AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter."

Transkript

1 AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO nyhetsbrev nr.1 - april 2015 Det tredje året av AGROPRO er sammenfallende med FNs Internasjonale jordår. Flere rapporter viser at avlingsnivået både i korn og grovfor har stagnert og jordforhold kan være en av årsakene. Betydning av god jordkvalitet for både korn og grovforavlinger er prioriterte forskningsoppgaver i Agropro. I dette nummeret av nyhetsbrevet kan du lese mer om det internasjonale jordåret og aktiviteter i AGROPRO, blant annet om nye studier for å bestemme tilgjengelighet av fosfor for planter. Skog og Landskap har laget en egen Jordkalender for 2015 og vi gir lenke til nedlasting av denne og til Norsk Jordforening og deres aktiviteter. Avlingskampen 2015 utfordrer 6 kornprodusenter med rådgivere til konkurranse om hvem som tar den største byggavlingen. Vinneren av Avlingskampen 2014, Håvard Flønes, om den beste grovforavlingen er også presentert. Du kan lese mer om Blæstad, avdeling av Høyskolen i Hedmark og deres studiemuligheter for utdanning av landbruksteknikere. Finn tidligere nyhetsbrev på nettsiden til AGROPRO. Prosjektet «AGROPRO - Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter» pågår i perioden I prosjektet deltar forskergrupper fra NMBU, Bioforsk, NILF, Skog og Landskap, Bygdeforskning, Norsk landbruksrådgivning og Høgskolen i Hedmark sammen med internasjonale forskergrupper. Prosjektet er finansiert av Bionærprogrammet i Norges Forskningsråd. I prosjektets referansegruppe deltar Norges bondelag, Tine, Felleskjøpet, Nortura, Statens landbruksforvaltning og Norsk landbruksrådgivning. I AGROPRO er målet å undersøke muligheter og begrensinger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. For kontaktpersoner og mer om prosjektet, se Prosjektleder: Lillian Øygarden NMBU/Bioforsk

2 > FNs Internasjonale jordår 2015 og AGROPRO av Tore Krogstad, NMBU Jordsmonnet er noe av det mest verdifulle menneskeheten eier. Det gjør det mulig for planter, dyr og mennesker å leve på jordens overflate. FAO som er FNs organisasjon for landbruk og mat markerer i 2015 det internasjonale året for vern av matjord. Målet er å bevisstgjøre samfunnet om viktigheten av en bærekraftig forvaltning og beskyttelse av matjorda. Jorda sikrer næring og vann til planter, lagrer karbon og er hjemmet for milliarder av insekter, jorddyr, bakterier og andre mikroorganismer som er viktig for omsetning av næringsstoffene i jorda. Nedgangen i dyrka jord på verdensbasis er alarmerende og utfordringene for å brødfø en økende befolkningsmengde er enorme. FAO peker på fem grunner til at jord må få større fokus i samfunnet: En sunn jord er viktig for å kunne fø verden. «Vår mat begynner i jorda». Kvaliteten på maten er i svært stor grad avhengig av kvaliteten på jorda hvor plantene vokser. Fokus på jordkvalitet vil derfor være viktig for økt matsikkerhet. Jord er en begrenset ressurs. Tapt jord tar det svært lang tid å bygge opp igjen. Forvitring og oppbygging av organisk materiale i jorda er en sakte prosess, mens erosjon kan fjerne mye god matjord i løpet av kort tid. Det stilles store krav til gårdbrukerne om å forvalte matjorda på en fornuftig måte som bevarer produksjonsgrunnlaget for høy matproduksjon av god kvalitet. Jorda kan dempe negative effekter av klimaendringer. Jorda er et stort lager for organisk karbon og innholdet i jorda er mer enn det dobbelte av det som er lagret i vegetasjonen. Jorda demper effekten av klimaendringer ved karbon-sekvensering (lagring) og redusert emisjon av klimagasser. Jorda er et levende materiale. Mikroorganismer, insekter, midd og mark er viktige organismer i en frisk jord. De sikrer at omsetningen av næringsstoffer er god, er med på å sikre god lufttilgang og vanntransport og at omsetning av organisk materiale og struktur er god for plante-produksjon. God dyrka jord på morene i Ås. Investering i god jordkultur er både økonomisk og miljømessig fornuftig. Å holde jorda i god hevd er både agronomisk og økonomisk gunstig sammenlignet med restaurering av jord som både kan være dårlig drenert, pakket, utarmet for organisk materiale og næringsstoffer. God agronomi er oftest også miljømessig fornuftig agronomi.

3 Hva har det internasjonale jordåret med AGRO- PRO å gjøre? Den fokus som dette setter på betydningen av jord i samfunnet generelt griper direkte inn i vår forskning som har fokus på «Agronomi for økt matproduksjon». Jord som vekstmedium er svært viktig for avling og kvalitet på alt som vokser. Dyrka jord er en knapp ressurs i Norge. Totalt er kun 3% av landarealet dyrket og av dette egner 30% seg til kornproduksjon og ca. 65% til fôrproduksjon. Målet til myndighetene er økt matproduksjon av bedre kvalitet og med mindre miljøbelastninger. Jordbruket står foran store utfordringer og jorda vil spille en sentral rolle. Vi har studier på organisk materiale, aggregatstabilitet, næringsforsyning og rotutvikling i jord med tanke på økte avlinger og økt kvalitet. Flere av studiene tar i bruk helt ny metodikk. Vi har studier på jordas rolle i plantedyrkingen under endret klima og hvordan klimaet påvirker miljø og klimagassutslipp fra landbruket. Alt dette og mere til er sentrale studier for å sikre befolkning mat i fremtiden og er sammenfallende med FAOs fokus på jord. Økt forståelse for både fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i jordsmonnet er viktig for å kunne vurdere effekter som kan forventes av endret klima og arealbruksendringer på det terrestriske miljø. For å møte utfordringene i landbruket er det nødvending med kunnskap om jorda og hvordan den påvirker økosystemet. Det internasjonale jordåret vil bidra til økt oppmerksomhet om dette. I 2015 vil det bli arrangert markdag med fokus på samspillet jord planter. Mer spesifikke resultater om jord fra forsøkene ved NMBU vil bli presentert i fremtidige nyhetsbrev. Miljøvennlig drift med vegetasjonssoner og grasmark mot vann for å fange opp erosjonsmateriale. Den største arbeidspakken i AGROPRO: «Forbedret agronomisk praksis for korn og fôrproduksjon» har et sterkt fokus på jord. Det studeres jordstruktur, pakking og hvordan dette påvirker avlingene. Bruk av georadar til å studere driftsmessig påvirkning på jordstruktur i AGROPRO ved NMBU.

4 > Ny metode for å måle plantetilgjengelig P i jord Samarbeid med Rothamsted Reseach i England av Åsgeir R. Almås, NMBU Tradisjonelle metoder for å måle plantetilgjengelige fosfor baserer seg på ekstraksjon av jorda med kjemikalier som løser ut mer enn det plantene kan ta opp, og som i beste fall gir en viss korrelasjon med opptaket. Bruk av DGT (Diffusive Gradients in Thin films) gir et mer direkte mål på hva plantene kan ta opp under gitte vekstbetingelser. Det ble gjennomført et feltforsøk på Ås sommeren 2014 ved å høste planteprøver fra et av de langvarige forsøksfeltene hver uke gjennom vekstsesongen. Dette feltforsøket har blant annet vært gjødslet med ulike mengder fosfor siden 1966 og med lik mengde N og K på alle fosforledd. Det er også et null-ledd uten noe tilførsel av fosfor. har med hell vært brukt for å estimere plantetilgjengelig spormetaller som Cu og Zn direkte i jord. Det eneste kriteriet som må oppfylles er at jorda skal være fuktig og at gjennomsnitts-temperaturen må være kjent. Temperaturen påvirker diffusjons-hastigheten av stoffene som skal måles i gelen. Feltforsøket på et tidlig stadium i veksten. Samtidig med at planteprøvene ble høstet, ble det prøvetatt jord for å eksponere DGT i disse. Teknikken er utviklet ved Lanchaster University i England. Den typen DGT som ble brukt inneholder en ionebytter bestående av blant annet jernoksid som binder uorganisk P. Organisk P går ikke inn. Det skyldes at mellom ionebytteren og jordvæsken er det montert en gel (hydrogel) som hindrer større komplekser å diffundere inn. På det viset vil en DGT operere som en planterot i jorda. DGT er DGT slik den ser ut før bruk. Det ble gjennomført et feltforsøk på Ås sommeren 2014 ved å høste planteprøver fra et av de langvarige forsøksfeltene hver uke gjennom vekstsesongen. Dette feltforsøket har blant annet vært gjødslet med ulike mengder fosfor siden 1966 og med lik mengde N og K på alle fosforledd. Det er også et null-ledd uten noe tilførsel av fosfor. I tillegg til å kunne skille mellom uorganisk og organisk bundet P i porevannet, unngår man å måtte riste opp jord i en ekstraksjonsvæske i et urealis-

5 tisk jord:væske forhold, som jo gjøres i klassiske ekstraksjonsmetoder. Resultatene fra feltforsøket er ikke ferdigbehandlet enda, men de viser blant annet at plantetilgjengelig P synker i jordvæska utover i vekstsesongen, for så å stige igjen når opptaket i planten opphører. Gjennom AGROPRO har vi etablert et samarbeid med Rothamsted Research og vår kontakt er prof. Steve McGrath. I år skal en av våre mastergrad- studenter (Åsmund Kvifte) reise over til Rothamsted for å gjennomføre et tilsvarende forsøk, der han skal samle planteprøver gjennom vekstsesongen samtidig som han analyserer plantetilgjengelig P i uttatte jordprøver ved bruk av DGT. Han skal også undersøke endringen i kinetikken til P-tilgjengeligheten i løpet av vekstsesongen. Hypotesen er at hurtigreagerende P (altså hypertilgjengelig P) vil synke raskere gjennom vekstsesongen enn den litt mer langsomt tilgjengelige fraksjonen. Dette skal enkelt kunne avdekkes ved bruk av DGT. Vi har alt gjennomført noen pilotforsøk ved NMBU som viser dette. Dette er også et langvarig feltforsøk (mer enn 150 år gammelt) som har vært gjødslet med ulike mengder P. I enkelte av prøverutene er jorden svært utarmet på P, og hypotesen er at plantene på disse rutene vil skille ut enzymer (phosphatase) for å øke opptaket og at plantenes aktive opptak vil være mye mer uttrykt i disse rutene enn i rutene med høyere P tilførsel. Jordprøvetaking for DGT analyser. Opptaket av P måles i plantene og det er forventet at P/N-forholdet vil samsvare med phosphatase utskillelsen. Ved å eksponere DGT er i jord fra disse rutene på samme sted som plantene høstes, vil vi kunne få svar på flere forhold i jord som gjennom vekstsesongen vil være med på å styre tilgjengeligheten av P i rhizosfæren.

6 > Avlingskampen i AGROPRO 2015 av Einar Strand, Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning (NLR) I år har vi utfordret seks dyktige kornprodusenter med hver sin lokale rådgiver til å konkurrere om hvem som tar den største byggavlingen. Avlingskampen arrangeres av Agropro i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, tidsskriftet Norsk Landbruk og Yara Norge. Deltakerne Jon Petter og Christopher Helgestad, Holmestrand (far og sønn) og rådgiver Ingvild Evju fra NLR Viken. Disse står foran noen av innsatsfaktorene i Avlingskampen. Et viktig formål med Agropro prosjektet er å sette fokus på god agronomi og derigjennom øke avlingene i norsk jordbruk. Utviklingen i norsk kornproduksjon er foruroligende, og statistikken viser både at kornarealene reduseres og at avlingsframgangen stagnerer. I årets utgave av Avlingskampen ønsker vi derfor at de seks korndyrkere som deltar på hver sin gård skal prøve å ta så store byggavlinger som mulig. Bygg er valgt både fordi det er en krevende kornart å dyrke og fordi bygget utgjør halvparten av kornarealet i Norge. Det er valgt å fokusere på størst mulig avling for å utfordre deltagerne på den dyrkingsteknikken som de praktiserer i dag. Det ligger en klar utfordring å gå utenfor komfortsonen og prøve nye dyrkingsmessige tiltak for å slå egne rekorder. Yara er medarrangør og bidrar med bl.a. betaling av jord- og bladanalyser for å gi deltakerne en mulighet for enda tettere oppfølging av åkrene. For å vinne konkurransen er det ikke nok med en god start, her må en holde trykket oppe gjennom hele sesongen. En slik konkurranse blir nødvendigvis subjektiv, men hovedhensikten er fokus på de agronomiske tiltakene som deltakerne velger å sette inn gjennom vekstsesongen. Det vil lages reportasjer fra de enkelte deltakerne bl.a. i Norsk Landbruk. I tillegg til avling og kvalitet vil en etter at konkurransen er avsluttet også sette opp dekningsbidrag, regne på N-effektiviteten osv. for å få mest mulig

7 Inderøy Trondheim kunnskap om effekten av de ulike tiltakene som er satt inn. Konkurransen foregår på ett byggskifte på hver gård hvor et mindre areal på ca. 10 dekar velges ut som konkurransearena. Innenfor dette arealet foretar den lokale landbruksrådgivingsenheten en avlingskontroll i forbindelse med høsting. En forutsetter at dyrkingsteknikken på konkurransearealet også blir gjennomført på resten av skiftet. En jury bestående av Einar Strand NLR/Bioforsk, Unni Abrahamsen Bioforsk Landbruk og Anders Rognlien Yara vil besøke deltakerne i løpet av vekstsesongen og nøyaktige notater om alt som gjøres av dyrkingstekniske tiltak vil bli viktig dokumentasjon. Konkurransereglene er relativt enkle: Det skal tas ut en jordprøve fra konkurransearealet Arealet tilsås med valgfri byggsort og det utføres de dyrkingsmessige tiltak som lagene selv mener bør utføres Det ønskes ikke bruk av husdyrgjødsel på konkurransearealet i 2015 for å lette beregningen av N-effektivitet Alle tiltak på konkurransearealet noteres fortløpende Deltakerne må være villig til å ta imot juryen og stille opp i reportasje i Norsk Landbruk og andre relevante formidlingskanaler Avlingsnivå dokumenteres gjennom avlingskontroll utført av lokal NLR enhet. Dette gjøres ved å foreta høsting av 5 ruter på tvers av såretningen mellom to kjørespor. Ruteavling veies og høsterutas størrelse måles Vi håper også at konkurransearenaene blir brukt i ulik andre sammenhenger f.eks. til lokale markdager, og vi har signaler om at naboer og yrkeskollegaer bl.a. i lokale bondelag vil bidra som aktive supportere. Konkurransedeltakerne: Stange Ullensaker Holmestrand Fredrikstad Vestfold Deltaker: Jon Petter og Christopher Helgestad, Holmestrand NLR-rådgiver: Ingvild Evju, Norsk Landbruksrådgiving Viken Østfold Deltaker: Jon Gunnar Karlsen, Fredrikstad NLR-rådgiver: Bjørn Inge Rostad, Norsk Landbruksrådgiving SørØst Akershus Deltaker: Even Mangerud og Lars Halvor Stokstad, Ullensaker NLR-rådgiver: Joel Markgren, Romerike Landbruksrådgiving Hedmark Deltaker: Lars Magne Mauseth, Stange NLR-rådgiver: Åsmund Langeland, Hedmark Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Deltaker: Lars Hoem, Trondheim NLR-rådgiver: Håvar Endre Hanger, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Deltaker: Øyvind Austad, Inderøy NLR-rådgiver: Ingrid Gauslaa, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag

8 AGROPRO nyhetsbrev nr. nr oktober - april > Vant avlingskampen 2014 av Jon Schärer, Bioforsk Håvar Flønes fra Selbu vant avlingskampen om landets beste grasavlinger målt i mengde og kvalitet. Som en del av AGROPRO-prosjektet ble seks dyktige grovfôrprodusenter utfordret og tett fulgt opp. Med et snitt på 800 FEm per dekar viste de at god agronomi gir topp resultater. Deltakerne Foruten Håvar Flønes med NLR-rådgiver Atle Horn, var de andre deltakerne: Helge Henanger, Meland med rådgiver Lise Austrheim. Roald Furset, Fjaler med rådgiver Arve Arstein. Tore Osen, Osen, med rådgiver Ole Edvard Silderen. Østen Tande, Øyer med rådgiver Randi Jarstad. Guttorm Ingberg, Ringsaker, med rådgiver Stein Jørgensen Håvar Flønes. Foto: Camilla Mellemstrand, Norsk Landbruk I januar 2015 ble vinner av Avlingskampen for 2014 kåret av juryen ledet av Lars Nesheim, NLR/ Bioforsk, Tor Lunnan, Bioforsk og Bjørn Tor Svoldal, Yara. Håvar Flønes fra Selbu vant avlingskampen om landets beste grasavlinger målt i mengde og kvalitet. Juryen har foruten Lars Nesheim bestått av Tor Lunnan, Bioforsk og Bjørn Tor Svoldal, Yara. Les mer her: Vant avlingskampen 2014 Som en del av AGROPRO-prosjektet ble seks dyktige grovfôrprodusenter utfordret og tett fulgt opp gjennom vekstsesongen Konkurransen var et samarbeid mellom AGROPRO, Norsk Landbruksrådgivning, Yara,og tidsskriftet Norsk landbruk. Med et snitt på 800 FEm per dekar viste de at god agronomi gir topp resultater. Håvar Flønes som var svært fornøyd med fjorårsesongen og beskriver ifølge Norsk Landbruk 2014 som tidenes sesong. Det ble tre mot normalt 2,5 slåtter på gården som ligger 170 meter over havet i indre Trøndelag. Grovfôranalyser og veiing av rundballer viser at han til sammen produserte kg tørrstoff og 987 FEm (fôrenheter melk) per dekar. Lars Nesheim fra Bioforsk/Norsk Landbruksrådgivning ledet juryen. Foto: Jon Schärer

9 > Høyskolen i Hedmark og studietilbudet ved institutt for jordbruksfag på Blæstad- bachelor i landbruksteknikk av Hans Christian Endrerud, Insitutt for jordbruksfag, Høgskolen i Hedmark Landbruksteknikk har vært bærebjelken i utdanningstilbudet på Blæstad siden Statens maskinførerskole ble flyttet fra Sparbu i Trøndelag i Etter at landbruksteknikk ble lagt ned som eget utdanningstilbud på NMBU/Ås på 1990-tallet, og gjort om til sivilingeniørutdanning, har Blæstad vært alene om å utdanne landbruksteknikere i Norge. og rundt 70 ansatte. Avdelingen er delt på to institutter: Institutt for skog- og utmarksfag på Evenstad i Østerdalen og Institutt for jordbruksfag på Blæstad utenfor Hamar. På Evenstad tilbys 3-årige og 1-årige studier innen skogbruk, utmarksforvaltning, natur- og økoturisme. I tillegg har avdelingen engelskspråklige semesterstudier, en engelskspråklig master i anvendt økologi og en PhD-utdanning innen anvendt økologi. Undervises i landbruksteknikk. Foto: Hans Christian Endrerud Kunnskap om landbruksteknikk er en viktig del for å lykkes med bedre agronomisk praksis. I AGROPRO deltar Blæstad i formidlingsarbeidet, bla med demonstrasjoner av ulike maskinvalg og utstyr. Dorothee Kolberg, stipendiat ved Blæstad, tar doktorgrad på: Optimal tillaging av såbed under et klima i endring. Det er spesielt såbedstillaging til korn under fuktigere forhold hun studerer, se Agropro nyhetsbrev no. 3 i Høgskolen i Hedmark har fire avdelinger og er lokalisert til Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og Blæstad. Administrasjonen er plassert på Terningen Arena i Elverum og det er totalt ca 8000 studenter og i overkant av 550 ansatte. Fagutdanninger innen skole, helse, økonomi, ledelse og idrett står for hovedtyngden av studentene. Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag er Høgskolens minste, med noe over 300 studenter På Blæstad tilbys 3-årige og 1-årige studier innen agronomi og landbruksteknikk, samt 2-årig deltidsstudium i økologisk landbruk. En engelskspråklig master i bærekraftig landbruk kom på plass i 2014, og det tilbys også ulike mindre modulkurs som etter- og videreutdanning innen landbruksfag. Blæstad. Foto: Høgskolen i Hedmark Blæstad har historie som skolearena tilbake til 1923, da det ble etablert småbrukerutdan-

10 ning i regi av fylket. Skolen vært en arena for utdanning innen landbruksfag, agronomi og landbruksteknikk. I 2008 ble det etablert et landbrukssenter på Blæstad, med interkommunal landbruksforvaltning, faglag innen landbruk, regnskapskontor og landbruksrådgiving, totalt ca 45 ansatte på campus. I 2010 ble virksomheten på Blæstad overført til avdelingen på Evenstad med felles ledelsesom en del av en «grønn» avdeling i Høgskolen i Hedmark. Bachelorutdanningene i agronomi og landbruksteknikk har om lag halve studiet som felles fag med emner innen jord, geologi, feltmekanisering, miljø, økonomi og entreprenørskap. Landbruksteknikk har spesialisering innen bl.a. fysikk, traktorlære, verkstedsteknikk, DAK/konstruksjon, hydraulikk og bygningsfag. Agronomi har spesialisering innen biologi, plantefag og husdyrfag. meget bra etter revisjonen i studieprogrammet i Med tilbud om master i bærekraftig landbruk fra 2014, og to PhD studenter ansatt i 2014, er instituttet inn ei en god utvikling med økende aktivitet. Deltakelse med spesialkunnskap i større prosjekter som Agropro og Dorothee Kolberg sitt PhD arbeid på såbedbedstillaging er viktig for utviklingen av Blæstadmiljøet. Utdanningen er i stor grad praksisbasert med bruk av både skolens områder og nærområdet i de ulike faglige aktiviteter. Institutt for jordbruksfag disponerer ca 220 daa med jord øremerket til forskning og undervisning. Det er både morene og myrjord på Blæstad, og deler av arealet ble planert på 1970 tallet. Kandidatene fra bachelorutdanningen innen landbruksteknikk havner i mange bransjer innen landbruket, mange får jobber innen salg, markedsføring, serviceledelse og utvikling innen landbruksmaskinbransjen i Norge. Kandidatene er ettertraktet med en god blanding av teori og praksis, og kjenner godt til grunnlaget og betingelsene for biologisk produksjon innen landbruket, og hvordan ulike innsatsfaktorer, teknologi og biologi spiller sammen under våre klimatiske forhold. Fra undervisning på Blæstad. Begge foto: Hans Christian Endrerud Studietilbudet med bachelor i agronomi kom på plass i 2010, og avløste et tilsvarende tilbud innen økologisk landbruk. Studietilbudet i agronomi har vært populært, og har like god eller bedre søkning enn tilbudet i landbruksteknikk. Økningen i studiepoengproduksjonen har vært

11 > Lenker om jord 2015 er utpekt som FNs internasjonale jordår. Her finner du noen nyttige lenker til steder som kan være vel verdt å følge med på fremover. Norsk Jordforening, også kalt Jordforeningen, er en ideell organisasjon hvis formål er å fremme interessen for jordfag i Norge. Jordforeningens Facebookside finner du her. Norsk Jordforening har flere seminarer og aktiviteter i løpet av jordåret, følg nettsiden. Klikk på logo for å lese mer om FNs internasjonale jordår. Skog og landskap har laget en artikkelserie som hver måned presenterer en ny type jordsmonn. Klikk på lenken for Jordsmonnåret 2015 Skog og landskap har også laget Jordkalender for 2015 som kan lastes ned fra ved å trykke på bildet under. Hvilke jordressurser har vi tilgjengelig, og hva gjøres for å sikre og utnytte dette arealet for dagens og fremtidens matforsyning i Norge?. Dette var tema på Jordforeningens fagseminar 19 februar i forbindelse med FNs internasjonale Jordår Det var et variert program med tema innen jordvern, matproduksjon og bærekraftig utvikling. Les mer om møtet og se presentasjoner her. Klikk på bildet for å laste ned Jordkalender for 2015 fra Skog og landskap. Klikk på bildet for å laste ned boka Norske Jordarter fra Jordforeningens nettside.

AGROPRO. Fagkoordinator Einar Strand NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Fagforum Korn

AGROPRO. Fagkoordinator Einar Strand NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving. Fagforum Korn AGROPRO Fagkoordinator Einar Strand NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Fagforum Korn AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter - Tverrfaglig prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd

Detaljer

Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum

Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum Anne Grete Rostad og Nina B.Slettum De neste 10 årene behøver vi 5000 personer med grønn høyere utdanning Skog Husdyr Plantefag Arealplanlegging I dag uteksamineres knapt 100 til sammen innafor denne sektoren

Detaljer

POST 1. a. Læren om helse og miljø. b. Læren om samspillet i naturen. c. Læren om hva som er logisk. Vil du lære mer?

POST 1. a. Læren om helse og miljø. b. Læren om samspillet i naturen. c. Læren om hva som er logisk. Vil du lære mer? POST 1 Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem. Men vet du hva ordet økologi betyr? a. Læren om helse og miljø.

Detaljer

AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter.

AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO nyhetsbrev nr. 3 - sept. 2015 I AGROPRO er målet å undersøke muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis

Detaljer

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan «Avlingskampen», fagsamling Hærøya, 8.-9. januar 2015. Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge AS Supplerende mineralgjødseltyper til husdyrgjødsel

Detaljer

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015.

Kornskolen. det agronomiske utgangspunktet. Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015. Kornskolen det agronomiske utgangspunktet Hvordan opprettholde god agronomi i jorda Landbrukshelga, Hafjell 2015 Åsmund Langeland «Hvilken del av planta gir du mest fokus?» Bruker du nok tid på rota?

Detaljer

Om jord, jordvern og omdisponering av jord i Oslo og Akershus

Om jord, jordvern og omdisponering av jord i Oslo og Akershus LANDBRUKSAVDELINGEN Om jord, jordvern og omdisponering av jord i Oslo og Akershus Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Jord blir til Jord blir til når bergarter brytes ned gjennom erosjon og forvitring.

Detaljer

Jordsmonnskart nyttig verktøy for kommunal landbruksforvaltning? Siri Svendgård-Stokke, Kompetansesamling Vestfold, Tønsberg,

Jordsmonnskart nyttig verktøy for kommunal landbruksforvaltning? Siri Svendgård-Stokke, Kompetansesamling Vestfold, Tønsberg, Jordsmonnskart nyttig verktøy for kommunal landbruksforvaltning? Siri Svendgård-Stokke, Kompetansesamling Vestfold, Tønsberg, 25.03.2015 Foto: Åge Nyborg Foto: Ragnhild Sperstad Disposisjon Jordåret 2015

Detaljer

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby?

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Harry P. Andreassen dekan 24.05.2012 Fra Høgskole til Universitet Innlandsuniversitetet Høgskolene i Lillehammer,

Detaljer

Verdiprøving i bygg og havre, Vekstsesongen Kornmøte Skjetlein 4. desember Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Verdiprøving i bygg og havre, Vekstsesongen Kornmøte Skjetlein 4. desember Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Verdiprøving i bygg og havre, Vekstsesongen 2014 Kornmøte Skjetlein 4. desember Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Kg pr dekar Avlingstall korn 2007-2014 700 600 500 Avling,

Detaljer

God agronomi er godt klimatiltak

God agronomi er godt klimatiltak God agronomi er godt klimatiltak Trond Børresen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Elverum 02.11.16 Jorda tar vi for gitt! Jord er vår mest neglisjerte naturlige ressurs Jordkvalitet og jordas

Detaljer

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon Einar Strand Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Mandatet Det nedsettes en ekspertgruppe som skal gi Statsråden anbefalinger om hvilke tiltak som

Detaljer

Er ny kunnskap om jord nødvendig for økt matproduksjon?

Er ny kunnskap om jord nødvendig for økt matproduksjon? Er ny kunnskap om jord nødvendig for økt matproduksjon? Lillian Øygarden Bioforsk /NMBU Prosjektleder AGROPRO- Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO, prosjekt 225330, finansiert

Detaljer

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Vektlegging i ulike perioder 1950 1975 1950 1995 Kanaliseringspolitikk

Detaljer

Jordas rolle i klimasmart potetproduksjon

Jordas rolle i klimasmart potetproduksjon Jordas rolle i klimasmart potetproduksjon Trond Børresen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Potet 2017, Hamar 18.01.17 Jorda tar vi for gitt! Jord er vår mest neglisjerte naturlige ressurs

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Det internasjonale år for JORDSMONN

Det internasjonale år for JORDSMONN Det internasjonale år for JORDSMONN Hva skal vi med dette år? The International Year of Soils will help us pave the road towards sustainable development for all and by all. Det International år for jordsmonn

Detaljer

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser Halvor Hektoen, prorektor NMBU Men først litt om NMBU Norges veterinærhøyskole (NVH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) NMBU (Norges

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

AGROPRO: Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter.

AGROPRO: Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO: Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. Agronomi for økt matproduksjon i en varmere verden Lillian Øygarden, Bioforsk /UMB Prosjekt finansiert av NFR Bionær program (2013 2017)

Detaljer

Karbon i jord hvordan er prosessene og hvordan kan vi øke opptaket? Arne Grønlund, Bioforsk jord og miljø Matforsyning, forbruk og klima 3.

Karbon i jord hvordan er prosessene og hvordan kan vi øke opptaket? Arne Grønlund, Bioforsk jord og miljø Matforsyning, forbruk og klima 3. Karbon i jord hvordan er prosessene og hvordan kan vi øke opptaket? Arne Grønlund, Bioforsk jord og miljø Matforsyning, forbruk og klima 3. Juni 2009 Atmosfæren CO 2 760 Gt C Dyr Vegetasjon Biomasse 560

Detaljer

Balansert gjødsling. Anders Rognlien, Yara

Balansert gjødsling. Anders Rognlien, Yara Balansert gjødsling Anders Rognlien, Yara 1 Setter du pris på graset ditt? Anders Rognlien, Yara 2 Grovfôrkostnad, kr per kg EKM Liten effekt av stordriftsfordel på grovfôrkostnader 4,50 4,00 3,50 3,00

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

Hvordan tar vi i Hedmark mulighetene/ utfordringene? Margrete Nøkleby Organisasjonssjef Hedmark Bondelag

Hvordan tar vi i Hedmark mulighetene/ utfordringene? Margrete Nøkleby Organisasjonssjef Hedmark Bondelag Hvordan tar vi i Hedmark mulighetene/ utfordringene? Margrete Nøkleby Organisasjonssjef Hedmark Bondelag Arbeidsgruppe for klimapolitikk i Norges Bondelag Bondelaget tar tak i klimautfordringene Innspill

Detaljer

Status for forbruk og produksjon av økologisk mat i Norge. Status i Norge. Noen gode grunner til å velge økologisk. Tar vare på miljøet

Status for forbruk og produksjon av økologisk mat i Norge. Status i Norge. Noen gode grunner til å velge økologisk. Tar vare på miljøet Foto: Eli Åsen Foto: Øystein Haugerud Foto: Solhatt Økologisk produksjon, bærekraft og matsikkerhet Status for forbruk og produksjon av økologisk mat i Norge Regine Andersen Daglig leder, Oikos Økologisk

Detaljer

Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016. Nøkler til økologisk suksess!

Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016. Nøkler til økologisk suksess! Aktivt Fjellandbruk Årskonferanse, Røros 7.mars 2016 Nøkler til økologisk suksess! Balanse, jord, fôr, dyr Nøkler til suksess i økologisk drift! God jordkultur. Tilpassede sorter, Jordstruktur ( pakking,

Detaljer

14.08.2014. Levende Matjord. Hva betyr dyrka jorda for oss? Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord

14.08.2014. Levende Matjord. Hva betyr dyrka jorda for oss? Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Hva betyr dyrka jorda for oss? Alta 20. august 2014 del 1 Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Penger fra Statens landbruksforvaltning 1,2 mill. + 100 000 fra BU Samarbeidspartnere: VitalAnalyse v. Berit Swensen,

Detaljer

Forutsetninger for god plantevekst

Forutsetninger for god plantevekst Forutsetninger for god plantevekst Forutsetninger for god plantevekst Forum for kompetanseutvikling, Ås 10.02, 2015 Trond Trond Knapp Knapp Haraldsen Bioforsk Jord og miljø Bioforsk Jord og miljø, Ås Forum

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Hvordan skal vi få opp kornavlingene?

Hvordan skal vi få opp kornavlingene? Hvordan skal vi få opp kornavlingene? Ås, 5 sept 2011 Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Foto: Unni Abrahamsen Innenfor anvendt kornforskning skal Bioforsk være: Nasjonalt ledende og aktuell internasjonal

Detaljer

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL)

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL) Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL) Ny, grønn avdeling ved Høgskolen i Hedmark Avdelingen på Evenstad er pr. 1. august 2010 utvidet med studiested Blæstad landbruksstudier Avdeling for anvendt

Detaljer

Klimaendringer og klimatiltak. Av Svein Guldal Prosjektleder for klima og energi.

Klimaendringer og klimatiltak. Av Svein Guldal Prosjektleder for klima og energi. Klimaendringer og klimatiltak Av Svein Guldal Prosjektleder for klima og energi. Klimaendringer er mer enn vær Det er ikke tilstanden et bestemt år eller bestemt sted som er viktig. Det er summen av alle

Detaljer

God agronomi er godt klimatiltak

God agronomi er godt klimatiltak God agronomi er godt klimatiltak Trond Børresen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Røros 19.10.16 Jorda tar vi for gitt! Jord er vår mest neglisjerte naturlige ressurs Jordkvalitet og jordas

Detaljer

Storfebeiting i skogsområder atferd og tilvekst. Doktoravhandling ved avd. for Anvendt Økologi og Landbruksfag, Høgskolen i Hedmark

Storfebeiting i skogsområder atferd og tilvekst. Doktoravhandling ved avd. for Anvendt Økologi og Landbruksfag, Høgskolen i Hedmark Storfebeiting i skogsområder atferd og tilvekst Doktoravhandling ved avd. for Anvendt Økologi og Landbruksfag, Høgskolen i Hedmark 2014-2018 Grønn avdeling ved Høgskolen i Hedmark Avdeling for anvendt

Detaljer

Gjødsling og jordsmonn

Gjødsling og jordsmonn Gjødsling og jordsmonn Innlegg for Ørsta-delegasjon på besøk hos Bioforsk Økologisk, Tingvoll 3.12.2009 Anne-Kristin Løes anne-kristin.loes@ bioforsk.no Innledning til en diskusjon om jord-kultur Økologisk

Detaljer

Finn tidligere nyhetsbrev på nettsiden til AGROPRO. Dersom du ønsker å abonnere på nyhetsbrev fra AGROPRO, klikk her.

Finn tidligere nyhetsbrev på nettsiden til AGROPRO. Dersom du ønsker å abonnere på nyhetsbrev fra AGROPRO, klikk her. AGROPRO prosjektet undersøker muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. Den siste sesongen med feltforsøk for korn og grovforproduksjon

Detaljer

Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord

Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Økologisk Foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Tilbud om kursopplegg, markdager og foredrag 2014 Økologisk Foregangsfylkeprosjekt «Levende Matjord» har et nasjonalt ansvar for å inspirere og videreformidle

Detaljer

FoU for økt grovfôrproduksjon tilpasning for arktisk landbruk. Erik Revdal Direktør Bioforsk Midt-Norge

FoU for økt grovfôrproduksjon tilpasning for arktisk landbruk. Erik Revdal Direktør Bioforsk Midt-Norge FoU for økt grovfôrproduksjon tilpasning for arktisk landbruk Erik Revdal Direktør Bioforsk Midt-Norge Grovfôr - den viktigste enkeltfaktor i norsk landbruk, avgjørende for: Sjølforsyningen av norskprodusert

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i et landbruksperspektiv

Helhetlig vannforvaltning i et landbruksperspektiv Helhetlig vannforvaltning i et landbruksperspektiv Vannmiljøkonferansen 2010 Johan Kollerud, Statens landbruksforvaltning Mål for landbruket Et av hovedmålene for landbrukspolitikken iht LMD : Produsere

Detaljer

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe

YaraVita. Norgesfôr - 5. februar 2013. Ole Stampe YaraVita Bladgjødsling Norgesfôr - 5. februar 2013 Ole Stampe Årsaker til økende makromikronæringsmangel i jordbruksvekster Genetiske endringer i plantemateriale, sortsutvikling Større avlinger krever

Detaljer

Nitrogenbalansen i landbruket. Sissel Hansen Bioforsk Økologisk

Nitrogenbalansen i landbruket. Sissel Hansen Bioforsk Økologisk Nitrogenbalansen i landbruket Sissel Hansen Bioforsk Økologisk Disposisjon Nitrogenbalanser Konsekvenser av store nitrogenoverskudd Hva er årsaken til dårlig utnytting av tilført nitrogen Mulige tiltak

Detaljer

YourExtreme - Norge 6.0

YourExtreme - Norge 6.0 YourExtreme - Norge 6.0 The Flashfighters Arnt Hafsås Gjert Magne Kahrs Knutsen Eirik Ruben Grimholt Søvik Sondre Moe Knudsen Innhold Ingress... 3 1 Hvem er vi?... 3 2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

Multiforest skogpleie for framtidas markeder eller Optimalisering av flerbruksskogen en forskningsprofil

Multiforest skogpleie for framtidas markeder eller Optimalisering av flerbruksskogen en forskningsprofil Multiforest skogpleie for framtidas markeder eller Optimalisering av flerbruksskogen en forskningsprofil Harry P. Andreassen dekan Østerdalskonferansen 05.03.2015 Campus Evenstad Avdeling for anvendt

Detaljer

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Fagseminar i Plantekultur, Norgesfôr 2.-3. februar 2015 Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Detaljer

Jordvern i den kommunale hverdagen

Jordvern i den kommunale hverdagen Jordvern i den kommunale hverdagen innlegg på KOLA-VIKEN samlingen 21.10.09 Bakgrunn Omdisponering er en irreversibel prosess Dyrka/dyrkbar jord er en ikke fornybar ressurs Politisk mål om halvering av

Detaljer

Kornproduksjon i Vestfold

Kornproduksjon i Vestfold Kornproduksjon i Vestfold Kilde: SSB Når både kornareal og avling per dekar synker, så blir kornproduksjonen i fylket betydelig mindre (se dokumentasjon videre i presentasjonen). Det samme skjer i de andre

Detaljer

Kost effektvurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer

Kost effektvurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer Kost effektvurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer Valborg Kvakkestad (NILF) Karen Refsgaard (NILF) Seminar om jordarbeiding 27. november 2014, Ski Bakgrunn Krav om bedre vannkvalitet

Detaljer

Bærekraftig landbruk: Nok mat eller reint miljø?

Bærekraftig landbruk: Nok mat eller reint miljø? Sulten på kunnskap. Bærekraftig landbruk: Nok mat eller reint miljø? Nils Vagstad Bioforsk Den enkle sannhet Det finnes knapt noe som har større og meir omfattende miljøkonsekvenser enn landbrukets matproduksjon

Detaljer

Kartlegging av N-mineralisering. Prosjektrapport for 2011

Kartlegging av N-mineralisering. Prosjektrapport for 2011 Kartlegging av N-mineralisering Prosjektrapport for 211 Bernt Hoel Bioforsk Øst, 29. februar 212 Sammendrag Kartlegging av N-mineralisering Dette prosjektet er et samarbeid mellom Bioforsk Øst og Norsk

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

Gjødsling til korn. 29. mars 2017 Bernt Hoel, Yara Norge

Gjødsling til korn. 29. mars 2017 Bernt Hoel, Yara Norge Gjødsling til korn 29. mars 2017 Bernt Hoel, Yara Norge Norsk korndyrking, 1961-2010: Opptur og nedtur Totalproduksjon korn, Norge, (5 års glidende gj snitt), 1961-2 Tre gode kornår på rad! Vær, vekstforhold,

Detaljer

Levende Matjord Bærekraftig jord hva er det?

Levende Matjord Bærekraftig jord hva er det? Bærekraftig jord hva er det? Verdens Bygdekvinnedag 15. oktober 2015 Bygdøy Kongsgård Du og jeg en del av Livsveven LIVSVEVEN Hvordan ser vi på matjorda? Mekanisk Organisk Det er beregnet at omlag 95 %

Detaljer

KLIMATILPASSET JORD- OG SKOGBRUK

KLIMATILPASSET JORD- OG SKOGBRUK KLIMATILPASSET JORD- OG SKOGBRUK 23.09.2015 Veien frem mot et Jens Wollebæk «KLIMATILPASNING I PRAKSIS» Et multifunksjonelt landbruk Jordvern Foredling / sortstilpasning Drenering av jordbruksjord Potensiale

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Jord- og klima. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Jord- og klima. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 13 Foto: Unni Abrahamsen 14 Adam O Toole / Bioforsk FOKUS 7 (1) Bruk av biokull til jordforbedring og karbonlagring Adam O Toole Bioforsk Jord og Miljø

Detaljer

Økologiske virkninger av økt biomasseuttak fra skog i Norge

Økologiske virkninger av økt biomasseuttak fra skog i Norge Økologiske virkninger av økt biomasseuttak fra skog i Norge Toril D. Eldhuset og Kjersti Holt Hanssen, Skog og landskap Fagdag i fornybar energi, UMB 20.10.11 Foto: K. Holt Hanssen, Skog og landskap Bioenergipotensialet

Detaljer

Hvordan løfte norsk kornproduksjon. Elverum 30 mai 2016

Hvordan løfte norsk kornproduksjon. Elverum 30 mai 2016 Hvordan løfte norsk kornproduksjon Elverum 30 mai 2016 Einar Frogner styremedlem Norges Bondelag Klima er vår tids største utfordring Korn- og kraftfôrpolitikken er det viktigste styringsverktøyet i norsk

Detaljer

Potensialet i norsk kornproduksjon

Potensialet i norsk kornproduksjon Mat mulighetenes marked. NHO Mat og Bios næringspolitiske seminar Potensialet i norsk kornproduksjon Nils Vagstad Forskningsdirektør Norsk kornproduksjon Status Mjølk og korn bærebjelken i norsk landbruk

Detaljer

MOTIVASJON FOR ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON Anne Strøm Prestvik, Norsk institutt for bioøkonomi

MOTIVASJON FOR ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON Anne Strøm Prestvik, Norsk institutt for bioøkonomi MOTIVASJON FOR ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON 20.10.2015 Anne Strøm Prestvik, Norsk institutt for bioøkonomi FORMÅL Bakgrunn: - 2,3 prosent av kornarealet var økologisk i 2014 - Økologisk korn er etterspurt

Detaljer

GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING

GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING Korn 2016 18. februar 2016 Annbjørg Øverli Kristoffersen, Avdeling for Korn og Frøvekster, Apelsvoll BIOREST, BIOGJØDSEL, RÅTNEREST Energien i matavfall

Detaljer

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning»

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013 Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Litt om meg Født 1964, fra Kongsvinger, bosatt på Hamar Utdanna husdyrbruker fra

Detaljer

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Vik 22. mars 2017 Marit Henjum Halsnes, rådgivar jordbruk NLR Vest Sunnmøre Sogn og Fjordane Hordaland 4000 medlemar 35 rådgivarar 2 Norsk Landbruksrådgiving Vest

Detaljer

Velkommen til fagdag dekk!

Velkommen til fagdag dekk! Velkommen til fagdag dekk! Kari Bysveen, 23.sept.2015 tekst og foto der ikke anna er nevnt Program: kl: 10- ca 14 00 Kort om jordstuktur v/kari Bysveen Kort om HMS v/aslaug Øverland Foredrag om dekk og

Detaljer

Levende Matjord. Kommunesamling Sogn- og Fjordane 5. november Alexandra Hotell, Loen

Levende Matjord. Kommunesamling Sogn- og Fjordane 5. november Alexandra Hotell, Loen Kommunesamling Sogn- og Fjordane 5. november 2015. Alexandra Hotell, Loen Du og jeg en del av Livsveven LIVSVEVEN Hvordan ser vi på matjorda? Mekanisk Organisk Det er beregnet at omlag 95 % av den maten

Detaljer

ved Gunnar J Forbord Grovfôrmøter Norsk Landbruksrådgiving 2017 Grovfôrøkonomi

ved Gunnar J Forbord Grovfôrmøter Norsk Landbruksrådgiving 2017 Grovfôrøkonomi ved Gunnar J Forbord Grovfôrmøter Norsk Landbruksrådgiving 2017 Grovfôrøkonomi Grovfôrøkonomi NLR-møte Valnesfjord 23.3.2017 Øyvind Hansen NIBIO-Bodø Bakgrunn og problemstilling Mesteparten av landbruket

Detaljer

Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå

Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå Klimasmart plantedyrking - tiltak på gårdsnivå Blæstaddagen 2016, 18. august 2016 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Norsk Landbruksrådgiving Innlandet www.nlrinnlandet.no 2 Klimagasser i landbruket

Detaljer

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i

Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i Temagruppe landbruk Høy andel dyrka mark i vannområdet Naturgitte forhold samt mye åpen åker fører til jorderosjon Høy andel høstkorn Gjennomgående høye fosforverdier i jord Det er stor variasjon, tilfeldige

Detaljer

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN

PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN PRAKTISK JORDSTRUKTURTEST FOR VEILEDEREN OG BONDEN FORENKLET UTGAVE 2013 Økologisk foregangsfylkeprosjekt Levende Matjord Jord med dårlig struktur gir dårligere plantevekst, seinere opptørking, mindre

Detaljer

Klimatilpasning - risikovudering. Jan Stabbetorp NLR Øst

Klimatilpasning - risikovudering. Jan Stabbetorp NLR Øst Klimatilpasning - risikovudering Jan Stabbetorp NLR Øst Dette har jeg tenkt å snakke om Risikovurderinger i planteproduksjon Valg av arter og sorter Vekstskifte Gjødsling Såtid Høsting tørking - lagring

Detaljer

Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark

Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark Tilpasning til klimaendringer for jordbruket i Hedmark Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen Foto: Kristin Ø. Bryhn Fakta om Hedmark Landets største jordbruksfylke

Detaljer

Hamar 20/ Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken

Hamar 20/ Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken Gjødsling Hamar 20/11 2008 Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken Høgare gjødselpris Fullgjødsel relativt dyrare P og K dyrare større verdi i husdyrgjødsel større verdi av kløver NS-gjødsel kjem inn NK-gjødsel

Detaljer

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike

Mauritz Åssveen Bioforsk Øst. Jæren, SørØst, Romerike, Namdal. Bioforsk Jord og Miljø. Bioforsk Jord og Miljø. SørØst, Viken, Romerike Prosjekter innen korn, olje- og proteinvekster i rådgivingsenhetene 2011 Per 20.nov 2011 Prosjekt Prosjektmål Rådgivingsenhet/er Prosjektleder Tlf Finansiering Eie/SP* Varighet NLR SørØst Polysakarider

Detaljer

En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås

En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås En levende jordsmonn: opphavet, kultiveringen og kilden til bærekraft Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB, Ås Hva har levende jord å gjøre med barn og læring? 3 Jorden i våre hender

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3006 Økologisk landbruk 1. Våren 2011. Privatister. Vg3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3006 Økologisk

Detaljer

ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no

ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no Hvorfor er organisk materiale i jord så viktig? Organisk materiale er en kilde til mat for jordbunnsfaunaen og

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

Miljø, klimatilpasning og bærekraft i norsk matproduksjon:

Miljø, klimatilpasning og bærekraft i norsk matproduksjon: Miljø, klimatilpasning og bærekraft i norsk matproduksjon: Nasjonale perspektiver med globalt bakteppe Nils Vagstad Bioforsk Miljø, klima og bærekraft kan ikke frikobles fra hovedmandatet til landbruket:

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Kartlegging av N-mineralisering. Prosjektrapport for 2013

Kartlegging av N-mineralisering. Prosjektrapport for 2013 Kartlegging av N-mineralisering Prosjektrapport for 2013 Bernt Hoel Bioforsk Øst, 28. februar 2014 Sammendrag Kartlegging av N-mineralisering Målet med dette prosjektet er riktig og tilpasset N-gjødsling

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg

Avlingspotensialet i bygg 40 Abrahamsen, U & Hoel, B / Bioforsk FOKUS 8 (1) Avlingspotensialet i bygg Unni Abrahamsen & Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll unniabrahamsen@bioforskno Bygg dyrkes på om lag 50 prosent av kornarealet

Detaljer

Optimal utnytting av husdyrgjødsel

Optimal utnytting av husdyrgjødsel Optimal utnytting av husdyrgjødsel Vik 20.11.2013 Marit Henjum Halsnes rådgivar jordbruk Kva er husdyrgjødsel? Plantenæring på lik linje med mineralgjødsel Fosfor (P) og kalium (K) kan jamnstillast med

Detaljer

Erfaringer med klimarådgiving og klimaregnskap på gårdsnivå

Erfaringer med klimarådgiving og klimaregnskap på gårdsnivå Erfaringer med klimarådgiving og klimaregnskap på gårdsnivå Elgstua, Elverum 2. Nov 2016 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Klimaregnskap på gården 10 gårder med tilbud om klimarådgiving gjennomført

Detaljer

Dyr på utmarksbeite gir positive miljøeffekter!

Dyr på utmarksbeite gir positive miljøeffekter! Dyr på utmarksbeite gir positive miljøeffekter! Beiting og økt matproduksjon i Buskerud beitebruksplan som verktøy Flå 17. oktober 2017 Katrine Andersen Nesse, fagsjef bærekraft, miljø og klima Dyr på

Detaljer

Nitratmåling i blad - metode for å treffe. riktig N-gjødsling?

Nitratmåling i blad - metode for å treffe. riktig N-gjødsling? Nitratmåling i blad - metode for å treffe Foto: Rune Karlsen riktig N-gjødsling? Siri Abrahamsen Rådgiver potet Hvor vil vi? Utarbeide hjelpemiddel til å treffe riktig mengde nitrogen Mål: Stor avling

Detaljer

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden?

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Ekspedisjonssjef Frøydis Vold 22.Oktober 2013 Landbruks- og matmeldingen Behov for økt rekruttering av personer med rett kompetanse til næring,

Detaljer

Sortsomtale korn Tekst Ingrid Gauslaa, NLR NT

Sortsomtale korn Tekst Ingrid Gauslaa, NLR NT Sortsomtale korn Tekst Ingrid Gauslaa, NLR NT Bygg Avlingskampen i 2015 har vist at går an å ta STORE avlinger av bygg. Også i Trøndelag. Vinnerlaget fra Vestfold tok svimlende 934 kg/daa. At Sør Trøndelag

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete

Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Abrahamsen, U. / Bioforsk FOKUS 6 (1) 81 Integrerte tiltak betydning for sjukdomsutvikling i hvete Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll unni.abrahamsen@bioforsk.no I 2010 startet Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima

Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima Hva kan bonden gjøre for å redusere belastningene på klima Muligheter og utfordringer med endret klima Åsmund Langeland Felles ledermøte Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag 17 november 2015 Klimatiltak

Detaljer

Hvordan sikre både miljø- og ressurshensyn?

Hvordan sikre både miljø- og ressurshensyn? Hvordan sikre både miljø- og ressurshensyn? Anne Falk Øgaard Bioforsk Jord og miljø Erstatte? Økt fosfortap? 1 Slam i jordbruket Slam brukes først og fremst som jordforbedringsmiddel i korndistriktene

Detaljer

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Disposisjon Satsing for egenprodusert grovfôr Nitrogen (N) kvantitativt viktigste næringsstoff for plantevekst Naturens

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Kr per Fem Fokus på grovfôr hvorfor? 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

Detaljer

Klimatiltak i landbruket. Svein Skøien Bioforsk Jord og Miljø Landbrukshelga Hurdal 23.01.11

Klimatiltak i landbruket. Svein Skøien Bioforsk Jord og Miljø Landbrukshelga Hurdal 23.01.11 Klimatiltak i landbruket Svein Skøien Bioforsk Jord og Miljø Landbrukshelga Hurdal 23.01.11 Hva er klima? Gjennomsnittsværet på et bestemt sted. Enkeltobservasjoner bearbeidet statistisk Normaler Ekstremer,

Detaljer