Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012"

Transkript

1 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel april

2 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande Stærk, søndag 15. april 2012 klokka Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Innkalling til representantskapsmøtet blei sendt til organisasjonane 15. januar 2012, i tråd med fristen i vedtektene, som seier at innkalling skal sendast ut seinast 90 dagar før møtet. o Forslag til vedtak: Innkalling til representantskapsmøtet 2012 vert godkjend. Sak 1.2 Godkjenning av sakliste Førebels sakliste vert sendt til organisasjonane saman med innkallinga til representantskapsmøtet, og er sett opp etter 20 i vedtektene. Forslag til endeleg sakliste er vedlagt. o Forslag til vedtak: Saklista for representantskapsmøtet 2012 vert vedteke. Sundvolden Hotel april

3 Vedlegg sak 1.2 Førebels saksliste Førebels saksliste representantskapsmøtet i LNU Opning 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av saksliste 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av fullmakter 2.2. Godkjenning av forretningsorden 2.3. Val av ordstyrarar 2.4. Val av protokollunderskrivarar 2.5. Val av teljekorps 2.6. Val av redaksjonskomité for Internasjonalt Barne- og ungdomspolitisk program 2.7. Val av redaksjonskomité for resolusjonar 3. Årsmelding for Rekneskap for Søknader om medlemskap i LNU 5.1. Lyder fra Gata 5.2. Norske Ergoterapistudenters interesseorganisasjon 5.3. Aktivitetsklubben 5.4. FYSIO 5.5. Studentradioene i Norge 5.6. Harry Benjamin Ressurssenter 5.7. Albansk Ungdom 5.8. Spire 5.9. Norske Samers Riksforbund Landsforeningen for barnevernsbarn Stecak Islam Net 6. Endring av vedtektene 7. Internasjonalt Barne- og ungdomspolitisk program Budsjett Medlemskontingent for Budsjett for Resolusjonar 10. Innkomne saker 11. Val Val av nestleiar Sundvolden Hotell april

4 Vedlegg sak 1.2 Førebels saksliste Val av styremedlemmar Val av arbeidsutval Val av kontrollkomité Val av klageutval Val av valkomité Val av revisor Sundvolden Hotell april

5 Vedlegg sak 1 KK-rapport Rapport fra LNUs kontrollkomité 1. Arbeidet i kontrollkomiteen Arbeidet i kontrollkomiteen er nedfelt i LNUs vedtekter redegjør for hvordan kontrollkomiteen er sammensatt. 31 omhandler arbeidsoppgaver for kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen har til oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av LNUs midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i forhold til vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Denne rapporten er i samsvar med 32. Kontrollkomiteen har i løpet av perioden mottatt alle protokoller og saksdokumenter som er lagt fram for styret og arbeidsutvalget, og har hatt mulighet til å kontrollere arbeidet i styret i henhold til vedtektene og vedtak fra forrige representantskapsmøte. 2. Kommentarer til regnskapet 2011 fra kontrollkomiteen: LNU har, for regnskapsåret 2011, et positivt årsresultat på kr etter et positivt driftsresultat på kr Kontrollkomiteen registrerer resultatet og tar styrets vedtak om disponering av årsresultatet til orientering. Kontrollkomiteen er orientert om organisasjonens økonomistyring og bakgrunnen for årsresultatet. Komiteen vil bemerke kommentarene fra revisjonsselskapet Varden Revisjonskontor til økonomirutiner i organisasjonen. Det er av avgjørende betydning for LNU at organisasjonen har solide økonomirutiner, både i det ordinære arbeidet og i prosjektarbeidene som foregår i organisasjonen. Kontrollkomiteen har hatt dialog med assisterende generalsekretær og er trygg på tiltak er og vil bli satt i verk for å utbedre de svakhetene i økonomirutinene som har vært påpekt. Ingen opplysninger forelagt kontrollkomiteen tilsier merknader til regnskapet. Kontrollkomiteen forutsetter at LNU fortløpende vurderer størrelsen på den totale egenkapitalen, herunder reservefondet. På bakgrunn av dette tilrår kontrollkomiteen at LNUs regnskap for 2011 blir godkjent. 3. Valg av revisor for regnskapsåret 2012 I henhold til 33 i vedtektene innstiller kontrollkomiteen på valg av revisor. Kontrollkomiteen tilrår gjenvalg av Varden Revisjonskontor som revisor for LNU i regnskapsåret Sundvolden Hotel april

6 Vedlegg sak 1 KK-rapport Oslo, 15. mars 2012, kontrollkomiteen i LNU Marius Aardal Vibeke Mohn Herberg Kristoffer Sundøy Sundvolden Hotel april

7 Sak 2 Konstituering Sak 2 Konstituering Innstillinga til alle saker, utanom sak 2.2. og 2.3 er basert på lista over påmeldte delegatar til representantskapsmøtet. Sak 2.1 Godkjenning av fullmakter Kontrollkomiteen legg fram si innstilling på representantskapsmøtet. Sak 2.2 Godkjenning av forretningsorden Styret sitt forslag til forretningsorden er vedlagt. o Forslag til vedtak: Forretningsorden for representantskapsmøtet 2012 blir vedtatt. Sak 2.3 Val av ordstyrarar o Forslag til vedtak: Som ordstyrarar blir følgjande valt: Trond Enger NN Sak 2.4 Val av protokollunderskrivarar o Forslag til vedtak: Som protokollunderskrivarar blir følgjande valt: NN, Org NN, Org NN, Org Sundvolden Hotel april

8 Sak 2 Konstituering Sak 2.5 Val av teljekorps o Forslag til vedtak: Blir utpeikt på møtet. Sak 2.6 Val av redaksjonskomité for Internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for langtidsprogrammet blir følgjande valt: Styret i LNU: NN (blir foreslått som leiar) NN Barn og friluft: NN (Org) Kultur og fritid: NN (Org) Livsynsbaserte: NN (Org) Samfunnspolitiske: NN (Org) Student og elev: NN (Org) Sekretærar: NN og NN (sekretariatet) Sak 2.7 Val av redaksjonskomité for resolusjonar o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for resolusjonar blir følgjande valt: Styret i LNU: NN (blir foreslått som leiar) NN Barn og friluft: NN (Org) Kultur og fritid: NN (Org) Livsynsbaserte: NN (Org) Samfunnspolitiske: NN (Org) Student og elev: NN (Org) Sekretærar: NN og NN (sekretariatet) Sundvolden Hotel april

9 Vedlegg til Sak 2.2 Godkjenning av forretningsorden Forslag til Forretningsorden 1. Fullmakter 1.1 Fullmakter frå organisasjonane skal vere sendt sekretariatet seinast 16 dagar før representantskapsmøtet. 1.2 Representantskapet godkjenner fullmakter etter innstilling frå kontrollkomiteen. 1.3 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, godkjenne for seint innkomne fullmakter og eventuelt også fullmakter som blir lagt fram på møtet. 2. Tale-, forslags- og røysterett 2.1 Medlemmane i representantskapet er 2 representantar frå kvar organisasjon, som møter med tale-, forslags- og røysterett under representantskapsdrøftingane fredag og laurdag. 2.2 Representantar frå observatørorganisasjonane møter med talerett. 2.3 Medlemmar av LNU sitt styre samt generalsekretæren har tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett. Assisterande generalsekretær har talerett under sak 4 og Punkta 2.1, 2.2 og 2.3 gjeld også for gruppearbeidet under representantskapsmøtet. 3. Taletid, replikkar m.m. 3.1 Avgrensingar i taletid kan innførast av representantskapet med simpelt fleirtal, etter forslag frå ordstyrarane eller frå medlemmane i representantskapet. 3.2 Ordstyrarane kan gjere unntak frå taletid for forslagsstillar e.l. 3.3 Til kvart innlegg kan det maksimalt bli gitt 2 replikkar og 1 svarreplikk. Ordstyrarane kan om nødvendig innskrenke tilgangen til replikkordskifte ytterlegare. 3.4 Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal sleppast til utanom talarlista. 3.5 Det kan setjast strek for debatten med simpelt fleirtal etter forslag frå ordstyrarane. 4. Om handsaming av saker 4.1 Forslag til representantskapet skal, i følgje vedtektene, vere innsendt til sekretariatet seinast 60 dagar før møtet. 4.2 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, vedta at saker som er innkomne seinare eller som eventuelt blir tekne opp på møtet, likevel skal takast opp til handsaming. Under vedtektsendringar handsamast likevel berre forslag som er levert før Alle forslag skal innleverast skriftleg, og bør i tillegg leverast elektronisk. 4.4 Forslag til resolusjonar må leverast til ordstyrarbordet innan klokka søndag. Forslag til endringar på føreslåtte resolusjonar og/eller forslag til endringar i Sundvolden Hotel april

10 Vedlegg til Sak 2.2 Godkjenning av forretningsorden foreslått Internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program, må leverast innan representantskapsmøtet vert heva på fredag. 5. Avrøystingsreglar 5.1 Dersom ikkje noko anna er sagt, blir saker avgjort med simpelt fleirtal. Røysting skjer normalt ved visning av røysteteikn. 5.2 Vedtektsendringar kan berre skje med kvalifisert fleirtal. 5.3 Ordstyrarane eller medlemmar av representantskapet kan gjere forslag om skriftleg røysting. Skriftleg røysting skal gjennomførast dersom nokon av dei med røysterett krev det. Avrøysting ved opprop kan vedtakast med simpelt fleirtal. 5.4 Personar som er nominert innan fristen, men ikkje innstilt frå valkomiteen, må melde benkeforslag innan møteslutt fredag. Benkeforslag skal leverast ordstyrarbordet og må angi kva for ein kandidat det benkast mot. 5.5 Ved personval, der det berre er ein kandidat til ein plass, vel delegatane normalt ved visning av røysteteikn. Valet gjennomførast skriftleg dersom ein eller fleire av delegatane med røysterett krev dette. Det blir kravd simpelt fleirtal for å bli valt. 5.6 Dersom det er to eller fleire kandidatar til ein plass, skal valet vere skriftleg. Det blir kravd absolutt fleirtal for å bli valt. 5.7 Dersom ingen blir valt i første runde, blir nytt skriftleg val gjennomført mellom dei to kandidatane som fekk flest røyster. Det blir kravd simpelt fleirtal for å bli valt. 5.8 Ved val skal dørene til møtesalen vere lukka, slik at ordstyrarane kan ha full oversikt over kor mange med røysterett som er tilstade. Dette medfører ikkje at dei som er tilstade utan røysterett må forlate salen. 6. Fleirtal 6.1 I representantskapet gjeld følgjande definisjon av simpelt fleirtal: Meir enn halvparten av gitte røyster vart gitt for forslaget. Fråhaldande tel altså ikkje. 6.2 Absolutt fleirtal er definert slik: Meir enn halvparten av dei med røysterett må røyste for forslaget. Fråhaldande tel i praksis som røyster mot. 6.3 Eit forslag har fått kvalifisert fleirtal når det har fått meir enn 2/3 av dei gitte røystene. Fråhaldande tel ikkje. 7. Unntak frå forretningsorden/dagsorden 7.1 Ordstyrarane kan foreslå at det blir gjort unntak frå dagsorden eller forretningsorden. Representantskapet gir tilslutning til dette ved simpelt fleirtal. Dette gjeld ikkje for punkt 5 og Bruk av rusmidlar 8.1 Barne- og ungdomstinget er en rusgiftfri sone. Sundvolden Hotel april

11 Sak 3 Årsmelding Sak 3 Årsmelding Styret i LNU legg i denne saken frem årsmeldingen for arbeidet i LNU sine vedtekter sier at representantskapsmøtet skal behandle årsmelding fra året som har gått. Målet med årsmeldingen er blant annet å vise mangfoldet i LNU, hva LNU gjør for medlemsorganisasjonene og hva LNU har jobbet med i året som gikk. Årsmeldingen skal vise de store linjene i LNUs arbeid. o Forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2011 blir tatt til orientering Sundvolden Hotel april

12 Sak 4 Regnskap 2011 Sak 4 Regnskap 2011 Vedlagt saken ligger LNUs balanseregnskap og resultatregnskap for 2011 med noter samt revisjonsberetning fra Vardens revisjonskontor. Resultatregnskapets første side er en oversikt over en oversikt over LNUs generelle inntekter, samt oppsummerte regnskapstall for de ulike aktivitetsområdene til LNU (styringsstrukturen, nasjonalt arbeid, norden/europa-arbeid, nord/sør-arbeid, administrasjon og informasjon). I tillegg gir tallene på denne siden en oversikt over resultatet samt disponering av resultatet. De påfølgende to sidene er en spesifikasjon av de ulike prosjektkontoene for hvert enkelt aktivitetsområde. Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat på kr og et positivt driftsresultat på kr Regnskapet er oppstilt på bakgrunn av regnskapsrapporter fra LNUs regnskapskontor Amesto regnskap AS samt innspill fra vår revisor Øyvind Løvstad i Vardens revisjonskontor. De reviderte budsjettallene for 2011 er lagt inn i oppstillingen, slik at det kan sammenliknes mellom regnskapet og det reviderte budsjettet. Avvik mellom budsjett og regnskap Her kommenteres de avdelingene som har vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Avdeling 10 Styringsstrukturen Avdelinga viser samlet sett et positivt avvik på ,- Dette skyldes først og fremst at lederkonferansen ble billigere en budsjettert, etter at denne ble tilført ekstra midler i revidert budsjett og at regningen for styremøtet i desember ikke har kommet med i regnskapet for I tillegg ble avis/telefon for leder billigere enn budsjettert, denne utgiften ventes å øke noe neste år. Avdeling 20 Nasjonalt arbeid På denne avdelingen er det et positivt avvik på , den størstedelen av dette avviket kan forklares med lavere lønnskostnader enn antatt. På denne avdelingen har lønnsinntektene fra støtteordningene vært noe høyere enn budsjettert, samtidig som det blant annet har vært en foreldrepermisjon uten vikar og at det siste halvåret har det vært en sammenslått prosjektstilling med avdeling 70 slik at lønnsutgiftene til denne stillingen i sin helhet har vært debitert avdeling 70 Sundvolden Hotel april

13 Sak 4 Regnskap 2011 Avdeling 40 Norden/Europa/FN-arbeid Avdelingen har samlet sett et negativt avvik på som stor sett er sammensatt av mindre avvik spredt ut over postene. Lønnsutgiftene ble noe høyere enn budsjettert etter at de ble strammet en del inn i revidert pengene til RADA-samarbeidet har UD godkjent at kan brukes frem til utgangen av februar Avdeling 60 Nord/Sør-arbeid Samlet har avdelingen et negativt avvik på som sin helhet kan forklares med mindre avvik på de enkelte postene. Avdeling 70 Administrasjon Avdeling 70 har samlet et negativt avvik på ,-. De største negative avvikene kommer på postene Husleige, Juridisk bistand og faste lønnsutgifter, til sammen Det er rettsaken mot SOS rasisme som drar utgiftene kraftig opp på denne avdelingen. Posten består av honorar til advokat og reise og opphold for alle som bidro i forbindelse med rettsaken i høst. De fleste postene har små positive avvik. Posten regnskapsføring har et positivt avvik på Dette skyldes for en stor del at avsatte midler fra 2010 for dekking av utgifter til årsavlutningen av regnskapet ikke ble tatt inn igjen i regnskapet før etter revisjonen av budsjettet. Det samme gjelder for posten revisjon (73000). Det er beklageligvis et underforbruk på på post Kompetansebygging. Styret anbefaler at det fokuseres mer på hvordan disse pengene kan brukes mer effektivt i Avdeling 80 Informasjonsarbeid Til sammen er det på avdelingen et positivt avvik på ,- som for en stor del skyldes det positive avviket på post hvor utgiftene har vært langt lavere enn budsjettert. Resultatet Driftsresultatet Styret har i 2011 valgt å budsjettere med et negativt driftsresultat på kr , men etter de budsjettavvikene som ble presentert de forrige avsnittene, er det reelle driftsresultatet på kr Hovedforklaringen på dette er at de generelle inntektene samlet sett er høyere enn budsjettert. Momskompensasjonen blir ikke klar før helt mot slutten av året, her fikk vi mer enn antatt. LNU fikk også en ekstraordinær bevilgning på ,- på den internasjonale driftsstøtten og i tillegg kom fordelingen av den potten som Buf dir har holdt tilbake for å fordele skjønnsmessig på slutten av året mellom organisasjonene som får driftsstøtte. Det siste gav et tillegg på i overkant av Finansinntekter Budsjetterte finansinntekter har vært kr , mens regnskapet viser at disse ble på til sammen kr Det har vært veldig vanskelig å budsjettere finansinntektene i 2011, med veldig ustabile finansmarkeder. Pengemarkedsfondet hadde en markant dårligere avkastning andre halvår, sammenlignet med første. Sundvolden Hotel april

14 Sak 4 Regnskap 2011 Årsresultat Det budsjetterte årsresultatet var på kr , mens regnskapet viser et positivt årsresultat på kr Disponering av årsresultatet Styret diskuterte på sitt styremøtet en disponering av årsresultatet. LNU har fire fond som man kan velge å styrke: Reservefondet, Aktivitetsfondet, flyttefondet og jubileumsfondet. I tillegg har man den frie egenkapitalen. Styret vedtok at kr av overskuddet går til å styrke reservefondet. Dette er en styrking på 3,5%, som er høyere enn den kombinerte lønns og prisveksten for Styret mener imidlertid at det er nødvendig å gjøre en større styrking enn lønns- og prisvekst for å kompensere for manglende overføringer de to siste årene. Resten av overskuddet på foreslås overført til aktivitetsfondet. Aktivitetsfondet skal brukes til aktiviteter som kommer medlemsorganisasjonene til gode. Styret vil komme tilbake til bruken av aktivitetsfondet i revidert budsjett for o Innstilling fra kontrollkomiteen: Regnskapet for 2011 blir godkjent Sundvolden Hotel april

15 Sak 5 Medlemskap Sak 5 Medlemskap Fristen for å søke om medlemskap i LNU er i tråd med vedtektene fastsatt til 15. februar Søknadene som har kommet inn har blitt saksbehandlet og vurdert i forhold til 3-11 i LNU sine vedtekter: Medlemskap 3 Organisasjoner som ønsker å tilslutte seg LNU må være frivillige, selvstendige, demokratiske og landsomfattende organisasjoner av barn og ungdom som arbeider for barn og ungdom, med spørsmål som angår barn og ungdom, som anerkjenner vedtektene og langtidsprogrammet til LNU. Medlemskap kan tildeles organisasjoner som tilfredsstiller følgende krav: 4 Demokrati- og selvstendighetskrav a) Organisasjonen må gi mulighet for medvirkning og innflytelse til alle medlemmene, og alle medlemmer over 12 år må ha like rettigheter i beslutninger og valg. b) Mer enn halvparten av medlemmene i organisasjonen må være under 30 år. c) Organisasjonen må bygge sin virksomhet på lokal aktivitet. d) Organisasjonen må ha en egen sentral ledelse som er demokratisk valgt blant medlemmene. e) Organisasjonen må ha selvstendig økonomi, og være politisk og organisatorisk uavhengig av andre organisasjoner. 5 Størrelses- og utbredelseskrav a) Organisasjoner må ha minst 300 individuelle medlemmer under 30 år basert på organisasjonens egen definisjon av medlemmer. b) Organisasjonen må ha vært i virksomhet i minst 2 år. c) Organisasjonen må ha et nasjonalt siktemål, og ha aktivitet i minst 4 fylker. 6 Unntaksbestemmelser for kravene til fullt medlemskap etter 5: a) Organisasjoner som omfatter ungdom under utdanning som varer minst 2 år kan gis fullt medlemskap selv om de ikke tilfredsstiller kravene til individuelt medlemskap etter 5a. b) Organisasjoner som av naturlige årsaker har et begrenset rekrutteringsgrunnlag kan gis fullt medlemskap selv om de ikke tilfredsstiller kravene til størrelse etter 5a. 7 Organisasjoner med begrenset rekrutteringsgrunnlag som ønsker fullt medlemskap i LNU og som oppfyller kravene til medlemskap etter 4, men som ikke oppfyller kravene etter 5 kan tildeles etableringsmedlemskap. LNU sitt styre vedtar retningslinjer for etableringsmedlemskap. Ved Sundvolden Hotel april

16 Sak 5 Medlemskap tildeling av etableringsmedlemskap skal organisasjonene signere på disse retningslinjene med eventuelle vedlegg. Hvis retningslinjene brytes, kan styret i LNU melde ut organisasjonen. 8 Observatørstatus kan tildeles: a) Samarbeidsorganisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid, der hovedtyngden av medlemsorganisasjonene ikke er medlemmer av LNU. b) Organisasjoner som oppfyller kravene til fullt medlemskap etter 4 og 5, men som ikke ønsker fullt medlemskap. c) Andre barne- og ungdomsorganisasjoner som ikke oppfyller medlemskravene etter 4, men som oppfyller kravene etter 5 og som LNU finner det særlig verdifullt å samarbeide med. 9 Medlemskap eller observatørstatus kan ikke tildeles: a) Organisasjoner som hovedsaklig arbeider med idrettslige aktiviteter kan ikke få medlemskap. b) Organisasjoner som har forretningsdrift som formål eller tjener utenforstående kommersielle interesser c) Organisasjoner som gjennom sitt formål eller sine aktiviteter ikke følger FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs og Europarådets konvensjoner om menneskerettighetene, kan ikke få medlemskap. d) Ad hoc-organisasjoner 10 Medlemskap og observatørstatus avgjøres av Representantskapet med absolutt flertall etter innstilling fra styret. Søknad om medlemskap eller observatørstatus med relevante opplysninger etter 4 og 5, sendes LNUs sekretariat senest 60 dager før et representantskapsmøte. Søknaden sendes Representantskapet sammen med styrets innstilling senest 30 dager før representantskapsmøtet. 11 Organisasjoner som motarbeider LNUs formål eller virksomhet, kan fratas medlemskapet. Organisasjoner som ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap eller observatørstatus, kan fratas den gjeldende status de har i LNU. Organisasjoner med fullt medlemskap, men som ikke lenger tilfredsstiller kravene, kan gis observatørstatus uten å søke på nytt. Representantskapet fatter slike vedtak med 2/3 flertall (blanke stemmer teller i mot), etter innstilling fra styret. Søknad om endring i medlemskapsstatus for organisasjoner med fullt medlemskap eller observatørstatus oppfattes ikke av kravet i 5b dersom endringen dreier seg om navn eller form. Sundvolden Hotel april

17 Sak 5 Medlemskap Sak 5.1 Lyder fra gata Lyder fra gata søker om fullt medlemskap i LNU. Om organisasjonen: Lyder fra gata ble stiftet 13. februar 2009 og er en minoritetsdrevet ungdomsorganisasjon som legger til rette for musikk, dans og sceneopptreden, særlig innenfor hiphop. Kun et fåtall i organisasjonen har etnisk norsk bakgrunn. Organisasjonen driver også opplæring innen produksjon, arrangements/prosjektutvikling og coaching. Dersom Lyder fra gata blir innvilget medlemskap, ønsker organisasjonen plass i gruppa Kultur, fritid og friluft. Vurdering av organisasjonen i forhold til 4-5 i LNU sine vedtekter: 4a Demokratiske rettigheter for medlemmer mellom 10 og 30 år. Organisasjonen har støttemedlemskap for de under 10 år og partnermedlemskap for de over 30. For å kunne velges til styret må aktive medlemmer ha vært med i minimum 6 måneder. 4b 163 medlemmer totalt, 150 av disse under 30 år 4c Organisasjonen har aktivitet i fem fylker (Oslo, Akershus, Vest Agder, Vestfold og Østfold). Ikke alle gruppene er formelle (tradisjonelle) lokallag men driver aktivitet gjennom samarbeid med eksempelvis Musikkskole (Fredrikstad) eller Ungdomsklubb (Tønsberg). 4d Årlig årsmøte i april. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet og det blir annonsert minst en måned i forkant. Organisasjonen har ikke enda ikke økonomi til å dekke kost og losji for deltakere på årsmøtet. 4e Selvstendig organisasjon 5a 150 medlemmer under 30 år 5b Stiftet 2009 (tre år) 5c Aktivitet i fem fylker men ikke som formelle (tradisjonelle) lokallag med egne vedtekter. Vurdering av organisasjonen i forhold til 4 i LNU sine vedtekter Lyder fra gata oppfyller vilkårene for fullt medlemskap i LNU etter 4. Organisasjonen har selv definert aktivt medlemskap som medlem i alderskategorien år som har betalt medlemskontingent. Lyder fra gata har imidlertid valgt å ha en begrensning ved at man må ha vært aktivt medlem i minst 6 måneder for å kunne velges til styret. Styret vurderer at den gjelder for alle medlemmene og har en saklig begrunnelse (kontinuitet og lære nye medlemmer å kjenne før de kan velges inn i styret). 6 måneder er heller ikke usaklig lang tid. Sundvolden Hotel april

18 Sak 5 Medlemskap Ut over dette er det ingenting i søknaden eller vedtektene til Lyder fra gata som gjør at organisasjonen ikke kan få fullt medlemskap i LNU etter 4. Vurdering av organisasjonen i forhold til 5 i LNU sine vedtekter Lyder fra gata oppfyller vilkårene for medlemskap i LNU etter 5b og 5c, men ikke etter 5a (antall medlemmer). Når det gjelder vurdering av vedtektenes 5c er det her gjort en tolkning av aktiviteter og ikke i form av tradisjonelle lokallag med egne vedtekter. Styret ser at det er mulig å tolke paragrafen så vidt. Styrets tolkning av aktivitet i fire fylker er dermed at det skal være organiserte samlinger/arrangement/tiltak som medlemmer som bor der disse finner sted blir invitert til og kan delta på. Medlemskap i LNU er basert på tillit og dersom en medlemsorganisasjon ikke lenger kvalifiserer innenfor kravene er det en tillitssak mellom organisasjonen og LNU at det blir varslet om endring av medlemsstatus. Vurdering I henhold til 6 står det at Organisasjoner som av naturlige årsaker har et begrenset rekrutteringsgrunnlag kan gis fullt medlemskap selv om de ikke tilfredsstiller kravene til størrelse etter 5a). Lyder fra Gata har hovedvekt av medlemmer med etnisk minoritetsbakgrunn men rekrutterer medlemmer utfra kulturinteresse og har dermed etter styrets tolkning ikke et begrenset rekrutteringsgrunnlag. Organisasjonen kan dermed ikke tilbys medlemskap i LNU før de når størrelseskravet på over 300 medlemmer under 30 år etter 5a. o Forslag til vedtak: Styret innstiller at Lyder fra gata ikke blir innvilget medlemskap i LNU Sak 5.2 Norske Ergoterapistudenters Interesseorganisasjon Norske Ergoterapistudenters Interesseorganisasjon (Ergon) søker om fullt medlemskap i LNU. Om organisasjonen: Ergon er en interesseorganisasjon for ergoterapistudenter, stiftet i år 2000, og er partipolitisk uavhengig. De er en landsdekkende organisasjon, med 4 lokallag. Sundvolden Hotel april

19 Sak 5 Medlemskap Medlemskap i Ergon betyr automatisk medlemskap i Norsk Ergoterapeutforbund, noe det opplyses tydelig om på nettsiden til Norsk Ergoterapeutforbund. Ergon skal fremme ergoterapeutstudenters faglige, økonomiske og sosiale interesser, samt styrke og utvikle samhold mellom studentene (Fra formålsparagrafen). Dersom Ergon blir innvilget medlemskap, ønsker organisasjonen plass i gruppa Student og elev. Vurdering av organisasjonen etter 4-5 i LNU sine vedtekter: 4a Alle medlemmer av organisasjonen er valgbare til tillitsverv. Ethvert medlem av organisasjonen har rett til å fremme forslag til landsmøtevedtak, eller kreve en sak tatt opp til drøfting. Alle medlemmer kan stille til valg ved årsmøtet for å bli medlem i lokalstyret. Man kan også på årsmøtet bli valgt inn som landsstyrerepresentant. Enkeltmedlemmer har mulighet til å gå direkte til et av lokalstyrets medlemmer og legge frem sine saker. Disse sakene blir deretter ført opp på sakslisten til neste møte, og tatt opp der. 4b Ergon har totalt 484 medlemmer, av disse er 411 under 30 år. 4c Lokallagene er knyttet til utdanningsinstitusjoner. Eksempler på lokallagsaktiviteter er faglige kurs, turer og sosiale møter, jobbsøkerkurs for avgangselever og markering av Ergoterapiens dag. 4d Landsstyret (LS) er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene. LS består av to medlemmer fra hver skole samt leder. Alle medlemmer av organisasjonen er valgbare til tillitsverv. Nytt LS velges av Landsmøtet (LM). LM er sammensatt av sittende styre, samt landsstyrerepresentantene fra hvert lokallag. Det er også mulig å søke om å få delta på LM som observatør. 4e Organisasjonen har en selvstendig økonomi, og styret i lokallagene av Ergon har ansvar for egen økonomi etter retningslinjer fra LS. Organisasjonen er selvstendig, men ved å bli medlem i Ergon blir man også automatisk medlem i Norsk ergoterapeutforbund (NETF). Dette opplyses det om på nettsidene. LS i Ergon har en NETF-representant, som er et bindeledd mellom LS i Ergon og NETF. Denne representanten har deltakerstatus med tale og forslagsrett med møteplikt på NETFs sentralstyremøter og LM. Ved oppløsning av organisasjonen overlates organisasjonens midler til de enkelte skolenes disposisjon og fordeles etter antall medlemmer. 5a Ergon bygger på individuelt medlemskap, og har 411 individuelle medlemmer under 30 år. 5b Ergon ble stiftet i år c Ergon har aktivitet i minst 4 lokallag (5). Dokumentasjon Vedtekter Resultatregnskap for Ergon Landsstyret 2011 Sundvolden Hotel april

20 Sak 5 Medlemskap Vurdering av organisasjonen etter 4 i LNU sine vedtekter Norske Ergoterapistudenters Interesseorganisasjon (Ergon) oppfyller vilkårene for fullt medlemskap i LNU etter 4. Ergon gir alle medlemmene like rettigheter, og mulighet for medvirkning og innflytelse. Majoriteten av medlemmene er under 30 år, og virksomheten bygger på lokal aktivitet på studiestedene. Den sentrale ledelsen (LS) er demokratisk valgt blant medlemmene. Ergon tilfredsstiller også kravene til uavhengighet. Vurdering av organisasjonen i forhold til 5 i LNU sine vedtekter Ergon tilfredsstiller alle krav til størrelse og utbredelse. Vurdering Ergon tilfredsstiller alle krav til fullt medlemskap i LNU. o Forslag til vedtak: Styret innstiller på at Norske Ergoterapistudenters Interesseorganisasjon (Ergon) blir innvilget fullt medlemskap i LNU og blir plassert i gruppen Student og elev. Sak 5.3 Aktivitetsklubben Aktivitetsklubben søker om fullt medlemskap i LNU. Om organisasjonen: Aktivitetsklubben er en frivillig organisasjon som skal bidra til at barn og ungdom gis mulighet til å drive ulike former for positive aktiviteter ut fra sine ønsker og behov. Aktivitetsklubben skal bidra til å verne mot nedbrytende og belastede miljøer i samfunnet. Arbeidet i organisasjonen skal preges av frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt. Dersom Aktivitetsklubben blir innvilget medlemskap ønsker organisasjonen plass i gruppa Kultur, fritid og friluft. Vurdering av organisasjonen etter 4-5 i LNU sine vedtekter: 4a Hvert lokallag har sitt eget årsmøte som velger sitt styre. Hvert lokallag velger to representanter til landsmøtet. Representantene må være valgt av medlemmer med demokratiske rettigheter i lokallagene, det vil si medlemmer Sundvolden Hotel april

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer