FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED"

Transkript

1 FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag Innledning Bakgrunn Formål Mål SINTEF Unimed Gjennomføring Metode/Omfang: Avgrensing: Resultat av undersøkelsene og fylkesrevisjonens vurderinger og innkomne hørings uttalelser Generelt Organisering av SINTEF Unimed Erfaringer ved bruk av SINTEF Unimed: Disponering av opptjent kapital Kartlegging av utvalgte prosjekter Regionsykehusets kostnader med prosjektene Fylkesrevisjonens konklusjoner og forslag til tiltak Vedlegg... 20

3 1 1. SAMMENDRAG Fylkesrevisjonen har gjennomført et prosjekt hvor formålet har vært å få svar på om fylkeskommunens deltagelse i forskningsvirksomheten ved SINTEF Unimed har svart til forventningene. Organiseringen av SINTEF Unimed SINTEF Unimed ble opprettet i 1989 på grunnlag av en samarbeidsavtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, SINTEF og NTNU/DMF. Formålet med virksomheten var blant annet å fremme kompetanseheving innen medisinsk forskning, økt oppdragsmengde og ressurstilgang til fagmiljøet samt en hensiktsmessig og samordnet administrasjon av oppdragsforskningen. Bortsett fra enkelte formelle feil med hensyn til intern godkjenning i Sør-Trøndelag fylkeskommune og manglende formell samarbeidsavtale med NTNU/DMF, har selve opprettelsen av SINTEF Unimed skjedd etter forutsetningene. SINTEF Unimed administrerer oppdragsforskningen ved RiT på en ryddig og oversiktlig måte. Fylkesrevisjonen ser imidlertid at det kan være uheldig at mange prosjekter oppstår som et resultat av direkte kontakt mellom firma og lege, og anbefaler at kontakten fortrinnsvis bør kanaliseres via SINTEF Unimed. Ellers har ledelsen ved RiT etter fylkesrevisjonens mening for liten innsikt i prosjektene som igangsettes. Når det gjelder beregning av overheads som dekker både avgift til SINTEF Unimed for det arbeidet de utfører (eks. regnskapsføring) og avsetning til et forskningsfond, oppfatter enkelte av brukerne ordningen som kostbar. Størrelsen på beregning av overheads, og da spesielt avsetning til fond, bør diskuteres mellom RiT og SINTEF Unimed. Erfaringer ved bruk av SINTEF Unimed SINTEF Unimed bistår avdelingene når avtaler om forskningsoppdrag forhandles frem. I tillegg sørger Unimed for administrasjon og regnskapsføring av de løpende prosjektene. De aller fleste avdelinger er veldig godt fornøyd med tjenestene som utføres. Opprettelsen av SINTEF Unimed synes å ha bidratt til både kompetanseheving og økt ressurstilgang til avdelingene ved RiT. Når det gjelder spørsmålet om ordningen har ført til økt oppdragsmengde, er svarene derimot ikke entydige, men går i flere retninger. I forhold til omfanget av oppdragsforskningen ved RiT, må det skje en overordnet vurdering hvor avdelingens primære oppgaver sees i sammenheng med behov for utvikling og forskning. Disponering av opptjent kapital Overskudd fra avsluttede prosjekter overføres til en driftskapitalkonto i SINTEF Unimed, hvor avdelingen kan disponere midlene innenfor visse retningslinjer. Utdelingene fra denne kontoen avgjøres vanligvis av avdelingsledelsen v/ avdelingsoverlegen. Utgifter som dekkes, er hovedsakelig faglig utvikling av ansatte, men det anskaffes også medisinteknisk utstyr og datamaskiner m.v. ved bruk av midler fra driftskapitalkontoen.

4 2 Kartlegging av utvalgte prosjekter Formålene med prosjektene er i hovedsak utprøving av legemidler, samt å drive forskning mot spesielle sykdommer. Et fåtall prosjekter er rettet mot kartlegging av risiko for sykdommer innenfor spesielle arbeidsmiljø. Prosjektene finansieres i stor grad av farmasøytisk industri, men også staten, organisasjoner og foreninger og næringslivet forøvrig, er i enkelte tilfeller finansieringskilde. Prosjektenes vesentligste kostander er lønn til prosjektdeltagere, reisekostnader, utstyr og forbruksvarer. I tillegg oppgir mange at det utføres mye arbeid i tilknytning til prosjektene som ikke honoreres. Fylkesrevisjonen har stilt spørsmål om ikke enkelte av de prosjekter som arbeidsmedisinsk avdeling har ved SINTEF Unimed, burde ha vært en del av avdelingens ordinære driftsoppgaver. Regionsykehusets kostnader med prosjektene Ut fra de opplysninger som er innhentet, konstaterer fylkesrevisjonen at RiT vanligvis ikke fakturerer bruk av arbeidstid, laboratorietjenester og polikliniske undersøkelser i tilknytning til prosjekter som administreres av SINTEF Unimed. Kun i tilfeller der forbruksmateriell tas ut direkte fra sentrallager skjer fakturering til prosjektene. Det samme vil gjelde i de tilfeller hvor ansatte ved RiT engasjeres i hel eller deltidsstilling som prosjektmedarbeider. Dersom andre avdelinger bistår utførende avdeling f.eks. med laboratorieundersøkelser blir dette godskrevet utførende avdeling og dens driftskapitalkonto i SINTEF Unimed. Fylkesrevisjonen anbefaler en fornyet gjennomgang av disse rutinene. Forslag til tiltak På bakgrunn av sin gjennomgang, vil fylkesrevisjonen foreslå følgende tiltak: Kontakt mellom oppdragsgiver og lege bør fortrinnsvis kanaliseres via SINTEF Unimed. Ledelsen ved Regionsykehuset i Trondheim bør sørge for å få melding om oppstart av alle nye prosjekter. Regionsykehuset i Trondheim bør ta opp spørsmålet om størrelsen på overheads herunder størrelsen på avsetning til forskningsfondet med ledelsen i SINTEF Unimed. Regionsykehuset bør vurdere å gi føringer på hvor mye oppdragsforskning som skal kunne utføres på avdelingene. Det bør foretas en gjennomgang av virksomheten ved arbeidsmedisinsk avdeling der det lages et klart skille mellom hvilke oppgaver som ligger inn under avdelingens ordinære drift, og hvilke aktiviteter som kan defineres som ekstraordinær oppdragsforskning. Regionsykehuset bør vurdere sine oppgjørsrutinene for bruk av materiell, tjenester og arbeidstid til oppdragsforskning.

5 3 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn I henhold til Kommunelovens bestemmelser ( 60 nr. 7) skal fylkesrevisjonen kontrollere at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Fylkesrevisjonen har i sin virksomhetsplan prioritert å se på fylkeskommunens deltagelse i forskningsvirksomheten ved SINTEF Unimed (SINTEF = Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole). I tilknytning til gjennomføringen av forvaltningsprosjektet er det fastsatt følgende formål og mål for prosjektet: 2.2 Formål Prosjektet skal gi svar på om fylkeskommunens deltagelse i forskningsvirksomheten ved SINTEF Unimed har svart til forventningene. 2.3 Mål Har organiseringen av SINTEF Unimed skjedd som forutsatt og er det inngått nødvendige avtaler mellom parten? Har opprettelsen av SINTEF Unimed gitt de resultater som ble forespeilet i intensjonsavtalen mellom fylkeskommunen, SINTEF og NTNU* Hva benyttes opptjent kapital på avdelingsnivå til og hvilke stillingsgrupper blir i hovedsak tilgodesett? Hva er formålet med de enkelte prosjektene, hvilke samarbeidsrelasjoner er etablert i forhold til finansiering, og hva er de vesentligste kostnadene i prosjektene? Blir RiT direkte eller indirekte belastet med utgifter knyttet til prosjekter ved SINTEF Unimed? * Ved opprettelsen av SINTEF Unimed i 1989 var Universitet i Trondheim/Det medisinske fakultet (UNIT/DMF) en av partene. UNIT er senere omroganisert, og er i dag en del av Norges Teknisk Naturvidenskaplige Universitet (NTNU). Dagens navn er konsekvent brukt i rapporten.

6 4 3. SINTEF UNIMED Beskrivelse av SINTEF / SINTEF Unimed SINTEF er organisert som en allmennyttig stiftelse der oppgaven er å bidra til at kunnskap blir anvendt til bærekraftig verdiskapning i samfunnet. Resultatene av SINTEF s arbeid skal gjenspeiles i norsk næringslivs konkurranseevne og produktivitet i offentlig sektor. SINTEF utfører forskningsog utviklingsoppdrag for næringsliv og forvaltning innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsfag, og har en årlig omsetning på 1,4 milliarder kroner. Oppdrag fra næringslivet og forvaltning utgjør 90 prosent av driftsinntektene. SINTEF samarbeider nært med NTNU. SINTEF består av åtte forskningsinstitutter, hvorav SINTEF Unimed er et av disse. SINTEF Unimed består igjen av 10 avdelinger og seksjoner, og har et bredt fagfelt som dekker områdene medisin, sykehusforskning, medisinsk teknologi, arbeidsmiljø samt ergonomiske løsninger for funksjonshemmede og eldre. De fleste avdelinger i SINTEF Unimed er operative enheter som er avhengig av tilskudd fra forskningsråd, departement eller industri for å drive forskning. Seksjon for Klinisk Forskning er det minste av forskningsinstituttene i SINTEF Unimed og forvalter andres forskning, i hovedsak all oppdragsforskning ved Regionsykehuset i Trondheim. Mesteparten av denne virksomheten baserer seg på overhead fra hvert oppdrag. Arbeidsoppgavene går i hovedsak ut på å forhandle fram kontrakter for prosjektlederne, lage formelle avtaler med de involverte parter og sørge for regnskap for alle enheter som blir involvert. I tillegg gis assistanse til den enkelte prosjektleder i oppfølging av prosjektene, samt å ha et nettverk med andre samarbeidspartnere på landsbasis. Fylkeskommunens deltagelse i SINTEF Unimed Fylkestinget i Sør-Trøndelag behandlet i juni 1989 sak om etablering av medisinsk forskningsselskap i Trondheim. Fylkestinget vedtok å ta til etterretning at det etableres et slikt selskap. Fylkestinget tok likeledes til orientering de fremlagte vedtekter for selskapet. Fylkestinget sluttet seg videre til at det skulle utarbeides en samarbeidsavtale mellom selskapet og fylkeskommunen med formål å regulere fylkeskommunens ressursinnsats og kanalisering av forskningsoppdrag til selskapet. Avtalen skulle bygge på en intensjonsavtale mellom fylkeskommunen, NTNU og SINTEF, og fylkesutvalget fikk i fullmakt å godkjenne avtalen. Samarbeidsavtaler Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) ved fylkesordføreren har ved påtegning av underskrevet avtalen (vedlegg 1) mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og SINTEF om samarbeid innen medisinsk og medisin-teknisk forskning i forbindelse med organisasjonsenheten Unimed. I avtalens hovedforutsetning ligger at NTNU og SINTEF også inngår en samarbeidsavtale. Avtalen med fylkeskommunen gjelder i utgangspunktet for Regionsykehuset i Trondheim (RiT) og Trøndelag psykiatriske sykehus (TPS), mens andre medisinske enheter kan inntas etter nærmere avtale.

7 5 Vedtekter De første vedtekter for SINTEF Unimed ble formelt vedtatt av SINTEF s styre den Den ble det foretatt en omorganisering ved opprettelsen av Forskningsinstituttet SINTEF Unimed som i hovedsak er en direkte fortsettelse av virksomheten i avdelingene SINTEF Unimed, SINTEF NIS (Norsk Institutt for sykehusforskning) og SINTEF Rehab. Vedtektene ble da endret etter vedtak i SINTEF s råd (Vedlegg 2). Styresammensetning SINTEF Unimed s styre består i dag i henhold til vedtektene av 8 medlemmer med 4 varamedlemmer. 2 medlemmer oppnevnes fra brukermiljø, 2 medlemmer fra samarbeidende universitetsmiljø, 1 medlem fra SINTEF s hovedledelse og 1 medlem utnevnt etter forslag fra STFK ved RiT, samt 2 medlemmer fra de ansatte. SINTEF s styre utpeker leder. STFK s representant er i dag professor, dr. med. Hans Olav Myhre, kirurgisk klinikk RiT, mens brukermiljøet er representert ved en representant fra industrien og en oppnevnt av Sosial- og Helsedepartementet (SHD). 4. GJENNOMFØRING 4.1 Metode/Omfang Fylkesrevisjonen har gjennomgått tilgjengelige sakspapirer knyttet til behandling av spørsmålet om fylkeskommunens deltagelse i SINTEF Unimed. Fra SINTEF Unimed har vi innhentet gjeldende avtaler, vedtekter, styresammensetning m.v. Videre er det avholdt møte med ledelsen i SINTEF Unimed hvor vi har fått kartlagt rutiner og prinsipper knyttet til driften av SINTEF Unimed og deres forhold til både disposisjonskontiene og prosjektene, herunder regnskapsordning. Vi har sett på hvilke rutiner som sykehuset har lagt opp til i tilknytning til oppdragsforskningen, herunder i hvilken grad sykehuset registrerer og fakturerer uttak av varer fra lager og bruk av sykehusets laboratorier og poliklinikker. For å få svar på øvrige mål i prosjektet, utarbeidet fylkesrevisjonen et brev som ble sendt til ledelsen ved de avdelinger og seksjoner ved RiT som i henhold til regnskapsrapport fra SINTEF Unimed hadde driftskapitalkonti registrert pr Brevet ble sendt til 35 avdelinger/seksjoner. Avdelingsledelsen ble her spurt om hvordan opptjente midler på driftskapitalkontoen i SINTEF Unimed blir benyttet, hvem som tar beslutning om bruk av midler, hvilke grupper som kan søke og hvilke utgifter som kan dekkes.

8 6 I intensjonsavtalen som ble inngått mellom SINTEF, UNIT/DMF og STFK før etableringen av Unimed ble vedtatt, var det uttalt: Partene ønsker å utvikle virksomheten med sikte på kompetanseheving innen medisinsk forskning, en økt oppdragsmengde og ressurstilgang til fagmiljøet, samt en hensiktsmessig og samordnet administrasjon av oppdragsforskningen. Avdelingene ble bedt om å uttale seg til hvilke erfaringer de har hatt i forhold til dette målet, eventuelt også andre virkninger. Sammen med brevene ble det utsendt spørreskjema i tilknytning til 58 registrerte prosjekter (av totalt ca. 200 prosjekter). Her ble det spurt om prosjektets formål, totale budsjetterte inntekter, finansieringskilde, hva som er prosjektets vesentligste kostnader og om RiT blir belastet med utgifter i tilknytning til gjennomføring av prosjektene. 4.2 Avgrensing Fylkesrevisjonen har ikke gått inn i på de konkrete avtaler som er inngått, verken i tilknytning til opprettelse av driftskapitalkonto eller i tilknytning til det enkelte prosjekt. Vår gjennomgang har heller ikke omfattet noen detaljert kontroll av de enkelte prosjektregnskapene som blir ført ved Runit AS på vegne av SINTEF Unimed. Vi har ikke innhentet dokumentasjon som eventuelt ville ha vist hvor store utgifter RiT blir belastet med i form av at arbeidstid benyttes og analyser / pasientundersøkelser gjennomføres i tilknytning til oppdragsforskningen som skjer via SINTEF Unimed. Det er ikke foretatt noen kartlegging av om det skjer oppdragsforskning på RiT som ikke er registrert via SINTEF Unimed.

9 7 5. RESULTAT AV UNDERSØKELSENE OG FYLKES- REVISJONENS VURDERINGER OG INNKOMNE HØRINGS- UTTALELSER 5.1 Generelt Fylkesrevisjonen har fått svar på 23 av 35 utsendte brev til avdelinger / seksjoner ved RiT. Videre har vi fått svar på 45 av 58 utsendte spørreskjema knyttet opp mot konkrete prosjekter som er hentet fra regnskapsoversikt for De som ikke svarte innen angitt frist, er purret en gang. En del av de som har svart, har gitt ufullstendige svar, samt at enkelte spørsmål overhode ikke er besvart. De som har svart er ikke purret, selv om svarene ikke har vært fullstendige. Fylkesrevisjonens vurderinger: Flere avdelinger / seksjoner som ikke har svart på fylkesrevisjonens henvendelse, ser ut til å ha en betydelig aktivitet via SINTEF Unimed. Spesielt gjelder dette Kreftavdelingen, Anestesiavdelingen og Endokrinologisk seksjon. Det er derfor beklagelig at disse ikke har svart på fylkesrevisjonens henvendelser. Videre er det beklagelig at enkelte av svarene er ufullstendige. Høringsuttalelser: Foreløpig rapport ble sendt til SINTEF Unimed og Regionsykehuset i Trondheim til uttalelse ved brev av SINTEF Unimed har avgitt uttalelse ved brev av , mens Regionsykehuset i Trondheim har kommet med uttalelse den Resymé fra uttalelsene er tatt inn under de enkelte punktene nedenfor, mens kopi av uttalelsene følger som vedlegg nr. 3 og Organisering av SINTEF Unimed Mål: Har organiseringen av SINTEF Unimed skjedd som forutsatt og er det inngått nødvendige avtaler mellom partene Fylkestingets vedtak og inngått samarbeidsavtale Ved fylkestingets behandling av sak om etablering av medisinsk forskningsselskap i Trondheim, ble fylkesutvalget gitt fullmakt til å godkjenne samarbeidsavtalen mellom SINTEF og STFK. Fylkesutvalget synes ikke å ha behandlet endelig utkast til samarbeidsavtale før den ble underskrevet av fylkesordføreren den

10 8 Avtale mellom NTNU/DMF og SINTEF Unimed Ved fylkestingets behandling lå det også til grunn at etableringen skulle skje på grunnlag av et samarbeid mellom SINTEF, NTNU/DMF og STFK. Undersøkelsene har vist at det ikke er inngått noen formell samarbeidsavtale mellom SINTEF og NTNU. SINTEF Unimed har opplyst at kollegiet ved NTNU behandlet og anbefalte avtalen i Avtalen ble så oversendt til Kirke-, Undervisnings- og Forskningsdepartmentet for endelig behandling. Avtalen er aldri blitt ferdigbehandlet fra statens side, og det foreligger derfor ingen formell undertegnet avtale mellom partene. SINTEF Unimed har imidlertid hele tiden ansett NTNU/DMF som part i arbeidet, og de har vært representert i Unimed s styre. Omorganisering av SINTEF Unimed Fra er det foretatt en omorganisering av SINTEF Unimed i og med at de tidligere virksomhetene SINTEF Unimed, SINTEF NIS og SINTEF Rehab. ble slått sammen til forskningsinstituttet SINTEF Unimed. I den forbindelse ble det utarbeidet nye vedtekter. I tilknytning til den siste endringen av vedtektene, ble fylkeskommunen spurt om de hadde merknader til de foreslåtte vedtektsendringene. Fylkesrådmannen har administrativt behandlet saken, og har i sitt svar uttalt at det fra fylkeskommunens side ikke er noen merknader til de foreslåtte vedtektsendringer for SINTEF Unimed. Opprettelse av driftskapitalkonto og prosjektkonti Ved oppstart av samarbeid mellom SINTEF Unimed og avdeling/seksjon ved RiT, blir det inngått en generell avtale om opprettelse av disposisjonskonto. Her avtales oppretting av en driftskapitalkonto i SINTEF Unimed som godskrives overskudd fra prosjekter og godtgjørelse for bistand fra prosjekter som gjennomføres ved andre avdelinger. Under disposisjonskonto opprettes det prosjektkonti for hvert prosjekt som etableres. Initiering og oppstart av nye prosjekter Prosjekt oppstår oftest ved at det er kontakt mellom lege og en oppdragsgiver. I den forbindelse foreligger det en protokoll som sier hvordan forskningsoppdraget skal gjennomføres. Protokollen gjennomgås av SINTEF Unimed sammen med prosjektleder for kartlegging av ressursbehov og kostnader før budsjett settes opp. Om nødvendig gjennomføres det forhandlinger med oppdragsgiver. Det inngås skriftlige avtaler mellom SINTEF Unimed og oppdragsgiver og mellom SINTEF Unimed og utførende avdeling, eventuelt andre avdelinger som skal medvirke i prosjektet (sekundærenhet). Videre sendes det ut diverse informasjon til prosjektlederne om forhold som må være avklart før oppstart. Det sendes melding til RiT v/sykehusapoteker som sekretær i legemiddelkomiteen ved alle kliniske utprøvinger/forsøk.

11 9 Avslutning prosjekter Når prosjektene er ferdige, avsluttes prosjektregnskapene, og eventuelle overskudd tilføres driftskapitalkontoen. Underskudd dekkes av samme konto. Overhead SINTEF Unimed beregner seg en overhead på bakgrunn av totale inntekter i prosjektet. Ved ordinær oppdragsforskning beregnes en overhead på til sammen 20 %, hvorav 12 % er en avgift til dekning av Unimed s bistand med prosjektet, mens 8 % settes av til et eget forskningsfond. Ansatte ved RiT vil ha mulighet til å søke om midler fra dette fondet. I egeninitierte prosjekter beregnes en overhead på 5 %. Regnskapsføring / revisjon Runit AS har på vegne av SINTEF Unimed ansvaret for all regnskapsføring og -rapportering. For dette beregnes avgifter ut fra en grunnavgift, pris pr. posterte utgiftsbilag og avgift knyttet til utlønning. Videre foretas renteberegning på disposisjonskontiene med godskrift hvert kvartal på basis av gjennomsnittlig innestående beløp. Regnskapsfører har ansvar for all innberetning av oppgavepliktige utbetalinger, og ansvar for fakturering / innkreving av prosjektinntektene i samsvar med inngått avtaler. Det samme gjelder fordeling av inntektene i den grad flere avdelinger berøres av prosjektet. I tilknytning til inngåelse av avtaler mellom Unimed og avdelingene er det gitt bestemmelser om hvilke utgifter som kan dekkes fra driftskapitalkontoen og regler for attestasjon og anvisning. Revisjon ivaretas av SINTEF s ordinære revisjon, pt. revisjonsfirmaet Deloitte & Touche. Fylkeskommunens innsynsrett Fylkeskommunens innsynsrett i Unimed-prosjekter har vært gjenstand for drøftelser mellom ledelsen i SINTEF Unimed og ledelsen ved RiT bl.a. på anmodning fra fylkesrevisjonen. Partene er enige om at både fylkeskommunen / RiT og fylkesrevisjonen har slik innsynsrett. Ved inngåelse av avtale om opprettelse av disposisjonskonto mellom SINTEF Unimed og berørte avdelinger, er det uttrykkelig slått fast i avtaleteksten at kontoen vil være tilgjengelig for innsyn av RiT s og NTNU s revisor om dette blir forlangt (dvs. hhv. fylkesrevisjonen og riksrevisjonen). Oversikt over prosjekter og disposisjonskonti pr Regnskapsrapporter over prosjekter knyttet opp mot avdelinger / seksjoner ved RiT spesifisert på avdeling med angivelse av driftskapitalkonto foreligger for Disse regnskapsrapportene viser at 35 avdelinger / seksjoner ved RiT har hatt 9,6 mill kroner i samlet inntekt og 10,0 mill kroner i utgift på sine prosjekter i 1997, og at sum kapital pr utgjør 15,8 mill kroner. Kapitalen består av opptjente midler på driftskapitalkonto fra overskudd på avsluttede prosjekter / andel inntekter på prosjekter hvor avdelingen utfører tjenester, samt tilgode beløp på prosjekter som er igang pr og/eller ikke er avsluttet på dette tidspunktet. Det er registrert ca. 230 forskjellige prosjekter, hvorav ca. 30 var registrert som stoppet, men ikke økonomisk avsluttet pr

12 10 Fylkesrevisjonens vurderinger: Etter det fylkesrevisjonen kan se, ble ikke utkast til samarbeidsavtale mellom SINTEF og STFK behandlet og godkjent av fylkesutvalget før den ble underskrevet av fylkesordføreren. Fylkesrevisjonen registrer også at det ikke er underskrevet noen formell avtale mellom NTNU/DMF og SINTEF Unimed, selv om dette ligger som en forutsetning ved fylkestingets behandling av saken. Initiering av nye prosjekter skjer i stor grad ved kontakt mellom bruker (industrien) og den enkelte lege / avdeling. Etter fylkesrevisjonens oppfatning kan dette føre til uheldige relasjoner mellom aktuelle firma og den enkelte lege/avdeling. Etter vår oppfatning hadde det vært mest ryddig om slik kontakt kunne ha skjedd direkte til SINTEF Unimed, som i neste omgang formidlet kontakt med aktuell avdeling. Fylkesrevisjonen oppfatter det slik at SINTEF Unimed har et ryddig forhold til de prosjekter som administreres via deres virksomhet. De har tatt i bruk omfattende avtaleformularer både ved opprettelse av disposisjonskonto i SINTEF Unimed og ved inngåelse av kontrakt med utførende avdeling. Ved inngåelse av begge disse avtalene skal avdelingsledelsen (avdelingsoverlege / seksjonsoverlege) undertegne sammen med prosjektleder, slik at det ikke er opp til den enkelte lege om prosjektet skal gjennomføres. Videre inngås det skriftlige avtaler med både aktuell finansieringskilde (sponsor) og eventuelle andre avdelinger som blir berørt av prosjektet. Det er videre gitt regler for hvilke utgifter som kan dekkes av driftskapitalkonto, og det er innført rutiner som ivaretar attestasjon, anvisning, bokføring og innberetning, samt revisjon. Fylkeskommunen har tilfredsstillende innsynsrett. Fylkesrevisjonen sitter imidlertid igjen med et inntrykk av at ledelsen ved RiT har hatt liten innsikt i hvilke prosjekter som til enhver tid blir gjennomført av sykehusets avdelinger / ansatte gjennom SINTEF Unimed. Dette skyldes at det til sykehusets ledelse ikke er etablert formelle rutiner hvor oppstart, innhold, avslutning og resultat av prosjektene meldes. Når det gjelder overhead, kan det stilles spørsmål ved om det er riktig at SINTEF Unimed skal beregne seg en andel som skal settes av til et eget forskningsfond. SINTEF Unimed argumenterer med at godt over halvparten av tildelingene fra fondet går tilbake til RiT-miljøet direkte, mens resten ofte kommer sykehuset tilgode ved at tildeling skjer til ansatte ved det medisinske fakultetet med bistilling ved RiT. Uansett vil enhver tildeling som ikke skjer til det samme miljøet som har opptjent midlene, kunne bli betraktet som unødvendig tap av inntekt. Fylkesrevisjonen er også usikker på om SINTEF Unimed s arbeid med de enkelte prosjektene stiger proporsjonalt med økningen av inntektene. Det vil også kunne være spørsmål om hvordan overhead beregnes. Slik det stort sett synes å fungere i dag, beregnes SINTEF Unimed s andel av brutto inntekt. I den grad det ved utarbeidelse av budsjett plusses på avgift til SINTEF Unimed, vil man oppnå en kalkulasjon som tilsier at overhead ikke tas av avdelingens inntekter.

13 11 Høringsuttalelser: SINTEF Unimed gir uttrykk for at det er naturlig at initiering av nye prosjekter i stor grad skjer ved kontakt mellom industrien og den enkelte lege/avdeling, da forutsetningen for oppdragsforskning er løpende kontakt på det faglige plan. Utviklingen de senere år viser imidlertid at SINTEF Unimed har flere tilfeller hvor de formidler kontakt fra industrien til lege/avdeling. SINTEF Unimed mener videre at det er etablert rutiner for oppstart av prosjekter ved RiT ved at et skjema sendes farmasøytisk avdeling. Dette beskriver hvilken avdeling som er involvert, hvilken prosjektleder som er ansvarlig, hvilken industripartner som er involvert og hvor lenge prosjektet skal vare. SINTEF Unimed presiserer videre at overhead ofte er noe som kommer i tillegg til avdelingens inntekter, selv om det regnskapsmessig blir innbakt i totalkostnadene. Etter deres oppfatning vil det si at dette er Unimed s inntekter og ikke avdelingenes, og at dette er noe Unimed forhandler seg fram til med industrien og som den er villig til å betale for ved å kjøre prosjektet gjennom Unimed. Når det gjelder Unimed s forskningsfond, blir midler fra fondet utdelt etter søknad en gang i året for å stimulere egen initiert forskning i miljøet. Etter SINTEF Unimed s mening er det derfor helt galt å konkludere med at dette er tapte inntekter for avdelingene. Konklusjon må være at RiT-miljøet får tilført ytterligere midler via forskningsfondet. 5.3 Erfaringer ved bruk av SINTEF Unimed: Mål: Har opprettelsen av SINTEF Unimed gitt de resultater som ble forespeilet i intensjonsavtalen mellom fylkeskommunen, SINTEF og NTNU/DMF Har opprettelsen av SINTEF Unimed bidratt til kompetanseheving innen medisinsk forskning Svært mange oppgir at SINTEF Unimed har gitt en kompetanseheving på avdelingene, dette hovedsakelig for at det genereres midler som kan brukes til å bygge opp ansattes kompetanse. Dessuten gir forskningsprosjektene kompetanseheving i seg selv. Avdelinger med god tilgang på oppdragsforskning mener de kunne ha klart å opparbeide samme kompetanse uten SINTEF Unimed s medvirkning. Har opprettelsen av SINTEF Unimed bidratt til økt oppdragsmengde Mange er forsiktig med å svare på punktet, men flere mener at oppdragsmengden ville vært den samme selv om SINTEF Unimed ikke hadde eksistert. SINTEF Unimed skaper ikke flere oppdrag, men tilrettelegger oppdragene bedre. I den senere tid har konkurransen fra andre markeder, spesielt lavkostland i Øst-Europa blitt større, slik at etterspørselen etter oppdragsforskning har flatet ut i de siste 2-3 årene.

14 12 Har opprettelsen av SINTEF Unimed bidratt til økt ressurstilgang Mange avdelinger mener ressurstilgangen er økt som følge av opprettelsen av SINTEF Unimed. Prosjektene har gitt bedre inntjening som følge av at bedre kontrakter er inngått. Andre avdelinger mener ordningen er noe dyr ved at Unimed spiser opp merinntjeningen ved assistanse i forhandlingene, med overhead som beregnes for tjenesten. Avdelinger med god tilgang til oppdrag er mer kritisk enn avdelinger med mindre tilgang til oppdragsforskning. Har opprettelsen av SINTEF Unimed bidratt til mer hensiktsmessig administrasjon av oppdragsforskning De aller fleste avdelingene er veldig godt fornøyd med tjenestene som leveres fra SINTEF Unimed (herunder Runit AS som regnskapsfører) Mange mener SINTEF Unimed gjør en svært god jobb på den administrative siden. Enkelte kritiske røster hevder at ordningen er kostbar, men man er godt fornøyd med den måten oppdragsforskningen administreres på. Fylkesrevisjonens vurderinger: I hovedtrekk er det positive uttalelser til at opprettelsen av SINTEF Unimed har bidratt til kompetanseheving, selv om enkelte mener at dette ville ha skjedd uavhengig av SINTEF Unimed. Når det gjelder oppdragsmengde, vil fylkesrevisjonen anta at det også kan være et spørsmål om det er ønskelig med økt oppdragsmengde, eller om dagens oppdragsforskning er stor nok, eller til og med for stor? Oppdragsforskningen synes også å variere svært mye fra avdeling til avdeling. Det kan dermed stilles spørsmålstegn til hvordan styringen er eller bør være. Skal det være opp til den enkelte lege / avdelingsoverlege å starte prosjekter, eller bør det være en sentral vurdering innenfor sykehusets ledelse (direktør/sjefslege/klinikkledelse). I forholdet til spørsmålet om SINTEF Unimed har bidratt til økt ressurstilgang, registrer fylkesrevisjonen stort sett positive svar, selv om enkelte mener at overhead til SINTEF Unimed har bidratt til å redusere en faktisk økning i brutto inntekter. Ellers registreres at de aller fleste gir uttrykk for at de er svært godt fornøyd med SINTEF Unimed. En egen enhet som ivaretar det formelle administrative arbeidet rundt oppdragsforskning ser dermed ut til å fungere godt. Høringsuttalelser: Regionsykehuset i Trondheim uttaler i sin høringsuttalelse at en av premissene vedrørende tildeling av universitetstilskuddet (Basis- og funksjonstilskudd) var at forholdene skulle legges tilrette for forskning og utvikling. Disse føringene ligger til grunn for de rutiner og den praksis som er etablert i samarbeidet med SINTEF Unimed.

15 Disponering av opptjent kapital Mål: Hva benyttes opptjent kapital på avdelingsnivå til og hvilke stillingsgrupper blir i hovedsak tilgodesett Hvem tar beslutning om bruk av midler fra driftskapitalkonto Nesten samtlige oppgir at det er avdelingsoverlegen som tar den endelige beslutning om bruk av midler fra kontoen. Noen få oppgir avdelingsledelsen eller avdelingsmøte, noe som tilsier at flere involveres i beslutningsprosessen. Hvem kan søke om midler fra driftskaptalkontoen Avdelingene svarer noe ulikt med hensyn til hvem som kan bli tilgodesett av driftskapitalkontoen. Mange svarer at prosjektmedarbeidere som har bidratt til midlene har fortrinnsrett, da hovedsakelig leger. Andre avdelinger svarer at alle ansatte kan søke om bruk av kontoen, men hovedsakelig at medisinsk personell prioriteres. Hvilke utgifter kan dekkes over driftskapitalkontoen Vanligvis er det kompetanseoppbyggende tiltak som dekkes. Det gjelder reisekostnader til kurs og kongresser, innleie av foredragsholdere, utgifter i forbindelse med doktoravhandlinger og kostnader i forbindelse med utgivelse av artikler/publikasjoner. Mange avdelinger oppgir at betydelige midler går til innkjøp av utstyr som egentlig burde være RiT sitt ansvar å anskaffe. Dette gjelder datamaskiner, kontorutstyr til personalet og medisinteknisk utstyr. Noen avdelinger bruker også noe midler til miljøtiltak blant egne ansatte. Fylkesrevisjonens vurderinger: Svarene på om hvem som beslutter bruk av midler på driftskapitalkonto, er her stort sett entydige om at det er avdelingsoverlegen. I hvilken grad dette er mest hensiktsmessig, vil være en vurderingssak, bl.a. avhenge av hvem som bør ha anledning til å søke om midler. Når det gjelder spørsmålet om hvem som kan søke, synes praksis å variere en del, fra at midler stort sett tilgodeser de som deltar i prosjektene til at alle ansatte ved avdelingen kan søke. Fylkesrevisjonen kan her bemerke at selv om ikke alle ansatte deltar direkte i et prosjekt, kan det ofte være snakk om at andre ansatte på avdelingen, på en eller annen måte blir delaktig eller belastes med merarbeid på grunn av prosjektet. Høringsuttalelser: Regionsykehuset i Trondheim har i sin høringsuttalelse at understreket at det også forut for etableringen av SINTEF Unimed, var praksis at deltagende avdelinger skulle få beholde opptjente midler i tilknytning til utviklings- og utprøvingsprosjekter. Når det gjelder praksis med bruk av disse midlene, er det gitt uttrykk for at direktøren har vært innforstått med at denne har variert.

16 Kartlegging av utvalgte prosjekter Mål: Hva er formålet med de enkelte prosjektene, hvilke samarbeidsrelasjoner er etablert i forhold til finansiering, og hva er de vesentligste kostnadene i prosjektene. Prosjektenes formål Hovedsakelig er formålet med prosjektene utprøving av legemidler for ekstern oppdragsgiver. Studiene krever ofte at pasienter melder seg frivillig for å delta i undersøkelsene. I en del tilfeller er prosjektets formål ren forskning rettet mot spesielle sykdommer. Arbeidsmedisinsk avdeling har prosjekter som går ut på å kartlegge risiko for sykdommer innenfor forskjellige arbeidsmiljø. Finansieringskilde Finansieringskildene er i all hovedsak farmasøytisk industri. Et fåtall prosjekter har staten (Statens Helsetilsyn) og organisasjoner som finansieringskilde, mens andre oppgir næringslivet som bidragsyter. Arbeidsmedisinsk avdeling skiller seg ut ved at de har store prosjekter som finansieres ved bidrag fra Norges forskningsråd, NHO s arbeidsmiljøfond, enkelte oljeselskaper, NTNU, Maling- og lakkfabrikantenes forening m.v. som er oppdragsgiver i forhold til kartlegging av arbeidsmiljø. Prosjektets vesentligste kostnader Av de innkomne svar fremgår at prosjektenes vesentligste kostnader er lønn til ansatte ved RiT som deltar i prosjektene og lønn til innleie av prosjektmedarbeidere. Videre er reisekostnader i forbindelse med møter, kurs og kongresser en betydelig kostnad i prosjektene. Likeledes har en rekke krysset av for at utstyrsanskaffelser og forbruksvarer er de største utgiftspostene i prosjektene. I mange besvarelser understrekes det at forskningspersonalet utfører mye oppdragsforskning ut over ordinær arbeidstid som ikke honoreres i form av lønn til den enkelte. Fylkesrevisjonens vurderinger: Hovedtyngden av prosjektene har til formål å prøve ut legemidler, samt noe forskning rettet mot spesielle sykdommer. Dette anser vi å ligge innenfor hva som var forutsetningen ved dannelsen av SINTEF Unimed og fylkeskommunens deltagelse. Når det gjelder arbeidsmedisinsk avdeling, som har en betydelig aktivitet som bl.a. retter seg mot kartlegging av sykdommer innenfor spesielle arbeidsmiljø, er fylkesrevisjonen mer usikker. Hensett til at det er snakk om en forholdsvis ny og liten avdeling, som også dekker et nytt område innenfor medisin / sykehusdrift, finner fylkesrevisjonen grunn til å reise spørsmålet om hva som var forutsatt å være arbeidsområdet for denne avdelingen ved opprettelsen, og hva som dermed skal defineres som ordinære driftsoppgaver.

17 15 Høringsuttalelser: SINTEF Unimed uttaler at det som skiller arbeidsmedisinsk avdeling fra andre avdelinger, er at de driver lite vanlig oppdragsforskning og mye egeninitiert forskning hvor SINTEF Unimed kun beregner 5 % overhead for tjenestene. Med den faste bemanningen avdelingen har, hadde dette vært umulig, uten midler utenfra. SINTEF Unimed har vært behjelpelig med håndtering av regnskap og ansettelser på slike prosjekter. Regionsykehuset i Trondheim har i sin høringsuttalelse uttalt at hovedintensjonene ved etableringen av denne enheten var kartlegging og avdekking av sammenheng mellom arbeidsmiljø i vid forstand og utvikling av ulike sykdommer. Videre utaler sykehuset at LO og NHO var initiativtakere ved etableringen av denne avdelingen. Direktøren antar videre at et samarbeid med det teknologiske miljøet i Trondheim generelt, og med SINTEF Unimed spesielt har styrket arbeidsmedisin som fagområde i Trondheim.

18 Regionsykehusets kostnader med prosjektene Mål: Blir RiT direkte eller indirekte belastet med utgifter knyttet til prosjekter ved SINTEF Unimed Regionsykehusets rutiner for registrering av forskningsoppdrag Administrasjonsrådet ved RiT behandlet i slutten av 1991 sak om rutiner for registrering av forskningsoppdrag. Ved rundskriv til avdelingsledelsen informeres det om at RiT har som mål å få overført flest mulig av forskningsoppdragene til SINTEF Unimed. Begrunnelsen fra direktøren var at dette ville føre til klarere og ryddigere ansvarsforhold og en avlastning av sykehusets regnskapskontor. Videre beskrives rutiner som skal følges for registrering når det skjer analyser/undersøkelser som er knyttet til Unimed-prosjekter. Det er her understreket at det kun skal skje en registrering uten at regning sendes fra sykehuset. Oppdragsvirksomhet som eventuelt ikke skjer i SINTEF Unimed s regi skal registreres på samme måte, men med den endring at det vil bli sendt regning. Spørsmål om fakturering av analyser / undersøkelser, har imidlertid vært tatt opp fra sykehuset side flere ganger i perioden etter etablering av ovennevnte rutiner. SINTEF Unimed har i den forbindelse vist til at dette er brudd på sedvane, samt at en stadig stigende andel av SINTEF Unimed s overskudd blir pløyd tilbake til RiT i form av tildelinger fra SINTEF Unimed s forskningsfond. På dette grunnlag er sykehuset bedt om å revurdere sin avgjørelse om fakturering. Ut fra dette har RiT trukket tilbake sine forslag om fakturering. Status er dermed slik at Unimed-prosjektene ikke er blitt eller blir belastet med regninger fra sykehusets laboratorier / poliklinikker for utførte analyser / undersøkelser. Her må det bemerkes at laboratorier / poliklinikker som utfører slike oppgaver for andre avdelinger, får sin andel av prosjektenes inntekter i samsvar med inngåtte avtaler. Uttak av varer fra sykehusets sentrallager til benyttelse i prosjektene, blir etter det som er opplyst fra RiT, fakturert i den grad de tas ut til det formålet direkte fra lageret og det gis referanse til Unimedprosjekt. Forbruk av medisinske forbruksartikler o.l. knyttet til pasientundersøkelser og analyser som utføres ved ordinære poliklinikker / laboratorier blir, ut fra det som er sagt ovenfor, ikke fakturert. Avdelingledelsens / prosjektansvarligs svar på om RiT blir belastet med utgifter knyttet til prosjektene Spørsmål om RiT blir belastet med utgifter som arbeidstid, direkte og indirekte kostander ved gjennomføring av analyser og undersøkelser, uttak av forbruksmateriell m.v. i tilknytning til gjennomføring av prosjektene ble også stilt i spørreskjemaene knyttet til de enkelte prosjektene. Generelt må det opplyses at dette punktet ikke er godt besvart. Av de som har besvart, opplyser en del at det skjer noe bruk av arbeidstid. Enkelte har i tillegg anført bruk av utstyr og lokaler ved analyser og undersøkelser som en kostnad. Svært få oppgir bruk av forbruksmateriell som en kostnad som belastes RiT i noen særlig grad.

19 17 Fylkesrevisjonens vurderinger: Fylkesrevisjonen konstaterer at det fra RiT sin side er lagt opp til rutiner som forutsetter at det ikke skjer noen fakturering når det foretas analyser / undersøkelser fra sykehusets laboratorier, røntgenavdelinger og poliklinikker. De avdelingene som utfører arbeid, får inntekter fra prosjektet, mens sykehusets drift ikke tilføres midler. I mange tilfeller blir sykehuset påført utgifter, ved bruk av arbeidstid, utstyr, samt driftsutgifter knyttet til ovennevnte analyser/undersøkelser. Kun i den grad medisinsk forbruksmateriell m.v. tas ut spesielt til prosjektene fra sentrallageret blir regning sendt. Høringsuttalelser: SINTEF Unimed gir uttrykk for at fylkesrevisjonen påpeker at de avdelingen som er involvert i prosjektet får tilført inntekter, mens sykehusets drift ikke tilføres midler. Ut fra deres erfaringer etter mange års virksomhet, mener de dette bare delvis er riktig. Avdelingene som utfører dette får overført penger til sine konti uansett om det er inneliggende eller polikliniske pasienter og ofte uansett om prøvene allikevel skulle tas i rutinen. I tillegg blir mye av disse pengene brukt til innkjøp av nytt utstyr, betaling av arbeidstid, kursing og videreutdanning av personalet. Alt i alt tror SINTEF Unimed at RiT kommer ut på plussiden med denne ordningen. RiT understreker at prosjektene blir belastet med lønnskostnader, samt uttak fra lager. Laboratorieundersøkelser og pasientundersøkelser blir behandlet som omtalt i rapporten, mens indirekte kostander som avskrivninger, bruk av utstyr og lokaler aldri har vært forutsatt belastet prosjektene.

20 18 6. FYLKESREVISJONENS KONKLUSJONER OG FORSLAG TIL TILTAK Organiseringen av SINTEF Unimed Bortsett fra enkelte formelle feil med hensyn til intern godkjenning i Sør-Trøndelag fylkeskommune og manglende formell samarbeidsavtale med UNIT, har selve opprettelsen av SINTEF Unimed skjedd etter forutsetningene. SINTEF Unimed administrerer oppdragsforskningen ved RiT på en ryddig og oversiktlig måte. For å sikre total uavhengighet mellom legemiddelfirma og den enkelte lege, bør kontakt mellom oppdragsgiver og lege fortrinnsvis formidles via Unimed. Ved alle kliniske utprøvinger og forsøk sender SINTEF Unimed melding om igangsatte prosjekter til RiT v/farmasøytisk avdeling. Det viser seg likevel at sykehusets ledelse mangler informasjon om igangsatte prosjekter. Ledelsen har i dag ikke god nok oversikt over den oppdragsforskningen som foregår ved RiT SINTEF Unimed beregner en fast overhead på 20% i alle prosjekter som virksomheten administrerer, hvorav 8% settes av til Unimed s forskningsfond. For egeninitierte prosjekter settes overhead til 5% av prosjektets brutto inntekter. Fylkesrevisjonen konstaterer at enkelte avdelinger gir uttrykk for at ordningen er kostbar. Selv om SINTEF Unimed mener at overhead overhodet ikke tas fra prosjektenes inntekter, vil vi foreslå at fylkeskommunen/ RiT tar opp spørsmålet med ledelsen i Unimed. Det samme gjelder ordningen med avsetning til forskningsfondet. Erfaringer ved bruk av SINTEF Unimed SINTEF Unimed har med sin medvirkning til tilrettelegging av oppdragsforskning ved RiT bidratt til kompetanseheving og økt ressurstilgang til avdelingene. Unimed har også trolig vært med på øke oppdragsmengden ved avdelinger som før har hatt lite tilgang til denne type forskningsaktiviteter. RiT bør ha en oppfatning av i hvor stor grad sykehuset skal engasjere seg i oppdragsforskning. Dette må vurderes ut fra behovet for forskning og utvikling på den ene siden, og ivaretakelsen av sykehusets primære oppgaver på den andre. I en slik vurdering bør sykehusledelsen involveres i større grad enn i dag. Disponering av opptjent kapital Mange av avdelingene oppgir at opptjent kapital fra prosjektene disponeres av avdelingsledelsen v/ avdelingsoverlege. Utgifter som dekkes, er tiltak til faglig utvikling av ansatte, og noe kjøp av utstyr ved avdelingen. Fylkesrevisjonen har ikke merknader til denne ordningen.

Kliniske utprøvinger. SINTEF Unimed som samspillpartner

Kliniske utprøvinger. SINTEF Unimed som samspillpartner Kliniske utprøvinger SINTEF Unimed som samspillpartner SINTEF Unimed en samspillpartner SINTEF Unimeds aktiviteter omfatter forskning, utvikling og rådgiving innen helsesektoren. Hovedsete ligger i Trondheim.

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Rapport fra. Kontrollkomiteen:

Rapport fra. Kontrollkomiteen: Rapport fra Kontrollkomiteen For driftsåret 2011 Avgitt til Generalforsamlingen i Unge Funksjonshemmede Den 21. august 2012 Kontrollkomiteen: Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen Anders Haave Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Prosjektregnskapsrapport skal, hvis ikke annet er nevnt i kontrakt, utarbeides årlig per 31.12 og være sendt Forskningsrådet senest 20. januar påfølgende år. Manglende

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Behandling* Kontrollkomiteen+består+av+to+medlemmer+(Adrian+Tollefsen+fra+MHU+og+Anders+ Haave+fra+HLFU)+de+ble+valgt+på+generalforsamlingen+fjor.+Kontrollkomiteen+har+full+

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet) Gjelder fra og med tildelingene i 2018

Retningslinjer for tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet) Gjelder fra og med tildelingene i 2018 Retningslinjer for tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet) Gjelder fra og med tildelingene i 2018 VEDTATT 30.10.2017 REVISJONER DATO ENDRING UTFØRT AV VERSJON 03.10.1994 Godkjenning

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Høringssvar om endring i lovgivningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Høringssvar om endring i lovgivningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn DEN NORSKE KIRKE KR 33/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bodø, 16.-18. september 2015 Referanser: Saksdokumenter: KR 33.1/15 Høringsbrev fra KUD 09.08.2015 KR 33.2/15 Høringsdokument Høringssvar

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Driftsavtale relatert til prosjektarbeid

Driftsavtale relatert til prosjektarbeid Driftsavtale relatert til prosjektarbeid (oppdragsforskning) mellom Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger AS torsdag, 22. februar 2007 Side 1 av 6 1. Bakgrunn, intensjoner

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 23. juni 2016 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Drøftingsprotokoll SAK 45/2016 GJENNOMFØRING AV BUDSJETT 2016 Forslag

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne

LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne LM-sak 13-11 Revidering av vedtekter for sikringsfond i Samfunnsviterne Innledning Samfunnsviternes sikringsfond ble opprettet i 1995 og revidert flere ganger i tråd med foreningens behov. Vedtektene ble

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 21.03.2017 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Kompetanseprosjekt for næringslivet

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Kompetanseprosjekt for næringslivet Veiledning til Prosjektregnskapsrapport for Kompetanseprosjekt for næringslivet Denne veiledningen gjelder søknadstypen Kompetanseprosjekt for næringslivet. Prosjektregnskapsrapporten skal vise totale

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021)

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Dette er en veiledning for deg som har et optimaliseringsprosjekt innunder BIOTEK2021 og som skal fylle inn en prosjektregnskapsrapport

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 16.06.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354)

GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) GENERALKONSUL ADOLF ØIENS DONATIONSFOND (org. nr. 941 090 354) VEDTEKTER Vedtatt av styret 18. mars 2014 1 Hvert år legges minst 25 % av fondets årsresultat til bunden kapital. Restbeløpet avsettes til

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

KR 42/16 Oslo, oktober 2016

KR 42/16 Oslo, oktober 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 42/16 Oslo, 5. 7. oktober 2016 Referanser: KM 13/14, KM 19/16, KR 09/16, AGU 1/15, AGU 10/16 og AGU 13/16 Arkivsak: 16/349-5 (16/30047) Saksdokumenter: Mandat Arbeidsgiverutvalget

Detaljer

Spørsmål og svar per

Spørsmål og svar per Spørsmål og svar per 24.08.16 Dato Spørsmål Svar 15.7.16 Spørsmål i forbindelse med krav 5, krav om erfaring: Kravet som er stilt er sålydende: Krav I denne konkurransen kreves omfattende erfaring fra

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/

Nr. Vår ref Dato R /1695 C TS/ Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 04/1695 C TS/ 21.12.2005 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjekteier 0g Nofima AS, org.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal Værnesregionen Innkjøp Samarbeidsavtale Utkast 01.05.09 Behandlet i AU 07.10.09 Behandlet i RR 12.10.09 Vedtatt av kommunene.. 1 Innhold: 0. INNLEDNING 3 0.1.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet. Som et ledd i dette arbeidet

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr

Detaljer

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport

Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Veiledning til Prosjektregnskapsrapport Prosjektregnskapsrapport skal, hvis ikke annet er nevnt i kontrakt, utarbeides årlig per 31.12 og være sendt Forskningsrådet senest 20. januar påfølgende år. Manglende

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05

Reglement for. eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen. Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 Reglement for eksternt finansiert virksomhet (EFV) ved Kunsthøgskolen i Bergen Vedtatt av kunsthøgskolens styre 21.09.05 2 1. BAKGRUNN OG VIRKEOMRÅDE...3 2. DEFINISJONER...3 3. PRINSIPPER FOR MEDVIRKNING

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

RAMMEAVTALE. mellom. Helse Midt-Norge RHF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SAMARBEID OM UNIVERSITETSKLINIKKFUNKSJONENE.

RAMMEAVTALE. mellom. Helse Midt-Norge RHF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SAMARBEID OM UNIVERSITETSKLINIKKFUNKSJONENE. RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om SAMARBEID OM UNIVERSITETSKLINIKKFUNKSJONENE. i INNLEDNING Denne rammeavtalen bygger på bestemmelsene i Lov om

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17.11. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP

Nr. Vår ref Dato R /4407 C TS/SBP Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-106 12/4407 C TS/SBP 16.11.2012 Økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Framdriftsplanen i søknadsskjemaet vil både bli å finne i kontraktsdokumentet og i framdriftsrapporten, og det er derfor svært viktig at den er utfylt

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg:. SAK 10/2013 INNGÅELSE AV PRINSIPPAVTALE MED OSLO KOMMUNE OM SAMARBEID, UTLEIE OG TJENESTEYTELSER

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Prosjektadministrasjon. Rutine: Valg av finansieringskilde ved opprettelse av PA prosjekt

Prosjektadministrasjon. Rutine: Valg av finansieringskilde ved opprettelse av PA prosjekt Rutine: Valg av finansieringskilde ved opprettelse av PA prosjekt Arbeidsområde: Hyppighet: Nøkkelhendelse: Kommentarer: Prosjektadministrasjon Når UiB inngår avtale om ekstern finansiering for prosjekt

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010 Saknr. 3502/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Linda Stewart HEDMARK FYLKESMUSEUM - SANDBECKSTIFTELSEN SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

Status leiested ved IKP

Status leiested ved IKP Status leiested ved IKP Instituttet innfører leiestedsmodellen 100%. Instituttet har opprettet 5 leiesteder. 1 for hver faggruppe + 1 for monteringsverkstedet. K sted 663011 Katalyse K sted 663012 Kolloid

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

29. sept Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomitéen 0026 Oslo. Vedlegg 1

29. sept Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomitéen 0026 Oslo. Vedlegg 1 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Karl Johansgt. 47 (Domus Bibliotheca) Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo 1 Tlf.: 22 85 94 21 Fax: 22 85 94 20 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS UTSKRIFT AV MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Tirsdag 16. juni 2015 SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS Ordfører orienterte om håndtering av fullmakt til generalforsamlingen.

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer