NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD"

Transkript

1 NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden Næringar og arbeidskraft Den okonomiske utviklinga Konklusjon Tabellar 24 _ Industriområder Side

2 2. F O R O R D Med dette legg styret i Nordhordland Tiltakskontor fram årsmeldinga for 1977, som er 16. driftsåret. Meldinga gjev ei generell orientering om arbeidet ved kontoret. I tillegg er det ved hjelp av tabellar og statistikk sbkt å visa utviklinga i dikstriktet på ymse omkverve. Vi vonar årsmeldinga vil vera til hjelp som opplysningsmateriale for folkevalde, næringsdrivande og andre som engasjerer seg i samfunnsspbrsmål i NordhordIand. S T Y R E T

3 MEDLEMAR I NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR I Austrheim kommune Fedje kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Radoy kommune Alver Hotel Alversund Sparebank Bergen Bank Bergensmeieriet Bergens Sparebank Bergen-Nordhordland Rutelag A/S Bjorsvik, Olav J. x Bloms Oppmåling BrQ~~app, Andreas Bo, Johan Duesund Mekaniske Verksted A/S Ek~es, Georg, Metallindustri A/S Erstad Trevarefabrikk Fiskeredskap Fjellstrand Mobelverkstad A/S Frank Mohn Flatoy A/S Fosse Bruk Frekhaug Metallstoperi A/S Frekhaug Trevarefabrikk Giertsen, T., Plastindustri Hansen, Johs. Sletten, A/S Haugsvær Auto Bil & Mek. Verksted Helland Elektro & Co. Hillesvåg Ullvarefabrikk A/S Hoyland Autoverkstad Haaland, Wilhelm Jotungruppen A/S Kaland Trelast Bygningsartikler Kvamme, Elias Kvinge MobelverkstadA/S Lindås Sparebank

4 '>t. Harige r Fiskemat Manger Sparebank Mastrevik Slipp & Mek. Verksted AlS Myhren, r. Jernindustri Myking, Håko~ Metallindustri Mobelproduksjon AlS Nordhordland Forlag AlS Nordhordland Kraftlag Nordhordland Regnskapskontor Nordhordland Vaskeri AlS Normann Grindheim Kjokkenindustri Norsk Alurniniu.rnvarefa brik AlS Norsk Hydro AlS Nortrykk AlS Osterfjorden Fartoy-& Sandeigarlag AlL Prahl, Håkon Glatved Radoy Mekaniske Verkstad AlS Rafinor AlS & Co. Reikerås Treindustri AlS Reknes Byggjevarer LIL Sellevold, L.K. Plastindustri Signa Plast AlS Skogen Mobelfabrikk AlS Spenncon AlS Stavanger Preserving Co. Stene, Karstein Strilen Theodor Olsen's Eftf. Vestlandsbanken Vikebo Strikkevarefabrikk AlS Viken Mobelfabrikk AlS Visted Fabrikker Aase, Gunnar Solvvarefabrikk Aasgard Mobelfabrikk AlS Forutan dei 6 medlemsko:nmunane, hadde kontoret i medlemar. Av desse var 5 bankar, 59 verksemder og privatperson. Medlemar merka med x er nye medlemar i å.r e t ;

5 REPRESENTASJON, STYRE, ADMINISTRASJON 5. l:{epre sen ta~;,j on: Desse er kommunevalde representantar til årsmotet i Nordhordland Tiltakskontor i valbolken 1976/1979: Austrheim kommun~~ Knut Risnes, Mastrevik Sverre Kaland, Fonnes Alf An. Utkilen, Fonnes Magne Hope, Fonnes Idar Kaland, Fonnes Fedje kommune: Svein Tangen, Fedje Gisle Handeland, Fedje Arne Aarland, Fedje Olav Kongestal, Fedje Karl Storhaug, Fedje Lindås kommune: Ivar Veland, Ostereidet Arnvald Kolås, Lindås Marta Husdal, Hjelmås Malvin Kvalheim, Lindås Kåre Soltveit, Alversund Johs. Haaland, Alversund Liv Eikanger, Hjelm~s Solveig Seim Johansen, Myking Torunn Dyrkollbotn, Romarheim Lars Padoy, Vikanes Peder Tysse, Dalsgrend Kåre Wiik, Vågseidet John Syslak, Lindås Olav Jordal, Alversund Kåre Andvik, Dalsgrend Sigmund Rykkje, Seim Åsmund Skår, Seim Harald Kleiveland, Myking Hallstein GUldbrandsoy, Eikangervåg Masfiorden kommune: Oscar Ingebrigtsen, Matredal Trygve KVingedal, Masfjordnes Arne A. Hope, Hogsvær Ingvald Sandnes, Risnes Johs. R. Mjanger, Masfjordnes Meland kommune: Arne I. Sakstad, Frekhaug Bjorn Espetvedt, Frekhaug Johs. H. Fosse, Frekhaug Ingvald Bastesen, Frekhaug Kent Gullaksen, Frekhaug Mathias Floysand, Rossland Margrethe Kårbo, Rossland Radoy kommune: Normann Villanger, Bovågen Martin Tveiten, Manger Georg Dalland, Sæbovågen Meinert Helland, Manger Mons Maroy, Bovågen Else Jordal, Manger Bjarne Storheim, Sæbovågen Konrad Sylta, Bovågen Nils Gjerde, Sletta

6 6. Styre: Frå 1. januar 1977 er Fedje kommune med i tiltakskontoret. På årsmotet for 1976, som vart halde på Manger den 21. mai 1977, matte ~ representantar frå Fedje. Årsmatet vedtok å endra paragraf 6 i vedtektene, slik at Fedje kommune får 1 representant i styret, og styret har no 11 medlemer. Folgjande styremedlemar og varamenn stod på val: Frå Lindås li " " Masfjorden " 11 Meland Styremedlem: J. Sletten Hansen Olav Ro Leif S. Kvinge JOD Hope Bjarn Espetvedt Varamann: Bjarne Bakke Mons Veland Hans G. Dåe.Magnus Stordal Olav Flatay Det skulle også velgjast varamann for representanten for verksemdene. Styre i 1977 har vore: Representant Austrheim Fedje Lindås frå: kommune Il Il " " tt 1/ Masfjorden tt Il " Meland " Raday u ti Verksemdene Il Styremedlem: Arnt Erling Brandtun. Kleppe J. Sletten Hansen Olav Jordal Olav Ro Leif S. Kvinge Jon Hope Bjarn Espetvedt Nils Gjerde Konrad Sylta Ivar Fivelsdal Varamann: Idar Kaland Karl Storhaug Nils Holrnås Bjarne Foss MODS Veland Hans G. Dåe Magnus Stordal Olav Flatay Bjarne Fjæreide Bjarne Storheim Per Fr. Hillestad Nils Gjerde vart attvald som styreformann for 1977, og styret valde seinare JotiHope til varaformann.

7 7. Det har i 1977 vore halde 6 styremoter, og 27 styresaker er blitt handsama. Det har vidare vore halde ordforarane i området. sammote mellom styret og Adminis tras rj on: Tiltakssjef Per Fr. Hillestad har hatt permisjon frå stillinga si frå 1. april 1977, og frå same dato har Magne Jordal vore konstituert i stillinga. Fru Kjellaug Fjell har vore tilsett som kontorfullmektig i full stilling frå 1. april ARBEIDET VED KONTORET: Årsmotet vedtok folgjande arbeidsplan for 1977: a) "Få klårlagt resursar og naturlege foremonar i området. b) Hjelpa kommunar, verksemder og einskildpersonar med, planlegging, igangsetjing og utviding av verksemder. c) Driva publisitetsarbeid og sokja kontaktar med det foremålet å få igang tiltak i området. d) "Utarbeide og leggja tilrette nærare oppgjevne utbyggingsprosjekt. e) Samarbeida med kommunane om ein aktiv tomtepolitikk, slik at ein m.a. i tide sikrar seg og klårgjer hovelege industri- og bustadstomter for framtidig industri og bustadreising. f) Leggja tilhova tilrette for ein auke i turistnæringa. Kontoret har fylgt opp arbeidsplanen så langt det har makta, og det har vore arbeidt med saker innan alle sektorar som er.nemnde i planen. Tilgangen på saker var litt.ho gr-e enn i dei tre foregåande åra.

8 8. Saksmengda ved kontoret dei siste 5 åra har vore: Saker frå tidlegare ar o Nye saker i året ~.l1 J.l± Saker under arbeid i året Avslutta m/pos.resultat ~ 11 "/neg. " Ikkje avslutta ~ Oppsettet ovanfor syner at det vart arbeidt med 57 saker i Dette er 5 saker meir enn året for. Av saken vart 23 avslutta med positivt resultat, 5 med negativt resultat, og 30 saker vart ikkje ferdig handsama. Sakene som vart arbeidt med i 1977 fordeler seg slik: Avslutta Avslutta Under arb. positivt negativt pr Austrheim 1 O 2 Fedje O O 1 Lindås Masfjorden Meland 3 O 2 Radoy Regionalsaker O O Dei sakene som vart avslutta med positivt resultat refererer seg til: Nyetableringar 4 saker Utviding, rasjonalisering m.v. Anna 1 6 " 2 " 22 saker

9 9. Desse sakene representerer eit kapitalbehov på kr , ~om vart dekt såleis:., /l1q") Investeringstilskot og anna statstilskotkr ~v Lån i Distriktenes Utbyggingsfond II '; " "statsbankar Il 'i1a.. " "sparebankar Il ;;.g lo- 1- " II forretningsbankar Il j.,JiO " Il andre kredittinstitusjonar Il lføl,' Eigenkapital Il :2~ (pv Kr ~-- ============== 1'/, s."2-. Arbeidet med sakene som ikkje vart avslutta i 1977 var kome så langt at det var utarbeidt finansieringsplanar og sbkt dekning for ein del av dei. Dei utarbeidde finansieringsplanane var på ca. kr. 12 mill., og av dette var ca. kr. 2.2 mill. innvilga. I tillegg til arbeidet med dei sakene som er registrerte~ har kontoret hatt arbeid med ekspedisjonssaker som å svara på fbrespurnader og gje utgreiingar av ymse slag. Det har også vore arbeidt med oppfylgjing av tidlegare avslutta saker, og med prosjekt som kan aktualisera seg ved seinare hbve. Kontoret har også i 1977 utfbrt sekretariatteneste for Nordhordland Handverk- og Industrilag.

10 10. KOMMUNIKASJONAR Salhusbruprosjektet: I året vart det utfort modellforsok ved Vassdrags- og Havnelaboratoriet i Trondheim, for å finna ut om Bognestraumen kan nyttast som fartslei for storre skip. Resultatet av forsoka gjekk ut på at skip opp til tonn kan nytta denne leia, foresett at det vert utfort eln del sprengingsarbeid på Bognoy og Radoy-sida. I august forelåg hovedplan for fastlandssamband mellom Bergenshalvoya og Nordhordland. Planen var utarbeidd i 2 alternativ, eit med flytebru og eit med hengjebru. Flytebru-alternativet, omfattande flytebru, tilforselsvegar og utsprenging i Bognestraumen var kostnadsrekna til kr mi 11. Hengjebru-alternativet med tilforselsvegar var kostnads-.rekna til kr. 347 mill. Styret i tiltakskontoret vedtok å gå inn for flytebrualternativet. Det same gjorde kommunane i området, og Bergen formannskap. Komrnunane sine vedtak, saman med styret si tilråding, vart sende til vegsjefen den , med oppmoding om å få saka fremja på fylkestinget i desember. Hordaland fylkesting hadde saka fore den 14. desember 1977, sak 135, og gjorde folgjande vedtak: "Flytebru vert vald som alternativ for bru over Salhusfjorden. Nordhordland Tiltakskontor med sine interessentkommunar bor i samråd med Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune of, Statens Vegvesen arbeida vidare med planar og finansiering av 2. byggjesteg av Salhus-Flatoy bruer med tanke på at prosjektet skal vera ferdig til 1985, at saka kan leggjast fram for fylkestinget i 1979 i samband med Norsk Vegplan for og elles på grunnlag av vegsjefen si utgreiing av 27. oktober 1977.

11 11. Fylkestinget rår til at bompenge ordninga for ferjesambanda Steinesto-Knarvik og Salhus-Frekhaug held fram etter juli 1979 og fram til Salhusbrua vert ferdig." Bru over Krossnessundet vart f'u.l Lf'or d i 19'77,og den vart offisielt opna den 8. desember Total lengde er m, og hovedspennet er på m. Byggjekostnadene er omlag 14 mill. kroner. I samband med brua vert det bygt 1.7 km veg i klasse Il D. Andre veganlegg: I Austrheim er det utfort restarbeid på parsell av riksveg 568, Lindås - Fonnes. På riksveg 1)-j har de t i Lindås vore arbeid t på viadukt ved Gjervik. Denne viadukten er på 152 m, og vil vere ferdig i Anlegget Ostereidet - Vikanes held fram med drift både i dagen og frå begge sider i tunnellen. I Ma~fjorden har det vore arbeid på riksveg 14 mellom Matre - fylkesgrensa. Arbeidet på Masfjordvegen held fram frå året for, og det vart i 1977 planert omlag 4000 m av ei total lengd på m. På strekkja Haugsdal - fylkesgrensa er det utbetra 400 m veg. I Meland har det på riksveg 564, Frekhaug - HossLarid vore gjort utbetringsarbeid ved legging av svart dekke. På fylkesveganlegget Sætre- Espetveit er 850 m veg ferdig, og på anlegget Dalsto - Holme heldt arbeidet fram frå I Radoy vart det gjort ein del mindre utbetringsarbeid på riksveg 565. I området vårt vart det i 1977 brukt i alt 47.2 mill. kroner til riksvegsanlegg og 15.2 mill. til fylkesveganlegg. For 1978 er det planlagt drift for 39.6 mill kroner på riksveganlegg og 21.6 mill. kroner på fylkesveganlegg. Det er då rekna med at arbeidet vil halde fram på dei anlegga som ikkje vart fullforde i Vidare vil arbeidet ta til på bru over Hagelsundet. Av andre nyanlegg som blir starta opp i 1978 er Aasgard-Eidsheim og Isdalsto-Sva i Lindås,

12 12. bygging av bru og tunnel som del av riksvegen frå Matre og nordover, anlegget Dalstovegen-Holme i Meland og utbetring og omlegging av fylkesvegen til Mangeroy i Radoy kommune Bru over Fosenstraumen og Austfjordlina er ikkje med i vegplanen. Desse anlegga er sers viktige for distriktet o~ mh koma snarast. TRAFIKKUTVIKLINGA: Frå Bergen-Nordhordland Rutelag har vi fått oppgåver over trafikken med ferjene og rutebåtane i Passasjertrafikken med rutebåtane viser ein liten nedgang frå året for, medan det har vore sterk trafikkauke på alle ferjesambanda. Nedanfor er vist trafikkutviklinga med ferjene over Salhusfjorden: Koyrety Auke Passasjrar Auke Steinesto/Knarvik Salhus/Flatoy/Frekhaug Dette viser ein auke på 10.7 prosent for koyrety over Steinesto/Knarvik og 25.6 prosent for koyrety over Salhus/Frekhaug/- Flatoy.For passasjertrafikken er tilsvarande tal 7.6 og 21.1 prosent. Ser ein på samla trafikk med ferjene over Salhusfjorden, var det ein auke i trafikken med koyrety på 13.5 %, og ein auke av passasjertalet på 10.2 prosent. Gjennomsnittleg dogntrafikk var i 1977: Steinesto/Knarvik Salhus/Frekhaug/Flatoy 1968 koyrety 516 " 5254 passasjerar 1428 " 2484 koyrety 6682 passasjerar Med rutebåtane mellom Bergen og Nordhordland vart det i 1977 frakta passasjerar mot året for. Dette er ein nedgang på 399 passasjerar eller 0.16 prosent.

13 13. Ferjesambanda Sævråsvåg/Masfjorden: Trafikken over Sævråsvåg har dei siste 5 o ara vore: Motorkoyrety Passasjerar Auken i 1977 var på koyrety og passasjerar eller 21.5 % "for koyrety og 22.7 prosent for passasjerar. Gjennonsnittleg dogntrafikk var i 1977 på 385 koyrety og 1121 pa s sa s je r'a r, Ferjesambandet Vikanes-Tyssebotn-Bjorsvik~ Iet te er det ferjesambandet som hadde rela tivt stor ste trafikkauken både i 1976 og I 1977 vart det her frakta koyrety og passasjerar. Dette er en auke frå året for på ~.542 koyrety, tilsvarande 26.1 prosent, og passasjerar tilsvarande 40.2 prosent. Ferjesambandet Fedje/Hoplandssjoen/Rossnes: På dette ferjesambandet vart det frakta koyrety og passasjerar. Auken frå året for ør koyrety og 753 passasjerar. UTVIKLINGA I FOLKESETNADEN: Folkemengda i området auka i 1977 med 323 personar. Dette er ein auke på 1.5 prosent, og det er den lågaste auken ein har hatt dei siste 5 åra. Folkemengda i distriktet har auka kvart år sidan Utviklinga dei siste 5 åra er vist nedanfor Innflytta Fodde Tilgang

14 Utflytta Dode Frågang Netto innflytting Fodselsoverskot Netto auke Området har i tida hatt innflyttaroverskot på 1253 personar og fodselsoverskot på 676, tilsaman netto auke i folkemengda på 2529 personar eller 12.8 %. Dei prosentvise endringane i folketalet for dei einskilde medlemskommunane har dei siste åra vore: Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy O Området Som det framgår av tabellen ovanfor hadde Meland den relativt storste folkeauken i I Fedje var det nedgang i folketalet. Endringane i dei einskilde kommunane framkjem slik: Innflyttaroverskot Fodselsoverskot Endring Austrheim % % % Fedje 0.9 " " 0.6 " Lindås " " " Masfjorden 0.1 " " " Meland " " " Radoy " " " Kontorområdet % % %

15 1 5. Tabell III bak i årsmeldinga viser grupperinga av folketalet etter kjbnn ~g alder. Det har berre vore små endringar i aldersfordelinga frå året fbr. NÆRINGAR OG ARBEIDSKRAFT For næringslivet i området var året 1977 stort sett bra, om ein samanliknar med året fbr, som var prega av permitteringar og innskrenkingar. Det var ein auke av sysselsetjinga i industrien, og dei fleste verksemder gjekk med full arbeidsveke ved slutten av året. Ved fleire verksemder vart det fbreteke utvidingar av produksjonskapasiteten ved utviding eller investering i nytt produksjonsutstyr. Også for sektoren bygg og anlegg var 1977 eit relativt bra år. Bustadbygginga held seg oppe, og arbeidet var i gang på fleire stbrre anlegg, både kommunale og andre. Industristatistikken, som vi fbr om åra har teke med i årsmeldinga, fbreligg ikkje enno, og det fbreligg heller ikkje talmateriale for utviklinga innan jordbruket. Skogbruket hadde ei positiv utvikling i Hogsten gjekk monaleg opp frå året fbr, og var på m3 fast mål bartrevyrke. Årleg hogst i m3 fast mål dei siste åra har vore: 1972/ / / / / m m m m m3 Av vyrket siste året vart 1300 m3 levert som slip, og 900 m3 som skurtbrnmer gjennom skogeigarlaga. Omsetnaden åt skogeigarlaga var kr mot kr året fbr. Omlag 4500 m3 skurtbmrner vart avsett direkte frå produsent til kjbpar. Tilplanta areal i 1977 var 2428 dekar. "Dette er ein auke på 45 prosent frå året fbr.

16 10. Tilplanta areal i dekar dei siste 5 åra har vore: Kostnader med skogkulturarbeid var kr , avgift ikkje medrekna, og statstilskot til skogkultur var i 1977 ca. kr Arbeidskraft~ituasjonen: Også i 1977 har det vore mange heilt eller delvis arbeidslause i distriktet. Situasjonen har likevel vore betre enn året fbr. Dette går fram av oppsettet nedanfor,som viser utbetalt arbeidslbysetrygd (dagpengar) i kommunane dei sist~ 5 åra. Tala er i kr Austrheim 12,2 Fedje 3~, 1 Lindås 87,h Masfjorden 83,2 Meland 6 1 +,8 Radby 50,9 Kontorområdet 330,8 1,6 18,6 23,7 79,0 57,h 8,0 223,3 251,9 738,1 130,6 92,8 628, ,8 122Q 532,4-163, ,5 1 81,1 228,9 570,6 3091,O.l2.ZZ 296,8 138,9 702,8 231,3 91,1 316,6 1777,5 Fylket 7.026, , , ,2 Området i % av fylket 4-,7 4-,6 12,5 9,6 9,8 ~----~ ~------~ ~ ~ For kontorområdet syner tabellen ein nedgang i utbetalte.dagpcngcr- J)il ),-,'), l') pro!;(-;n Li hove til i 19'!h. For fylket er nedgangen 1+1,8 prosent. Av kommunane i området er det berre Masfjorden som har hatt auke i utbetalte dagpengar i hbve til året fbr.

17 17 Sysselsetjingssituasjonen i området har såleis vore betre i 1977 enn Aret for. Den positive utviklinga starta allereide i Året 1977 gjekk likevel ut med meldingar om permitteringar, men det er å vona at det vert snunad på denne utviklinga i Det foreligg ikkje oppgåver for 1977 over talet på sjofolk i utanriksfart~ Etter oppgåver frå fylkesskattestyret var det i 1976 registrert 632 skatteytarar med sjomannsskatt heimehoyrande i distriktet. Dette er ein auke på 41 frå året for. Sjofolka fordelte seg slik kommunevis : Endring Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy Kontorområdet Det er uråd. å gje eit full t oversyn over pendlinga frå området vårt til Bergen. Ein kjenner likevel til at bortimot 30 prosent av lonstakarane som er busette i Lindås og Meland kommunar arbeider i verksemder som er registrerte i Bergen. Pendlinga er aukande. Distriktet har også ein reserve av skjult arbeidskraft, så ~et er klårt at utbygginga av nye arbeidsplassar må intensiverast. Analysen av næringslivet i området som kontoret no får utfort, vil vera ferdig våren Ein vil då ha eit oversyn over lokaliseringa av arbeidsplassane, kapasiteten åt industrien, og venteleg også eit oversyn over pendlinga.

18 18 Den vidare industriutbygginga på Mongstad kom ikkje igang i 1977, og det ser ut til at den let venta på seg. Dette er eit stort vonbrot, særleg for Austrheim og Lindås som har investert mykje for å kunna ta imot ein storindustri, men også for dei ikringliggjande kommunane der det var venta ringverknader. Tilhbva ligg no tilrette. for ei vidare utbygging, sett frå distriktet si side. Kommunikasjonane til dette området er mykje utbygde dei seinare åra sjblv om brua over Fosenstraumen ennomanglar. Det er tilrettelagt bustadsområder, og både indu~trien og bygge- og anleggssektoren er styrkte, og betre istand til å delta i ei utbygging. Det same gjeld skule- og servicetilbod. Det er klårt at tilhbva ligg tilrette også for annan industri til å etablera seg nær Mongstad. Annan industri vil bli helsa velkomen, og der er ikkje mangel på områder for den. Det er likevel maktpåliggjande at ei stbrre utbygging kjem igang på Mongstad som fbresett. Ei lengre utsetjing kan få alvorlege fblgjer for vertskommunane og for næringslivet, særleg for byggje- og anleggssektoren og for servicenæringane som er under utbygging. Skule sektoren: Talet på elevar som gj ekk ut or ungdomskulen i 1977 var 393 elevar, og dette er ein nedgang på 7 frå året fbr. Elevopptaket i barneskulen var ~38 mot ~37 i Talet på avgangselevar frå ungdomsskulen og på opptak i barneskulen del siste 5 åra er vist i tabellar på neste side.

19 1 9 Avgangselevar frå ungdomsskulen: Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy Kontorområdet Opptak av elevar i barneskulen: Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy Kontorområdet Frå Nordhordland Yrkesskule gjekk det i 1977 ut 167 elevar mot 169 elevar året for. Dei fordelte seg slik på dei ulike liner: Grunnleggjande opplæring (1.års kurs): Maskin- og mekanikar 54 Elektro sterkstraum 12 Kjemi-prosess 24 Saum 24 Husstell 24 Tilsaman 138

20 20 Vidaregåande opplæring: Mekanikar 10 Elektrikar 10 Saum 9 'l'ilsaman Det vert arbeidt med utviding av yrkesskuletilbodet, og nye klassar vil koma i gang i Austrheim frå hausten Lineval og vidareutdaningstilbod er lite og bor utvidast. Området har stor trong for sveise- og platearbeidarar, og bygningsfaga har tradisjonelt stått sterkt i distriktet. Ved yrkesskulane burde det såleis vera line for sveise- og platearbeidarar og tomrarline. DEN OKONOMISKE UTVIKLINGA Budsjettert skatteinnkome for kommunane ikontorområdet var i 1977 kr , medan skatteinngangen var kr S~atteinnkomene var såleis eller 8,1 prosent hogre enn budsjettert. Kommunane hadde ved utgangen av 1977 ei samla lånegjeld på omlag kr. 121,3 mill. Kommunegjeld pr. ibuar var pr : Austrheim kommune kr Fedje Il Il Lindås.11 Il Masfjorden Il Il Meland " " Radi:::i Y " " Gjennomsnitt for kontorområdet var kr For kontorområdet sett under eitt var det ein auke i den kommunale gjelda på ca. kr. 15 mill. Masfjorden kommune hadde nedgang i kommunegjelda si. -- -

21 21 Tabell V _ bak i heftet syner gjennomsnittleg skattbar inntekt pr. ibuar i området for Tabellen er utarbeidd etter siste skattestatistikken. Gjennomsnittleg skattbar inntekt var kr , og dette er ein auke frå 1975 på kr Tilsvarande tal for Hordaland fylke er kr og kr Gjennomsnittsinntekta var hogst i Lindås og lågast i Fedje kommune. Bankverksemda: Bankane i distriktet hadde alle auke i omsetnaden sin i Folgjande oppsett viser innskot og utlån åt bankane i distriktet pr samanlikna med året for. (Tala er i 1000 kroner). ~ 1211 Innskot Utlån Innskot Utlån Alversund Sparebank Austrheim :~Fedje Sparebank Hosanger Sparebank Lindås Sparebank Manger Sparebank Masfjordens Sparebank Sum sparebankane Bergen Bank, Lindås Vestlandsbanken, Knarvik/Frekhaug SUM J/

22 22 KONKLUSJON Utviklinga i 1977 syner at distriktet framleis er i Veks t på mange omkverve. Folkemengda auka også dette året. sjalvom tilveksten er den lågaste på fleire år. I Fedje var det ein nedgang i folketalet. Elles ser ein det som sers positivt at det var auke i Masfjorden og Radoy kornrnunar. Trafikkutviklinga syner sterk auke i trafikken på alle ferje samband. Det vart foreteke store investeringar på vegsektoren, og venteleg vil denne utviklinga halda fram. Brua over Krossnessundet, som er ein lekk av Salhusbruprosjektet, vart ferdig i D~t vert rekna med at nesle lekk, bru over I-Iagelsundet,vil bli påbyrja i Fylkestinget gjorde vedtak om at fastlandssamband med Bergen skal arbeidast med, og med sikte på fullforing i innan For industrien var 1977 stort sett eit bra år. Fleire verksemder investerte i nybygg eller kjop av maskiner og utstyr. Nyetableringar var det lite av, og ei verksemd på Fedje gjekk ut. Også for handverkarane og for verksemdene innan bygt';og an l.e I~i~ var 1977 (;it bra år. Bygg jeaktivi teten på bustadsektoren held seg oppe, og industri- og forretningsbygg har vore under arbeid. I tillegg har fleire kommunale anlegg vor e igang.veksten innan servicenæringane held fram. Også i 1977 var det ein del arbeidslayse. Situasjonen var likevel monaleg betre enn året for. Mot slutten av året var det ein auke i permitteringar, og ein ser difor med otte på framtida. Det er også teikn som tyder på at utpendlinga frå distriktet er aukande. Det er såleis klårt at farten i industriutbygginga ikkje er tilfredsstellande.

23 23 I årsmeldinga er det peika på kor viktig det 'er at ei vidare industriutbygging på Mongstad kjem igang, og at ei utsetjing kan få store skadeverknader, og at tilhova no ligg betre tilrette for ei utbygging enn tidlegare. Tilhbva ligg også betre tilrette for annan industri til å etablera seg, både nær Mongstad og andre stader i området. Her er ledige industriområder i alle kommunane, og fleire industriområder er byggjeklare, jfr. oversyn på sjde 29. For kontoret var 1977 eit aktivt år med mange nye oppdrag. Til dei 22 sakene som vart avslutta med positivt resultat vart det innvilga lån og tilskot på tilsaman kr Det er vanskeleg å sei sikkert kor mange nye arbeidsplassar dette inneber, eller kor mange arbeidsplassar som er tryggja. Tilgangen på oppdrag mot slutten av år~t var god, og ved årsskiftet hadde kontoret 30 saker under arbeid. Sakene som er under arbejd omfattar oppretting av nye arbeidsplassar i alle kommunane i området, og dei tyder på at 1978 vil bli eit aktivt arbeidsår for tiltakskontoret. /jr?! ( i~(~ \ kchc/lk ~ NiiJ Gjerde styreformann Alversund, 11. april 1978 /~~ cj'j<-t!:f~{ti( Magne J&i.dal I k st. tiltakssj ef

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELD ING 1974 INNHALD Side Forord Medlemsliste Representasjon Styre Personale Arbeidet ved kontoret Nordhordlandsmessa Fjellplan Salhusbruprosjektet 'Kommuhikasjonar Trafikkutviklinga

Detaljer

" 17 " 22 " 24 " 26 " 28 " 31 " 32 " 33 " 34 " 37-42

 17  22  24  26  28  31  32  33  34  37-42 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1983 22. DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret II\IKO-tenesta Sekretariattenesta KOrnrOCJnikasjonar.

Detaljer

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD Forord Medl emsli ste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutvalet/Mongstadutbygginga ArbeidsutvaIet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutbygginga Salhusbruprosjektet/kommunikasjonar

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG

NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG Årsmelding for 2013 NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG - pådrivar for næring og samfunn - www.nhil.no FORORD Ved inngangen til 2013 såg vi nokre mørke skyer i horisonten. Vi kan likevel konstatere at

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer