Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien Skolens vitenskapelige stab a. Alfabetisk oversikt over vitenskapelige ansatte pr b. II-stillinger ved andre institusjoner c. Faglige og administrative verv Forkortelser Studietilbud ved Høgskolen i Lillehammer Forord Studenter og lærere er enige om at godt forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en forutsetning for god studiekvalitet ved høgskolen. Vi har som tidligere distriktshøgskole, en sterk forskningstradisjon og stor kunnskapsproduksjon. Det skal vi fortsette med og stadig høyne kvaliteten på denne delen av vårt arbeid. Selv om vi som alle andre statlige høgskoler i reformperioden har vært igjennom en vekst, mener vi at det ikke har svekket vår forskningsinnsats. Ved på denne måten å synliggjøre denne delen av vårt arbeid ønsker vi ikke bare å gjøre omgivelser kjent med FoU virksomheten ved høgskolen. Vi ønsker også at synliggjøringen skal stimulere det enkelte fagmiljø og den individuelle forsker til ytterligere innsats. Det er også av injteresse for studentene å bli kjent med hvilke faglige prosjekter den enkelte foreleser deltar i utenom undervisningen. (1 of 65) :04:50

2 Foreliggende publikasjon er den første årsrapporten om forskning som utgis ved HiL. Jeg oppfordrer lesere som har oppfølgende spørsmål til innholdet, eller har interesse for enkelte av rapportene eller artiklene om å ta kontakt med høgskolen,- enten ved prosjektansvarlig forsker, forskningsutvalgets leder Ole G. Austvik, eller rektor. Høgskoen vil gjerne fungere som en kunnskapsbank for vår region. For Høgskolen i Lillehammer Svein Oddvar Haaland Høgskolen i Lillehammer - en forskningsinstitusjon I løpet av 1994 ble de regionale høgskolene i Norge omorganisert og samlet i 26 større statlige enheter som knyttes sammen med universitetene og de vitenskapelige høgskolene i Norgesnettet. Norgesnettet er et integrert kunnskapssystem som muliggjør rasjonell arbeidsdeling innen høyere utdanning og gir de utdanningssøkende bedre anledning til å kombinere utdanningsenheter fra ulike institusjoner. Oppland Distriktshøgskole ble ikke slått sammen med andre høgskoler, men fikk endret adminstrasjonsform og nytt navn; Høgskolen i Lillehammer (HiL). HiL sysselsetter i 1995 et vitenskapelig personale på rundt 90 personer, hvorav 27 kvinner. Enkelte fra det vitenskapelige personale fungerer i administrative verv, såsom rektor, avdelingsrådsledere m.fl.. Aktiviteten ved høgskolen er delt i tre avdelinger; kultur- og mediefag (AKM), pedagogikk og samfunnsfag (APS) og reiseliv og samfunnsutvikling (ARS). I tillegg har høgskolen et Senter for Livslang Læring (SELL). De vitenskapelig ansatte har delt arbeidsplikt mellom forskning, undervisning og administrasjon. Generelt er rundt 45 prosent av arbeidstiden satt av til forskning, 45 prosent til undervisning og 10 prosent til administrasjon. Høgskolelektorer og -lærere har en noe større undervisningsdel og en noe mindre forskningsdel enn dette. Med dagens stab produserer HiL i dag rundt 38 forskerårsverk. I tillegg har Østlandsforsknnig 30 forskerårsverk. Dette gjør Storhovemiljøet til et slagkraftig norsk forskningsmiljø. Høgskolen i Lillehammer har som mål om å utvikle en forskerkultur basert på forståelse av at vitenskapelig innsikt må fornyes og omstilles i takt med samfunnsendringer og vitenskapelig evolusjon. Forsknings- og utviklingsarbeidet skal omfatte både anvendt forskning på praksisfeltet og grunnforskning. For å oppnå dette ønsker høgskolen blant annet å stimulere de ansatte til å søke forskningsopphold ved andre institusjoner, utenlands som innenlands, og til å søke II-stillinger ved andre institusjoner. Høgskolen ønsker åtrekke til seg toppkompetanse gjennom tilsetting i egne II-stillinger. Forskningen er integrert i hele høgskolens virksomhet. Forskningsutvalget (FU) er et instrument for årealisere enkelte av høgskolens forskningsstrategiske planer. FU skal blant annet legge fram forslag til retningslinjer for høgskolens forskningspolicy og forskningsorganisasjon, holde seg orientert om forskningsprogram og -områder som er relevant for høgskolen, fremme veiledning og evaluering av høgskolens forskningsvirksomhet, sikre gode informasjonsrutiner og på styrets vegne disponere midler som høgskolen stiller til rådighet for styrking av forskningsvirksomheten. FU skal videre støtte publisering og distribusjon av vitenskapelige arbeider og forskningsrapporter. (2 of 65) :04:50

3 FU innstiller også til 1 /2-årige forskningsstipend (undervisningsfri) for høgskolens vitenskapelige ansatte overfor høgskolens styre. I 1995 ble det gitt 6 stipend, mens tallet er økt til 8 stipend for Skolen har i tillegg en egen hjemmel for forskningsstipendiat, primært beregnet for doktorgradstipendiat. Videre gir FU økonomisk støtte til aktiv deltakelse på internasjonale konferanser med fremleggelse av eget paper. FU arrangerer kurs og seminarer for forskerne ved institusjonen, f.eks. om doktorgradsutdanning, søknadsprosedyrer for forskningsmidler fra nasjonale og europeiske kilder osv. FU tar aktivt del i FU-nettverk både med de andre høgskolene i Oppland og Hedmark og for hele landet. Rapporten over forskningsaktiviteten for er delt i 3 hoveddeler. Del 1 gir en oversikt over forskningsprosjekter. I alt 46 av de vitenskapelig tilsatte hadde et eller flere prosjekter i gang i Del 2 gir oversikt over publikasjoner for årene 1993 og I 1993 var 48 personer registrert med en eller flere publikasjoner, mens 55 personer var registret med publikasjoner i I begge årene er det registrert i overkant av 130 publikasjoner totalt. HiL har i dag 3 "interne" publikasjonsserier; Skriftserien, Arbeidsrapporter og Informasjonsserien. Del 3 av rapporten gir en oversikt over høgskolens faglige stab, en oversikt over de som har II-stillinger (20 % av full stilling) ved andre institusjoner og det vitenskapelige personalets faglige og administrative verv. Av de 90 vitenskapelige stillingene som er tilknyttet høgskolen er 4 professorer, 4 dosenter, 27 førsteamanuenser, 33 amanuenser, 13 høgkolelektorer og 7 høgskolelærere. 10 av de ansatte har doktorgrad mens 18 personer er i arbeide med en doktorgrad. De fleste opplysninger i rapporten er basert på informasjon fra hver enkelt forsker. Forskningsprosjekter Oversikten viser forskningsprosjekter som var i gang i Arguillere, Eric. Praktisk filmnarratologi. Begrepsapparat for analytisk og skapende filmarbeid ( ). Austvik, Ole Gunnar. Omformingen av det europeiske gassmarkedet. Analyse av et mer liberalt gassmarked i Europa med spesiell vekt på gasseksportørers interesser ( ). Samarbeid med: Handelshøyskolen BI, Europaprogrammet m.fl. Støttet av: Norges Forskningsråd. ---, Det globale oljemarkedet. Spesiell vekt på norske interesser, forholdet til OPEC osv. ---, Internasjonal handel. Del av lærebok, Universitetsforlaget. (3 of 65) :04:50

4 Samarbeid med Håvard Teigen. Bakøy, Eva. Norsk barne-tv på 60- og 70-tallet. Utdype barnefjernsynet som kulturell form ( >). Samarbeid med: UiB, Institutt for massekommunikasjon. Berild, Sveinung. Evaluering av informasjon om ansvarsreformen. ( ). Diesen, Jan Anders. Filmveteranen Ottar Gladtvet, videoproduksjon. Tidlig norsk filmhistorie sett gjennom en regissør ( vår 1995). Samarbeid med: Det norske filminstitutt. Støttet av: Norges Forskningsråd og Statens studiesenter. Elster, Elisabeth. Bygningsmessig beskrivelse og inventarisering av kirkene. Inngår i et større og langvarig prosjekt "Norges kirker" og publiseres under "Norges minnesmerker" ( ). Samarbeid med: NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Støttet av: NIKU. Fauske, Halvor. Overgang til voksenstatus ( ). Støttet av: NFR. Flognfeldt, Thor jr. Gjester i fritidshus som utviklingsressurs i bygde-norge. ( ). Samarbeid med: Sjusjøen A/S. Støttet av: NLVF. ---, Virkemidler for stedsutvikling i reiselivet. (1991-->). Samarbeid med: ØF. Støttet av: NORAS. ---, Fjernundervisning i Reiselivsfag. Utvikling av fagplaner, undervisningsplaner og studiemateriale samt evalueringsrapport ( ). Samarbeid med: RESUS/ SELL og Røros Ressurs.Støttet av: SOFF. ---, Areal, sted og reiserute. Bearbeiding og presentasjon av feltarbeidsdata ( ). Samarbeid med: Kollegaer og studenter ved HiL. (4 of 65) :04:50

5 Gudmundsson, Skafti. Spor etter en usynlig kvinne. Et studie i filmklipperen Helen van Dongen og hennes arbeide for Joris Ivens og Robert Flaherty (1993-->). Samarbeid med: University of Industrial Arts, Helsinki. Støttet av: Rådet for Anvendt Medieforskning. Haaland, Øivind. The Pedagogics of Melancholy. Å utlede "melankoliens pedagogikk" bl.a. med støtte i et utvalg av E. Munchs bilder og tekster ( ). Samarbeid med: Høgskolen i Hedmark. ---, Evaluering av reform -94, matematikk. Evaluere med hensyn på læreplan i matematikk ( ). Prosjektansvarlig: Lars Monsen. Støttet av: Forsknings og utdanningsdep. Halvorsen, Terje. NKP under okkupasjonen , Kommunistpartiene under den tyske-sovjetiske pakten Holck, Karin. Planlegging for forvaltning. Bidrag til utvikling av planleggingsteori/ kommunal planlegging. Holmengen, Hans. Stedsutvikling i reiselivet. ( ). Prosjektansvarlig: Martin Rønningen Holtan, Lauritz D. Regnskapskontorer på Lillehammer som rådgivere i økonomiske spørsmål. ( ). Samarbeid med: Regnskapskontorer og bedrifter i Lilehammer. Indrebø, Astri Müller. Ledelse og organisasjonslæring i skolen. Undersøkelse av implementering og gjennomføring av en deltakerstyrt intern egenevalueringsprosess hvor målsettingen er institusjonell læring og utvikling av egen virksomhet. Støttet av: NFR. Jakobsen, Trond Gansmo. Økologi i et vitenskapsfilosofisk perspektiv. Avklaring av hva økologi er som vitenskap ( >). Samarbeid med: Arnt Myrstad, Finn Johansen,UiTø. (5 of 65) :04:50

6 ---, Samfunnsvitenskapelig vitenskapsfilosofi. Avklaring, samfunnsvitenskapelig vitenskapsfilosofi ( >). Samarbeid med: UiTø Kleiven, Jo. Aktivitets- og motivasjonsmønstre i folks ferie- og fritidsatferd. Metodeutvikling og kartlegging av aktivitets- og motivasjonsmønstre i normalbefolkningens ferie- og fritidsatferd (løpende). Prosjektansvarlig: Jo Kleiven og Christer Thrane. Knutsen, Paul. Analytisk narrasjon - som diskuterer historieteoretiske/metodiske problemer. ( >). Landheim, Anne. Evaluering av prosjekter mot arbeidsledighet. Et deltakerperspektiv. Evaluering av fem prøveprosjekter for arbeidsledige. Belyse hvilke effekter prosjektene har gitt deltakerne ( ). Støttet av: KAD. Landheim, Anne/ Rønningen, Martin. Personalpolitikk i private bedrifter. En studie av personalpolitikk i private bedrifter ( ). Støttet av: Arbeidsdirektoratet. Leonardsen, Dag. Sosiale konsekvenser av OL -94. Kartlegge sosiale konsekvenser av OL ( ). Støttet av: NFR. Lesjø, Jon Helge. Kampen om Lillehammer OL En beslutningsstudie. Studie er en historisk-sosiologisk beslutningsanalyse av sentrale politiske beslutninger i OL-saken fra ( ). Støttet av: NFR. ---, Arbeidsgiveransvar og rekrutteringspolitikk i norske kommuner. Prosjektansvarlig: Eivor B. Nebben, ØF. Samarbeid med: KS-forskning. Støttet av: Kommunenes Sentraforbund. Dette er et ØF-prosjekt. Mathisen, Roger. Ungdom i Longyearbyen. Kartlegge ungdoms opplevelse av livet på Svalbard ( ). Prosjektansvarlig: Rolf Rønning. Samarbeid med: BFD/Svalbard samf.drift. Monsen, Lars. Evaluering av Reform -94. Evaluering av utvalgte (6 of 65) :04:50

7 læreplaner i Reform -94 ( ). Samarbeid med: Øivind Haaland og Yngve Nordkvelle. ---, Evaluering av individuelle lærerplaner i grunnskolen i Oppland. Evaluering av utdanningsdirektørens satsning på individuelle lærerplaner ( ). Samarbeid med: Utdanningsdirektøren i Oppland. ---, Oppfølging og evaluering av KUF`s "Håndbpok i skolebasert vurdering". Evaluering hvordan kommune- og skolenivået tar i bruk KUF`s håndbok ( ). Prosjektansvarlig: Lars Monsen, Tom Tiller og Trond Ålvik. Samarbeid med: KUF grunnskoleavdelingen, tre hovedfagstudenter. ---, Lokal utvärdering och uppfölgning. Komparativ undersøkelse av hvordan kommunenivået gjennomfører skolevurdering ( ). Prosjektansvarlig: Lars Monsen og Rolf Lander. Samarbeid med: Skoleverket og svensk prosjektgruppe. Moren, Gudmund. Nasjonal Samling i Hedmark og Oppland Forklare årsaken til partiets sterke stilling i de to fylkene ( / 97). Norborg, Elisabeth. Mot til verdighet. Bok og dokumentarfilm, Lillehammer: Oppland DH, Nordgreen, Ragnar. Intergrert næringsutvikling i landbruksområde. Kommer som bokutgivelse ( ). Nordkvelle, Yngve. Utviklingsland som emne i norsk skoles lærebøker, læreplaner og undervisning. Beskrive og analysere hvordan u-land framstilles som emne i lærebøker, læreplaner og undervisning ( ). Ohnstad, Bente. Ny lov om veterinærer. Representert i lovutvalget under Landbruksdepartementet. Pryser, Tore. Tyske hemmelige tjenester i Norge under 2. verdenskrig. ( / 98) (7 of 65) :04:50

8 ---, Middelklassen i Norden.Styringsfunksjon av prosjektet. Eget bidrag: Handverkerne i Kristiania under industrialiseringens første fase ( ). Samarbeid med; Sekretariatet ved Historiska Institutionen, Universitetet i Umeå. Støttet av: Nordisk Samarbeidsnemnd for Humanistisk Forskning. ---, Prosjekt Om forholdet mellom Sverige og Norge fra 1814 til idag. Bakgrunn for 100-årsmarkeringen for oppløsningen av unionen 1905 ( ). Samarbeid med: Norske og svenske historikere, Universitetet i Stockholm, Ekman. Støttet av; Stiftelsen Voksenåsen. ---, Handelsflåten i krig. Leder av styringsgruppen på vegne av Norges Forskningsråd. Tre bind av verket er utkommet og de to neste er under utarbeidelse. Støttet av: Utenriksdepartementet. ---, Lillehammers historie. Leder av styringsgruppen for verket som nå er under utgivelse. Støttet av: Lillehammer kommune og HiL. Puijk, Roel. OL-94 og kulturdimensjonen. Delprosjekt "Ol og media".medias rolle i skaping av OL som en mediebegivenhet samt å analysere Norges-bildet som OL har skapt i utlandet ( ). Samarbeid med: Prosjektleder A.M. Klausen, UiO. Institutt og museum for antropologi. Ros, Janneke van der. Organisering av kommunal likestillingspolitikk i 90-åra. Finne fram til gode organisasjonsmodeller for kommunal likestilling og for integrering av likestillingspolitisk arbeid i den kommunale organisasjon ( ). Samarbeid med: Beatrice Halsaa og Ingrid Guldvik. Rønning, Rolf. Kvalitet i eldreomsorgen. Undersøkelse av brukernes syn på kvalitet ( ). Samarbeid med: Lillehammer kommune, Sosialdepartementet. ---, Sosialsentertjenesten i Oslo. En evaluering ( ). Samarbeid med: Oslo kommune. Rønningen, Martin. Stedsutvikling i reiselivet ( ). Støttet av: NFR. (8 of 65) :04:50

9 ---, Bygdeturism; interessespill og kulturell endring ( ). Prosjektansvarlig sammen med Roel Puijk. Støttet av: NFR. Schwencke, Tine. Political parties and European Integration. A comparativ Analysis of Denmark, Ireland, Iceland and Norway ( ). Samarbeid med: Institutt for Sammenliknende Politikk, UiB. Støttet av: HiL. Selstad, Tor. Kunnskap som infrastruktur. Prosjektet har et skoleringsformål til dr.graden.publiseres som essay til dr.polit kurs ( ). Samarbeid med: UNIT/ Senter for teknologi og samfunn. ---, Infrastruktur og regional utvikling. ( ). Støttet av: Nord REFO. ---, OL og miljø. Oppdragsprosjekt for MD ( ). Samarbeid med: Terje Skjeggedal, ØF. Utført som del av bistilling ved ØF ---, Den planlagte byen. Publisering av diverse forskning om Lillehammer ( ). ---, Regional arbeidsdeling - tjenesteytingens geografi. Prosjektansvarlig: Tor Selstad og Britt Dale, UiT. Samarbeid med: ØF. ---, Ressursbaserte næringer - de lange linjer. Oppdragsprosjekt for NFR ( ). Prosjektansvarlig: Tor Selstad og Hugo Birkelund, ØF. Samarbeid med: ØF. Struijk, Bertje. Å veilede veiledere/lærere. Beskrive veiledningsforhold ved Folkets Brevskole ( ). Prosjektansvarlig: SELL. Samarbeid med: Folkets Brevskole. Støttet av: Folkets brevskole/ KUD. Støfring, Egil. Evaluering av BINOPP-prosjektet.Prosessevaluering av et forsøk med bildetelefon som verktøy for utvikling av et (9 of 65) :04:50

10 samhandlingsnettverk mellom pedagogisk- psykologisk tjeneste, medisinsk og spesialpedagogiske kompetansesentre ( ). Samarbeid med: Statens utdanningskontor i Oppland ogtelenor Forskning, Kjeller. ---, Nye medier i praksisveiledningen. Forsøk med bruk av bildetelefon i veiledning fra høgskole til studenter i praksisstudier. Utviklingsarbeid med evalueringsdelen ( ). Samarbeid med: Rådet for Høgskoleutdanning i helse- og sosialfag. ---, Kartlegging av den pedagogisk-psykologiske tjenesten i Oppland og Telemark. (1993) Støttet av: Statens utanningskontor i Oppland og i Telemark. Svalastog, Sondre. Kommunevise ressursanalyser for fritidsbetinget reiseliv. Videreutvikle den sosiologiske metode for kartlegging av ressurser for reiseliv og rekreasjon ( >). Samarbeid med: Plan- og næringsavdelingen i Buskerud fylkeskommune og Utbyggingsavdelingen i Nordland fylkeskommune. Støttet av: Samarbeidsfylkene. Støttet av: Samarbeidsfylkene. ---, The Nordic Research Program on Tourism and Sustainable Development. Et nettverksprosjekt for erfaringsutveksling, prosjektsamarbeid og gjennomføring av fagseminarer ( >). Samarbeid med: Høgskolan i Karlstad, Norges Idrettshøgskole; inst. for samf.fag, Norsk Fjellmuseum, Kon-Tiki Museet, Nordisk Samisk Institutt. Støttet av: Samarbeidsinstitusjonene. Teigen, Håvard. Regional økonomi og regional politikk. Vil utkomme i bokform ( ). Samarbeid med: Ole Gunnar Austvik, HiL. Thrane, Christer. Demografiske og psykografiske påvirkninger på fritidsferie- og reiseatferd. Prosjektansvarlig: Jo Kleiven, HiL. Thuen, Harald. Toftes Gave Del I: Forbedringsanstalten Del II: Skolehjemmet En historisk studie av barnevernets historie belyst gjennom forbedringsanstalten Toftes Gave ( / 98). (10 of 65) :04:50

11 Vaags, Ralph H. Mening, sannhet og Gud. Redegjøre for de semantiske betingelsene ved visse former for religiøs språkbruk. Samarbeid med: Universitetet i Uppsala og UiO. Veggeland, Noralv. Regionalpolitisk brytningstid. Regionbygging og institusjonell forandring. Fremtidig regionalpolitiske utfordringer i de nordiske land ( ). Prosjektansvarlig: Noralv Veggeland og Bjarne Lindstrøm. Samarbeid med: Nordiske forskere, Nordisk Ministerråd. Weihe, Hans-Jørgen Wallin. Kulturmøter og realitetsoppfatninger. En drøfting med et sosialhistorisk utgangspunkt, avhandlingsarbeid, Universitetet i Lund, Sverige. ---, Miljøbevegelsen og Arktis - med spesielt fokus på samarbeid mellom lokale befolkningsgrupper og miljøbevegelsen, for Kontaktutvalget for Nordområdene/WWF. Smarbeid med: Miljøorganisasjoner aktive i Arktis problematikk. Ørjansen, Dag, Evaluering av reiselivets behandling i fylkesplanene. Hovedmål er å finne et forbedret opplegg for reiselivsplanlegging i fylkene ( ). PUBLIKASJONER Publikasjonsoversikten er delt i to; en for 1993 og en for (11 of 65) :04:50

12 Publikasjoner 1993 Askheim OP, Fauske H, Lesjø JH. "Kommunen som aktør i utviklingen av grunnskolen." Norsk pedagogisk tidsskrift 1993; 77 (2): Askheim OP. Tverretatlig samordning - ideologi eller strategi? Lillehammer: Østlandsforskning, (ØF-notat; 33). Austvik OG, Noreng Ø. Liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet. Rapport til Nærings- og energidepartementet, Handelshøyskolen BI, Austvik OG. A view on economic theory of exhaustible resources. Lillehammer: Oppland DH, (Skriftserien; 89). ---, "GATTs utvikling." Kronikk GLT, , "Grenser for oljeprisen; Scenarieplanlegging som metode til å forstå utviklingen i oljeprisen." Sosialøkonomen 1993; 47 (3): , "Limits to oil pricing. Scenario planning as a device to understand oil price developments." Energy Policy, London, 1993; 20 (11). ---, "Nordic energy and European integration." I: Nordisk institutt for regionalpolitisk forskning. Impact on the development of the Nordic countries on regional development and spatial organization in the community. København/Stockholm: NordREFO, , "Norsk handel utfordres." Kronikk GLT 4/ , "Norwegian petroleum and European integration." I: Nelsen B. (red.) (12 of 65) :04:50

13 Norway and the European Community; The political economy of integration. CT Westport, Connecticut, USA: Praeger, 1993: , "Petroleum og norsk utenrikspolitikk." Notat Europaprogrammet, , "Scenarier, økonometri og oljemarkedet." Sosialøkonomen 1993; 47 (9): , "The war over the price of oil: Oil and the conflict on the Persian Gulf." International Journal of Global Energy Issues 1993; 5 (2/3/4): Berild S, Mathisen V. Ungdom og rus. ØF-rapport nr. 12/93. Berild S. Konsulentmodeller og konsulent-klient-relasjoner. ØF-notat nr. 26/ , Kreativitet i organisasjoner. ØF-notat nr. 27/ , Ute av rusmisbruket? ØF-rapport nr. 4/ , "Ungdom og rus. Sosialdepartementets prøveprosjekt for omorganisering av tiltak overfor unge rusmiddelmisbrukere i fem kommuner." Innlegg på Kriminalitetsforebyggende råds konferanse, Sundvollen, sept Bertheussen B, Weihe HJW. "Erfaringer med samordnet utdanning for barnevernspedagog, sosionomer og vernepleiere." Sosionomen 1993; 38 (1): (Intervju). Birkvad S. "Nazismen og filmen." I: Moren G, Diesen JA, (red.). Fascisme - film - propaganda. Lillehammer: Oppland DH, 1993: (Skriftserie; 91). Diesen JA. "Filmavisa og propagandafilmene i Norge under krigen." I: Moren G, (13 of 65) :04:50

14 Diesen JA, (red.). Fascisme - film - propaganda. Lillehammer: Oppland DH, 1993: (Skriftserie; 91). ---, "Newsreal as a source in history teaching." I: FIAF. Symposiumrapport. Brüssel: FIAF, , "Stefan Jarl." I: Lillehammer Filmklubb. Lillehammer Filmklubbs program høsten Lillehammer: Lillehammer Filmklubb, Dobson S, Haaland Ø. Vygotskian perspectives on ethnicity. Lillehammer: Oppland DH, (Skriftserien; 88). Fauske H. "Lokal forankring og global orientering? Holdningar til heimstaden blant ungdom i Oppland." I: Heggen K, Myklebust JO, Øia T, (Red.). Ungdom i lokalmiljø. Perspektiv frå pedagogikk, sosiologi, antropologi og demografi. Oslo: Det Norske Samlaget, 1993: Flognfeldt T, Hansen JC, Nordgreen R, Røhr JM, (Ed.). Conditions for marginal developments. Proceedings of the XI. international seminar on marginal regions. Lillehammer: Oppland College, (Skriftserien; 90). Flognfeldt T. "Area, site or route." Describing some patterns of travelling along the ISRR-XI route. In: Flognfeldt T, Hansen JC, Nordgreen R, Røhr JM, (Ed.). Conditions for marginal developments. Proceedings of the XI. international seminar on marginal regions. Lillehammer: Oppland College, 1993: (Skriftserien; 90). ---, Areal, sted og reiserute. Lillehammer: Oppland DH, (Skriftserie; 78). ---, Reiselivsgeografi. Oslo: Universitetsforlaget, , Virkemidler for stedutvikling i reiselivet. Hovedrapport. Lillehammer: Oppland DH, (Arbeidsnotat; 2/93). Gudmundsson S. Rádagóda stelpan. Fjernsynsdrama, 26 min., (14 of 65) :04:50

15 ---, Applaus. Kortfilm, 7 min., Halsaa B, Nordkvelle Y, Sletten AK. Refleksjoner omkring studieplananalyse ved ODH. (Upublisert, kommer som arbeidsrapport ODH.) Halsaa B. "Kommentar til Nina Raaum og Eli Skogerbø; Norsk statsvitenskapelig tidskrift nr. 3: , , "Norsk kvinneforskning på 1990-tallet: En vurdering av status og retning." I: Viten, vilje, vilkår; Arbeidsnotat nr. 3/93, Norges Forskningsråd/ Sekretariatet for kvinneforskning. ---, Travelling is seeing, returning is telling. Sør-Afrika og kvinnene - refleksjoner etter et møte med Women's National Coalition, mai 1993, ODH-arbeidsrapport nr , Enforcement Agencies. Presentation at Conference on Gender and Equality in New South Africa, Johannesburg mai 1993, ODH-arbeidsrapport 15, , Søkelys på St.meld. nr. 70 om likestillingspolitikk for 1990-åra. Innlegg på BDFs skoleringskonferanse juni 1993, ODH-arbeidsrapport 16, , "Makt og mannefall. Historeien om Gro Harlem Brundtland." I: Nyt Forum for kvindeforskning, Kjøbenhavn, jan Halvorsen T. "Stalinist purges in the Communist Party of Norway ?" Scandinavian Journal of History 1993; 18 (2): Holtan LD, Sandnæs S. Intern evaluering av de økonomiske administrative studier ved oppland Distriktshøgskole, ODH, Lillehammer, Høyer KG, Selstad T, (red.). Den besværlige (15 of 65) :04:50

16 økologien. København: NordREFO, Haaland Ø, Dobson S. Vygotskian perspectives on ethnicity - from science to narrativ. Lillehammer: Oppland DH, 1993 (Skriftserien; 88). Indrebø AM, Monsen L, Ålvik T. "School-based Evaluation: Three Norwegian Studies." I: American Educational Rescarch Association, Atlanta, Indrebø AM. "Ledelse og organisasjonslæring i skolen." I: Program for Utdanningsforskning. Ledelse, evaluering og utvikling , Skoleleder: drivkraft eller bremsekloss? I: Ålvik T, (Red.). Skolebasert vurdering - en innføring. Oslo: Ad Notam Gyldendal, Kleiven J, Bjerke T. "Forholdet mellom mennesker og viltlevende fugler og dyr." I: B.P. Kaltenborn & M. Vorkinn (red.) Vårt friluftsliv. Aktiviteter, miljøkrav og forvaltningsbehov. Lillehammer, Norsk institutt for naturforskning, , "Rypejakt med hund - utbyttet er mer enn ryper." I: Direktoratet for naturforvaltning (red) Skitt jakt. Trondheim, Direktoratet for naturforvaltning, Kleiven J, Holmengen H. Kystturisme ved Skagerak - markeder og brukere. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning, (NINA Oppdragsmelding; 218). ---, Kystturisme ved Skagerrak - markeder og brukere (NINA Oppdragsmelding 218) Lillehammer, NINA, Kleiven J. "Ferieliv ved Skagerrak - segmenter og determinanter." I: J.V. Haukeland (red) Forskerseminar - reiseliv. Kragerø. Oslo, Transportøkonomisk institutt, , "Hvorfor går nodmenn tur i skog og mark?" I: Direktoratet for (16 of 65) :04:50

17 naturforvaltning (red.) Friluftsliv: Effekter og goder. Lillehammer. Trondheim. DN/NINA, , "Lokalbefolkningens fritidsbruk av Midt-Norges kyst." I: Arbeidsgruppen for konsekvensutredninger av petroleumsvirksomhet (red.) AKUP - Årsrapport Oslo, Nærings- og energidepartementet, , "Normer, vaner, valgmuligheter og barrierer, - hva påvirker omfanget av norsk friluftsliv?" I: FRIFO (red.) Seminaret "Frisk i friluft" Geilo. Oslo, Friluftslivets fellesorganisasjon, , "Olje/ friluftslivsprosjektet 1992." I: Arbeidsgruppen for konsekvensutredninger av petroleumsvirksomhet (red.) AKUP - Årsrapport Oslo, Nærings- og energidepartementet, 1993.) ---, (red.) Oljesøl Alaska - sluttrapport. (AKUP-rapport) Oslo, Nærings- og energidepartementet, , Oljesøl og fritidsbruk av kysten - konsekvensanalyse for Skagerrak. (NINA Oppdragsmelding 206). Lillehammer, Norsk institutt for naturforskning, , Oljesøl og fritidsbruk av kysten - konsekvensanalyse for Midt-Norge. (NINA Oppdragsmelding 192) Lillehammer, Norsk institutt for naturforskning, , "Oppfølgning av oljesøl Alaska, - Årsrapport 1992". I: Arbeidsgruppen for konsekvensutrednigner av petroleumsvirksomhet (red.) AKUP - Årsrapport Oslo, Nærings- og energidepartementet, , "Samfunnsfaglig forskning etter Exxon Valdez-ulykken og relevans for norske forhold." I: J. Kleiven (red.) Friluftsliv: Effekter og goder. Lillehammer. Trondheim, DN/NINA, Lauvdal T. Pedagogikk, politikk og byråkrati: Om statlig styring av grunnskolen og reformintensjoner i den stalige forvaltning på grunnskoleområdet Trondheim: Universitetet i Trondheim, (17 of 65) :04:50

18 1993. Leonardsen D. Barn og unges opplevelse av OL-utbyggingen. Oslo: Norsk Bibliotekssentral, , "Hva mener vi egentlig om dette OL?" GLT, , "OL - det glade grøss." Lesjø JH. "Local government and economic development - lessons from the free commune experiment." In: Flognfeldt T, Hansen JC, Nordgreen R, Røhr JM, (Ed.). Conditions for marginal developments. Proceedings of the XI. international seminar on marginal regions. Lillehammer: Oppland College, 1993: (Skriftserien; 90). ---, OL 94 som politisk lærestykke. Beslutningsprosessen fram mot Lillehammer OL. ØF notat 34/93. Monsen L. "Hva mener rektorer i norsk grunnskole om lokal læreplanutvikling?" Norsk Forskningsråd/Program for Utdanningsforskning, , Program for Utdanningsforskning. Ledelse, evaluering og utvikling , "Ungdomstid og skoletid." Horda forum 1993; (5). Moren G, Diesen JA, (red.). Fascisme - film - propaganda. Lillehammer: Oppland DH, (Skriftserie; 91). Norborg LA. Rehabilitering som formidlende virksomhet. Lillehammer: Oppland DH, (Arbeidsnotat; 4/92). Nordgreen R, (red.). Norge, EF og distriktspolitikken. Lillehammer: Oppland DH, (18 of 65) :04:50

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, ILS. Kvalitet i høyere utdanning: suksessfaktorer og utfordringer fra et lærerperspektiv

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, ILS. Kvalitet i høyere utdanning: suksessfaktorer og utfordringer fra et lærerperspektiv Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, ILS Kvalitet i høyere utdanning: suksessfaktorer og utfordringer fra et lærerperspektiv Kvalitetsreformen til inspirasjon Reform og kriterier for suksess Stjernekonstellasjoner

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Status i høgskoleforskningen

Status i høgskoleforskningen Status i høgskoleforskningen Ingvild Marheim Larsen Foredrag på konferansen Forskning ved de statlige høyskolene - mulighetenes kunst? Universitets- og høgskolerådet/norges forskningsråd 21. juni 2007

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006 Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for mediestudier 30. mai 2006 Sted: Møterom 418, Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Oslo Adresse: Bygg 4, Forskningsparken, Gaustadalléen 21 Tid. Kl. 11:00-14:00

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et masterprogram ved Høgskolen i Sørøst-Norge. OPPSTART FEBRUAR 2018 Velkommen til en innovativ læringsreise Masterprogrammet

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Referat fra FU møte

Referat fra FU møte Referat fra FU møte 30. 09. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen (forfall) Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund

Detaljer

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole...

Innhold. introduksjon... 11. del 1 lærersamarbeid og tilpasset opplæring... 21. kapittel 1 grunnleggende prinsipper for framtidas skole... Forord Som det går fram av introduksjonen, er denne boka i noen grad basert på tidligere tekster jeg har skrevet om utvikling av skolen fra 1980-årene og fram til i dag. Samtidig er det med nytt innhold

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet»

Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Etablering av senter for reiselivsforskning og forskningsprosjektet «Trender i reiselivet i Innlandet» Workshop 19. august 2013, kl. 9.00-12.00 Aud F, HiL 1 Plan for workshopen 9.00-9.15: Innledning (kaffe

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Sosiologien er vitenskapen om menneskelig samliv, slik det arter seg på det globale plan, det nasjonale plan, eller i samfunnsenheter av varierende størrelser, helt ned til smågrupper og

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Hva skjer i VTK-gruppa?

Hva skjer i VTK-gruppa? Hva skjer i VTK-gruppa? Gruppen for vitenskap, teknologi og kultur Presentasjon TIK styre, 12.6.2012 Göran Sundqvist VTK-gruppa vitenskap, teknologi og kultur 5 seniorforskere, 2 postdoc, 10 stipendiater

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa. Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.no 19.09.2014 Hva er en forskningssirkel? En form for studiesirkel

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Kulturarv i fortid, samtid og framtid Verksted nr. 1, mars 2007

Kulturarv i fortid, samtid og framtid Verksted nr. 1, mars 2007 Kulturarv i fortid, samtid og framtid Verksted nr. 1, mars 2007 Ulike forståelser av hva kulturarv betyr for samfunnet Vi vrir og vrenger på begrepet! Et samarbeid mellom Norsk kulturråd, ABM-utvikling

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA

Innhald SPESIALPEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PÅ FRAMTIDA Innhald Forord... 11 Spesialpedagogikk, skole og oppvekst i lys av ein forfattarskap... 13 Reidun Tangen Innleiing... 13 Spesialpedagogiske perspektiv på framtida i tilbakeblikk.. 15 Oppvekst, skole og

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth

RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse. Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth RESULTATRAPPORT TIL NORGES FORSKNINGSRÅD Resultater og måloppnåelse Faglig leder, Hans Christian Arnseth Leder for styret, Berit Karseth 1. Innledning I 2002 gjennomførte Norges forskningsråd en nasjonal

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Bygdeskolen Det store i det lille. Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu

Bygdeskolen Det store i det lille. Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu Bygdeskolen Det store i det lille Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu Å ta den andres perspektiv For noen år siden da politikerne startet kampanjen for å legge ned skolen kom ordføreren og

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012

Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012 Utlysning av nye midler til Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) Park Inn, Gardermoen, 16. januar 2012 Utlysning av nye midler til SHP Målsettinger for satsingen Rammer og viktige føringer i denne utlysningen

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet. Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13.

Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet. Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13. Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13. september 2013 Presentasjon av prosjektet Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie;

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter.

Kommentar. Vi ser en meget positiv utvikling i søkertall de seneste årene. Det første ordinære opptaket ble gjort i 2001 med 16 registrert studenter. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk

Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Program for samisk forskning og samisk som vitenskapsspråk Bjørn Bjerkli, leder av programstyret for Samisk forskning II, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Program for

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014 Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling 17. september 2014 Forankring? Samarbeid med eksterne aktører og Generell del av læreplanen «Det miljøbevisste menneske» «Undervisningen

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar

Forsknings- og utviklingsprosjekter med prosjektansvar CV Anne Kristoffersen Kostøl f. 21.05.57 Sagatunveien 42, 2317 Hamar E-post: Anne.kostol@hihm.no Tlf. 62517875/92014283 Utdanning 2006-2008 Mastergrad i tilpasset opplæring, Høgskolen i Hedmark 2002 IT

Detaljer

hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn?

hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn? østlandsforskning Eastern Norway Research Institute hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn? Terje Skjeggedal Nasjonalparkkommune; hvem, hva, hvorfor og hvordan? Konferanse 17.

Detaljer

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual?

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Trine Kvidal Ph.D., Førsteamanuensis Institutt for reiseliv og nordlige studier Finnmarkskonferansen 2014 "Varför gör hon på detta

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013.

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Bakgrunn Vår kunnskap om Polhavet er begrenset sammenlignet med våre andre havområder. Økt kunnskap

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Søkelys på Norges Høyesterett.

Søkelys på Norges Høyesterett. Søkelys på Norges Høyesterett. Statsvitenskapelige og juridiske perspektiver. Statsviterkonferansen 2017, Norsk statsvitenskapelig forening. Fredag 10.november 2017, UiO. Gunnar Grendstad Institutt for

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas. Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015

Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas. Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015 Veivalg for skole og elev Manglende skoleoppmøte og tidlig innstas Statped Gjøvik 11. og 12 november 2015 Program onsdag den 11. november 2015 09.00-09.15 Velkommen ved Heidi Enger, seksjonsleder fagavdeling

Detaljer

Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser. En ny modell for regionale lisenser?

Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser. En ny modell for regionale lisenser? Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser En ny modell for regionale lisenser? Hvor det hele startet Stjernø-utvalgets innstilling Samarbeidet fortsatte likevel, for eksempel

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Fagbeskrivelse - introduksjon

Fagbeskrivelse - introduksjon Samfunnsgeografi Fagbeskrivelse - introduksjon Dette programfaget gir øvelse i å studere samfunnsmessige strukturer lokalt og globalt og å sette dette inn i et større perspektiv. Hvordan utvide observasjoner

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Referansegrupper Frivillighet Norge sitter i

Referansegrupper Frivillighet Norge sitter i Referansegrupper Frivillighet Norge sitter i Faglig referansegruppe i Utviklings- og forskningsprosjektet «Aktive muligheter» Referansegruppen for prosjektet «Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø».

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

NORSI-Norwegian Research School in Innovation

NORSI-Norwegian Research School in Innovation NORSI-Norwegian Research School in Innovation Professor Bjørn Asheim, CIRCLE, Lunds universitet. Presentasjon, VRI-forskersamling, Kristiansand, 25.-26. april 2012 Bakgrunn for nasjonale forskerskoler

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer