Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Formål Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter Historikk Organisasjon Vertskommune og samarbeidskommuner Interkommunal styringsgruppe Årsmøte Styrerepresentanter Organisasjonskart Personalet Medlemskap i Norsk Krisesenterforbund Økonomi Driftsbudsjett Bevilgende myndigheter Kostutgifter Lovpålegging av krisesentertilbudet Botilbud til menn Krisesenterets lokaler Arbeid med anskaffelse av andre lokaler for krisesentertilbudet Tilleggsbevilgninger Barn på krisesenteret Ekstrabevilgninger til barn ved krisesenteret Arbeidet med barn på krisesenteret Barnehage/skole Lovpålagt meldeplikt til barnevernet Mangfoldsperspektiv Tilrettelegging for brukere med funksjonshemming Tilrettelegging for brukere med minoritetsbakgrunn Prosjektinnsatser ROSA - prosjektet Advokatvakten Kompetanseheving, samarbeidsmøter og utadrettet virksomhet Deltakelse på kurs og seminarer Kurs i regi av Nordmøre Krisesenter Informasjonsarbeid Kompetanse Nettverksarbeid Samarbeidsmøter med kommunale instanser Hospitering Statistikk Rutiner for registrering Beboere og antall overnattinger Dagbrukere Telefonhenvendelser Oppsummerende oversikt Avslutning Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 2

3 1. Innledning Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem som kan gi langvarige fysiske og psykiske konsekvenser for den som rammes. Vold i nære relasjoner innebærer at volden utøves overfor personer som er eller har vært medlem av samme husstand. Krisesentrene har i de siste 30 år vært viktige aktører i arbeidet mot vold i nære relasjoner. I dag finnes det 50 krisesentre fordelt i alle landets fylker. Krisesentrene er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og et viktig ledd i samfunnets tilbud om akutt hjelp til personer utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner. 1.1 Formål Krisesenteret skal: Tilby samarbeidskommunene tjenester som oppfyller kravene til Lov av 19. juni nr 44: Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterloven): Gi et godt og trygt midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner, Jf krisesenterloven omfatter dette også personer utsatte for menneskehandel. Gi råd og veiledning til personer over telefon eller ved personlig frammøte på krisesenteret Arbeide for at våre brukere gjenvinner kontroll over eget liv, blir utfordret og stimulert til å ta egne valg og avgjørelser Være et lavterskeltilbud og et supplement til det offentlige hjelpeapparatet Medvirke til et positivt samarbeid med hjelpeapparatet i våre samarbeidskommuner Videreutvikle arbeidet med åpenhet og holdningsskapende informasjonsvirksomhet når det gjelder forebygging og synliggjøring av vold i nære relasjoner 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter Vi skal opptre likt mot alle som oppsøker krisesenteret, uansett status, kulturbakgrunn, politisk eller religiøs overbevisning. Vi skal respektere brukernes egenverdi, uansett personlig og moralsk oppfatning. Medmenneskelighet skal stå i høysetet. 1.3 Historikk Kristiansund fikk sin første krisetelefon i 1980 etter initiativ fra frivillige og fra Kristiansund og omegn kvinneråd. Telefonen ble installert på Barmanhaugen eldresenter, under en kjellertrapp, bak et forheng. Etter hvert som telefonen ble mer kjent, kom historier om årelange lidelser, vold og overgrep fram. Det ble avdekket et stort behov for et tilfluktssted hvor kvinnene kunne overnatte og snakke om sine problemer. 1.januar 1986 åpnet Nordmøre Krisesenter i Kristiansund. I starten mottok senteret økonomisk støtte fra Kristiansund kommune. I 1990 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom 9 Nordmørskommuner. Dette var Aure, Averøy, Frei, Halsa, Smøla, Surnadal, Tingvoll og Tustna. Kristiansund ble vertskommune. Gjeldende samarbeidsavtale ble inngått i

4 2. Organisasjon Nordmøre Krisesenter er pr. i dag organisert som et privat foretak, men målet er at Nordmøre Krisesenter skal bli et IKS i løpet av sommeren Krisesenteret er døgnåpent hele året og kan tilby: Midlertidig botilbud for kvinner og barn Midlertidig botilbud for menn og barn (med oppstart 1/ ). Samtaletilbud på dagtid Krisetelefon Hjelp til reetablering Oppfølging etter utflytting 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner Kristiansund kommune er vertskommune. Aure, Averøy, Halsa, Smøla, Surnadal og Tingvoll er samarbeidskommuner. 2.2 Interkommunal styringsgruppe Hvert kommunestyre i samarbeidskommunene velger en representant som sitter en fireårsperiode i styringsgruppen for Nordmøre Krisesenter. Styringsgruppen innkalles til møte, en til to ganger pr år. Styringsgruppen skal ivareta og samordne de deltakende kommunenes interesser i driften av senteret. Sekretær på møtene i styringsgruppen er Snorre Visnes fra vertskommunen. En av representantene i styringsgruppen sitter som fast medlem i styret for krisesenteret. Det er Tingvoll kommune sin representant, Ingunn Talgø, som nå sitter i styret, valgt i 2008 for en fire års periode. Møte i styringsgruppen for 2010 ble holdt 29/ Daglig leder ved krisesenteret informerte om formålet med krisesenterloven som trådte i kraft 1.januar Loven pålegger alle kommuner å sørge for et kjønnsnøytralt og likeverdig krisesentertilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner, og som har behov for et trygt, midlertidig botilbud. Det ble drøftinger rundt krisesenteret sin organisering, framtidig lokaler og lokalisering. Snorre Visnes, sekretær for styringsgruppen redegjorde for den offentlige finansieringen er det siste året med direkte tilskudd fra kommune og stat. Fra 2011 vil statstilskuddet til krisesentertilbudet bli innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. 2.3 Årsmøte Årsmøtet er krisesenterets øverste organ. På årsmøtet behandles følgende saker: Årsberetning fra styret Årsrapport Budsjett for det nye driftsåret Revidert regnskap Forslag til vedtektsendringer Valg av styremedlemmer 4

5 2.4 Styrerepresentanter Styret er senterets arbeidsgiver og er det overordnede organ mellom årsmøtene. Styret består av 7 faste medlemmer og 4 vara representanter. Styresammensetning for 2010: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Vara for styremedlemmer Representant faste ansatte Vara for faste ansattes representant Representant for vertskommunen Vara for representant vertskommunen Representant for interkommunal styringsgruppe Vara for representant interkommunal styringsgruppe Toril Karlsen Eivind Sylthe Kirsten Gujord Meese Bjarne Sandvik Bjørg Ingrid Width Anita Borlaug Annette Strietzel Ronny Harsvik Reidun Flatøy Ingunn Talgø Guri Britt Orø Daglig leder møter på styremøter for å avgi status ved senteret. Daglig leder har tale- og forslagsrett, ikke stemmerett. 2.5 Organisasjonskart Årsmøtet Styret Daglig leder 1 årsverk 4 miljøarbeidere 2,76 årsverk 4 miljøassistenter 1,94 årsverk 5

6 2.6 Personalet Personalet: Ansettelsesprosent: Lønnsprosent: Daglig leder 100 % stilling 100,00 Barneansvarlig/nestleder 100 % stilling 100,00 Miljøarbeider 80 % stilling 80,00 Miljøarbeider 45,60 % stilling 31,50 Miljøarbeider 50,70 % stilling 25,35 Miljøassistent 41,58 % stilling 24,68 Miljøassistent 64,50 % stilling 39,15 Miljøassistent 42,36 % stilling 27,57 Miljøassistent 45,77 % stilling 24,64 Totale stillingshjemler ,50 452,89 Krisesenteret hadde i 2010 totalt 5,7 årsverk, fordelt på 9 kvinnelige ansatte. 2 av de ansatte har minoritetsbakgrunn. I tillegg en 100% stilling miljøarbeider fra 1/6 og ut året som var finansiert via statlige tilleggsbevilgninger fra BUFDIR. Sykefraværet i 2010 var på 8,59 %. I 2010 har det vært 6 personalmøter ved Nordmøre Krisesenter. Alle ansatte ved Nordmøre Krisesenter har taushetsplikt etter Krisesenterlovens 5 og Forvaltningslovens 13 til e. Brukernes rett til vern om fortrolige opplysninger skal ivaretas. Ansatte ved Nordmøre Krisesenter har undertegnet taushetsløfte, og skal behandle personopplysninger på en korrekt måte, jf gjeldende lovverk og etter retningslinjer fra Datatilsynet. Ansatte har arbeidsinstruks og etiske retningslinjer som en del av arbeidsavtalen. IA- bedrift: Krisesenteret undertegnet avtale om Inkluderende arbeidsliv i Dette er en avtale der både arbeidstaker og arbeidsgiver må forplikte seg for hverandre. Lønn er tariffregulert, og følger avtale med Fagforbundet/LO. Ansatte har yrkesskadeforsikring gjennom If og tjenestepensjonsordning gjennom Sparebank1 Livsforsikring. Politiattest: Nyansatte på krisesenteret fra og med må fremlegge politiattest, Jf krisesenterloven 7. 6

7 2.7 Medlemskap i Norsk Krisesenterforbund Nordmøre Krisesenter har vært medlem i Norsk Krisesenterforbund (NOK) siden Norsk Krisesenterforbund Kompetanse Åpenhet Samarbeid Tilpasningsevne - Handlekraft Formål og hovedoppgaver Norsk Krisesenterforbund er en interesseorganisasjon for krisesentre, og har som formål å synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner. Forbundet ble stiftet i mars 1991 av krisesentrene i Telemark, Follo og Fredrikstad. Ved årsslutt er krisesentrene i Follo, Asker og Bærum, Fredrikstad, Halden, Hamar, Gudbrandsdal, Nord-Østerdal, Glåmdal, Telemark, Hønefoss, Hallingdal, Nordmøre, Molde og Kirkenes medlemmer. Kongsberg Krisesenter har meldt seg inn i Norsk Krisesenterforbund og blir tatt opp som medlem fra Krisesentrene i Gudbrandsdal og Nord-Østerdal har varslet at de trekker seg ut av organisasjonen fra samme tidspunkt. Fra 1. august 2010 har administrasjonen lokaler i Sarpsborg. Organisasjonens hovedoppgaver er: Påvirke offentlige myndigheter til å ta ansvar sentralt og lokalt Medvirke til et åpent og positivt samarbeid mellom krisesentrene, offentlige myndigheter og det øvrige hjelpeapparat Informasjonsarbeid og kompetanseheving Yrkesetisk og holdningsskapende arbeid, basert på respekt, likestilling og likeverd Nytt styringsdokument Norsk Krisesenterforbund gjennomførte en brukerundersøkelse blant sine medlemssentre i 2010 der vi ønsket medlemmenes vurdering av organisasjonens oppgaver etter at krisesenterloven trådt i kraft og ansvaret for krisesentertilbudene var blitt overført til kommunene. Resultatet av undersøkelsen, som ble presentert på Landsmøtet 2010, viste at medlemssentrene ønsket at det viktigste formålet for NOK fortsatt skulle være å bekjempe og synliggjøre vold i nære relasjoner ved siden av sikre best mulig krisesentertilbud slik loven angir. Med utgangspunkt i resultatene fra brukerundersøkelsen ble det så gjennomført et gruppearbeid på Landsmøtet der formålet var å operasjonalisere målene for organisasjonen. Resultatet ble en liste av arbeidsoppgaver som styret i NOK fikk ansvar for å implementere i organisasjonens daglige arbeid. Styringsdokumentet som ble vedtatt i styremøte 30. august 2010 må sees som et tillegg til verdiprofilen som ble vedtatt på Landsmøtet i Aktiviteter 2010 Lovfesting og ny tilskuddsordning Den viktigste saken i 2009 var lovfestingen av krisesentertilbudet. Også i 2010 kom denne saken til prege arbeidet i NOK. Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet arrangerte i 2010 regionsamlinger over hele landet for å informere og forberede kommunene på det ansvaret de hadde fått gjennom krisesenterloven. Som en av to krisesenterorganisasjoner ble Norsk krisesenterforbund invitert til å medvirke på halvparten av samlingene som ble arrangert. Med krisesenterloven som trådte i kraft i 2010 ble norske kommuner pålagt å gi et godt og helhetlig krisesentertilbud. Samtidig ble det vedtatt en endring i tilskuddsordningen ved at det statlige tilskuddet, 7

8 som før hadde bestått av øremerkede midler, skulle inngå i rammetilskuddet til kommunene fra Den varslede endringen av tilskuddsordningen bekymret alle som var involvert i krisesenterdrift. For det første fordi krisesentrene fra 2011 må konkurrere med andre gode lovpålagte tiltak i kommunene, dernest fordi man valgte å legge tilskuddet inn i rammene før det er kjent hvilke kostnader som pålegges kommunene ved at kravene i krisesenterloven skal oppfylles. Sist, men ikke minst, har mange krisesentre og kommuner vært bekymret for hvordan tilskuddsordningen vil slå ut for dem når de statlige midlene skal overføres etter ordinære fordelingskriterier uten hensyn til hvilket kostnadsnivå kommunene har forpliktet seg til før omleggingen. Statsbudsjettet som ble framlagt i oktober bekreftet frykten for at det ville skje en dramatisk omfordeling av statlige midler til krisesentertilbudene. Til tross for en betydelig økning av totalrammen til krisesenterdrift, så vi at for enkelte kommuner ble tilskuddene redusert med flere millioner. Fylker som Østfold, Finnmark og Nordland fikk titalls millioner mindre i statstilskudd etter den nye ordningen. I den åpne høringen som Familie- og kulturkomitéen arrangerte i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, var Norsk Krisesenterforbund til stede og viste hvilke konsekvenser det lå an til dersom statsbudsjettet ble vedtatt slik det var blitt framlagt. For å avhjelpe enkelte kommuners akutte behov for økt statstøtte for å opprettholde et tilbud til volds og trusselutsatte, bevilget Stortinget i desember 2010 et ekstra tilskudd på femten millioner til krisesentertilbud i Tilskuddet skal gå til vertskommuner der fylket som helhet mottar mindre samlet statstilskudd i 2011 enn de gjorde i Ledersamling Ledersamlingen høsten 2010 hadde fokus på faglige og administrative utfordringer i forbindelse med krisesenterloven. I tillegg til å få presenteret status fra en rekke av våre medlemssentre hvor de stod i forhold til krav og forpliktelser i loven, fikk vi belyst målgrupper og temaer som er nevnt spesielt i loven. Temaer som tvangsekteskap og menneskehandel var noen av dem. Fagdag Norsk Krisesenterforbund arrangerte fagdag for ansatte på krisesentrene 26. oktober i Oslo. Temaene for fagdagen var Individuell plan samt Målrettet arbeid på krisesenteret. Alle krisesentre i Norge var invitert, og i tillegg til ansatte på medlemssentre i NOK deltok ansatte på krisesentrene i Trondheim, Rana og Sarpsborg. Forelesere var Bjørg Irene Østrem fra Nora senteret IKS og Ingrid Horsgård fra Krisesenteret for Molde og Omegn IKS. Møte- og representasjonsvirksomhet Som en av to interesseorganisasjoner for krisesentre har Norsk Krisesenterforbund deltatt i referansegruppe knyttet til krisesenterutdanningen. Organisasjonen har også medvirket i planlegging og gjennomføring av regionsamlinger i forhold til krisesenterloven samt vært konsultert i forhold til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets arbeid med sikkerhetsspørsmålet ved krisesentrene. Norsk Krisesenterforbund hadde i tillegg møte med leder i Kommunal og regionkomitéen angående fordelingsnøkkelen i statsbudsjettet 2010 samt deltok i den åpne høringen som Familie- og kulturkomitéen arrangerte i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet høsten Norsk Krisesenterforbund ved daglig leder har representert Norsk Krisesenterforbund på en rekke konferanser og samlinger i løpet av Faglige initiativ og innspill i 2010 Intern kvalitetsnorm. Norsk Krisesenterforbund utarbeidet på vårparten i 2010 et system for internkontroll på krisesentrene, med utgangspunkt i kvalitetsforskriften for barnevernsinstitusjoner. Denne ble presentert for medlemssentrene på Landsmøtet i 2010 og senere distribuert ut til medlemssentrene. I mai 2010 ga Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut retningslinjer for arbeidet som skal gjøres for å sørge for internkontroll i kommunale krisesentertilbud. 8

9 Krisesenterorganisasjonenes fremtid. 21. november var begge krisesenterorganisasjonene invitert til et møte i BLD der tema var organisasjonenes fremtidige rolle og funksjon. Drøftingen fortsetter i 2011 da med deltakelse også fra Kommunenes Sentralforbund. Profilering Interne og eksterne nyhetsbrev Fra august 2010 har Norsk Krisesenterforbund distribuert interne og eksterne nyhetsbrev. Det interne nyhetsbrevet har fått navnet NOKout og kom i åtte utgaver i Som navnet tilsier er NOKout et nyhetsbrev beregnet på medlemssentrene. NOK distribuerer også et eksternt nyhetsbrev; Nyhetsbrev fra Norsk Krisesenterforbund. Det første eksterne nyhetsbrevet kom ut i august 2010 og er foreløpig kommet i tre utgaver. Brevet har ca 150 mottakere innenfor fag- og forskningsmiljøer, samarbeidende organisasjoner og enkeltpersoner, politikere og media. Også representanter fra BLD og Bufdir mottar nyhetsbrevet. De eksterne nyhetsbrevene legges ut på websiden og kan også bestilles derfra. Nyhetsbrev fra Norsk Krisesenterforbund, nr 3 desember 2010 Webside Norsk Krisesenterforbund hadde 8900 besøkende på sin webside i Det er en økning på 340 % fra I samme periode hadde vi sidehenvisninger som er en økning på vel 300 %. Dataene forteller oss at besøkerne kommer fra hele Norge 9

10 Avisartikler og pressemeldinger Norsk Krisesenterforbund fikk publisert 3 artikler/innlegg i riksmedia i I tillegg ble det publisert 3 pressemeldinger. Alt er tilgjengelig på Radioreklame Samarbeidet med produksjonsselskapet Verdens Sterkeste Mann og Try reklamebyrå om gratis radiospotter har fortsatt også i Den siste spotten, Nødtelefonen fikk Gold Radio Lion i Cannes Også kanalene NRJ/Klem FM og Radio Metro har sendt gratis radioreklame for NOK i Sarpsborg, i januar 2011 Wenche Holmberg Nielsen, daglig leder, Norsk Krisesenterforbund 10

11 3. Økonomi 3.1 Driftsbudsjett 2010 Kommunale tilskudd (20%) Statstilskudd (80%) Sum offentlig finansiering (100%) Regnskapsfører er Strøm & Meese Regnskapskontor AS. Årsregnskapet revideres av Distriktsrevisjon Nordmøre. 3.2 Bevilgende myndigheter 1. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). 2. Samarbeidskommunene: Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Smøla, Surnadal og Tingvoll. Kristiansund er vertskommune. 3.3 Kostutgifter Alle som bor ved krisesenteret bor gratis de første 7 dagene. Fra dag 8 betales det kr 50,- for voksne og kr 25,- for barn. Dette er til dekning av kostutgifter. Hvis derimot beboerne ønsker å kjøpe inn sin egen mat, kreves ingen betaling. 11

12 4. Lovpålegging av krisesentertilbudet Lovpålegging av krisesentertilbudet ble vedtatt av Stortinget 15. juni Lov av 19.juni 2009 nr 44: Lov om kommunale krisesentertilbud(krisesenterlova) Ikrafttredelse av den nye loven var 1.januar Loven om kommunalt ansvar for et krisesentertilbud tydeliggjør at det er et offentlig ansvar å sørge for at personer utsatt for vold i nære relasjoner, får beskyttelse, hjelp og oppfølging. Loven skal også sikre et bedret samarbeid mellom nødvendige akuttiltak og mer langsiktig oppfølging, og sørge for at det blir et godt og helhetlig tilbud. Loven inneholder bestemmelser om: Formål Krav til krisesentertilbudet Individuell tilrettelegging av tilbudet Samordning av tjenester Taushetsplikt Opplysning til barneverntjenesten Politiattest Internkontroll Statlig tilsyn Kommunenes ansvar Krisesentrenes ansvar Kommunenes ansvar Fylkesmannens ansvar 4.1 Botilbud til menn Jf. krisesenterloven 1: Formålet med denne loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. I forhold til krisesenterlovens krav om et botilbud til menn ble det gjort et vedtak i Arbeidsgruppe: For å imøtekomme loven ble det drøftet muligheter om å kjøpe tjenester for et midlertidig botilbud for menn av andre krisesenter gjennom en mulig intensjonsavtale. I første omgang tar daglig leder ved krisesenteret kontakt med Molde krisesenter. Styret ved Molde Krisesenter imøtekom positivt vår henvendelse om kjøp av tjenester. Utgiftene ble stipulert til kr ,- for Styret ved Nordmøre Krisesenter behandlet saken, og det ble vedtatt: Krisesenteret leier leilighet i samme bygård som det øvrige krisesentertilbudet. Tilbudet administreres og driftes fra eksisterende krisesentertilbud. Nordmøre Krisesenter søkte sammen med vertskommunen Barne-, ungdom og familiedirektoratet (BUFDIR) om tilleggsbevilgninger for oppstart av et botilbud for menn, og fikk innvilget kr ,- Ved hjelp av tilleggsbevilgningene har krisesenteret leid og møblert en leilighet i samme bygård. Botilbudet for menn er fysisk adskilt fra botilbudet til kvinner, oppstart var 1/ Ansvaret for å videreføre dette botilbudet for menn etter 2010, sammen med det øvrige helhetlige krisesentertilbudet er pålagt våre samarbeidskommuner: Kristiansund, Aure, Averøy, Halsa, Surnadal, Smøla og Tingvoll. Øvrige tilbud til menn er en landsdekkende mannstelefon/reform

13 5. Krisesenterets lokaler Nordmøre Krisesenter ble etablert i 1986 og har drevet sammenhengende drift i Kristiansund i 24 år. I alle disse årene har krisesenteret leid lokaler av Ynglingeforeningen, en leilighet på 200 kvm. Leiligheten ligger i tredje etasje i en gammel bygård uten heis i sentrum av Kristiansund. Lokalene er ikke tilpasset dagens krav til standard av krisesenterdrift: - Ikke tilrettelagt for funksjonshemmede - Dårlig tilrettelagt for beboerne, spesielt for barn - Mangler uteområde - Lokalene er slitte, små, og med dårlige bad og sanitærforhold - Lokalene gir svært vanskelige arbeidsforhold for ansatte Leiligheten inneholder fire soverom, med totalt 9 sengeplasser. Beboerne disponerer en felles stue, et lite kjøkken, bad med dusj/wc, vaskerom og lekerom for barn. Ansatte har et kontor, og ett soverom til nattevakten som også brukes til møterom og samtalerom på dagtid. Ansatte ved krisesenteret mener at lokalenes dårlige tilstand representerer en ekstra belastning for både brukere og ansatte. Lokalene er lite tilfredsstillende også når det gjelder inneklimaet, pga innslag av fukt fra yttervegg. Med bakgrunn i dette ble det i 2010 tatt kontakt med Kystlabb AS som tok målinger, men det ble ikke funnet noe alarmerende har vært et travelt år med stor pågang. Det har i perioder vært nødvendig å leie en ekstra leilighet i samme bygård for å imøtekomme etterspørselen. Vår besøksadresse er: Langveien 22, 6501 Kristiansund Ynglingebygget Telefon: , E-post: 13

14 5.1 Arbeid med anskaffelse av andre lokaler for krisesentertilbudet Nordmøre Krisesenter har leid de samme lokalene i 24 år. Styret og flere av de ansatte har de siste årene brukt mye tid og ressurser på å finne andre lokaler. Styret har vurdert leie, kjøp og nybygg. Det ble nedsatt en Arbeidsgruppen på Orkidé møtet høsten 2009 (Orkidé består av rådmenn og ordførere på Nordmøre). Arbeidsgruppens mandat og rolle: Finne tilfredsstillende lokalisering for krisesenterdriften, og ny organisering av tilbudet. Arbeidsgruppen består av: Ordfører Mons Otnes Surnadal kommune, rådmann Kirsten Stensø Skaget Smøla kommune og kommunalsjef Kjell Sæther vertskommunen Kristiansund. Snorre Visnes ble valgt som sekretær i Arbeidsgruppen. Daglig leder og styreleder/nestleder i styret ved Nordmøre Krisesenter har deltatt på møtene i Arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har hatt 5 møter i I forkant av møtet som ble avholdt 15.september var det et fellesmøte med styret for Nordmøre Krisesenter. Dette for å avklare rollefordeling og arbeidsfordeling mellom styret og Arbeidsgruppens mandat. I 2009 ble det lagt ned mye arbeide fra styret ved krisesenteret og de ansatte med å planlegge og etablere et krisesentertilbudet i et tidligere ungdomshjem i Kristiansund. I Arbeidsgruppens møte 16.februar 2010 ble det vedtatt å skrinlegge videre kjøp av tidligere Clausenenga ungdomshjem i Kristiansund. Dette pga høye totalkostnader med kjøp og rehabilitering av bygget. Totalt ville kostnadene bli 11.mill. Dette mente arbeidsgruppen var en for høy pris med bakgrunn i en for stor kjøpesum av bygningen, og for stort beløp til rehabilitering. Arbeidsgruppen vurderte også et tidligere psykiatrisk sykehjem i Eide kommune, som mulige lokaler for krisesenteret og det var drøftinger rundt en eventuell samlokalisering med Molde Krisesenter. Flere fra arbeidsgruppen og to fra de ansatte var på visning i Eide mars Dette alternativet falt ut i hovedsak pga lite sentral beliggenhet og høy responstid for politiet. Så ble sak om framtidig disponering av lokaler i tidligere sykehjem i Tempoveien 23 i Kristiansund behandlet av Kommunestyret Det ble vedtatt en totalrenovering og videre planlegging basert på en arealdisponering med Krisesenter i byggets fløy mot sør. Det tas sikte på en ferdigstillelse av lokalene i slutten av 2011 Arbeidsgruppen tilrår denne lokaliseringen for krisesentertilbudet. Målsettingen var at Nordmøre Krisesenter skulle klare å etablere seg i nye lokaler i løpet av 2010, men dette skjedde ikke. Den praktiske konsekvensen med at målsettingen for 2010 ikke ble oppnådd, førte til at krisesenteret måtte forhandle fram en ytterligere forlengelse av leiekontrakten med utleier i nåværende lokaler. Dette på tross av at lokalene er svært lite tilfredsstillende for krisesenterdriften. Nåværende leiekontrakten går ut 31/ Angående ny organisering av krisesentertilbudet vedtok Arbeidsgruppens at Nordmøre Krisesenter organiseres som et interkommunalt selskap, IKS. Dette ble også vedtatt i Orkidé samlingen i februar Saksgangen videre er at det må gjøres vedtak i hvert enkelt kommunestyre i samarbeidskommunene før endelig vedtak. Styret og ansatte ved Nordmøre Krisesenter håper på endelig vedtak før sommeren

15 5.2 Tilleggsbevilgninger Det ble i begynnelsen av 2010 sendt brev til kommuner og krisesentre fra BUFDIR med informasjon om muligheter for å søke om statlig tilleggsbevilgninger til nødvendige endringer for å tilpasse krisesentertilbudet til kravene i loven. Etter søknad om midler fikk vertskommunen Kristiansund innvilget totalt kr ,-statlige tilleggsbevilgninger. Nordmøre Krisesenter fikk via vertskommunen disponere kr ,- til tiltak rettet mot krisesentertilbudet. Pengene ble disponert slik: Opprettelse av en ny miljøarbeiderstilling, kompetansehevende kurs for ansatte, ekstra tilrettelegging for barn ved krisesenteret og bruk av tolketjenester ved behov. Det ble en ny tildelingsrunde høsten 2010, hvor vertskommunen og krisesenteret søkte om ytterligere midler, da for å imøtekomme lovens krav om et botilbud til menn. Vi mottok så en bevilgning på kr ,- Intensjonen fra statlig myndigheter var at fra 2011 vil tileggsbevilgningene bli innlemmet i rammetilskuddet til kommunene, og at det derfor var viktig at kommunene hadde planer for hvordan forbedringene det søkes om tilskudd for i 2010 skal følges opp i kommende kommunale budsjetter. Med bakgrunn i mottatte statlige tilleggsbevilgninger kunne Nordmøre Krisesenter tilnærme seg lovens krav om krisesenterdrift i

16 6. Barn på krisesenteret I 2010 bodde det 30 barn ved Nordmøre Krisesenter, i til sammen 599 døgn.17 av disse barna var under 5 år. 28 av barna bodde ved senteret sammen med mor. To ungdommer under 18 år bodde på senteret uten mor/far, dette i samarbeid med barnevernet. FNs barnekonvensjon er ratifisert i norsk lovgivning, og sier: Staten skal beskytte barn mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse, seksuelt misbruk eller utnyttelse fra foreldre eller andre omsorgspersoner. Å vokse opp med vold i familien er skadelig for barn i alle alderstrinn. Det å møte barn som er/har vært utsatt for vold utfordrer oss både menneskelig og faglig. Volden og det høye konfliktnivået mellom foreldrene har ofte vært og er en kronisk belastning. Utryggheten har til slutt blitt en normaltilstand. Derfor er det viktig å se volden også ut ifra et familieperspektiv. For å trygge barna er det viktig at behandlingstilbud til voldsutøvere av begge kjønn blir tilgjengelig over hele landet. Noen av barna vil klare seg med lite oppfølging, men de fleste vil ha behov for mye støtte og hjelp over tid av krisesenteret og hjelpeapparatet, også etter utflytting fra krisesenteret. Å sikre barna et godt tilbud på krisesenteret vil derfor være en nødvendig hjelp for barn i krise, og et viktig forebyggende arbeid. For å kunne gi barna god hjelp, kreves det at krisesenteret og hjelpeapparatet finner gode løsninger når det gjelder samarbeid og kommunikasjon. Dette forplikter både krisesenteret og hjelpeapparatet. Krisesenteret har i den forbindelse etablert et godt samarbeid med barnvernet. Krisesenterboligen er pr. i dag dårlig tilrettelagt for barn. Lokalene er små og dårlige, ligger i 3. etasje uten heis og uteområde. Krisesenteret har et lekerom, men når flere barn oppholder seg ved senteret samtidig, blir det liten plass å utfolde seg på Ekstrabevilgninger til barn ved krisesenteret Gjennom tileggsbevilgninger som krisesenteret mottok i 2010, fikk krisesenteret kr ,- for ekstra tilrettelegging barn. Dette ga oss mulighet til å kjøpe en del nytt utstyr og leker til barn og unge, og billetter til diverse aktiviteter. Tilleggsbevilgningene tilførte også krisesenteret midler til en 100% stilling miljøarbeider fra 1/6 og ut året Sammen med barneansvarlig hadde miljøarbeideren ansvar for barna ved senteret. Dette var med å styrke tilbudet til barn som bodde ved krisesenteret. 6.2 Arbeidet med barn på krisesenteret Krisesenteret har ansatt miljøarbeider i 100% stilling som har hovedansvar for barn ved senteret. Arbeidet med barn er viktig og skal være en prioritert oppgave jf. Krisesenterloven 3. Det er utarbeidet egne rutiner og prosedyrer når vi tar i mot barn på krisesenteret. Barn som kommer til krisesenteret er i en krisesituasjon, og må møtes deretter. De skal gis en god og nødvendige hjelp for å mestre denne situasjonen på en best mulig måte. Tilbudet er avpasset det enkelte barn i forhold til alder. Målet for vårt arbeid med barn er at de skal oppleve oppholdet som trygt og godt, og få en mest mulig forutsigbar hverdag. 16

17 6.3 Barnehage/skole Pga. lange avstander til mange av våre samarbeidskommuner kan det være vanskelig for en del barn å fortsette på sin skole/barnehage. Skolebarn kan i en kort periode få tilrettelegge undervisningen på senteret i samarbeid med skolen. Dette til situasjonen blir nærmere avklart. Krisesenteret er behjelpelig med å søke barnet inn på nærliggende skole. Førskolebarn kan benytte Røsslyngveien åpen barnehage 3 dager i uken, og Ut og lek som er et leketilbud for barn i alderen 0-6 år en gang pr. uke. Mor må på begge tilbudene være tilstede. 6.4 Lovpålagt meldeplikt til barnevernet Medarbeiderne ved krisesenteret har meldeplikt til barnevernet etter Krisesenterlovens 6 og Barnevernlovens 6-4a. Dette innebærer at krisesenteret skal gi opplysninger til barnevernstjenesten i barnets hjemkommune når det er grunn til å tro at barnet er utsatt for vold og mishandling, er vitne til vold eller utsatt for omsorgssvikt. Vi mener at det er viktig med samarbeid med barnevernet i saker hvor vi er bekymret for barnet. Dette gjøres i samarbeid med mor hvis det er mulig. Daglig leder eller barneansvarlig innkaller barnevernet til et møte på krisesenteret, hvor mor også er til stede. Krisesenteret gir bekymringsmelding skriftlig og muntlig til barnevernet. Vår erfaring er at de fleste mødrene er positive til et samarbeid med barnevernet, og dette gir mødrene muligheter for hjelp og støtte gjennom ulike tiltak fra barneverntjenesten. Kvinner som kommer til krisesentret med barn blir alltid informert om opplysningsplikten. 17

18 7. Mangfoldsperspektiv 7.1 Tilrettelegging for brukere med funksjonshemming Nordmøre Krisesenter er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede, og tilfredsstiller dermed ikke lovens krav om tilgjengelighet for alle. I de planlagte nye lokalene for krisesenteret skal det være tilpasset funksjonshemmede ved universell utforming. I 2010 har vi ikke hatt henvendelser fra personer med fysisk funksjonshemming som ønsket å oppsøke krisesenteret. Vi vet at behovet er til stede, men manglende tilrettelegging ved senteret forhindrer aktuelle brukere i å kunne oppsøke oss. Ved henvendelser fra funksjonshemmede må vi henvise til et annet krisesenter. I Møre og Romsdal er det bare Ålesund Krisesenter som er tilrettelagt for funksjonshemmede. 7.2 Tilrettelegging for brukere med minoritetsbakgrunn. 65% av kvinnene som bodde ved senteret i 2010 hadde minoritetsbakgrunn. I samarbeide med disse kvinnene møter vi stadig nye problemstillinger og utfordringer som betinger en kontinuerlig kompetanseheving av ansatte ved krisesenteret. Kvinner med minoritetsbakgrunn som er utsatt for vold i nære relasjoner er ofte i en svært sårbar situasjon, hovedsaklig på grunn av språkvansker og liten kunnskap om egne rettigheter. I tillegg mangler ofte mange av kvinnene et nettverk å støtte seg på. Andre blir utstøtt av tidligere nettverk, noe som kan føre til ensomhet og isolasjon. Ofte har de ikke erfaringer i å ta egne/selvstendige valg. 23 % av kvinnene med minoritetsbakgrunn som bodde ved krisesenteret i 2010 var gift med norske menn. Tilrettelegging/tiltak for minoritetskvinner Vi tilbyr gratis advokathjelp Vi bruker tolketjeneste ved behov Vi samarbeider med Senter for Norskopplæring i vertskommunen Deltakelse på nettverkssamlinger om minoritetsperspektiv/flerkulturell forståelse Ansatte med minoritetsbakgrunn 18

19 8. Prosjektinnsatser 8.1 ROSA - prosjektet I 2010 har Nordmøre Krisesenter videreført samarbeidet med ROSA -prosjektet. En ansatt har deltatt på to nettverkssamlinger. ROSA står for Reetablering, Omsorg, Sikkerhet og Assistanse. Prosjektet ble opprettet i 2005 og er finansiert av Justis- og politidepartementet. Formålet er å koordinere et landsdekkende tilbud om trygge oppholdssteder for kvinner som er utsatt for menneskehandel, samt veilede både de utsatte kvinnene, ansatte ved krisesentre og andre hjelpeinstanser. BLD (Barne - og likestillingsdepartement) presiserer at ofre for menneskehandel skal tas imot av krisesentertilbudene. Det vil være et brudd på krisesenterloven dersom kommuner/krisesentertilbud ikke tar imot personer fra denne gruppen. 8.2 Advokatvakten Justisdepartementet bevilget etter søknad kr ,- for 2010, til fri rettshjelp ved krisesenteret. Tilbudet om gratis juridisk bistand ble i 2008 en fast ordning, som alle krisesentrene kunne søke om deltagelse på. Nordmøre Krisesenter har deltatt siden prøveprosjektet startet høsten Målgruppen er personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Tilbudet gjelder primært for personer i våre samarbeidskommuner: Aure, Averøy, Halsa, Surnadal, Smøla, Tingvoll og Kristiansund. Krisesenteret inngikk et samarbeid med advokat Toril Karlsen da vi startet opp med advokatvakten i Dette samarbeidet ble videreført også i Ved å tilby gratis advokathjelp styrker krisesenteret tilbudet til personer utsatt for vold i nære relasjoner. I 2010 ser vi at tilbudet særlig benyttes av utenlandske kvinner. Det viser seg også at det er et stort behov for informasjon og rådgiving i forhold til familie- og barnerettslige spørsmål, og rettigheter ved separasjon/samlivsbrudd. Tolk blir brukt i saker hvor det er nødvendig og ønskelig. Vi mener at gratis juridisk bistand er et godt tilbud til målgruppen, og er med på å sikre målsettingen om at krisesenteret skal være et lavterskeltilbud. 19

20 9. Kompetanseheving, samarbeidsmøter og utadrettet virksomhet 9.1 Deltakelse på kurs og seminarer To nettverksmøte i regi av ROSA. En ansatt deltok Regionsamling i Molde, i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, i samarbeid med Bufdir. Tema Lov om kommunale krisesentertilbud hva innebærer loven for kommunene. To ansatte deltok Rits-kurs, Krisehåndtering - Soscon trinn 1. og 2, Hafjell. Fire ansatte deltok. Nettverkssamling i regi av Fagforbundet, Oslo: Tema Lovpålegging av krisesentertilbudet. To ansatte deltok Nærvær smitter. Et kurs om retten til å være meg, ved Eli Rygg i regi av Kommunal kompetanse. To ansatte deltok. Ledersamling i Norsk Krisesenterforbund, to ansatte deltok. Fagdager i Norsk Krisesenterforbund. Tema Individuell plan, målrettet arbeid på krisesenteret. Tre ansatte deltok. Workshop om menn utsatt for vold, i regi av Reform. En ansatt deltok Regionale samlinger for krisesenterutdanningen, Trondheim. To ansatte deltok Konferanse om sikkerhet i krisesentertilbudet, Oslo. I regi av Barne-, likestillings- og inkluderings departement og KS. To ansatte og en politistudent deltok. 9.2 Kurs i regi av Nordmøre Krisesenter Det ble søkt om statlig tilskudd til kurs og kompetanseheving gjennom statlige tilleggsbevilgninger, og krisesenteret fikk innvilget kr ,- Dette medvirket til at Nordmøre Krisesenter kunne holde et to dagers kurs 14. og 15.oktober på Thon Hotell i Kristiansund. Deltagerne var ansatte ved krisesenteret og fra hjelpeapparatet i samarbeidskommunene. Kurset ble avholdt i samarbeide med Alternativ til vold. Forelesere var Yalila Castro og Per Øystein Steinsvåg. Tema dag 1: Kvinner og menn utsatt for partnervold. Begrep og omfang, skadevirkninger, påvirkning på atferd, forståelse av voldsutsatte minoritetskvinner, voldsutsatte kvinners og menns hjelpebehov, hjelpestrategier for voldsutsatte kvinner og menn. Tema dag 2: Barn som lever med vold i familien. Begrep og omfang, barns situasjon i familien, skadevirkninger, skade på omsorg, barns hjelpebehov. 20

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14)

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Deltakere i samarbeidet i 2014 har vært: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer

Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer OPPVEKST Prosjektinformasjon: Prosjektnavn: Æresrelatert vold i Kristiansand kommune, lokalt prøveprosjekt for kompetanseheving og samarbeidsstrukturer Kontaktperson: Lene Mordal, Kristiansand kommune

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer