Jf. Adresseliste Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for Søndre Land kommune, 1.gangs høring og offentlig ettersyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jf. Adresseliste 09.04.14. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2014 2026 for Søndre Land kommune, 1.gangs høring og offentlig ettersyn"

Transkript

1 Jf. Adresseliste Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for Søndre Land kommune, 1.gangs høring og offentlig ettersyn I henhold til plan og bygningslovens legges kommuneplanens arealdel og samfunnsdel ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Kommunestyret i Søndre Land kommune den i sak 12/14. Planområdet omfatter hele kommunen. Dette brevet sendes ut til alle offentlig høringsinstanser, lag og foreninger, samt forslagsstillere og andre som berøres av kommunens planforslag. Kun offentlige høringsinstanser får tilsendt vedleggene. De øvrige mottakerne av dette brevet må laste ned dokumentene fra kommunens hjemmeside, eventuelt henvende seg til Servicetorget i Søndre Land kommune eller Biblioteket i Hov, der ligger papirutgave til gjennomsyn. Kommuneplanens samfunnsdel har lagt politiske føringer for hvordan man ønsker at Søndre Land skal utvikle seg. Kommuneplanens arealdel tar sikte på å realisere disse målene. Kommuneplanens arealdel er et verktøy som definerer hovedtrekkene i kommunens overordna arealbruk og som legger til rette for framtidig arealbruk Kommuneplanens samfunnsdel har et hovedmål: Søndre Land skal være et attraktivt sted å bo i alle livets faser Det er flere delmål som legger videre føringer: Søndre Land vil: Være en forgangskommune som tilrettelegger for de gode valg og livsmestring. Være en effektiv samarbeidspartner og et konkurransefortrinn for nye og eksisterende bedrifter i kommunen. At alle mottakerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyde med de tjenestene de mottar. Prioritere utviklings- og innovasjonsarbeid og forvalte våre ressurser på en god måte. Ivareta, støtte og koordinere det frivillige og mangfoldige engasjementet, samt stimulere til et profesjonelt kultur- og fritidstilbud.

2 At Søndre Land skal være et trygt samfunn og at beredskapen for krisehåndtering skal være god. At arealforvaltningen i Søndre Land skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å bo i kommunen, samtidig som vi tar vare på naturressursene på en god måte. Kommuneplanens samfunnsdel består av et dokument som er kommuneplanen for Kommuneplanens arealdel består av planbeskrivelse, konsekvensutredning, plankart og temakart, samt bestemmelser og retningslinjer. Plankartet og bestemmelsene er juridisk bindende. Kommuneplanens arealdel har tatt ut områder som tidligere har vært i planen, lagt inn nye områder og vurdert alle eksisterende reguleringsplaner. Det er foreslått tilbakeført områder til Landbruk, Natur og Friluftsliv (LNF) av ulike grunner, bl.a. områder som har vært liggende uten at utbygging har skjedd eller at de anses som lite attraktive for utbygging. Ut fra samfunnsdelens hovedmål har det vært viktig å finne attraktive boligtomter, dette kan være tomter med fin utsikt, nærhet til skole/barnehage og nærhet til eksisterende teknisk infrastruktur. Det er derfor videreført eksisterende og tatt inn nye boligområder som ivaretar slike hensyn. Planbeskrivelsen beskriver hvordan arealdelen skal løse framtidige utfordringer, hva statusen nå er og hvordan framtiden kan se ut. Konsekvensutredningen beskriver konsekvensene ved utbygging både samlet og hvert enkelt innspill som er kommet inn. Alle innspill om nye utbyggingsområder er konsekvensutredet. Det er prioritert nye utbyggingsområder der egnethet og attraktivitet synes god uten at andre interesser i for stor grad blir skadelidende. Plankartet viser hva som kan bygges ut og angir plassering på kartet. Hver type formål har sin egen farge som vises i tegnforklaringen. Nye områder har en noe skarpere farge enn eksisterende. Gjeldende reguleringsplaner vises med skravur på plankartet. Planbestemmelsene gir bestemmelser til områdene i plankartet, og er det verktøyet som kommunen bruker når vi behandler plansaker, byggesaker og spørsmål om deling av enkelttomter med mer. Planbestemmelsene er juridisk bindende. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men et svært godt verktøy for saksbehandlere i saksbehandling som omfatter byggesaker, plansaker, fradeling med mer. I løpet av høringsperioden vil det bli avholdt åpent møte på Rådhuset i Hov den Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1,2860 Hov eller Frist for merknader til Kommuneplanens arealdel er Merknader til Kommuneplanens arealdel merkes Merknad til Kommuneplanens arealdel.

3 Frist for merknader til Kommuneplanens samfunnsdel er Merknader til Kommuneplanens samfunnsdel merkes Merknad til Kommuneplanens samfunnsdel. Med hilsen Line Bøe Samfunnsplanlegger Renate Vestbakken Arealplanlegger Vedlegg: Plankart og Temakart Bestemmelser Planbeskrivelse Kommuneplanens samfunnsdel Adresseliste: Oppland Fylkeskommune, Postboks 988, 2626 Lillehammer Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 Lillehammer Statens Vegvesen Region Øst, PB Lillehammer NVE Region Øst, Postboks 4226, 2307 Hamar Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar Direktoratet for Mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo Hamar Bispedømmekontor, Postboks 172, 2302 Hamar Mattilsynet Hedmark og Oppland, Felles Postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn IKS, Teknologivegen 4, 2815 Gjøvik Opplandtrafikk, Postboks 988, 2626 Lillehammer Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik Nordre Land kommune, Postboks 173, 2882 Dokka Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss Sør Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn Søndre Land Arbeiderparti v/jon Odden, Presthågån 3, 2862 Fluberg Søndre Land Fremskrittsparti v/torgeir Søfferud, 3522 Bjoneroa

4 Søndre Land Venstre v/juel Sagbakken, Hornslivegen 83, 2866 Enger Søndre Land Senterparti v/sevald Forberg, Hævop, 2862 Fluberg Søndre Land Høyre v/rune Selj, Flubergvegen 402, 2862 Fluberg Søndre Land SV v/erland Jensen, Landåsvegen 559, 2861 Landåsbygda Søndre Land KRF v/birgit Helena Singstad, Dampbåtvegen 5, 2879 Odnes Søndre Land Bygdelista v/erik Bjørnsveen, Bakken 2, 2860 Hov Næringsrådet i Gjøvik regionen, Postboks 230, 2802 Gjøvik Norsk Handikap Forubund Land v/arild Flaten, Vest-Torpavegen 1079, 2870 Dokka Søndre Land pensjonistforening v/viktor Brovold, Øverbybakken 1, 2864 Fall Forum for Natur og Friluftsliv Oppland, Pb. 368, 2602 Lillehammer Søndre Land Kirkelig Fellesråd, Oppistua, 2860 Hov VOKKS, Postboks 160, 2882 Dokka DNT Gjøvik og Omegn, Pb. 421, 2803 Gjøvik Telenor senter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen Eidsiva AS, Merkantilvegen 2, 2815 Gjøvik Norsk Handikapforbund Innlandet, Storgata 14, 2815 Gjøvik Bjørnerud Vennelag v/luise Lomsdalen, Vestsideveien 2500, 3522 Bjoneroa Gutteklubben v/ Hans Forseth, Bureiserveien 19, 2864 Fall Kvitveisen Seniorgruppe v/ Inger Kvarberg, Vestsidevegen 221, 2860 Hov Søndre Land Seniordans v/ Gudrun Skogstad, Randsfjordvegen 1947, 2866 Enger Trevatn Formiddagsklubb v/ Unni Aspelien Lilleeng, Trevassvegen 959, 2840 Reinsvoll Søndre Land Ungdomsteater v/ Asle Mostue Haugom, Sølvhaugvegen 5, 2860 Hov Bergegarda Grendehus og Velforening v/britt Elin Røvik, Gjøviklinna 1296, 2862 Fluberg Hov Vel v/unn Haug, Brattbakken 14, 2860 Hov Fluberg Vel v/roger Vestrum, Kirkebakka Fluberg Foreningen Samhold v/morten Hagenborg, Vestsidevegen 303, 2860 Hov Holmen Vel og Grendehus v/tormod Bergli, Brurudbakka 44, 2864 Fall Ligarda Vel og lokalet Lidarheim v/inger Engelien Flattum, Vestsidevegen 1120, 2860 Hov Sedal Vel v/kjell Westrum, Vestrumsbygda 9, 2879 Odnes Lausgarda Grendelag v/erik Hagaseth Haug, Lappenvegen 16, 2860 Hov Trevatn Vel og Samfunnshus v/jon Olav Johansen, Røstelia 19, 2840 Reinsvoll Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Avd Søndre Land, FFO v/ Evara Stavem, Hasselveien 5, 2860 Hov Nasjonalforeningen Fluberg Helselag v/anne Lise Langseth, Vestrumsbygda 18, 2879 Odnes Norges Diabetesforbund, Land v/thomas Klopp, Torpavegen 72, 2870 Dokka Folkeakadamiet Land v/sevald Forberg, Øvre Bergegarda 37, 2862 Fluberg Land Museum (Randsfjordmuseene AS), Villaveien 45, 2870 Dokka Hov Handelstandforening v/mari Stenerud, Holmenveien 9, 2864 Fall Barn og unges talsperson i plansaker, v/knut Solhaug Ungdomsrådet og SLT Koordinator, v/silje Ludvigsen Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, v/sekretær Kjeld Dag Svendsen Det kommunale Eldrerådet v/sekretær Kjeld Dag Svendsen Søndre Land Brannvesen og Teknisk Avdeling v/bjørn Runar Eriksen

5 Kommuneoverlege Jens A. Mørch Søndre Land trafikksikkerhetsutvalg, v/bjørn Runar Eriksen Fluberg Vestre Jaktområde v/heidi Ginkel Tandberg, Vekstra Søndre Land, Regnskapskontor, Sentrumsvegen, 2860 Hov Søndre Land Jeger og Fiskerforening v/per Briskodden, Vestsidevegen 2148, 2860 Hov Ringelia Idrettslag v/dag lindbråthen, Vestsidevegen 2607, 3522 Bjoneroa Søndre Land IL Friidrett v/sæmund Moshagen, Lausgardsvegen 94, 2860 Hov Søndre Land IL Håndball v/kristin Moshagen, Lausgardsvegen 94, 2860 Hov Søndre Land IL ski v/elin Dunker, Fallslia 3, 2864 Fall Søndre Land Lærernes Bedriftsidrettslga v/per Axel Pettersen, Sørakerveien 21, 2860 Hov Søndre Land Bondelag v/paul Øksne, Randsfjordvegen 1029, 2864 Fall Søndre Land Bonde og småbrukarlag v/elin Årum, Andåsveien 563, 2861 Landåsbygda Landåsbygda Beitelag v/odd Espen Aashaug, Rognhaugen Gård, 2861 Landåsbygda Bergegarda Beitelag v/sevald Forberg, Øvre Bergegarda 37, 2862 Fluberg Lausgarda Beitelag v/arnfinn Narum, Øistadgutua 7, 2860 Hov Trevatn Beitelag v/paul Øksne, Randsfjordvegen 1029, 2864 Fall Veståsen Beitelag v/runa Bjone, Vestsidevegen 3161,3522 Bjoneroa Randsfjorden Grunneierforening v/ole Helmer Engelien Bjørlien, Vestsidevegen 1311, 2860 Hov Dokkadeltaet Grunneierlag v/geir Høytomt, Nylinna, 2870 Dokka Randsfjorden Almenntilgjengelighet v/ole Edvart Sand, Randsfjordvegen 1073, 2864 Fall Lars Granum Rolf Brenden Øystein Ovesen Ola Askvig Lars og Aud Sigrid Holst Asle og Mette Skårslette Unni Sjåheim og Ingar Hella Ola Petter Nordraak Nils Kristian Blom Lars Grøholt Knut Sand Andreas Lomsdal Rune Østdahl Ole Ivar Knutsen Kari Sørum Kåre Leibekk Ole Andreas Bredviken Wenche Bjor Sæthre Anders Berg Eid Ole Helmer Engelien Bjørlien Erik Aaberg Anne Grethe Knarud Nils Herman Løken Harald Bergeng Rune Selj Emma Boye Bekkelund Esther Margrethe Sand Magnus Lysen Asbjørn Bergseng Anne Bergan Stuedal Kristin Eid Brit Hvalbye Mintje De Jong Odnæs Svein Løken Paul Hagen Rolf Hagen Bjørn Storsveen Lund AS Sigurd Odnæs Astrid Marie Aadnes Sliperiet Eiendom AS Ole Christian Rostad Øyvind Tandberg Irene Von Enzberg Viker Mona Engelund Robert Skaugerud

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN

Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN LUNNER KOMMUNE Ref. adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 06/818-87 28.04.2009 CAT HADELANDSPARKEN (PLAN 92) - 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Reguleringsplan for Hadelandsparken ved Grua i Lunner kommune

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000 Y 316800 Y 316500 X 6526500 X 6526200 KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104 Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES 12.02.2014 NORD OVERSIKTSKART

Detaljer

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 1 av 2 07.01.2015 Fra: Svein Erik Bjorvand[seb@spissark.no] Dato: 07.01.2015 11:44:10 Til: Postmottak Tittel: Re: Gnr/Bnr 73/67

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna Vår dato: 25.11.2011 Vår referanse: 11/37646 Plan og miljø Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Hattfjelldal kommune O.T. Olsensveg 3A 8690 HATTFJELLDAL Varsel om oppstart av planarbeid og

Detaljer

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Fra: Nina Tyskerud Sendt: 13 april 2015 14:41 Til: Plan PNK Emne: Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Viktighet:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn

ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn Sweco Norge AS fremmer på vegne av Bortelid Eiendomsutvikling AS, reguleringsplan for Velia

Detaljer

Helsestasjon for ungdom hver mandag fra kl. 15.00-17.00. Lege tilstede første mandagen i måneden. Stengt i skoleferier.

Helsestasjon for ungdom hver mandag fra kl. 15.00-17.00. Lege tilstede første mandagen i måneden. Stengt i skoleferier. Kulturnytt mai 2012 Tjenesteområde kultur i Søndre Land har ansvar for Kulturnytt, som kommer ut en gang i måneden. Dette går til alle husstander i kommunen. Her ønsker vi å presentere egne arrangement

Detaljer

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00. Sted: Søndre Land rådhus

REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00. Sted: Søndre Land rådhus MØTE NR. 5 REGIONRÅDSMØTE FOR GJØVIKREGIONEN Innkalling til møte den: 27.11.2014 kl.09:00 Sted: Søndre Land rådhus SAKSLISTA MAILES/SENDES FORMANNSKAPSMEDLEMMER I DE RESPEKTIVE KOMMUNER TIL ORIENTERING

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer