Konklusjoner. Notat. Kostnader ved universell utforming av bygg Side 1. Vista Utredning AS, Finn Aslaksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konklusjoner. Notat. Kostnader ved universell utforming av bygg Side 1. Vista Utredning AS, Finn Aslaksen"

Transkript

1 Kostnader ved universell utforming av bygg Side 1 Notat Fra Vista Utredning AS, Finn Aslaksen Tema Kostnader ved universell utforming av bygg alternativ beregning Dato 21. november 2006 Konklusjoner Kostnadene ved å innføre et krav til universell utforming for eksisterende bygg slik det er definert i NOU 2005:8 (Syse-utvalget) er drøftet i dette notatet. Utredningen fra Syse-utvalget danner grunnlag for forslag om en ny lov mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. I et vedlegg til denne NOU en er kostnadene for å oppnå universell utforming i publikumsarealene i eksisterende bygg og nybygg beregnet til milliarder kroner avhengig av hvor stor andel av yrkesbyggene som faktisk vil omfattes av den foreslåtte loven. Det høyeste tallet på 80 milliarder ser ut til å ha festet seg i debatten. Tallet er nåverdien av kostnader i en periode på 12 år for å få alle eksisterende bygg opp til ønsket standard og å sette krav om universell utforming ved nybygging. Tallene i rapporten fra Syse-utvalget er basert på beregninger fra Australia. I Norge er det i gjennomført en undersøkelse av hele Statsbyggs bygningsmasse. Denne kan gi et bedre grunnlag for å vurdere kostnadene for eksisterende bygg. I dette notatet har jeg gjennomført en alternativ beregning ved å sette inn erfaringstallene fra Statsbygg for eksisterende bygg, og gjort en egen vurdering av mulige ekstrakostnader ved nybygg. Jeg vil understreke at jeg bare har sett på kostnadssiden. Innføring av universell utforming gir også samfunnsmessige gevinster som kan være betydelige, men som jeg ikke har tatt med her. Kostnadstallene når en legger til grunn høyeste anslag for hvor stor andel av yrkesbyggene som vil bli omfattet er vist i tabellen nedenfor. Syse-utvalget Alt.beregning Merkostnad nybygg 8,3 0,6 Merkostnad ombygging 21,2 6,7 Tap i arealeffektivitet nybygg 3,0 0,4 Tapt arealeffektivitet eksisterende bygg 39,1 4,9 Avskrivninger 9,0 1,6 Totalt 80,5 14,2 Årskostnad 4,0 0,7 Dersom man bare skulle la loven omfatte nye bygg, anslår jeg ekstrakostnaden til 1 milliard for perioden på 12 år. Tilsvarende tall fra Syse-utvalget er 13 milliarder. Tillegget for også å inkludere eksisterende bygg er i høyeste alternativ i utvalgsrapporten på 67 milliarder kroner. I de alternative beregningene er tallet ca 13 milliarder. For nybygg skyldes forskjellen at tillegget for å oppnå universell utforming i forhold til dagens krav er vurdert som mye mindre enn i utvalgsrapporten, og at også arealtillegget er vurdert som mindre. For eksisterende bygg er det satt inn Statsbyggs tall på 220 kroner pr m 2 i stedet for ca 700 som er brukt i utvalgsrapporten, samt at tapet i arealeffektivitet er anslått til 0,5 prosent og ikke 4 prosent. Det sistnevnte bidrar i utvalgets rapport alene til ca halvparten av kostnadene.

2 Kostnader ved universell utforming av bygg Side 2 I utvalgets rapport er det lagt til grunn at krav til universell utforming i eksisterende bygg vil øke samlede kostnader til vedlikehold/utbedringer med 14 prosent, mens tallene i den alternative beregningen tilsvarer 2 prosent. Ikke alt dette skyldes en eventuell ny lov. For eksisterende bygg vil nemlig gjeldende krav til nybygging komme inn også ved hovedombygging, som det vil være et visst omfang av, samt at den allerede vedtatte loven om å legge vekt på universell utforming ved offentlig innkjøp også vil bidra til utbedringer. Forutsetningen for at de alternative beregningene for eksisterende bygg skal være riktige, er at Statsbyggs bygningsmasse er representativ for hele den bygningsmasse et eventuelt lovforslag vil omfatte. Statsbyggs bygningsmasse er svært uensartet, og det antas at denne er representativ for en så stor del av samlet bygningsmasse at denne forutsetningen er holdbar for beregning av en samlet kostnad. Det er imidlertid grunn til å tro at en mindre del av bygningsmassen som vil bli omfattet av en eventuell ny lov, i første rekke mindre butikker og restauranter, kan ha vesentlig høyere kostnader til utbedring. Dette vil neppe påvirke de samlede kostnader vesentlig, men betyr at en bør se spesielt på problemene disse vil møte, og søke å finne løsninger som ikke medfører urimelige kostnader for disse. Innledning Det har lenge vært diskutert hvilke kostnader som vil være knyttet til å innføre krav til universell utforming på ulike områder. Forslaget om å innføre en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov (Syseutvalget, NOU 2005:8) har aktualisert disse problemstillingene. Jeg har i ulike diskusjoner hevdet at kostnadene på flere områder kan være overvurdert og i begynnelsen av oktober endte en slik samtale med at jeg skrev et lite foreløpig notat om kostnadene knyttet til krav til universell utforming for publikumsbygg. Hovedtrekkene har vært gjengitt i pressen. Dette notatet er en noe bearbeidet utgave av det nevnte foreløpige notatet. Det er basert på foreliggende undersøkelser og egen erfaring og jeg har forsøkt å kople informasjon fra ulike kilder etter beste evne. Jeg har altså ikke gjennomført egne nye undersøkelser. Statsbyggs tall er kjent ved at de er presentert på en del seminarer det siste året. Jeg har kunnskap om dette arbeidet ved at jeg har vært rådgiver for Statsbygg i å legge opp dette arbeidet. Kostnadene knyttet til å innføre krav til universell utforming for publikumsbygg ble vurdert som et ledd i Syse-utvalgets arbeid. Rapporten er gjengitt som vedlegg til utvalgsrapporten. Rapporten som er skrevet av ECON Analyse AS viser anslag fra 16 til 80 milliarder kroner (nåverdi) avhengig av hvilke forutsetninger man legger til grunn når det gjelder hvor stor andel av yrkesbyggene 1 som vil bli omfattet av et nytt lovforslag. Det er usikkerhet om hvilke av forutsetningene som er mest relevante. Utvalget har imidlertid i sin vurdering lagt til grunn at kostnadene kan komme opp i det høyeste anslaget, selv om det også sies at et anslag på halvparten kan være relevant. Tallet på 80 milliarder har på mange måter festet seg og vært brukt i debatten om det foreslåtte lovforslaget. Statsbygg har nylig gjennomført en undersøkelse av tilgjengelighet og utbedringsbehov for å oppnå universell utforming i egen bygningsmasse. Statsbygg har også gjennomført en tilsvarende undersøkelse for landets universiteter. 1 I statistikken er det tall for yrkesbygg som omfatter både publikumsbygg og andre yrkesbygg. Det er ikke tall for fordelingen, og det er derfor man må gjøre anslag på hvor mye som egentlig er publikumsbygg siden loven bare er foreslått å gjelde for disse.

3 Kostnader ved universell utforming av bygg Side 3 Til sammen omfatter disse arbeidene omkring 3 millioner m 2 og er dermed en gjennomgang av utbedringsbehov i stor skala. Dette gjør disse undersøkelsene unik i norsk sammenheng, og etter det jeg kjenner til også i europeisk sammenheng. En har derfor fått et nytt og mye bedre grunnlag for å kunne vurdere kostnader ved å innføre krav til universell utforming. Disse undersøkelsene var ikke ferdige da ECON utarbeidet sin rapport, og selskapet hadde derfor ikke tilgang til disse. I dette notatet har jeg sett på hvordan man kan kombinere ECON s helhetlige og ryddige beregning med ny kunnskap fra norske undersøkelser av eksisterende bygg. Jeg har også drøftet mulige tillegg på grunn av krav til universell utforming ved nybygging. Eksisterende bygg Beregningene i vedlegg til NOU 2005:8 (Syse-utvalget) Forslaget fra Syse-utvalget omfatter bare publikumsfunksjonene i yrkesbygg. Det finnes ikke data for hvor stor andel publikumsdelen utgjør av samlet bygningsmasse med yrkesbygg. Det er derfor gjort alternative beregninger hvor antatt andel av yrkesbyggene som berøres, er beregnet for 50 prosent andel, 25 prosent andel og 10 prosent andel. Utvalget har lagt til grunn 50 prosent, men pekt på at også beregningen for 25 prosent kan være relevant. Det er totalt ca 80 millioner m 2 yrkesbygg her i landet, hvorav det forutsettes at 40 millioner m 2 vil omfattes av den foreslåtte loven i det høyeste anslaget. Det er forutsatt en overgangsperiode på 12 år før alle eksisterende bygg skal være utbedret i henhold til kravet i loven. Det er lagt til grunn investeringer jevnt fordelt over perioden, og investeringene er omregnet til nåverdi med en diskonteringsfaktor på 6 %. Beregningene er basert på kostnadsberegninger for tenkte bygg i Australia utført i en tilsvarende problemstilling. ECON har beregnet merkostnadene til ombygging til 21,2 milliarder kroner i høyeste alternativ. Dette er basert på at tillegget i utbedringer som blir foretatt blir på 14 % og at halvparten av disse i tillegg må forskyves 10 år fram i tid for å bli utbedret innenfor overgangsperioden på 12 år fra loven vedtas. Denne kostnaden tilsvarer en kvadratmeterpris på 700 kroner i gjennomsnitt for tiltakene. Det er forutsatt at arealeffektiviteten reduseres med 4 %. Det vil si at de endringer i utforming og nye innretninger som kravet til universell utforming vil utløse, vil medføre et arealtap på 4 prosent av totalarealet. Det er forutsatt at dette må erstattes med nye arealer til markedspris. Dette utgjør 39,1 milliarder kroner. Det vil si at arealkostnadene er nesten det dobbelte av kostnadene til selve tiltakene. Til sammen betyr dette at oppgradering etter høyeste alternativ er beregnet til 60 milliarder kroner. Det vil si dersom så mye som halvparten av yrkesbyggene vil bli omfattet av kravet. De andre alternativene med 25 prosent og 10 prosent gir tilsvarende lavere tall. Det er bare anslaget for denne andelen av yrkesbyggene totalt som er variert i beregningene. Det vil si at det ikke er gjort alternative beregninger for å trekke inn usikkerhet i kvadratmeterpris eller arealtap. Utgangspunkt for en alternativ beregning Det er i utgangspunktet tre forutsetninger som er sentrale i beregningene: 1) Hvor stor andel av yrkesbyggene som vil bli omfattet av kravet til universell utforming.

4 Kostnader ved universell utforming av bygg Side 4 2) Hvilken kvadratmeterpris tiltakene vil tilsvare (når kostnadene fordeles på antall kvadratmeter som berøres dvs på publikumsdelen av byggene. 3) Hvor stort arealtapet vil være. Når man skal se på konsekvensene av en eventuell ny lov bør man ikke vurdere direkte i forhold til situasjonen slik den er i dag, men i forhold til hva som ville skje med byggene dersom man ikke vedtar en ny lov. Det vil si at bare de rammer som allerede finnes eller er vedtatt påvirker utviklingen. Det kan her være relevant å trekke inn virkningen av den vedtatte loven om offentlig innkjøp. Selv om denne i første rekke vil påvirke kravene til nybygging som betales av offentlige midler, vil den også påvirke hva offentlige myndigheter kan leie av lokaler, og trolig øke takten i ombygging av eksisterende bygg for å tilfredsstille nye krav. Dette påvirker ikke utbedringskostnadene samlet om man vurderer disse i forhold til dagens situasjon, men det har betydning for hvor stor andel av tiltakene som vil være en konsekvens av å ta med krav til universell utforming i den nye diskriminerings- og likestillingsloven, og hvor mye som ville ha skjedd uansett. Arbeidet som Statsbygg har utført, gir støtte til å drøfte forutsetningene i punkt 2) og 3) foran. Hvor relevante resultatene fra Statsbygg er, vil være avhengig av hvor representativ den undersøkte bygningsmassen er for den totale bygningsmasse som berøres. Statsbygg registrerte store deler av sin bygningsmasse i I alt ble 1,6 millioner m 2 og over 500 bygg registrert og tiltak ble vurdert. En slike stor bygningsmasse ble undersøkt på landets universiteter. Det ble vurdert kostnader for å bringe tilgjengeligheten opp til dagens krav ved nybygging, og til universell utforming standard hvor det ble lagt inn høyere krav blant annet basert på forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner 2. I denne standarden ligger det også oppgradering av arbeidsplasser som går lenger enn dagens forskrift. Kostnader i Statsbyggs beregninger Utbedringer Kostnadene ble beregnet til ca 220 millioner kroner for å bringe bygningene opp til krav etter dagens byggeforskrift, og ca 350 millioner kroner for universell utforming i Statsbyggs bygningsmasse. Helt umulige tiltak, ble ikke tatt med. Er det helt umulig å oppnå universell utforming i praksis, vil man heller forsøke å flytte virksomheten, så denne forutsetningen er nok reell i praksis. Dette gir 220 kroner pr m 2 for å bringe bygningene opp til en universell utforming standard. Merverdiavgift kommer i tillegg (kan trekkes fra hos en del av aktørene). Dette omfatter også universell utforming av arbeidsplasser hvor gapet mellom dagens situasjon og en framtidig ideell situasjon trolig er større. Ved å bruke dette tallet for publikumsdelen av bygg tar man derfor trolig godt i. Beregningene er basert på at utbedringer gjennomføres som egne tiltak for å oppnå universell utforming. Dersom tiltakene inkluderes i annet vedlikehold, kan de bli betydelig billigere. Det er det man gjør i praksis. Man bruker registreringene og forslagene som en planberedskap, og slår til når annet vedlikehold skal utføres, ny 2 Universell utforming er ikke en standard. Det er funksjonskrav knyttet til tilgjengelighet og brukbarhet for alle på en likestilt måte, i så stor utstrekning som mulig. Dvs at det ligger er stor grad av vurdering i definisjonen. I arbeidet i Statsbygg er universell utforming standard brukt om krav som går noe lenger enn byggeforskriftens minstekrav, for å gi god kvalitet for alle på en likestilt måte. Det kan sammenliknes med nivå 1 og nivå 2 som er brukt i Tilgjengelighetsmalen fra Delta-senteret.

5 Kostnader ved universell utforming av bygg Side 5 leietaker skal inn osv. På den andre siden kan uforutsette utgifter dukke opp. Tallene er derfor ikke korrigert for disse forholdene. Statsbygg har i tillegg nå også utført tilsvarende beregninger for universitetene. Dette er en nesten lik stor bygningsmasse. Hovedtrekkene er de samme, men utbedringskostnaden per kvadratmeter er ca 10 prosent lavere. Tapt arealeffektivitet I beregningene for Syse-utvalget er det lagt til grunn at tiltakene vil medføre et tap i arealeffektivitet på 4 prosent. I rapportene med forslag til tiltak i Statsbygg, er kostnader til arealerstatninger ikke tatt med fordi man ikke har vurdert tiltakene som så plasskrevende at dette er relevant. Det er ikke for noen av bygningene foreslått tiltak i form av erstatningsareal. Blant tiltakene er det imidlertid også foreslått tiltak som vil kreve noe ekstra areal. I første rekke gjelder dette heiser og toaletter. Ramper, som kanskje er den mest arealkrevende formen for tiltak for å øke tilgjengeligheten, er i første rekke aktuelle utendørs, og påvirker dermed ikke denne vurderingen av arealtap som må erstattes. I de fleste bygningene er det heis fra før. Det er også toaletter. Mange av disse har mangler, men disse er i første rekke knyttet til innredning, og ikke til størrelse. Der hvor man må etablere en ny heis pluss ett ekstra toalett kan dette omfatte ca 10 m 2 pr etasje. Det vil si at i en etasje på 150 m 2 vil dette utgjøre 7 prosent. Når det gjelder toalett vil man som regel ikke bygge noe helt nytt, men omgjøre et eksisterende, og da er arealbehovet vesentlig mindre. Siden disse tiltakene bare vil være aktuelle i et lite mindretall av bygningene, vil effekten samlet bli liten. Det er likevel riktig at man i en teoretisk beregning bør legge inn en slik faktor, men tallet man anvender, må i så fall baseres på erfaring. Jeg tror at selv 0,5 % ville være høyt, siden det er så få bygg dette kommer til anvendelse, men har brukt dette tallet. Da blir nåverdien av arealtapet 4,9 milliarder, og ikke 39,1 som i beregningene for Syse-utvalget. Dette tallet er imidlertid teoretisk ved at det forutsettes at alt arealtap før eller senere vil resultere i økte behov for leieareal med tilsvarende størrelse. Vurdering Dersom en setter inn Statsbyggs tall med de anslagene for arealtap som er angitt foran, får en følgende tall. Syse-utvalget Alternativ beregning Utbedring av bygg 21,2 6,7 Tapt arealeffektivitet 39,1 4,9 Sum 60,3 11,6 For eksisterende bygg var det forutsatt at kostnadene til å møte kravene til universell utforming ville utgjøre 12 prosent av samlede kostnader til utbedring og vedlikehold. De nye tallene utgjør ca 1/5 av dette, og dermed ca 2,4 prosent av samlede utbedringskostnader. Tallene for utbedring av eksisterende bygg omfatter all utbedring ut fra dagens tilstand. En del av de framtidige utbedringer vil komme til å bli gjennomført uansett, og dermed vil bare en andel av summene ovenfor være konsekvenser av den eventuelle nye loven. Det skyldes at en del av ombyggingene vil være hovedombygginger og dermed fanges opp av kravene ved nybygging. I noen tilfeller vil det også skje oppgradering i tilknytning til mindre ombygginger fordi eieren ønsker det, slik det er tilfelle for eksempel i Statsbygg. Ny lov om offentlige anskaffelser kan også bidra til at en del private tilbydere finner det hensiktsmessig å oppgradere standarden. Det kan gjelde utleiere av kontorlokaler og overnattings- og serveringsbedrifter som tilbyr kurs- og konferanselokaler til offentlige etater.

6 Kostnader ved universell utforming av bygg Side 6 Bygningsmassen som er med i Statsbyggs undersøkelser, er svært uensartet både i størrelse og alder, og antas i hovedsak å være representativ for resten av bygningsmassen. Det kan imidlertid ikke utelukkes at enkelte typer bygg og enkelte bransjer, kan få høyere kostnader samt en del av hotellene. I første rekke tenkes det her på mindre butikker og restauranter. Slike bygg er ikke med i Statsbyggs undersøkelse. Disse vil i liten grad påvirke kostnadene samlet, siden de utgjør en ganske liten del av samlet bygningsmasse (trolig mindre enn 5 prosent), men kostnadene knyttet til utbedring av bygg i disse gruppene kan representere et problem for de virksomhetene som blir berørt, og bør vurderes spesielt når en skal vurdere et eventuelt lovforslag. Nye bygg Syse-utvalget ECON har lagt til grunn at byggekostnadene øker med 4 prosent og at arealeffektiviteten reduseres med 1,7 prosent. Totalt gir dette 8,3 milliarder i økte byggekostnader og 3,0 milliarder i kostnader pga økt areal. Vurdering På bakgrunn av at de mest kostnadskrevende tiltakene for universell utforming i hovedsak ligger inne i dagens lovgivning, er det vanskelig å forstå at hver utbygging i gjennomsnitt skal bli 4 prosent dyrere. Det er riktignok en del krav, særlig knyttet til synshemmede som er formulert som generelle funksjonskrav og hvor det i dagens praksis er dårlig oppfølging. I hvilken grad man følger krav eller ikke er imidlertid en annen problemstilling. En annen ting er at selv om dette skulle betraktes som nye krav, ville de representere en svært liten ekstrakostnad dersom de ivaretas fra starten av i en byggeprosess. De tiltak det er snakk om, er knyttet til lysforhold, kontraster, ledelinjer og brukbarhet av heiser, men disse dekkes av det generelle kravet til tilgjengelighet og brukbarhet for orienteringshemmede i dagens forskrift. Ett krav som vil komme i tillegg til dagens krav, er at alle likeverdige innganger skal være tilgjengelige. I dag er det nok at èn inngang er tilgjengelig for alle. Videre vil det helt åpenbart bli krav om ett tilgjengelig toalett i hver etasje (eller mer presist: der hvor det er andre toaletter) når en gjennom å trekke inn universell utforming får større vekt på ikke-diskriminering og likestilling i bruk. Kravet til innganger vil i hovedsak være aktuelt for kjøpesentre. I kontorbygg har man i hovedsak én inngang på grunn av sikkerhetskrav. Jeg har inntrykk av at man også i dag gjør likeverdige innganger tilgjengelige i de typer bygg hvor dette er aktuelt. De krav som vil komme i tillegg til de man har i dagens byggeforskrift vil ut fra dette bare være aktuelle for en mindre del av nybyggingen, og de er ikke særlig kostnadskrevende. Jeg har lagt inn et tillegg på 0,3 prosent i den alternative beregningen. Dette er ut fra ovenstående resonnement trolig i høyeste laget. Av de tilleggene som er omtalt over, er det bare eventuelle økte krav til tilgjengelige toaletter som kan utløse økte arealbehov. Krav til heiser er til stede også i dagens forskrift når det gjelder publikumsdelen av bygg. I den alternative beregningen har jeg satt inn 0,2 prosent tillegg for tapt arealeffektivitet. Dette antas å være i riktig størrelsesorden. Til sammen antas derfor tillegget for universell utforming ved nybygging å være maksimalt 0,5 prosent. Det vil si under 10 prosent av beregningene som ble brukt i Syse-utvalget.

7 Kostnader ved universell utforming av bygg Side 7 Også når det gjelder nybygg er det en utvikling i retning av mer universell utforming også om man ikke innfører en ny lov. I tillegg til ny lov om offentlig innkjøp er det krav til universell utforming i forslaget til byggeforskrift som er til høring, og krav til universell utforming er allerede tatt inn i ny lov om høgskoler. Tilleggskostnadene ved at ta med nybygging i den nye likestillingsloven kan dermed være mindre enn beregningene foran indikerer. Oppsummering I beregningene for Syse-utvalget er kostnadene bestemt av følgende forhold: 1. Tilleggskostnader og arealtap for nybygging 2. Tilleggskostnader og arealtap for oppgradering av eksisterende bygg 3. Hvor stor andel av yrkesbyggene som vil omfattes av et krav om universell utforming i publikumsbygg. Det er bare punkt 3 som er variert i beregningene, ved at det er gjort beregninger for 10, 25 og 50 prosent andel. I dette notatet har jeg ikke hatt grunnlag for å drøfte disse forutsetningene, og jeg har lagt høyeste forutsetning til grunn. Jeg har drøftet forutsetningene i punkt 1 og 2, noe som ikke er gjort i beregningene for utvalget (hvis man ikke kan si at disse er indirekte tatt med ved å variere andelen som blir berørt). Jeg har drøftet nybygging ut fra et rent resonnement om hvilke nye krav som kan bli aktuelle, mens kostnadene til oppgradering av eksisterende bygg, som utgjør 75 prosent av totale kostnader, er drøftet på grunnlag av beregninger av en stor bygningsmasse hos Statsbygg Ved å bruke de tallene som er anslått foran, får man følgende beregning. Syse-utvalget Alt.beregning Merkostnad nybygg 8,3 0,6 Merkostnad ombygging 21,2 6,7 Tapt arealeffektivitet nybygg 3,0 0,4 Tapt arealeffektivitet eksisterende bygg 39,1 4,9 Avskrivninger 9,0 1,6 Totalt 80,5 14,2 Årskostnad 4,0 0,7 Mine alternative beregninger gir kostnader som er ca 10 prosent av de tidligere anslagene for nybygg, og ca 18 prosent av anslagene for eksisterende bygg. Samlet sett betyr altså dette at kostnadene ved å sette krav til universell utforming i publikumsbygg kan være langt lavere enn tidligere antatt. Det er her antydet 14 milliarder i forhold til 80 milliarder. Det må imidlertid legges til at dette er basert på det høyeste anslaget for andel av yrkesbyggene og at denne andelen kan være lavere. Det bør også legges til at en del av utbedringene vil bli gjennomført uansett som følge av allerede gjeldende eller vedtatt regelverk. For eksisterende bygg er beregningene basert på at Statsbyggs eiendomsmasse er representativ. Denne er svært variert, og trolig representativ for andre offentlige bygg. For private publikumsbygg antas en stor del av bygningsmassen av kjøpesentre, butikker og overnattingsbedrifter å ha relativt god tilgjengelighet og små utbedringskostnader. Kjøpesentre og større butikker har trinnfri adkomst, hoteller har heis osv. En kan imidlertid anta at en mindre del av butikkene og kanskje en betydelig del av serveringstilbudene, samt en del overnattingsbedrifter, kan ha et større utbedringsbehov.

8 Kostnader ved universell utforming av bygg Side 8 Selv om disse skulle ha betydelig større utbedringsbehov utgjør de ikke stor nok andel av den totale bygningsmassen til at de samlede beregninger blir vesentlig påvirket. Hele denne sektoren utgjør 5 10 prosent av arealene med publikumsbygg. For en mindre del av de enkelte virksomhetene kan det imidlertid tenkes at krav til universell utforming vil medføre kostnader som er langt høyere enn de relativt beskjedne gjennomsnittlige kostnadene. Man vil derfor ha en utfordring knyttet til å sikre at disse ikke rammes urimelig hardt av et eventuelt krav til universell utforming for eksisterende bygg. Samtidig må ikke problemer for et lite mindretall hindre gjennomføring av krav som samlet sett kan være rimelige og hvor kostnadene samlet sett vil være overkommelige. Dette taler for at man for å få et godt grunnlag for å innføre en ny lov, bør søke å differensiere beregningene for ulike typer bygg. En fornuftig inndeling i typer av virksomheter og bygg, og beregning av kostnader for hver av gruppene, vil være svært viktig i det videre arbeidet med å få på plass et best mulig grunnlag for de vurderingene man må gjennomføre før en gjennomfører en ny lov.

Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1. Notat. Sammendrag

Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1. Notat. Sammendrag Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Side 1 Notat Tema Vurdering av heiser i Sandakerveien 74 Til Fra OKK Entreprenør AS, v/frode R. Sørensen Vista Utredning AS v/finn Aslaksen og Edel Heggem Sammendrag

Detaljer

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse:

Høgskole Harstad. Havnegata 9 9405 Harstad. Kompleksnr. 1026. Bygg nummer: 10771. Rapportdato: 27. oktober 2015. 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Rapportdato: 27. oktober 2015 Kompleksnr. 1026 Bygg nummer: 10771 Areal: Sum tiltak: Satsingsår: 318,4 m 2 Kompleksnavn: Adresse: Høgskole Harstad Havnegata 9 9405 Harstad Oslo, 27. oktober 2015 VISTA

Detaljer

Kiss Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti

Kiss Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2151-14- 20.02.2013 Kiss Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti Virksomheten som hadde to trappetrinn, og fleire trapper rett innenfor inngangen

Detaljer

Virksomhet i Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti

Virksomhet i Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti Tor Odberg Hansen torodhan@online.no Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2124-12- MBA 18.02.2013 Virksomhet i Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti Inngangspartiet var ikke universelt

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering på grunn av generell tilgjengelighet Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 20. april 2009

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gammel vin på ny flaske, eller?????

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gammel vin på ny flaske, eller????? Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Gammel vin på ny flaske, eller????? Status funksjonshemmede - Forsterkede skoler Holdninger Institusjonslignende boliger 55% av funksjonshemmede er ikke sysselsatt,

Detaljer

Bygg og uteområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012. Direktoratet for byggkvalitet

Bygg og uteområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012. Direktoratet for byggkvalitet Bygg og uteområder Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland Leikanger 24. oktober 2012 Modulens innhold Introvideo - 1:39 Gjennomgang av modulen Introduksjon Brukbarhet for alle Publikumsbygg og arbeidsbygninger

Detaljer

1 2 3 4 5 6 To-delt: Til forskjell fra annen norsk diskrimineringslovgivning inneholder DTL et to-delt diskrimineringsvern. 1) For det første inneholder loven et forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10.

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak. NKF «Jobb smartere» 23.10. UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN NKF «Jobb smartere» 23.10.14 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder Hva er universell utforming

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus

Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Rehabilitering - praktiske eksempler med universell utforming i fokus Mai Anh Thị Lê malt@statsbygg.no Oslo, 25. november 2010 Agenda Statsbyggs handlingsplan for UU Registrering av de eksisterende bygninger

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Til: KS Fra: Proba Dato: 20. oktober 2015 Kommunenes kostnader ved gjennomføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Innledning På oppdrag fra KS, gjennomfører Proba en beregning av kommunenes

Detaljer

Universell utforming i eksisterende bebyggelse - hvordan får vi det til?

Universell utforming i eksisterende bebyggelse - hvordan får vi det til? Universell utforming i eksisterende bebyggelse - hvordan får vi det til? Seniorrådgiver Roar Vigdal Partnerforum 10.10.2008 1 Hovedtema for innlegget 1. Status for tilgjengelighet i landets bygningsmasse

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming

Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 11/2111 10.11.2012 Garn og Broderihjørnet ikke bryter plikten til universell utforming Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelse Det ble klaget til ombudet på manglende snørydding i Kristiansand kommune. Klager mente at kommunens snørydding ikke oppfylte kravet til universell utforming

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 11/2138

Ombudets uttalelse i sak 11/2138 Ombudets uttalelse i sak 11/2138 Virksomhet hadde tre trinn opp fra fortausnivå til inngangsdøren. Virksomheten handlet likevel ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 og plikten til

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig?

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Dette er en gjenganger blant spørsmålene vi får og er nok oftest uttrykk for ektefølt frustrasjon over et vanskelig tema med komplisert regelverk og utilgjengelig

Detaljer

Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven

Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven Felles samling for ressurskommuner og pilotfylker i Kristiansand Kristiansand 31.

Detaljer

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9. Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.2012 Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal vedtok å fremme

Detaljer

Per Medby, Jon Christophersen, Karine Denizou og Dag Fjeld Edvardsen Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming

Per Medby, Jon Christophersen, Karine Denizou og Dag Fjeld Edvardsen Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming 9 Sammendrag Per Medby, Jon Christophersen, Karine Denizou og Dag Fjeld Edvardsen Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming Rapporten starter med en innledning hvor de sentrale begrepene universell

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høringsuttalelse til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet Arkivsaksnr.: 05/26637

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høringsuttalelse til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet Arkivsaksnr.: 05/26637 Saksframlegg Høringsuttalelse til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet Arkivsaksnr.: 05/26637 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse til NOU 2005:8

Detaljer

Revidert vedlikeholdsbudsjett 2013 til 2017. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg (detaljert tabell som viser vedlikeholdsbudsjettet)

Revidert vedlikeholdsbudsjett 2013 til 2017. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg (detaljert tabell som viser vedlikeholdsbudsjettet) US-SAK NR: 11/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIMER, ARKIVSAK NR: 12/2061 Revidert vedlikeholdsbudsjett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2658-1 Arkiv: 440 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HMS-STATUS BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalget

Detaljer

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer?

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Av Per-Einar Johannessen (NIF) Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Mobil: 924 02 803 E-post: pej@idrettsforbundet.no Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Det er ikke lov å diskriminere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384

Saksframlegg. Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Saksframlegg Kartlegging standard og langsiktige utbedringsbehov for trikken i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/17384 Forslag til innstilling: Formannskapet tar saksframlegget til orientering. Saksfremlegg -

Detaljer

Målsetting med undersøkelsen

Målsetting med undersøkelsen Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Forum for offentlige bygg og Eiendommer (FOBE) På vegne av Statens bygningstekniske etat (KoBE) Rapport: HUSLEIEORDNINGER. 1 Målsetting med undersøkelsen Kartlegge

Detaljer

VISTA UTREDNING AS. Analyse av kostnader ved universell utforming av nye bygninger, anlegg og uteområder for publikum

VISTA UTREDNING AS. Analyse av kostnader ved universell utforming av nye bygninger, anlegg og uteområder for publikum Kommunal- og regionaldepartementet: Analyse av kostnader ved universell utforming av nye bygninger, anlegg og uteområder for publikum 18. februar 2008 VISTA UTREDNING AS Analyse av kostnader ved universell

Detaljer

Tine Driftsplan. Driftsoverskudd før avskriving og lønn.

Tine Driftsplan. Driftsoverskudd før avskriving og lønn. Tine Driftsplan Driftsoverskudd før avskriving og lønn. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer Skjøstad

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rissa kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no Innsendt av: Finn Yngvar

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT

NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT 1 NTNU O-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.09.2012 FA/LBU Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 11/2157

Ombudets uttalelse i sak 11/2157 Vår ref.: Dato: 11/2157 08.03.2013 Ombudets uttalelse i sak 11/2157 Saksnummer: 11/2157 Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse: 17. desember 2012 Likestillings- og

Detaljer

12/1144 28.05.2013. Likestillings- og diskrimineringsombudet legger til grunn at hotellets inngang

12/1144 28.05.2013. Likestillings- og diskrimineringsombudet legger til grunn at hotellets inngang Vår ref.: Dato: 12/1144 28.05.2013 Ombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok klage fra Stopp Diskrimineringen hvor det ble hevdet at Comfort Hotel Grand Central sin inngang fra

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/1538-38 5434/13 033 24.06.2013

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/1538-38 5434/13 033 24.06.2013 Tjenesten for funksjonshemmede Møtereferat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 11/1538-38 5434/13 033 24.06.2013 Møtedato: 05.06.2013 Sted: Litun senter Tid: 10.00-12.00 Til stede: Referatet sendes til: Deltakerne

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL REGLER FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

Detaljer

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet?

Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harinstitusjons-ogstudieprogramstørelse sammenhengmedstudentilfredshet? SteinErikLid,juni2014 I ulike sammenhenger dukker det opp offentlige meningsytringer som indikerer

Detaljer

11/2137 04.03.2013. Klager mener Phoung Storkjøkken og Asiamat avdeling Larvik ikke oppfyller

11/2137 04.03.2013. Klager mener Phoung Storkjøkken og Asiamat avdeling Larvik ikke oppfyller Vår ref.: Dato: 11/2137 04.03.2013 Ombudets uttalelse Klager mener Phoung Storkjøkken og Asiamat avdeling Larvik ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 12/47 10.11.2012 Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

11/

11/ Vår ref.: Dato: 11/2144-12- 26.02.2013 Ombudets uttalelse Virksomheten hadde tre trappetrinn i inngangspartiet. Inngangspartiet var følgelig ikke universelt utformet, men ombudet fant at det ville være

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo

Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Dato: Likestillings- og diskrimineringsombudet 14.01.2016 Postboks 8048 Dep N-0031 Oslo ØNSKE OM RÅD OG VEILEDNING Uføres Landsorganisasjon (ULO)

Detaljer

Høring «Disposisjonsplan for Torsbustaden» Innspill fra Skogn IL Ski

Høring «Disposisjonsplan for Torsbustaden» Innspill fra Skogn IL Ski Høring «Disposisjonsplan for Torsbustaden» Innspill fra Skogn IL Ski Vi har tidligere kommet med innspill til planen sendt 14.10.15 og registrerer at de kommentarene vi da hadde ikke ble særlig hensyntatt.

Detaljer

Sak 10/26 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling

Sak 10/26 Godkjenning av referat fra forrige møte og møteinnkalling Referat fra 22. møte i Rådet for funksjonshemmede 09.09.10 Tilstede: Claudia Behrens, Lillian Festvåg, Marie Wærriø, Turid Haugen, Hans Chr. Bjørnestad, Alf Felberg og Cato Lie Forfall: Petter M. Gaaseby

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Barne- og likestillingsdepartementet Akersgata 59 Pb 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1378-8-MBA 01.06.2011 Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fikk inn klage på inngangspartiene til flere kommunale bygninger i Kongsberg kommune.

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

r"1 Stortrykk 27 2 N~B NSB Jernbaneverket Bib\ioteket ... ~

r1 Stortrykk 27 2 N~B NSB Jernbaneverket Bib\ioteket ... ~ l r"1 Stortrykk 27 2 NB NSB Jernbaneverket Bib\ioteket.... Innledning Spørsmålet om jernbaner i den nordlige landsdel har en lang historie bak seg. Krav, ønsker og utredninger utgjør sentrale elementer

Detaljer

Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue

Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue FOREDRAG OSLO. 3. DESEMBER 2014 Har barn og unge med nedsatt funksjonsevne i dag de samme sjanser og muligheter som andre barn og unge? v/forsker Lars Grue For å svare på dette spørsmålet er det nyttig

Detaljer

Deres ref; 05/ KEK Oslo,

Deres ref; 05/ KEK Oslo, Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 0032 Oslo Deres ref; 05/1435-23 KEK Oslo, 15.09.06 Høring endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven ( TEK )

Detaljer

Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud

Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut?» 3.september 2014 Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud Innhold Kort om min rolle som

Detaljer

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering

Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering Network Norway/Tele2 Oppdatert analyse av de merinntekter Telenor Mobil og NetCom har hatt p.g.a. det historiske regimet for regulering av mobilterminering 15.1.21 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre inngangspartiet på Storoklinikken nå

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre inngangspartiet på Storoklinikken nå Vår ref. Deres ref. Dato: 11/401-6-MBA 15.06.2011 Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre inngangspartiet på Storoklinikken nå Ombudet konkluderte med at inngangspartiet til Storoklinikken

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak

UNIVERSELL UTFORMING HANDLINGSPLAN. Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg. Gjennomføring av tiltak UNIVERSELL UTFORMING Kartlegging av status eksisterende fylkeskommunale bygg Gjennomføring av tiltak HANDLINGSPLAN Konferanse «Du skal få en dag i mårå» 23.10.13 Mari-Mette T. Solheim, Prosjektleder, Hva

Detaljer

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt.

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt. Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt. Ombudet konkluderte med at inngangspartiet til Frognerseteren Restaurant i Oslo ikke er universelt utformet.

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

SAK 8 BESTEMMELSER OM PARTIBIDRAG I OSLO MDG

SAK 8 BESTEMMELSER OM PARTIBIDRAG I OSLO MDG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 SAK 8 BESTEMMELSER OM PARTIBIDRAG I OSLO MDG Vedlegg i denne saken: 1.

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 11/2146

Ombudets uttalelse i sak 11/2146 Vår ref.: Dato: 11/2146-08.03.2013 Ombudets uttalelse i sak 11/2146 I klagen hevdes det at virksomheten ikke oppfyller sin plikt til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Universell utforming i oppgraderingsprosjekter

Universell utforming i oppgraderingsprosjekter Universell utforming i oppgraderingsprosjekter Avslutningskonferanse REBO 9. April 2013 1 Hva har prioritet i arbeidet med å møte eldrebølgen? Hvilke prioriteringer finner sted mellom de ulike kvalitetsområdene?

Detaljer

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle Deltasenteret Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle 30.10.2008 Servicekonferansen 2008 1 Universell utforming Universell utforming

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 22.01.2015 006/15 BNI

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 22.01.2015 006/15 BNI FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Bernhard Nilsen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 15/34 Arkiv: U63 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 22.01.2015 006/15 BNI Utendørsarrangementer

Detaljer

Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016

Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016 Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016 Kan ein byggje smartare? Og kva gjer vi med bustadene vi har? v/ Carolyn Ahmer HiB Ulike grupper og behov Rundt 330 000 er bevegelseshemmede.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet:

Kommunal- og regionaldepartementet: Kommunal- og regionaldepartementet: Undersøkelse av kostnader ved å oppnå universell utforming av alle kommunale undervisningsbygg innen 2025 Rapport 2. juni 2010 VISTA UTREDNING AS Universell utforming

Detaljer

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag

Universell utforming. Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven. av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Universell utforming Diskriminerings-og Tilgjengelighetsloven av Kristian Lian organisasjonskonsulent NHF Trøndelag Parkeringsplasser 5-10% av p-plassene, minimum 1 plass ved alle bygg NHF mener det alltid

Detaljer

Reformer i offentlig sektor. Foredrag på samhandlingskonferansen, SNK Espen Leirset, universitetslektor i statsvitenskap, Nord Universitet

Reformer i offentlig sektor. Foredrag på samhandlingskonferansen, SNK Espen Leirset, universitetslektor i statsvitenskap, Nord Universitet Reformer i offentlig sektor Foredrag på samhandlingskonferansen, SNK Espen Leirset, universitetslektor i statsvitenskap, Nord Universitet Hvorfor reformer? Skal du bli husket som statsråd, er radikale

Detaljer

Tilgjengelighet til varer og tjenester. Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein

Tilgjengelighet til varer og tjenester. Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein Tilgjengelighet til varer og tjenester Temamøte Standard Norge 24. august 2009 Thea Bull Skarstein Oversikt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt

Detaljer

VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE

VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE KS1 Tullinløkka MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2016 Av Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Aase R. Seeberg, Peter Aalen, Magnus U. Gulbrandsen og Leo A. Grünfeld

Detaljer

Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling

Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland DAGSKONFERANS UNIVERSELL UTFORMING Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Universell Utforming I 1976 ble tilgjengelighetskravene

Detaljer

Universell utforming viktig for den enkelte og samfunnet

Universell utforming viktig for den enkelte og samfunnet Universell utforming status og veien videre. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner.

Detaljer

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift innlegg på Landskonferanse 19.08 2014 Helmer Espeland, Parkvesenet Kristiansand har holdt på med universell utforming lenger enn de fleste

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vågå kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: jan-egil.fossmo@vaga.kommune.no Innsendt av: n Egil Fossmo Innsenders

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Retningslinjer for praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark 2009-2012 Godkjent ved rektors fullmakt 17.2.2009 Innhold Praktisk

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

Leie av MTU og IT-utstyr. Økonomidirektør Pål Bakke, Dnr HF NSH-konferanse 30.1.04

Leie av MTU og IT-utstyr. Økonomidirektør Pål Bakke, Dnr HF NSH-konferanse 30.1.04 Leie av MTU og IT-utstyr Økonomidirektør Pål Bakke, Dnr HF NSH-konferanse 30.1.04 Aktuelle problemstillinger Ordinær leiekontrakt i hvilken grad tilbys dette av leverandørene? Finansiell leasing og operasjonell

Detaljer

Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling

Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland DAGSKONFERANSE I UNIVERSELL UTFORMING Forvaltning Drift Vedlikehold og Utvikling Kilde: Regjeringen.no Universell Utforming

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Avdeling for lov og rettigheter Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 09/1534-31/SF-471, SF-551, SF-822, SF-904//AKH 03.08.2011 Kommune bryter plikten til å sikre universell utforming

Detaljer