3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN"

Transkript

1 Designhåndbok for NRK Sist endret: KOMMUNIKASJONSDESIGN 3.1 Innledning side Kontordokumenter og administrasjonsobjekter side Brev side Elektronisk brev side Telefaks side Kortbrev side Notater side E-post side Korrespondansekort side Konvolutter side Visittkort side Blanketter side Stillings- og kunngjøringsannonser side Stillingsannonser side Presentasjonsverktøy side Presentasjoner i PowerPoint side Brosjyrer og andre publikasjoner side Overordnet side Logo og signaturer side Skrift og typografi side Format og «grid» side Farger og grafiske sekundærelementer side Illustrasjoner og grafiske fremstillinger side 49

2 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 2 Sist endret: Innledning 3.1 INNLEDNING Med kounikasjonsdesign menes her utforming av budskap om bedriften og dens produkter. Begrepet omfatter også interninformasjon og administrativ kounikasjon i form av brev og notater. Hensikten med å ha regler på dette området er at NRK skal fremstå som en samordnet, profesjonell mediebedrift som er gjenkjennelig i sin mangfoldighet. Målet med en samordnet visuell profil for NRK er å: styrke NRKs omdøe og konkurranseevne gjennom styrking av NRKs profil og merkevareverdi styrke internt samhold gjennom styrking av NRKs identitet oppnå besparelser gjennom rasjonalisering av utformings- og produksjonsprosesser «Kontordokumenter og administrasjonsobjekter» er første kapittel i denne delen. Her gis det veiledning i hvordan brev, telefaks, notater m.m. skal settes opp visuelt ved hjelp av ferdige maler som finnes på NRKs servere. Det vises hvordan visittkort ser ut og hvordan de bestilles. Ut fra behov vil det bli laget maler for veiledninger, håndbøker, blanketter, merking av kassetter osv. De fleste av disse objektene har fått en felles basisutforming for hele bedriften, både for å kounisere ett NRK og for å rasjonalisere. Samtidig er det mulighet for å individualisere ved bruk av signaturer. Se del 2.0 av håndboken. «Stillings- og kunngjøringsannonser» viser forskjellige maltyper for ulike behov. «Presentasjonsverktøy» vil gi råd om utforming av transparenter og powerpoint-presentasjoner. Som del av designhåndboken vil det ligge forskjellige maler medarbeiderne selv kan bygge videre på. I kapitlet som heter «Informasjon og markedsføring i trykte medier», vil det bli gitt råd og raer for utforming av trykksaker og annonser. Kapitlet «Informasjon og markedsføring gjennom andre medier» vil blant annet omhandle utstillinger og stands. Promo på egne fjernsyns-, radioog internettkanaler behandles i egne kapitler i håndboken. Ansvarlig for designprograet tar gjerne imot ønsker om andre områder/problemstillinger håndboken skal omhandle.

3 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 3 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter 3.2 KONTORDOKUMENTER OG ADMINISTRASJONSOBJEKTER Brev Illustrasjonen under viser et ferdig brev fra NRK. På de neste sidene blir det vist hvordan man går frem for å sette opp et slikt brev. Designavdelingen Kostymedesign Bamer Fashion Att. Arne Bamer dy Pb. 392 Økern 0513 OSLO Postadresse: 0340 Oslo Besøksadresse: Bj. Bjørnsons pl. 1 Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: Mobil: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA Dato: 6. april 2000 Bestilling av metervare Returnerer herved stoffprøver lånt fra deres showroom den Vi har valgt den trykkede fløyelen artikkelnr , i farvenr. 35 og 21. Bredden på stoffet er ikke oppgitt på prøven, men de øvrige kvalitetene i sae serie er oppgitt til 150 og jeg har derfor lagt det til grunn for bestillingen. Hvis leverandøren ikke har denne kvaliteten tilgjengelig på lager, ber jeg om rask tilbakemelding med en oversikt over alternativer. Bestiller herved 7.5 meter av nr. 35 og 4 meter av nr. 21. Leveransen kan merkes FUHA 2500/00. Med vennlig hilsen Arild Gundhus Fagleder

4 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 4 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Elektronisk brevmal For å finne brevmalen, gå inn i MS Word, velg «Fil» og derfra «Ny». Fra menyen som da koer opp, velg «NRK brev». Da koer menyen som vist til venstre. Velg hvilket språk brevet skal være på. Fyll inn feltene. Dersom det ikke skrives noe i feltene «Deres ref.» eller «Vår ref.», vil heller ikke disse ledetekstene koe frem på brevet. Første side av brevet skal skrives ut på fortrykket ark. De øvrige sider på hvitt. Pass på at skriveren henter ark fra de riktige skuffene. Første gang det skal skrives brev eller telefaks med elektronisk mal, må menyen «Brukerinformasjon» fylles ut. Menyen er vist til venstre. Om det skal benyttes bare NRK-logo eller en signatur (f.eks. NRK Produksjon), er avhengig av hvor brevskriveren arbeider (se rullgardinmeny nederst til venstre). Det kan settes inn navn på inntil to øvrige organisasjonsnivåer under «Org. enhet». De riktige betegnelsene finnes på Torget. Menyen skiller mellom «Besøksadresse» og «Postadresse». Den første er gateadressen, den andre er en eventuell postboksadresse, med postnr. og -sted. E-postadressen som skal brukes på brevark, er den som tilhører organisasjonsenheten. Om det ikke finnes en slik, eller annen grunn tilsier det, kan brevskriverens e-postadresse benyttes.

5 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 5 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Fortrykte brevark Fortrykte ark er felles for hele NRK. De bestilles på sentrallageret på Marienlyst. Første side av brevet skrives på disse. Side to og utover skrives på hvitt ark. Pagina benyttes f.o.m. side to: «2» står nederst til høyre på arket. Fortrykket brevark Skrift og oppsett Avsenderinformasjon skrives ut i News Gothic MT 8p. normal, med fet for første organisasjonsenhetsbetegnelse. Brevtekst er Times New Roman 12p. normal, med fet i brevtittel. Andre skrifter eller grader er ikke tillatt i vanlig brevtekst. Faste elementer i den elektroniske malen: NRK-logo eller -signatur som grafikkfil (wmf-format). Signatur er 91% mindre enn NRK-logo; organisasjonsenhetsbetegnelse i to nivåer. Det benyttes ett eller to nivåer etter hvor i organisasjonen brevet skrives; post- og besøksadresser; telefon(er) og telefaks; e-postadresse. Her benyttes organisasjonsenhetens e-postadresse. Om det ikke finnes en e-postadresse for enheten, eller annen grunn tilsier det, brukes brevskriverens e-postadresse; foretaksnuer; webadresse. Her kan organisasjonsenhetens webadresse føyes til ledetekst: «Deres ref./dato», «Vår ref.», «Dato». Dette blir bare skrevet ut om det er fylt inn tekst i disse feltene. Brevskriverens funksjonstittel blir automatisk skrevet under personnavn på slutten av brevet. Det skal ikke påføres andre avsenderopplysninger. Brevmal finnes på norsk, samisk og engelsk. Eksempel på brev finnes på de neste sidene.

6 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 6 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Brevmal All farge på arket er fortrykket. Alt som er svart, påføres av brevskriverens skriver. Angivelsene i rød skrift viser marger og plassering av logo/signatur, brettemerke og skrift, målt i millimeter fra papirkant. Disse margene ligger i den elektroniske malen , Personal- og organisasjonsstab Personal- og organisasjonsdirektøren Postadresse: 0340 Oslo Besøksadresse: Bj. Bjørnsons pl Datatilsynet Postb Dep 0034 OSLO Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA 87 Vår ref.: Dato: EL/bl J.nr april 2000 Søknad om konsesjon for elektronisk registrering av ansattes tidsforbruk, jf personregisterloven 9 første ledd 1. Innledning Norsk rikskringkasting AS (heretter benevnt NRK) søker med dette konsesjon for elektronisk registrering av alle ansattes tidsforbruk, jf personregisterloven 9 første ledd. Vi har tidligere tatt opp spørsmålet om innføring av et såkalt timeregistreringssystem i vårt brev datert 8. januar og i møte med Deres representanter den 1. juli d.å. 2. Bakgrunn for søknaden NRK er inne i en omstillingsprosess som er nødvendiggjort av økt konkurranse, en rivende teknologisk utvikling og en raskere vekst i kostnadene enn i våre inntekter. For å oppnå en tilfredsstillende kostnadsoversikt er det nødvendig å registrere de totale kostnader som medgår til våre produksjoner. Vi har derfor fra og med 1999 innført et timeregistreringssystem som muliggjør en slik oversikt i deler av organisasjonen. Hittil er systemet basert på at registreringen som kan relateres til individnivå, kun skjer på papir og utføres av den enkelte medarbeider selv. 20 Pr er hensikten å gjennomføre timeregistreringssystemet for resten av NRKs organisasjon. For å oppnå et funksjonelt og hensiktsmessig registreringssystem er det svært ønskelig at den enkelte medarbeider selv registrerer sine data direkte inn i systemet ved hjelp av sin PC. Gjennom tidligere dialog med Datatilsynet har vi forstått at tilsynet anser et slikt elektronisk tidsregistreringssystem som et personregister som ikke omfattes av konsesjonsfritaket for personalregistre, gitt i forskrift av 21. desember , og at det følgelig kreves konsesjon for etablering og drift av registeret. 25

7 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 7 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Pagina, som settes i nedre høyre hjørne, starter f.o.m. side to. Venstre-, høyre- og bunnmarg er de sae som på side en NRK har også forstått det slik at Datatilsynet primært ønsker at det for etablering av slike elektroniske registre, inngås avtale mellom bedriften og de ansattes organisasjoner. NRK har over lenger tid ført forhandlinger med bedriftens fagorganisasjoner. Vi har ennå ikke lykkes i å få slike avtaler i havn, men forhandlingene er nå tatt opp igjen etter at detaljene i systemet, slik det er utformet for hele bedriften, nå er klare. Årsaken til dette, skal vi koe tilbake til avslutningsvis. 3. Nærmere om registreringssystemet som skal innføres i hele NRK NRKs produksjoner er ressurskrevende også med hensyn til personytelser. For å kunne fastsette komplette kalkyler for kostnadene ved våre produksjoner samt foreta regnskapsmessig oppfølgning, er det derfor tvingende nødvendig å kunne allokere arbeidsinnsatsen til de enkelte produksjoner. NRKs styre har derfor besluttet å videreutvikle bedriftens økonomistyringssystem til også å omfatte timekostnadene for de medarbeidere som er involvert i produksjonene. Dette er besluttet gjennomført i saenheng med innføring av et såkalt internhandelssystem, der selskapets interne tjenester verdsettes og internfaktureres. Eksempelvis vil NRK Fjernsynet "kjøpe" kameratjenester fra en adskilt Ressursdivisjon. Timeprisene fremkoer ved at man dividerer de totale personalkostnader samt overheadkostnadene på det totale antall produksjonstimer (alt i kalkulatoriske tall). På denne måte vil de totale kostnadene ved en produksjon synliggjøres og bedre beslutningsgrunnlaget for våre prioriteringer, samt at det etableres erfaringsdata for videreutvikling av økonomistyringen og planleggingen av nye prograer. Timeregistreringen skjer enten gjennom det system vi i lengre tid har hatt for turnusplanlegging - kalt X98 - eller via en egen modul i et nyinnkjøpt system, Maconomy time/sak. (Grunnlaget for utbetaling av korrekt variabel lønn til den enkelte arbeidstaker som arbeider i turnus, skjer også i dag basert på X98.) Maconomy time/sak er et system på linje med tilsvarende systemer som også leveres av andre leverandører (f.eks Agresso) og som brukes i de fleste prosjektbaserte bedrifter i Norge i dag. Vi finner eksempelvis tilsvarende, eller mer avanserte, systemer innen engineering, oppdragsforskning, konsulentvirksomhet, etc. 20 Med vennlig hilsen Einar Li Personal- og organisasjonsdirektør 2. vedlegg Kopi: TF, KL, NRKj, Norsk Musikerforbund, Norske Sivilingeniørers Forening ved NRK

8 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 8 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Eksempler på brev med samlesignatur, distriktssignatur og brev fra Sami Rádio. Når det benyttes bare én organisasjonsenhetsbetegnelse, vil denne starte på linje to (ref. NRK Sámi Radio og NRK Møre og Romsdal). Produksjonsavdelingen Marked og plan Postadresse: 0340 Oslo Besøksadresse: Bj. Bjørnsons pl. 1 Fjernsynskanalen as Postboks TVBYEN Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA Dato: 6. april 2000 Tilbud om leie av stort fjernsynsstudio Distriktsredaktøren Postadresse: 6025 Ålesund Besøksadresse: Parkgt. 6 Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: Mobil: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA Dato: 6. april 2000

9 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 9 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Elektronisk brev Det kan genereres elektronisk brev med bakgrunn som ordinært brevark for bruk til e-postvedlegg. Dette brevet har ikke underskrift. Fargeutskrift av elektronisk brev skal ikke benyttes som erstatning for ordinært brevark. For å finne mal for elektronisk brev; gå inn i MS Word, velg «Fil» og derfra «Ny».

10 Bodø Glimt - SV Werder Bremen Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 0 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Telefaks Det finnes to fakstyper. Disse er utformet likt: for utskrift og mating i telefaksapparat for direkte sending fra PC Under mottakerens telefaksnr kan det skrives en henvisning om å returnere telefaksen dersom den er feilsendt. Dersom man ønsker å skrive en faks for hånd, kan det skrives ut et blankt telefaksark med avsenderangivelser. Illustrasjonen under viser en ferdig telefaks fra NRK på engelsk. På de neste sidene blir det vist hvordan man går frem for å sette opp en slik faks. Production department Market and planning ARD Att. Ingrid Allershausen Telefax no Postal address: N-0340 Oslo Visiting address: Bj. Bjørnsons pl. 1 Switchboard: Telefax: Tel. direct: Mobile: Telefax Norwegian Broadcasting Corporation Org.no.: NO MVA Number of pages: Date: 1 April Dear Ingrid Thank you for your fax I received yesterday. Our latest offer that you should have received yesterday, includes all the items you have listed in your fax, except for the items: Podium 4 x 4 m and 1 camera tower - height 5 m. These will be delivered from a company in Trondheim. These items are ordered and will be build on wednesday. At the moment I have not got any price for those. By the way, could you please inform your booking-office to fax me all the lines, telephones satelite and transponder detailes that you have booked. The booking office have promised to fax me that, but I have not received anything yet. I have to get it today, because I leave for Trondheim early tomorrow morning. Yours sincerely Erik Frafjord Consultant

11 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 1 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Elektronisk telefaksmal For å finne telefaksmalen, gå inn i MS Word, velg «Fil» og derfra «Ny». Fra menyen som da koer opp, velg «NRK telefaks». Da koer menyen som vist til venstre. Velg hvilket språk faksen skal være på. Fyll inn feltene. Dersom det ikke skrives noe i feltene «Deres ref.» eller «Vår ref.», vil heller ikke disse ledetekstene koe frem på faksen. Telefaksen skrives ut på hvitt ark. Første gang det skal skrives telefaks eller brev med elektronisk mal, må menyen «Brukerinformasjon» fylles ut. Se kapittel Skrift og oppsett Avsenderinformasjon skrives ut i News Gothic MT 9p. normal, med fet for første organisasjonsenhetsbetegnelse. Telefakstekst er Times New Roman 12p. Faste elementer i den elektroniske malen: grafikkfil med sekundærelementer (wmf-format); NRK-logo eller -signatur som grafikkfil (wmf-format); organisajonsenhetsbetegnelse i to nivåer. Det benyttes ett eller to nivåer etter hvor i organisasjonen telefaksen skrives; post- og besøksadresser; telefon(er) og telefaks; e-postadresse. Her benyttes organisasjonsenhetens e-postadresse. Om det ikke finnes en e-postadresse for enheten, eller annen grunn tilsier det, brukes telefaksavsenderens e-postadresse; foretaksnuer; webadresse. Her kan organisasjonsenhetens webadresse føyes til beskrivelse: «Telefaks» i News Gothic MT 14p. fet; ledetekst: «Antall sider», «Deres ref./dato», «Vår ref.», «Dato». Blir bare skrevet ut om det er fylt inn tekst i disse feltene. Telefaksavsenderens funksjonstittel blir automatisk skrevet under personnavn på slutten av telefaksen. Det skal ikke påføres andre avsenderopplysninger. Telefaksmal finnes på norsk, samisk og engelsk. Eksempel på telefaksmal finnes på neste side.

12 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 2 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Telefaksmal Angivelsene i rød skrift viser marger og plassering av logo/signatur og skrift, målt i millimeter fra papirkant. Disse margene ligger i den elektroniske malen ,2 10,2 67 Personal- og organisasjonsstab Subtopia as Att. Stein Øvre Telefaks Telefaks Postadresse: 0340 Oslo Besøksadresse: Bj. Bjørnsons pl. 1 Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: Mobil: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA Antall sider: Dato: 1 7. april 2000 Designhåndbok for NRK Viser til møte tirsdag og bekrefter at NRKs designhåndbok skal produseres i filformatet PDF og legges inn i NRKs internettserver. I en start- og innkjøringsfase vil tilgangen være åpen for alle, men etter hvert vil vi vurdere å passordbeskytte området. Alle NRKmedarbeidere vil alltid ha direkte adgang via intranettet «Torget». Det vil bli produsert allmenn informasjon om designprograet på vanlige internettsider i tillegg. Med vennlig hilsen 20 Petter T Moshus Designsjef 25

13 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 3 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Kortbrev Det er et behov i organisasjonen for en type kortbrev der det kan krysses av for alternativer og/eller skrives en kort beskjed for hånd som vist nedenfor. På slike blanketter er det også behov for avsenderangivelser. Slike blanketter skal ikke lenger fortrykkes på trykkeri, men kan produseres av den enkelte medarbeider selv på en enkel måte. Illustrasjonen under viser eksempel på kortbrev , Personal- og organisasjonsstab Postadresse: 0340 Oslo Besøksadresse: Bj. Bjørnsons pl Sentralbord: Telefaks: Telefon direkte: Mobil: E-post: Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.: NO MVA Kortbrev Dato: Haster... Ifølge avtale... Til orientering, kan beholdes... Vennligst ring... Til orientering, bes returnert... Takk for lånet... Til godkjenning... Ber om koentar innen... Tabulator: Med vennlig hilsen Petter T Moshus Designsjef 25

14 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 4 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Man kan enten velge en ferdig kortbrevmal eller lage egen mal med andre avkrysningsalternativer. Når man har valgt type kortbrev, skrives det ut et tilstrekkelig antall på det fortrykte arket som brukes til brevark. For å finne den ferdige kortbrevmalen, gå inn i MS Word, velg «Fil» og derfra «Ny». Fra menyen som da koer opp, velg «NRK kortbrev». Malen henter avsenderopplysninger fra det brukeroppsettet som er laget for brev og telefaks. Hvis det ønskes andre avkrysningsalternativer eller språkvarianter enn på ferdig mal, kan man lage sin egen variant. Start malen som vanlig. Gjør de endringene du ønsker. Når du skal lagre din nye mal gjør du slik: Velg Fil/Lagre i menyen. Fyll ut nytt filnavn. Under «Filtype», velg «Dokumentmal», og klikk OK. Lagre kortbrevet som et vanlig dokument, på ditt eget område. Skrift og oppsett Avsenderinformasjon skrives ut i News Gothic MT 8p. normal, med fet for første organisasjonsenhetsbetegnelse. Kortbrevtekst er News Gothic MT 11p. normal. Faste elementer i den elektroniske malen: NRK-logo eller -signatur som grafikkfil (wmf-format); organisajonsenhetsbetegnelse i to nivåer. Det benyttes ett eller to nivåer etter hvor i organisasjonen kortbrevet skrives; post- og besøksadresser; telefon(er) og telefaks; e-postadresse. Her benyttes organisasjonsenhetens e-postadresse. Om det ikke finnes en e-postadresse for enheten, eller annen grunn tilsier det, brukes brevskriverens e-postadresse; foretaksnuer; webadresse. Her kan organisasjonsenhetens webadresse føyes til beskrivelse: «Kortbrev» i News Gothic MT 14p. fet. Brevskriverens funksjonstittel blir automatisk skrevet under personnavn på slutten av kortbrevet. Det skal ikke påføres andre avsenderopplysninger.

15 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 5 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Notater Illustrasjonen under viser eksempel på et ferdig notat. Notatet skrives i en elektronisk mal og skrives ut i svart på hvitt papir. For å finne notatmalen, gå inn i MS Word, velg «Fil» og derfra «Ny». Fra menyen som da koer opp, velg «NRK notat». Angivelsene i rød skrift viser marger og plassering av grafikk og skrift, målt i millimeter fra papirkant, samt antall linjemellomrom i innledende tekst. Disse margene ligger i malen. 7,2 20 Evt. med signatur 30 Notat To linjer mellomrom Til: PDIR Einar Li Kopi: PFF En linje mellomrom Fra: En linje mellomrom Dato: To linjer Prosjekt samordnet visuell profil/ Petter T Moshus mellomrom Sak: Ny standard for stillingsannonser i hht designprograet I forbindelse med utarbeidelse av designhåndbok for NRK er det utarbeidet ny standard for stillingsannonser med størrelse som de tidligere. Annonsen er nå laget i to versjoner (se vedlegg): med bare NRK-logo med distriktssignatur (NRK-logo pluss DK-navn) Utfra designprograets intensjon kunne en også ha annonsevarianter med samlesignaturene i stedet for bare NRK-logo. Samlesignaturer er nå: og vil bli: NRK Fjernsynet, NRK Radio, NRK Produksjon, NRK Nyheter NRK Kringkasting, NRK Program Oslo, NRK Program Trondheim, NRK Nyheter, NRK Produksjon, NRK Futurum Jeg ber om snarlige synspunkter på dette. 20 Min anbefaling er at vi primært bruker NRK-logoen, at distriktskontorene kan velge å benytte sin signatur i toppen av annonsen eller bare NRK-logo og at det geografiske arbeidssted flettes inn i tittelen på annonseteksten som Bilmekaniker, Tyholt. Én tabulator 25

16 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 6 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Skrift og oppsett Teksten i notatet skrives med News Gothic MT 11p. Andre skrifter eller grader skal ikke brukes i vanlig tekst. Faste elementer i den elektroniske malen: NRK-logo som grafikkfil (wmf-format) tittel: «Notat» satt i News Gothic MT 14p. fet «Til:» «Kopi:» «Fra:» «Dato:» «Sak:» Tekst settes i News Gothic MT 11p. fet. I utgangspunktet er alle notater interne. Dersom innholdet i et notat er av en fortrolig karakter skal notatet merkes «FORTROLIG».Dette skrives på høyre side av arket på sae linje, og med sae skrift, som ordet Notat.

17 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 7 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter E-post For å styrke NRKs visuell profil også gjennom objekter som ikke benytter grafiske elementer som logo, er det vesentlig at NRKs hovedskrift News Gothic MT benyttes gjennomgående. For enklere å ta i bruk denne skriften er det riktig å ha den liggende som førstevalg både i Word, Exel, Powerpoint, i e-postleseren og andre program. Nedenfor beskrives hvordan det gjøres i e-postleseren Outlook. Gå inn i MS Outlook og klikk på «Verktøy» på verktøylinjen. Et sted på den lange rullgardinen finner og velger du «Alternativer». Du får da opp en skjereny og klikker på skillekortet «e-postformat». På midten av denne står overskriften «Meldingsbakgrunn og skrifter». Du velger skrifter. På siden du da får opp, taster du først på «Velg skrift» ved «Når en ny melding skrives». På menyen du da får opp, ruller du deg frem til «News Gothic MT» og velger denne, «Regular» og «10p». Bekreft og gå tilbake til siden før og gjør det sae for valget «Ved svar og videresending». Som ledd i en samordnet visuell profil bør alle NRK-medarbeidere ha et felles oppsett for avsenderangivelse nederst på e-post. Gå til skillekortet «e-postformat» som beskrevet ovenfor. Velg «signatur» nederst på siden. Du velger enten å redigere den du har eller opprette en ny. Signaturen skal være i News Gothic MT, 8p, settes inntil venstre marg og se ut som eksemplet under. Riktige org.enhetsbetegnelser finner du på Torget. NRK Fjernsynet Designavdelingen Kostymedesign Arild Gundhus, fagleder Tel. direkte: Mob.: Post: 0340 Oslo Dersom man ikke tilhører noen «NRK-signatur» og bare har én organisasjonsenhetsbetegnelse, gjøres det slik: NRK Personal- og organisasjonsstab Petter T Moshus, designsjef Tel. direkte: Mob.: Post: 0340 Oslo

18 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 8 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Korrespondansekort Dette kortet har en mer eksklusiv karakter enn de andre kontordokumentene. Det benyttes ved høytidelige/formelle anledninger. Kortet er 210 bredt og 99 høyt. Korrespondansekort bestilles på sentrallageret på Marienlyst. Egen konvolutt følger med kortet. Norsk rikskringkasting as Norwegian Broadcasting Corporation N-0340 Oslo Korrespondansekort (øverst) med tilhørende konvolutt

19 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 1 9 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Konvolutter Konvolutter med NRK-påtrykk finnes i følgende standardstørrelser: E6/5, C5, C4 og B4. Det benyttes NRK-logo, datterselskapssignatur eller distriktssignatur på konvoluttene. Signaturene og all tekst trykkes i NRKblå, mens de grafiske sekundærelementene trykkes i farge nr. 8b i NRKhvits supplerende skala (Pantone Warm Gray 2 se for øvrig kapittel 2.5 Farger). Unntaket er brune konvolutter, som kun har svart trykk. Her trykkes sekundærelementene i 10% svart. Frankeringsmerke trykkes på konvolutter fra de avsenderne som har slik avtale med Posten. Konvolutter bestilles på NRKs sentrallager på Marienlyst. Illustrasjonen under viser eksempler på konvoluttstørrelser. NRK-logo alene er større enn datterselskaps- og distriktssignatur. Derfor blir det på de neste sidene vist to sett med maler (med mål) på alle konvoluttstørrelsene, både for konvolutter med NRK-logo, og konvolutter med signaturer. Angivelsene i rød skrift på eksemplene på de følgende sidene viser plassering av logo/signatur og skrift, målt i millimeter fra konvoluttkant. E6/ Oslo Postboks 614 Madla 4040 Hafrsfjord Krognesvn Tromsø B4 Ruseløkkveien Oslo C4 C5

20 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 2 0 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Konvolutter E6/5 Adresse settes i News Gothic MT 8p. normal. 10, Oslo 15 7, NRK-logoens pil-element besteer avstanden mellom NRK-logo/signatur og adressetekst (toppen av tekstens x-høyde). Se for øvrig kapittel for nærmere beskrivelse Postboks Porsgrunn 220 Konvolutter C5 pose 10, NRK-logo/signatur, sekundærelementene og adressen settes i sae størrelse som på E6/5. Dette er plassert på sae sted i forhold til øvre venstre hjørne Oslo 15 7, Ruseløkkveien Oslo

21 Designhåndbok for NRK 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN / Side 2 1 Sist endret: Kontordokumenter og administrasjonsobjekter Konvolutter C4 pose NRK-logo/signatur, sekundærelementene og adressen settes større enn på E6/5 og C5. Adressen settes i News Gothic MT 11p. normal. 14, Oslo Krognesvn Tromsø

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål

Brukerveiledning for tegneprogrammet. OpenOffice.org Draw. OpenOffice.org versjon 1.0.2 bokmål Brukerveiledning for tegneprogrammet OpenOffice.org Draw OpenOffice.org versjon 1.0. bokmål OpenOffice.org Generell del hovedsaklig oppskrifter for å få utført de ulike operasjonene. Forord OpenOffice.org

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-28-07 Webprosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 2008

BRUKERVEILEDNING 2008 Brukerveiledning Side 1 BRUKERVEILEDNING 2008 Alle rettigheter til dette programmet tilhører Bedriftsdatabasen.no AS. Enhver form for kopiering (elektronisk, optisk, manuell eller annen overføring) av

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektplan 7.2 BRUKERVEILEDNING Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 2 Innhold

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer