NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD"

Transkript

1 NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden Næringar og arbeidskraft Den okonomiske utviklinga Konklusjon Tabellar 24 _ Industriområder Side

2 2. F O R O R D Med dette legg styret i Nordhordland Tiltakskontor fram årsmeldinga for 1977, som er 16. driftsåret. Meldinga gjev ei generell orientering om arbeidet ved kontoret. I tillegg er det ved hjelp av tabellar og statistikk sbkt å visa utviklinga i dikstriktet på ymse omkverve. Vi vonar årsmeldinga vil vera til hjelp som opplysningsmateriale for folkevalde, næringsdrivande og andre som engasjerer seg i samfunnsspbrsmål i NordhordIand. S T Y R E T

3 MEDLEMAR I NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR I Austrheim kommune Fedje kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland kommune Radoy kommune Alver Hotel Alversund Sparebank Bergen Bank Bergensmeieriet Bergens Sparebank Bergen-Nordhordland Rutelag A/S Bjorsvik, Olav J. x Bloms Oppmåling BrQ~~app, Andreas Bo, Johan Duesund Mekaniske Verksted A/S Ek~es, Georg, Metallindustri A/S Erstad Trevarefabrikk Fiskeredskap Fjellstrand Mobelverkstad A/S Frank Mohn Flatoy A/S Fosse Bruk Frekhaug Metallstoperi A/S Frekhaug Trevarefabrikk Giertsen, T., Plastindustri Hansen, Johs. Sletten, A/S Haugsvær Auto Bil & Mek. Verksted Helland Elektro & Co. Hillesvåg Ullvarefabrikk A/S Hoyland Autoverkstad Haaland, Wilhelm Jotungruppen A/S Kaland Trelast Bygningsartikler Kvamme, Elias Kvinge MobelverkstadA/S Lindås Sparebank

4 '>t. Harige r Fiskemat Manger Sparebank Mastrevik Slipp & Mek. Verksted AlS Myhren, r. Jernindustri Myking, Håko~ Metallindustri Mobelproduksjon AlS Nordhordland Forlag AlS Nordhordland Kraftlag Nordhordland Regnskapskontor Nordhordland Vaskeri AlS Normann Grindheim Kjokkenindustri Norsk Alurniniu.rnvarefa brik AlS Norsk Hydro AlS Nortrykk AlS Osterfjorden Fartoy-& Sandeigarlag AlL Prahl, Håkon Glatved Radoy Mekaniske Verkstad AlS Rafinor AlS & Co. Reikerås Treindustri AlS Reknes Byggjevarer LIL Sellevold, L.K. Plastindustri Signa Plast AlS Skogen Mobelfabrikk AlS Spenncon AlS Stavanger Preserving Co. Stene, Karstein Strilen Theodor Olsen's Eftf. Vestlandsbanken Vikebo Strikkevarefabrikk AlS Viken Mobelfabrikk AlS Visted Fabrikker Aase, Gunnar Solvvarefabrikk Aasgard Mobelfabrikk AlS Forutan dei 6 medlemsko:nmunane, hadde kontoret i medlemar. Av desse var 5 bankar, 59 verksemder og privatperson. Medlemar merka med x er nye medlemar i å.r e t ;

5 REPRESENTASJON, STYRE, ADMINISTRASJON 5. l:{epre sen ta~;,j on: Desse er kommunevalde representantar til årsmotet i Nordhordland Tiltakskontor i valbolken 1976/1979: Austrheim kommun~~ Knut Risnes, Mastrevik Sverre Kaland, Fonnes Alf An. Utkilen, Fonnes Magne Hope, Fonnes Idar Kaland, Fonnes Fedje kommune: Svein Tangen, Fedje Gisle Handeland, Fedje Arne Aarland, Fedje Olav Kongestal, Fedje Karl Storhaug, Fedje Lindås kommune: Ivar Veland, Ostereidet Arnvald Kolås, Lindås Marta Husdal, Hjelmås Malvin Kvalheim, Lindås Kåre Soltveit, Alversund Johs. Haaland, Alversund Liv Eikanger, Hjelm~s Solveig Seim Johansen, Myking Torunn Dyrkollbotn, Romarheim Lars Padoy, Vikanes Peder Tysse, Dalsgrend Kåre Wiik, Vågseidet John Syslak, Lindås Olav Jordal, Alversund Kåre Andvik, Dalsgrend Sigmund Rykkje, Seim Åsmund Skår, Seim Harald Kleiveland, Myking Hallstein GUldbrandsoy, Eikangervåg Masfiorden kommune: Oscar Ingebrigtsen, Matredal Trygve KVingedal, Masfjordnes Arne A. Hope, Hogsvær Ingvald Sandnes, Risnes Johs. R. Mjanger, Masfjordnes Meland kommune: Arne I. Sakstad, Frekhaug Bjorn Espetvedt, Frekhaug Johs. H. Fosse, Frekhaug Ingvald Bastesen, Frekhaug Kent Gullaksen, Frekhaug Mathias Floysand, Rossland Margrethe Kårbo, Rossland Radoy kommune: Normann Villanger, Bovågen Martin Tveiten, Manger Georg Dalland, Sæbovågen Meinert Helland, Manger Mons Maroy, Bovågen Else Jordal, Manger Bjarne Storheim, Sæbovågen Konrad Sylta, Bovågen Nils Gjerde, Sletta

6 6. Styre: Frå 1. januar 1977 er Fedje kommune med i tiltakskontoret. På årsmotet for 1976, som vart halde på Manger den 21. mai 1977, matte ~ representantar frå Fedje. Årsmatet vedtok å endra paragraf 6 i vedtektene, slik at Fedje kommune får 1 representant i styret, og styret har no 11 medlemer. Folgjande styremedlemar og varamenn stod på val: Frå Lindås li " " Masfjorden " 11 Meland Styremedlem: J. Sletten Hansen Olav Ro Leif S. Kvinge JOD Hope Bjarn Espetvedt Varamann: Bjarne Bakke Mons Veland Hans G. Dåe.Magnus Stordal Olav Flatay Det skulle også velgjast varamann for representanten for verksemdene. Styre i 1977 har vore: Representant Austrheim Fedje Lindås frå: kommune Il Il " " tt 1/ Masfjorden tt Il " Meland " Raday u ti Verksemdene Il Styremedlem: Arnt Erling Brandtun. Kleppe J. Sletten Hansen Olav Jordal Olav Ro Leif S. Kvinge Jon Hope Bjarn Espetvedt Nils Gjerde Konrad Sylta Ivar Fivelsdal Varamann: Idar Kaland Karl Storhaug Nils Holrnås Bjarne Foss MODS Veland Hans G. Dåe Magnus Stordal Olav Flatay Bjarne Fjæreide Bjarne Storheim Per Fr. Hillestad Nils Gjerde vart attvald som styreformann for 1977, og styret valde seinare JotiHope til varaformann.

7 7. Det har i 1977 vore halde 6 styremoter, og 27 styresaker er blitt handsama. Det har vidare vore halde ordforarane i området. sammote mellom styret og Adminis tras rj on: Tiltakssjef Per Fr. Hillestad har hatt permisjon frå stillinga si frå 1. april 1977, og frå same dato har Magne Jordal vore konstituert i stillinga. Fru Kjellaug Fjell har vore tilsett som kontorfullmektig i full stilling frå 1. april ARBEIDET VED KONTORET: Årsmotet vedtok folgjande arbeidsplan for 1977: a) "Få klårlagt resursar og naturlege foremonar i området. b) Hjelpa kommunar, verksemder og einskildpersonar med, planlegging, igangsetjing og utviding av verksemder. c) Driva publisitetsarbeid og sokja kontaktar med det foremålet å få igang tiltak i området. d) "Utarbeide og leggja tilrette nærare oppgjevne utbyggingsprosjekt. e) Samarbeida med kommunane om ein aktiv tomtepolitikk, slik at ein m.a. i tide sikrar seg og klårgjer hovelege industri- og bustadstomter for framtidig industri og bustadreising. f) Leggja tilhova tilrette for ein auke i turistnæringa. Kontoret har fylgt opp arbeidsplanen så langt det har makta, og det har vore arbeidt med saker innan alle sektorar som er.nemnde i planen. Tilgangen på saker var litt.ho gr-e enn i dei tre foregåande åra.

8 8. Saksmengda ved kontoret dei siste 5 åra har vore: Saker frå tidlegare ar o Nye saker i året ~.l1 J.l± Saker under arbeid i året Avslutta m/pos.resultat ~ 11 "/neg. " Ikkje avslutta ~ Oppsettet ovanfor syner at det vart arbeidt med 57 saker i Dette er 5 saker meir enn året for. Av saken vart 23 avslutta med positivt resultat, 5 med negativt resultat, og 30 saker vart ikkje ferdig handsama. Sakene som vart arbeidt med i 1977 fordeler seg slik: Avslutta Avslutta Under arb. positivt negativt pr Austrheim 1 O 2 Fedje O O 1 Lindås Masfjorden Meland 3 O 2 Radoy Regionalsaker O O Dei sakene som vart avslutta med positivt resultat refererer seg til: Nyetableringar 4 saker Utviding, rasjonalisering m.v. Anna 1 6 " 2 " 22 saker

9 9. Desse sakene representerer eit kapitalbehov på kr , ~om vart dekt såleis:., /l1q") Investeringstilskot og anna statstilskotkr ~v Lån i Distriktenes Utbyggingsfond II '; " "statsbankar Il 'i1a.. " "sparebankar Il ;;.g lo- 1- " II forretningsbankar Il j.,JiO " Il andre kredittinstitusjonar Il lføl,' Eigenkapital Il :2~ (pv Kr ~-- ============== 1'/, s."2-. Arbeidet med sakene som ikkje vart avslutta i 1977 var kome så langt at det var utarbeidt finansieringsplanar og sbkt dekning for ein del av dei. Dei utarbeidde finansieringsplanane var på ca. kr. 12 mill., og av dette var ca. kr. 2.2 mill. innvilga. I tillegg til arbeidet med dei sakene som er registrerte~ har kontoret hatt arbeid med ekspedisjonssaker som å svara på fbrespurnader og gje utgreiingar av ymse slag. Det har også vore arbeidt med oppfylgjing av tidlegare avslutta saker, og med prosjekt som kan aktualisera seg ved seinare hbve. Kontoret har også i 1977 utfbrt sekretariatteneste for Nordhordland Handverk- og Industrilag.

10 10. KOMMUNIKASJONAR Salhusbruprosjektet: I året vart det utfort modellforsok ved Vassdrags- og Havnelaboratoriet i Trondheim, for å finna ut om Bognestraumen kan nyttast som fartslei for storre skip. Resultatet av forsoka gjekk ut på at skip opp til tonn kan nytta denne leia, foresett at det vert utfort eln del sprengingsarbeid på Bognoy og Radoy-sida. I august forelåg hovedplan for fastlandssamband mellom Bergenshalvoya og Nordhordland. Planen var utarbeidd i 2 alternativ, eit med flytebru og eit med hengjebru. Flytebru-alternativet, omfattande flytebru, tilforselsvegar og utsprenging i Bognestraumen var kostnadsrekna til kr mi 11. Hengjebru-alternativet med tilforselsvegar var kostnads-.rekna til kr. 347 mill. Styret i tiltakskontoret vedtok å gå inn for flytebrualternativet. Det same gjorde kommunane i området, og Bergen formannskap. Komrnunane sine vedtak, saman med styret si tilråding, vart sende til vegsjefen den , med oppmoding om å få saka fremja på fylkestinget i desember. Hordaland fylkesting hadde saka fore den 14. desember 1977, sak 135, og gjorde folgjande vedtak: "Flytebru vert vald som alternativ for bru over Salhusfjorden. Nordhordland Tiltakskontor med sine interessentkommunar bor i samråd med Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune of, Statens Vegvesen arbeida vidare med planar og finansiering av 2. byggjesteg av Salhus-Flatoy bruer med tanke på at prosjektet skal vera ferdig til 1985, at saka kan leggjast fram for fylkestinget i 1979 i samband med Norsk Vegplan for og elles på grunnlag av vegsjefen si utgreiing av 27. oktober 1977.

11 11. Fylkestinget rår til at bompenge ordninga for ferjesambanda Steinesto-Knarvik og Salhus-Frekhaug held fram etter juli 1979 og fram til Salhusbrua vert ferdig." Bru over Krossnessundet vart f'u.l Lf'or d i 19'77,og den vart offisielt opna den 8. desember Total lengde er m, og hovedspennet er på m. Byggjekostnadene er omlag 14 mill. kroner. I samband med brua vert det bygt 1.7 km veg i klasse Il D. Andre veganlegg: I Austrheim er det utfort restarbeid på parsell av riksveg 568, Lindås - Fonnes. På riksveg 1)-j har de t i Lindås vore arbeid t på viadukt ved Gjervik. Denne viadukten er på 152 m, og vil vere ferdig i Anlegget Ostereidet - Vikanes held fram med drift både i dagen og frå begge sider i tunnellen. I Ma~fjorden har det vore arbeid på riksveg 14 mellom Matre - fylkesgrensa. Arbeidet på Masfjordvegen held fram frå året for, og det vart i 1977 planert omlag 4000 m av ei total lengd på m. På strekkja Haugsdal - fylkesgrensa er det utbetra 400 m veg. I Meland har det på riksveg 564, Frekhaug - HossLarid vore gjort utbetringsarbeid ved legging av svart dekke. På fylkesveganlegget Sætre- Espetveit er 850 m veg ferdig, og på anlegget Dalsto - Holme heldt arbeidet fram frå I Radoy vart det gjort ein del mindre utbetringsarbeid på riksveg 565. I området vårt vart det i 1977 brukt i alt 47.2 mill. kroner til riksvegsanlegg og 15.2 mill. til fylkesveganlegg. For 1978 er det planlagt drift for 39.6 mill kroner på riksveganlegg og 21.6 mill. kroner på fylkesveganlegg. Det er då rekna med at arbeidet vil halde fram på dei anlegga som ikkje vart fullforde i Vidare vil arbeidet ta til på bru over Hagelsundet. Av andre nyanlegg som blir starta opp i 1978 er Aasgard-Eidsheim og Isdalsto-Sva i Lindås,

12 12. bygging av bru og tunnel som del av riksvegen frå Matre og nordover, anlegget Dalstovegen-Holme i Meland og utbetring og omlegging av fylkesvegen til Mangeroy i Radoy kommune Bru over Fosenstraumen og Austfjordlina er ikkje med i vegplanen. Desse anlegga er sers viktige for distriktet o~ mh koma snarast. TRAFIKKUTVIKLINGA: Frå Bergen-Nordhordland Rutelag har vi fått oppgåver over trafikken med ferjene og rutebåtane i Passasjertrafikken med rutebåtane viser ein liten nedgang frå året for, medan det har vore sterk trafikkauke på alle ferjesambanda. Nedanfor er vist trafikkutviklinga med ferjene over Salhusfjorden: Koyrety Auke Passasjrar Auke Steinesto/Knarvik Salhus/Flatoy/Frekhaug Dette viser ein auke på 10.7 prosent for koyrety over Steinesto/Knarvik og 25.6 prosent for koyrety over Salhus/Frekhaug/- Flatoy.For passasjertrafikken er tilsvarande tal 7.6 og 21.1 prosent. Ser ein på samla trafikk med ferjene over Salhusfjorden, var det ein auke i trafikken med koyrety på 13.5 %, og ein auke av passasjertalet på 10.2 prosent. Gjennomsnittleg dogntrafikk var i 1977: Steinesto/Knarvik Salhus/Frekhaug/Flatoy 1968 koyrety 516 " 5254 passasjerar 1428 " 2484 koyrety 6682 passasjerar Med rutebåtane mellom Bergen og Nordhordland vart det i 1977 frakta passasjerar mot året for. Dette er ein nedgang på 399 passasjerar eller 0.16 prosent.

13 13. Ferjesambanda Sævråsvåg/Masfjorden: Trafikken over Sævråsvåg har dei siste 5 o ara vore: Motorkoyrety Passasjerar Auken i 1977 var på koyrety og passasjerar eller 21.5 % "for koyrety og 22.7 prosent for passasjerar. Gjennonsnittleg dogntrafikk var i 1977 på 385 koyrety og 1121 pa s sa s je r'a r, Ferjesambandet Vikanes-Tyssebotn-Bjorsvik~ Iet te er det ferjesambandet som hadde rela tivt stor ste trafikkauken både i 1976 og I 1977 vart det her frakta koyrety og passasjerar. Dette er en auke frå året for på ~.542 koyrety, tilsvarande 26.1 prosent, og passasjerar tilsvarande 40.2 prosent. Ferjesambandet Fedje/Hoplandssjoen/Rossnes: På dette ferjesambandet vart det frakta koyrety og passasjerar. Auken frå året for ør koyrety og 753 passasjerar. UTVIKLINGA I FOLKESETNADEN: Folkemengda i området auka i 1977 med 323 personar. Dette er ein auke på 1.5 prosent, og det er den lågaste auken ein har hatt dei siste 5 åra. Folkemengda i distriktet har auka kvart år sidan Utviklinga dei siste 5 åra er vist nedanfor Innflytta Fodde Tilgang

14 Utflytta Dode Frågang Netto innflytting Fodselsoverskot Netto auke Området har i tida hatt innflyttaroverskot på 1253 personar og fodselsoverskot på 676, tilsaman netto auke i folkemengda på 2529 personar eller 12.8 %. Dei prosentvise endringane i folketalet for dei einskilde medlemskommunane har dei siste åra vore: Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy O Området Som det framgår av tabellen ovanfor hadde Meland den relativt storste folkeauken i I Fedje var det nedgang i folketalet. Endringane i dei einskilde kommunane framkjem slik: Innflyttaroverskot Fodselsoverskot Endring Austrheim % % % Fedje 0.9 " " 0.6 " Lindås " " " Masfjorden 0.1 " " " Meland " " " Radoy " " " Kontorområdet % % %

15 1 5. Tabell III bak i årsmeldinga viser grupperinga av folketalet etter kjbnn ~g alder. Det har berre vore små endringar i aldersfordelinga frå året fbr. NÆRINGAR OG ARBEIDSKRAFT For næringslivet i området var året 1977 stort sett bra, om ein samanliknar med året fbr, som var prega av permitteringar og innskrenkingar. Det var ein auke av sysselsetjinga i industrien, og dei fleste verksemder gjekk med full arbeidsveke ved slutten av året. Ved fleire verksemder vart det fbreteke utvidingar av produksjonskapasiteten ved utviding eller investering i nytt produksjonsutstyr. Også for sektoren bygg og anlegg var 1977 eit relativt bra år. Bustadbygginga held seg oppe, og arbeidet var i gang på fleire stbrre anlegg, både kommunale og andre. Industristatistikken, som vi fbr om åra har teke med i årsmeldinga, fbreligg ikkje enno, og det fbreligg heller ikkje talmateriale for utviklinga innan jordbruket. Skogbruket hadde ei positiv utvikling i Hogsten gjekk monaleg opp frå året fbr, og var på m3 fast mål bartrevyrke. Årleg hogst i m3 fast mål dei siste åra har vore: 1972/ / / / / m m m m m3 Av vyrket siste året vart 1300 m3 levert som slip, og 900 m3 som skurtbrnmer gjennom skogeigarlaga. Omsetnaden åt skogeigarlaga var kr mot kr året fbr. Omlag 4500 m3 skurtbmrner vart avsett direkte frå produsent til kjbpar. Tilplanta areal i 1977 var 2428 dekar. "Dette er ein auke på 45 prosent frå året fbr.

16 10. Tilplanta areal i dekar dei siste 5 åra har vore: Kostnader med skogkulturarbeid var kr , avgift ikkje medrekna, og statstilskot til skogkultur var i 1977 ca. kr Arbeidskraft~ituasjonen: Også i 1977 har det vore mange heilt eller delvis arbeidslause i distriktet. Situasjonen har likevel vore betre enn året fbr. Dette går fram av oppsettet nedanfor,som viser utbetalt arbeidslbysetrygd (dagpengar) i kommunane dei sist~ 5 åra. Tala er i kr Austrheim 12,2 Fedje 3~, 1 Lindås 87,h Masfjorden 83,2 Meland 6 1 +,8 Radby 50,9 Kontorområdet 330,8 1,6 18,6 23,7 79,0 57,h 8,0 223,3 251,9 738,1 130,6 92,8 628, ,8 122Q 532,4-163, ,5 1 81,1 228,9 570,6 3091,O.l2.ZZ 296,8 138,9 702,8 231,3 91,1 316,6 1777,5 Fylket 7.026, , , ,2 Området i % av fylket 4-,7 4-,6 12,5 9,6 9,8 ~----~ ~------~ ~ ~ For kontorområdet syner tabellen ein nedgang i utbetalte.dagpcngcr- J)il ),-,'), l') pro!;(-;n Li hove til i 19'!h. For fylket er nedgangen 1+1,8 prosent. Av kommunane i området er det berre Masfjorden som har hatt auke i utbetalte dagpengar i hbve til året fbr.

17 17 Sysselsetjingssituasjonen i området har såleis vore betre i 1977 enn Aret for. Den positive utviklinga starta allereide i Året 1977 gjekk likevel ut med meldingar om permitteringar, men det er å vona at det vert snunad på denne utviklinga i Det foreligg ikkje oppgåver for 1977 over talet på sjofolk i utanriksfart~ Etter oppgåver frå fylkesskattestyret var det i 1976 registrert 632 skatteytarar med sjomannsskatt heimehoyrande i distriktet. Dette er ein auke på 41 frå året for. Sjofolka fordelte seg slik kommunevis : Endring Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy Kontorområdet Det er uråd. å gje eit full t oversyn over pendlinga frå området vårt til Bergen. Ein kjenner likevel til at bortimot 30 prosent av lonstakarane som er busette i Lindås og Meland kommunar arbeider i verksemder som er registrerte i Bergen. Pendlinga er aukande. Distriktet har også ein reserve av skjult arbeidskraft, så ~et er klårt at utbygginga av nye arbeidsplassar må intensiverast. Analysen av næringslivet i området som kontoret no får utfort, vil vera ferdig våren Ein vil då ha eit oversyn over lokaliseringa av arbeidsplassane, kapasiteten åt industrien, og venteleg også eit oversyn over pendlinga.

18 18 Den vidare industriutbygginga på Mongstad kom ikkje igang i 1977, og det ser ut til at den let venta på seg. Dette er eit stort vonbrot, særleg for Austrheim og Lindås som har investert mykje for å kunna ta imot ein storindustri, men også for dei ikringliggjande kommunane der det var venta ringverknader. Tilhbva ligg no tilrette. for ei vidare utbygging, sett frå distriktet si side. Kommunikasjonane til dette området er mykje utbygde dei seinare åra sjblv om brua over Fosenstraumen ennomanglar. Det er tilrettelagt bustadsområder, og både indu~trien og bygge- og anleggssektoren er styrkte, og betre istand til å delta i ei utbygging. Det same gjeld skule- og servicetilbod. Det er klårt at tilhbva ligg tilrette også for annan industri til å etablera seg nær Mongstad. Annan industri vil bli helsa velkomen, og der er ikkje mangel på områder for den. Det er likevel maktpåliggjande at ei stbrre utbygging kjem igang på Mongstad som fbresett. Ei lengre utsetjing kan få alvorlege fblgjer for vertskommunane og for næringslivet, særleg for byggje- og anleggssektoren og for servicenæringane som er under utbygging. Skule sektoren: Talet på elevar som gj ekk ut or ungdomskulen i 1977 var 393 elevar, og dette er ein nedgang på 7 frå året fbr. Elevopptaket i barneskulen var ~38 mot ~37 i Talet på avgangselevar frå ungdomsskulen og på opptak i barneskulen del siste 5 åra er vist i tabellar på neste side.

19 1 9 Avgangselevar frå ungdomsskulen: Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy Kontorområdet Opptak av elevar i barneskulen: Austrheim Fedje Lindås Masfjorden Meland Radoy Kontorområdet Frå Nordhordland Yrkesskule gjekk det i 1977 ut 167 elevar mot 169 elevar året for. Dei fordelte seg slik på dei ulike liner: Grunnleggjande opplæring (1.års kurs): Maskin- og mekanikar 54 Elektro sterkstraum 12 Kjemi-prosess 24 Saum 24 Husstell 24 Tilsaman 138

20 20 Vidaregåande opplæring: Mekanikar 10 Elektrikar 10 Saum 9 'l'ilsaman Det vert arbeidt med utviding av yrkesskuletilbodet, og nye klassar vil koma i gang i Austrheim frå hausten Lineval og vidareutdaningstilbod er lite og bor utvidast. Området har stor trong for sveise- og platearbeidarar, og bygningsfaga har tradisjonelt stått sterkt i distriktet. Ved yrkesskulane burde det såleis vera line for sveise- og platearbeidarar og tomrarline. DEN OKONOMISKE UTVIKLINGA Budsjettert skatteinnkome for kommunane ikontorområdet var i 1977 kr , medan skatteinngangen var kr S~atteinnkomene var såleis eller 8,1 prosent hogre enn budsjettert. Kommunane hadde ved utgangen av 1977 ei samla lånegjeld på omlag kr. 121,3 mill. Kommunegjeld pr. ibuar var pr : Austrheim kommune kr Fedje Il Il Lindås.11 Il Masfjorden Il Il Meland " " Radi:::i Y " " Gjennomsnitt for kontorområdet var kr For kontorområdet sett under eitt var det ein auke i den kommunale gjelda på ca. kr. 15 mill. Masfjorden kommune hadde nedgang i kommunegjelda si. -- -

21 21 Tabell V _ bak i heftet syner gjennomsnittleg skattbar inntekt pr. ibuar i området for Tabellen er utarbeidd etter siste skattestatistikken. Gjennomsnittleg skattbar inntekt var kr , og dette er ein auke frå 1975 på kr Tilsvarande tal for Hordaland fylke er kr og kr Gjennomsnittsinntekta var hogst i Lindås og lågast i Fedje kommune. Bankverksemda: Bankane i distriktet hadde alle auke i omsetnaden sin i Folgjande oppsett viser innskot og utlån åt bankane i distriktet pr samanlikna med året for. (Tala er i 1000 kroner). ~ 1211 Innskot Utlån Innskot Utlån Alversund Sparebank Austrheim :~Fedje Sparebank Hosanger Sparebank Lindås Sparebank Manger Sparebank Masfjordens Sparebank Sum sparebankane Bergen Bank, Lindås Vestlandsbanken, Knarvik/Frekhaug SUM J/

22 22 KONKLUSJON Utviklinga i 1977 syner at distriktet framleis er i Veks t på mange omkverve. Folkemengda auka også dette året. sjalvom tilveksten er den lågaste på fleire år. I Fedje var det ein nedgang i folketalet. Elles ser ein det som sers positivt at det var auke i Masfjorden og Radoy kornrnunar. Trafikkutviklinga syner sterk auke i trafikken på alle ferje samband. Det vart foreteke store investeringar på vegsektoren, og venteleg vil denne utviklinga halda fram. Brua over Krossnessundet, som er ein lekk av Salhusbruprosjektet, vart ferdig i D~t vert rekna med at nesle lekk, bru over I-Iagelsundet,vil bli påbyrja i Fylkestinget gjorde vedtak om at fastlandssamband med Bergen skal arbeidast med, og med sikte på fullforing i innan For industrien var 1977 stort sett eit bra år. Fleire verksemder investerte i nybygg eller kjop av maskiner og utstyr. Nyetableringar var det lite av, og ei verksemd på Fedje gjekk ut. Også for handverkarane og for verksemdene innan bygt';og an l.e I~i~ var 1977 (;it bra år. Bygg jeaktivi teten på bustadsektoren held seg oppe, og industri- og forretningsbygg har vore under arbeid. I tillegg har fleire kommunale anlegg vor e igang.veksten innan servicenæringane held fram. Også i 1977 var det ein del arbeidslayse. Situasjonen var likevel monaleg betre enn året for. Mot slutten av året var det ein auke i permitteringar, og ein ser difor med otte på framtida. Det er også teikn som tyder på at utpendlinga frå distriktet er aukande. Det er såleis klårt at farten i industriutbygginga ikkje er tilfredsstellande.

23 23 I årsmeldinga er det peika på kor viktig det 'er at ei vidare industriutbygging på Mongstad kjem igang, og at ei utsetjing kan få store skadeverknader, og at tilhova no ligg betre tilrette for ei utbygging enn tidlegare. Tilhbva ligg også betre tilrette for annan industri til å etablera seg, både nær Mongstad og andre stader i området. Her er ledige industriområder i alle kommunane, og fleire industriområder er byggjeklare, jfr. oversyn på sjde 29. For kontoret var 1977 eit aktivt år med mange nye oppdrag. Til dei 22 sakene som vart avslutta med positivt resultat vart det innvilga lån og tilskot på tilsaman kr Det er vanskeleg å sei sikkert kor mange nye arbeidsplassar dette inneber, eller kor mange arbeidsplassar som er tryggja. Tilgangen på oppdrag mot slutten av år~t var god, og ved årsskiftet hadde kontoret 30 saker under arbeid. Sakene som er under arbejd omfattar oppretting av nye arbeidsplassar i alle kommunane i området, og dei tyder på at 1978 vil bli eit aktivt arbeidsår for tiltakskontoret. /jr?! ( i~(~ \ kchc/lk ~ NiiJ Gjerde styreformann Alversund, 11. april 1978 /~~ cj'j<-t!:f~{ti( Magne J&i.dal I k st. tiltakssj ef

ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden Næringar

Detaljer

3-4 28-30 31-38 ÅRSMELDING 1972 INNHALD. Side --

3-4 28-30 31-38 ÅRSMELDING 1972 INNHALD. Side -- NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1972 INNHALD Forord Medlemsliste Styre og administrasjon, representantar til årsmote Arbeidet ved kontoret Salhusbruprosjektet Mongstadprosjektet Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

ARSMELDING FOR 1982 21. DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1982 21. DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1982 21. DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidsplan Arbeidet ved kontoret Inko-tenesta Sekretariattenesta Kommunikasjonar

Detaljer

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1985 24. DRIFTSAR INNHALD Forord Medl emsli ste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutvalet/Mongstadutbygginga ArbeidsutvaIet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutbygginga Salhusbruprosjektet/kommunikasjonar

Detaljer

NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1970. Medlemsliste 1. Styre, administrasjon 2. KommunevaIde representantar til årsmotet 3. Mongstadprosjektet 11

NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1970. Medlemsliste 1. Styre, administrasjon 2. KommunevaIde representantar til årsmotet 3. Mongstadprosjektet 11 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1970 INNHALD Side Medlemsliste 1 Styre, administrasjon 2 KommunevaIde representantar til årsmotet 3 Arbeidet ved kontoret 4 Salhusbruprosjektet 7 Mongstadprosjektet

Detaljer

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996.

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996. Årsmelding 1996. Regionrådet for Nordhordland og Gulen vart skipa i oktober 1987 og har følgjande medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland og Radøy. Modalen og Osterøy er assosierte

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

" " " " " " " " " " " ARSMELDING FOR 1984 23. DRIFTSAR INNHALD. side 2

      ARSMELDING FOR 1984 23. DRIFTSAR INNHALD. side 2 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1984 23. DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutvalet/Mongstadutbygginga ArbeidsutvaIet

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELD ING 1974 INNHALD Side Forord Medlemsliste Representasjon Styre Personale Arbeidet ved kontoret Nordhordlandsmessa Fjellplan Salhusbruprosjektet 'Kommuhikasjonar Trafikkutviklinga

Detaljer

anger Olav Jordal Mons Aasgard " Georg Eknes

anger Olav Jordal Mons Aasgard Georg Eknes N O R D H O R D L A N D T I L T A K S K O N T O R Å r s m e l d i n g 1967. Oversyn over arbeidet ved Nordhordland Tiltakskontor i tida frå forrige årsm6te som vart hal de 29. april 1967. I meldinga vil

Detaljer

" 17 " 22 " 24 " 26 " 28 " 31 " 32 " 33 " 34 " 37-42

 17 22 24 26 28 31 32 33 34 37-42 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1983 22. DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret II\IKO-tenesta Sekretariattenesta KOrnrOCJnikasjonar.

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset : 22.01.2008 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: saknr. Arkivsaknr. Tittel PS 0001/08 08/00041 A VURDERING AV LÆREVERK I SAMBAND MED INNFØRING AV KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND MILJØMERKET Trykksak INNHALD Guide til ruteheftet... 3 Ruteendringar... 61 Rutekart og linjekart, sjå omslag bak i ruteheftet Samleruter 320/341/301 Alver Knarvik Frekhaug

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV Førde by er fylkessenter i Sogn og Fjordane, og kommunen har nærare 13 000 innbyggjarar. Men kommunane i Sunnfjord gror meir og meir saman, og Førde ligg

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700, Fylkeshusa, Molde Dato: 17.04.2013 Tid: Kl. 11:15 14:50 Protokoll nr: 3/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2015 gjennomførast val av 4 medlemer og 11 vara medlemer

Detaljer