Møteinnkalling. Utvalg: Rohkunborri nasjonalparkstyre Møtested: Bardu hotell Dato: Tidspunkt: 12:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Rohkunborri nasjonalparkstyre Møtested: Bardu hotell Dato: Tidspunkt: 12:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Rohkunborri nasjonalparkstyre Møtested: Bardu hotell Dato: Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 1

2 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr ST 1/19 Godkjenning av innkalling til møtet 2019/3796 ST 2/19 Godkjenne protokoll fra forrige møte 2019/3799 ST 3/19 Disponering av midler til kartlegging, forvaltningsplan og besøksstrategi /3800 ST 4/19 Disponering av tiltaksmidler for /3822 ST 5/19 Årsmelding for Rohkunborri nasjonalparkstyre /3824 ST 6/19 Studietur for nasjonalparkstyret 2019/3826 ST 7/19 Hundekjøring i Rohkunborri nasjonalpark 2019/1046 RS Bruk av droner i verneområder 2019/3834 RS Bestillingsskjema SNO /3837 RS RS RS DS DS DS DS DS DS DS Oppfølging aktivitetsplan Rohkunborri nasjonalparkstyre 2019 Orientering om informasjonsskjermer Rohkunborri nasjonalparkstyre Status forvaltningsplan Rohkunborri nasjonalpark Dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøskuter for nødvendig transport av gass - ved og utstyr til Lappjordhytta Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøscooter til transport / hogst av brensel Innvilget dispensasjon til bruk av snøscooter for merking av disensasjonstrase til Geavdnjajavri i Rohkunborri nasjonalpark - Bardu motorferdselforening Innvilget søknad skimarsj Rohkkunborri nasjonalpark 2019 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøskuter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri - Geavdnjajavri Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til 2019/ / / / / / / /2786 X 2019/1900 X 2019/1900 3

4 DS DS DS DS DS DS bruk av snøskuter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri Geavdnjajavri Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøscooter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri Geavdnjajavri Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøscooter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri Geavdnjajavri. Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøscooter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri Geavdnjajavri. Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøscooter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri Geavdnjajavri. Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøscooter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri Geavdnjajavri. Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøscooter for nødvendig transport av utstyr til fiske på Eartebealjavri Geavdnjajavri X 2019/1900 X 2019/1900 X 2019/1900 X 2019/1900 X 2019/1900 X 2019/1900 4

5 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2019/ Saksbehandler: Ida Steien Bjerka Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre 1/ Forvalters innstilling Nasjonalparkstyret godkjenner innkallingen til møtet. 5

6 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2019/ Saksbehandler: Ida Steien Bjerka Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre 2/ Forvalters innstilling Nasjonalparkstyret godkjenner protokoll fra forrige styremøte. 6

7 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2019/ Saksbehandler: Ida Steien Bjerka Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre 3/ Vedlegg: 1 Kartlegging av rovfugler i Rohkunborri NP-Søknad 2019 Forvalters innstilling Budsjett lokal forvaltning Rohkunborri np 2019 etter tildeling Art Beløp Merknad Driftsutgifter styre Møter, befaring og mulig studietur Driftsutgifter rådgivende utvalg Leie av møterom og bevertning samt reisekost Driftsutgifter forvaltningsplanarbeid Trykking av høringsutkast mm Det legges opp til to møter i arbeidsutvalget Driftsutgifter arbeidsgrupper for planen Delsum Besøksstrategi Skjøtselsplanlegging Kartlegging kulturminner Annen kartlegging Kartlegging av rovfugl Delsum SUM

8 Saksopplysninger Rohkunborri nasjonalparkstyre har fått kr til drift og kr til forvaltningsplan/besøksstrategi m.m. Styret søkte midler i tråd med tabellen under: Budsjett lokal forvaltning Rohkunborri np Art Beløp Merknad Driftsutgifter styre Budsjetteres med samme sum som i Driftsutgifter rådgivende utvalg Leie av møterom og bevertning samt reisekost Driftsutgifter forvaltningsplanarbeid Trykking av høringsutkast mm Det legges opp til to møter i arbeidsutvalget Driftsutgifter arbeidsgrupper for planen Delsum Besøksstrategi Skjøtselsplanlegging Kartlegging kulturminner Annen kartlegging Kartlegging av rovfugl Delsum SUM Vurdering Det budsjetteres med inntil seks årlige møter i styret samt befaringer. Det er også rom for studietur dersom det er ønskelig. Videre er det budsjettert med ett møte i faglig rådgivende utvalg. Arbeidsgruppemøter og midler til trykking av høringsutkast. Det er imidlertid usikkert hvor lang tid det vil gå med til faglig godkjenning. Budsjett for kartlegging er basert på behov for videre kartlegging av kulturminner i tilknytning til ferdselsårer i verneområdet enten ved Lappjord eller i Stordalen. Kartlegging av rovfugl henger sammen med utkast til bevaringsmål i forvaltningsplanen. 8

9 Kartlegging av klippehekkende rovfugler med helikopter i Rohkunborri nasjonalpark, Bardu, Troms Søknad om midler for 2019 Karl-Otto Jacobsen Norsk institutt for naturforskning, Avd. for arktisk økologi, Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 Tromsø Bakgrunn NINA har fått en henvendelse fra nasjonalparkforvalter Ida Steien Bjerka om at det er behov for kartlegging av rovfugl i deler av Rohkunborri nasjonalpark i 2019 (se tilsendt kart). Rohkunborri nasjonalpark som ligger i Bardu kommune er på 571 km 2, og ble opprettet i I forbindelse med utredning om et vern ble det noen år tidligere gjennomført kartlegginger og sammenfatninger av fugle- og dyrelivet i området (Jacobsen mfl. 2003). Utover dette er det begrenset med data tilgjengelig. På artsobservasjoner.no er det ved et søk for perioden kun 32 observasjoner av 23 ulike fuglearter innenfor nasjonalparken. I forbindelse med tilrettelegging av ferdsel har forvaltningen stor nytte av å vite hva som finnes av rovfugler i verneområdene, og ikke minst hvor. I tillegg er det naturligvis viktig å kunnskap over hvilke verneverdier som finnes i nasjonalparken. Sørdalen som ligger vest i nasjonalparken er en over 10 km lang canyon med rikelige muligheter for klippehekkende rovfugler. Både kongeørn, fjellvåk, jaktfalk og tårnfalk er påvist hekkende her (Jacobsen mfl. 2003). Kartleggingene som ble gjennomført i 2003 er imidlertid både begynt å bli gamle (16 år), og i tillegg ble det ikke da gjennomført detaljerte kartlegginger med helikopter. NINA har drevet kartlegging og overvåking av rovfugl med helikopter siden Dette har vist seg å være veldig kostnadseffektivt og grundig, og vi får nøyaktige posisjoner ved hjelp av GPS på alt det vi finner. 1 9

10 Prosjektplan for 2019 På oppfordring fra nasjonalparkforvalteren søker vi nå om midler til å gjennomføre kartlegging av klippehekkende rovfugler i deler av Rohkunborri nasjonalpark i I utgangspunktet planlegger vi å fly med helikopter fra Tromsø, noe som tar rundt minutter hver vei. Alle funn av hekkende rovfugler, tomme reir og sportegn vil bli plottet på GPS. Andre arter som måtte bli registrert vil naturligvis bli registrert. Vi beregner å gjennomføre oppdraget på rundt 3,5 timer med ren kartlegging, samt 2,5 timer transport (inkludert fylling av drivstoff i Narvik eller Bardufoss). Hvis mulig kan det bli kjørt ut drivstoff til snuplassen i Sørdalen i forkant, noe som kan begrense transport litt. I tillegg er det budsjettert med litt forarbeid, samt etterarbeid i forbindelse med rapportering. Dersom vi er i annet oppdrag i regionen i juni, vil det kanskje være muligheter for synergieffekter (og da besparelser) med hensyn til gjennomføring av dette prosjektet. Alle observasjoner vil bli lagt inn i Rovbase.no (de mest sensitive artene) eller Artsobservasjoner.no. En kortfattet rapport fra feltarbeidet vil bli utarbeidet. Denne vil også inkludere sporlogg og alle waypoints fra flyvingen. Organisering Prosjektet vil bli ledet av forsker Karl-Otto Jacobsen. Ingeniør Trond Vidar Johnsen vil også delta på feltarbeidet. Begge vil jobbe med for- og etterarbeid av feltarbeidet. Nasjonalparkforvalter eller representant fra SNO eller Fjelltjenesten vil dessuten kunne delta på flyvningen hvis det passer. Økonomi Vi søker med dette om kr ,- til prosjektet for 2019, og har følgende forslag til budsjett: Lønnsutgifter Antall Timepris Kostnad Sum Lønn forsker II, NINA (Jacobsen) Lønn Ingeniør, NINA (Johnsen) Sum Lønnsutgifter Utgifter feltarbeid Sats Statens reiseregulativ 2000 Helikopterutgifter Sum feltarbeid Totalt budsjett for 2019 eks mva Referanser Jacobsen, K.-O. (red.), Helberg, M. & Johnsen, T Opprettelse av nasjonalpark i Sørdalen/Isdalen, Bardu Zoologiske undersøkelser. NINA minirapport nr pp + vedl. 2 10

11 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2019/ Saksbehandler: Ida Steien Bjerka Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre 4/ Vedlegg: 1 ElektroniskSoknad ESS_tildeling_2019 Forvalters innstilling Rohkunborri nasjonalparkstyre ber forvalter gjennomføre tiltak med følgende disponering av midler. Større endringer skal klareres med styret. Tiltak Beløp Videre opprydding i båtopplag 0 Informasjonspunkt Veksthuset 0 Prosjektering informasjonspunkt Altevatn Bord og benkesett vestre båtopplag Kartlegging kjørespor Eartebealjavri Prosjektmidler flytting av gamle Lappefogdhytta 0 Drift krattknuser SUM tildelt pott Saksopplysninger Under bestillingsdialogen for 2019 ble det omsøkt kr til tiltak. Summen var fordelt på flere tiltak som beskrevet i vedlegg 1. Det ble innvilget kr som beskrevet i vedlegg 2. Direktoratet skriver via elektronisk søknadssenter at tiltak knyttet til informasjonspunkt er utenfor postformål, men «Finansieres over post 81, tiltaket behandles uten at dere trenger søke spesifikt om det». Etter nærmere kommunikasjon med Miljødirektoratet sier de at det menes post 85 (naturinformasjonssentre), og at det vil komme tilbake med informasjon om hvorvidt 11

12 tiltaket må omsøkes. Prosjektmidler til flytting av gamle Lappefogdhytta og drift av krattknuser er også vurdert av Miljødirektoratet til å være utenfor postformål. Vurdering Innstillingen er basert på omsøkte midler. Resterende opprydding i båtopplaget kan gjennomføres uten kostnader for nasjonalparkstyret av grunneier Statskog med bistand fra SNO til uttransport av avfall med snøscooter i forbindelse med andre oppdrag. Informasjonspunkt Veksthuset kan prosjekteres i samarbeid med Midt-Troms friluftsråd med midler overført til eget prosjekt hos MTF. Prosjektering av flytting av gamle Lappefogdhytta bør utgå da det ikke finnes hjemmel for flytting i forskriften for nasjonalparken. Det er også behov for midler til enkle driftsoppgaver, inkludert stiskjøtsel i Sørdalen. 12

13 MIDLER TIL TILTAK I VERNEOMRÅDER (KAP 1420 POST 31) 2019 Organisasjonsnummer: Foretaksnavn: Rohkunborri Nasjonalparkstyre Adresse: Postboks 137, 9365 BARDU E postadresse: Utfyller Navn: Ida Steien Bjerka Telefonnummer: E postadresse: Mottaker: Miljødirektoratet SØKNAD REFERANSENR.: 19S88E4C Tiltak Oversikt over alle tiltak Pri. Navn Tiltakskategori Tiltakstype Verneområde Øk. ansvarlig Beløp 1 Videre opprydding i båtopplag Tilrettelegging og informasjon Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet) Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Forvaltningsm Informasjonspunkt Veksthuset Tilrettelegging og informasjon Oppføring av skilt og/eller infotavle Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Forvaltningsm Prosjektering informasjonspunkt Altevatn Tilrettelegging og informasjon Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet) Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Forvaltningsm Bord og benkesett vestre båtopplag Tilrettelegging og informasjon Oppføring av publikumsanlegg (utkikks /fugletårn) Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Forvaltningsm Kartlegging kjørespor Eartebealjavri Kartlegging Annen kartlegging Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Forvaltningsm Prosjektmidler flytting av gamle Lappefogdhytta Annet Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet) Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Forvaltningsm Drift krattknuser Skjøtsel av (tre)vegetasjon Rydding av trær/busker/kratt Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Forvaltningsm Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31) 2019 Side 1 av 5 13

14 8 Pott Pott for gjennomføring av prioriterte tiltak Forvaltningsm Videre opprydding i båtopplag Prioritet: 1 Navn på tiltaket: Videre opprydding i båtopplag Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet) Verneområde: Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet Søkes det om midler til tiltaket gjennom andre ordninger? I så fall hvilke? Omsøkt beløp: Kr Tiltaket er videreføring av pågående prosjekt? Nei Tiltaket har forankring i skjøtsels eller forvaltningsplan? Nei Er tiltaket flerårig? Nei Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja Beskrivelse av tiltaket: Videre opprydding i båtopplag ved Geavdnjajávri. Det er fortsatt behov for opprydding av søppel og ubrukte båtplasser i og rundt båtopplag da mengden avfall var større enn beregnet i Informasjonspunkt Veksthuset Prioritet: 2 Navn på tiltaket: Informasjonspunkt Veksthuset Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon Tiltakstype: Oppføring av skilt og/eller infotavle Verneområde: Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet Søkes det om midler til tiltaket gjennom andre ordninger? I så fall hvilke? Omsøkt beløp: Kr Tiltaket er videreføring av pågående prosjekt? Ja Tiltaket har forankring i skjøtsels eller forvaltningsplan? Ja Er tiltaket flerårig? Nei Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja Beskrivelse av tiltaket: Nytt utendørs informasjonspunkt ved Veksthuset på Setermoen med informasjon om nasjonalparken. Veksthuset er forvaltningsknutepunkt. Prosjektering informasjonspunkt Altevatn Prioritet: 3 Navn på tiltaket: Prosjektering informasjonspunkt Altevatn Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31) 2019 Side 2 av 5 14

15 Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet) Verneområde: Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet Søkes det om midler til tiltaket gjennom andre ordninger? I så fall hvilke? Omsøkt beløp: Kr Tiltaket er videreføring av pågående prosjekt? Nei Tiltaket har forankring i skjøtsels eller forvaltningsplan? Ja Er tiltaket flerårig? Nei Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja Beskrivelse av tiltaket: Prosjektering av informasjonspunkt på Toppen ved Altevatn, den største innfallsporten til nasjonalparken. Bord og benkesett vestre båtopplag Prioritet: 4 Navn på tiltaket: Bord og benkesett vestre båtopplag Tiltakskategori: Tilrettelegging og informasjon Tiltakstype: Oppføring av publikumsanlegg (utkikks /fugletårn) Verneområde: Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet Søkes det om midler til tiltaket gjennom andre ordninger? I så fall hvilke? Omsøkt beløp: Kr Tiltaket er videreføring av pågående prosjekt? Nei Tiltaket har forankring i skjøtsels eller forvaltningsplan? Ja Er tiltaket flerårig? Nei Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Ja Beskrivelse av tiltaket: Innkjøp og oppføring av bord og benkesett ved vestre båtopplag ved Geavdnjajávri som en godt brukt samlingsplass i nasjonalparken. Kartlegging kjørespor Eartebealjavri Prioritet: 5 Navn på tiltaket: Kartlegging kjørespor Eartebealjavri Tiltakskategori: Kartlegging Tiltakstype: Annen kartlegging Verneområde: Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet Søkes det om midler til tiltaket gjennom andre ordninger? I så fall hvilke? Omsøkt beløp: Kr Tiltaket er videreføring av pågående prosjekt? Nei Tiltaket har forankring i skjøtsels eller forvaltningsplan? Ja Er tiltaket flerårig? Ja Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Beskrivelse av tiltaket: Kartlegging av behov for kjøresportiltak ved Eartebealjavri. Det er registrert økende forekomst av kjørespor i myrområder ved Eartebealjavri. Det er ønskelig å kartlegge omfanget og vurdere behov for tiltak. Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31) 2019 Side 3 av 5 15

16 Prosjektmidler flytting av gamle Lappefogdhytta Prioritet: 6 Navn på tiltaket: Prosjektmidler flytting av gamle Lappefogdhytta Tiltakskategori: Annet Tiltakstype: Annet (utdypes i beskrivelsesfeltet) Verneområde: Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet Søkes det om midler til tiltaket gjennom andre ordninger? I så fall hvilke? Omsøkt beløp: Kr Tiltaket er videreføring av pågående prosjekt? Nei Tiltaket har forankring i skjøtsels eller forvaltningsplan? Nei Er tiltaket flerårig? Nei Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Beskrivelse av tiltaket: Det søkes om prosjektmidler for å prosjektere flytting av den gamle Lappefogdhytta tilbake til Stordalen med hensikt å ta vare på kulturhistorien i området og opprette ei åpen bu i nasjonalparken. Drift krattknuser Prioritet: 7 Navn på tiltaket: Drift krattknuser Tiltakskategori: Skjøtsel av (tre)vegetasjon Tiltakstype: Rydding av trær/busker/kratt Verneområde: Rohkunborri nasjonalpark (VV ) Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet Søkes det om midler til tiltaket gjennom andre ordninger? I så fall hvilke? Omsøkt beløp: Kr Tiltaket er videreføring av pågående prosjekt? Ja Tiltaket har forankring i skjøtsels eller forvaltningsplan? Ja Er tiltaket flerårig? Ja Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Beskrivelse av tiltaket: Styret har anskaffet krattknuser for stiskjøtsel. Det søkes om midler til drift av denne i Pott Prioritet: 8 Navn på tiltaket: Pott Tiltakskategori: Pott for gjennomføring av prioriterte tiltak Tiltakstype: Verneområde: Økonomisk ansvarlig: Forvaltningsmyndighet Søkes det om midler til tiltaket gjennom andre ordninger? I så fall hvilke? Omsøkt beløp: Kr 0 Tiltaket er videreføring av pågående prosjekt? Tiltaket har forankring i skjøtsels eller forvaltningsplan? Er tiltaket flerårig? Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31) 2019 Side 4 av 5 16

17 Har dere en besøksstrategi for verneområdet (i produksjon eller ferdig)? Beskrivelse av tiltaket: Pott Vedlegg Ingen vedlegg Merknad: Ingen merknad [sign] Ida Steien Bjerka for Rohkunborri Nasjonalparkstyre Levert Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31) 2019 Side 5 av 5 17

18 Midler til tiltak i verneområder (kap 1420 post 31) Pri. Navn Status Innvilget beløp Øk. ansvarlig Kommentar 1 Videre opprydding i båtopplag 2 Informasjonspunkt Veksthuset 3 Prosjektering informasjonspunkt Altevatn 4 Bord og benkesett vestre båtopplag 5 Kartlegging kjørespor Eartebealjavri Forvaltningsmyndighet Utenfor postformål Forvaltningsmyndighet Informasjonspunkt finansieres over post 81, tiltaket behandles under denne posten uten at dere trenger å søke spesifikt om det. Forvaltningsmyndighet Forvaltningsmyndighet Forvaltningsmyndighet 6 Prosjektmidler flytting av gamle Lappefogdhytta Utenfor postformål Forvaltningsmyndighet 7 Drift krattknuser Utenfor postformål Forvaltningsmyndighet 8 Pott OK Forvaltningsmyndighet Antall:

19 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2019/ Saksbehandler: Ida Steien Bjerka Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre 5/ Vedlegg: 1 Årsmelding 2018 Forvalters innstilling Nasjonalparkstyret godkjenner årsmeldingen. Årsmelding publiseres på hjemmeside og styrets facebooksider. Saksopplysninger Årsmeldingen er en kortfattet rapport om hva styret har jobbet med gjennom året, se vedlegg. 19

20 Rapport Årsmelding 2018 Rohkunborri nasjonalparkstyre 20

21 Rapport Årsmelding 2018 Kolofon Utførende institusjon Rohkunborri nasjonalparkstyre Kontaktperson Asgeir Blixgård Publikasjonsnummer År Sidetall Opplag Årsmelding Utgiver Rohkunborri nasjonalparkstyre Forfatter(e) Forvalter Tittel norsk og engelsk Årsmelding 2018 Sammendrag summary Årsmeldingen er styrets informasjon om aktivitet i året som er gått. Denne utgjør et kort sammendrag av møter, saker, tiltak, forvalters aktivitet og disponering av midler. Statens naturoppsyn er tilsynsorgan i verneområdet. De utarbeider en egen årsmelding basert på sin aktivitet. Styret hadde sist sommer to personer engasjert i sommerjobb. Det foreligger en egen rapport fra deres arbeid. Forsidefoto Styrets studietur til Island og Tingvellir - Lucas Dominicus rigger drone før filing Grensevarden og nye skilt ved Pålnorøset Befaring sammen med styret i nasjonalparken 21

22 Rapport Årsmelding 2018 Innhold 1 Om Styret Styrets arbeid Andre gjeldende dispensasjoner, tillatelser og unntak...6 Delegerte saker direkte hjemlet i verneforskriften...6 Forvaltningsplan...6 Andre styreaktiviteter...7 Faglig rådgivende utvalg...8 Forvaltningsknutepunkt Forvalterens arbeid Tidligere tiltak og nye tiltak i Driftsoppgaver i Kartlegging og oppfølging Oversiktsregnskap Oppsyn Vedlegg: Rapport fra sommervikar Rapport fra kartlegging av karst og grotter Rapport fra kartlegging av kulturminner 22

23 Rapport Årsmelding Om Styret Styret for Rohkunborri nasjonalpark ble sist konstituert Styret utfører sitt arbeid og sin myndighet ut fra rammer gitt i naturmangfoldloven, verneforskriften og vedtektene for styret. Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av Rohkunborri nasjonalpark. Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret er oppnevnt av Miljødirektoratet. Styrets medlemmer innstilles fra hhv Bardu kommune (2 repr), Sametinget (1 repr), og Troms Fylkesting (1 repr). Hvert medlem har en personlig vararepresentant. I tillegg er det satt av en plass i styret til Talma Sameby. Styret har hatt følgende medlemmer og varaer etter konstituerende møte i 2018; Valgt til år Representerer Navn Personlig vara 2019 Bardu kommune Toralf Heimdal (Leder) Terje Nyberget 2021 Troms fylkeskommune Kim Håkon Pedersen Ida Hov 2019 Bardu kommune Cathrin Strømseth Liv Marit Bobakk 2021 Sametinget Nils Ante Eira (Nestleder) Olav Mathis Eira 23

24 Rapport Årsmelding Styrets arbeid 2018 Styret har hatt fire møter i løpet av året. Styret har behandlet følgende 19 saker; ST 1/18 Godkjenning av innkalling til møte 2017/2240 ST 2/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 2003/5716 ST 3/18 Konstituering av Rohkunborri nasjonalparkstyre og 2018/1849 valg ST 4/18 Evaluering av bompengeordning, drift og 2018/1632 vedlikehold av vei Sørmo - Tverrelva i Sørdalen, Bjønnbåsveien ST 5/18 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har 2018/1792 vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene ST 6/18 Disponering av tiltaksmidler for /1251 ST 7/18 Disponering av midler til kartlegging, 2018/1334 forvaltningsplan og besøksstrategi 2018 ST 8/18 Søknad om dispensasjon til hundesledekjøring i 2018/1095 Rohkunborri nasjonalpark ST 9/18 Årsmelding fra Rohkunborri nasjonalparkstyre / ST 11/18 ST 12/18 ST 13/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Godkjenning av innkalling til møtet Dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av drone til filming i nasjonalparken 2018/ / / ST 17/18 Godkjenning av protokoll fra 2018/6780 forrige møte ST 18/18 Godkjenning av innkalling til 2018/6781 møtet ST 19/18 Drift av styret søknad om 2018/6776 midler 2019 ST 20/18 Bestillingsdialog og SNOressurs 2018/ ST 21/18 Aktivitetsplan /

25 Rapport Årsmelding 2018 RS RS Rapport kartlegging fugler, grotter og fjellrev sommeren 2018 Rapport fra befaring av karst og grotter / /6782 Protokoller fra møter og saksframlegg til møter finnes på styrets hjemmesider se: Andre gjeldende dispensasjoner, tillatelser og unntak Delegerte saker direkte hjemlet i verneforskriften Styret har delegert alle saker som gjeler ferdsel direkte hjemlet i forskriftene til nasjonalparkforvalteren. Antall dispensasjoner pr år gitt av nasjonalparkforvalter for dispensasjoner etter 3 pkt. 6.3 j. i forbindelse med fiske har en svak nedgang fra Det ser imidlertid ut til å variere lite fra år til år. Det kan imidlertid se ut til at den nye scooterløypa på Leina har tatt av mye for ferdselen til Rohkunborri I tillegg er det gitt 3 dispensasjoner til bruk av snøscooter i forbindelse med reparasjon av båter og motorer til Røkskardet der båtopplaget ligger. Bardu Jeger og Fiskeforening har egen hytte ved Geavdnjajavri. Det er gitt dispensasjoner fram til denne i forbindelse med vedhogst (en tur med fire snøscootere, vedlikehold og tilsyns-/oppryddingsturer med to snøscootere). Det er innvilget dispensasjon for bruk av atv til frakt av skutt elg i Sørdalen. Traseen over Bihppas merkes med stikker av motorferdsel foreningen ned til stoppskiltet ved Eartebealjavri. Stikkene tas ned hvert år etter endt sesong. Det innvilges en egen dispensasjon til dette. Alle vedtak kan sees via nettsiden: 25

26 Rapport Årsmelding 2018 Forvaltningsplan Arbeidet er igangsatt med oppstartsmelding og åpne møter er arrangert. I løpet av 2014 ble det gjennomført 3 møter sammen med arbeidsgruppa for forvaltningsplanen. Det er videre gjennomført tre befaringer og et dialogmøte sammen med Rohkunborri nasjonalparkstyre. Befaringene har gått til naturlige innfallsporter for Rohkunborri nasjonalpark hhv til Budalen via Salangsdalen, Sørdalen ved Tverrelva og med båt langs Altevatn. Nasjonalparkstyret prioriterer arbeidet med planen høyt. Det ble videre i løpet av 2015 gjennomført møter og befaringer i arbeidet: - Helikopterbefaring med arbeidsgruppa til båtopplaget ved Geavdnjajavri via Altevatn. - Helikopterbasert grov kartlegging av kjørespor i nasjonalparken - Tematiske arbeidsmøter I løpet av 2016 ble det gjennomført nødvendige kartlegginger som ble videreført i Arbeidet med besøksstrategi krever besøkskartlegging i form av elektroniske tellinger og brukerundersøkelser. Til sammen har det vært to tellermatter og en termisk teller i sving sesongen Styret har nå god oversikt over hvor folk ferdes i og rundt nasjonalparken. Det ble også i 2017 gjennomført kartlegging av kulturminner og karst- og grottelokaliteter. Kulturminnemyndigheten befarte områdene ved Geavdnjajavri som vist i egen rapport. Karst og grotteområdene er i all hovedsak i de vestlige områdene i tilknytning til Budalen og Isdalen. I 2018 har det ikke blitt gjennomført møte med arbeidsgruppa. Det finnes mer informasjon om arbeidet med planen via linken her: Andre styreaktiviteter Dronefilming i Rohkunborri nasjonalpark. Filmsamarbeid med Ånderdalen og Reisa nasjonalpark som resulterte i kortfilm fra Rohkunborri videre bearbeiding av materiale til sommer og vinterfilm Styret deltok på Reistadløpet med egen film fra nasjonalparken Styret overleverer jerv i forbindelse med åpning av ny utstilling i Abisko Styrets befaring på den siste snøen for i år 26

27 Rapport Årsmelding Villmarksmessa 2018 Styret hadde egen stand sammen med Barnas naturpark og folkehelsekoordinator i Bardu kommune Forvalter deltok i prosjektreise sammen med forvalter for Ånderdalen. Turen gikk til Konocero nasjonalpark i Arkangelsk. Faglig rådgivende utvalg Det har vært gjennomført et møte i utvalget i desember Det var generelt god oppslutning om møtet fra medlemmer i utvalget. Arbeidsgruppa for forvaltningsplanen er bredt sammensatt og de fleste i faglig rådgivende utvalg er representert her. Arbeidet med medvirkningen i forvaltningsplanen tas opp og arbeidet fortsatte i Neste møte med faglig rådgivende utvalg blir i forbindelse med gjennomgang av utkast til forvaltningsplanen før innsending til faglig godkjenning. Forvaltningsknutepunkt Nasjonalparkforvalter og Statens naturoppsyn er samlokalisert i Veksthuset på Setermoen. Et tidligere undervisningsrom er ombygget til 3 kontorer. Rohkunborri nasjonalparkstyre har finansiert ombygging av kontorlokaler gjennom knutepunktmidlene. I 2014 kom det ytterligere kr ,- til tiltak på knutepunktet. Disse midlene skal brukes til informasjonsskjermer og tiltak utvendig ved knutepunktet. Så langt gjenstår kr ,- ( ifølge Tove) av disse midlene klar til bruk i utendørs informasjonspunkt. Det tas sikte på å jobbe videre med dette i 2019 for en realisering. Disse midlene er overført til friluftsrådet på eget prosjekt. 27

28 Rapport Årsmelding Forvalterens arbeid 2018 Rohkunborri nasjonalparkstyre har forvalter som fungerer som utvalgssekretær og saksbehandler. Fordelingen av arbeidstid knytter seg både til saksmengde, antall og omfang av tiltak/prosjekter og aktivitet knyttet til (opplæring, sentrale møter mv i 2018). Fordelingen på aktiviteter er ikke optimal men gir en pekepinn på hvordan aktiviteten har vært året Prosjektet om tilrettelegging dreier seg blant annet om alt som har med bestillingsdialogen, tiltaksplan og planlegging. I 2018 har det ikke vært fungerende forvalter i etter 15. august. Hva % Administrasjon 10 Dispensasjoner 6 Ferie 8 Befaring 5 Saksframlegg 12 Styremøter 6 Villmarksmessa og andre arrangement 15 Forvaltningsknutepunkt 3 Tilrettelegging 15 Forvaltningsplan 20 28

29 Rapport Årsmelding Tidligere tiltak og nye tiltak i 2018 Rohkunborri nasjonalparkstyre med finansiering fra SNO gjennomførte tiltak (tilrettelegging, informasjon, skjøtsel mv) for Kr ,- i Det var en nedgang på kr ,- fra Året 2012 var imidlertid spesielt i forhold til at vei og parkeringen i Sørdalen fikk full finansiering. For 2014 ble det ytterligere en svak nedgang til kr ,-. Av disse midlene var kr ,- omsøkt i andre tildelingsrunde. I året 2015 ble det en tildeling på kr ,-. For 2016 ble styret tilgodesett med ,- +mva til tiltak. I 2017 var denne summen kr , Hengebru over Kjelelva Kr ,- Bru over Tverrelva Kr ,- (delfinansiering. Fullføres 2014) Infomateriell og -tavler Kr ,- (Fullføres 2014) Hengebru over Ruovdegorsjohka Kr Bru over Budalselva Kr Bru over Tverrelva Kr Erverv av grunn til parkering og bru Kr ,- Ferdigstilling og ettersyn av bruer Kr ,- Utedo oppføring Kr ,- Byggesak Kr 7.500,- Materialer Kr ,- Informasjon Kr 8.730,- Diverse Kr , Toalett Isdalen Kr ,- Toalett Budalen Kr ,- Gapahuk i Sørdalen Kr ,- Drift av tiltak Kr ,- Restaurering av klopper og merking i Sørdalen Kr ,- Parkeringsplass i Isdalen og Budalen Kr ,- Hengebru Budalen Kr , Restaurering av gammel steinhytte Kr ,- Taktekking med torv små bygg Kr 6.500,- 29

30 Rapport Årsmelding 2018 Drift av tiltak Kr ,- Nye grenseskilt Kr 4.103,- Nødvendig vedlikehold av vei og parkering Kr ,-* 2018 Opprydding og tilrettelegging på Geavdnjajavri Kr ,- Supplerende merking av nasjonalparken Kr ,- Innkjøp av kultivator Kr ,- Driftstiltak Kr ,- Prøvefiske og fugletelling Kr ,- *midler overført til fondsavsetning i Bardu kommune. 4.1 Driftsoppgaver i 2018 Det ble i forkant av sesongen utarbeidet en egen spesifisert liste med nødvendige tiltak. Det ble engasjert lokale til å gjennomføre disse. Listen var som under: Det ble bedt om tilbud på hver arbeidspakke under inkl. mva.: o Registreringsarbeid med døgnpris: Chordajavrit med kartlegging av rovfugler, grotter, fiskebestand, fjellrev, andefugler og vadere. Gjennomføres sammen med Fjelltjenesten i uke 27. Det må påregnes kjøring/samkjøring til Abisko/Bjørkliden. Oppdragsgiver bekoster transporten ut. Tidsrommet juli. Ansvarlig Kjetil Letto i Fjelltjenesten o Filmprosjekt med Lucas Dominicus. Døgnpris: Bærehjelp og statist for filming i nasjonalparken. Kommer tilbake med dato. Det er usikkert om det kan kombineres med flyvning i forbindelse med andre prosjekter. o Krattknusing timepris: Sørdalen o Gå med krattknuser langs stien fra Tverrelva til Staggonjunni to turer o Parkeringsplasser: Sørdalen o Bytte om på komposteringsbeholder i Sørdalen o Montere rotorvifte på tak o Ettersyn 2 ganger i sesongen (parkeringsavgift, enkel reingjøring toalett og søppelplukking) Bones o Ettersyn 2 ganger i sesongen (enkel reingjøring toalett og søppelplukking) Isdalen 30

31 Rapport Årsmelding 2018 o Ettersyn 2 ganger i sesongen (enkel reingjøring toalett og søppelplukking) o Rasteplasser: Grensen til nasjonalparken i Sørdalen o Ettersyn av gapahuk en gang 5 Kartlegging og oppfølging 2018 Styret fikk i 2016 gjennomført besøkskartlegging og spørreundersøkelser i nasjonalparken. Dette ble utført av innleid sommervikar, Statens naturoppsyn og forvalter. Samtidig ble det gjennomført befaring og skjøtsel i form av opprydning i gammel branntomt og jaktcamper i fjellet. Videre har styret i 2018 gjennomført persontellinger ved tre lokaliteter i nasjonalparken. Tallene er ikke hentet inn enda. Figuren over viser antallet passeringer mellom Lappjordhytta og grensen til Sverige totalt i paseringer og i 2017 totalt

32 Rapport Årsmelding 2018 Tallene fra bomen i Sørdalen viser at det har vært en svak økning i antallet betalende brukerer opp veien i Sørdalen for For 2017 har antallet gått noe ned igjen men ser ut til å stabilisere seg med svak oppgang i Produktgr uppe Smstilbud 2016 Antall salg Bruttoomset ning Provisjo n eks. MVA , ,50 MVA på provisjo n Provisjon ink. MVA Nettoomsetning 336, , , ,00 915,00 228, , ,25 Smstilbud ,00 915,00 228, , ,25 Smstilbud , ,50 258, , ,38 32

33 Rapport Årsmelding 2018 De eneste turlagshyttene i nasjonalparken er den store og lille Lappjordhytta. Besøkstall fra Lappjord viser en svak generell økning i antallet besøk fra de siste årene. Tallene for 2018 er ikke på plass enda. Hele sesongen Overnatting Dagsbesøk Hytte Lappjord Gamle Lappjord Nye Oversiktsregnskap 2018 Fordelingen er vist i tabellene under. Kostnader som knytter seg til styret direkte har vært lav på grunn av redusert aktivitet. Dette som følge av manglende forvalter i en lengre periode fra sommeren Tabell: Oversikt over kostnader knyttet til forvaltning av Rohkunborri nasjonalpark 2018 Prosjekt Prosjekt (T) Tildelt Forbruk Rest M6403 Roh-drift utvalg , ,86* ,14* M6404 M6406 Rohforvaltningsplan , , ,36 Roh-SNObest.dialog , ,57** 41493,43** *Tallene er basert på utskrift pr Det påløper flere kostnader etter siste styremøte. **Det kommer regning tilsvarende ,-. Restsummen vil derfor være ca ,- ved årsslutt. 33

34 Rapport Årsmelding Oppsyn 2018 Statens naturoppsyn har en egen mann som har Rohkunborri nasjonalpark som dedikert arbeidsområde. Oppsyn og skjøtsel utføres etter SNO sine egne retningslinjer. Rohkunborri nasjonalparkstyre kan også bestille oppsyn og skjøtsel som utføres etter kapasitet. For 2018 hadde denne bestillingen følgende omfang som under: Verneområder Rohkunborri nasjonalpark Priorite t (katego ri 1, 2, 3) Forankring og beskrivelse av oppdraget Anslått tidsbruk i dagsverk Tilsyn/kontroll Tilsyn med dispensasjonstrase over Bihppas Dispensasjoner 2 Tiltak (skjøtsel/tilrettelegging) Merke flomsti i Sørdalen I tråd med tiltaksplan 1 Beise bord og benker 2 Skifte ut grenseskilt I tråd med tiltaksplan 2 Ved til Storbukta, Sørdalen og Røkskardet I tråd med tiltaksplan 1 Følge opp pågående tiltak I tråd med tiltaksplan 2 Transportere vedlager Storbukta og Røkskardet I tråd med tiltaksplan 1 Torv på tak til gapahuk i Sørdalen 1 Skilt ved E10 Bjørnefjell 1 Kartlegging/registrering/overvåking (inkludert bevaringsmål) Følge opp prosjekt opprydding båtopplag Grunneier 1 Bevaringsmål - Søppel i båtopplaget I tråd med bevaringsmål 1 Bevaringsmål - eierløse båter båtopplag I tråd med bevaringsmål 1 Rapportere antall besøkende på hytter Excellskjema 2 Kartlegging av bygg med bilder og posisjon Excellskjema 1 Følge opp besøkstellere (2 stk) laste ned data 2 Prøvefiske fisketomme vann Prøvegarn 2 Arrangement naturveiledning og informasjon Deltagelse ved åpning av bru og parkering i Isdalen I tråd med tiltaksplan 1 Langtur 2 34

35 Rapport Årsmelding 2018 Registrering av grotter Koordinater: 34W Største inngang. Inngang ca. 70x100cm. Grotte ca. 4m dyp, 3m fra vann/gulv til tak. Koordinater: 34W Mindre inngang ca. 80m fra den største inngangen. Ca. 60x60 cm åpning ca. 1,5-2m dyp. Kaldluft i åpning. Figur 7 - Mindre grotteingang ca. 80m fra den mest tydelige grotta. Foto: Thomas 39

36 Rapport Årsmelding 2018 Figur 8 - Inngang til den største grotten midt i bildet. Foto: Thomas Sørmo 40

37 Rapport Årsmelding 2018 Figur 9 - Største grotten. Tatt fra inngang. Foto: Thomas Sørmo 41

38 Rapport Årsmelding 2018 Figur 10 - Største grotte. Tatt fra ca.1,5m inn i grotta. Rennende vann i bunn. Foto: Thomas Sørmo 42

39 Rapport Årsmelding Steingjerde Koordinater: 34W (Vises godt på flyfoto) Figur 11 - Gammelt gjerde? Ved odde på vann 894. Synlig ca m. Mest stein/høyest synlig gjerde ved vannkanten. Foto: Thomas Sørmo 43 24

40 Rapport Årsmelding 2018 Rohkunborri nasjonalpark Landskapet i Rohkunborri nasjonalpark stiger fra det dype juvet i Sørdalen til høye fjell med isbreer. Fjellmassivet Rohkunborri vokter over Stordalen med gammel bjørkeskog, spennende fugleliv og innsjøen Geavdnjajávri med stor-røya. Juvet i Sørdalen omtales som en lærebok i geologi. Smeltevannet fra issmeltingen på svensk side ble i en periode ledet ned her og sprengte ut denne kløfta på vei nordover. Kontaktinformasjon Rohkunborri nasjonalpark Telefon: E-post: Nett: Post: Besøksadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø Altevassveien 7, 9360 Bardu 46

41 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2019/ Saksbehandler: Ida Steien Bjerka Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre 6/ Vedlegg: 1 Forslag studietur 2019 Forvalters innstilling Nasjonalparkstyret reiser på felles studietur med nasjonalparkstyrene for Reisa og Øvre Dividal nasjonalparker i Saksopplysninger Styret har bedt forvalter utrede mulighet for felles studietur i 2019 med styrene for Reisa og Øvre Dividal for faglig utveksling og lærdom om forvaltning av verneområder, med spesielt fokus på urbefolkning og besøksforvaltning. Reisa nasjonalparkstyre ønsker felles studietur. De ønsker å søke Sametinget om reisestøtte til Sametingets representanter i sitt styre. Øvre Dividal nasjonalparkstyre tar stilling til felles studietur i sitt styremøte 14. mars Forvaltere for Reisa og Rohkunborri har delvis i fellesskap sett på alternativer for studietur til henholdsvis USA og nasjonalparkene i midtre Nordland (vedlegg). 47

42 I tildelingen av driftsmidler gir Miljødirektoratet føringer om å nedprioritere studieturer for styrene da 2019 er siste år for inneværende valgperiode (anm., unntatt representanter for Sametinget). Brevet fra Miljødirektoratet er som følger: Hei Viser til søknad om midler til nasjonalpark- og verneområdestyrene. Det har kommet inn søknader på langt over disponibel ramme. Flere gode formål vil det dermed ikke bli midler til. Sluttføring av besøksstrategier for nasjonalparker er prioritert, jf politiske føringer. Vi har dermed måtte redusere/avslå søknader om midler til forvaltningsplaner, men har forsøkt å skjerme pågående prosesser. En god del søknader om kartlegging, spesielt de som vurderes å ha liten betydning for besøksforvaltningsarbeidet, har vi måttet kutte/redusere i beregningen av tildelt ramme. Søknader (både på drifts- og tiltakspost) om midler til nett-/hjemmeside er kuttet i påvente av en overbygning som Miljødirektoratet vil jobbe med, jf at vi i år har fått oppdrag fra KLD om å utvikle en felles nettportal for nasjonalparkene. Vi har på driftsmidlene kuttet ønsker om studie-/fagturer til styrene da 2019 er siste funksjonsår for eksisterende styrer. Det vil av den grunn heller ikke bli gjennomført nasjonalparkkonferanse for styrene i år. Vi har også redusert søknader som inneholder overhead til fylkesmennene. Det vil komme et tildelingsbrev til fylkesmannen etter hvert, på følgende bevilgninger til henholdsvis drift av styrene på kr og forvaltningsplaner, besøksstrategier ++ på kr. Det vil basere seg på tildelinger til Rohkunborri / kr Reisa / kr Øvre Dividal / kr Ånderdalen / kr Lyngsalpan / kr Nordkvaløy/Rebbenesøy / kr Kvænangsbotn/Navitdalen / kr Seiland / kr Stabbursdalen / kr Øvre Anarjohka / kr Varangerhalvøya / kr Øvre Pasvik / kr Olav Med hilsen Olav Nord-Varhaug fagdirektør, verneområdeseksjonen 48

43 Miljødirektoratet Telefon: / Mobil: E-post: Vurdering Føringene fra Miljødirektoratet om å nedprioritere studietur i 2019 grunnet valgperioden vurderes å være relevante da tre av fire representanter i styret er på valg dette året. Studietur bør derfor utsettes til

44 Studietur 2019 (2020?) Premisser: Styret ønsker å besøke ett eller flere verneområder der forvaltning og urfolk er et tema, og ønsker å gjennomføre studietur sammen med nasjonalparkstyrene i Reisa og Øvre Dividal for å utveksle erfaringer underveis. Øvre Dividal nasjonalparkstyre har i utgangspunktet planlagt studietur til Abisko i De venter også på konstituering av nytt styre : Reisa er positiv til felles studietur til USA, Asgeir presenterer mer detaljert forslag på neste styremøte 26. mars. De ønsker fokus på besøksforvaltning og samiske interesser. De planlegger å søke Sametinget om reisestøtte til sine representanter fra Sametinget. Miljødirektoratet uttrykker at de ikke ønsker studieturer for styrene i 2019, fordi det er siste år i perioden for styrets medlemmer. For Rohkunborri er tre representanter på valg i 2019, og en er på valg først i Alternativt gjennomføres studietur i 2020, enten til USA eller en/flere norske nasjonalpark(er). Alternativer: 1. USA a. Glacier National Park, Yellowstone National Park og Grand Teton National Park b. Glacier National Park Disse parkene ligger relativt nærme hverandre i Montana og Wyoming. Etter kort undersøkelse er det klart at urfolks rettigheter er et viktig tema i det minste i Glacier national park ( og Siden det er så kort avstand mellom tre så relevante og kjente parker virker det naturlig å ta turen innom alle tre parkene hvis vi reiser. Reiserute alternativer: BDU-OSL: 850kr en vei OSL-KEF-SEA-FCA: 8363kr, 18t (Iceland Air og Alaska Airlines) Retur: JAC-SLC-PDX: 4t Delta PDX-KEF-OSL: OSL-BDU: Asgeir har funnet reise Tromsø-Idaho Falls tur/retur kr Norge a. Midtre-Nordland nasjonalparkstyre forvalter følgende nasjonalparker: i. Rago -1971, 171 km 2 ii. Sjunkhatten 2010, 417,5 km 2 iii. Junkerdal 2004, 682 km 2 50

45 iv. Saltfjellet-Svartisen 1989, 2102 km 2 v. Láhko 2012, 188 km 2 Rago: Den engelske avisen the Guardian har kåret Rago til en av de ti beste nasjonalparkene i Europa «som du trolig aldri har hørt om». Grenser til Padjelanta, Sarek og Stora Sjöfallet nasjonalparker i Sverige. Til sammen danner de det største vernede arealet i Europa (5700 km 2 ). Formålet med vernet er: - At nasjonalparken skal representere et uberørt nordlandsk fjellandskap med egenartet dyreliv i grenseområdet mot den svenske nasjonalparken Padjelanta. Har forvaltningsplan, også gjennomført sårbarhetsanalyse og naturtypekartegging. Sjunkhatten: Barnas nasjonalpark, målsetting om spesiell tilrettelegging og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge. Nærmere 50 % av barn og unge i Nordland fylke bor i nærheten av nasjonalparken. Formålet med Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og landskap, og som er uten tyngre inngrep. Formålet med nasjonalparken omfatter: bevaring av et fjord- og høgfjelløkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, bevaring av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell, bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytning til vann- og våtmarkssystemer, og annet biologisk mangfold som preger området, bevaring av geologiske forekomster i et storslått isbreutformet landskap, bevaring av vakker og særpreget vassdragsnatur, bevaring og sikring av kulturminner, bevaring og sikring av grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. Allmennheten, med særlig fokus på barn og unge, skal gis anledning til uforstyrret naturopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Har forvaltningsplan. Junkerdal: Junkerdal er sammen med tilliggende fjellområder i Norge og Sverige et av Nordens største gjenværende villmarksområder. 51

46 Formålet med Junkerdal nasjonalpark er: å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt viktig er det unike plantelivet. å stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift. Har forvaltningsplan. Saltfjellet-Svartisen: Nasjonalparken utgjør sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat et sammenhengende naturområde på ca. 2825,5 km². Saltfjellet Svartisen er Norges mest variasjonsrike nasjonalpark. Fra den ville Nordfjorden i vest strekker parken seg via høge fjell og evig is til frodige fjellbjørkedaler med stilleflytende elver. Lengst øst går parken over i Saltfjellets åpne fjellvidder med store løsmasseavsetninger fra istida. Svartisen dekker 370 km 2 og er Nord-Skandinavias største isbre. Kalkrik berggrunn gir en rik flora med flere sjeldne arter. I de tradisjonelle reindriftsområdene finnes en enestående samling av samiske kulturminner. Formålet med nasjonalparken er: å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull. i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner. å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området. Ny forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er under utarbeidelse av Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Fylkesmannen i Nordland er i gang med revidering av verneforskriften og vurdering av utvidelse av nasjonalparken. Har forvaltningsplan. Láhko: Nasjonalparken grenser opp mot Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark og Langvassdalen- Ruffedalen naturreservat og er dermed en del av ett av de største verneområdekompleksene i Norge. 52

47 Láhko er karstnasjonalparken. Karst er geologiske landskapsformasjoner dannet gjennom vannets oppløsning av kalkspatmarmor. Kalkspatmarmor er dominerende bergart i nasjonalparken og preger landskapet og floraen. Grotter, karstsprekker, karstgater, jordbruer og blinde daler finner vi over alt. Den kalkholdige berggrunnen gir grunnlag for en rik flora og interessant zoologi. Nasjonalparken har mange spesielle økosystemer, blant annet kalksjøer. Láhko ligger omkranset av store vannkraftmagasiner. Formålet med Láhko nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder et særegent naturmangfold med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster som er uten tyngre naturinngrep. Formålet med nasjonalparken er videre å ta vare på: - geologiske landskapsformasjoner herunder det største sammenhengende areal av alpin karst i Norge med tilhørende grotter - variasjonsbredden av naturtyper, med viktige lokaliteter av kalksjøer, herunder kransalgesjøer med et nasjonalt kjerneområde for kransalger arter og genetisk mangfold, inkludert et svært rikt planteliv med en rekke truede og nær truede arter, herunder viktige utpostlokaliteter av de truede fjellplantene grønlandsstarr og nordlig tinderublom, samt de truede kransalgeartene kanadaglattkrans og gråkrans. Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget. Har utkast til forvaltningsplan. 53

48 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2019/ Saksbehandler: Ida Steien Bjerka Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre 7/ Vedlegg: 1 Brev Til Styret i Rohkunborri nasjonalpark 2 Vedtak hundesledekjøring Rohkunborri np 3 OVERSIKT_HK_NP Forvalters innstilling Vedtak av omgjøres til følgende fra dags dato: Ifølge forskriften må ferdsel som kan skade naturmiljøet søke om særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Hundekjøring med slede, både organisert og uorganisert, regnes som ferdsel som kan skade naturmiljøet. Med hundesledekjøring forståes her kjøring med slede etter hunder der person står på selve sleden og ikke på ski. Med organisert hundekjøring menes her bruk av mer enn 4 spann og/eller flere enn 20 hunder, eller dersom det er annonserte turer i samme område flere ganger hvert år. Med uorganisert hundekjøring menes kjøring med slede etter hunder der person står på selve sleden og ikke på ski med færre enn 4 spann og/eller 20 hunder. Å henge på ski etter hunder vil fortsatt være lov så lenge forholdene tillater det. Inntil godkjent forvaltningsplan foreligger vil det kunne bli gitt tillatelser med vilkår. Organisert hundekjøring vil kunne få tillatelse fra forvaltningsmyndigheten for perioden frem til 1. mai hver sesong. Etter 1. mai vil organisert hundekjøring ikke få innvilget tillatelse, men uorganisert hundekjøring vil kunne få tillatelse etter søknad. Uorganisert hundekjøring før 1. mai trenger 54

49 ikke søke forvaltningsmyndigheten om tillatelse. Det presiseres at all ferdsel i nasjonalparken skal skje varsomt og ta hensyn til natur, vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Hensynet til det samiske naturgrunnlaget vil vektlegges ved behandling av søknader om tillatelse til hundekjøring (nml 14). Tillatelsen til Bardu huskylodge og Innset huskyfarm opprettholdes. Saksopplysninger Ei gruppe private hundekjørere sendte 10. januar 2019 et brev til nasjonalparkstyret, der de ber styret på nytt vurdere vedtak om hundekjøring fattet i De mener det er urimelig å utestenge hundekjørere fra nasjonalparken etter 1. mai. De foreslår at områdene stenges ved behov etter reindriftsloven 65 og at SNO som oppsyn i verneområdet kan følge med på reinens bevegelser. Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak : «Inn til videre kan det gis dispensasjon for organisert hundesledekjøring. Det utarbeides en avtale mellom nasjonalparkstyret og Talma sameby som muliggjør et forbud mot all hundesledekjøring ved reindriftsfaglige behov. Etter 1. mai er hundesledekjøring forbudt i nasjonalparken». Vedtak, forvalters innstilling, saksopplysninger og vurdering til vedtaket av ligger vedlagt. Vurdering Vedtaket fattet av nasjonalparkstyret bør omgjøres da det er juridisk upresist. Det er ikke hjemmel i verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til å legge ned et generelt 55

50 ferdselsforbud for ei gruppe brukere, ei heller inngå en avtale om forvaltningspraksis med Talma sameby. Forvaltningsmyndigheten kan med hjemmel i 3 pkt 5.2 i verneforskriften regulere organisert ferdsel og ferdsel som kan skade naturmiljøet. Hundekjøring med slede, både organisert og uorganisert, regnes som ferdsel som kan skade naturmiljøet (kgl.res , s. 16), og må derfor etter forskriften søke om særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. I tråd med etablert forvaltningspraksis i flere andre nasjonalparker i Norge, regnes organisert hundekjøring som bruk av mer enn 4 spann og/eller flere enn 20 hunder, eller dersom det er annonserte turer i samme område flere ganger hvert år (vedlegg 7). Den uorganiserte hundekjøringa fremstår som lite problematisk før 1. mai og det vurderes derfor til at slik kjøring ikke trenger søke om særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten for kjøring i perioden frem til 1. mai. Etter 1. mai vil imidlertid også den uorganiserte kjøringa potensielt ha negativ innvirkning på det samiske naturgrunnlaget, herunder tradisjonelle kalvingsområder. Det vurderes derfor slik at denne aktiviteten er søknadspliktig etter 1. mai. Ved utøving av offentlig myndighet skal naturmangfoldlovens 8-12 legges til grunn (nml 7). Se forvalters vurdering etter nml 8-12 i vedtaket av I nml 14 heter det at «Ved vedtak i medhold av denne loven som berører samiske interesser direkte, skal det innenfor rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse legges tilbørlig vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur». Det samiske naturgrunnlaget, herunder bruk av kalvingsomårder for rein, skal derfor vektlegges ved søknader om tillatelse til hundekjøring i verneområdet. Ved reindriftsfaglige behov kan Fylkesmannen med hjemmel i reindriftsloven 65 «etter anmodning fra vedkommende distriktsstyre eller fra reineierne i området, stille vilkår for eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangement, idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og kan bare fattes etter at grunneier og kommune er hørt. Gjelder vedtaket et konkret arrangement, skal også arrangør høres». Det vurderes slik at denne hjemmelen gir tilstrekkelig rom 56

51 for å begrense potensielt skadelig ferdsel for det samiske naturgrunnlaget bl.a. i tilfeller der reinen pga. for eksempel dårlige beiteforhold må trekke over riksgrensa og inn i verneområdet før 1. mai. Ved å definere all hundekjøring som potensielt skadelig (jfr. Kgl.res , s. 16), og dermed søknadspliktig, vil forvaltningsmyndigheten ved behandling av søknader kunne få bedre oversikt over omfanget av hundekjøring i nasjonalparken og med bakgrunn i dette kunne legge til rette for hundekjøring i arbeidet med forvaltningsplanen. 57

52 Til Styret i Rohkunborri nasjonalpark. Viser til styresak datert der dere stenger parken for hundespann etter 1. Mai. Dere begrunner dette med hensynet til reinens kalvingstid. Vi hundekjørere reagerer på denne behandlingen av hundekjørere og andre turfolk med hund (eller gjelder dette kun de som står på slede?) Kunne man ikke valgt en mere dynamisk tilnærming? Dere har oppsyn i parken, er det ikke en bedre løsning at dette oppsynet rapporterer reinens bevegelser og stenger aktuelle områder etter behov? Dersom man skal sette dyrevelferd i sentrum, bør man kunne stenge ved behov om så før 1.mai, hvis rein er i området som dere foreslår i vedtaket. Hvorfor mener dere egentlig at det må stenges for hundespann når det ikke er rein i området? Hva er neste skritt, at alle hunder stenges ute? Vi opplever dette som et uberettiget angrep på hundekjørere, uten at det er lagt fram god nok dokumentasjon på at hundespann alene er en utfordring for reindriften. Vi ønsker å ha et godt forhold til reindriften, og vi ønsker å ta nødvendige hensyn til rein når vi ferdes i fjellet. Som sagt mener vi det er helt urimelig at et populært utfartsområde skal stenges helt for oss i den fineste tiden for friluftsliv hvis det ikke står rein der. Vi opplever at dere utfordrer allemannsretten på et for tynt grunnlag når dere bruker føre-varprinsippet, (se forvalters vurdering - lengre ned på siden). Vi som bruker området Stordalen/Gebna i vårsesongen stiller oss litt undrende til deres begrunnelse. Svensk rein krysser ikke grensen til Norge før 1. Mai og vil derfor ikke være i hele parken allerede da. Vi som har brukt dette området i flere tiår vet at reinen kalver bak i fjellene mellom Salvasskardet og Krokdalen. Det er sjeldent observert rein i det aktuelle området i tiden fra 1.mai og frem til 10.mai og etter det vil uansett snøforholdene vanligvis være for dårlig for hundekjøring. Nasjonalparkens forvalters vurdering: «Vurdering Hundekjøring i nasjonalparken har pågått i flere tiår. De omsøkte traseene brukes både privat og av folk som kjører i næring. Det antas at den private kjøringen er i vekst. Gjennom verneplanprosessen er det foretatt en avveining mellom verneformål/-verdier og andre interesser i området, og dette gjenspeiler seg i verneforskriften. Hundekjøringstraseen var etablert lenge før vernevedtaket kom, og har vært konfliktdempende i forhold til andre interesser på grunn av sin kanaliserende effekt. Samtidig har reindriften i forarbeidene anført at hundekjøring er en utfordring i Stordalen under kalvingstiden. Hundekjøring er hjemlet i friluftsloven og jamstilles med folk til beins. Kunnskapen om dyre- og plantelivet i området er god, blant annet gjennom vernevedtak for Rohkunborri nasjonalpark med tilhørende naturfaglige registreringer, fagrapporter fra verneplanprosessen, generell kunnskap om sårbarhet for forstyrrelser i området og gjennom Naturbase og Artsdatabanken. Det finnes god kunnskap om skadevirkninger som kan oppstå i forbindelse med hundekjøring. Kunnskapen om verneverdiene er god, og det er derfor ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet, jf. 8 og 9 58

53 i nml. Virkningene på naturmiljøet er kjent, og det foreligger liten fare for irreversible skader på naturmangfoldet langs den aktuelle traseen. Hundekjøringen foregår primært i en tid på året da det er mindre viktig å ta spesielle hensyn til fuglelivet. Ved å innrette seg etter gitte vilkår og benytte eksisterende traseer, er vurderingen slik at omsøkt aktivitet ikke vil ha negative følger for naturverdiene i området, jf. nml. 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning.» Her sier forvalteren egentlig at virkningene av hundekjøring i området er godt dokumentert og det vil derfor ikke være behov for å være «føre-var». Likevel er det det dere gjør. Legger også ved denne paragrafen som dere viser til i denne saken. «65.Ferdsel i område hvor rein beiter De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv. Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og slakting. Fylkesmannen kan, etter anmodning fra vedkommende distriktsstyre eller fra reineierne i området, stille vilkår for eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangement, idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og kan bare fattes etter at grunneier og kommune er hørt. Gjelder vedtaket et konkret arrangement, skal også arrangør høres.» For å oppfylle kravene i loven, er det vanskelig å se at det skulle være behov for å utestenge hundespann spesielt, eller alle turfolk med hund generelt fra parken i tidsrommet etter 1.mai. For å ivareta alle parter mener vi at parkens oppsyn (SNO) bør registrere/observere hvor reinen befinner seg, og stenge de aktuelle områdene ved behov, slik at reinen ikke blir forstyrret i kalvingstiden. All ferdsel i nasjonalparken er kanalisert til faste ruter, og bør derfor ikke være vanskelig å håndheve. Dette gjøres i Finnmark på skuterløypene og fungerer bra der, og bør også kunne fungere her. Vi synes det er bra at det er innhentet høringsuttalelse fra næringsutøverne i området i denne saken, men vi stiller oss undrene til at andre brukere fra hundemiljøet ikke har blitt hørt. Pga naturen, friluftslivet, jakt og fiske er det mange av oss som har valgt og bo i Bardu og nærområdene, og denne stengingen påvirker flere enn næringsutøverne. Vi mener at styret må ta en ny vurdering av saken, og håper beslutningen kan omgjøres til det beste for alle parter der man ikke trenger bruke føre-var-prinsippet. 59

54 Når arbeidet med forvaltningsplan i parken skal fortsette i 2019 er det sterkt ønskelig at vår gruppe også får delta i arbeidet selv om det arbeidet har pågått i noen år. Vi vil jo ikke være den eneste gruppa som kommer sent inn, for som vi skjønner har heller ikke reindriftsutøverne fra Sverige deltatt tidligere. Vi har forelagt dette brevet styret i Bardu jeger- og fiskeforening. Vi har fått følgende tilbakemelding fra dem: «Styret diskutere saken i kveld og vi er enige om følgende: Styret i BJFF har forståelse for de utfordringene som skapes ved en stenging av Rohkunborri nasjonalpark for hundespann, og vi støtter opp om forslaget om at denne saken må løses i dialog med de berørte partene.» Vi ser frem til å høre fra dere og håper at denne saken kan løses med dialog blant alle berørte parter. Med vennlig hilsen Hundekjørermiljøet i Bardu Bjørn K. Solseth, Fredrik Josefsen, Tore Helberg, Julianne Josefsen, Espen Hamnvik Tromsø og omegn trekkhundklubb Ruben Berg, styremedlem 60

55 Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Postadresse Postboks Bardu Kontakt Sentralbord Direkte Bardu huskylodge v/jan Klaudiussen Innset Huskyfarm v/bjørn Klauer Saksbehandler Asgeir Kvalvåg Blixgård Vår ref. 2018/ Dato Søknad om dispensasjon til hundesledekjøring i Rohkunborri nasjonalpark Viser til søknad om dispensasjon og vedlagt samlet saksgang vedrørende hundesledekjøring i Rohkunborri nasjonalpark. Søknad om dispensasjon innvilges og gjelder fram til 1. mai hver sesong. Med hundesledekjøring forståes her kjøring med slede etter hunder der person står på selve sleden og ikke på ski. Å henge på ski etter hunder vil fortsatt være lov så lenge forholdene tillater det. Det skal i tråd med vedtaket utarbeides en egen avtale med Talma sameby. Denne avtalen vil styre eventuelt forbud mot all hundesledekjøring ved reindriftsfaglige behov. Dette gjelder ved spesielle tilfeller for eksempel når beiteforholdene er spesielt dårlige også før 1. mai. Kopi av avtalen sendes ut når denne er klar Klage Dette vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Eventuell klage rettes til Rohkunborri nasjonalparkstyre. Den som klager kan be om at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Klagen må inneholde opplysninger om hvilket vedtak som påklages, årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Med vennlig hilsen Saken er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer Asgeir Kvalvåg Blixgård Forvalter Kopi pr. e-post sendes til: Fjelltjenesten v/albert Fosli SNO v/torbjørn Berglund Fjelltjenesten v/kjetil Letto Fylkesmannen i Troms Bardu kommune 61

56 ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/ Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre 8/ Søknad om dispensasjon til hundesledekjøring i Rohkunborri nasjonalpark Saksprotokoll i Rohkunborri nasjonalparkstyre Vedtak Inn til videre kan det gis dispensasjon for organisert hundesledekjøring. Det utarbeides en avtale mellom nasjonalparkstyret og Talma sameby som muliggjør et forbud mot all hundesledekjøring ved reindriftsfaglige behov. Etter 1. mai er hundesledekjøring forbudt i nasjonalparken. norgesnasjonalparker.no 2 62

57 Forvalters innstilling Rohkunborri nasjonalparkstyre lager vilkår for hundekjøring i forvaltningsplanen. Inn til videre oppfordres hundekjørere til å unngå Stordalen og Bihppas etter 1. mai og eventuelt ta kontakt med reindriften dersom man kjører etter denne datoen. Saksopplysninger Rohkunborri nasjonalparkstyre jobber med forvaltningsplanen for verneområdet. I den forbindelse er ferdsel et viktig tema også i form av hundekjøring. Nasjonalparkstyret forvalter etter verneforskriften og Naturmangfoldloven. I forskriften skilles det mellom organisert ferdsel og ikke organisert ferdsel. I pkt. 5.2 framgår det at: «Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan.» Kongelig resolusjon utgjør det juridiske grunnlaget for forskriften. I denne har bl.a. departementet tilført at: «bl.a. organisert hundesledekjøring er en ferdselsform som krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten jf forskriften pkt. 5.2, 2. ledd. Det legges til grunn at hundekjøring omtales i den forestående forvaltningsplanen ved at det innenfor rammen av friluftslov, hundelov og reindriftslov utformas nærmere retningslinjer for hvordan denne aktiviteten kan drives slik at bl.a. reindriften blir minst mulig skadelidende.» I Stortingsmelding 18 ( ) Friluftsliv Natur som kilde til helse og livskvalitet fremgår at: «Regjeringen mener det bør være likebehandling av kommersiell og ikke-kommersiell aktivitet, og at oppmerksomheten bør rettes mot i hvilken grad ulike aktiviteter kan påvirke verneverdiene i det enkelte tilfelle. Ot.prp. nr. 52 ( ) side 411 utgjør forarbeidet for naturmangfoldloven. I denne står det at: «All aktivitet som ikke anses som ferdsel til fots kan reguleres, jf. uttrykket «annen aktivitet» dersom verneformålet tilsier det. Eksempler på dette er sykling, ridning og hundekjøring. Også ferdsel som skjer ved bruk av ikke-motorisert teknisk utstyr som f.eks. vindseil (kiting) kan reguleres dersom det kan komme i konflikt med verneformålet. Det er aktivitetens konsekvenser for verneverdiene som må vurderes konkret i denne sammenheng, og ikke om aktiviteten er i samsvar med tradisjonelt friluftsliv.» Dette nevnes også i stortingsmelding 19 ( ) Opplev Norge Unikt og eventyrlig: «Nasjonalparkforskriftene skal derfor endres slik at det utslagsgivende kriteriet for hvorvidt organisert ferdsel er søknadspliktig eller ei, er om ferdselen kan skade verneverdiene. Det vil i denne sammenhengen også sees på eventuelle konsekvenser for grunneierne og de bruksberettigede i nasjonalparkene.» norgesnasjonalparker.no 3 63

58 I lys av dette og det pågående arbeidet med forvaltningsplanen er bedrifter bedt om at det søkes dispensasjon for hundekjøring i Rohkunborri nasjonalpark. Det er ønskelig å få oversikt over all aktivitet og omfanget av denne i nasjonalparken også i forhold til arbeidet med besøksstrategien. Denne skal danne grunnlaget for videre tilrettelegging, kartlegging og forvaltning. Gjennom dispensasjonskravet vil styret også komme i kontakt med aktører. Dette er viktig i forhold til forvaltningen. Så langt er det kommet søknad fra to bedrifter som selger turer med hundespann blant annet gjennom Rohkunborri nasjonalpark. I forarbeidene har reindriften også ytret ønske om å skjerme kalvingsområder i Stordalen. Områdene ved Bihppas er også viktige i reindriften. Vurdering Det er annonsert en endring av forskriftene for nasjonalparker der skillet mellom organisert og ikke organisert ferdsel skal viskes ut. Dette er enn så lenge ikke effektuert. I stortingsmeldingene påpekes det at det er formålet med vernet som skal være utslagsgivende for en dispensasjon. Hundekjøring i nasjonalparken har pågått i flere tiår. De omsøkte traseene brukes både privat og av folk som kjører i næring. Det antas at den private kjøringen er i vekst. Gjennom verneplanprosessen er det foretatt en avveining mellom verneformål/-verdier og andre interesser i området, og dette gjenspeiler seg i verneforskriften. Hundekjøringstraseen var etablert lenge før vernevedtaket kom, og har vært konfliktdempende i forhold til andre interesser på grunn av sin kanaliserende effekt. Samtidig har reindriften i forarbeidene anført at hundekjøring er en utfordring i Stordalen under kalvingstiden. Hundekjøring er hjemlet i friluftsloven og jamstilles med folk til beins. Kunnskapen om dyre- og plantelivet i området er god, blant annet gjennom vernevedtak for Rohkunborri nasjonalpark med tilhørende naturfaglige registreringer, fagrapporter fra verneplanprosessen, generell kunnskap om sårbarhet for forstyrrelser i området og gjennom Naturbase og Artsdatabanken. Det finnes god kunnskap om skadevirkninger som kan oppstå i forbindelse med hundekjøring. Kunnskapen om verneverdiene er god, og det er derfor ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet, jf. 8 og 9 i nml. Virkningene på naturmiljøet er kjent, og det foreligger liten fare for irreversible skader på naturmangfoldet langs den aktuelle traseen. Hundekjøringen foregår primært i en tid på året da det er mindre viktig å ta spesielle hensyn til fuglelivet. Ved å innrette seg etter gitte vilkår og benytte eksisterende traseer, er vurderingen slik at omsøkt aktivitet ikke vil ha negative følger for naturverdiene i området, jf. norgesnasjonalparker.no 4 64

59 nml. 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning. Når det gjelder nml. 12 om miljøforsvarlige teknikker er dette punktet lite aktuelt ettersom det er hundekjøringen i seg selv det her søkes om. Styret forvalter etter forskriften og naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven 14 annet ledd skal det ved vedtak som berører samiske interesser direkte, innenfor rammen av den enkelte bestemmelse, legges vekt på hensynet til det samiske naturgrunnlaget for samisk kultur. Det har vært diskutert i hvilken grad det skal tas hensyn til reindriften gjennom forskriften. For Rohkunborri nasjonalpark er ivaretagelse av det samiske naturgrunnlaget en del av formålet med vernet. I en klagesak fra 2011 har Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalparkstyre gitt dispensasjon for bruk av snøskuter og satt vilkår som tar hensyn til tamreindriften. Diskusjonen dreier seg om domestisert rein skal tas hensyn til gjennom vernebestemmelsene. Departementet skriver her at så lenge argumentene er saklige og forholdsmessige vil ikke departementet overprøve så lenge vedtaket ikke påvirker naturverdier. Etter departementets mening er 33 og bestemmelsene i forarbeider ikke til hinder for at samenes næring og kulturelle tilknytning til områdene kan vektlegges i vedtak om tillatelse. Departementet anførte at hensyn til kalvende simler var saklig hensyn som kan begrunne vilkår satt i en dispensasjon. Som hovedregel er kalvingen i gang i starten av mai. Etter at reinbeitekonvensjonen gikk ut er det ikke kommet til enighet om en ny. Konvensjonen ble imidlertid erstattet av en ny lov om grenseoverskridende reindrift. I denne fremgår at svensk rein kan krysse grensen fra 1. mai. Etter lovens 47 kan det gis dispensasjon fra dette når forholdene gjør det nødvendig. Denne loven er imidlertid bare ratifisert på norsk side. Reindriftsloven har hjemler som er sterke i forhold til å beskytte reindriften mot forstyrelse blant annet på våren under kalving eksempelvis gjennom 65. norgesnasjonalparker.no 5 65

60 Oversikt forvaltningspraksis av hundekjøring i forskrift og forvaltningsplan for utvalgte nasjonalparker i Norge. Oversikten er oppdatert per Verneområde Forskrift Forvaltningsplan Merknad Breheimen Sykling, organisert køyring med hundespann, organisert bruk av hest og bruksprøvar for hund er berre tillate på trasear, i område og til tider som er godkjende for slik bruk i forvaltningsplanen, jf. 5. Bruk av hest og til kløvjing og gjeting med hund er tillate. Det er ikkje sett av eigne område for organisert køyring med hundespann innanfor nasjonalparken eller Strynefjellet Utvida båndtvang Børgefjell Dovrefjell Femundsmarka Organisert ferdsel må søke om tillatelse, en sone med ferdselsforbud i perioder av året Forslag til ny forskrift: Sykling, organisert kjøring med hundespann og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier, traséer eller i områder som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten gjennom forvaltningsplanen. Bruk av hest til kløving og gjeting er tillatt Annen organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten, jf. forvaltningsplan. For å hindre unødig forstyrrelse av vilt fra hund bør dette i første omgang skje gjennom informasjon. Dersom det registreres en uheldig utvikling knyttet til verneverdiene, bør det vurderes å innføre reguleringstiltak. Verneforskriften kan imidlertid ikke regulere forholdet mellom ulike brukerinteresser. Eventuelle konflikter mellom reindriftsnæringen og hundekjøring må derfor løses gjennom reindriftsloven. Organiserte aktiviteter med hund i nasjonalparken, eksempelvis organisert hundekjøring og jakthundprøver, må ha særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten, jf. verneforskriftens punkt 4.2. Bakgrunnen for dette er at aktiviteten er et eksempel på tyngre bruk av nasjonalparken som kan medføre uheldig forstyrrelse og/eller slitasje. Tillatelse til avvikling av jakthundprøver vil normalt ikke bli gitt. Organisert hundekjøring bør Fylkesmannen foreslår at all hundekjøring behandles likt, uavhengig om den er organisert eller ikke TILTAK Utarbeide kart over traseer/korridorer der organisert hundespannkjøring kan foregå, i samråd med andre brukerinteresser, herunder reindriften. 66

61 Forollhogna Hallingskarvet Jotunheimen Organisert ferdsel må søke tillatelse primært foregå utenfor nasjonalparken. En er imidlertid innstilt på å kunne gi dispensasjon etter konkrete søknader for slik kjøring i et rimelig omfang etter traseer og ved bruk av leirplasser som er vurdert og godkjent av forvaltningsmyndigheten. Hensynet til reindriften kan vektlegges tilbørlig innenfor rammen av den enkelte bestemmelse, jf. nml. 14. Hundekøyring er ikkje eit problem i verneområda i dag, men dette er ein aktivitet som kan auke i framtida. Køyring langs kvista trasear krev ikkje løyve. Skal ein køyre utanom løypene vil større turar med over 4 spann og/eller meir enn 20 hundar vurderast som organisert ferdsle som krev løyve. Organisert hundekøyring har lite omfang i dag og utgjer såleis ikkje eit problem. Men organisert hundekøyring vil kunne bli eit problem om omfanget vert stort, t.d. i form av organiserte gruppeturar. Problemstillinga gjeld sommar og vinter. Det kan oppstå konflikt både med andre brukargrupper (redsel for hundar, stor fart), forsøpling pga avføring frå hundar og støy frå mykje hundeglam. Dyrelivet (t.d. villrein) kan vere sårbart for hundar. Omfanget av hundekøyring er noko aukande, og nokre stader er særleg populære for overnatting. Forvaltningsstyresmakta set grensa ved at organisert bruk av meir enn 4 spann og/eller meir enn 20 hundar vil krevje løyve, eller dersom det er annonserte turar i same området fleire Forvaltningsplan er under revidering 67

62 Lomsdal-Visten Reinheimen Rondane Ånderdalen Øvre Pasvik Varangerhalvøya Stabbursdalen Seiland Organisert ferdsel må søke tillatelse Sykling, organisert køyring med hundespann og organisert bruk av hest er berre lov på veg, trasé eller i område som er godkjend for slik bruk i forvaltningsplanen. Bruk av hest til kløving og gjeting er tillate. Sykling, organisert kjøring med hundespann og organisert bruk av hest er bare tillatt på veger, traseer eller i områder som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten gjennom forvaltningsplanen. Bruk av hest til gjeting og kløving er tillatt. Organisert ferdsel må søke tillatelse Organisert ferdsel må søke tillatelse Organisert ferdsel må søke tillatelse Organisert ferdsel må søke tillatelse Organisert ferdsel må søke tillatelse gongar kvart år, slik at organisert bruk av hundar, både sommar og vinter, er ei form for ferdsel som då vil krevje løyve frå verneforskrifta, jf framlegg verneforskrift NP og LVO. Traséar for sykling og organisert bruk av hundespann kan ikkje einast med målet om å ta vare på villreinen sitt leveområde. Det blir ikkje opna slike traséar i nasjonalparken. Kart i vedlegg 19 viser soner for hvor all organisert ferdsel til fots og på ski utenfor merkete stier og løyper, sykling og organisert riding på merka stier samt organisert bruk av hundespann er tillatt uten spesiell tillatelse. Denne planen har ikke egne regler for ferdsel med hest, hundespann, kite/skiseil og så videre. Dette er ferdselsformer som ikke benyttes av store grupper på Seiland i dag. Dersom det skulle bli aktuelt med denne type aktivitet, er hovedregelen fremdeles at man er søknadspliktig dersom det er fare for at naturmiljøet blir skadelidende, og at man bør ta kontakt med forvaltningsmyndigheten dersom man er i tvil. Hundekjøring er ikke nevnt spesifikt i forvaltningsplanen Det er angitt traseer for organisert bruk av hest Fvpl under arbeid Fvpl under arbeid Fvpl under arbeid 68

63 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2019/ Saksbehandler: Ida Steien Bjerka Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre Vedlegg: 1 Bruk av droner i verneområder Orienteringssak Se vedlagt skriv fra Miljødirektoratet om bruk av droner i verneområder. 69

64 Nasjonalpark- og verneområdestyrer Kommuner med forvaltningsmyndighet Trondheim, Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2018/12818 Saksbehandler: Arnt Hegstad Bruk av droner i verneområder Miljødirektoratet er kjent med at Sametinget har sendt ut et brev til nasjonalpark- og verneområdestyrer der spørsmålet om bruk av droner i reindrifta tas opp. Vi er også kjent med at andre vurderer å bruke droner i forbindelse med beitenæring, skjøtsel og forvaltning av verneområder, naturovervåkning, oppsynsvirksomhet osv. Det er derfor fra mange hold fremsatt ønske om at direktoratet skal utarbeide retningslinjer for bruk av droner i verneområder. Innledningsvis kan det være grunn til å peke på at bruk av droner ikke regnes som motorferdsel etter motorferdselloven med forskrifter - og for verneforskrifter legger vi samme definisjon av motorferdsel til grunn som i motorferdselloven. Vi mener også at forbudet mot lavtflyging i verneområder heller ikke rammer bruken av droner. Det finnes likevel mange eksempler på at bruk av droner er særskilt regulert i forskrifter om vern etter naturvernloven og naturmangfoldloven. Vi gjør også oppmerksom på at bruk av droner generelt er regulert gjennom egne forskrifter om luftfartøy som ikke har fører om bord, jfr nærmere informasjon på Luftfartstilsynets hjemmesider. I nyere verneforskrifter er det for nasjonalparker og naturreservat tatt inn et uttrykkelig forbud mot bruk av droner i forskriftene. I mange eldre verneforskrifter fremkommer forbudet mot droner gjennom bestemmelser som forbud mot motordrevet modellfly o.l. For verneområder som ikke har noe generelt forbud mot droner kan det være tatt inn et forbud mot unødig forstyrrelse av dyrelivet. Her vil det normalt måtte avgjøres konkret om bruken av droner innebærer en unødvendig forstyrrelse av dyrelivet i det aktuelle tilfellet. Ulempene og skadepotensialet med bruk av droner er vel kjent, både i forhold til friluftsliv og dyreliv. Samtidig kan bruk av droner ha stor nytteverdi, f.eks. ved bruk i naturforvaltning og ulike typer næringsvirksomhet. Dette gjelder ikke minst når bruk av droner kan redusere kjøring på barmark eller redusere bruken av fly/helikopter. Generelle unntak i verneforskriftene Bruk av droner ved skjøtsel vil være unntatt fra forbudet i verneforskriften. Det forutsetter naturligvis at skjøtselen er nødvendig og ligger innenfor hjemmelen i naturmangfoldloven 47. Videre forutsettes det at skjøtselen skjer i regi av eller på oppdrag fra forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se

65 Særskilt dispensasjon For områder med forbud mot bruk av droner kan det både for tamreindrift, sauenæring, oppsynsvirksomhet mv vurderes å gi dispensasjon etter naturmangfoldloven 48. De vurderingene som skal gjøres av hjemmelsforhold, naturtilstand, sårbarhet og skjønnsmessige forhold fremgår generelt av Miljødirektoratets "Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter". I tillegg kommer naturligvis en vurdering av miljørettsprinsippene i tråd med Klima- og miljødepartementets sin veileder til naturmangfoldloven kap II. Vi finner det således ikke formålstjenlig å lage særskilte retningslinjer om mulig dispensasjon for bruk av droner i tillegg til disse veilederne. Slike retningslinjer ville under enhver omstendighet måtte bli svært generelle og være til lite hjelp i enkeltsaker. Her må nasjonalpark- og verneområdestyrene uansett gjøre en konkret vurdering opp mot verneformålet og de hensyn som er nevnt ovenfor. Verneforskriftene Miljødirektoratet mener det er tilstrekkelig regulering av droner i de fleste verneområder, men at det med fordel kunne vært brukt begrep som "drone" i stedet for "modellfly og lignende". Eventuelle forskriftsendringer må imidlertid vurderes i lys av det generelle arbeidet med standardisering og forenkling av forskriftsmalene. Det vil ikke være aktuelt å revidere forskriftene på dette punktet uten at det skjer i forbindelse med andre nødvendige endringer av verneforskriftene. Hilsen Miljødirektoratet Dette dokumentet er elektronisk godkjent Knut Fossum Seksjonsleder Arnt Hegstad Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-boks eller Digipost på Kopi: Fylkesmennene 71 2

Rapport. Årsmelding 2016 Rohkunborri najonalparkstyre

Rapport. Årsmelding 2016 Rohkunborri najonalparkstyre 23.03.2017 Rapport Rohkunborri najonalparkstyre Rapport 23.03.2017 2 Kolofon Utførende institusjon Rohkunborri nasjonalparkstyre Kontaktperson Asgeir Blixgård Publikasjonsnummer År Sidetall Opplag 2017

Detaljer

23/03/2017 Rapport. Årsmelding 2017 Rohkunborri nasjonalparkstyre

23/03/2017 Rapport. Årsmelding 2017 Rohkunborri nasjonalparkstyre 23/03/2017 Rapport Rohkunborri nasjonalparkstyre Rapport 23/03/2017 2 Kolofon Utførende institusjon Rohkunborri nasjonalparkstyre Kontaktperson Asgeir Blixgård Publikasjonsnummer År Sidetall Opplag 2018

Detaljer

Rohkunborri nasjonalparkstyre forslag

Rohkunborri nasjonalparkstyre forslag A rsmelding 2013 Rohkunborri nasjonalparkstyre forslag Foto: Statskog Fjelltjenesten Ny hengebru over Kjelelva Februar 2013 Vedtatt i styremøte 13.3.2014 under sak 5/14 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291

Detaljer

Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast

Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast Å rsmelding 2014 Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast Foto: Statskog Fjelltjenesten Ny hengebru over Rovdegorsejohka Mars 2015 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ BESØKSADRESSE: BARDU VEKSTHUS, ALTEVANNSVEIEN

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Setermoen, formannskapssalen på kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Setermoen, formannskapssalen på kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 16:00 Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre : Møtested: Setermoen, formannskapssalen på kommunehuset Dato: 20.11.2018 Tidspunkt: 12:00 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

25/11/2018 Rapport. Årsmelding 2018 Rohkunborri nasjonalparkstyre

25/11/2018 Rapport. Årsmelding 2018 Rohkunborri nasjonalparkstyre 25/11/2018 Rapport Rohkunborri nasjonalparkstyre Rapport 25/11/2018 2 Kolofon Utførende institusjon Rohkunborri nasjonalparkstyre Kontaktperson Asgeir Blixgård Publikasjonsnummer År Sidetall Opplag 2018

Detaljer

Møte med faglig rådgivende utvalg

Møte med faglig rådgivende utvalg Møte med faglig rådgivende utvalg 20.12.2016 Plan for møtet: 1. Presentasjon rundt bordet 2. Gjennomgang av juridisk bakgrunn og formålet med møtet 3. Overordnede føringer 4. Styrets aktivitet og gjennomgang

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf heimdal Leder BARDU Olav Mathis Eira Nestleder SAMETINGET

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf heimdal Leder BARDU Olav Mathis Eira Nestleder SAMETINGET Møteprotokoll Utvalg: Rohkunborri nasjonalparkstyre Møtested: Kontorbygg, Polar Park Salangsdalen Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf

Detaljer

Rohkunborri nasjonalparkstyre

Rohkunborri nasjonalparkstyre Å rsmelding 2015 Rohkunborri nasjonalparkstyre Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre Turlagsfolk besøker innfallsporten til Rohkunborri nasjonalpark. Parkeringsplassen ved Tverrelva i Sørdalen tas i bruk.

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Polar Park Salangsdalen Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Styremøte på Polar Park 13:00 15:00 Besøk til Bardu Husky lodge i Salangsdalen.

Detaljer

Làhko nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gildeskål jeger- og fiskeforening

Làhko nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gildeskål jeger- og fiskeforening Postadresse c/o Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 133, Veksthuset Setermoen Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling styre : Møtested: Naturum Abisko Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 10:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Det er leid

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre : Møtested: Første etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Turiststasjon, Abisko Dato: 05.06.2018 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved Solvågvatn - Stein Halvorsen

Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved Solvågvatn - Stein Halvorsen Postadresse Statens hus Moloveien 10 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 75 54 79 80 fmnopost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje, Veksthuset Setermoen Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje, Veksthuset Setermoen Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 1. etg, Veksthuset Setermoen Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 08:30 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Adresseliste SAKSBEHANDLER: ASGEIR KVALVÅG BLIXGÅRD VÅR REF.: 2013/2865 - DATO: 04.07.2013 Oppstartsmelding Forvaltningsplan for Arbeidet med forvaltningsplan for har startet.

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Loftet i fjøsen, Lundeng gård Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Arne Nysted Leder BARDU Cathrin A. Strømseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rohkunborri nasjonalparkstyre Loftet i fjøsen, Luneng. (Sørdalen mot Sørmo - 950 meter sør fra Øvre Bardu kapell) Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 10.00 13.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 1. etg., Veksthuset Setermoen Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: 09:30 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre 14/

Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre 14/ ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2018/3639-0 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Dato: 14.06.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rohkunborri nasjonalparkstyre 14/18 05.06.2018 Disponering

Detaljer

Melding om vedtak - Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS

Melding om vedtak - Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Vitar AS v/ Anne Marit Olsen Saksbehandler Ronny

Detaljer

Avslag på søknad om bruk av snøskuter under filming i forbindelse med kartlegging av snøugle.

Avslag på søknad om bruk av snøskuter under filming i forbindelse med kartlegging av snøugle. Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Statens Hus 9815 Vadsø Kontakt Sentralbord +47 78 95 03 00 Direkte 77642209 / +47 91 57 64 45 isbje@fylkesmannen.no NORSK RIKSKRINGKASTING

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 1. etg, Veksthuset Setermoen Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 08:30 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Bardu Hotell Setermoen Lobbybaren Dato: Tidspunkt: 11:00 14:30

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Bardu Hotell Setermoen Lobbybaren Dato: Tidspunkt: 11:00 14:30 Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Bardu Hotell Setermoen Lobbybaren Dato: 23.03.2018 Tidspunkt: 11:00 14:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Frist for tilbakemelding er satt til

Møteinnkalling. Reisa nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Frist for tilbakemelding er satt til Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.05.2018 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Frist for tilbakemelding er satt til 24.05.2018. Saksliste Utvalgssaksnr ST 6/18 Innhold Lukket Arkivsaksnr Behandling

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Jan Nordhus Nordhusveien 9360 BARDU Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Arkivkode: 2014/583-432.3 Dato: 14.03.2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling : Møtested: E-post møte Dato: 09.01.2017 Tidspunkt: 12:00 Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf. 91328614. Saksliste ssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøskuter til søk etter elghund

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøskuter til søk etter elghund Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Statens Hus 9815 Vadsø Kontakt Sentralbord +47 78 95 03 00 Direkte 77642209+47 91 57 64 45 isbje@fylkesmannen.no Yngve Bruhaug

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu. Saksbehandler Asgeir Kvalvåg Blixgård Vår ref. 2018/ Dato

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu. Saksbehandler Asgeir Kvalvåg Blixgård Vår ref. 2018/ Dato Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Børre Johannessen

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 133, Veksthuset Setermoen Dato: 18.06.2013 Tidspunkt: 08:30 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Nysted Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Rohkunborri nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Rohkunborri nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Rohkunborri nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: 10.07.2019 Tidspunkt: 12:00 Møtet gjennomføres som e-postmøte. Frist for tilbakemelding er onsdag 10.07.2019 kl. 12:00. Eventuelt

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelle spørsmål kan rettes til telefonnummer:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelle spørsmål kan rettes til telefonnummer: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål kan rettes til telefonnummer: 91328614 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Saksliste. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Saksliste. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 04.07.2014 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/14 Innhold Lukket

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Første etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 08:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne

Detaljer

Styrets vedtak enstemmig:

Styrets vedtak enstemmig: Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Statens Hus 9815 Vadsø Kontakt Sentralbord +47 78 95 03 00 Direkte 77642209+47 91 57 64 45 isbje@fylkesmannen.no Senja Sport AS

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale)

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: 12.04.2019 Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 1. etg., Veksthuset Setermoen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toralf Heimdal

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRET ROHKUNBORRI NP 2016

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRET ROHKUNBORRI NP 2016 ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRET ROHKUNBORRI NP 2016 Rester etter det som trolig var hovedbasen til tyskerene ved Gurtejohka. Foto: SNO Ansatte SNO: Torbjørn Berglund,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av drone for filming i Rohkunborri nasjonalpark Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Lucas Dominicus Saksbehandler

Detaljer

Arsmelding 2014 Reisa nasjonalparkstyre

Arsmelding 2014 Reisa nasjonalparkstyre Arsmelding 2014 Reisa nasjonalparkstyre Ny gapahuk ved Mollis ble ferdigstilt i 2014 Behandling 19.02.2015 SAK 6-15 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ FAKTURAADRESSE: FYLKESMANNEN I TROMS, FAKTURAMOTTAK

Detaljer

Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon fra verneforskriften - Oppsett av utedo - Krukkistua -

Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark - Dispensasjon fra verneforskriften - Oppsett av utedo - Krukkistua - Postadresse c/o Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 fmnopost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Detaljer

Láhko nasjonalpark - Dispensasjon fra motorferdselforbudet til frakt av utstyr - Glomfjord Røde Kors.pdf

Láhko nasjonalpark - Dispensasjon fra motorferdselforbudet til frakt av utstyr - Glomfjord Røde Kors.pdf Postadresse c/o Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 fmnopost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Statens Naturoppsyn Postboks FAUSKE

Statens Naturoppsyn Postboks FAUSKE Statens Naturoppsyn Postboks 378 8201 FAUSKE SAKSBEHANDLER: INGE SOLLUND INGVALDSEN ARKIVKODE: 2012/3194-432.3 DATO: 04.05.2015 Lahko, Rago, Junkerdal og Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet

Detaljer

Arsmelding 2013 Reisa nasjonalparkstyre - forslag

Arsmelding 2013 Reisa nasjonalparkstyre - forslag Arsmelding 2013 Reisa nasjonalparkstyre - forslag iny rasteplass ved Sieimma. Treplatting av villmarksplank. Oppmurt bålplass bak bordet. Vedtatt 01.04.2014 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ FAKTURAADRESSE:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom 133, 1. etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 01.03.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom 133, 1. etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 01.03.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Møterom 133, 1. etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 01.03.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 400 35630. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem

Møteprotokoll. Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Verneområdestyrets kontor, Strandveien 17 Lyngseidet Dato: 22.03.2018 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune

Høringsuttalelse på kommunal forskrift for nye snøscooterløyper i Bardu kommune Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 Postadresse Postboks 137 Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Bardu kommune Postboks 401 Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Epost Dato: 26.10.2012 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 7/2015 26.02.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 7/2015 26.02.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/295-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 01.02.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell styre 7/2015 26.02.2015 7/2015. Rapport - gjennomførte tiltak bestillingsdialog 2014

Detaljer

Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre

Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre Å rsmelding 2014 Kvænangsbotn og Navitdalen verneomra destyre 1 Storfossen i Kvænangsbotn Behandlet 24.03.2015 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105, 9291 TROMSØ FAKTURAADRESSE: FYLKESMANNEN I TROMS, FAKTURAMOTTAK

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: Telefonmøte, ring 80088860, pin: 859216# Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Strandli gård - Fiplingdal Dato: 05.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Arbeidsutvalgsmøte ifb med bestillingsdialogmøte 1 hvor SNO,

Detaljer

Svar på søknad om å rydde stier i Randviga - Grimstad kommune- Raet nasjonalpark

Svar på søknad om å rydde stier i Randviga - Grimstad kommune- Raet nasjonalpark Postadresse Postbosk 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Arendal Ragnvald Blakstadsvei 1 4638 Arendal Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 37 01 78 45 fmavpost@fylkesmannen.no Geir Andersen

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: 1. etg., Veksthuset Setermoen Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: 09:30 12:30 Avsluttes med lunsj Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteprotokoll ST 2 /2018

Møteprotokoll ST 2 /2018 Utvalg: Møteprotokoll 2 /2018 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/ Várnjárgga álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: Fredag 23.03.2018 Tidspunkt: 10:00 14:30 Nesseby kommune, Varanger samiske museum Styrerepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Dato: 09.06.2017 Tidspunkt: 12.15 14:15 Kiberg skole, Kiberg Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelle spørsmål til saksframlegget kan stilles pr. tlf.:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Eventuelle spørsmål til saksframlegget kan stilles pr. tlf.: Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-postmøte Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål til saksframlegget kan stilles pr. tlf.: 91328614 Saksliste Utvalgssaksnr ST ST

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Rådhuset, Innbygda Dato: 23.3.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 55 11 83/95 28 31 02, eller e-post:

Detaljer

Rohkunborri nasjonalpark Revidert plan for tilrettelegging 2017 med forslag til tiltak

Rohkunborri nasjonalpark Revidert plan for tilrettelegging 2017 med forslag til tiltak Rohkunborri nasjonalpark Revidert plan for tilrettelegging 2017 med forslag til tiltak 2018-2020 Rohkunborri nasjonalparkstyre Setermoen januar 2017 Innhold OM PLANEN... 2 1. FINANSIERING AV TILTAK...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Storjord Dato: 23.10.2018 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: epostmøte Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft MEDL STORFJORD Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: Håvardstua, Vollan gjestestue Dato: 03.12.2018 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Styremøtet holdes i etterkant av seminar for nasjonalparkstyrene i Finnmark 4-5 november.

Styremøtet holdes i etterkant av seminar for nasjonalparkstyrene i Finnmark 4-5 november. Møteinnkalling Styremøte for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Svanhovd konferansesenter, Pasvik Dato: 5. november Tidspunkt: Kl 13.00 Styremøtet holdes i etterkant av seminar for nasjonalparkstyrene

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 6/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om dispensasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Geografisk virkeområde for: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Verneområdestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf.: 91328164 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: 705-Senteret/Telefonmøte Dato: 06.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Oppsynet i verneområdene

Oppsynet i verneområdene Oppsynet i verneområdene Nye styremedlemmer MNNPS, Storjord 23.5.2016 Jim Tovås Kristensen Statskog Fjelltjenesten Oppsynet i verneområdene utføres av SNO / Statskog Fjelltjenesten SNO kjøper tjenester

Detaljer

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 05.09.2016 Tidspunkt: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Eventuelt forfall må meldes på tlf. 41470437/ e-post fmfigos@fylkesmannen.no Saksliste

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7356-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 04.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE- UTLEVERTE SAKER I MØTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE- UTLEVERTE SAKER I MØTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Nordland nasjonalparksenter, Storjord Møtedato: 27.januar 2012 Tid: 10:00 15:00 - Lunsj på Saltdal Turistsenter kl.12:00-13:00 Eventuelle

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gunda Johansen MEDL BALSFJORD Møteprotokoll Utvalg: Lyngsalpan verneområdestyre Møtested: 1814, 4 etg, Fylkeshuset Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Fulufjellet nasjonalpark Utvalg: Møtested: Kroken, Kommunehuset Hagelund i Trysil Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: telefon Dato: Mandag 5. desember 2016 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: telefon Dato: Mandag 5. desember 2016 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: telefon Dato: Mandag 5. desember 2016 Tidspunkt: 13.00 Eventuelt forfall meldes snarest til personlig vara og til nasjonalparkforvalter

Detaljer

Møteinnkalling. Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret på Skaidi november 2016.

Møteinnkalling. Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret på Skaidi november 2016. Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Skaidi Hotell Dato: Fredag 18. november 2016 Tidspunkt: 09.00 Styremøtet holdes i forbindelse med samlingen for rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Styremøte Kvænangsbotn og Navitdalen lvo. 4. April 2018 Kvænangshagen Verdde

Styremøte Kvænangsbotn og Navitdalen lvo. 4. April 2018 Kvænangshagen Verdde Styremøte Kvænangsbotn og Navitdalen lvo 4. April 2018 Kvænangshagen Verdde TROMS Forvaltningsknutepunkt, styrer og forvaltere Øverbotn Ånderdalen NP Setermoen Rohkunborri NP Moen Dividalen NP Lyngseidet

Detaljer