Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: Jnr.: 14/ /16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16"

Transkript

1 City arkitekter AS Veslekroken OSLO Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: Jnr.: 14/ /16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan- og bygningsloven kap 19 og 20-3 Det vises til søknad mottatt her den samt senere korrespondanse, herunder kommunens brev av til Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt deres svar av hhv og Tiltak: Sanering av gammel hytte til fordel for ny. Byggested: Stunnerveien 33, gnr./bnr. 90/26 Tiltakshaver: Sara Maria Malmberg, Colletsgt. 49a, 0456 Oslo Ansvarlig søker: City Arkitekter Bruksareal ny: 48 m 2 (BYA=58 m 2 ) Bygningsnr.: Ny ( rives) Nabovarsling Søknaden er vedlagt dokumentasjon for varsling av naboer i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) Det er ikke kommet inn nabomerknader i saken. Dispensasjon Eiendommen ligger innenfor anvendelsesområdet for markaloven og tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i lovens 5.Marka. Tiltaket krever videre dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i det eiendommen ligger innenfor et område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF), jf plan- og bygningsloven kap 19. Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avgitt uttalelse i henhold til markaloven 15 og plan- og bygningsloven (pbl) 19-2, 4. ledd. Kopi av uttalelsene følger vedlagt. Det framgår av uttalelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen at de ikke har innvendinger mot at det gis dispensasjon i dette tilfellet. Dispensasjon fra markaloven 5 Etter markaloven 15 kan det dispenseres fra byggeforbudet dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi en dispensasjon anses klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Formålet med loven er etter 1 å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Byggesaksavdelingen Postadresse: Postboks SKI Besøksadresse: Rådhuset, Idrettsveien 8, Ski Kontonr: Org.nr: Telefon: E-post:

2 2 Som nevnt er det allerede en hytte på eiendommen og den omsøkte hytta skal erstatte denne. Dersom det ikke gis tillatelse for sanering av den gamle hytta til fordel for den nye, vil det altså fremdeles være en hytte på eiendommen. Denne kan restaureres og settes i stand uten nærmere søknader eller tillatelser. Vurderingen blir derfor om den omsøkte hytta med sin plassering vil være akseptabel etter markaloven, sett i forhold til den eksisterende hytta med sin plassering. Vurdert i forhold til bruken av marka som rekreasjonsområde kan vi ikke se noen nevneverdig forskjell på de to alternativene. Det er ikke stor forskjell på arealene av bygningene og det er heller ingen nevneverdig forskjell på innsyn mot hytta. Det er mulig at den nye hytta vil bli litt mer synlig fra veien, men ikke fra noe særlig lenger strekning av veien. Det skal tillegges at den nye hytta vil gli inn i naturen på en mye bedre måte enn de gamle. Det er lagt stor vekt på at den nye hytta ikke skal behøve noen større terrenginngrep og få et preg som ikke ruver i omgivelsene og få et så lite «fotavtrykk» i miljøregnskapet som mulig. Det skal installeres biologisk toalett, solceller for energiforsyning og vedovn for fyring. Drikkevann skal hentes fra egen brønn. Marka som frilufts- og naturområde blir derfor ikke nevneverdig berørt av de omsøkte endringene i bebyggelsen. Vilkårene i markaloven 15 for å dispensere fra byggeforbudet i 5 anses på denne bakgrunn å være oppfylt. Kommunen finner at dispensasjon skal gis. Dispensasjon fra kommuneplan Tiltaket krever dessuten dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, da det er i strid med planformålet som altså er LNF. For å kunne gi dispensasjon kreves det at hensynene bak planens formål ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. I og med at dette er en eiendom med en gammel bestående hytte som fortsatt kan eksistere dersom den ikke blir sanert til fordel for en ny, kan vi vanskelig se at formålet bak bestemmelsene blir tilsidesatt ved saneringen. Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Som tidligere kommentert kan vi ikke se nevneverdige ulemper ved at det kommer en annen hytte på eiendommen i stedet for den som står der i dag. Vi tror at den nye miljøtilpassede hytta vil være en forbedring for alle parter. Lovens vilkår om at fordelene ved en dispensasjon skal være klart større enn ulempene anses derfor som oppfylt. På denne bakgrunn finner kommunen at vilkårene for å gi dispensasjon fra planen er oppfylt, og gir dispensasjon. Denne dispensasjonsbehandlingen utløser gebyr, jf pbl Utforming Det omsøkte tiltaket tilfredsstiller relevante krav til utforming og visuelle kvaliteter, både i seg selv og i forhold til omgivelsene, jf. pbl 29-1 og Ansvarsrett Kommunen skal ikke lenger godkjenne foretak for ansvarsrett i byggesaken. I stedet skal erklæring om ansvarsrett sendes til kommunen for registrering. Når erklæringen er gitt til kommunen, kan arbeidene som dekkes av ansvarsretten påbegynnes. I denne saken er det sendt inn søknader om ansvarsrett. Kommunen anser disse som erklæringer om ansvarsrett.

3 3 VEDTAK A. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gjennomføring av tiltaket. I medhold av markaloven 15 gis dispensasjon fra byggeforbudet i lovens 5. Følgende vilkår gjelder for dispensasjonene: 1. Vegetasjonsbeltet mot bekk skal ikke berøres i større grad enn nødvendig for gjennomføring av byggearbeidene. Etter at arbeidene er avsluttet skal terrenget tilbakeføres til sin opprinnelige stand så langt det er mulig. B. I henhold til plan- og bygningslovens 20-3 gis det tillatelse for tiltaket i samsvar med innsendt søknad mottatt C. Tiltakshaver plikter å betale slikt behandlingsgebyr: Tiltaket Kr ,- Dispensasjon Kr 8.000,- Sum Kr ,- Faktura ettersendes og forfaller til betaling på angitt forfallsdato. Klageadgang Vedtakene kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningsloven (fvl) 28 jf. pbl 1-9. En eventuell klage må fremsettes innen 3 uker etter at underretning om vedtakene er kommet fram til den klageberettigede, jf. fvl 29. Klagen rettes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes til Ski kommune. Når det gjelder vedtak om gebyr, vil kommunen opplyse at beløpet er fastsatt i henhold til standard satser for gebyr ved byggesaksbehandling og planbehandling. Disse framgår av kommunens forskrift om gebyr, gitt i medhold av pbl For øvrig opplyses om følgende: Bortfall av tillatelse Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt faller den bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og bygningsloven BYGGESAKSAVDELINGEN Kjell Ivar Moland avdelingsleder Tore P. Stensrud spesialrådgiver Kopi: Forkontoret i 4.etg. v/ Bodil Helgestad Geodata- og oppmålingsavdelingen Planavdelingen ved Kirsti Nyberg Karlsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune Vedlegg: Kopi av brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kopi av brev fra Akershus fylkeskommune

4 REGISTRERING AV DISPENSASJONER (skrives ut og leveres Kirsti) 4 Gnr./bnr.: 90/26 Adresse: Stunnerveien 33 Saksnummer i esak : 14/1518 PBL Tiltak : Tiltak etter liste: 10. Arbeid som krever byggetillatelse 20. Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg 21. Nybygg 22. Tilbygg 23. Påbygg 24. Underbygg 25. Konstruksjon 30. Fasadeendring, endring/reparasjon 31. Fasadeendring 32. Reparasjon 35. Bruksendring, utvidelse/endring drift 39. Riving av tiltak 40. Byggetekniske installasjoner 41. Heis, rulletrapp 42. Ventilasjonsanlegg 45. Sammenføying av bruksenheter i boliger 50. Innhegning, skilt, reklame og lignende 51. Gjerde Beskrivelse av tiltaket: Sanering av gammel hytte til fordel for ny. Vedtak 1. Godkjent 2.Godkjent midlertidig 6. Trukket 7. Opphevet 8. Foreldet 9. Avslått Vedtaksdato: Dispensasjon fra lov 10. PBL med tilhørende forskrift, vedtekt 11. PBL 12. Byggeforskrifter 13. Vedtekter til PBL 14. Arealbruk kommune(del)plan 15.Bestemmelser kommune(del)plan 16. Regulerings- / bebyggelsesplan 20. Veglov 30. Jordlov 40. Arbeidsmiljølov Beskriv med kapittel/paragraf og tekst Beskrivelse av området: 1. LNF og Marka 2. LNF utenfor Marka 3. Sårbarhetsbeltet rundt Langen metersbelte fra annet vassdrag Annet. (Beskriv): Koordinater legges inn av reguleringsavdelingen Denne blanketten legges ved kopi av dispensasjonsbehandlingen til reguleringsavdelingen.

5 5 MATRIKKELREGISTRERING FOR BYGNING Bygningens identifikasjon Saksnr. Gnr./bnr. Bygningsnr. Løpenr. Seksj.nr. Saksbeh. 14/ /26 Ny, ( rives) TPS Byggeplassadresse Gatekode Stunnerveien Datoer Rammetill. gitt Igangsettingstill. gitt Till gitt Midl.brukstill. gitt Ferdigattest gitt Rivetill. gitt Bygning revet Bygging avlyst Bygn.nr. utgår Tatt i bruk Bygningstype og næringsgruppe Tiltak (nybygg, tilbygg etc.) Bygn.type Næringsgrupe Fritidsbolig 161 X Tiltakshaver Rolle Type Navn E Sara Maria Malmberg Adresse Postnr. Poststed Colletsgt. 49a 0456 Oslo Etasjer Etasje Antall boliger BRA bolig BRA annet BRA total H SUM Boligspesifikasjon Husnr. Bolignr. Seksj.nr. BRA bolig Ant.rom Kjøkkenk. Ant.bad Ant. WC Detaljer, kommunal tilleggsdel Energi Oppvarm. Vannfors. Avløp Fundament Renovasjon El. El. Off. Off. Gr.mur Off. Olje Sent.varm Priv. X Priv. Såle Bio. X Annen X Ingen Ingen X Peler X Priv. Sol Septik Annet Sommer Gass Ingen Varmepum. Priv.vann Rensing Annet Fjernvarm Borebrønn Innfiltr. Røykløp 1 Annen Vnl.brønn X Lukket Heis: 0 Sandfilter BYA 58 Annet

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 103/25 og 27 - Dato: 18.03.2013 Jnr.: 13/586-4 3160/13

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 103/25 og 27 - Dato: 18.03.2013 Jnr.: 13/586-4 3160/13 Hjellnes Consult AS Plogveien 1 0679 OSLO Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 103/25 og 27 - Dato: 18.03.2013 Jnr.: 13/586-4 3160/13 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15 Wiggo Knudsen Siggerudveien 759 1400 SKI Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 95/106 - L40 Dato: 02.11.2015 Jnr.: 14/1233-12 30956/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/48 - Dato: 09.06.2015 Jnr.: 14/72-9 17294/15

Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/48 - Dato: 09.06.2015 Jnr.: 14/72-9 17294/15 Gunnar Moen Ryenbergveien 30 A 0196 OSLO Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/48 - Dato: 09.06.2015 Jnr.: 14/72-9 17294/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan-

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2 Anker Maria Meyer og Jørn Engebretsen Anderudveien 42 B 1914 Ytre Enebakk Vår ref.: TPS/HJOHAN Deres ref.: Arknr.: GNR 104/99 - Dato: 14.1.2015 Jnr.: 14/1905-14 732/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 110/17 - Dato: 01.11.2011 Jnr.: 11/1347-13 18342/11

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 110/17 - Dato: 01.11.2011 Jnr.: 11/1347-13 18342/11 Bjørn Norberg og Tonje Simonsen Eikjolveien 396 1400 SKI Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 110/17 - Dato: 01.11.2011 Jnr.: 11/1347-13 18342/11 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 104/86 - Dato: Jnr.: 14/ /16

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 104/86 - Dato: Jnr.: 14/ /16 Olav Calidonia Strand Kristians vei 20 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 104/86 - Dato: 12.05.2016 Jnr.: 14/3087-11 17343/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/38 - Dato: 05.06.2014 Jnr.: 14/922-7 13039/14

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/38 - Dato: 05.06.2014 Jnr.: 14/922-7 13039/14 Rune Grønholdt Langårdsveien 10 1404 SIGGERUD Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/38 - Dato: 05.06.2014 Jnr.: 14/922-7 13039/14 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: Jnr.: 11/ /11

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: Jnr.: 11/ /11 Kjell Tore Rydningen Skremmaveien 2 1400 SKI Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: 31.10.2011 Jnr.: 11/1933-6 18289/11 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og

Detaljer

Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /16

Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /16 Maciej Biedrzycki Bindingsveien 184 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - L40 Dato: 28.06.2016 Jnr.: 16/1180-6 24634/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 95/63 - Dato: Jnr.: 15/ /16

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 95/63 - Dato: Jnr.: 15/ /16 Erik Mørch Konows gate 83C 0196 OSLO Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 95/63 - Dato: 29.04.2016 Jnr.: 15/3051-14 15452/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan- og

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 104/70 - Dato: Jnr.: 13/ /15

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 104/70 - Dato: Jnr.: 13/ /15 A2 Arkitekter AS Idrettsveien 5 1400 SKI Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 104/70 - Dato: 27.04.2015 Jnr.: 13/737-10 11419/15 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE etter markaloven 15 og plan- og

Detaljer

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 94/6 - Dato: Jnr.: 11/ /11 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE TIL TILTAK

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 94/6 - Dato: Jnr.: 11/ /11 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE TIL TILTAK A2 Arkitekter v. Vera Tesdal Åsenveien 1 1400 SKI Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 94/6 - Dato: 31.10.2011 Jnr.: 11/1292-7 18223/11 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - Dato: 14.04.2014 Jnr.: 13/3493-7 8517/14

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - Dato: 14.04.2014 Jnr.: 13/3493-7 8517/14 Maciej Biedrzycki Fiskestien 5 1404 SIGGERUD Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/25 - Dato: 14.04.2014 Jnr.: 13/3493-7 8517/14 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og

Detaljer

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 101/51 - Dato: Jnr.: 14/ /15

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 101/51 - Dato: Jnr.: 14/ /15 Anderzej Figas Klemmaveien 24 1404 Siggerud Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 101/51 - Dato: 10.12.2015 Jnr.: 14/2554-6 35562/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/52 - Dato: Jnr.: 11/ /12

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/52 - Dato: Jnr.: 11/ /12 Vegard Haug Sagveien 4 1404 SIGGERUD Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/52 - Dato: 28.03.2012 Jnr.: 11/1591-10 5671/12 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan- og

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 98/2 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /16

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 98/2 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /16 Anders Baumberger Bru-Fjellveien 10 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 98/2 - L40 Dato: 04.07.2016 Jnr.: 16/1673-7 25335/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - Dato: Jnr.: 13/ /13

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - Dato: Jnr.: 13/ /13 Svein Magne Thomsen Laholveien 18 1404 SIGGERUD Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - Dato: 16.05.2013 Jnr.: 13/916-6 7421/13 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT iht. plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT iht. plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2 Øyvind Døvik Sponveien 13 1406 SKI Vår ref.: TPS/HJOHAN Deres ref.: Arknr.: GNR 137/308 - L42 Dato: 24.01.2012 Jnr.: 11/1445-5 1348/12 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT iht. plan-

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Leif Grimsrud AS Svinesundsveien 334 1788 HALDEN Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 6/110 - L40 Dato: 31.08.2016 Jnr.: 16/884-11 30979/16 Det vises til søknad mottatt her den 11.04.2016 samt

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/64 - Dato: Jnr.: 13/ /13

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/64 - Dato: Jnr.: 13/ /13 Jean Linda Kristoffersen Langårdsveien 21 1404 SIGGERUD Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/64 - Dato: 18.02.2013 Jnr.: 13/255-3 974/13 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2 Jane Bentzen Siggerudveien 1345 1404 Siggerud Vår ref.: TPS/HJOHAN Deres ref.: Arknr.: GNR 104/113 - L40 Dato: 20.10.2014 Jnr.: 14/1666-18 23395/14 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-2 Svein Opsahl Etterstadsletta 120 0659 OSLO Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/103 - L42 Dato: 19.06.2012 Jnr.: 10/133-25 8996/12 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/52 - Dato: 31.07.2013 Jnr.: 13/271-8 12836/13

Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/52 - Dato: 31.07.2013 Jnr.: 13/271-8 12836/13 Arve Bergland Rosenholmveien 11 1252 Oslo Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/52 - Dato: 31.07.2013 Jnr.: 13/271-8 12836/13 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan-

Detaljer

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 96/6 - Dato: Jnr.: 14/ /16. TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 20-3

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 96/6 - Dato: Jnr.: 14/ /16. TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 20-3 Norsk Landbruksrådgiving Innlandet Høyvangvegen 40 2322 RIDABU Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 96/6 - Dato: 04.05.2016 Jnr.: 14/3699-5 16121/16 TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/98 - Dato: Jnr.: 17/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/98 - Dato: Jnr.: 17/ /17 Kjetil Heimsæter Kristians vei 24 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/98 - Dato: 07.09.2017 Jnr.: 17/3681-9 39854/17 TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 103/41 - L40 Dato: Jnr.: 14/ /14

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 103/41 - L40 Dato: Jnr.: 14/ /14 Byggmester Evensen as Kollerøysveien 25a 1400 SKI Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 103/41 - L40 Dato: 24.09.2014 Jnr.: 14/1916-7 21634/14 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - L42 Dato: Jnr.: 11/ /11

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - L42 Dato: Jnr.: 11/ /11 Byggmester Evensen AS Kollerøysveien 25 A 1400 SKI Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 101/18 - L42 Dato: 19.08.2011 Jnr.: 11/1390-8 13846/11 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/69 - Dato: Jnr.: 13/ /13

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/69 - Dato: Jnr.: 13/ /13 Nydesign AS v/karoline Ramstad Løvenskiolds vei 16 B 1358 JAR Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/69 - Dato: 20.02.2013 Jnr.: 13/256-2 1172/13 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 132/20 Dato: 30.03.2015 Jnr.: 15/276-2

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 132/20 Dato: 30.03.2015 Jnr.: 15/276-2 Asplan Viak AS Vestre Strandgate 27 4611 KRISTIANSAND S Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 132/20 Dato: 30.03.2015 Jnr.: 15/276-2 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven kap

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-1 Byggmester Evensen as Kollerøysveien 25a 1400 SKI Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 92/11 - Dato: 22.10.2014 Jnr.: 14/1836-8 23876/14 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/54 - Dato: Jnr.: 12/ /12

Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/54 - Dato: Jnr.: 12/ /12 Willy Tangen Boks 124 2101 SKARNES Vår ref.: TPS/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 102/54 - Dato: 25.09.2012 Jnr.: 12/1336-8 16591/12 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE etter markaloven 15 og plan- og bygningsloven

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan- og bygningsloven kap. 19 og 20-3

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan- og bygningsloven kap. 19 og 20-3 BYGGMESTER EVENSEN AS v/ Øystein Ottesen Kollerøyveien 25 A 1400 SKI Vår ref.: KIM/BUDNEL Deres ref.: Arknr.: GNR 94/10 - L40 Dato: 01.07.2016 Jnr.: 16/975-12 24723/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: 24.07.2012 Jnr.: 12/1134-8 13488/12

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: 24.07.2012 Jnr.: 12/1134-8 13488/12 Kjell Tore Rydningen Skremmaveien2 1400 SKI Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 92/29 - Dato: 24.07.2012 Jnr.: 12/1134-8 13488/12 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven 15 og plan-

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/5 - Dato: 19.09.2013 Jnr.: 13/2265-10 15979/13

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/5 - Dato: 19.09.2013 Jnr.: 13/2265-10 15979/13 Indre Østfold Bygg AS Vidaråsveien 3 1820 SPYDEBERG Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 104/5 - Dato: 19.09.2013 Jnr.: 13/2265-10 15979/13 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markalovens

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 Ben Ivar Engebretsen Enebakkveien 618 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/77 - Dato: 12.01.2016 Jnr.: 15/2281-12 524/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/9 - L42 Dato: Jnr.: 09/ /10

Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/9 - L42 Dato: Jnr.: 09/ /10 SKI KOMMUNE SAMFUNN Mathisen Bygg & Anleggtjenester A/S Skjebergveien 184 1743 KLAVESTADHAUGEN Vår ref.: TPS/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 101/9 - L42 Dato: 06.04.2010 Jnr.: 09/1684-14 4835/10 DISPENSASJON

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: Jnr.: 17/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: Jnr.: 17/ /17 Elektrovakuum AS Postboks 1058 1787 BERG I ØSTFOLD Att: Lisa Magnor Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: 06.09.2017 Jnr.: 17/1237-6 39750/17 AVLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON OG AVSLAG

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: Jnr.: 17/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: Jnr.: 17/ /17 Elektrovakuum AS postboks 1058 1787 BERG I ØSTFOLD Att: Lisa Magnor Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 134/41 - Dato: 28.03.2017 Jnr.: 17/1237-2 13052/17 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON, DELVIS

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Kim Hindahl Bindingsveien 192 1404 SIGGERUD Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 102/26 - Dato: 16.12.2016 Jnr.: 13/3231-13 44597/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 Carl Henrik Ellingstad og Jeanette Skarstein Kirkeveien 20B 1400 SKI Vår ref.: KIM/BUDNEL Deres ref.: Arknr.: GNR 134/33 - Dato: 28.09.2016 Jnr.: 14/3416-11 29410/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: N64 - N64 Dato: Jnr.: 17/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: N64 - N64 Dato: Jnr.: 17/ /17 Telenor Norge AS Ytrebygdsveien 252 5258 BLOMSTERDALEN Att: Magnar Greve Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: N64 - N64 Dato: 24.11.2017 Jnr.: 17/4386-12 52333/17 DISPENSASJON FRA MARKALOVEN FOR UTLEGGING

Detaljer

Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 92/6 - Dato: Jnr.: 16/ /17

Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 92/6 - Dato: Jnr.: 16/ /17 Frank Kalfoss Seljeveien 11 1430 ÅS Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 92/6 - Dato: 26.04.2017 Jnr.: 16/3687-13 19701/17 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven kap 19 og

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Sign Consult Norway AS Industriveien 9 2069 Jessheim Att: Merete Roland Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: L40 - L40 Dato: 13.06.2016 Jnr.: 16/617-12 21517/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/98 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /17

Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/98 - L40 Dato: Jnr.: 16/ /17 Preg Skilt og Design AS Halvorsensvei 34 1365 BLOMMENHOLM Att: Knut Ove Messel Vår ref.: KIM/NYGELI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/98 - L40 Dato: 01.03.2017 Jnr.: 16/2116-9 3259/17 Det vises til søknad mottatt

Detaljer

Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/211 - Dato: Jnr.: 16/ /16

Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/211 - Dato: Jnr.: 16/ /16 Siv. Ing. Giert Aasheim AS Hubroveien 4 1357 BEKKESTUA Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 137/211 - Dato: 02.01.2017 Jnr.: 16/3037-15 46263/16 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven kap 19 og 20-3 jf. 21-2, 5. ledd

DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven kap 19 og 20-3 jf. 21-2, 5. ledd Vigvam Arkitekter og entreprise Pb 4015 3005 Drammen Vår ref.: TPS/HAFSHI Deres ref.: Arknr.: GNR 107/32 - L40 Dato: 10.10.2016 Jnr.: 16/1013-29 36085/16 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

DISPENSASJON etter plan- og bygningsloven kap 19. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for hugst i hensynssone Dalsbekken, gnr. 129/bnr. 348 m.fl.

DISPENSASJON etter plan- og bygningsloven kap 19. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for hugst i hensynssone Dalsbekken, gnr. 129/bnr. 348 m.fl. Sweco Norge AS Jernbaneveien 5-7 1400 SKI Vår ref.: KIM/MOLKJE Deres ref.: Arknr.: GNR 129/348 - Dato: 06.12.2016 Jnr.: 15/4531-28 43852/16 DISPENSASJON etter plan- og bygningsloven kap 19 Det vises til

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vår ref.: TPS/ENGPÅL Deres ref.: Arknr.: GNR 129/511 - Dato: Jnr.: 09/ /09

Vår ref.: TPS/ENGPÅL Deres ref.: Arknr.: GNR 129/511 - Dato: Jnr.: 09/ /09 SKI KOMMUNE SAMFUNN Kristiansen & Selmer-Olsen Strandgaten 32 4400 FLEKKEFJORD Vår ref.: TPS/ENGPÅL Deres ref.: Arknr.: GNR 129/511 - Dato: 17.12.2009 Jnr.: 09/850-9 19894/09 DISPENSASJON OG RAMMETILLATELSE

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE

SAKSFREMLEGG GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 159 BNR 10 - LAKSAVEIEN 74 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - CAMPINGVOGN OG DUKKESTUE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Brev om mulig ulovlighet 19.3.15 2 Fra Heidi

Detaljer

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader.

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader. Dato:29.06.2015 Vår ref.: KARASP 14/6185-8 Arkivkode: HEIGB 202/1/31 Løpenum: 15/13079 Deres ref: Terje Storhaug Peder Holters vei 41A 1168 OSLO PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Etter pbl

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 127/1 - Dato: Jnr.: 11/ /11

Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 127/1 - Dato: Jnr.: 11/ /11 IEC-HUS Norge AS Stokkeveien 55 3160 Stokke Vår ref.: TPS/STETOR Deres ref.: Arknr.: GNR 127/1 - Dato: 16.03.2011 Jnr.: 11/548-2 4328/11 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter plan- og bygningsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Olav Stamnes Dalefjerdingen 610 Deres ref.: Vår ref.: 2016/391/ELISOR Arkivkode: 68/9 Dato: 09.06.2016 Delegert behandling av sak D 145/16

Detaljer

GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE AV TILLEGGSAREAL FOR GBNR 144/119 OG 144/163 - VESTSIDEVEIEN 66

GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE AV TILLEGGSAREAL FOR GBNR 144/119 OG 144/163 - VESTSIDEVEIEN 66 Sande kommune Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 22.03.2015 15/104-6 GBNR - 144/31 Joachim Lie Brasøy Vammenveien 4 3071 SANDE I VESTFOLD GBNR 144/31 - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK - SØKNAD OM OPPRETTELSE

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 LINK arkitekter Bergen AS Postboks 4121 Dreggen 5835 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200711432/15 NYBY-5210 19.03.2009 GERS RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 2013 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL LUNNER KOMMUNE Hans-Eriks Bygg AS Rækstadguta 17 2760 Brandbu Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1.

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer