Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr ÅRG. 37. Mjelde kapell 75 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2. 2003 ÅRG. 37. Mjelde kapell 75 år"

Transkript

1 Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Nr ÅRG. 37 Mjelde kapell 75 år Forhistoria Den eldste delen av forhistoria til Mjelde kapell er dessverre gått tapt, men vi vet at i slutten av 1800-årene var tanken på ei småkirke for Leirstranda tatt opp av Øvre Karoliussen på Bakkejord og Ole Olsen Tjosaas på Mjelde. Fra denne tida har vi ikke noe annet kjent enn at det ble lovet fri tomt til kirke ved den nye kirkegården som ble anlagt i Det var ei ung lærerinne fra Rogaland, Magla Lagarhuus, troende katolikk, som fikk liv i den sovende kirkeforeninga og startet med møter og pengesamling i Kassaboka starter med utbytte fra en fest 3. jan. og 9. jan. går 300.-rett i banken! Foreningsmøter og fest 17.mai gir penger på kontoen, og året avsluttes med julefest og besøk av soknepresten Devold som får bokført en gave kr. 1.- i kassaboka. Det holdes fester i et par år til, men så svikter det. Det kan være etterkrigsnøden som setter inn. Byggekomité Men mot slutten av 1926 blir det valgt en Komite for reising av forsamlingshus på Mjelde. Bygningsmann Mathis Hansen, Aagot og Alfon Tjosaas, Temine og Julius Johansen blir valgt, og tar straks kontakt med en bygningsmann fra Bakkejord, Eilert Hansen. Tidlig om våren 1927 kommer en frakteskute med materialene, og allerede om høsten blir huset tatt i bruk - av Frelsesarmeen. Byggeregnskapet viser en sum kr , hvorav kr er arbeidspenger. Gratisarbeid 36 dagsverk. Pengene kom fra egne midler kr ,Bakkejord kirkeforening kr og lån kr i Mjelde veilag. Et formidabelt løft midt i etterkrigstidens kriseår. Innvielsen Bygget blir innviet til kirkelig bruk av sokneprest M. le Maire, under medvirkning av Baptistmenighetens sangkor og talere fra Indremisjonen. I årene som fulgte ble det i høgste grad et FORSAMLINGSHUS, som det het i byggekomiteen, til flittig bruk for alle bygdas lag og foreninger, i tillegg til kirkelig bruk. Prestenes savn av sakristi, kor og alter ble vel ikke prioritert like høgt av frykt for at bruken kunne bli innskrenket. Dette ble til slutt kontant avfeid med denne kraftsatsen fra presten Berg Rollnes: Det skal være foldedører foran koret, så kan dere holde oksemøtene deres som før! Penger til det nødvendige tilbygg ble skaffet ved lån garantert av oppsittere i Straumsbukta, Mjelde og Bakkejord, og med lovet kommunal tilbakebetaling. Den 9. juli 1961 kunne biskop Alf Wiig med bistand av prester og menighetsråd innvie MJELDE KAPELL, I tilbyggets kjeller ble det innredet kjøkken og spisesal, som ble innviet samtidig. Konfirmasjon holdtes 1962 og 1964, og fast julegudstjeneste fra samme tid. Overdragelse til kommunen nevnes første gang i folkemøte I 1979 fikk vi penger til takrytter (tårn) til klokka, som har stått i støpull til da. I 1990 skisserte kirkevergen et overdragelsesdokument for kommuneadvokaten, og mens vi ventet på slutten ble høyttaleranlegg og teleslynge bekostet med kr Ved Stig Lægdenes hjelp fikk vi i 1993 beholde råderetten over kirkekjelleren og kunne da skjøte g.nr.55 br.nr.31 m/ påstående kapellbygning til Hillesøy menighet. MJELDE KIRKEFORENING VAR VED VEIS ENDE.

2 2 Rapport fra MENIGHETENS ÅRSMØTE 27. april 2003 Reportasje Årsmøtet ble holdt i Interimskirken rett etter søndagens gudsjetenste og kirkekaffe. Ved møtets start var det 31 frammøtte med stemmerett. Møtet ble ledet av menighetsrådets leder Lillian Kvarsnes, med Holger R. Raste som referent. Blant sakene finner vi menighetsrådsvalg, og innføring av ny liturgi med Norsk Salmebok i Kvaløy kirke: Menighetsrådsvalg i oktober Som tidligere skrevet blir det som følge av soknedelingen nødvendig å gjennomføre menighetsrådsvalg i de to soknene. Dette vil skje til høsten. Soknedeling og nye menighetsråd vil tre i kraft fra nyttår av. Tidspunkt for valgene: søndag 12. oktober og 19. oktober Stemmesteder: For Kvaløy sokn i Kvaløy kirke og på Tromvik bedehus. For det nye soknet i Interimskirken, på Trondjord skole og på Vengsøy bedehus. I tillegg foretas det valg for begge sokn på Kvaløysletta sykehjem torsdag 16. oktober fra kl 1130 til Forhåndsstemming: Dette kan foregå på Menighetskontoret Fra venstre: Holger Raste, Lillian Kvrsnes og Andreas Pettersen fra kl på mandag, tirsdag, onsdag og fredag i uke 42. I tillegg kan du forhåndsstemme der torsdag 16. og fredag 17. oktober mellom kl Nominasjonskomiteer: Disse skal finne kandidater til valget. For Kvaløy sokn er komiteen Marie Myreng Nilsen, Anstein Aasen, Paul Pettersen og Holger R.Raste. For det nye soknet består komiteen av Lillian B. Kvarsnes, Roar Holmstad, Trond Solhaug og Arvid Kristoffersen. Størrelsen på de nye menighetsrådene Menighetsrådets forslag på 6 medlemmer i hvert av rådene ble vedtatt med 22 stemmer, mot 8 stemmer for 8 medlemmer. Ny liturgi og Norsk Salmebok i Kvaløy kirke Menighetens årsmøte vedtok også å innføre ny liturgi av 1977 samt Norsk Salmebok i Kvaløy kirke på seks gudstjenester i året. Saken kom fra et enstemmig Menighetsråd, og også årsmøtet vedtok dette enstemmig. Se for øvrig sak annet sted i bladet, der du kan gi en salmebok til Kvaløy kirke! Ola Lillenes Bestemt eller ubestemt form HVA SKAL SOKNET HETE? Menighetsrådet mottok sent i mai brev fra Nord-Hålogaland Bispedømmeråd, der det opplyses om at Navnekonsulenttjenesten nå har vurdert navnet Sandnessund sokn: Statens Navnekonsulenter har i sin tilråding kommet til at soknet heller bør hete Sandnessundet sokn, eventuelt Kvaløysletta eller Gåsvær sokn. Menighetsrådet, soknepresten, domprosten og Kirkelig Fellesråd får nå høve til å uttale seg om navnevalget. Aksjon GI EN SALMEBOK! Menighetsrådet fattet i møte 21. mai vedtak om at det skal kjøpes inn 50 Norsk Salmebok til Kvaløy kirke. Imidlertid dekker ikke budsjettet dette alene. Vi henstiller til alle om å yte en skjerv til dette tiltaket. Vi har beregnet andelen til 225 kroner pr bok, og håper at så mange som mulig vil være med og bidra til innkjøp av nye salmebøker. Støtten kan innbetales til bankkonto nr , og innbetalingen merkes med Gi en salmebok. På forhånd takk for din støtte!

3 Reportasje Full trøkk med BARNEGOSPEL I KVALØY KIRKE 3 Lørdag 10. mai holdt barnekoret konsert i Kvaløy kirke. For anledningen var det også satt sammen et band, bestående av både de aldrende og de ferske. Helt fram til konserten var det hektisk aktivitet i kirka, med lydanlegg, mikrofonprøving, gitarstemming, trommer og barn om hverandre. Rundt 30 medlemmer av Barnegospel holdt en frisk konsert for de ca 120 som var til stede. Og jammen ble de ikke satt i sving av dirigenten de også av og til! Som om ikke det var nok med friske rocketoner, fikk publikum oppleve kapellan Anders Harboe i fri utfoldelse med Bibel-rapp. Det var en flott opplevelse å oppleve slik sang- og musikkglede blant de små. En spesiell oppmerksomhet må rettes mot dirigent og pianist, som gjør et meget godt arbeid blant barna. Og til alltid sporty Reidar, som stilte som lydmann og gjorde en super jobb! Nytt fra KIRKEBYGG- KOMITEEN I forrige møte gjorde komiteen opp status for de forskjellige alternativer som har florert som løsning på kirkebygg på Kvaløysletta. Her ble tanken om flebrukshus forkastet, og man gikk inn for å spisse fokus mot det man egentlig skal bygge nemlig kirke. SOKNEDELINGEN VED STRAND På menighetens årsmøte ble grenselinjene påpekt. Grensen mellom soknene skal følge grensen mellom grunnkretsene 2041, Storelva, og 2037, Selnes. Figuren viser at grensen mellom Kvaløy sokn og det nye Sandnessund(et) sokn vil være ved Strand-eiendommen. Alle som bor sør for denne vil høre til Kvaløy, mens de nord for vil høre til Sletta. Det skal nå skisseres et konsept for kirken, der man etter en idedugnad vil konkretisere hvva slags kirke man helst vil ha og hvordan den skal fungere. Her vil kirkevergen hjelpe til med eksempler på hva slags andre kirkebygg som er blitt oppført i den senere tid. Dette skal skje før sommerferien. Det arbeides også med kjøp av tomta. Blant annet skal neste utegudstjeneste arrangeres her, som et ledd i en slags øvelse i å bruke tomta. Velkommen! Grenselinja mellom soknene skal gå langs grenselinja mellom 2041 og 2037

4 4 Konfirmasjonsopplæringen evaluert: FORNØYDE KONFIR- MANTER OG FOREL- DRE De undervisningsansvarlige har gjennomført en undersøkelse blant årets konfirmanter og deres foreldre for å finne punkter de kan forbedre undervisningen. Konfirmantene kunne velge mellom helgesamlinger, undervisning rett etter skoletid, eller undervisning på kveldsbasis. Til sammen svarte 135 konfirmanter og 94 foreldre spørreskjemaene. Konfirmantenes opplevelse av opplegget De praktiske sidene (informasjon om og Innsyn tidspunkt for undervisningen) syns langt på veg de fleste konfirmantene var Bra. Forskjellene mellom de ulike oppleggene er svært små. Når det gjelder selve innholdet, ble konfirmantene spurt om hva de syns samlet sett, samt spesielt hva de syns om gudstjenestene, undervisningen, tjenesteoppgavene og valgemnene (eldrebesøk, barnearbeid, konfirmantgruppe, eldrekafe, TenSing, friluftsopplegg). Konfirmantenes totalinntrykk varierer her mellom Bra og Meget bra. Forskjellene mellom oppleggene er små. For de ulike delene av innholdet har konfirmantene stort sett svart Bra. På spørsmål om konfirmantenes tro og forholdet til Gud har endret seg gjennom konfirmanttida, svarer 60% at dette er uendret, og nesten 40% at trosforholdet er bedret. Bare et fåtall har svart at forholdet har blitt dårligere. 60% sier at forholdet til kirka er uendret etter konfirmasjonstida, og nesten 40% har fått et bedre forhold til den. Bare et fåtall har fått et dårligere forhold. Foreldrenes opplevelse 86% har svart at deres forhold til kirka er uendret, og de resterende 14% sier de har fått et bedre forhold til den. Foreldrene sier også at de gjennomgående syns de praktiske rammene (informasjon og tidspunkt) for undervisningen er Bra. Det er kun små forskjeller mellom de ulike oppleggene. Når det gjelder innholdet i opplegget, synes foreldrene totalt sett at dette har vært Bra. Dette gjelder også for foreldrenes opplevelse av foreldrekvelden. Over 90% synes mengden de måtte hjelpe til var passelig. Soknepresten drar på studiepermisjon Sokneprest Knut Olstad har fått 3 måneders studiepermisjon til høsten av biskopen. Han skal oppholde seg i Finland, for målet med permisjonen er å lære finsk så godt at han kan utføre kirkelige tjenester for fi nsk-språkelige i Nord-Hålogaland. Knut Olstad blir borte fra 1. juli til 1. desember. I hans fravær skal kap. Anders Harboe fungere som sokneprest. I sokneprestenns fravær vil vi få hjelp av cand theol Stephen Sirris f. o. m. 29. juni til og med 3. august. Da Stephen Sirris ikke er ordinert, kalles han prestevikar, og han vil få fullmakt til å utføre alle tjenester unntatt vigsler. Deretter kommer tidligere brigadeprest Knut Engebu som vikarprest fra midten av august til slutten av november. Han har vært prest i den norske kirke i Stockholm. I en årrekke har han vært prest i forsvaret i Troms. La oss ta vel imot vikarene! Velkommen! * Godt utvalg av wienerbrød og hvetebakst * Ferske baguetter og rundstykker * Bursdags- og bryllupskaker på bestilling REMA 1000-bygget Kvaløysletta Årets busstur går til Ringvassøy Kvaløysletta kirkeforening ønsker velkommen til busstur onsdag 2. juli med avgang fra Kvaløysletta bussterminal kl Turen går via Skogsfjorden til Mikkelvik og tilbake til Skogsfjord skole, der det serveres kaffe og vafler. Derfra går turen via Dåfjord til Ringvassøy kirke på Hansnes. Etter middag med dessert på Hansnes kro går turen tilbake via Grunnfjorden til Kvaløysletta bussterminal hvor beregnet ankomst er kl Lokal guide på turen blir Holger R. Raste. Turen koster inklusive kaffe og middag kr. 280,- pr. person. Påmelding til turen seinest 26. juni pr. telefon til Victor Albrigtsen , Jan-Hugo Johansen eller Holger R. Raste Hva skjer med KIRKEGÅRD PÅ NET- TVOLL? Kommunens budsjett for 2003 satte av en halv million kroner til klargjøring av Nettvoll som nytt gravsted. Men hva skjer? Halve året er gått, og kommunen har enda ikke kjøpt grunnen... Organist i Kvaløy menighet (Kvaløysletta) Vår organist, Alexander Keck, har fått permisjon på seks måneder (juli til desember d.å.) i forbindelse med et arbeid i utlandet han nylig har fått tilbud om. Alexander skal jobbe som marinbiolog (hans hovedyrke) og prosjektkoordinator ved det nyetablerte Sinai Environmental Centre i Dahab, Egypt. Vi ønsker ham lykke til med dette arbeidet. Han vil også være velkommen etter denne perioden, dersom han velger å fortsette arbeidet som kirkemusiker i Tromsø. - nytt og brukt Symaskinreparatøren Øystein Haugen Bakkejord Straumsbukta Tlf.: Mobil:

5 Jubileumsår for Bentsjord kapell og kirkegård Søndag 12. oktober er det planlagt jubileumsgudstjeneste i Bentsjord kapell. Da er det 25 år siden kapellet ble innviet, det skjedde 8. oktober Det hadde lenge vært et ønske blant folk om å få et eget kirkebygg i området, Bentsjord kapellforening ble stiftet 8. mai 1975 og arbeidet ble satt i gang. Jeg lar meg lett imponere når jeg leser nedskrevet dokumentasjon fra planleggings- og byggeprosessen. Det står respekt av en slik innsats. Kapellforeninga er fortsatt aktiv og har i alle disse årene ivaretatt kapellet med omsorg og kjærlig omtanke. Som leder av foreninga i dag, ønsker jeg å rette en stor takk til alle som i årenes løp har bidratt med en innsats til beste for kapellet, enten i form av gaver eller i form av arbeidog hjelp på en eller annen slags måte. Det vitner om at sammen er vi sterke, og at med felles innsatsoppnår vi de målene vi setter oss. Når dette går i trykken, er forhåpentligvis arbeidet vårt med oppussinga i full gang. Kapellet skal få en ansiktsløftning innvendig og utvendig. Etter 25 år er det hyggelig å kunne fornye seg litt, og ingen ting kan vel passe bedre enn å gjøre det i et jubileumsår. I tillegg til dette er det i år 100 år siden kirkegården ble innviet, nærmere bestemt 14. oktober Den private kirkegården Kirkemusikkinstrumentene på Kvaløya (og i andre menigheter i Tromsø) Basert på et initiativ av Alexander Keck har vedlikehold og oppgradering av musikkinstrumenter i menighetene vært en sak som ble behandlet av Kirkelig fellesråd. Innsyn ble anlagt etter et samarbeid med folk fra Straumsbukta og ble brukt felles helt til i 1949, da Straumsbukta fikk sin egen kirkegård. I 1964 ble Bentsjord kirkegård overtatt av Tromsø kommune. Det ble i sin tid bygget en port med klokketårn som står ned mot sjøsiden. Nå er porten værslitt og tæret av tidens tann, men i smarbeid med kommunen skal porten bygges opp igjen og er tenkt innviet på jubileumsdagen til høsten. Kanskje vi er så heldige at noen fra Straumsbukta tar på seg gammeldagse kirkeklær og ror over fjorden denne søndagen? Da skal det igjen ringe i klokka over porten akkurat som det gjorde i gamle dager. Jeg sender herved utfordringa over til dere i Straumsbukta! Klokka i porten har forøvrig sin egen historie. Det sies at under 2. verdenskrig ble klokka tatt ned og veid og folk fryktet at Fellesrådet vedtok enstemmig at det skulle gjennomføres omfattende vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på alle orgler og harmonier i Tromsø i løpet av Samordning av dette arbeidet skulle gjøres ved kirkemusikerne Alexander Keck, Bengt Norbakken og Paul Gunnar Staff. Første del av arbeidet skal inneholde en vurdering av kostnadene for reparasjoner, og en prioritering for det 5 den skulle smeltes om å bli kanonkule. Slik gikk det imidlertid ikke. Klokka kom på sin gamle plass da krigen var slutt. På folkemunne finnes det sikkert mange slike fortellinger fra gammel tid som har med kirkegården å gjøre, men lite har til nå vært nedskrevet. Jeg har derfor ytret ønske om at personer som har kjennskap til slik lokalhistorie både på Bentsjord og i Straumsbukta, kan ta seg tid til å skrive dette ned slik at vi kan sikre denne lokalhistorien for ettertiden. Til slutt vil jeg ønske alle sammen en fin sommer med mange gode naturopplevelser! Kanskje sees vi 12. oktober? Med hilsen Janne G. Pedersen videre arbeidet. Menighetsrådene og kirkemusikerne er invitert til å gi tilbakemeldinger på sine vurderinger av instrumentsituasjonen i de respektive menighetene. STATOIL SERVICE KALDFJORD Tlf Åpningstid: man fred lør søn Service/Oljeskift, Dekksalg, Marina, Solarium, Dagligvarer/ferske brød

6 6 2. trosartikkel Jesu lidelse og død korsfestet død og begravet Ingenting er viktigere i det kristne budskapet enn ordet om korset 1. Kor 1,18. Men hva betyr dette? Hva forteller Bibelen om Jesu kors sin betydning? Jesus viser oss Guds kjærlighet Gud viser sin kjærlighet ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere Rom 5,8. Jesu kors er det sterkeste bevis på Guds kjærlighet. Han ga sin egen kjære sønn i døden for oss. (Joh 3,16) Jesus døde ikke fordi vi har vært snille og gudfryktige. Nei, i forhold til Guds bud og vilje har vi krenket han i tanker, ord og gjerninger. Gud elsker virkelige syndere! Vi møter også kjærligheten i Jesu egne ord på korset: Far, forlat dem for de vet ikke hva de gjør Luk 23,34 Jesus soner synden under Guds vrede Jesu kors er også det sterkeste uttrykk for Guds vrede over menneskets synd. Det urene kan ikke være i den hellige Guds nærhet. Synden må sones, gjøres opp. Det onde må straffes. Vi er fortapt!! Da lyder budskapet i Bibelen: Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Jes 53,5 På Dette tror vi på korset straffer altså Gud sin egen kjære sønn i stedet for deg og meg. Jesus soner synden med sitt blod, med sin død. 3. Mos 17,11 Hebr 9,12 Skyldbrevet er utslettet Mange av oss vet hva det vil si å ha skyld eller gjeld. Bibelen sier at når vi bryter de ti bud, bli vi skyldige overfor Gud. Ingen av oss klarer å gjøre godt igjen, betale eller sone. Men Jesus, Guds Sønn betaler og soner for meg. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Kol 2,14 Djevelen er beseiret Det viktigste Jesus gjorde på korset, var å ordne saken min overfor Gud. Det er fred og forsoning mellom meg og Gud. Jesus er vår fred, Ef 2,14. Konskvensene av dette var at han også seiret over Satan/Djevelen. Djevelens våpen er synden. Når Jesus sonet og tok bort synden, ble Djevelen beseiret. (Se Kol 2,15) Jesus kjøpte oss dermed fri fra Satans makt til Gud på korset. Fra trell til barn Synden har satt oss i et trelleforhold til Gud. Når vi ikke har gjort Guds vilje, må vi som en trell/slave frykte for slag eller straff fra vår Herre. Det kalles å være under loven. Men så sier Bibelen at Jesus skulle kjøpe dem fri fra loven, så vi skulle få barnekår. Så er du da ikke lenger trell, men barn. Gal 4,5-7 På korset kjøpte Jesus oss fri fra å være trell i forhold til Gud. Vi skal få være barn og ha Gud som vår Far. Hvorfor gikk Jesus i døden Da Jesus gikk inn i døden, ropte han ut ordene: Det er fullbrakt! Joh 19,30 Synden var ferdig betalt og sonet. Så ropte han videre: Far, i dine hender overgir jeg min ånd! Luk 23,46. Og så døde han. Da gikk Jesus til sin Far i himmelen. Slik vil alle mennesker som tror på ham, også flytte hjem til Gud når de dør. Bibelen sier lite om hva Jesus gjorde i døden/dødsriket før han sto opp igjen 1. Påskedag, 1. Pet 3, Jesu grav og vår grav Jesu død var en virkelig død. Hans kropp ble lagt i graven. Slik må også vår kropp legges i en grav når vi dør. Men Jesu grav gir håp også til vår grav. Døden er ikke det siste. Det venter en oppstandelse, en legemlig oppstandelse og et evig liv for alle som tror Herren Jesus og hans kors som sin eneste redning. Thor Fremmegård HAGTUN RADIO *Buketter *Potteplanter *Gratis levering til kirken *Dekorasjoner *Sorgbinderi Tlf Åpent: (14.00) Du finner oss på Kvaløysletta Manetveien 2, 9100 Kvaløysletta ICA-senteret v. Giæverbukta Tlf Arbeidstøy, sko og støvler Regntøy og oljeklær Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr

7 DØPTE KVALØY Daniel Engelund Skogan Ada Elea Hanssen Silje Nordnes Silje Henriette Theodorsen Johannessen Tom-Ove Gabrielsen Anders Tørresen Viktoria Tørresen Elise Gove Magnus Kjesbu Bahr Sindre Falback Rakfjord Irene Vassbø Oda Husjord Tiril Storvestre Brattsti Veronika Fredriksen Ingrid Kallstøl Linn Anna Eriksen Hanne Greger Marcela Jeanette Nilssen Elias Kingswick Isak Johannes Klaudiussen Nikolai Isaksen ( stadf. ) Elise Havnør Fenes Johannes Indal Jørgen Indal Fredrik Halvorsen Liv-Irene Schaal Knudsen Slekters gang Håkon Olaf Thrane Heidi Eirin Jensen (stadf.) Oline Pettersen Jostein Hansen Sverre Marinius Enoksen Hansen Fredrick Pettersen Kristense Victoria Erlandsen DØPTE HILLESØY Emil Meyer Isaksen Magnus Elias Sebakk Marius Andreas Andersen Sebastian William Berg Runar Wanghai Larsen Sondre Hermansen VIGDE KVALØY Jan Drayton og Elin Johansen Olav Johan Småbakk og Lise Karin Lindal Kristian Nygård og Anne- Britt Tøllefsen Eilif Gundersen og Hanne Isaksen DØDE KVALØY Arne Harold Hansen Tormod Olav Engenes Hans Severin Jenssen Margot Nikoda Lorentsen Petter Albert Pedersen Andreas Lind Steinar Bernhard Johansen Vilhelm Alfred Johan Johansen Andor Karl Trondsen Lilly Jorun Kristoffersen DØDE HILLESØY Reidar Harry Larsen Ingulv Olai Tøllefsen Odin Andreas Andersen I krise? Snakk med noen! Ring Kirkens SOS 7 Eidkjosen, 9100 Kvaløysletta Tlf Fax Vær trygg, du får det hos EIDE BYGG Shell Kvaløysletta v/ Åge Albrigtsen 9100 kvaløysletta Tlf Fax: I Kaldfjord og på Storelva Fast lavpris Stort utvalg Gode tilbud AVD. STORELVA Tlf Ferskvaredisk / Catering Skipsproviant / kjøtt engros KALDFJORD - TLF

8 8 Kirkens medarbeidere Kvaløy prestekontor Slettatorget 8, postboks Tromsø Fax: E-post: E-postadresser til de andre ansatte finner du på Prestekontoret er betjent mandag, tirsdag,onsdag og fredag fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest: Knut Olstad, Akkarvn Kapellan i Kvaløy: Anders Harboe Eineveien Kapellan i Hillesøy: Kjersti Haave Reknes og Runar Reknes, Brensholm Kateket: Tarald Varhaug, Kaldfjord Sekretær: Rigmor Pettersen Organister Kvaløy: Leif Arne Pettersen Alexander Keck Organist Hillesøy: Tonje Braaten Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Glenn Fagervik, Kvaløysletta int. kirke Einar Hansen, Hillesøy krk Turid Gerhardsen, Mjelde Margrethe Wikran, Bentsjord kapell Klokker i Kvaløy: Viggo Berglund Kvaløy menighetsråd Formann: Lillian Kvarsnes Hillesøy menighetsråd Formann: Oddmar Nilsen, Kattfjord Kvaløy menighetsblad Utgis av menighetene i Kvaløy og Hillesøy. Redaktør Ola Lillenes Redaksjonsmedlemmer: Thor Fremmegård Knut Olstad Kasserer: Arvid Kristoffersen Frivillig kontingent kr. 50,- pr år Gironr.: Neste nummer: Stoff som skal med i neste nummer (nr ) må sendes til prestekontoret innen 25.august. Trykkeri: Peder Norbye Grafisk A/S Tromsø Tlf Fax Velkommen til gudstjeneste s.e. pinse kl 1100 Tromvik SS kl 1100 Mjelde RR/KO 75 års jubileum s.e. pinse kl 1100 Kvaløy SS kl.1100 Hillesøy KR 40 og 50- års konfirmantjubileum s.e. pinse kl 1100 Kvaløy AH Dåp (1977 liturgi) s.e. pinse kl 1200 Gåsvær AH/SS s.e. pinse kl 1100 Kvaløy SS kl 1700 Håkøybotn SS Kirkegårdsandakt s.e. pinse kl 1700 Henrikvik AH Kirkegårdsandakt kl 1100 Hillesøy AH s.e. pinse kl 1130 Bentsjord AH s.e. pinse kl 1100 Kvaløy KE Stevnegudstjeneste, nattv. kl 1700 Hillesøy KE Familietur for Hillesøy menighet til Skoghus leirsted på Senja s.e. pinse kl.1100 Kvaløy TF Besøk av Fjellheim bibelskole i anledning skolestart. Dåp s.e. pinse kl 1100 Kvaløysletta KE Familiegudstjeneste. Dåp kl 1200 Gåsvær TS Miljøhelg kl 1100 Straumsbukta RR kl 1700 Lauklines RR s.e. pinse kl 1100 Kvaløy vik (1977 liturgi) kl 1700 Hillesøy RR Konf.dag+ pres. Nattv., Foreldremøte s.e. pinse kl 1100 Kvaløysletta AH/TV Konf.presentasjon s.e. pinse kl 1100 Kvaløy KE/TV Konf.presentasjon kl 1100 Slåttnes KR Fam.gtj. 4+6årsbøker, grilling kl 1600 Bentsjord KR Fam.gtj. 4+6årsbøker, grilling s.e. pinse kl 1100 Kvaløysletta vik Sandnessundet blandakor? kl 1100 Hillesøy KR/AH Fam.gtj. 4+6årsbøker kl 1700 Mjelde RR Nattverd kl 1700 Rekvik AH s.e. pinse kl 1700 Kvaløy KE Nattverd s.e. pinse kl 1100 Kvaløysletta AH Høsttakkefest, MR-valg kl 1800 Vengsøy KE Høsttakkefest.Konf.pres. MRvalg kl 1130 Bentsjord RR års jubileum s.e. pinse kl 1100 Kvaløy KE Dåp, MRvalg kl 1700 Trondjord KE Konf.presentasjon Utd. av 4-årsbok kl 1100 Tromvik h.hus TV Familiegudstj. m. utd. av 4- årsbok kl 1700 Hillesøy K+R Lina Sandell kveld Forkortelser: AH.: Anders Harboe, KO.: Knut Olstad, KR.: Kjersti Haave Reknes, RR.: Runar Reknes, TV.: Tarald Varhaug. SS: Stephen Sirris, KE.: Knut Engebu Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i den oppsatte gudstjenestelista. Se for sikkerhets skyld i avisenes kirkeannonse! REDAKSJONEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER!

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter Guds kjærlighet i våre hjerter Noe nytt er skjedd Ef 1,13: «I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.i ham ble dere merket med seglet: Den hellige ånd som var

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker.

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. SANDNESSUND MENIGHETSRÅD ÅRSMELDING 2006 1) Innledning I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. Menighetens årsmøte ble holdt på Kvaløysletta ungdomsskole,

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2, 2001 ÅRG. 35. Historisk Gåsværkonfirmasjon

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 2, 2001 ÅRG. 35. Historisk Gåsværkonfirmasjon Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Nr 2, 2001 ÅRG. 35 Historisk konfirmasjonshelg: 11 konfirmanter i Gåsvær kirke Historisk Gåsværkonfirmasjon Av Holger R Raste Den ærverdige kirka på Gåsvær

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Du er høyt elsket! DU er unik. Du er høyt elsket. Du er skapt i Guds bilde og Gud gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men hå evig liv! Jesus kom ikke til verden

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16

Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16 Gudstjenesteturnus for Sula Frikirke Våren 2016: «Jesus-verdier!» 15.01.16 Dato Type GT Tema Lede Tale Lovs ang Lyd/ Bilde 10.1 Dåp Jesus deler med Helge Geir 3 Kjell h oss /jørgen 17.1 Fam-GT Jesus er

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 4, 2001 ÅRG. 35. God jul!

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 4, 2001 ÅRG. 35. God jul! Kvaløynytt DA ALT BLE ANNERLEDES av biskop Ola Steinholt Det sies at alt er blitt annerledes etter 11. september, dagen da terroristene slo til og drepte flere tusen sakesløse mennesker på Manhattan i

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 4 1998 ÅRG. 32. Julenummer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 4 1998 ÅRG. 32. Julenummer Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Nr 4 1998 ÅRG. 32 Julenummer Ny kirke på Kvaløysletta kan drømmen bli virkelighet? Biskopen støtter kravet om kirke på Kvaløysletta Behovet for en egen kirke

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Nr 1. 2002 ÅRG. 36 Kvaløya barnegospel synger for konge og biskop BASTA BASTA BOM! De ble plukket ut til å synge for konge, biskoper og kirkeminister. De

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014 DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy Menighetsråd Tirsdag 26.august 2014 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Gudveig haugland,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 4 1999 ÅRG. 33. Julenummer. Øyne som ser

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 4 1999 ÅRG. 33. Julenummer. Øyne som ser Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY Nr 4 1999 ÅRG. 33 I Hillesøy menighet har vi i høst et motto som heter Øyne som ser. Det er hentet fra ø-en i ordet Hillesøy og de andre bokstavene i navnet

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25

T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25 T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25 M : G Flere steder i det nye testamentet møter vi en mann ved navn Johannes som ble kalt Markus. Kanskje er det også han som skrev Markus evangeli- et. Markus hadde det beste

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Vi har lyttet oss gjennom Jesu lidelseshistorie. Vi har hørt den før, på samme måte som nyhetssendingene fra Brussel stadig har repetert seg de siste dagene. Når voldsomme

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

i Kristus "Frelst av Nåde" del 2

i Kristus Frelst av Nåde del 2 i Kristus "Frelst av Nåde" del 2 Fra død til liv 2 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer