Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning"

Transkript

1 Veileder Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Veileder for kommunale saksbehandlere Oppdatert 09/2015

2 Innhold INNLEDNING... 5 SØKNADSPROSESSEN... 7 Hvem kan søke om spillemidler til anlegg?... 7 Hvem kan ikke søke om tilskudd fra spillemidlene?... 7 Søknadsfrist... 8 Kort om søknadsprosessen... 8 Anleggsnummer... 9 Kommunal plan... 9 Eiendomsforhold... 9 IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING Hva er en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning? Vurdering om kommunen eller departementet skal gi idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Kommunens/saksbehandlers forpliktelser Generelle vedlegg Spesielle vedlegg Hva gjør du hvis vedleggene ikke er tilfredsstillende? FORUTSETNINGER FOR VURDERING AV ULIKE TYPER ANLEGG Ordinære anlegg Nærmiljøanlegg Friluftslivsanlegg REHABILITERING UNIVERSELL UTFORMING KRAV TIL UTFORMING AV GODKJENNINGSBREV SJEKKLISTE

3 4

4 INNLEDNING Denne veilederen er utarbeidet for å være et hjelpemiddel til saksbehandlere i kommunene som skal behandle søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknader om spillemidler i kommunene. Veilederen er et tillegg til "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015" (bestemmelsene) og vil bli utgitt i revidert utgave årlig. 5

5 6

6 SØKNADSPROSESSEN Det er krav til hvem søker kan være. Dette kommer frem av bestemmelsene pkt Andre enn de som er nevnt her kan ikke søke om tilskudd. Hvem kan søke om spillemidler til anlegg? For søknad om tilskudd til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg, se pkt (se faktaboks). For søknad om tilskudd til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet, se pkt. 4.2 i bestemmelsene. Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spesielle tilfeller kan departementet, etter forutgående skriftlig søknad, gi dispensasjon fra dette kravet. For en del sammenslutninger må det sendes søknad om forhåndsgodkjenning av vedtekter til departementet (se faktaboks). Godkjenningen skal følge spillemiddelsøknaden. Hvem kan ikke søke om tilskudd fra spillemidlene? Eksempler på søkere som ikke tilfredsstiller bestemmelsens krav til søkere er foreninger uten idrettslig formål privatpersoner private fortjenestbaserte selskaper FAU private skoler Krav til søker Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være a) kommuner/fylkeskommuner b) idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) c) idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund- Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga) d) studentsamskipnader e) sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen Følgende sammenslutninger må søke departementet om forhåndsgodkjenning av sine vedtekter for å kunne søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: f) aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper g) stiftelser h) samvirkeforetak i) andre sammenslutninger, f.eks. kommunale foretak Følgende sammenslutninger kan søke om tilskudd til særlige anlegg: j) sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv (gjelder sammenslutninger som er organisert under Norsk Friluftsliv per 15. juni 2015 for søknad om spillemidler i 2016) kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg slik disse er definert i pkt k) Samisk Reinkappkjørerforbund (Sámi Heargevuodjinlihttu), og sammenslutninger organisert under forbundet, kan søke om tilskudd til anlegg for reinkappkjøring og lassokasting, jf. punkt Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spesielle tilfeller kan departementet, etter forutgående skriftlig søknad, gi dispensasjon fra dette kravet. 7

7 Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i. Før det kan søkes om tilskudd til anlegg må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret. Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent av departementet eller den det bemyndiger (kommunen hvor anlegget skal ligge). Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Se pkt og for nærmere informasjon. For søknader om tilskudd til bygging og rehabilitering av ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet, gjelder bestemmelsene i kap. 2 samt 5-7. Tilsvarende gjelder for nærmiljøanlegg der ikke annet er bestemt, se nærmere kap. 3, og for anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten, se nærmere kap. 4.For søknader fra sammenslutninger hvis vedtekter skal søkes forhåndsgodkjent av departementet, er det et vilkår for godkjenning av søknaden om tilskudd at vedtektene er forhåndsgodkjent. Søknadsfrist Kommunene må ha mottatt søknadene i god tid før fristen for oversendelse til fylket 15. januar slik at de skal kunne behandle dem før denne fristen (se pkt i bestemmelsene). Kort om søknadsprosessen 1. Kommunen må registrere anlegget i anleggsregisteret, når søker ber om dette, slik at det blir opprettet et anleggsnummer og navn på anlegget. Nummeret må oppgis videre i søknader. 2. Før søker kan gå videre med søknaden om tilskudd fra spillemidlene, må det foreligge en godkjent idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning som skal følge søknaden om spillemidler. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning sendes til kommunen og behandles der (med noen få unntak, se pkt i bestemmelsene). Departementet kan gi råd og veiledning i forbindelse med behandling av søknadene. Kommunen kan også avtale med fylkeskommunen at de kan oversende søknad om forhåndsgodkjenning for uttalelse. Hvis kommunen selv ikke har kompetanse til å behandle søknaden, kan kommunen velge å sende søknaden til departementet for behandling (se også eget kapittel om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning). Godkjenningen og tegninger skal følge spillemiddelsøknaden. 3. For søkere som må søke departementet om forhåndsgodkjenning av sine vedtekter, må dette gjøres før spillemiddelsøknaden kan sendes inn. Godkjenningen skal følge som vedlegg til denne. 8

8 4. Søknad om spillemidler sendes av søker gjennom søknadsportalen på Kommunen gjennomgår alle søknadene og sjekker at alle vedlegg er med og at søknaden er i formell orden. 5. Fylket mottar søknadene fra kommunene innen 15. januar og skal sende oversikt over tildelingene til departementet innen 15. mars. 6. Departementet går igjennom innsendte søknadslister fra fylkene og tar stikkprøvekontroll. 7. Departementet foretar fordelingen av de spillemidler som stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Hovedfordelingen). Anleggsnummer I idrettsanleggsregisteret får anlegget et unikt nummer. For å kunne søke om tilskudd må det planlagte anlegget være registrert og ha fått tildelt anleggsnummer. Alle saksbehandlere har tilgang til registeret og søknader gjennom saksbehandlersystemet. Oversikten over anleggene og tildelinger kan også sees gjennom publikumsportalen "Idrettsanleggsregisteret" på Kommunal plan For å kunne søke om tilskudd fra spillemidlene må anlegget være del av en vedtatt kommunal plan. Det betyr at anlegget er vurdert og planlagt gjennom en prosess i kommunen, og at planene er vedtatt i kommunestyret. Departementet har gitt ut en veileder om dette temaet, "Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet" revidert utgave Eiendomsforhold Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge. Ved søknad om spillemidler skal denne retten dokumenteres (se pkt i bestemmelsene). Retten til grunn skal dokumenteres og ha hjemmel i ett av følgende forhold: tinglyst eiendomsrett dokumenteres med bekreftet utskrift av grunnboken tinglyst feste-/leierett av minimum 30 års varighet dokumenteres med bekreftet kopi av avtalen 9

9 avtale om bruk av grunnen av minimum 30 års varighet med kommune/fylkeskommune/staten (kommunal, fylkeskommunal eller statlig grunn) dokumenteres med kopi av avtale For nærmiljøanlegg gjelder 20 års varighet. 10

10 IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING Hva er en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning? Forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger slik at anleggene oppfyller de krav som de ulike idrettene setter til sine anlegg, som f.eks banestørrelser og sikkerhetssoner, og for å sikre at estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Forhåndsgodkjenning må ikke forveksles med den saksbehandlingen som foregår i kommunens byggesaksavdeling eller tilsvarende i forbindelse med behandling av byggesaken. Det er en forutsetning for å kunne søke om spillemidler at planene for anlegget har fått en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse. Det vil si at kommunen eller departementet har gjennomgått de tekniske planene for anlegget og etter dette gitt sin uttalelse/godkjenning i et eget brev, samt at tegningene har fått et godkjenningsstempel. Dette brevet, sammen med de stemplede tegningene, skal vedlegges søknaden om spillemidler. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal være gitt før byggearbeidene startes. Hvis man har igangsatt byggearbeidene, og etter det søker om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, skal denne ikke gis. Uten idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning vil man også få avslag på spillemiddelsøknaden og vil miste sjansen til å få tildelt spillemidler fra ordningen Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer For idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer for idrettsanlegg, se pkt Kommunene er bemyndiget til å forhåndsgodkjenne planer for de fleste typer anlegg. Søknaden om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må være helhetlig og med fullstendig tegningsgrunnlag i tre sett. Planene skal påføres dato, stempel og underskrift, og benyttes som dokumentasjon på hva det søkes om tilskudd til. Ett sett planer beholdes av kommunen, ett sett skal følge søknad om spillemidler og ett sett beholdes av anleggseier. Kommunen fastsetter frist for innsending av søknader/planer som kommunen skal gi idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til. Søknader/planer for anleggstyper som krever forhåndsgodkjenning av departementet, skal oversendes departementet for forhåndsgodkjenning. Departementet har to måneders behandlingstid. Det vil si at søknad om forhåndsgodkjenning bør være oversendt departementet innen 15. november Før det kan søkes om tilskudd til et anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret. Vurdering om kommunen eller departementet skal gi idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Kommunene har fullmakt til å forhåndsgodkjenne planer for de fleste typer anlegg (se pkt i bestemmelsene). Det betyr at de må ha tilgang til kompetanse i kommunen for å gjøre denne jobben. Ikke alle idrettskonsulenter har slik teknisk kompetanse. Det anbefales å trekke inn andre enheter (først og fremst teknisk avdeling som behandler byggesaker) i kommunen for å gi vurderinger i forbindelse med forhåndsgodkjenning og 11

11 kostnadsoverslag. Plan- og byggesaksenheten kan gi informasjon om gjeldende bestemmelser i kommune- og reguleringsplaner og hva disse innebærer for byggeprosjektet. Disse kan også gi informasjon om kravene til universell utforming og eventuelle andre bygningstekniske krav. Eiendomsenheten har gjerne oversikt over kostnader i byggemarkedet. Kommunen kan avtale med fylkeskommunen at kommunen sender søknad om forhåndsgodkjenning til fylkeskommunen til uttalelse. Kommunens/saksbehandlers forpliktelser Kommunen/saksbehandler skal sørge for å registrere nye anlegg i anleggsregisteret, samt vedlikeholde data i systemet påse at søknadene er fullstendige og at nødvendige vedlegg foreligger godkjenne kostnadsoverslaget vurdere drifts- og likviditetsbudsjettet prioritere søknadene gjennom politisk fattede vedtak og i samsvar med kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet Hva kan kommunen ikke gjøre? Kommunen kan ikke gi dispensasjon. Søknader som krever dispensasjon må derfor alltid sendes til departementet for behandling. Kommunen kan ikke behandle søknader om godkjenning av vedtekter. Disse skal alltid til departementet. Kommunen kan ikke avslå søknader. Alle søknader skal oversendes fylkeskommunen. 12

12 For noen anlegg skal søknaden om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning sendes til departementet. Dette gjelder både for nybygg og rehabilitering. Det gjelder: svømmeanlegg kunstisanlegg, utendørs og innendørs anlegg som av departementet har fått status som nasjonalanlegg Kommunen kan også sende andre søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til departementet hvis de ikke selv har nok kompetanse til å behandle dem, eller de kan henvende seg til departementet for veiledning og råd i behandlingen Kommunal behandling av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Det anbefales at teknisk etat eller tilsvarende avdeling i kommunen trekkes inn for å gi vurderinger i forbindelse med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og kostnadsoverslag. I de fleste tilfeller må idrettsanleggsprosjektet fremmes for ordinær byggesaksbehandling i kommunen, men vurdering av idrettsfunksjonelle forhold vil normalt ikke inngå i behandlingen av en byggesak. Det er derfor et vilkår for å kunne søke om tilskudd at idrettsfunksjonelle forhold vurderes spesielt, og at det blir utstedt en egen godkjenning dokumentert som angitt i pkt Når det gjelder universell utforming vises det til departementets veileder Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511) og Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 (Byggteknisk forskrift), NS :2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger. Vedlegg til søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning: Generelle vedlegg Søknaden om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal inneholde (dette gjelder alle søknader uansett anleggstype, se pkt i bestemmelsene) 1. fullstendig tegningsgrunnlag som viser hva som faktisk skal bygges (endringer i prosjektet må ha oppdatert forhåndsgodkjenning) Situasjonsplan som viser anleggets plassering på eiendommen og i forhold til andre bygg eller anlegg. Eventuelle byggetrinn skal framkomme og muligheter for senere utvidelser hvis dette er aktuelt/mulig. Her skal også evt. parkeringsplasser og adkomstveier være inntegnet. Plantegninger som viser alle etasjer, slagretning på alle dører, samt innredning i garderober, plassering av dusjhoder, håndtak og klappseter, benker og annen innredning i garderober. På WC skal det vises plassering av toalett og vask, samt lignende utstyr. Fasadetegninger som også viser byggets/anleggets tilpasning til nabobebyggelsen. Snittegninger som viser fri høyde der det er spesielle krav til høyder, samt stigninger og siktlinjer der dette er aktuelt (for eksempel tribuner og adkomstveier). 13

13 2. redegjørelse/beskrivelse av universell utforming Det skal framgå hvordan man skal utstyre f.eks. garderober/dusjer (klappseter, håndholdt dusj, håndtak, benker, plassering av knagger/speil etc.), beskrivelse av løsninger for personer med synsnedsettelse (f.eks. ledelinjer, fargevalg/kontraster, skilt, lys etc.), beskrivelse av løsninger for personer med hørselsnedsettelse (f.eks. akustikk, teleslynge, alarmlys etc.) 3. beskrivelse/redegjørelse av/for arkitektur og estetikk og miljøforhold Grunnlaget for hva som skal beskrives finnes i vedlegg 9 og 10 i bestemmelsene. Det betyr at det skal følge med egne dokumenter der de ulike punktene i disse vedleggene er beskrevet. 4. opplysninger om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Dette skal bekreftes skriftlig av kommunen med kopi av eller henvisning til planen. Dersom et anlegg er planlagt å bli vedtatt i en kommende plan skal det i brevet om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gis forbehold mot at anlegget kommer inn i planen før søknad om spillemidler sendes inn. Det må da bekreftes/dokumenteres i spillemiddelsøknaden at dette er vedtatt i kommunen. 5. behovsoppgave Her skal det være redegjort for den kartleggingen av behov som er gjort og resultatet av denne. Det skal særlig være redegjort for barn og ungdoms behov. Behovet skal være vurdert mot eksisterende tilbud, og dette skal være grunnlaget for innhold og dimensjonering av det nye planlagte anlegget. 6. enkelt kostnadsoverslag Dette skal vise hva anlegget vil koste å bygge. 7. foreløpig plan for finansiering og drift Her skal det vises hvordan man har tenkt å finansiere byggingen av anlegget og hvordan man skal finansiere driften videre. Planen skal være reell. 14

14 Spesielle vedlegg I tillegg til de generelle vedleggene i en søknad må det for noen anlegg følge med vedlegg spesielt for denne typen anlegg. Dette gjelder: Idrettshaller o lysberegninger o dokumentasjon på idrettsdekkets egenskaper Garderobebygg/klubbhus o viktig: dokumentasjon på universell utforming Rideanlegg o for staller skal det være med uttalelse fra mattilsynet Skyteanlegg (utendørs/innendørs) o godkjenning fra politiet (jf. Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjenning av o sivile skytebaner) krav i forhold til støy Alpinanlegg skiheis o uttalelse fra Statens Jernbanetilsyn Orienteringskart o skjemaet "Anmelding av kartarbeid" fra Norges Orienteringsforbund o terrengfordelingsbekreftelse fra O-kretsen kartet ligger i og oppnevnt kontrollør o kart over området/avgrensing av kartet Svømmehaller o o lysberegninger akkustikkberegninger 15

15 Hva gjør du hvis vedleggene ikke er tilfredsstillende? Etterspør Hvis det mangler noen vedlegg, eller vedleggene ikke er gode nok, må man etterspørre disse før man kan behandle og eventuelt godkjenne søknaden. Skriver merknader i godkjenningsbrevet Hvis det er detaljer som i seg selv ikke vil gi avslagsgrunn, eller hvis man ønsker å understreke noe, skriver man dette som merknader i brevet. Skriver forutsetninger i godkjenningsbrevet I godkjenningsbrevet kan man skrive inn forutsetninger for at godkjenningen er gjeldende. Dette gjelder for eksempel hvis anlegget skal inn i kommunal plan og vedtak om dette ikke ennå er fattet. Da vil det være en forutsetning for godkjenningen at dokumentasjon på dette foreligger sammen med spillemiddelsøknaden Avslår Hvis søknaden ikke oppfyller kravene for å bli godkjent skal kommunen gi avslag på søknaden. Hva hvis anlegget ikke er med i kommunal plan? Man kan gi idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning med forutsetning om at dokumentasjon på at anlegget er med i en kommunal plan foreligger før spillemiddelsøknaden sendes inn. Hvis denne dokumentasjonen ikke følger med spillemiddelsøknaden, vil ikke forhåndsgodkjenningen være gyldig, og man vil ikke kunne få tilskudd fra spillemidlene. 16

16 FORUTSETNINGER FOR VURDERING AV ULIKE TYPER ANLEGG Ordinære anlegg Idrettshaller For krav til idrettslige mål, konferer med Målbok for idrettsanlegg V /2015. Der finner man o krav til banestørrelser o krav til sikkerhetssoner o krav til fri takhøyde Kommunen kan ikke gi dispensasjon fra disse kravene i forbindelse med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Konferer eventuelt med idrettsavdelingen i Kulturdepartementet. Det gis normalt ikke dispensasjon fra disse kravene. Krav til belysning o Idrettsbelysning skal tilfredsstille krav i NS-EN 12193:2007 Idrettsbelysning, minimum klasse 2. I tillegg til standarden bør man konferere med veilederen Idrettsbelysning fra Lyskultur. Idrettsdekke o Idrettsdekker skal tilfredsstille krav som står nevnt i konkurransegrunnlag for idrettsgulv (dette kan fåes ved henvendelse til departementet). Universell utforming o For nye idrettsanlegg kan det ikke gis idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning hvis ikke hele idrettsanlegget er universelt utformet. o Minimum ett sett med garderober og minimum én trener-/dommergarderobe skal være universelt utformet. Det er ønskelig at alle garderobene er universelt utformet. o Alle idretts- og tilskuerarealer skal være tilgjengelig for alle. Garderober o I pkt i bestemmelsene står det nevnt hvor mange garderober det forutsettes at en idrettshall skal ha. Blir anlegget bygd med færre garderober enn forutsatt, vil dette medføre reduksjoner i tilskuddet fra spillemidlene. Lager For liten lagerplass i idrettshaller er en kjent problemstilling. Bestemmelsene har satt opp minimumsstørrelse for lager for idrettsmateriell for en del hallstørrelser. Skulle idrettshallen bli bygd med mindre lagerplass, vil dette medføre reduksjon av tilskuddet fra spillemidlene. 17

17 Styrketreningsrom Det er ikke krav om at en idrettshall skal ha styrketreningsrom, men hvis man bygger hallen uten styrketreningsrom kan dette gi reduksjon i tilskuddet fra spillemidlene. Er det planlagt å bygge styrketreningsrom >150m 2 gir dette muligheter for å søke om ytterligere tilskudd ( inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset oppad til kroner). Tilleggselementer til idrettshall Tilskudd til disse anleggselementene skal baseres på kostnader knyttet til den enkelte enhet. o Klatrevegg Klatreveggen må plasseres utenfor sikkerhetssone og kan ikke strekke seg inn over aktivitetsflaten på en slik måte at det ikke tilfredsstiller krav til fri takhøyde. Klatreveggen bør ha tilstrekkelig arealer rundt seg slik at klatring og ballaktiviter kan foregå samtidig. Se ny veileder for klatreanlegg. o o o o Nedfelt hoppegrop Årets bestemmelser gir muligheter for å søke tilskudd til hydrauliske hoppegroper nedfelt i idrettsdekke eller som et anneks med tilløp i idrettshallen. Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset oppad til 1 mill. kroner. Aktivitetssal Med aktivitetssal menes aktivitetsrom for idretter som ikke trenger store takhøyder. En aktivitetssal må ha et idrettsdekke som tilfredsstiller krav fra de idrettene som skal bruke salen. Eksempel på idretter vil være kampsport, bordtennis, dans, aerobic, fekting m.m. Det stilles også krav til idrettsbelysning ref. standard NS-EN 12193:2007 Idrettsbelysning. Arealkrav til aktivitetssal er >150m 2. Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset oppad til kroner. Sosialt rom Sosialt rom for idrettslig bruk skal være et eget avgrenset rom og kan ikke være kafé eller gang- og myldrearealer. Krav til areal er minimum 100m 2. Rommet kan deles opp med skyve-/foldevegger. Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset oppad til 0,5 mill. kroner. Klubbhus En idrettshall kan kombineres med arealer avsatt for klubbdrift for en eller flere klubber. Klubbhuset kan inneholde kontorer, lager, møterom som trengs for klubbdrift og idrettsarrangementer. Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset oppad til 1 mill. kroner. 18

18 Idrettshus Idrettshus er bygg for en eller flere av følgende funksjoner: o klubbhus o garderobehus o lager for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell Kunstgressbane Konferer Målbok for idrettsanlegg V /2015 (målboka) om krav til spilleflate og sikkerhetssoner og "Kunstgressboka" V Utenfor sikkerhetssonen skal det avsettes plass for lagring av fotballmål som ikke er i bruk (jf. målboka). Det er krav om felttest av kunsgressdekkets målbare egenskaper. Testen utføres på stedet etter legging av kunstgressdekket. Dette kravet bør nevnes i svarbrev på søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Fotballhall Konferer Målbok for idrettsanlegg V /2015 (målboka) Utenfor sikkerhetssonen skal det avsettes plass for lagring av fotballmål som ikke er i bruk (jf. målboka). Det forutsettes at fotballhallen er isolert, men den kan være uoppvarmet. Det kan ikke gis idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til overtrykkshaller for fotball. Skulle hallen bygges uten garderober, vil det medføre at maksimal tilskuddssum blir redusert med 1 mill. kroner til 2,7 mill. kroner. Fotballhallen bør utstyres med toaletter. Kunstgresset skal tilfredsstille gjeldende krav. Se "Kunstgressboka" V Det er krav om felttest av kunstgressdekkets målbare egenskaper. Testen utføres på stedet etter legging av kunstgressdekket. Dette kravet bør nevnes i svarbrev på søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Motorsport Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal inneholde dokumentasjon i form av kart og tegninger som gir dokumentasjon om anleggets størrelse, utforming og oppbygging (profiler). For motorsportanlegg bør man be om uttalelse fra aktuelt særforbund om anlegget tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet og utforming. Motorsportanlegg kan kombineres med andre anleggselementer så som idrettshus og lysanlegg, i tillegg til elementer nevnt under pkt i bestemmelsene. For større motorsportsanlegg og visse anleggselementer må mulige søknadssummer fastsettes særskilt av departementet. 19

19 Skyteanlegg For skyteanlegg skal det vedlegges uttalelse fra politiet. Be gjerne om uttalelse fra skytterforbundet og/eller Det frivillige skyttervesen. Skytteranlegg kan kombineres med andre anleggselementer så som idrettshus i tillegg til elementer nevnt under pkt i bestemmelsene. På lik linje med andre idrettsanlegg skal skyteanlegg være universelt utformet. Rideanlegg For staller skal det vedlegges uttalelse fra mattilsynet. Ridehaller kan kombineres med idrettshus med arealer for klubbdrift og arrangement. Har idrettshuset flere etasjer, medfører dette krav om installasjon av heis eller løfteplattform for å gi alle tilgang til hele anlegget. Ridehaller skal utstyres med rampe for bevegelseshemmede. Lysanlegg Det kan søkes om tilskudd til alle utendørsanlegg Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal inneholde dokumentasjon av egenskaper og tilfredsstille krav i standard NS-EN 12193:2007 Idrettsbelysning Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg skal alltid dokumenteres med generelle vedlegg (se s. 10) og tilfredsstille kravene til universell utforming. Det er ikke krav til belysning for nærmiljøanlegg, men for å sikre god brukskvalitet bør det være det. Eksempler på dokumentasjon som skal følge søknader om tilskudd til nærmiljøanlegg: Ballbinger, sandvolleyballbaner tegninger situasjonsplan dokumentasjon fra leverandør Stativ for basketball, kurver til frisbeegolf, faste bordtennisbord, godkjente minimålbur dokumentasjon fra leverandør situasjonsplan eller kart med plassering Flerbruksområder dokumentasjon på idrettsdekke situasjonsplan beskrivelse av området/anlegget 20

20 Anlegg for parkour, trimparker, utendørs klatrevegg/buldrevegg dokumentasjon på dekke dokumentasjon fra leverandør på de ulike elementene situasjonsplan Skateboard-/rullebrettbane, inline hockey tegninger, dokumentasjon på utforming Kunstisflate situasjonsplan fullstendig tegningsgrunnlag dokumentasjon fra leverandør Tursti/turløype kart som viser trasé profiler Mindre golfanlegg kart/situasjonsplan profiler Lysanlegg for eldre anlegg situasjonsplan dokumentasjon på lys (NS-EN 12193:2007 Idrettsbelysning) Mindre skibakker, skileikanlegg, mindre hoppbakker profiler/tegninger situasjonsplan Nærmiljøkart oversikt over området for kartet Friluftslivsanlegg Se veileder "Tilrettelegging av turveier, løyper og stier" for mer informasjon Eksempler på dokumentasjon som skal følge søknader om tilskudd til friluftslivsanlegg: Turveier/-stier/-løyper kart med inntegnet trasé detaljtegninger av arbeidene som skal gjøres 21

21 Turkart og sjøsportkart kart/oversikt over området Dagsturhytter kart og situasjonsplan fullstendig tegningsgrunnlag Sanitæranlegg kart/situasjonsplan tegninger evt. godkjenning for anlegget 22

22 REHABILITERING Følgende vilkår gjelder for å kunne søke om tilskudd av spillemidlene til rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Rehabilitering av anlegget skal inngå i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Det er en målsetting at anlegget som helhet skal være universelt utformet etter rehabilitering. Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert og helhetlig tilstandsrapport som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold i hele anlegget. Vurdering av tilstand og utarbeidelse av tilstandsrapport skal utføres av personer med relevant fagkompetanse. Tilstandsanalysen kan uføres i henhold til NS Tilstandsanalysen bør ikke være eldre enn ett år gammel. Det skal foreligge komplette planer og kostnadsberegninger for hele arbeidet. Imidlertid kan arbeidene deles i hensiktsmessige etapper eller byggetrinn, og det kan søkes om tilskudd til den enkelte etappe eller det enkelte byggetrinn. Grunnlag for å gi tilskudd til rehabilitering av et anlegg skal være utilfredsstillende teknisk/økonomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold. Det gis ikke tilskudd til rehabilitering av anlegg som er yngre enn 20 år. Unntak gjelder for idrettsgulv, idrettsdekker, snøproduksjonsanlegg og kart hvor det kan søkes om tilskudd til rehabilitering etter 10 års bruk. Forhold som skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold fra anleggseiers side gir ikke grunnlag for tilskudd. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av rehabiliteringsprosjekter skal inneholde følgende vedlegg: helhetlig tilstandsanalyse utført av fagkyndige plan- og snittegninger redegjørelse om universell utforming med ev. tiltaksplan kostnadsoverslag foreløpig finansieringsplan dokumentasjon for anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Se for øvrig veileder om "Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg" V

23 UNIVERSELL UTFORMING Når det gjelder universell utforming vises det til departementets veileder "Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg" (V-0511), "Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 (Byggteknisk forskrift) og NS :2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger". Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning forutsetter at anlegget oppfyller kravene til universell utforming i plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dokumentasjon på universell utforming skal foreligge som vedlegg til søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, både for nye anlegg og ved søknader om rehabilitering av eksisterende anlegg. De gjeldende kravene kan alltid finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: under veiledning til TEK10. I bestemmelsene stilles det krav til at alle anlegg som tildeles spillemidler skal være universelt utformet slik at de er tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder både som utøvere, publikum, trenere, dommere og arrangementsteknisk personell. I så stor utstrekning som mulig skal tilgjengelighet oppnås gjennom anleggets hovedløsning, uten behov for tilpasninger, særløsninger eller tilleggsløsninger. Fra bestemmelsene: Krav til universell utforming Det er et krav at idrettsanlegg skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne både som utøvere, publikum, trenere, dommere og arrangementsteknisk personell. Universell utforming betyr at tilgjengelighet oppnås gjennom anleggets hovedløsning, uten behov for tilpasninger, særløsninger eller tilleggsløsninger. Se pkt om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming. Se pkt. 9.2 om aktuell lovgivning, herunder plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Universell utforming Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer forutsetter at anlegget oppfyller kravene til universell utforming, slik disse krav er utformet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og plan- og bygningsloven, jf Dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller kravene til universell utforming skal foreligge som vedlegg til søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, både for nye anlegg og ved søknader om rehabilitering av eksisterende anlegg. Det vises til departementets veileder Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg (V-0511) og Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 (Byggteknisk forskrift), NS :2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger. Se kap. 5 i veilederen Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg V for temaer som skal dokumenteres/redegjøres for. For anlegg som skal rehabiliteres skal det foreligge dokumentasjon/rapport for endringene som skal gjøres sett opp mot nåværende situasjon. 24

24 Tenk på at alle i utgangspunktet ønsker å kunne klare seg selv at et idrettsanlegg skal kunne brukes av alle, inkludert utøvere, publikum, trenere og personer i andre roller som f.eks speaker eller banepersonell at alle skal ha adgang til alle aktivitetsflater, klubblokaler, møterom, publikums- og serviceområder at det er viktig å skape et oversiktlig idrettsanlegg som er lett å finne fram i at god planlegging gir lavere kostnader til universell utforming at evakuering og rømningsvei gjelder for alle brukere at et idrettsanlegg skal fungere like godt for alle både i trening og konkurranse, som tilskuer eller utøver og som en møteplass før og etter trening at selv om det ikke er personer med nedsatt funksjonsevne blant brukerne i dag, så kan det hende at det er det i morgen 25

25 KRAV TIL UTFORMING AV GODKJENNINGSBREV - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Alle søknader om spillemidler skal ha et vedlegg i form av en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Alle idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenninger skal dokumenteres med brev fra den som har godkjent planene. Eksempel på brev (med kommentarer) (se brev neste side) 1. Dato 2. Hva blir det søkt om? Dato, søknad, anleggsnr. 3. Merknader, forutsetninger 4. Mulige søknadssummer nevnt i bestemmelsene. Andre elementer må oversendes departementet for fastsettelse av mulig søknadssum. 5. Elementer som ikke godkjennes 6. Kontaktinformasjon 7. Eventuelle særskilte tilskuddssatser nevnes her (se pkt i bestemmelsene) 8. Kopi av godkjente og stemplede planer vedlegges 9. Gyldighet, byggestart 10. Saksbehandler/ansvarlig 11. Kopister: fylkeskommunen + eventuelle andre 26

26 EKSEMPEL MED KOMMENTARER - IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING- NN kommune Servicekontoret Dalen Deres ref Vår ref Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Oppilia flerbrukshall i NN kommune - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Vi har mottatt brev datert 2. februar 2014, med søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene for innendørs skytebane, idretts- og svømmehall i NN kommune. Vi har vurdert planene og godkjenner disse med følgende merknader: Det forutsettes at det nye idrettsdekket tilfredsstiller funksjonskravene for gulv i idrettsbygg og at det blir levert felttest av dekket etter overlevering. Det forutsettes at valgt belysning i idrettshallen tilfredsstiller krav i henhold til NS-EN 12193, klasse 2. Det forutsettes at anlegget er gjort tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne og at garderober, dusjrom og toaletter utformes og utstyres i samsvar med veileder Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg V-0511 (2012). Akustikkberegning for svømmehallen bes vedlagt søknad om spillemidler. Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av kostnadene inntil: 4,5 mill. kroner til idrettshall (20x32m), med ett sett garderober, styrketreningsrom og min. 40 m 2 lager for idrettsmateriell. 3,5 mill. kroner til opplæringsbasseng, 12,5x8,5 m, med 1 sett garderober. 0,7 mill. kroner for hev- og senkbar bunn. 0,7 mill. kroner for sikkerhets-/overvåkningsutstyr. 0,7 mill. kroner for skytebane, >150 m 2. 1,0 mill. kroner for klubblokaler for skytebane inkl. rom for møter og arrangement. (I tilskuddsum for basketballhall er det inkludert styrketreningsrom. Det gis derfor ikke eget tilskudd til styrketreningsrommet) Postadresse Kontoradresse Telefon Idrettsavdelingen Saksbehandler Kari Trestakk Org. nr. 27

27 I tillegg kommer den særskilte tilskuddssatsen for anlegg i Nordland og Namdalen på 20 % av ordinært tilskudd. Ett sett planer følger i retur påført departementets godkjenningsstempel. Ytterligere ett sett planer vedlegges brevkopi til N-N fylkeskommune. Skulle planene for anlegget bli endret, må nye oppdaterte planer for anlegget oversendes for fornyet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gjelder for 2 år. Det kan søkes om forlengelse. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes og gir ikke garanti for tilskudd fra spillemidlene. Med hilsen Ole Nordmann sjef Kari Trestakk seniorrådgiver Kopi til: N-N fylkeskommune Postboks DER Side 2 28

28 Sjekkliste for kommunal idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Anleggsnr.: Dato: Dato planlagt byggestart: Anlegg: Søker: SJEKKLISTE haller o.l. OK Avklaring gjenstår / merknader Nødvendige vedlegg 1. Anleggets plass i kommunal plan. 2. Redegjørelse for universell utforming. 3. Situasjonsplan 4. Behovsoppgave. 5. Enkelt kostnadsoverslag. 6. Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget. 7. Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelsen. 8. Plantegninger av alle etasjer, 9. Snittegninger som viser takhøyde, stigning på eventuelle tribuner o.l. 10. Fasadetegninger. 11. Redegjørelse vedrørende arkitektur og miljø. ( V-0914 B og V-0915 B). 12. Spesifikasjon av type gulvbelegg i hallen 13. Lysberegning i hallen (luxverdi, jevnhet o.l.) 14. Andre vedlegg i.h.t. bestemmelser (V-0732, vedlegg 12) - for eksempel uttalelse fra politi(skyteanlegg), mattilsyn (stall)og konsesjon fra Fylkesmannen for skiheis/skitrekk. 15. Tilstandsanalyse (ved alle rehabiliteringer) utført av fagkyndige. Er anlegget en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet? -Ref Kommunal plan Tilfredsstiller søkeren kravene til søkere? - Ref. kap Krav til søker Eiendomsrett eller feste-/leierett til grunn: - Ref. kap Krav til eiendomsrett eller feste-/leierett til grunn Krav til idrettslige mål og sikkerhet 16. Tilfredsstiller anlegget gjeldende krav til idrettslige mål og krav til sikkerhet? 17. Er sikkerhetssonene fri for hindringer og installasjoner. Det kan ikke gis dispensasjon fra sikkerhetskrav. 18. Tilfredsstiller idrettsdekket gjeldende krav? 19. Tilfredsstiller belysningen i hallen krav i standard NE-EN 12193? 20. Tilfredsstiller fri takhøyde i hallen/salen de idrettslige krav, så som minimum 7 m for idrettshaller? Foreligger det andre særkrav om større takhøyde? Ref. veileder Flerbrukshaller, Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg V-0511(2012), Veileder om idrettsbelysning (Lyskultur), osv 29

29 Sjekkliste for kommunal idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Universell utforming 21. Tilfredsstiller idrettsanlegget krav til tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne både som utøver, publikum, trener, dommer og arrangementsteknisk personell? 22. Er minimum et sett med garderober universell utformet? 23. Er minimum en trener/dommergarderobe universelt utformet? 24. Er det avsatt plasser for bevegelseshemmede på tribune eller galleri? Disse plassene skal være sentralt plassert og være i tilknytning til de ordinære tilskuerplassene. 25. Er det avsatt tilstrekkelig med HC - parkeringsplasser nær inngangen til anlegget? Ref. veileder Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg V-0511 Er anlegget egnet til formålet og er det funksjonelt? 26. Adkomst til aktivitetsflate og mellom nødvendige rom som garderober, toalett, klubbrom, styrketreningsrom osv 27. Tilskuerplasser behov, plassering, siktlinjer og tilgjengelighet 28. Har lager for idrettsmateriell og rengjøringssentral direkte utgang til hallen og har de en tilfredsstillende størrelse i forhold til arealkrav? 29. Vil de valgte løsningene fungere like godt til trening og konkurranse? Ref. veileder Flerbrukshaller, Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg V-0511 Planen er: FORHÅNDSGODKJENT Godkjenningen gjelder for 2 år. Er ikke byggearbeidene igangsatt ved dette tidspunkt må forhåndsgodkjenningen fornyes. IKKE FORHÅNDSGODKJENT Dato - Sign: Merknader: 30

30 Utgitt av: Kulturdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhetsog serviceorganisasjon Internett: E-post: Telefon: Publikasjonskode: V-0985 B Layout: Merkur Grafisk 09/2015 opplag 800 Trykk: Departementenes sikkerhetsog serviceorganisasjon

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er angitt nederst på dokumentet. Sjekkliste/Besktrivelse av krav til vedleggene

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE

SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE SPILLEMIDDELSEMINAR I VUKU-HALLEN 14. APRIL 2015 LEVANGER OG VERDAL KOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732) Krav

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015: Nyheter Halden, 27.-29. mai 2015 Idrettsavdelingen v/åsmund Berge Nye, reviderte Bestemmelser - 2015 Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/249-1 Dato: 09.01.2015 NYTT REGIME FOR IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, IDRETT

Detaljer

Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Spillemidler / Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Basert på «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016» Rakkestad 2016 Stein Cato Røsnæs Statlig anleggspolitikk

Detaljer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Levanger kommune Rådhuset Håkon den Godes gate 30 Postboks 130 7601 Levanger Bestemmelser om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Detaljer

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon

2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon 2. BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG 2.1 Definisjon Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. 2.2 Krav til søknaden Se pkt. 1.3 for informasjon om innsending av søknad

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Innledning spillemidler Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Temakveld snøproduksjon 07.04.2014. Campus Steinkjer

Temakveld snøproduksjon 07.04.2014. Campus Steinkjer Temakveld snøproduksjon 07.04.2014 Campus Steinkjer Ulike spillemiddelordninger Spillemidler til anlegg; forvaltes av kulturdepartementet Spillemidler til utstyr; forvaltes av særforbund Spillemidler til

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter Alta 28. september 2016 Avdeling for sivilsamfunn og idrett Frode Langø Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift - endring Lov om

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016: Nyheter Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Pkt. 1.2 Lovhjemmel og forskrift - endring Lov om pengespill

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2013 2016 Planen skal rulleres i 2014 og 2015 Vedtatt av årsmøtet 28.2.2014 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2013-2016 Forfatter Styret i

Detaljer

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 - økonomi - bestemmelser

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 - økonomi - bestemmelser Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 - økonomi - bestemmelser Seniorrådgiver Morten Roa, Idrettsavdelingen Økonomien. Ski, 11. september 2014 Tippenøkkel Målsetting i idrettsmeldingen:

Detaljer

Kompetansehelga friidrett - Stavanger 23.januar 2016 Johnni Håndstad, Anleggskontrollutvalget NFIF Hjelp, vi trenger anlegg..

Kompetansehelga friidrett - Stavanger 23.januar 2016 Johnni Håndstad, Anleggskontrollutvalget NFIF Hjelp, vi trenger anlegg.. Kompetansehelga friidrett - Stavanger 23.januar 2016 Johnni Håndstad, Anleggskontrollutvalget NFIF Hjelp, vi trenger anlegg.. NFIF s Anleggskontrollutvalg Norges friidrettsforbund har et anleggskontrollutvalg,

Detaljer

Spillemidler til idrettsanlegg Bestemmelser og praksis

Spillemidler til idrettsanlegg Bestemmelser og praksis Spillemidler til idrettsanlegg Daniel Kristiansen rådgiver Idrettsavdelingen, anleggsseksjonen dakr@kud.dep.no Vadsø, 1 Spillemidler til idrettsformål Økning fra 56% til 64% av Norsk Tippings overskudd

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner

Oslo 12.10.11. Rehabilitering av kunstgressbaner Oslo 12.10.11 Rehabilitering av kunstgressbaner Lillehammer vinter 2008 HIAS- banen juli 2009 Ove Halvorsen Anleggskonsulent NFF Fotballkretsene: Østfold, Akershus, Oslo, Indre Østland og Rogaland Oslo

Detaljer

Spillemidler («Tippemidler»)

Spillemidler («Tippemidler») Bestemmelsene Spillemidler («Tippemidler») Hva betyr dette for oss? De aller fleste anleggene klubbene bruker er delvis finansiert av spillemidler Avgjørende for bygging og rehabilitering av anlegg Bestemte

Detaljer

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock.

Spillemidler. For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg. Foto: Shutterstock. Spillemidler For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg Foto: Shutterstock.com 1 HVEM KAN SØKE? Kommune Fylkeskommune Idrettslag Borettslag/velforeninger

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag

SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag SNE til idrettsformål PARALELLSESJON IDRETT Drift av spillemiddelfinansierte idrettsanlegg; private, fortjenestebaserte aktører og idrettslag Fagdirektør Åsmund Berge 10. juni 2015 Bad, park og idrett,

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 1. INNLEDNING... 7 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Mål med presentasjonen

Mål med presentasjonen Mål med presentasjonen Ha gitt landets NXT LVL-klubber en mal for hva et NXT LVL-anlegg inneholder og hvordan det merkes opp for å tilfredsstille minimumskravene til Golfskolen 2015. Husk at klubben kan

Detaljer

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler»

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet «Spillemiddler» Støtteordninger og søkeprosess Stein Cato Røsnæs Rådgiver Østfold fylkeskommune Ingen idrett uten anlegg 1946 ca. 2.000 anlegg 2011 ca.

Detaljer

Spillemidler - søknadsbehandling

Spillemidler - søknadsbehandling Spillemidler - søknadsbehandling Kristin Hunstad 2015 Foto: Bjørn Erik Olsen www.idrettsanlegg.no Og https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/planlegging/spillemidlertil-idrettsanlegg/ Fylkeskommunens side

Detaljer

Spillemidler. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2014 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 17:45 Velkomst, kaffe / frukt 18:00 Spillemiddelprosessen Fredrikstad

Detaljer

TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL STJØRDAL STEINKJER LEVANGER GRONG

TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL STJØRDAL STEINKJER LEVANGER GRONG TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL 18.04 STJØRDAL 25.04 STEINKJER 10.05 LEVANGER 23.05 GRONG Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk

Detaljer

1. Søkjar. 2. Namn, type anlegg og evt. anleggsnr på prosjektet. 3. Underskrift. For kommunen

1. Søkjar. 2. Namn, type anlegg og evt. anleggsnr på prosjektet. 3. Underskrift. For kommunen Sogndal kommune Sogndal Kommune Søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av planar Føresegn om idrettsfunksjonell førehåndsgodkjenning er oppgitt nederst på dokumentet Skildring av krav til vedlegga

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT - ME Likelydende brev til se adresseliste KOPI Deres ref Vår ref Dato 2010/00025 ID/ID2 OMS 14.03.2011 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal

Søkje om spelemidlar. Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Søkje om spelemidlar Spelemiddelkurs Florø, Dale, Skei, Stryn og Lærdal Hausten 2015 A) Spelemidlar 1. Saksgang 2. Fristar 3. Planforankring 4. Kven kan søkje? 5. Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Detaljer

Spillemidler til idrettsformål

Spillemidler til idrettsformål Levanger, 14. september 2011 Frivillighetsmeldingen (2006-2007): Måltall for samlet utdeling over tippenøkkelen: 3,425 mrd. kroner per år Idrettsformål (45,5 %) 1 558,4 mill. kroner Kulturformål (36,5

Detaljer

Spillemidler og svømmeanlegg.

Spillemidler og svømmeanlegg. Spillemidler og svømmeanlegg Seniorrådgiver Frode Langø Avdeling for sivilsamfunn og idrett Hamar 1 Tilskuddsberettigete elementer "Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg

Detaljer

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010

Trøndersk anleggskonferanse Trondheim 01.12.2010 Trondheim 01.12.2010 Terje Wist Medlem Idrettsstyret Nestleder NIF s anleggsutvalg Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS Detaljplanleggingen starter: Årsmøtebehandlingen prinsipielt vedtak Idrettsfunksjonell

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro

Nr. Vår ref Dato V-15 B/ /02463 ID/ID1 mro Rundskriv VEDLEGG 1 Til kommuner og fylkeskommuner Nr. Vår ref Dato V-15 B/2004 2004/02463 ID/ID1 mro 15.06.2004 ORIENTERING OM TILSKUDD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET FOR 2005

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-18.12.2015 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer?

Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Av Per-Einar Johannessen (NIF) Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Mobil: 924 02 803 E-post: pej@idrettsforbundet.no Universell utforming: Aktivitet kontra drift utfordringer? Det er ikke lov å diskriminere

Detaljer

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg

Rapport. Spillemidler til idrettsanlegg Rapport Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 Forord til Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2006 I 2005 ga Kultur- og kirkedepartementet ut publikasjonen Spillemidler til idrettsanlegg 1999-2005. Denne

Detaljer

Idrett og ledelse 1-4, Trinn 2 Modul Anlegg generelt

Idrett og ledelse 1-4, Trinn 2 Modul Anlegg generelt Idrett og ledelse 1-4, Trinn 2 Modul Anlegg generelt Innhold 1. Anlegg som grunnlag for aktivitet Anleggsdekning i kommunen Idrettslaget: eier eller leier 2. Idrettslaget bygger anlegg Hele prosessen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL 18.04 STJØRDAL 25.04 STEINKJER 10.05 LEVANGER 23.05 GRONG

TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL 18.04 STJØRDAL 25.04 STEINKJER 10.05 LEVANGER 23.05 GRONG TEMAKVELD SPILLEMIDLER - LEVANGER OG VERDAL 18.04 STJØRDAL 25.04 STEINKJER 10.05 LEVANGER 23.05 GRONG Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

TEMAKVELD SPILLEMIDLER TRØNDERHALLEN VERDAL KOMMUNE, LEVANGER KOMMUNE OG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

TEMAKVELD SPILLEMIDLER TRØNDERHALLEN VERDAL KOMMUNE, LEVANGER KOMMUNE OG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE TEMAKVELD SPILLEMIDLER TRØNDERHALLEN 10.05.2017 VERDAL KOMMUNE, LEVANGER KOMMUNE OG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Innhold : Status Nord-Trøndelag Fylke Litt om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Regionale informasjonsmøter om spillemidler til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2014

Regionale informasjonsmøter om spillemidler til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2014 Regionale informasjonsmøter om spillemidler til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2014 Johnni Håndstad, rådgiver anlegg Troms fylkeskommune VELKOMMEN! Status etter de regionale møter våren

Detaljer

Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet nytt 2007. - og en del annet

Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet nytt 2007. - og en del annet Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet nytt 2007 - og en del annet Hordaland 13. september 2007 Seniorrådgiver Morten Roa tlf 22 24 80 68 morten.roa@kkd.dep.no 1 Endring i

Detaljer

Prosess søknad om spillemidler:

Prosess søknad om spillemidler: Prosess søknad om spillemidler: Hva kan man søke om? Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære

Detaljer

Årets oppgaver (2015)

Årets oppgaver (2015) Årets oppgaver (2015) Dette dokumentet er ment å gi en omtale og introduksjon til de forskjellige delene av registeret som trenger ettersyn. Det er ment å skulle gi saksbehandlere i kommunen et forhold

Detaljer

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2005 (V-0534 B) Orientering om tilskuddsordningen 1. Innledning Denne folderen er utarbeidet på bakgrunn av Kultur- og kirkedepartementets bestemmelser

Detaljer

Spillemidler til friluftslivsanlegg Kristiansand, 1. desember 2016

Spillemidler til friluftslivsanlegg Kristiansand, 1. desember 2016 Spillemidler til friluftslivsanlegg Kristiansand, 1. desember 2016 Bestemmelsene for spillemidler til anlegg o Fastsetter regelverk og satser for tildeling av spillemidler o Utgis 15.juni hvert år, revidert

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Kvinnherad Likelydende brev til se adresseliste Saksnr )-01-333 Saksb h GE; kommune 14DES.202 Kopi U off Dercs ref. Vårref. Dato 10/25 04.12.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon

Detaljer

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakar;iOlOOll'\2^Dok.ar. ^ KULTURDEPARTEMENT f 0 ttii m\i Arkivnr. (^ [ ( Saksh. Eksp. likelydende brev til se adresseliste U.off. KOPI Deres ref Vårref Dat» 2010/00025ID/ID2 OMS

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Avd.dir. Ole Fredriksen Oslo 1 Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Søknad om kommunal garanti til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om kommunal garanti til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 03.02.2014 8021/2014 2013/3533 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/37 Formannskapet 05.03.2014 14/28 Bystyret 27.03.2014 Søknad om kommunal garanti

Detaljer

Spillemidler For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2016 For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Ny idrettsmelding Like muligheter for fysisk aktivitet Gode rammevilkår for organisert idrett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen

SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen 2015 Spillemidler til idrettsanlegg En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen 2015 Forord

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar

Spillemidler. - Ein tydeleg medspelar Spillemidler - Ein tydeleg medspelar Nytt saksbehandlersystem Søknadsrunden 2016/17 Endringer/presiseringer Kommunal garanti Detaljert kostnadsoverslag Andre størrelser anlegg Nærmiljøanlegg Friluftsliv

Detaljer

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010

Bestemmelser. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2010 2 1. INNLEDNING... 7 1.1 Statlig

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 217-227 INNHOLD 1 Anleggsdekning... 2 2 Kart... 3 3 Idrettsanleggsregisteret... 3 1 1 Anleggsdekning Fotball r 11'er 14

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 12.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/10908-4 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Spillemidler 2009 - Prioritering av søknader Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 14.01.2009 Namsos Service 15.01.2009

Detaljer

SPILLEMIDLER til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

SPILLEMIDLER til anlegg for idrett og fysisk aktivitet SPILLEMIDLER til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Informasjon om prosedyren og bestemmelser i forbindelse med søknad Rjukan, 2010 Revidert 2012, 2015, juni 2016 Kulturkontoret Tinn Kommune 1. INNLEDNING

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Jan Helge Jacobsen Postboks 55 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: TSI 2012/7495 Dato: 24.06.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 267/14/6/0

Detaljer

Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning Kulturdepartementet Rettleiar Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning Rettleiar for kommunale saksbehandlarar, oppdatert 10/2016 INNLEIING... 5 SØKNADSPROSESSEN... 7 Kven kan søke om spelemidlar til anlegg?...

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg. Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober Søknadsfrist: 1. mai

Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg. Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober Søknadsfrist: 1. mai Retningslinjer for tilskudd til regionale idrettsanlegg Vedtatt i FT-sak 89/16 den 25. oktober 2016 Søknadsfrist: 1. mai Formål Rogaland fylkeskommune skal legge til rette for at barn, unge og voksne skal

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011, V - 0732 B Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2011 Bestemmelser Bestemmelser om

Detaljer

Spillemidler til kulturhus.

Spillemidler til kulturhus. Spillemidler til kulturhus. Vilkår for søknad om spillemidler etter desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg i Nord- Trøndelag Innledning Denne orienteringen om vilkår for søknad er utarbeidet

Detaljer

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Sandar Idrettslag Husebygrenda 60 3219 Sandefjord TIL Sandefjord 9. mars 2014 Sandefjord Kommune v/rådmann KOPI Sandefjord Idrettsråd Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Flerbrukshall Vesterøya

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift

Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift Tilrettelegging av uteområder i Kristiansand fra premiss til drift innlegg på Landskonferanse 19.08 2014 Helmer Espeland, Parkvesenet Kristiansand har holdt på med universell utforming lenger enn de fleste

Detaljer

Fagdag spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg

Fagdag spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg Fagdag spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg 13. september 2016 Øyna 1 Idrettskonsulent / rådgiver: Tett samarbeid med: Kommunalteknikk Bygg og eiendom Tett samarbeid med: Levanger idrettsråd Verdal

Detaljer

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand

Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Fotballhall med flerbruksmuligheter på Tyristrand Hensikt Sørge for at ungdommen fortsetter med idrett lengre enn i dag. Dvs legge til rette for gode treningsmuligheter hele året. Bygge en hall som sikrer

Detaljer

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008

Statlig idrettspolitikk. Stjørdal 13. november 2008 Statlig idrettspolitikk Stjørdal 13. november 2008 1 Hovedfordelingen 2008 Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 625 000 000 1.2 Anleggspolitisk program 54 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 For tildelinger i 2018 Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 For

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 For tildelinger i 2018 2. utgave Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet -

Detaljer

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Bestemmelser Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 For tildelinger i 2018 3. utgave 1. INNLEDNING... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Lovhjemmel og forskrift... 8 1.3 Generell

Detaljer