Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien Skolens vitenskapelige stab a. Alfabetisk oversikt over vitenskapelige ansatte pr b. II-stillinger ved andre institusjoner c. Faglige og administrative verv Forkortelser Studietilbud ved Høgskolen i Lillehammer Forord Studenter og lærere er enige om at godt forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en forutsetning for god studiekvalitet ved høgskolen. Vi har som tidligere distriktshøgskole, en sterk forskningstradisjon og stor kunnskapsproduksjon. Det skal vi fortsette med og stadig høyne kvaliteten på denne delen av vårt arbeid. Selv om vi som alle andre statlige høgskoler i reformperioden har vært igjennom en vekst, mener vi at det ikke har svekket vår forskningsinnsats. Ved på denne måten å synliggjøre denne delen av vårt arbeid ønsker vi ikke bare å gjøre omgivelser kjent med FoU virksomheten ved høgskolen. Vi ønsker også at synliggjøringen skal stimulere det enkelte fagmiljø og den individuelle forsker til ytterligere innsats. Det er også av injteresse for studentene å bli kjent med hvilke faglige prosjekter den enkelte foreleser deltar i utenom undervisningen. (1 of 65) :04:50

2 Foreliggende publikasjon er den første årsrapporten om forskning som utgis ved HiL. Jeg oppfordrer lesere som har oppfølgende spørsmål til innholdet, eller har interesse for enkelte av rapportene eller artiklene om å ta kontakt med høgskolen,- enten ved prosjektansvarlig forsker, forskningsutvalgets leder Ole G. Austvik, eller rektor. Høgskoen vil gjerne fungere som en kunnskapsbank for vår region. For Høgskolen i Lillehammer Svein Oddvar Haaland Høgskolen i Lillehammer - en forskningsinstitusjon I løpet av 1994 ble de regionale høgskolene i Norge omorganisert og samlet i 26 større statlige enheter som knyttes sammen med universitetene og de vitenskapelige høgskolene i Norgesnettet. Norgesnettet er et integrert kunnskapssystem som muliggjør rasjonell arbeidsdeling innen høyere utdanning og gir de utdanningssøkende bedre anledning til å kombinere utdanningsenheter fra ulike institusjoner. Oppland Distriktshøgskole ble ikke slått sammen med andre høgskoler, men fikk endret adminstrasjonsform og nytt navn; Høgskolen i Lillehammer (HiL). HiL sysselsetter i 1995 et vitenskapelig personale på rundt 90 personer, hvorav 27 kvinner. Enkelte fra det vitenskapelige personale fungerer i administrative verv, såsom rektor, avdelingsrådsledere m.fl.. Aktiviteten ved høgskolen er delt i tre avdelinger; kultur- og mediefag (AKM), pedagogikk og samfunnsfag (APS) og reiseliv og samfunnsutvikling (ARS). I tillegg har høgskolen et Senter for Livslang Læring (SELL). De vitenskapelig ansatte har delt arbeidsplikt mellom forskning, undervisning og administrasjon. Generelt er rundt 45 prosent av arbeidstiden satt av til forskning, 45 prosent til undervisning og 10 prosent til administrasjon. Høgskolelektorer og -lærere har en noe større undervisningsdel og en noe mindre forskningsdel enn dette. Med dagens stab produserer HiL i dag rundt 38 forskerårsverk. I tillegg har Østlandsforsknnig 30 forskerårsverk. Dette gjør Storhovemiljøet til et slagkraftig norsk forskningsmiljø. Høgskolen i Lillehammer har som mål om å utvikle en forskerkultur basert på forståelse av at vitenskapelig innsikt må fornyes og omstilles i takt med samfunnsendringer og vitenskapelig evolusjon. Forsknings- og utviklingsarbeidet skal omfatte både anvendt forskning på praksisfeltet og grunnforskning. For å oppnå dette ønsker høgskolen blant annet å stimulere de ansatte til å søke forskningsopphold ved andre institusjoner, utenlands som innenlands, og til å søke II-stillinger ved andre institusjoner. Høgskolen ønsker åtrekke til seg toppkompetanse gjennom tilsetting i egne II-stillinger. Forskningen er integrert i hele høgskolens virksomhet. Forskningsutvalget (FU) er et instrument for årealisere enkelte av høgskolens forskningsstrategiske planer. FU skal blant annet legge fram forslag til retningslinjer for høgskolens forskningspolicy og forskningsorganisasjon, holde seg orientert om forskningsprogram og -områder som er relevant for høgskolen, fremme veiledning og evaluering av høgskolens forskningsvirksomhet, sikre gode informasjonsrutiner og på styrets vegne disponere midler som høgskolen stiller til rådighet for styrking av forskningsvirksomheten. FU skal videre støtte publisering og distribusjon av vitenskapelige arbeider og forskningsrapporter. (2 of 65) :04:50

3 FU innstiller også til 1 /2-årige forskningsstipend (undervisningsfri) for høgskolens vitenskapelige ansatte overfor høgskolens styre. I 1995 ble det gitt 6 stipend, mens tallet er økt til 8 stipend for Skolen har i tillegg en egen hjemmel for forskningsstipendiat, primært beregnet for doktorgradstipendiat. Videre gir FU økonomisk støtte til aktiv deltakelse på internasjonale konferanser med fremleggelse av eget paper. FU arrangerer kurs og seminarer for forskerne ved institusjonen, f.eks. om doktorgradsutdanning, søknadsprosedyrer for forskningsmidler fra nasjonale og europeiske kilder osv. FU tar aktivt del i FU-nettverk både med de andre høgskolene i Oppland og Hedmark og for hele landet. Rapporten over forskningsaktiviteten for er delt i 3 hoveddeler. Del 1 gir en oversikt over forskningsprosjekter. I alt 46 av de vitenskapelig tilsatte hadde et eller flere prosjekter i gang i Del 2 gir oversikt over publikasjoner for årene 1993 og I 1993 var 48 personer registrert med en eller flere publikasjoner, mens 55 personer var registret med publikasjoner i I begge årene er det registrert i overkant av 130 publikasjoner totalt. HiL har i dag 3 "interne" publikasjonsserier; Skriftserien, Arbeidsrapporter og Informasjonsserien. Del 3 av rapporten gir en oversikt over høgskolens faglige stab, en oversikt over de som har II-stillinger (20 % av full stilling) ved andre institusjoner og det vitenskapelige personalets faglige og administrative verv. Av de 90 vitenskapelige stillingene som er tilknyttet høgskolen er 4 professorer, 4 dosenter, 27 førsteamanuenser, 33 amanuenser, 13 høgkolelektorer og 7 høgskolelærere. 10 av de ansatte har doktorgrad mens 18 personer er i arbeide med en doktorgrad. De fleste opplysninger i rapporten er basert på informasjon fra hver enkelt forsker. Forskningsprosjekter Oversikten viser forskningsprosjekter som var i gang i Arguillere, Eric. Praktisk filmnarratologi. Begrepsapparat for analytisk og skapende filmarbeid ( ). Austvik, Ole Gunnar. Omformingen av det europeiske gassmarkedet. Analyse av et mer liberalt gassmarked i Europa med spesiell vekt på gasseksportørers interesser ( ). Samarbeid med: Handelshøyskolen BI, Europaprogrammet m.fl. Støttet av: Norges Forskningsråd. ---, Det globale oljemarkedet. Spesiell vekt på norske interesser, forholdet til OPEC osv. ---, Internasjonal handel. Del av lærebok, Universitetsforlaget. (3 of 65) :04:50

4 Samarbeid med Håvard Teigen. Bakøy, Eva. Norsk barne-tv på 60- og 70-tallet. Utdype barnefjernsynet som kulturell form ( >). Samarbeid med: UiB, Institutt for massekommunikasjon. Berild, Sveinung. Evaluering av informasjon om ansvarsreformen. ( ). Diesen, Jan Anders. Filmveteranen Ottar Gladtvet, videoproduksjon. Tidlig norsk filmhistorie sett gjennom en regissør ( vår 1995). Samarbeid med: Det norske filminstitutt. Støttet av: Norges Forskningsråd og Statens studiesenter. Elster, Elisabeth. Bygningsmessig beskrivelse og inventarisering av kirkene. Inngår i et større og langvarig prosjekt "Norges kirker" og publiseres under "Norges minnesmerker" ( ). Samarbeid med: NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Støttet av: NIKU. Fauske, Halvor. Overgang til voksenstatus ( ). Støttet av: NFR. Flognfeldt, Thor jr. Gjester i fritidshus som utviklingsressurs i bygde-norge. ( ). Samarbeid med: Sjusjøen A/S. Støttet av: NLVF. ---, Virkemidler for stedsutvikling i reiselivet. (1991-->). Samarbeid med: ØF. Støttet av: NORAS. ---, Fjernundervisning i Reiselivsfag. Utvikling av fagplaner, undervisningsplaner og studiemateriale samt evalueringsrapport ( ). Samarbeid med: RESUS/ SELL og Røros Ressurs.Støttet av: SOFF. ---, Areal, sted og reiserute. Bearbeiding og presentasjon av feltarbeidsdata ( ). Samarbeid med: Kollegaer og studenter ved HiL. (4 of 65) :04:50

5 Gudmundsson, Skafti. Spor etter en usynlig kvinne. Et studie i filmklipperen Helen van Dongen og hennes arbeide for Joris Ivens og Robert Flaherty (1993-->). Samarbeid med: University of Industrial Arts, Helsinki. Støttet av: Rådet for Anvendt Medieforskning. Haaland, Øivind. The Pedagogics of Melancholy. Å utlede "melankoliens pedagogikk" bl.a. med støtte i et utvalg av E. Munchs bilder og tekster ( ). Samarbeid med: Høgskolen i Hedmark. ---, Evaluering av reform -94, matematikk. Evaluere med hensyn på læreplan i matematikk ( ). Prosjektansvarlig: Lars Monsen. Støttet av: Forsknings og utdanningsdep. Halvorsen, Terje. NKP under okkupasjonen , Kommunistpartiene under den tyske-sovjetiske pakten Holck, Karin. Planlegging for forvaltning. Bidrag til utvikling av planleggingsteori/ kommunal planlegging. Holmengen, Hans. Stedsutvikling i reiselivet. ( ). Prosjektansvarlig: Martin Rønningen Holtan, Lauritz D. Regnskapskontorer på Lillehammer som rådgivere i økonomiske spørsmål. ( ). Samarbeid med: Regnskapskontorer og bedrifter i Lilehammer. Indrebø, Astri Müller. Ledelse og organisasjonslæring i skolen. Undersøkelse av implementering og gjennomføring av en deltakerstyrt intern egenevalueringsprosess hvor målsettingen er institusjonell læring og utvikling av egen virksomhet. Støttet av: NFR. Jakobsen, Trond Gansmo. Økologi i et vitenskapsfilosofisk perspektiv. Avklaring av hva økologi er som vitenskap ( >). Samarbeid med: Arnt Myrstad, Finn Johansen,UiTø. (5 of 65) :04:50

6 ---, Samfunnsvitenskapelig vitenskapsfilosofi. Avklaring, samfunnsvitenskapelig vitenskapsfilosofi ( >). Samarbeid med: UiTø Kleiven, Jo. Aktivitets- og motivasjonsmønstre i folks ferie- og fritidsatferd. Metodeutvikling og kartlegging av aktivitets- og motivasjonsmønstre i normalbefolkningens ferie- og fritidsatferd (løpende). Prosjektansvarlig: Jo Kleiven og Christer Thrane. Knutsen, Paul. Analytisk narrasjon - som diskuterer historieteoretiske/metodiske problemer. ( >). Landheim, Anne. Evaluering av prosjekter mot arbeidsledighet. Et deltakerperspektiv. Evaluering av fem prøveprosjekter for arbeidsledige. Belyse hvilke effekter prosjektene har gitt deltakerne ( ). Støttet av: KAD. Landheim, Anne/ Rønningen, Martin. Personalpolitikk i private bedrifter. En studie av personalpolitikk i private bedrifter ( ). Støttet av: Arbeidsdirektoratet. Leonardsen, Dag. Sosiale konsekvenser av OL -94. Kartlegge sosiale konsekvenser av OL ( ). Støttet av: NFR. Lesjø, Jon Helge. Kampen om Lillehammer OL En beslutningsstudie. Studie er en historisk-sosiologisk beslutningsanalyse av sentrale politiske beslutninger i OL-saken fra ( ). Støttet av: NFR. ---, Arbeidsgiveransvar og rekrutteringspolitikk i norske kommuner. Prosjektansvarlig: Eivor B. Nebben, ØF. Samarbeid med: KS-forskning. Støttet av: Kommunenes Sentraforbund. Dette er et ØF-prosjekt. Mathisen, Roger. Ungdom i Longyearbyen. Kartlegge ungdoms opplevelse av livet på Svalbard ( ). Prosjektansvarlig: Rolf Rønning. Samarbeid med: BFD/Svalbard samf.drift. Monsen, Lars. Evaluering av Reform -94. Evaluering av utvalgte (6 of 65) :04:50

7 læreplaner i Reform -94 ( ). Samarbeid med: Øivind Haaland og Yngve Nordkvelle. ---, Evaluering av individuelle lærerplaner i grunnskolen i Oppland. Evaluering av utdanningsdirektørens satsning på individuelle lærerplaner ( ). Samarbeid med: Utdanningsdirektøren i Oppland. ---, Oppfølging og evaluering av KUF`s "Håndbpok i skolebasert vurdering". Evaluering hvordan kommune- og skolenivået tar i bruk KUF`s håndbok ( ). Prosjektansvarlig: Lars Monsen, Tom Tiller og Trond Ålvik. Samarbeid med: KUF grunnskoleavdelingen, tre hovedfagstudenter. ---, Lokal utvärdering och uppfölgning. Komparativ undersøkelse av hvordan kommunenivået gjennomfører skolevurdering ( ). Prosjektansvarlig: Lars Monsen og Rolf Lander. Samarbeid med: Skoleverket og svensk prosjektgruppe. Moren, Gudmund. Nasjonal Samling i Hedmark og Oppland Forklare årsaken til partiets sterke stilling i de to fylkene ( / 97). Norborg, Elisabeth. Mot til verdighet. Bok og dokumentarfilm, Lillehammer: Oppland DH, Nordgreen, Ragnar. Intergrert næringsutvikling i landbruksområde. Kommer som bokutgivelse ( ). Nordkvelle, Yngve. Utviklingsland som emne i norsk skoles lærebøker, læreplaner og undervisning. Beskrive og analysere hvordan u-land framstilles som emne i lærebøker, læreplaner og undervisning ( ). Ohnstad, Bente. Ny lov om veterinærer. Representert i lovutvalget under Landbruksdepartementet. Pryser, Tore. Tyske hemmelige tjenester i Norge under 2. verdenskrig. ( / 98) (7 of 65) :04:50

8 ---, Middelklassen i Norden.Styringsfunksjon av prosjektet. Eget bidrag: Handverkerne i Kristiania under industrialiseringens første fase ( ). Samarbeid med; Sekretariatet ved Historiska Institutionen, Universitetet i Umeå. Støttet av: Nordisk Samarbeidsnemnd for Humanistisk Forskning. ---, Prosjekt Om forholdet mellom Sverige og Norge fra 1814 til idag. Bakgrunn for 100-årsmarkeringen for oppløsningen av unionen 1905 ( ). Samarbeid med: Norske og svenske historikere, Universitetet i Stockholm, Ekman. Støttet av; Stiftelsen Voksenåsen. ---, Handelsflåten i krig. Leder av styringsgruppen på vegne av Norges Forskningsråd. Tre bind av verket er utkommet og de to neste er under utarbeidelse. Støttet av: Utenriksdepartementet. ---, Lillehammers historie. Leder av styringsgruppen for verket som nå er under utgivelse. Støttet av: Lillehammer kommune og HiL. Puijk, Roel. OL-94 og kulturdimensjonen. Delprosjekt "Ol og media".medias rolle i skaping av OL som en mediebegivenhet samt å analysere Norges-bildet som OL har skapt i utlandet ( ). Samarbeid med: Prosjektleder A.M. Klausen, UiO. Institutt og museum for antropologi. Ros, Janneke van der. Organisering av kommunal likestillingspolitikk i 90-åra. Finne fram til gode organisasjonsmodeller for kommunal likestilling og for integrering av likestillingspolitisk arbeid i den kommunale organisasjon ( ). Samarbeid med: Beatrice Halsaa og Ingrid Guldvik. Rønning, Rolf. Kvalitet i eldreomsorgen. Undersøkelse av brukernes syn på kvalitet ( ). Samarbeid med: Lillehammer kommune, Sosialdepartementet. ---, Sosialsentertjenesten i Oslo. En evaluering ( ). Samarbeid med: Oslo kommune. Rønningen, Martin. Stedsutvikling i reiselivet ( ). Støttet av: NFR. (8 of 65) :04:50

9 ---, Bygdeturism; interessespill og kulturell endring ( ). Prosjektansvarlig sammen med Roel Puijk. Støttet av: NFR. Schwencke, Tine. Political parties and European Integration. A comparativ Analysis of Denmark, Ireland, Iceland and Norway ( ). Samarbeid med: Institutt for Sammenliknende Politikk, UiB. Støttet av: HiL. Selstad, Tor. Kunnskap som infrastruktur. Prosjektet har et skoleringsformål til dr.graden.publiseres som essay til dr.polit kurs ( ). Samarbeid med: UNIT/ Senter for teknologi og samfunn. ---, Infrastruktur og regional utvikling. ( ). Støttet av: Nord REFO. ---, OL og miljø. Oppdragsprosjekt for MD ( ). Samarbeid med: Terje Skjeggedal, ØF. Utført som del av bistilling ved ØF ---, Den planlagte byen. Publisering av diverse forskning om Lillehammer ( ). ---, Regional arbeidsdeling - tjenesteytingens geografi. Prosjektansvarlig: Tor Selstad og Britt Dale, UiT. Samarbeid med: ØF. ---, Ressursbaserte næringer - de lange linjer. Oppdragsprosjekt for NFR ( ). Prosjektansvarlig: Tor Selstad og Hugo Birkelund, ØF. Samarbeid med: ØF. Struijk, Bertje. Å veilede veiledere/lærere. Beskrive veiledningsforhold ved Folkets Brevskole ( ). Prosjektansvarlig: SELL. Samarbeid med: Folkets Brevskole. Støttet av: Folkets brevskole/ KUD. Støfring, Egil. Evaluering av BINOPP-prosjektet.Prosessevaluering av et forsøk med bildetelefon som verktøy for utvikling av et (9 of 65) :04:50

10 samhandlingsnettverk mellom pedagogisk- psykologisk tjeneste, medisinsk og spesialpedagogiske kompetansesentre ( ). Samarbeid med: Statens utdanningskontor i Oppland ogtelenor Forskning, Kjeller. ---, Nye medier i praksisveiledningen. Forsøk med bruk av bildetelefon i veiledning fra høgskole til studenter i praksisstudier. Utviklingsarbeid med evalueringsdelen ( ). Samarbeid med: Rådet for Høgskoleutdanning i helse- og sosialfag. ---, Kartlegging av den pedagogisk-psykologiske tjenesten i Oppland og Telemark. (1993) Støttet av: Statens utanningskontor i Oppland og i Telemark. Svalastog, Sondre. Kommunevise ressursanalyser for fritidsbetinget reiseliv. Videreutvikle den sosiologiske metode for kartlegging av ressurser for reiseliv og rekreasjon ( >). Samarbeid med: Plan- og næringsavdelingen i Buskerud fylkeskommune og Utbyggingsavdelingen i Nordland fylkeskommune. Støttet av: Samarbeidsfylkene. Støttet av: Samarbeidsfylkene. ---, The Nordic Research Program on Tourism and Sustainable Development. Et nettverksprosjekt for erfaringsutveksling, prosjektsamarbeid og gjennomføring av fagseminarer ( >). Samarbeid med: Høgskolan i Karlstad, Norges Idrettshøgskole; inst. for samf.fag, Norsk Fjellmuseum, Kon-Tiki Museet, Nordisk Samisk Institutt. Støttet av: Samarbeidsinstitusjonene. Teigen, Håvard. Regional økonomi og regional politikk. Vil utkomme i bokform ( ). Samarbeid med: Ole Gunnar Austvik, HiL. Thrane, Christer. Demografiske og psykografiske påvirkninger på fritidsferie- og reiseatferd. Prosjektansvarlig: Jo Kleiven, HiL. Thuen, Harald. Toftes Gave Del I: Forbedringsanstalten Del II: Skolehjemmet En historisk studie av barnevernets historie belyst gjennom forbedringsanstalten Toftes Gave ( / 98). (10 of 65) :04:50

11 Vaags, Ralph H. Mening, sannhet og Gud. Redegjøre for de semantiske betingelsene ved visse former for religiøs språkbruk. Samarbeid med: Universitetet i Uppsala og UiO. Veggeland, Noralv. Regionalpolitisk brytningstid. Regionbygging og institusjonell forandring. Fremtidig regionalpolitiske utfordringer i de nordiske land ( ). Prosjektansvarlig: Noralv Veggeland og Bjarne Lindstrøm. Samarbeid med: Nordiske forskere, Nordisk Ministerråd. Weihe, Hans-Jørgen Wallin. Kulturmøter og realitetsoppfatninger. En drøfting med et sosialhistorisk utgangspunkt, avhandlingsarbeid, Universitetet i Lund, Sverige. ---, Miljøbevegelsen og Arktis - med spesielt fokus på samarbeid mellom lokale befolkningsgrupper og miljøbevegelsen, for Kontaktutvalget for Nordområdene/WWF. Smarbeid med: Miljøorganisasjoner aktive i Arktis problematikk. Ørjansen, Dag, Evaluering av reiselivets behandling i fylkesplanene. Hovedmål er å finne et forbedret opplegg for reiselivsplanlegging i fylkene ( ). PUBLIKASJONER Publikasjonsoversikten er delt i to; en for 1993 og en for (11 of 65) :04:50

12 Publikasjoner 1993 Askheim OP, Fauske H, Lesjø JH. "Kommunen som aktør i utviklingen av grunnskolen." Norsk pedagogisk tidsskrift 1993; 77 (2): Askheim OP. Tverretatlig samordning - ideologi eller strategi? Lillehammer: Østlandsforskning, (ØF-notat; 33). Austvik OG, Noreng Ø. Liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet. Rapport til Nærings- og energidepartementet, Handelshøyskolen BI, Austvik OG. A view on economic theory of exhaustible resources. Lillehammer: Oppland DH, (Skriftserien; 89). ---, "GATTs utvikling." Kronikk GLT, , "Grenser for oljeprisen; Scenarieplanlegging som metode til å forstå utviklingen i oljeprisen." Sosialøkonomen 1993; 47 (3): , "Limits to oil pricing. Scenario planning as a device to understand oil price developments." Energy Policy, London, 1993; 20 (11). ---, "Nordic energy and European integration." I: Nordisk institutt for regionalpolitisk forskning. Impact on the development of the Nordic countries on regional development and spatial organization in the community. København/Stockholm: NordREFO, , "Norsk handel utfordres." Kronikk GLT 4/ , "Norwegian petroleum and European integration." I: Nelsen B. (red.) (12 of 65) :04:50

13 Norway and the European Community; The political economy of integration. CT Westport, Connecticut, USA: Praeger, 1993: , "Petroleum og norsk utenrikspolitikk." Notat Europaprogrammet, , "Scenarier, økonometri og oljemarkedet." Sosialøkonomen 1993; 47 (9): , "The war over the price of oil: Oil and the conflict on the Persian Gulf." International Journal of Global Energy Issues 1993; 5 (2/3/4): Berild S, Mathisen V. Ungdom og rus. ØF-rapport nr. 12/93. Berild S. Konsulentmodeller og konsulent-klient-relasjoner. ØF-notat nr. 26/ , Kreativitet i organisasjoner. ØF-notat nr. 27/ , Ute av rusmisbruket? ØF-rapport nr. 4/ , "Ungdom og rus. Sosialdepartementets prøveprosjekt for omorganisering av tiltak overfor unge rusmiddelmisbrukere i fem kommuner." Innlegg på Kriminalitetsforebyggende råds konferanse, Sundvollen, sept Bertheussen B, Weihe HJW. "Erfaringer med samordnet utdanning for barnevernspedagog, sosionomer og vernepleiere." Sosionomen 1993; 38 (1): (Intervju). Birkvad S. "Nazismen og filmen." I: Moren G, Diesen JA, (red.). Fascisme - film - propaganda. Lillehammer: Oppland DH, 1993: (Skriftserie; 91). Diesen JA. "Filmavisa og propagandafilmene i Norge under krigen." I: Moren G, (13 of 65) :04:50

14 Diesen JA, (red.). Fascisme - film - propaganda. Lillehammer: Oppland DH, 1993: (Skriftserie; 91). ---, "Newsreal as a source in history teaching." I: FIAF. Symposiumrapport. Brüssel: FIAF, , "Stefan Jarl." I: Lillehammer Filmklubb. Lillehammer Filmklubbs program høsten Lillehammer: Lillehammer Filmklubb, Dobson S, Haaland Ø. Vygotskian perspectives on ethnicity. Lillehammer: Oppland DH, (Skriftserien; 88). Fauske H. "Lokal forankring og global orientering? Holdningar til heimstaden blant ungdom i Oppland." I: Heggen K, Myklebust JO, Øia T, (Red.). Ungdom i lokalmiljø. Perspektiv frå pedagogikk, sosiologi, antropologi og demografi. Oslo: Det Norske Samlaget, 1993: Flognfeldt T, Hansen JC, Nordgreen R, Røhr JM, (Ed.). Conditions for marginal developments. Proceedings of the XI. international seminar on marginal regions. Lillehammer: Oppland College, (Skriftserien; 90). Flognfeldt T. "Area, site or route." Describing some patterns of travelling along the ISRR-XI route. In: Flognfeldt T, Hansen JC, Nordgreen R, Røhr JM, (Ed.). Conditions for marginal developments. Proceedings of the XI. international seminar on marginal regions. Lillehammer: Oppland College, 1993: (Skriftserien; 90). ---, Areal, sted og reiserute. Lillehammer: Oppland DH, (Skriftserie; 78). ---, Reiselivsgeografi. Oslo: Universitetsforlaget, , Virkemidler for stedutvikling i reiselivet. Hovedrapport. Lillehammer: Oppland DH, (Arbeidsnotat; 2/93). Gudmundsson S. Rádagóda stelpan. Fjernsynsdrama, 26 min., (14 of 65) :04:50

15 ---, Applaus. Kortfilm, 7 min., Halsaa B, Nordkvelle Y, Sletten AK. Refleksjoner omkring studieplananalyse ved ODH. (Upublisert, kommer som arbeidsrapport ODH.) Halsaa B. "Kommentar til Nina Raaum og Eli Skogerbø; Norsk statsvitenskapelig tidskrift nr. 3: , , "Norsk kvinneforskning på 1990-tallet: En vurdering av status og retning." I: Viten, vilje, vilkår; Arbeidsnotat nr. 3/93, Norges Forskningsråd/ Sekretariatet for kvinneforskning. ---, Travelling is seeing, returning is telling. Sør-Afrika og kvinnene - refleksjoner etter et møte med Women's National Coalition, mai 1993, ODH-arbeidsrapport nr , Enforcement Agencies. Presentation at Conference on Gender and Equality in New South Africa, Johannesburg mai 1993, ODH-arbeidsrapport 15, , Søkelys på St.meld. nr. 70 om likestillingspolitikk for 1990-åra. Innlegg på BDFs skoleringskonferanse juni 1993, ODH-arbeidsrapport 16, , "Makt og mannefall. Historeien om Gro Harlem Brundtland." I: Nyt Forum for kvindeforskning, Kjøbenhavn, jan Halvorsen T. "Stalinist purges in the Communist Party of Norway ?" Scandinavian Journal of History 1993; 18 (2): Holtan LD, Sandnæs S. Intern evaluering av de økonomiske administrative studier ved oppland Distriktshøgskole, ODH, Lillehammer, Høyer KG, Selstad T, (red.). Den besværlige (15 of 65) :04:50

16 økologien. København: NordREFO, Haaland Ø, Dobson S. Vygotskian perspectives on ethnicity - from science to narrativ. Lillehammer: Oppland DH, 1993 (Skriftserien; 88). Indrebø AM, Monsen L, Ålvik T. "School-based Evaluation: Three Norwegian Studies." I: American Educational Rescarch Association, Atlanta, Indrebø AM. "Ledelse og organisasjonslæring i skolen." I: Program for Utdanningsforskning. Ledelse, evaluering og utvikling , Skoleleder: drivkraft eller bremsekloss? I: Ålvik T, (Red.). Skolebasert vurdering - en innføring. Oslo: Ad Notam Gyldendal, Kleiven J, Bjerke T. "Forholdet mellom mennesker og viltlevende fugler og dyr." I: B.P. Kaltenborn & M. Vorkinn (red.) Vårt friluftsliv. Aktiviteter, miljøkrav og forvaltningsbehov. Lillehammer, Norsk institutt for naturforskning, , "Rypejakt med hund - utbyttet er mer enn ryper." I: Direktoratet for naturforvaltning (red) Skitt jakt. Trondheim, Direktoratet for naturforvaltning, Kleiven J, Holmengen H. Kystturisme ved Skagerak - markeder og brukere. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning, (NINA Oppdragsmelding; 218). ---, Kystturisme ved Skagerrak - markeder og brukere (NINA Oppdragsmelding 218) Lillehammer, NINA, Kleiven J. "Ferieliv ved Skagerrak - segmenter og determinanter." I: J.V. Haukeland (red) Forskerseminar - reiseliv. Kragerø. Oslo, Transportøkonomisk institutt, , "Hvorfor går nodmenn tur i skog og mark?" I: Direktoratet for (16 of 65) :04:50

17 naturforvaltning (red.) Friluftsliv: Effekter og goder. Lillehammer. Trondheim. DN/NINA, , "Lokalbefolkningens fritidsbruk av Midt-Norges kyst." I: Arbeidsgruppen for konsekvensutredninger av petroleumsvirksomhet (red.) AKUP - Årsrapport Oslo, Nærings- og energidepartementet, , "Normer, vaner, valgmuligheter og barrierer, - hva påvirker omfanget av norsk friluftsliv?" I: FRIFO (red.) Seminaret "Frisk i friluft" Geilo. Oslo, Friluftslivets fellesorganisasjon, , "Olje/ friluftslivsprosjektet 1992." I: Arbeidsgruppen for konsekvensutredninger av petroleumsvirksomhet (red.) AKUP - Årsrapport Oslo, Nærings- og energidepartementet, 1993.) ---, (red.) Oljesøl Alaska - sluttrapport. (AKUP-rapport) Oslo, Nærings- og energidepartementet, , Oljesøl og fritidsbruk av kysten - konsekvensanalyse for Skagerrak. (NINA Oppdragsmelding 206). Lillehammer, Norsk institutt for naturforskning, , Oljesøl og fritidsbruk av kysten - konsekvensanalyse for Midt-Norge. (NINA Oppdragsmelding 192) Lillehammer, Norsk institutt for naturforskning, , "Oppfølgning av oljesøl Alaska, - Årsrapport 1992". I: Arbeidsgruppen for konsekvensutrednigner av petroleumsvirksomhet (red.) AKUP - Årsrapport Oslo, Nærings- og energidepartementet, , "Samfunnsfaglig forskning etter Exxon Valdez-ulykken og relevans for norske forhold." I: J. Kleiven (red.) Friluftsliv: Effekter og goder. Lillehammer. Trondheim, DN/NINA, Lauvdal T. Pedagogikk, politikk og byråkrati: Om statlig styring av grunnskolen og reformintensjoner i den stalige forvaltning på grunnskoleområdet Trondheim: Universitetet i Trondheim, (17 of 65) :04:50

18 1993. Leonardsen D. Barn og unges opplevelse av OL-utbyggingen. Oslo: Norsk Bibliotekssentral, , "Hva mener vi egentlig om dette OL?" GLT, , "OL - det glade grøss." Lesjø JH. "Local government and economic development - lessons from the free commune experiment." In: Flognfeldt T, Hansen JC, Nordgreen R, Røhr JM, (Ed.). Conditions for marginal developments. Proceedings of the XI. international seminar on marginal regions. Lillehammer: Oppland College, 1993: (Skriftserien; 90). ---, OL 94 som politisk lærestykke. Beslutningsprosessen fram mot Lillehammer OL. ØF notat 34/93. Monsen L. "Hva mener rektorer i norsk grunnskole om lokal læreplanutvikling?" Norsk Forskningsråd/Program for Utdanningsforskning, , Program for Utdanningsforskning. Ledelse, evaluering og utvikling , "Ungdomstid og skoletid." Horda forum 1993; (5). Moren G, Diesen JA, (red.). Fascisme - film - propaganda. Lillehammer: Oppland DH, (Skriftserie; 91). Norborg LA. Rehabilitering som formidlende virksomhet. Lillehammer: Oppland DH, (Arbeidsnotat; 4/92). Nordgreen R, (red.). Norge, EF og distriktspolitikken. Lillehammer: Oppland DH, (18 of 65) :04:50

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

FORORD. Jeg vil takke alle ansatte samt medlemmene i det nye fagrådet for et inspirerende samarbeid i 2005. Oslo 18.4. 2006.

FORORD. Jeg vil takke alle ansatte samt medlemmene i det nye fagrådet for et inspirerende samarbeid i 2005. Oslo 18.4. 2006. FORORD 2005 ble et begivenhetsrikt år for SIRUS. Knut Brofoss gikk av som direktør 1.9. etter å ha sittet som direktør fra opprettelsen av SIRUS 1. januar 2001. Brofoss har med sin brede og omfattende

Detaljer

Forskningspolitikk 2/1994

Forskningspolitikk 2/1994 Forskningspolitikk 2/1994 Innspill Småkuriosa fra den norske forskningspolitiske arena Fokus Forskningspolitikk ved universitetene? Amerikansk forskningspolitikk - exit den kalde krigen av Hans Skoie Kjønnsforskjeller

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2008: 3 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi Årsrapport 2002 SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi 1 1. Programmets mål Hovedmål / delmål Hovedmål SAMSTEMT skal utvikle samfunnsfaglig kunnskap om energi, miljø og teknologi

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland*

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland* Prosjektbeskrivelse for forskerprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd, program for Miljø 2015 (LAND) 2012-2014 Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland*

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika

Rokkansenteret. Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Nordisk samfunnsvitenskaplig forskning om alkohol og narkotika Utviklingstrekk og endringer i alliansen mellom kunnskapsproduksjon og politikk Svanaug Fjær Rokkansenteret stein rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT

NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT NGE UTENFOR KONFERANSERAPPORT Nordisk konferanse om ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv Oslo, 11.-12. oktober 2012 Desember 2012 Utgiver: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

FRA NATURFAG TIL POLITIKK

FRA NATURFAG TIL POLITIKK FRA NATURFAG TIL POLITIKK MOT ET PARADIGMESKIFTE I MILJØUNDERVISNINGEN? Kåre Gerhard Christensen og Terje Kristensen Forskningsrapport fra MUVIN 2 i Norge Statens utdanningskontor i Vestfold MUVIN: Nordisk

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Forsking og utviklingsarbeid 2010 FORSKINGSRAPPORT 2010 Omslagbilete og bilete over: Høgskolen i Lillehammer ligg i eit klassisk parkmiljø på Storhove, knapt fem kilometer nord

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Området for miljø og utvikling Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Utredning av og forslag til et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram for miljø og bærekraftig

Detaljer