[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr (51) lnr ci. 3 G 01 V 5/06. (21) Palentsøknad nr (22) Inngitl (24) Løpedag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 145966. (51) lnr ci. 3 G 01 V 5/06. (21) Palentsøknad nr. 7 70348. (22) Inngitl 02.02. 77. (24) Løpedag 0 2.02."

Transkript

1 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr NORGE [NO] (51) lnr ci. 3 G 01 V 5/06 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsøknad nr (22) Inngitl (24) Løpedag (41) Ålment tilgjengelig (ra (44) Søknaden utlagt, utlegningsskrift utgitt (30) Prioritet begjært , Storbritannia, nr. 7388/76 (54) Oppfinnelsens benevnelse Fremgangsmåte for undersøkelse av grunnformasjoner som gjennomtrenges av et borehull. (71)(73) SøkerjPatenthaver SCHLUMBERGER LIMITED, 277 Park Avenue, New York, NY 10172, USA. (72) Oppfinner GRAHAM MARETT, Paris, Frankrike. (74) Fullmektig Siv.ing. Rolf Larsen, Bryn & Aarflot A/S, Oslo. (56) Anførte publikasjoner Norsk (NO) patent nr

2 Denne oppfinnelse angår en fremgangsmåte for undersøkelse av grunnformasjoner som gjennomtrenges av et borehull, for å oppnå en representasjon av leireinnholdet i formasjonene i en sone av borehullet hvor nærvær av et naturlig radioaktivt element (betegnet forstyrrende element) ikke står i relasjon til leire, omfattende frembringelse av målesignaler for den totale naturlige gamma-radioaktive aktivitet og av innholdet av tre naturlige radioaktive elementer i formasjonene i den nevnte sone av borehullet. De tre naturlige radioaktive elementer kan være thorium, uran og kalium (i det følgende betegnet TUK) i grunnformasjonene på disse nivåer. U.S.patent beskriver en fremgangsmåte og apparatur for bestemmelse av thorium-, uran- og kaliuminnholdet i grunnformasjoner ut fra spektralanalyse av deres naturlige gammastråling. Gammastrålingsspektret blir oppdelt i fem tilstøtende avsnitt eller "vinduer", nemlig: tre vinduer som omfatter de respektive tre hovedenergitopper som er karakteristiske for de tre radioaktive elementer, og to andre vinduer plassert i den nedre del av spektret, på grunnlag av kalibreringsblokker inneholdende kjente konsentrasjoner av de tre radioaktive elementer blir det beregnet vektkoeffisienter som er spesielle for det anvendte apparat. En enkel addisjon av tellingen eller tellehastigheten i hvert vindu som er tilforordnet respektive særskilte vektkoeffisienter i forhold til hvert radioaktivt element, gjør det så mulig å bestemme det søkte innhold av T, U og K i ppm eller i procent. En fjerde størrelse G angir i API-enheter verdien av den totale naturlige gammaradioaktivitet på vedkommende nivå. Det er kjent at verdien av den totale naturlige gammaradioaktivitet er en av de mest pålitelige leireindikatorer. Denne pålitelighet er imidlertid ikke fullstendig. Det er i virkeligheten kjent at

3 hvis de tre radioaktive elementer T, U og K er stort sett konsentrert i leireformasjonene, blir det i sedimentærbassengene funnet forskjellige radioaktive mineraler som ikke har noe å gjøre med leire. Dette er tilfelle spesielt ved glimmeraktige sandforekomster som inneholder kalium, eller ved sideritt som undertiden inneholder thorium. Nærvær av disse radioaktive elementer som ikke står i relasjon til leire, blir klart indikert ved den høye verdi som opptrer i det relative innhold (forholdet T/G eller K/G) mellom det radioaktive element som inngår i ved- kommende lag i forhold til verdiene av de relative innhold av det samme radioaktive element i tilstøtende lag. Hva uran angår, er en høy verdi for dettes relative innhold (U/G), dvs. en verdi betydelig høyere enn det som opptrer i standard-leire, ofte i sedimentærbassenger uttrykk for nærvær av organisk materiale i grunnformasjonen. I geologisk tid har i virkeligheten slikt materiale befordret konsentrasjonen av uran i de grunnformasjoner som inneholder det. Marine leirearter som har en betydelig andel av organisk materiale, har følgelig et eksepsjonelt uran-innhold. Det skal her bemerkes vedrørende uttrykket "standard-leire" at dette dekker leire hvis relative TUK-innhold i det samme sedimentærbasseng er svært forskjellig, men ikke desto mindre ligger innenfor et forholdsvis velkjent område, fra hvilket det f.eks. kan utelukkes de forholdsvis høye uraninnhold i marine leirer. Det nye og særegne ved fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen består i første rekke i at det i borehullet bestemmes første og andre referanseverdier av målesignalene svarende henholdsvis til i det vesentlige rene leireformasjoner og til formasjoner inneholdende i det vesentlige ingen leire, og at de nevnte referanseverdier kombineres automatisk med første målesignaler som er målesignalene for den totale gamma-aktivitet og for innholdet av det forstyrrende radioaktive element, hvilken kombinasjon er en lineær funksjon (H2) av det første målesignal med vektkoeffisienter bestemt slik at den nevnte funksjon antar en bestemt verdi Vel(kal) i et kalibreringsinterval for den nevnte sone i borehullet, for å oppnå et representasjonssignal for leireinnholdet korrigert for virkningen av det forstyrrende element.

4 I korthet går således denne oppfinnelse i prinsippet ut på at et leiresignal kan oppnås uavhengig av virkningen av et forstyrrende element, ved å kombinere to målesignaler som begge er følsomme for det forstyrrende element. Ytterligere trekk, og fordeler ved oppfinnelsen vil freragå av den følgende beskrivelse under henvisning til tegningen som viser et flytdiagram for informasjonsbearbeidelsen. Basert på kjente geologiske data vedrørende de grunnformasjoner som gjennomtrenges av borehullet, f.eks. nærvær av glimmer, og efter rask betraktning av loggedata, blir borehullet oppdelt i soner av forskjellige høyder, som kan gå opp i 500 m, slik at de geologisk forskjellige soner kan behandles separat. I pra"ksis blir fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen realisert ved hjelp av en regnemaskin programmert til å utføre de forskjellige operasjoner. De representasjoner eller mål på leire-innhold for hvert nivå, slik de blir oppnådd ved slutten av operasjonene, kan registreres for senere behandling sammen med andre loggedata eller kan inntegnes i et diagram på lignende måte som en naturlig gammastrålingslog. Som det fremgår av tegningen, innføres først de data som gjelder den første sone som undersøkes (blokk 11)^ for eksempel dennes maksimale og minimale dybde samt den type minéral-anomali som den kan inneholde, så som glimmer-aktig sand eller marin leire. Derefter leses nivå for nivå de data G,T U og K (blokk 12) som leveres av et loggesystem som tidligere nevnt, hvilket system analyserer det naturlige gamma-strålingsspektrum i formasjonene. T, U og K betegner innholdet av thorium, uran og kalium i formasjonene, uttrykt i procent eller i ppm og oppnådd fra tellehastigheter Wl, W2, W3, W4 og W5 i de fem tidligere nevnte vinduer slik det fremgår av følgende ligninger: I

5 T = al.wl + a2.w2 a5.w5 (1) U = pi.wl + (32.w2 (35.w5 (2) K = /1. wl + y2.w2 y5.w5 (3) 4 G er den naturlige gamma-stråling uttrykt i standard-enheter kjent som API-enheter og fremkommet av følgende ligning: G = i'(vi + w2 + w3 + w4 + w5) (4) Det har vært mulig å registrere data for G, T, U og K på magnetbånd for forskjellige borehull-nivåer, f.eks. for hver 15 cm, og disse data blir lest nivå for nivå på båndet. For hvert nivå (blokk 13) beregnes et gjennomsnitt av de målinger som er oppnådd i et forutbestemt intervall (omkring 1,05 m) for å redusere de statistiske variasjoner i disse målinger. For hvert nivå erstattes med andre ord de opprinnelige størrelser G, T, U og K med gjennomsnittet av disse størrelser fremkommet over et intervall på 7 nivåer sentrert om det nivå som undersøkes. Så bestemmes referanseverdiene for størrelsene G, T, U og K i visse formasjoner som gjennomtrenges av borehullet. Man beregner (blokk 14) de statistiske maksima av størrelsene G, T, U og K, betegnet G ^, T ^, U ma]cs og K ^. Det '"statistiske maksimum" G maks er e^sem P el definert ikke som den høyeste verdi av G i alle nivåer innen vedkommende sone, men som en verdi høyere enn i de fleste av disse nivåer efter eliminering av visse nivåer som har en unormalt høy verdi av G. Et slikt statistisk maksim G maks kan bli oppnådd ved å eliminere 5 procent av det totale antall nivåer hvis verdier av G er de høyeste, og ved å beregne den høyeste verdi for de øvrige nivåer. Disse statistiske maksima blir tatt som referanse-verdier for i det vesentlige ren leire. Også verdiene av de tilsvarende tellehastigheter eller tellinger (blokk 15) i leire: Wiel, W2cl, W3cl, W4cl og W5cl inngår. Hvis bare størrelsene G mak?, T ^, U maxs og K ^ er tilgjengelige, reetableres tellehastighetene for de fem vinduer ved beregning, under bruk.av tellinger for hvert vindu og for de radioaktive elementer oppnådd i de allerede nevnte kalibreringsblokker.

6 På lignende måte beregnes (blokk 16) de statistiske minima av størrelsene G, T, U og K i sonen, hvilke minima betegnes T., U. oq 3 K.. Disse minima betraktes som verdiene av størmm mm min reisene G, T, U og K i en hovedsakelig ren formasjon, dvs. uten leire. Derefter undersøkes hvorvidt sonen inneholder en mineral-anomali, dvs. et forstyrrende radioaktivt element (blokk 20). Denne informasjon er blitt anbragt i en hukommelse under utførelsen av blokk 11. Hvis sonen ikke inneholder noen mineral-anomali, blir den totale naturlige radioaktivitet brukt som et mål på leireinnholdet i sonen og dette leireinnhold blir for hvert nivå (blokk 21) uttrykt ved følgende ligning: Vel (G) = I ~ ^ ' maks min (5) Hvis sonen inneholder en mineral-anomali, kombineres i det minste to av størrelsene G, T U og K på hvert nivå for å oppnå en representasjon på leire-innholdet korrigert for innvirkningen av det forstyrrende radioaktive element. Her skal det tilfelle undersøkes hvor sonen inneholder glimmer-aktig sand. Da de operasjoner som skal utføres i tilfelle av marin leire er i det vesentlige de samme, skal de beskrives kort efterpå. I tilfelle av glimmer-aktig sand bevirker nærvær av glimmer unormalt høye kalium-innhold, hvilket resulterer i en økning av den totale naturlige radioaktivitet G. Innholdene av T og U reflekterer i det vesentlige leire-innholdet, men deres statistiske variasjoner er for store til å muliggjøre utnyttelse av disse størrelser slik de foreligger. I et første trinn bestemmes et kalibreringsintervall i glimmeraktig sand (blokk 22). Kalibreringsintervallet er et statistisk stabilt intervall over en lengde på i det minste i m for hvilket eksempelvis forholdene K/T og/eller K/U er betydelig høyere enn

7 K ' h forholdene K ^ / T ^ og K ^ U ^. Så bestemmes (blokk 23) gjennomsnittsverdiene Gkal, Tkal, Ukal og Kkal i dette kalibreringsintervall. Det fremgikk at T- og U-innholdene i det vesentlige angir leireinnholdene. Det er således mulig å beregne leire-innhold Vcl(T) og Vel (U) som angitt av T- og U-innholdene ifølge disse ligninger: Vel (T) =1 ^ ^ (6) maks min U - U. Vcl(U) = 5 ^ (7) maks min Som følge av de lave tellehastigheter som skriver seg fra uran og thorium, er imidlertid de statistiske variasjoner for store og feilen i Vcl(T) eller Vel (U) er høy. Det ble funnet at det var mulig å kombinere Vel(T) og Vel(U) i henhold til en lineær funksjon Vcl(T-U) som reduserer de statistiske variasjoner til et minimum: Hl = Vel(T-U) = A Vel(T) + (1 - A) Vel(U) (8) Det skal bemerkes at Vel(T-U) er en lineær funksjon av T- og U-innholdene som antar verdien 1 for T = T og 3 verdien 0 for T = T min. og J U = U min.. og U = U ma^s< Por å bestemme koeffisienten A og følgelig koeffisienten (1 - A), beregnes standard-awiket 61 av Vel (T-U) som skyldes de statistiske variasjoner i leire-seksjonen og antar som verdi for A den ved hvilken 61 er minst (blokk 25). Beregningen av (51 må utføres under bruk av de gjennomsnittlige tellehastigheter wl til w5 i leiren. Seiv om en tilstrekkelig tykk leire-seksjon er kjent, er det i virkeligheten ikke mulig å bruke de forskjellige verdier i denne seksjon til å beregne

8 standard-avviket 61, fordi variasjonene i disse verdier både skyldes endringer i leire-innhold og statistiske variasjoner. På den annen side gjør matematisk teori det mulig å løse dette problem når de gjennomsnittlige tellehastigheter er kjent. I virkeligheten er tellehastighetene w variable som har en sannsynlighetsfunksjon gitt ved Poissons lov. Det er kjent at i henhold til denne lov er standard-awiket 6 lik kvadratroten \fw av gjennomsnittsverdien. Videre kan de forskjellige funksjoner som undersøkes i de forskjellige trinn av fremgangsmåten (G, T, U, K, Vcl(T), Vcl(U), Vel(T-U), etc.) skrives på den generelle form: F =1,1. wl + L2.w2 + + L5.w5 (9) hvor LI til L5 er konstante koeffisienter og wl til w5 er tellehastighetene i de fem vinduer. For en slik funksjon F indikerer variansaddisjonsteoremet at standard-avviket 6 for funksjonen F er gitt ved ligningen: 6 2 = LI 2 Wl + L2 2 W L5 2 W5 (10) hvor Wl til W5 er kvadratet av standard-awikene eller gjennomsnittsverdiane. Når dett gjelder Vel(T-U) utføres følgende beregninger for å oppnå koeffisienten A: Det velges en vilkårlig koeffisient A, for eksempel 0,5, og ovennevnte koeffisienter Li til L5 beregnes for funksjonen Vel(T-U). 5 T - T. Da T = ai wi og fordi Vel (T) = ^^^ har koeff isientene maks min for" Vel(T) formen ai/(t, - T. ). På lignende 3 måte har koefmaks mm fisientene for Vcl(U) formen Pi/(U malc - u m^n)- Følgelig har koeffisientene for Vel(T-U) formen Mi = A ai/(t, - T. ) + maks min (1 * A > P^maks " U : min' Ved anvendelse av ligning (10) beregnes standard-avviket leire av følgende ligning: 61 i

9 d 2 = (Mi) 2 Wiel (11) i=l Det velges en verdi av Å slik at det blir oppnådd et minimum for ol. Funksjonen Vel(T-U) gir en representasjon for eller et mål på leireinnholdet korrigert for innvirkningen av det forstyrrende radioaktive element K. I en variant av fremgangsmåten er det mulig å beregne Vel(T-U) for hvert nivå i sonen (blokk 26). Imidlertid kan det oppnås en bedre representasjon av leireinnholdet med mindre statistiske variasjoner enn beskrevet ovenfor. I de følgende trinn av fremgangsmåten søkes det efter en funksjon for kombinering av den totale gamma-strål ing og kaliuminnholdet K. Først og fremst beregnes en verdi for leireinnholdet Vel(kal) i kalibreringsintervallet (blokk 30) ved hjelp av Vel (T,U), under bestemmelse av Vcl(T) for Tkal, Vel(U) for Ukal og innføring av de fremkomne verdier i ligning (8) som har den nettopp bestemte koeffisient A. Det er også mulig (blokk 29) å innføre en forutbestemt verdi Vel(kal) oppnådd f.eks. under en forutgående geologisk undersøkelse av kalibreringsintervallet. Det velges derefter en funksjon: Gkor = G - BK '(12) og man søker den koeffisient B (blokk 31) for hvilken uttrykket Vcl(K-G) antar verdien Vel(kal) for G = Gkal og K = Kkal, hvilket uttrykk er gitt av: 1 -r*rr\ (G. B K. ) r-m it i /i.r IG - BK) - min min,, = vel (K-G) = (G, - B K /. ) - ( G - BK. ) maks maks min min ( 1 3 ) Det skal bemerkes at Vel(K-G) er en lineær funksjon av G og K som antar verdien 1 for G = G. og K = K,, og verdien 0 for G = G. maks ^ maks ^ mm

10 og K = K. min' En ekvivalent beregning består i å velge en funksjon: H'2 = Vcl(K-G) = B'Vel(G) + (1-B') Vel (k) og i å bestemme koeffisientene B' og (1-B 1 ) slik at Vcl(K-G) antar verdien Vel(kal) i kalibreringsintervallet. Efter å ha bestemt koeffisienten B er det mulig å beregne Vel(G-K) for hvert nivå i sonen (blokk 32) og det blir således oppnådd en annen representasjon for leire-innholdet korrigert for innvirkningen av det forstyrrende radioaktive element K som forekommer i glimmer. I forhold til Vel(T-U) blir det ofte bemerket at de statistiske variasjoner av Vel(G-K) er tydelig redusert. Det er fremdeles mulig å oppnå en bedre representasjon for leireinnholdet ved å kombinere Vel(T-U) og Vel(G-K). Ror å oppnå dette velges en funksjon: H3 = Vcl(TUKG) = C Vel(T-U) + (1-C) Vel(K-G) (14) og det søkes en verdi for koeffisienten C for hvilken standardavviket 62 av Vel(TUKG) er den minste i leiren (blokk-32). For beregningen av 62 anvendes den samme metode som for 61, dvs. at tellehastighetene wl til w5 brukes. Funksjonen Vel(TUKG) kan i virkeligheten skrives på samme form som ligning (9) fordi den er en lineær funksjon av T, U, K og G. Koeffisientene Mi for Vel(T-U) er allerede beregnet. Videre beregnes koeffisientene for Vel(K-G) som har følgende form: Ni = (S - 3 yi) / (G maks BK maks G min Ved suksessivt å velge flere verdier av C beregnes koeffisientene for Vel(TUKG) som har følgende form: Pi = CMi + (1-C) Ni og derefter, ved bruk av ligning (10), beregnes:

11 ' \ = C [cmi + (1 - C) Nil 2 Wiel (15) 2 i=l og man tar den verdi av C for hvilken standard-avviket 62 i leire er minst. Så beregnes Vel(TUKG) for hvert nivå i. sonen (blokk 33), hvilket gir den endelige representasjon eller bestemmelse av leireinnholdet i grunnformasjonene utledet fra den naturlige gammastråling. Denne representasjon eller angivelse blir registrert nivå for nivå (blokk 34) for å behandles senere i en analyse av loggedata innbefattet informasjon som kommer fra andre loggeinstrumenter. Slik efterfølgende behandling er f.eks. beskrevet i fransk patent Derefter fortsetter man til den følgende sone (blokk 36) og så videre inntil den siste sone (blokk 35). Den oppnådde representasjon på leire-innhold kan opptegnes grafisk (blokk 37) som en funksjon av dybden for å oppnå en logg i likhet med den totale naturlige gamma-stråling korrigert for innvirkningen av forstyrrende radioaktive elementer. Ved nærvær av marin leire er de resterende operasjoner som skal utføres, i det vesentlige de samme som nettopp beskrevet med hensyn til glimmersand. Det forstyrrende radioaktive element er da uran og funksjonen H2 som tidligere er bestemt i blokken 31, er nå en kombinasjon Vel(U-G) av størrelsene U og G. Det foreligger imidlertid en forskjell med hensyn til de blokker som svarer til blokkene 25 og 30. I virkeligheten gir Vel(T) ikke gode resultater når det dreier seg om marin leire. Det er derfor å foretrekke ikke å bestemme en funksjon Vel(T-K) som kombinerer de størrelser som ikke påvirkes av det forstyrrende radioektive element U, og man beregner Vel (kal) som gir verdien K - Kkal for funksjonen Vel(K) gitt ved følgende ligning: Vel(K) = K - K. mln K, - K. maks mm

12 ii For resten av prosedyren kombineres Vel (K) og Vcl(U-G) lineært i henhold til den prosedyre som er angitt under henvisning til blokk 32. Den endelige representasjon av leire-innhold blir gitt av en kombinasjon Vcl(UKG) av de tre størrelser U, K og G. Fremgangsmåten til bestemmelse av leireinnholdet slik som angitt i de følgende patentkrav, er rettet mot bruk av funksjonen H2 som den foretrukne blant de omtalte funksjoner.

13 P a t e n t k r a v : 1. Fremgangsmåte for undersøkelse av grunnformasjoner som gjennomtrenges av et borehull, for å oppnå en representasjon av leireinnholdet i formasjonene i en sone av borehullet hvor nærvær av et naturlig radioaktivt element (betegnet forstyrrende element) ikke står i relasjon til leire, omfattende frembringelse av målesignaler for den totale naturlige gammaradioaktive aktivitet og av innholdet av tre naturlige radioaktive elementer i formasjonene i den nevnte sone av borehullet, k a r a k t e r i s e r t ved at det i borehullet bestemmes første og andre referanseverdier av målesignalene svarende henholdsvis til i det vesentlige rene leireformasjoner og til formasjoner inneholdende i det vesentlige ingen leire, og at de nevnte referanseverdier kombineres automatisk med første målesignaler som er målesignalene for den totale gamma-aktivitet og for innholdet av det forstyrrende radioaktive element, hvilken kombinasjon er en lineær funksjon (H2) av det første målesignal med vektkoeffisienter bestemt slik at den nevnte funksjon antar en bestemt verdi Vel(kal) i et kalibreringsinterval for den nevnte sone i borehullet, for å oppnå et representasjonssignal for leireinnholdet korrigert for virkningen av det forstyrrende element. 2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t ved at den nevnte første og den nevnte annen referanseverdi omfatter henholdsvis statistiske maksima og minima av de første målesignaler for den totale naturlige gammaradioaktivitet og for innholdet av det forstyrrende element i den nevnte sone. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 2, k a r a k t e r i s e r t ved at den nevnte kombinasjon av referanseverdiene og av de første målesignaler er slik at den nevnte funksjon er lik null henholdsvis én, for den første og den annen referanseverdi.

14 Fremgangsmåte ifølge krav 1, 2 eller 3, karakterisert ved at den nevnte bestemte verdi Vel(cal) blir bestemt ut fra målesignalet for innholdet av ett av elementene som ikke er det forstyrrende element, i kalibreringsintervallet. 5. Fremgangsmåte ifølge krav 1, 2 eller 3, karak- terisert ved at referanseverdiene automatisk kombineres med de andre målesignaler som er de to målesignaler for innholdet av andre radioaktive elementer enn det forstyrrende element, hvilken kombinasjon er en annen lineær funksjon (H1) av de andre målesignaler med vektkoeffisienter bestemt slik at de statistiske variasjoner i den annen funksjon blir redusert til et minimum, for å oppnå et annet representasjonssignal for leireinnholdet, korrigert for virkningen av det forstyrrende element. 6. Fremgangsmåte ifølge krav 5, karakterisert ved at den første og den annen referanseverdi omfatter henholdsvis statistiske maksima og statistiske minima av de andre målesignaler. 7. Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved at kombinasjonen av referanseverdiene med de andre målesignaler er slik at den annen funksjon er lik null henholdsvis én, for den første og den annen referanseverdi. 8. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 5-7, karakteri- sert ved at vektkoeffisientene for den annen funksjon bestemmes ved beregning av standard-avviket av den annen lineære funksjon i hovedsakelig rene leireformasjoner, og bestemmelse av den verdi av koeffisientene for hvilken standardavviket er på et minimum. 9. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 5-8, karakterisert ved at den bestemte verdi Vel(cal) blir oppnådd ut fra den annen lineære funksjon (H1) som kombinerer målesignalene for innholdet av de to radioaktive elementer som

15 ikke er det forstyrrende element, i kalibreringsintervallet. 10. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 5-9, karakterisert ved at den første og den annen lineære funksjon kombineres automatisk for å danne en tredje lineær funksjon (H3) med vektkoeffisienter bestemt slik at de statistiske variasjoner i den tredje funksjon blir redusert til et minimum, for å oppnå enda et representasjonssignal for leireinnholdet korrigert for virkningen av det forstyrrende element.

16 I Innfør sor.edatø. M t^ n T.H.K T^ t ^13 Dann gj.sn. av G,lju^K t.14 Bejsgn Gmax, Tmax^, Umax.Kmax I fofirw H 11 W 2» W fri f" ' } J6 Bpsregn Gmin Tmin Umin Kmin r 4llneralanornali i sor Ingen anomali rrari^ leire Glimrr^raktig sand feestem kalibrer.intervall 22 fcestem Gkal Tkal Ukal Kka] r - y i 26 Beregn Vcl(T U) J på hvert nivå 3eregn A slik at ol blir et ninimum i leire ^pypgn (Iral) 30 "^29 Innfør Vel (kal) 21 3eregn Vel (G) ved hve^t livå 38 i egn Vcl( K,G) hvert nivå Beregn B slik at Vel (Kkal, Gkal) - Vel (kal) d" Beregn C slik at a2 blir et minimum i leire I Beregn Vel (T U K G) på hvert nivå J i Registrer resultater ' y L. I Neste sone? j «NF1T ^ siste sone.-" 35 2T JA 3?

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 NORGE [NO] (51) Int. Ci. 2 G Ol N 23/00, G 01 M 3/00, G 01 V 5/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) lnngitl (23j Løpedag 763137 14.09.76

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Jfr 144308

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Jfr 144308 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Jfr 144308 NORGE [NO] [CJ (45) På TEITT MEDDELT 5.ÅU&. i98i (5i) in,- ci. 3 G 01 1/ 5/10 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350 NORGE [NO] (51) ln» Cl.» G 08 C 19/16, G Ol V 5/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr 3146/72 (22) Inngill 04.09.72 (23) Løpedag 04.09.72 (41)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag -

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag - NORGE Utlegningsskrift nr. 125070 Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20 Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.12.1968

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 149926. rei (45) PÅTEIT meddelt i8. JULI 1984 (51)lnr cl. 3 c 22 B 61/00, G 21 G V08. (21) Patentsøknad nr.

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 149926. rei (45) PÅTEIT meddelt i8. JULI 1984 (51)lnr cl. 3 c 22 B 61/00, G 21 G V08. (21) Patentsøknad nr. [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 149926 NORGE [NO] rei (45) PÅTEIT meddelt i8. JULI 1984 (51)lnr cl. 3 c 22 B 61/00, G 21 G V08 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. 771749 (22) Innsilt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

lære å anvende økonomisk teori, snarere enn å lære ny teori seminarer løsning av eksamenslignende oppgaver

lære å anvende økonomisk teori, snarere enn å lære ny teori seminarer løsning av eksamenslignende oppgaver ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse Forelesningsnotater 22.01.13 Nils-Henrik von der Fehr ØKONOMISK ANALYSE Innledning Hensikt med kurset lære å anvende økonomisk teori, snarere enn å lære ny teori lære

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Anordning og fremgangsmåte for kanalkoding og -dekoding i et kommunikasjonssystem som anvender low-density parity-check-koder

Anordning og fremgangsmåte for kanalkoding og -dekoding i et kommunikasjonssystem som anvender low-density parity-check-koder 1 Anordning og fremgangsmåte for kanalkoding og -dekoding i et kommunikasjonssystem som anvender low-density parity-check-koder BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 5 1. Oppfinnelsens område 10 Den foreliggende oppfinnelsen

Detaljer

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446

NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 NORGE Utlegningsskrift nr. 126446 Int. Cl. li 04 h 7/20 Kl. 37f-7/20 Patentsøknad nr. 826/69 Inngitt 27.2.1969 Løpedag - STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 28.8.1970

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(51) Int. Cl. 2 A 61 F 13/18. (21) Patenlsøknad nr. 291/73. (22) Inngift 24.01.73. (23) løpedag 09.06.72

(51) Int. Cl. 2 A 61 F 13/18. (21) Patenlsøknad nr. 291/73. (22) Inngift 24.01.73. (23) løpedag 09.06.72 [B] (11) UFLÆGNTNGSSKILLFT «Nr. 133477 NORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 A 61 F 13/18 STYRET FOR DET-INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr. 291/73 (22) Inngift 24.01.73 (23) løpedag 09.06.72 (62) Avdelt

Detaljer

Sannsynlighetsregning og Statistikk.

Sannsynlighetsregning og Statistikk. Sannsynlighetsregning og Statistikk. Leksjon Velkommen til dette kurset i sannsynlighetsregning og statistikk! Vi vil som lærebok benytte Gunnar G. Løvås:Statistikk for universiteter og høyskoler. I den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Sentralverdi av dataverdi i et utvalg Vi tenker oss et utvalg med datapar. I vårt eksempel har vi 5 datapar.

Sentralverdi av dataverdi i et utvalg Vi tenker oss et utvalg med datapar. I vårt eksempel har vi 5 datapar. Statistisk behandling av kalibreringsresultatene Del 4. v/ Rune Øverland, Trainor Elsikkerhet AS Denne artikkelserien handler om statistisk behandling av kalibreringsresultatene. Dennne artikkelen tar

Detaljer

Texas Instruments TI-84

Texas Instruments TI-84 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Texas Instruments TI-84 Innhold 1 Regning 4 1.1 Tallet e...................................... 4 2 Sannsynlighetsregning

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14. (21) Patenlssknad nr. 760446. (22) Inngill 12.02.76. (23) Løpedag 12.02.76

(51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14. (21) Patenlssknad nr. 760446. (22) Inngill 12.02.76. (23) Løpedag 12.02.76 [B] (11) UTIEGNINGSSKRIFT JVr. 136429 NORGE [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14 (21) Patenlssknad nr. 760446 (22) Inngill 12.02.76 (23) Løpedag 12.02.76 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542 IMORGE [NO] f Cl (45) PATENT MEDDELT 4.MMS 1981 (51) lnr Cl. 3 F 16 F 11/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr. 771740 (22) Inngitl (23) Løpedag

Detaljer

MAT1140: Kort sammendrag av grafteorien

MAT1140: Kort sammendrag av grafteorien MAT1140: Kort sammendrag av grafteorien Dette notatet gir en kort oversikt over den delen av grafteorien som er gjennomgått i MAT1140 høsten 2013. Vekten er på den logiske oppbygningen, og jeg har utelatt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen 1 Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING Presentasjon av sammenhengen Oppgaven dreier seg om å bygge en trygg trapp for en privatbolig ved hjelp av en vanlig trekonstruksjon, slik en snekker eller tømrer

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(19) NO (11) 325577 (13) B1

(19) NO (11) 325577 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 325577 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 17/00 (2006.01) B63B 35/44 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20060693 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2006.02.14 (85) Videreføringsdag

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL

BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL Labratorieøvelse i FYSIKK Høst 1994 Institutt for fysisk, NTH BESTEMMELSE AV TYNGDENS AKSELERASJON VED FYSISK PENDEL av Ola Olsen En lett revidert og anonymisert versjon til eksempel for skriving av lab.-rapport

Detaljer

HØGSKOLEN I STAVANGER

HØGSKOLEN I STAVANGER EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 25. NOVEMBER 2003 TILLATTE HJELPEMIDLER: KALKULATOR, TABELLER OG FORMLER I STATISTIKK (TAPIR FORLAG) OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101407 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1407 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06T 3/00 (06.01) G06T 3/40 (06.01) G06T 3/60 (06.01) G09G /14 (06.01) G09G /397 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

Frankering og computer-nettverk

Frankering og computer-nettverk 318 Frankering og computer-nettverk Øystein J. Rødseth Universitetet i Bergen Beskrivelse av oppgaven. I denne oppgaven vil du bruke kombinatorikk, tallteori og muligens også litt analyse. Oppgaven er

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

02) PATENT. (i?) NO cm 176202. (sn Int Cl 6 A 61 K 49/00, 49/04. Styret for det industrielle rettsvern 11.01.88 14.11.94 22.02.

02) PATENT. (i?) NO cm 176202. (sn Int Cl 6 A 61 K 49/00, 49/04. Styret for det industrielle rettsvern 11.01.88 14.11.94 22.02. i NORGE 02) PATENT (i?) NO cm 176202 (sn Int Cl 6 A 61 K 49/00, 49/04 (13) C Styret for det industrielle rettsvern (21) Søknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (44) Utlegningsdato (45) Meddelt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 196721 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61L 9/04 (06.01) A61B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.06 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Søker: Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. juli

Detaljer

Sentralmål og spredningsmål

Sentralmål og spredningsmål Sentralmål og spredningsmål av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Sentralmål og spredningsmål i statistikk I dette notatet skal vi se på de viktigste momentene om sentralmål og spredningsmål slik de blir

Detaljer

MAT 100a - LAB 3. Vi skal først illustrerere hvordan Newtons metode kan brukes til å approksimere n-te roten av et positivt tall.

MAT 100a - LAB 3. Vi skal først illustrerere hvordan Newtons metode kan brukes til å approksimere n-te roten av et positivt tall. MAT 100a - LAB 3 I denne øvelsen skal vi bruke Maple til å illustrere noen anvendelser av derivasjon, først og fremst Newtons metode til å løse likninger og lokalisering av min. og max. punkter. Vi skal

Detaljer

515 2012 Endringsartikkel 287

515 2012 Endringsartikkel 287 Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 Innhold 1 Endringsinformasjon 2 Vurdering av endringen 2.1 R - pålitelighet 2.2 A - tilgjengelighet 2.3 M - vedlikeholdbarhet 2.4 S - sikkerhet 2.5 L - levetid

Detaljer

Ordliste. Obligatorisk oppgave 1 - Inf 1020

Ordliste. Obligatorisk oppgave 1 - Inf 1020 Ordliste. Obligatorisk oppgave 1 - Inf 1020 I denne oppgaven skal vi tenke oss at vi vil holde et register over alle norske ord (med alle bøyninger), og at vi skal lage operasjoner som kan brukes til f.

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

30-14 (12) PATENT. (5i) Intel 6 E 21 B 49/00, G 01 V 5/10. Patentstyret NO9900012. (19) NO (ii)304040 NORGE. (73) Patenthaver (72) Oppfinner

30-14 (12) PATENT. (5i) Intel 6 E 21 B 49/00, G 01 V 5/10. Patentstyret NO9900012. (19) NO (ii)304040 NORGE. (73) Patenthaver (72) Oppfinner (12) PATENT NO9900012 NORGE (19) NO (ii)304040 (5i) Intel 6 E 21 B 49/00, G 01 V 5/10 Patentstyret (21)Søknadsnr (22)lnng dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (45) Meddelt dato (73) Patenthaver (72) Oppfinner

Detaljer

PATENTKRAV. - før filtreringen per se av etterspørselskurven:

PATENTKRAV. - før filtreringen per se av etterspørselskurven: 1 PATENTKRAV 1. Fremgangsmåte for å analysere det elektriske forbruket til en flerhet av elektriske apparater som opererer på et forbrukssted, ved filtrering av en etterspørselskurve som representerer

Detaljer

Lær å bruke Microsoft Mathematics, Matematikk-tillegget i Word og WordMat. Av Sigbjørn Hals

Lær å bruke Microsoft Mathematics, Matematikk-tillegget i Word og WordMat. Av Sigbjørn Hals Lær å bruke Microsoft Mathematics, Matematikk-tillegget i Word og WordMat Av Sigbjørn Hals 1 Innhold Hva er matematikktillegget for Word?... 2 Nedlasting og installasjon av matematikktillegget for Word...

Detaljer

Hva er deponigass? Gassemisjon

Hva er deponigass? Gassemisjon Hva er deponigass? Deponigass er en blanding av mange ulike gasser som frigjøres fra avfallet ved fordampning og kjemiske og biologiske reaksjoner. De mest vanligste gassene er: 1. Metan CH4 40 60 % 2.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 21.desember 2007 nr. 1730 om e-merking av ferdigpakninger

Forskrift om endring i forskrift 21.desember 2007 nr. 1730 om e-merking av ferdigpakninger Forskrift om endring i forskrift 21.desember 2007 nr. 1730 om e-merking av ferdigpakninger Fastsatt av Justervesenet [ ] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid 16, 27

Detaljer

Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING

Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING V2293NO00 EP2397213 Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING 1 1 2 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen dreier seg om styringen av risikoen for korrosjon og for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat

Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat 1 Fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk, og elektronisk apparat Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for analyse av et ad hoc-nettverk samt et tilsvarende elektronisk apparat for et slikt ad

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04K 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19

NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 NOR/309D0460.00T OJ L 150/09, p. 11-19 Commission Decision of 5 June 2009 on the adoption of a common safety method for assessment of achievement of safety targets, as referred to in Article 6 of Directive

Detaljer

å gjenkjenne regning i ulike kontekster å kommunisere og argumentere for valg som er foretatt

å gjenkjenne regning i ulike kontekster å kommunisere og argumentere for valg som er foretatt 13. mai 2014 å gjenkjenne regning i ulike kontekster å velge holdbare løsningsmetoder - gjennomføre å kommunisere og argumentere for valg som er foretatt tolke resultater kunne gå tilbake og gjøre nye

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20140396 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 140396 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. B24C /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 140396 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 14.03.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 14.03.27

Detaljer

Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto Faktor - En eksamensavis utgitt av Pareto SØK 2001 Offentlig økonomi og økonomisk politikk Eksamensbesvarelse Vår 2004 Dette dokumentet er en eksamensbesvarelse, og kan inneholde feil og mangler. Det er

Detaljer

Beregning av arbeidsforbruk i jordbruket for Produktivitetskommisjonen

Beregning av arbeidsforbruk i jordbruket for Produktivitetskommisjonen Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Klaus Mittenzwei 12.02.2015 Beregning av arbeidsforbruk i jordbruket for Produktivitetskommisjonen Arbeidsforbruk i jordbruket er beregnet på grunnlag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

KR/ PATENTKRAV

KR/ PATENTKRAV 89 KR/1134 PATENTKRAV 1. Fremgangsmåte for å generere og registrere en sekvens av borkroner valgt fra et antall borkronekandidater som skal brukes, for boring i en grunnformasjon som reaksjon på inndata

Detaljer

MAT 1001, Høsten 2009 Oblig 2, Løsningsforslag

MAT 1001, Høsten 2009 Oblig 2, Løsningsforslag MAT 1001, Høsten 009 Oblig, sforslag a) En harmonisk svingning er gitt som en sum av tre delsvingninger H(x) = cos ( π x) + cos (π (x 1)) + cos (π (x )) Skriv H(x) på formen A cos (ω(x x 0 )). siden H(x)

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

EKSAMEN I SIF4048 KJEMISK FYSIKK OG KVANTEMEKANIKK Lørdag 2. august 2003 kl. 09.00-15.00

EKSAMEN I SIF4048 KJEMISK FYSIKK OG KVANTEMEKANIKK Lørdag 2. august 2003 kl. 09.00-15.00 Side 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Margareth Nupen, tel. 73 55 96 42 Ingjald Øverbø, tel. 73 59 18 67 EKSAMEN I SIF4048 KJEMISK

Detaljer

Øvelsen går ut på å bestemme lydhastiheten i luft ved å undersøke stående bølger i et rør. Figur 2.1: Kundts rør med lydkilde og lydmåler.

Øvelsen går ut på å bestemme lydhastiheten i luft ved å undersøke stående bølger i et rør. Figur 2.1: Kundts rør med lydkilde og lydmåler. Øvelse Lydbølger i luft Øvelsen går ut på å bestemme lydhastiheten i luft ved å undersøke stående bølger i et rør. Figur.: Kundts rør med lydkilde og lydmåler.. Apparatur Måleapparaturen er vist i Fig...

Detaljer

brukes mest for større deler som blir utsatt for kraftig og støtvis påkjenning, tannhjul, kulelager etc. på en aksel

brukes mest for større deler som blir utsatt for kraftig og støtvis påkjenning, tannhjul, kulelager etc. på en aksel PRESS- OG KRYMPERFORBINDELSER kan brukes for å feste en hylse / ring eller et nav på en aksel gir sterke forbinelser brukes mest for større eler som blir utsatt for kraftig og støtvis påkjenning, tannhjul,

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2013 2014. Løsninger

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2013 2014. Løsninger Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 0 04. Løsninger Første runde 7. november 0 Oppgave. Siden er et primtall, vil bare potenser av gå opp i 0. Altså,,,,..., 0 i alt tall........................................

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

STØYVURDERING. Jessheim Park - Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04.

STØYVURDERING. Jessheim Park - Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04. STØYVURDERING Jessheim Park - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04.2015 På forespørsel fra Jessheim Stadion Bolig AS er det foretatt

Detaljer

Eneboerspillet del 2. Håvard Johnsbråten, januar 2014

Eneboerspillet del 2. Håvard Johnsbråten, januar 2014 Eneboerspillet del 2 Håvard Johnsbråten, januar 2014 I Johnsbråten (2013) løste jeg noen problemer omkring eneboerspillet vha partall/oddetall. I denne parallellversjonen av artikkelen i vil jeg i stedet

Detaljer

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012» har anbefalte grenseverdier for støy fra ulike støykilder.

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012» har anbefalte grenseverdier for støy fra ulike støykilder. NOTAT Til: Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt, v/ Randi W. Kortegaard Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 3. april 2015 Emne: Skjørten massedeponi - Støy fra virksomheten 1 Orientering Reguleringsplan

Detaljer

unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer

unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer J NORGE (i?) [NO] [B] 02, UTLEGNINGSSKRIFT a» J& 163040 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (5i) mt. ci.' G 01 R 19/00, G 01 T 1/29 (83) (21) Patentsøknad nr. 880461 (86) Int. inngivelsesdag og Int.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

3.2 Misbruk i media KAPITTEL 3 31

3.2 Misbruk i media KAPITTEL 3 31 La oss nå anta at Marie benytter noe av ukelønnen til å betale inngangspenger i ungdoms-klubben. Anta at vi kan benytte en bratt framstillingsmåte som den til venstre i figur 3.1 til å vise hvor mye inngangspengene

Detaljer

STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27. 29.10.91) (7I)(7J) Scker/Patenthaver M0SK0VSKY INSTIIUI

STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27. 29.10.91) (7I)(7J) Scker/Patenthaver M0SK0VSKY INSTIIUI NORGE (i?) [NO] [B] (12, UTLEGNINGSSKRIFT a» JVr 165412 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27 (21) Patentsoknad nr. (22) Inngivelsesdag (24) Løpedag 850716 (86) Internasjonal

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332627 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111372 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.. (30)

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09. STØYVURDERING Boliger Gotebakken Ulstein Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.2012 På forespørsel fra Per Mulvik AS v/heidi Istad er det foretatt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/02 (06.01) E04D 13/03 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer