som vil gis i VP-notat nr. 1. Ny kontoplan nov./des. Fra skal Lånekassen innføre standard statlig kontoplan. I denne forbindelse må det ryddes i budsjettet. Dette vil det uarbeides egne prosesser for dette i samarbeid med regnskapskontoret. Status budsjett på prosesseiermøte (NY) Produksjonsplanlegging (justert) PBS gir en orientering om budsjettet for 2013 Videre prosess Alle mottatt budsjettinnspill vil sammenstilles og presenteres på møtet 18. september. Koordinator for regionkontorene (regiondirektør i Bergen) har ansvaret for å revidere behovene for ressurser i 2013 basert på prognosemodellen, og evt. fremme forslag til justeringer samme dag Orienteringen gis på ledermøte. Spesifikke tidspunkt ikke angitt pt. PBS uarbeider beslutningsgrunnlag knyttet til prioriteringer og forslag ti eventuelle justeringer i mål/krav. Denne prosessen vil kunne innebære dialog med Kunnskapsdepartementet om mål og krav. Kostnadsfordeling LØFT og linjen Disp.skrivene Endelig godkjenning av VP 2013 des. Ca Jan/feb 2013 Det er enighet mellom LØFT og SYS/ADA om kostnadsfordelingen i 2013 Notat legges først frem til formell beslutning når budsjettene er utarbeidet iht. ny standard kontoplan. Disp.skrivene skal sendes til alle med budsjettansvar fra nærmeste overordnede, men med forbehold om styrets endelige godkjenning. Disp.skrivene skal sendes ut så snart Kunnskapsdepartementet har oversendt tildelingsbrevet for 2013, som normalt skjer ca. 20 desember. Krav til handlingsplaner vil fremkomme av disp.skrivene på ordinær måte. Den enkelte prosesseier og regiondirektør har imidlertid et selvstendig ansvar for at denne planen utarbeides, jf. S-003 Økonomistyring i Lånekassen. Malen for 2013 ligger her: G:\Ledergruppen\Plandokumenter\VP 2013\Mal - Lokal handlingsplan for 2013.docx. VP 2013 (med eventuelle nødvendig justeringer) legges frem for styret etter at Lånekassen har mottatt tildelingsbrevet for endelig godkjenning. Evt. justeringer av disponeringsskrivene vil også foretas i denne forbindelse.

21 Side 21 VP-notat nr. 1 Startskuddet Dette er en bestilling til ledergruppen, som beskriver: Hvilke budsjettinnspill vi ber om Hvordan bidragene skal utformes og frister Tekniske justeringer Satsingsforslag Omdisponeringer Føringer som skal gis ifm. budsjettildelingene

22 Side 22 Noen holdepunkter for å påbegynne arbeidet med virksomhetsplanen for 2013 Konsekvensjustert budsjett Resultatene av en egen prosess for kostnadsutvikling fra 2013 til 2015 ble også benyttet Strategien for de neste fem år Andre målsetninger og planer for det neste året Inneværende års mål og krav Årets prognoser mål, krav og økonomi Kjennskap til utvikling på ulike områder endringer i kundemassen, nye/endrede regler/krav, teknologiske endringer etc. Behov for tiltak for å redusere risiko for manglende måloppnåelse

23 Viktige områder å kartlegge Bemanningsbehov Prognoser for innkommende søknader, brev, e-henvendelser og telefoner er utarbeidet Nytt saksbehandlingssystem skal tas i bruk fra nytt undervisningsår ( ) Kapasitetsbehov for å håndtere saks- og kundebehandling er estimert Andre endringer i behov er kartlagt IT-kostnader Pris- og lønnsjusteringer, premiesatsjustering for innbetaling av pensjon, avtaleendringer etc. er innarbeidet i budsjettet

24 Side 24 Prognosemodellen et viktig verktøy for styring Mål og krav Stipulere bemanningsbehov (iht. forutsetninger om innkomst, effektivitet etc.) Få et godt grunnlag for å fastsette realistiske prestasjonskrav på saksbehandlingsområdet Identifisere risikofaktorer Få et grunnlag for å anslå effekten av andre tiltak som kan iverksettes. Konsekvensene av ulike budsjett til saksbehandling og kundeservice er estimert Sammenliknet med tidligere års planlegging, vil anslagene for 2013 være heftet med større grad av usikkerhet på grunn av innføring av nytt saksbehandlingssystem på tildelingsområdet.

25 Forutsetninger som gjelder referansemodeller Innkomst Økning på TD og TB pga økt antall fram til 2014 Lånekassen Side 25 Forutsetninger for planlegging av bemanningsbehov Økt antall e-henv. knyttet til HL2-2 i 2013, litt økning i 2014, normalnivå i 2015 Kurans gradsstudenter 0% i , gradvis økende til normalnivå i Kurans TB Helårseffekter av datafangst NAV rentefritak, en økning på om lag flere kurante enn estimert i 2012 Slutt på utsettelser pr telefon Uttak test og opplæring i perioden jan-april 278 ukesverk fra regionkontor (herav 135 test/gp, 16 planlegge opplæring, 127 opplæring) 2-dagers opplæring av KS-ansatte LK behandler om lag 1 mill. saker Oppstart Uke 18 Kuranskontroll Uke Søk-tidlig-kampanje Kurans TD utenom grads-studenter Utforming endret i 2013 sammenliknet med 2012, redusert volum på utsending av e-poster Normalnivå Produksjon I utgangspunktet som i 2012 utenom uttak test og opplæring i TD saker, TD-brev og e-henv. på tildelingsområdet: 50% i uke 22-24, 70% i uke 25-37, 100% f.o.m. uke 38 i Det er lagt inn helårs ekstraressurser og vikarteam for å kompensere for ressurstapet. Nedetid Normal nedetid Inngående restanse TD-brev fra 2012 til 2013 antas nedjustert med 3000 stk utover det modell for 2012 i utgangspunktet tilsa

26 INTERNE PRESTASJONSKRAV Prognose Interne prestasjonskrav og arbeidsmål LK 2012 Tildeling - saker Prognose restanser : Arbeidsmål: 3 000, maks i 2013? Prognose restanser utgang uke 16: 700 Prognose gj.snittlig manuell saksbehandlingstid 2013 (i dager): 25,7 Maksimum årssnitt 21 dager, maks 27 dager i 2013? Rentefritak - saker Prognose restanser : Arbeidsmål: 5 000, maks i 2013? Prognose restanser utgang uke 43: Minimal restanse i antall søknader for 2011 ved likn.kontroll i Alder eldste restanser utgang uke 43: 8 Arbeidsmål: Rentefritakssaker som er innkommet før 15. august skal behandles før likn.kontrollen. Utsettelser - saker Prognose restanser : Arbeidsmål: 3 500, maks i 2013? Prognose restanser utgang uke 1: Alder eldste restanser utgang uke 1: 2 Arbeidsmål: Ingen saker skal være eldre enn 8 uker ved utsendelse av varsel Prognose restanser utgang uke 14: Alder eldste restanser utgang uke 14: 3 Arbeidsmål: Ingen saker skal være eldre enn 8 uker ved utsendelse av varsel Prognose restanser utgang uke 27: Alder eldste restanser utgang uke 27: 3 Arbeidsmål: Ingen saker skal være eldre enn 8 uker ved utsendelse av varsel Prognose restanser utgang uke 40: Alder eldste restanser utgang uke 40: 3 Arbeidsmål: Ingen saker skal være eldre enn 8 uker ved utsendelse av varsel Prognose gj.snittlig manuell saksbehandlingstid 2013 (i dager): 19,6 Maksimum årssnitt 28 dager Tildeling - brev Prognose restanser : Arbeidsmål: , maks i 2013? Prognose restanser utgang uke 16: Prognose gj.snittlig manuell saksbehandlingstid 2013 (i dager): 24,6 Maksimum årssnitt 21 dager, maks 27 dager i 2013? Tilbakebetaling - brev Prognose restanser : Arbeidsmål: Prognose gj.snittlig manuell saksbehandlingstid 2013 (i dager): 15,6 Maksimum årssnitt 32 dager E-henv. KS Prognose restanser : 400 Arbeidsmål: Prognose restanse utgang inneværende uke: Prognose gj.snittlig manuell saksbehandlingstid 2013 (i dager): 6,7 Maksimum årssnitt 6 dager (eksternt prestasjonskrav) Lånekassen 26

27 Side 27 VP- notat nr. 2 Mottatte innspill sammenstilles og ny status gis Innmeldte behov omtales og konsekvensen av å ikke møte behovet vurderes VP-notat nr. 2 danner grunnlaget for å prioritere/nedprioritere områder neste år Prioriteringene gir grunnlag for å vurdere: Ambisjonsnivået (uttrykt som mål og krav) Behov for å foreta endringer i målbildet Risiko for manglende måloppnåelse vurderes

28 Foreløpig virksomhetsplan for 2013 Viktige mål, krav, utfordringer, tiltak, satsingsområder, risikovurderinger, rapportering, økonomi etc. omtales Resultatet er at: Saksbehandlingsområdet og kundeservice har fått hovedprioritet i budsjettarbeidet Vellykket innføring av nytt saksbehandlingssystem for tildelingsområdet er avgjørende for god måloppnåelse i 2013 Beredskapsarbeid for å kunne håndtere en situasjon der dette ikke går iht. plan er påbegynt Det kan bli krevende å oppnå like gode resultater som tidligere

29

30 VP 2013 gjenstående arbeid Arbeid med planer: Disp. skriv må utarbeides (Endelig) VP må vedtas Handlingsplaner etc. Å gjennomføre planene og nå målene

31 Kontrollpunkter underveis i 2013 Halvårig rapportering til KD Kvartalsrapporter til styret På hvert styremøte er det to faste punkter Direktørens avviksrapport Status IT-drift Rapportering til adm. dir. Resultatoppnåelse Risikovurderinger Rapportering for Frist Økonomi status så langt og prognoser fremover Oppfølging iht. planer (SoB, HMS, intern kontroll, områdespesifikke krav/tiltak) Mar Mai Jul Aug Sep Okt Nov Des ( Påske) Januar 2013

32 Side 32 Interne utfordringer og muligheter (1) Organisatoriske og kapasitetsrelaterte utfordringer: De siste årene har det vært mange omorganiseringer i Lånekassen Det må fortsatt arbeides med å tilpasse Lånekassens organisasjon, kapasitet og kompetanse til behovene etter LØFT-programmet er ferdigstilt Lånekassen er linjeorganisert, men prosjektorganisering av arbeid er også viktig for å oppnå ønskede resultater To ledergrupper Kontoret som tilrettelegger for dette arbeidet har mange oppgaver, og få ressurser til å koordinere arbeidet med virksomhetsstyring

33 Side 33 Interne utfordringer og muligheter (2) Kultur og egeninteresser Arbeidet med virksomhetsplaner og oppfølging er ikke alltid godt koordinert og forankret hos lederne Lånekassen har handlingsorienterte ledere, men behovet for å dokumentere og/eller redegjøre for sine beslutninger/analyser vurderes ulikt i organisasjonen Moderniseringsprogrammet LØFT og linjeorganisasjonen har ofte, men ikke alltid sammenfallende interesser Lånekassens arbeid med SoB, intern kontroll, personalpolitiske føringer etc. er hovedsakelig definert gjennom Lånekassens arbeid med intern kontroll. Det kan være krevende å integrere arbeidet på disse områdene med virksomhetsplanen Fra 2013 innføres ny standard kontoplan

34 Side 34 Diskusjonspunkter/refleksjoner virksomhetsstyring Hva er suksesskriteriene for god virksomhetsstyring? Hvilke erfaringer har dere gjort dere? Hva har gitt gode resultater? Hva har gitt mindre gode resultater?

35 Side 35 Utfordringer i styringsdialogen Utfordrende å få tilstrekkelig forståelse for budsjettbehov Kostnadsnivået endres (som økte pensjons- og IT-kostnader) Lånekassen har ambisjoner, jf. strategien Generelle krav i tildelingsbrevet mottas etter at planer i praksis er ferdig utarbeidet At informasjonen om budsjettbehandlingen av neste års budsjett i begrenset grad gis før Prp. 1 S legges frem, gjør det utfordrende å planlegge langsiktig Hvordan vil endringer i måloppnåelsen kunne virke inn på styringsdialogen? Når avvik oppstår er man avhengig av å komme på rett kurs igjen Bedre styring/prioritering (overordnede myndighets løsning?) Tilførsel av friske midler (underordnede virksomhets løsning?)

36 Side 36 Diskusjonspunkter/refleksjoner: Hva kan være gode tilnærminger til styring hvis resultatene svikter? Lite kontakt/ rapportering Holde fast på, bedre eller endre styringen? Mye kontakt/ rapportering detaljstyring MRS Aktiviteter Produkter/ tjenester Innsatsfaktorer Brukereffekter Samfunnseffekter

Lånekassen gjør utdanning mulig!

Lånekassen gjør utdanning mulig! Lånekassen gjør utdanning mulig! Tore Fosse Refsdal, Nokios 26. oktober 2010 Innhold kort om Lånekassen hva har vi fått til hvordan har Lånekassens oppnådd effektiv forvaltning og gode løsninger for kundene

Detaljer

Styring og kontroll i Lånekassen

Styring og kontroll i Lånekassen Styring og kontroll i Lånekassen Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren, 23. april 2015. Anne Britt Fagerli, seniorrådgiver Lånekassen gjør utdanning mulig Hovedtall 2014 1 010 800

Detaljer

Styrende dokumenter i Lånekassen forankring og etterlevelse Internkontroll i Lånekassen

Styrende dokumenter i Lånekassen forankring og etterlevelse Internkontroll i Lånekassen Styrende dokumenter i Lånekassen forankring og etterlevelse Internkontroll i Lånekassen Adm. dir. Marianne Andreassen Lånekassen Side 2 Lånekassen - hovedtall 950 000 kunder Portefølje på vel 126 milliarder

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 2 2.1 STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 2 2.2 MÅL, STYRINGSPARAMETERE

Detaljer

Lånekassen. gjør utdanning mulig!

Lånekassen. gjør utdanning mulig! Lånekassen gjør utdanning mulig! Innhold kort om Lånekassen hva har vi fått til hvordan har Lånekassens oppnådd effektiv forvaltning og gode løsninger for kundene Lånekassen gjør utdanning mulig Lånekassen

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012. Lånekassen

Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012. Lånekassen Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012 Lånekassen Lånekassens formål er å bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder,

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2013

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2013 Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2013 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 1 2 MÅL OG KRAV FOR 2013... 2 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV... 2 2.2 RISIKOSTYRING... 4

Detaljer

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning Norsk Pasientskadeerstatning Postboks 3 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/4600-19.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Direktør Marianne Andreassen

Direktør Marianne Andreassen Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Justis- og beredskapsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Innledning Denne instruksen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Fastsatt av departementsråden 14.01.2014 Innhold Side 1.

Detaljer

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene?

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Finansråd Svein Gjedrem 24. september 2014 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 25-2017 Status budsjett Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Björn Gustafsson Signatur: Børre Flovik O-SAK 14-15 Orientering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Juristenes fagdager Sandefjord 15. oktober 2009 Direktør Marianne Andreassen 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2016 Helga Berit Fjell (ekspedisjonssjef) Hans Robert Zuna (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2016... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER...

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi Arkivsaksnr.: 17/1162 Lnr.: 9531/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna Digitaliseringsstrategi 2017-2021 Rådmannens innstilling: 1. Digitaliseringsstrategien for Lunner kommune vedtas og

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 18.1. 2013 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningen

Detaljer

Erfaringer med bruk av

Erfaringer med bruk av Erfaringer med bruk av Behov for eid på høyere sikkerhetsnivå? 08. desember 2009 Arbeid med MinID Lånekassen Statistikk Antall innlogginger til Dine sider Nettsøknader / søknadsinnkomst Gjennomførte tiltak:

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Bruk av mål i mål- og resultatstyringen Innovasjon Norge Direktør Marianne Andreassen 26.8.2011 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under

Detaljer

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruks om økonomi- og virksomhetsstyring for Vitenskapskomiteen for mattrygghet Instruksen er fastsatt 9. mai 2014 i henhold til 3 annet ledd i Reglement for økonomistyring i Staten, og trådte i kraft

Detaljer

Lånekassen. Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser. Morten Ødelien. Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen

Lånekassen. Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser. Morten Ødelien. Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen Lånekassen Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser Morten Ødelien Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen 23. mai 2012 Lånekassen 2004 2014 På vei fra saksbehandlerorganisasjon

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3.

Utvalgets hovedmål og kjerneoppgaver fremgår av mandatets 1-3. 2. MÅL OG SATSINGSOMRÅDER KIMs målsettinger for 2011 er fastsatt i kg1. res. av 18.12.2009 om utvalgets sammensetning, i mandat for utvalget for perioden 2010 2013 samt i Prop. 1 S (20010-2011) for Barne-,

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Forsvaret 27. mars 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Utfordringer og utviklingstrekk

Detaljer

Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren

Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren Oppfølging av informasjonssikkerheten i UH-sektoren Gustav Birkeland SUHS-konferansen 4. november 2015 Mål s overordnede mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren er å forebygge

Detaljer

Kundeforum SSØs utviklingsarbeid - dialog. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring

Kundeforum SSØs utviklingsarbeid - dialog. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Kundeforum 2011 SSØs utviklingsarbeid - dialog Direktør Marianne Andreassen 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Styringsutfordringer i staten Mindre detaljstyring på aktiviteter og tøffere

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat

Instruks. Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat Instruks Økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og energidirektorat januar 2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 VIRKSOMHETENS MYNDIGHET OG ANSVAR... 3 2.1 Virksomhetens formål, forvaltningsområder

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/2945-10 09.06.2015 Gjennomføring av Concept-programmet

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SYSTEM FOR VIRKSOMHETSSTYRING BILAG 1A TIL KONKURRANSEGRUNNLAG

KRAVSPESIFIKASJON FOR SYSTEM FOR VIRKSOMHETSSTYRING BILAG 1A TIL KONKURRANSEGRUNNLAG KRAVSPESIFIKASJON FOR SYSTEM FOR VIRKSOMHETSSTYRING BILAG 1A TIL KONKURRANSEGRUNNLAG 28.10.2014 Innhold 1. Bakgrunn og formål 3 1.1. Overordnet beskrivelse av behov 3 1.2. Eksisterende organisering av

Detaljer

Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle

Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle Styret Administrerende direktør Kommentar Formålet med styrets arbeid Styret er ansvarlig for ledelsen av selskapets virksomhet. Selskapets

Detaljer

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 16/7406-21.12.2016 Statsbudsjettet

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og av styrevedtak t.o.m. 11.07. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 59-2015

Detaljer

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Høgskolen i Bodø, Senter for offentlig innovasjon, 3. juni 2010 Direktør

Detaljer

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 10.1.2018 1. Innledning Formål med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.03.2017 Saksbehandler Birgitte Langedrag Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 24.03.2017 Sak nr 033-2017 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Status for arbeidet med Utviklingsplan

Detaljer

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ Kundeforum 2012 Marianne Andreassen, direktør DFØ Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring, legge til rette for god styring i staten. DFØs unike

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7. mars Reform krever mot og vilje til å ta risiko Naturlig og nødvendig

Detaljer

Digitalisering i NAV Hvorfor og hvordan

Digitalisering i NAV Hvorfor og hvordan Digitalisering i NAV Hvorfor og hvordan Gry Hilde Nilsen, Prosjekt digital brukerdialog NAV, 27.10.2015 Side 1 Litt historie - et stort program. Moderniseringsprogrammets tidslinje 1.1. 2006 Ekstern Kvalitetssikring

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2017...

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2017 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER FOR ETATEN... 3 3. NASJONALE MÅL, PRIORITERINGER, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG FOR 2017...

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune

ISO 26000 som del av vårt styringssystem. Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune ISO 26000 som del av vårt styringssystem Ernst Ole Solem Kvalitetssjef og beredskapsleder Asker kommune Samfunnsansvar er vårt mandat Systematikk og kultur Felles, enhetlig og gjennomgående Lik struktur

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL 19.12.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Klarspråkledelse Hva skal til for å lykkes med klarspråksatsingen? @onaraanestad

Klarspråkledelse Hva skal til for å lykkes med klarspråksatsingen? @onaraanestad Klarspråkledelse Hva skal til for å lykkes med klarspråksatsingen? @onaraanestad Med klarspråk mener vi korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. Språkrådet «Det ligg i samfunnsansvaret

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Årsrapport 2012. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2012. Dato: 13.03.2013 Versjon: 1.0 Arkivref: 201101630

Årsrapport 2012. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2012. Dato: 13.03.2013 Versjon: 1.0 Arkivref: 201101630 Dato: 13.03.2013 Versjon: 1.0 Årsrapport 2012 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2012 Lånekassen Side 1 av 30 Innhold 1. Administrerende direktørs årsberetning 3 2. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre: Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 058-2012 Budsjettestimat for 2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Hvordan styre frie institusjoner. Målstyring i universitets- og høyskolesektoren

Hvordan styre frie institusjoner. Målstyring i universitets- og høyskolesektoren Hvordan styre frie institusjoner. Målstyring i universitets- og høyskolesektoren v/ avdelingsdirektør Lars Vasbotten Om institusjonene 33 universiteter og høyskoler direkte underlagt KD 8 universiteter

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Erfaringer fra styringsdialogen mellom departement(er) og etat

Erfaringer fra styringsdialogen mellom departement(er) og etat Erfaringer fra styringsdialogen mellom departement(er) og etat Partnerforum 9. desember 2010 Ingunn Midttun Godal Avdelingsdirektør tilsyn og vann, Klif Viktig å se saker fra ulike perspektiver! Innhold

Detaljer

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014 Kort om Stortingets administrasjon Virksomhetsleder: Direktør Ida Børresen Budsjett

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014

Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4062 26.02.2014 TILDELINGSBREV FOR 2014 - TRYGDERETTEN 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet presenterer i dette brevet satsingsområder,

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL SEKRETARIATET FOR LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2017 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF

Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF Utviklingsprosjekt: Etablere metode for budsjettering ved bruk av beyond budgeting i UNN HF Nasjonalt topplederprogram Grethe Andersen Tromsø, 2. april 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

--- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Royal Ministry of Finance. Deres ref Vår ref Dato 17/

--- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Royal Ministry of Finance. Deres ref Vår ref Dato 17/ --- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Royal Ministry of Finance Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 18/58-1 08.01.2018 TILDELINGSBREV 2018 HUSLEIETVISTUTVALGET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Geir Axelsen, direktør i styringsstaben Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Det store bildet NAV, 11.11.2015 Side 2 Ikke noe nytt at oljeprisen går opp og ned NAV, 11.11.2015 Side 3 Alt på plenen kommer fra

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT

RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2014 2015) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2015 sende inn dokumentet Årsrapport (2014-2015) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli

Detaljer