OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS"

Transkript

1 Alstahaug kommune PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS Nasjonal planid: Arkivsak 09/1281 Forslag datert JMA Skisse: L2 Arkitekter AS

2 Innhold 1 INNLEDENDE DEL FORMÅL BESKRIVELSE AV PLANEN/TILTAKET OVERORDNEDE FØRINGER PLANSTATUS FØRINGER FOR TILTAKSTYPEN DAGENS SITUASJON/KJENT BAKGRUNNSKUNNSKAP DAGENS BRUK OG EIENDOMSFORHOLD INFRASTURKTUR GRUNNFORHOLD, TOPOGRAFI, VEGETASJON OG KLIMA ANDRE FORHOLD TILTAKETS ANTATTE VIRKNING VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING KJENTE/ANTATTE PROBLEMSTILLINGER PROSESS / SAKSGANG SAKSHISTORIKK TIDSPLAN MEDVIRKNING GJENNOMGANG AV INNSPILL VED IGANGSETTING GJENNOMGANG AV INNSPILL ETTER OFFENTLIG ETTERSYN TEMATISK KARTLEGGING OG VERDIVURDERING MILJØ SAMFUNN OPPSUMMERING ALTERNATIVER PREMISSER FOR PLANEN AVBØTENDE TILTAK UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING SAMMENDRAG KONKLUSJON OG BEGRUNNELSE INNSTILLINGER OG VEDTAK VEDLEGG...20 SJEKKLISTE RISIKO- OG SÅRBARHET I PLANOMRÅDET SNITT AV BEBYGGELSE SKISSER AV HOTELL, BAD/KUTLURHUS OG PARKERINGSHUS/NÆRINGSBEBYGGELSE BESTEMMELSER PLANKART (NEDFOTOGRAFERT) ADRESSELISTE Der det ikke er oppgitt kilde ved det enkelte bilde/kart/skisse er Alstahaug kommune opphav

3 1 Innledende del 1.1 Formål Målsetting med planarbeidet er primært å legge til rette for Sandnessjøen bad og kulturhus, i tillegg skal parkeringshus og utvidelse av tilstøtende hotell vurderes. 1.2 Beskrivelse av planen/tiltaket Planarbeidet gjennomføres av Alstahaug kommune. Planområdets avgrensning er utvidet etter kunngjøring om igangsetting med bakgrunn i behov for å få en helhetlig sammenheng i nærliggende infrastruktur og tilstøtende reguleringsplaner. Det foreslås lagt til rette for forlengelse av dagens hotell 19 m mot nordøst. I forlengelsen av hotellet foreslås kulturhus og badeanlegg. På parkeringsplassen sør for tomta foreslås det lagt til rette for kombinasjon av parkering og næring i et nytt bygg. Figur 1: Beskrivelse av planområdet - 2 -

4 1.3 Overordnede føringer Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for barn- og unge Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging St.m. nr 17 ( ) om samfunnssikkerhet. St.m. nr. 16 Folkehelsemeldingen skal styrke folkehelseperspektivet i planleggingen. Nasjonal politikk, jfr. rundskriv T Om tilgjengelighet Fylkesplan for Nordland Partnerskapsavtale om folkehelse Kommuneplanens strategidel 2006_2016 Kommunedelplan for Sandnessjøen Planstatus Gjeldende reguleringsplaner for området er Nesset og deler av havna, vedtatt , Sjøbergsgt. og del av Syv søstresgt., vedtatt , Skansen og Sjøbergsgt. vedtatt Skisseprosjekt for badeland og kulturhus forutsetter en arealbruk som er i strid med gjeldende reguleringsplan både når det gjelder arealbruk og byggehøyder. Figur 2: Gjeldene plansituasjon - 3 -

5 1.5 Føringer for tiltakstypen Plantypen defineres som områderegulering etter plan- og bygningslovens Utbygging er forutsatt å kunne skje i henhold til områdereguleringen. 1.6 Dagens situasjon kjent bakgrunnskunnskap Tomt for utvidelse av hotell og etablering av Sandnessjøen bad og kulturhus er i dag ryddet og uten bebyggelse. Arealet benyttes i dag som oppstillingsplass for busser i rute. Område for parkeringshus er i bruk som parkeringsplass. Område for trafikkterminal er delvis bebygd og delvis parkeringsplass. Den berørte delen av Syv søstresgt. er under oppgradering, og det gjennomføres visse endringer i denne delen av området. Denne delen er derfor tatt med i reguleringsplanen. 1.7 Dagens bruk og eiendomsforhold Eiendomsforholdene er stort sett i samsvar med den etablerte og planlagte bruken av området. 1.8 Infrastruktur og transport Vegstrekningen fra rundkjøring og opp langs Syv Søstresgt er en hovedvei trase i sentrum. I tillegg er sløyfen rundt hotell/bad/kulturhus en viktig trafikkåre. Dette synliggjøres og ivaretas gjennom ny reguleringsplan for området og igangsatte tiltak. Ettersom dagens oppstillingsplasser for buss befinner seg inne på tomta for bad og kulturhus må nye plasser sikres i tilknytning til trafikkterminalen. Dette er også forutsatt i gjeldende reguleringsplan. En rekkefølgebestemmelse må innarbeides for å ivareta dette forholdet. 1.9 Grunnforhold, topografi, vegetasjon og klima Det er foretatt i alt 63 borepunkt på tomt for bad/kulturhus og hotell som viser varierende dybder til fast fjell fra 0,48 m til 17,5 meter fra dagens overflate. Det er varierende høyder på terrenget innefor området. Det er forholdsvis lite vegetasjon i området med unntak av områder foreslått til grønnstruktur og innenfor områdende BK1 og BK2. Klimatiske forhold er ikke av en slik karakter at det medfører spesielle føringer for området Andre forhold Ingen merknader Tiltakets antatte virkning Sandnessjøen sentrum vil til en viss grad endre karakter ved at det etableres ny bygningsmasse med ny arkitektur og forholdsvis store volumer sett i forhold til eksisterende bebyggelse. Realisering av planen vil medføre økt trafikkbelastning og økt parkeringsbehov i sentrum. Sandnessjøen funksjon som regionsenter vil styrkes gjennom at både offentlig og privat tjenestetilbud økes

6 1.12 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning Planarbeidet skal ikke automatisk utredes etter forskriftens 1, jf vedlegg I. Forslag til ny reguleringsplan åpner for ny bebyggelse på ca 4400 m 2 utover det som er godkjent i gjeldende plan. Planarbeidet omfattes dermed ikke av vedlegg II i forskriften da utvidelsen i seg selv ikke overstiger 5000 m 2 utover areal som allerede er godkjent gjennom gjeldende plan. Planarbeidet vurderes heller ikke å medføre vesentlige endringer av kommunedelplan for Sandnessjøen. Gjeldende plan for området medfører tilsvarende løsninger for infrastruktur og aktivitet, men det nye planforslaget gir en noe endret bygningsløsning og er bedre tilpasset det konkrete prosjektet som søkes gjennomført. Planarbeidet forutsettes dermed, i utgangspunktet, å ikke utløse krav om konsekvensutredning Kjente/antatte problemstillinger Byggehøyder Ønske om å bygge flere etasjer på hotellet samt oppføring av parkeringshus med næringsarealer i de øverste etasjene, representer en økning av byggehøydene i byen, og vil gi et nytt landskapsmessig uttrykk. I tillegg vil beboerne i Nessgata få blant annet endrede utsiktsforhold. Det vises til vedlagte illustrasjonssnitt av foreslåtte byggehøyder. Parkering Planforslaget og de konkrete prosjektene som skal søkes gjennomført, krever betydelige parkeringsarealer. Utbygging i området medfører at to store parkeringsplasser med henholdsvis 63 plasser sør for hotellet og 49 nord for hotellet går bort. Disse offentlige parkeringsplassene, samt det nye parkeringsbehovet som genereres ved utbyggingen, må erstattes i nytt parkeringshus og gjennom eventuelt frikjøp. Konkret teknisk byggeløsning for parkeringshuset foreligger ikke. Det må derfor legges til rette for å kunne etablere minimum 3 plan parkering. Infrastruktur og kollektivtransport Det må sikres at reguleringsplanen legger til rette for en vegløsning som fungerer for personbiler, busser og varetransport/leveranser. I tillegg skal hensynet til de myke trafikantene ivaretas på en best mulig måte. Løsning for passasjertrafikk med buss med hensyn til av og påstigning samt venterom er sentralt i dette arbeidet. Vareleveranse Planforslaget må sikre at all vareleveranse kan skje uten rygging ut i offentlige gater

7 2 Prosess / Saksgang 2.1 Sakshistorikk Aktivitet Tidsrom Vedtak om igangsetting Kunngjøring om igangsetting Varsel om utvidelse av planområde 1. gangs behandling Tidsplan Aktivitet Tidsrom Utarbeiding av planforslag November/februar 1. gangs behandling Offentlig ettersyn Mars/mai Bearbeiding av plandokumenter Mai 2. gangs behandling Kommunestyrets vedtak Evt. klagebehandling Juni/desember *Tidsplanen forutsetter tilstrekkelige planressurser samt at bad- og kulturhusprosjektet fremskaffer nødvendige illustrasjoner, snitt mv. av planlagt bebyggelse. 2.3 Medvirkning Planarbeidet følger plan- og bygningslovens regler for medvirkning. Planarbeidet er kunngjort i Helgelands Blad og på kommunens hjemmeside. Det er orientert om de ulike faser i planarbeidet og ulike problemstillinger i kommunens planforum. I tillegg er særmyndigheter, organisasjoner og andre med særlig interesser i planarbeidet tilskrevet etter egen adresseliste, se vedlegg

8 2.4 Gjennomgang av innspill ved igangsetting Kommunens barnerepresentant, Barnerepresentanten minner om plikten til å ivareta barns interesser når det gjelder å avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal, som gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider. Samt at de kan brukes av ulike aldersgrupper og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Kommentar: Planforslaget legger ikke opp til ny boligbebyggelse utover det som allerede er godkjent i gjeldende reguleringsplan. De foreslåtte løsningene går heller ikke på bekostning av eksisterende areal for barn og unge. Reguleringsplanens viktigste bidrag i forhold til barn og unge er å legge til rette for innomhus kulturaktiviteter og badeaktiviteter. Sametinget, Ingen spesielle merknader, gjør oppmerksom på tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt ihht. kulturminneloven. Kommentar: Tas til etterretning. NVE, , 23,02.12 Det gjøres oppmerksom på at hele området ligger under marin grense og at dette innebærer at det kan finnes lommer med kvikkleire innenfor planområdet. Med bakgrunn i at området allerede er utfylt og bebygd antas det at grunnforholdene er gode. For å kunne oppfylle kravene til om sikker byggegrunn forutsettes likevel en vurdering av grunnforholdene i forbindelse med ROS-analyse. Kommentar: Det er foretatt grunnboringer i området som viser at bygget kan fundamenters på fast fjell. Statens vegvesen, , Hensynet til trafikksikkerhet må bli godt ivaretatt i arbeidet med reguleringsplanen. Det tas forbehold om merknader/innsigelser ved offentlig ettersyn av planen. Kommentar: Trafikksikkerhet er søkt ivaretatt ved å legge til rette for tosidig og forholdsvis brede fortausløsninger. Berørte beboere i Nessgata, Beboerne er skeptiske til forslag om parkeringshus i kombinasjon med andre formål. Dette på grunn av at bygget vil være dominerende, medføre støy både under anleggsfasen og i driftsfasen, redusere verdien på boligeiendommene, redusere utsikten, endre lysforholdene, medføre tap av livskvalitet og trivsel og at bygget ikke vil forskjønne området. I tillegg reises det spørsmål om bygget vil være døgnåpent og om det er reelt behov for parkeringsarealer av et slikt omfang. Det vises til brev fra Alstahaug kommune vedr. parkeringshuset. Kommentar: Den foreslåtte bebyggelsen på område KP1 vil redusere lysforhold og utsikt mot nordvest for beboerne i Nessgata. Det vises til vedlagte terrengsnitt. Reguleringsplanen tar i utgangspunktet ikke stilling til åpningstider for parkeringsanlegget. De - 7 -

9 øvrige fire plan vil i utgangspunktet være forbehold privat næringsvirksomhet. Parkeringsdelen av bygget vil være begrenset til 3 plan (et under bakkenivå) og dette er nødvendig for å erstatte parkering som går tapt ved realisering av trafikkterminalen og økt behov for parkering som følge av ny bebyggelse og aktivitet i området. Parkeringsløsningen er imidlertid også avklart i gjeldende plan. Nordland fylkeskommune, Fylkeskommunen varsler at det vil fremmes innsigelse ved offentlig ettersyn begrunnet med at det ikke tas hensyn til kollektivtransport i planarbeidet. Dette begrunnes med at planforslaget ikke tar høyde for de forventede tilretteleggingene for kollektivtrafikken vertskommune burde gjøre. Det trengs minimum 3 oppstillingsplasser for buss. Plassene må være universelt utformet, og det må være areal nok for lossing/lasting av reisegod på regionale busslinjer. Det må være gangavstand til venterom. Det forutsettes at trafikksikkerheten ivaretas i planforslaget. Kommentar: Område for trafikkterminal er regulert gjennom reguleringsplan for Nesset og deler av havna. Hensynet til kollektivtrafikken vurderes i utgangspunktet ivaretatt gjennom denne. Plasseringen av terminalen er optimal i forhold til sentrum, kulturhus, bad, hotell, hurtigbåt, ferje og andre offentlige tilbud. For å sikre kollektivtrafikken ytterligere i det foreliggende planforslaget er det foreslått en rekkefølgebestemmelse. Hensynet til myke trafikanter er ivaretatt gjennom brede fortausløsninger og oversiktelige kryss. Alstahaug kommune har hatt en dialog med Nordland fylkeskommune om den løsningen som nå framlegges og innsigelse vurderes ikke lenger som aktuelt. Gratishaugen borettslag, Borettslaget synes det er vanskelig på nåværende tidspunkt å ta stilling til planarbeidets konsekvenser for deres eiendom. Det er byggehøydene som eventuelt vil få konsekvenser. Det bes om å få tilsendt illustrasjoner og snitt som viser bebyggelsens forhold til omgivelsen, og det tas forbehold om ytterligere merknader. Kommentar: Borettslaget vil få noe endrede utsiktsforhold som følge av planforslaget. Slike endringer må til en viss grad kunne påregnes for bebyggelse som ligger nært knyttet til de indre deler av sentrum. Terrengsnitt illustrerer konsekvenser av utbyggingen og gir borettslaget grunnlag for å vurdere dette under offentlig ettersyn av planen. Svein Terje Olsen, Det reises forslag til løsning for buss og parkeringsforhold. Dette består i å flytte fergeleie til enden av Kvernåsen for å få frigitt areal som da kan brukes til blant annet bussholdeplass. Kommentar: Forslaget krever endringer i overordnet planverk og er dessuten i strid med gjeldende kommunedelpan for Kvernåsen, samt igangsatt reguleringsarbeid for dette området

10 2.5 Gjennomgang av innspill etter offentlig ettersyn (Beskrives etter offentlig ettersyn) - 9 -

11 3 Tematisk kartlegging og verdivurdering 3.1 Miljø - Kulturminner og kulturmiljø, herunder samiske kulturminner Det er ingen kjente kulturminner i området. - Landskap Planområdet preges i dag av å være et åpent og til dels uryddig landskapsrom. Mot nord avgrenses rommet av havneterminalen, mens det mot sør avgrenses av en markant bergvegg med bolighus på oversiden. Rica hotell er et markant bygg som delvis danner en avgrensing mot gågata i sørvest. Det er ingen klar avgrensing av landskapsrommet mot ferjeleiet i nordøst. Det er noe vegetasjon og grønne flater innenfor planområdet. Dette er med på å skape et noe mykere preg på et til dels grått område med mye trafikk. Den gamle shellstasjonen og kiosk/venterom er fjernet fra tomta for bad og kulturhus. Figur 2: Enkel landskapsanalyse av planområdet

12 Figur 3: Mot ferjeleiet i nordøst har ikke landskapsrommet noen klar avgrensing. Figur 4: Planområdet er i hovedtrekk et åpent landskapsrom med noe uryddig preg. Deler av Syv Søstres gate er med i planområdet. Dette området bærer i dag preg av å være et anleggsområde. Når anlegget er ferdigstilt vil området få et mer ryddig preg med opparbeidede grøntområder og kantsteinsavslutninger

13 Figur 5: Syv Søstres gate bærer i dag preg av å være et anleggsområde. Figur 6: Syv Søstres gate sett mot Rica hotell

14 Mellom havneterminal og venterom/ kiosk er det et sentralt område med stor aktivitet. Dette lille landskapsrommet danner i dag innfallporten til Sandnessjøen for reisende med hurtigbåter og hurtigrute. Figur 7: Arealet mellom godsterminalen og kiosk/venterom preges av stor trafikk og mye aktivitet. I reguleringsforslaget er det er tilrettelagt for å bygge til dels store og markante bygninger. Området vil få et helt annet preg når planlagte bygg realiseres. Det åpne preget på området vil bli erstattet med store bygninger

15 Figur 8: Skisse av bad og kulturhus (L2 Arkitekter AS) Vegene i området vil da fungere som avlange rom med høge bygninger som vegger i rommet. Det vil videre bli stor aktivitet og mye trafikk i området. For bebyggelsen i Nessgata vil de planlagte tiltakene føre til sterkt redusert utsikt i forhold til dagens situasjon. Planlagte bygg er illustrert i vedlagte perspektiver og snitt

16 Figur 9: Det legges til rette for høye bygninger og stor aktivitet innenfor planområdet. Figur 10: Planlagt bebyggelse vil føre til at Sjøbergs gate vil få høye bygg som vegger i rommet

17 Figur 11: Bebyggelsen i Nessgata vil få sterkt redusert utsikt som følge av planlagt bebyggelse innenfor planområdet. - Estetikk Ivaretas til en viss grad gjennom forslag til bestemmelser. Dette må vurderes nærmere gjennom byggesaksbehandlingen. - Naturverdi og biologisk mangfold, herunder mineralske ressurser Det er ikke kjent spesielle naturverdier eller mineralske ressurser i området. - Strandsonen Ikke relevant. - Forurensing Muligheten for forurensning i grunnen kan ikke utelukkes. - Jord- og skogbruk Ikke relevant. - Fiskeri og akvakultur Ikke relevant. - Samisk utmarksnæring / Reindrift Ikke relevant

18 3.2 Samfunn - Risiko og sårbarhet Det er gjennomgått en enkel sjekkliste for risiko- og sårbarhet i planområdet. Det er ikke konkludert med at det foreligger spesielle forhold som er til hinder for gjennomføring av tiltaket. Det vises til vedlagt ROS-sjekkliste. - Rekreasjon Områdets verdi i forhold til rekreasjon er i dag begrenset. Gjennomføring av tiltaket vil forbedre situasjonen vesentlig ved de tilbudene som gis gjennom de nye byggene samt at området vil forskjønnes og tilrettelegges for myke trafikanter. - Hytte-/fritidsbebyggelse Ikke relevant. - Næringsliv og sysselsetting Gjennomføring av tiltaket legger til rette for økning av det private næringslivet samt økt sysselsetting både i privat og offentlig sektor. - Infrastruktur/Kommunikasjon/Transport/trafikksikkerhet Planområdet er viktig i forhold til trafikkavviklingen internt i Sandnessjøen, men også i forhold til tilreisende sjøveis. Ettersom området er et knutepunkt for kommunikasjon med bil, buss og båt er det betydelig persontrafikk i området. Trafikksikkerhet står derfor sentralt. - Barn og unge Barn og unges bruk av området er i dag svært begrenset. Gjennomføring av tiltaket vil legge bedre til rette for denne brukergruppen ved nye tilbud både kulturelt og fysisk. - Tilgjengelighet/Universell utforming Tilgjengelighet og universell utforming vil bli ivaretatt gjennom planforslaget og i påfølgende byggesaker. - Bosetting Planen og tiltaket vil ha store konsekvenser for de som allerede bor i tilgrensende boligområde ved blant annet endrede utsikts og lysforhold. Eksisterende boligområde vil imidlertid bli ivaretatt, og gjennomføring av tiltaket vil legge til rette for økt bosetting gjennom økt sysselsetting. - By- og tettsted De områdene som foreslås utbygd ligger i sentrum, og vil bidra til å i vesentlig grad styrke Sandnessjøens bypreg. - Klima, energi og vann Ingen spesielle konsekvenser. - Helse Ingen spesielle konsekvenser

19 4 Oppsummering 4.1 Alternativer Det er ikke utarbeidet alternativer til planforslaget. Alternativer for badeland er diskutert og behandlet politisk på tidligere tidspunkt. Utover dette er det foreliggende planforslaget en videreføring av det eksisterende med visse endringer. 4.2 Premisser for planen Det kreves detaljprosjektering ved fornyelse av infrastruktur som veg og fortau innenfor området. 4.3 Avbøtende tiltak Det er ikke vurdert nødvendig med avbøtende tiltak. 4.4 Utbyggingsavtaler Det er ikke forutsatt utbyggingsavtaler

20 5 Sluttbehandling 5.1 Sammendrag 5.2 Konklusjon og begrunnelse 5.3 Innstillinger og vedtak

21 6 Vedlegg FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av arealplaner. Også andre forhold enn de som er oppført her vil kunne ha betydning for planarbeidet. Forslagstiller må redegjøre for hvordan hvert enkelt punkt er tatt opp/behandlet i arealplanen. Alle punkter skal være vurdert, og avklares i forhold til om de virker inn på arealbruken. Nyttig bakgrunnsmateriale i forbindelse med risiko og sårbarhet og arealplanlegging kan bl.a. være: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen (DSB 1997) Rundskriv GS-1/01 - Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på beredskapsområdet (DSB 2001) Rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder (MD 1997) Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Områdereguleringsplan for Sandnessjøen bad og kulturhus

22 Natur- og miljøforhold Forhold / uønsket hendelse Jord-/leire-/løsmasseskred Kvikkleire, ustadige grunnforhold Steinras, steinsprang Is-/snøskred Kjente historiske skred, utbredelse Flomfare Springflo Flomsonekart, historiske flomnivå Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc. Mye nedbør Store snømengder Radon Annet ja/nei Vurdering Det er foretatt grunnboringer på tomt for bad og kulturhus som dokumentere at bygg kan fundamenteres til fast fjell. Kaifronten ligger på ca kote 2.8. Normalt for området Nærmeste måling er foretatt på Bjarnetjønna skole. Det er ikke registrert konsentrasjoner her som har medført behov for tiltak. Plan- og bygningsloven ivaretar nødvendig sikring ved nybygg. Drikkevann o.a. biologiske ressurser Forhold / uønsket hendelse ja/nei Vurdering Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av: - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann - landbruksareal - oppdrettsanlegg m.m. vurdere nødv. tiltak, båndlegging etc

23 Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold / uønsket hendelse Brann/eksplosjon ved industrianlegg Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Olje-/gassanlegg Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. industrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring Høyspentledninger Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Gamle fyllplasser Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret bruk av gamle industritomter Militære og sivile skytefelt Dumpeområder i sjø ja/nei Vurdering Det kan ikke utelukkes at det finnes rester av gamle fyllinger i området. Forurenset grunn kan ikke utelukkes. Infrastruktur Forhold / uønsket hendelse ja/nei Vurdering Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? - hendelser på veg - hendelser på jernbane - hendelser på sjø/vann - hendelser i luften Veger med mye transport av farlig gods Ulykkesbelastede veger Støysoner ved infrastruktur Området er sterkt trafikkert, det innarbeides derfor en støybestemmelse i reguleringsbestemmelsene

24 Strategiske / sårbare objekter Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør ha en grundig vurdering Forhold / uønsket hendelse Sykehus/helseinstitusjon Sykehjem/omsorgsinstitusjon Skole/barnehage Flyplass Viktig vei/jernbane Jernbanestasjon/bussterminal Havn Vannverk/kraftverk Undervannsledninger/kabler Bru/Demning ja/nei Vurdering Området er et trafikk knutepunkt for byen og omkringliggende kommuner. Det er planlagt trafikkterminal i området. Sandnessjøen havn ligger i nær tilknytning til området

25

26

27 FORELØPIG SKISSE SANDNESSJØENHOTELLOG KULTURHUS

28 FORELØPIG SKISSE SANDNESSJØENHOTELLOG KULTURHUS

29 FORELØPIG SKISSE SANDNESSJØENHOTELLOG KULTURHUS

30 Alstahaug kommune FORSLAG TIL OMRÅDE REGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS MV Nasjonal planid: Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse, B1 (kode 1111) Tjenesteyting, BK1 (kode 1160) Hotell, H1 (kode 1320) Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, HA1 (kode 1590) Kombinert bebyggelse og anleggsformål, KP1 (kode 1800) Bolig/forretning/kontor, BFK1, BFK2 (kode 1802) 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg, K1-K4 (kode 2011) Fortau (kode 2012) Annen veggrunn - teknisk anlegg (kode 2018) Annen veggrunn grøntareal (kode 2019) Parkering, P1-P4, SP1 (kode 2080) 3. Grønnstruktur Grønnstruktur (kode 3001) 4. Hensynssoner Faresone høyspenningsanlegg (kode 370)

31 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Byggegrenser Der det ikke er angitt byggegrense på plankart, eller i bestemmelsen til det enkelte område, er byggegrense og formålsgrense sammenfallende. Plan- og bygningslovens bestemmelser gjelder for øvrige forhold. 1.2 Tomteutnyttelse Tillatt utnyttelse er angitt på plankart som prosent BYA inkludert nødvendig areal for parkering. Der det er angitt bruksareal (BRA) for garasje, kommer dette i tillegg til angitt BYA. 1.3 Universell utforming Offentlige trafikkområder og nye bygninger skal tilrettelegges for funksjonshemmede, i henhold til gjeldende retningslinjer og byggeforskrifter. 1.4 Parkering Parkeringsdekning skal skje på egen grunn etter følgende norm dersom ikke annet er nevnt for det enkelte område: - Eneboliger 2,0 plass pr. enhet. - Leiligheter 2,0 plass pr. enhet til og med 4 enheter deretter 1,5 plass for påfølgende enheter. - Hotell 0,7 plass pr. rom - Kontor og forretning 2,0 plass pr 100 m 2 golvareal. - Bad og kulturhus 0,4 pr. sitteplass 1.5 Fjernvarme Planområdet ligger i sin helhet innefor konsesjonsområde for fjernvarme. Alle nye bygninger eller bygninger som er gjenstand for hovedombygning, skal tilknyttes fjernvarme. 1.6 Rekkefølgebestemmelse Kollektivholdeplass på område TH1 i reguleringsplan for Nesset og deler av havna planid , skal opparbeides midlertidig, og tas i bruk før det kan gis igangsettingstillatelse på grunnarbeid for område BK1 og H1. Når TH1 bygges ut med passasjerterminal skal det etableres permanente løsninger innenfor området. Det skal avsettes areal for minimum 3 busser og taxi. Parkeringshus på område KP1 skal ferdigstilles før ferdigattest kan gis på område BK1 og H1.

32 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 2.1 Boligbebyggelse, B1 Område B1 er tilleggsareal til tilstøtende boligeiendommer. 2.2 Tjenesteyting, BK1 Området skal benyttes til bad, kulturhus og annen offentlig eller privat tjenesteyting. Parkering for virksomheten skal skje innenfor område KP1. Bebyggelsen skal ha flatt tak. Maks gesimshøyde er angitt på plankart. BYA = 80 % Det skal utarbeides en detaljert utomhusplan som følger byggesøknad. 2.3 Hotell, H1 Områdene skal benyttes til hotell med tilhørende virksomhet. Parkering for virksomheten skal skje innenfor område KP1. Bebyggelsen skal ha flatt tak. Maks gesimshøyde er angitt på plankart. BYA = 70 % Det skal utarbeides en detaljert utomhusplan som følger byggesøknad. 2.4 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, HA1 Området skal benyttes til trafo. 2.5 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, KP1 Området skal benyttes til parkeringshus og kombinerte formål forretning/kontor og offentlig/privat tjenesteyting Det tillates etablert minimum 3 plan for parkering der et plan er under bakkenivå. Øvrige plan kan benyttes til kombinerte formål. Bebyggelsen skal ha flatt tak. Maks gesimshøyde er angitt på plankart. BYA = 80 % Det skal utarbeides en detaljert utomhusplan som følger byggesøknad. 2.6 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BFK 1-2 I bygningene kan det drives kontor og forretningsvirksomhet i tillegg til at bygningene kan fungere som boliger. Dersom bygninger tas i bruk til boligformål, skal det avsettes tilstrekkelig areal til felles leikeområde. Områder med støyfølsom bruk, skal ha støynivå mindre enn L den 55 db. Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn L den 55 db på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i natteperioden (23-07) ikke overstige L5 AF 70 db. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift. I områdene kan det oppføres bygninger i 2 etasjer. Maksimal gesimshøyde er 6 meter og maksimal mønehøyde er 11 meter. Generelt for høydefastsettelse er at høydene skal måles fra

33 planert terreng, gjennomsnittlig nivå rundt bygningene. I bygninger som har både boligformål og kontor/forretningsvirksomhet skal boligdelen være fra og med 2. etasje. BFK 1 har maks BYA = 35 %. BFK2 har en helhetlig småhusbebyggelse hvis helhetspreg skal bevares når det gjelder form og materialbruk. BYA = 20 %. Bevaringsverdig bebyggelse Formålet med betegnelsen bevaring av bygninger er å ta vare på miljømessige, antikvariske og kulturhistoriske verdier i området. Disse verdiene er knyttet til bebyggelsesstruktur, bygningsutforming, materialbruk, detaljering og bygningens alder og historie. Ved reparasjon og istandsetting skal så lite som mulig av eksisterende/opprinnelig bygningsmaterialer og elementer skiftes ut. Dersom utskifting er påkrevd, skal nye bygningselementer og materialer så langt mulig være lik de som erstattes. Restaurering/tilbakeføring til det opprinnelige eller tidligere tilstand kan tillates der hvor dette ivaretar kulturverdiene bedre enn ved bevaring av det eksisterende. Bevaringsverdig bebyggelse tillates i utgangspunktet ikke revet. Rivingstillatelse kan bare gis i tilknytning til godkjent byggesøknad for nybygg. Før riving tillates, må det innhentes uttalelse fra Nordland fylkeskommune 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 3.1 Kjøreveg, K1-K4 Kjøreveg K1-K4 er offentlig formål. Det tillates ikke utkjøring i Sjøbergsgate fra kjøreveg K Annen veggrunn grøntareal Arealene skal opparbeides etter en samlet plan med hensyn til materialbruk og beplantning. 3.4 Parkering, P1-P4, SP1 Parkeringsplassene er offentlig formål. P4 skal spesielt tilrettelegges for handikappede med inntil 4 parkeringsplasser. SP1 er sykkelparkering. 4 GRØNNSTRUKTUR 4.1 Grønnstruktur F1-F6 Områdene er offentlige og skal opparbeides med beplantning og eventuell belegning etter en samlet plan.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. ADRESSELISTE: FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 5 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD Planbeskrivelse, Områdereguleringsplan for Haugerud, sak 11/572 Alstahaug kommune PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR HAUGERUD Nasjonal planid: 1820.20110027. Arkivsak 11/572 Vedtak om igangsetting: 24.03.11,

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 7 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal, regulerings, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMAE I ORDLAD Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV BOTNVEIEN

PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV BOTNVEIEN Alstahaug kommune PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV BOTNVEIEN Planid: 182020110031. Arkivsak 11/2159 Vedtak om igangsetting: 10.11.11, sak 51/11 Høringsperiode: 05.02.13-25.03.13 Vedtatt i kommunestyret:

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 6 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Kvikkleire, ustadige grunnforhold Steinras,

Detaljer

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune Sjekkliste for risiko og sårbarhet. Denne sjekklisten er basert på følgende: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 13 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Sjekkliste areal-, regulerings-, for kommunale og bebyggelsesplaner. RISIKO OG SÅRBARHET (ROS) Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: Detaljreguleringsplan for Øvre Kirkeby i

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune Arealplanid: 201601 Dato: 24.08.2015 VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Mars 2014 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn som har redusert

Detaljer

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 8 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as oktober 2013 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Ut fra en totalvurdering har vi i analysen plukket ut de hendelsene som det

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 Vedlegg 18 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING DAMVOKTERBOLIGEN Dato 24.03.14 Side 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende forhold... 3 2.1 Planområdet... 3 2.1 Eksisterende bygningsmasse... 3 3. Planstatus og eierforhold...

Detaljer

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 20 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Detaljer

VARSEL OM IGANGSETTING AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

VARSEL OM IGANGSETTING AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Sendt etter adresseliste, se vedlegg Kopi til: Aud Bruvold 25.02.2010 VARSEL OM IGANGSETTING AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plandelen) 12-8, varsles

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse UKAS WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Området består delvis av tynn og

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA Gnr./bnr. 90/112 og 90/104 Melhus kommune Oppdragsgiver: Rono Holding AS Søberg 7224 Melhus Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Forslag til planprogram for Stamnes skole

Forslag til planprogram for Stamnes skole Forslag til planprogram for Stamnes skole Detaljregulering for Stamnes skole 26.01.17 Nasjonal planid: 20170002 Arkivsak: 17/330 Vedtak om igangsetting: fyll inn dato, sak xx/xxx Forslag til planprogram

Detaljer

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016 ROS - AN ALYSE Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt Rissa kommune Mars 2016 Tiltakshaver: Arne Olav Hårberg Hasselvikveien 1351 7112 HASSELVIKA 1 Innledning Denne ROS-analysen bygger på "Veiledning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste.

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. Ros-analyser: Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. En enkel ROS- analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og en vurdering av hvor

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Til naboer, Berørte parter, Offentlige og private høringsinstanser i følge adresseliste Sandnessjøen 15/05/2012

Til naboer, Berørte parter, Offentlige og private høringsinstanser i følge adresseliste Sandnessjøen 15/05/2012 Til naboer, Berørte parter, Offentlige og private høringsinstanser i følge adresseliste Sandnessjøen 15/05/2012 Vår ref: 1143 Deres ref: VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID På vegne av Coastbase Nordland

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 442900 E 442800 E 442700 E 442600 E 442500 E 442400 E 442300 E 442200 N 6979200 N 6979200 N 6979100 N 6979100 N 6979000 N 6979000 N 6978900 N 6978900 N 6978800 N 6978800 N 6978700 N 6978700 N 6978600

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802)

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802) DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN Nasjonal planid: 182020140056 Dato for siste revisjon av bestemmelser: rev ihht. vedtak av kommunestyret i sak 11/16 01.04.2016 Dato for siste revisjon av planen: 10.09.2015

Detaljer

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING REGULERINGSPLAN ETTER PBL AV 2008 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN N 6983000 E 436000 E 436100 E 436200 E 436300 N 6982900 N 6982900 N 6982800 N 6982800 N 6982700 N 6982700 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes

Detaljer

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Odd steinar Bjerkeset ordfører. REGULERINGSENDRING Øra vest SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 433100 E 433000 E 432900 E 432800 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av styre i møte 25.05.2014, sak 17/14 Batnfjordsøra... Odd steinar Bjerkeset ordfører

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting:

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting: Planbeskrivelse Detaljregulering for del av Sjøbergs gate Nasjonal planid: 20140052 Arkivsak: 17/844 Vedtak om igangsetting: 28.08.14, sak 35/14 Høringsperiode: Kommunestyrets vedtak: Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-05 - 2 1 R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E BREKSTAD VESTRE 2 (10) ROS-ANALYSE BREKSTAD VESTRE Oppdragsnr.: 1350003150 Oppdragsnavn: Brekstad

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato :

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato : IG. QUAMME AS ARKIT EK T- O G IG E IØR TJEESTER GÅRDSVEIE 18 O 3230 SADEFJORD TELEFO : 33 48 98 15 E-POST : quamme@kvalitetshus.no WEB : www.quamme.no ORG. R. : 916 825 390 BAK : 1280.28.46647 Dato : 21.06.2017

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Dennesjekklistaer et hjelpemiddeli denkommunaleplanprosessenvedrørenderisiko- og sårbarhetsforholdvedutarbeidelseav arealplaner.ogsåandreforholdenndesomeroppførther

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

Sømna kommune PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING HALVVEGAN i Sømna DETALJPLAN. Foto: Bård Sømhovd

Sømna kommune PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING HALVVEGAN i Sømna DETALJPLAN. Foto: Bård Sømhovd Sømna kommune REGULERINGSENDRING HALVVEGAN i Sømna DETALJPLAN Foto: Bård Sømhovd PLANBESKRIVELSE 10. desember 2012 INNHOLD 1. Sammendrag side 3 2. Bakgrunn for planarbeidet 3 3. Planprosessen 3 4. Gjeldende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune

DETALJREGULERING Neverlivatnet hyttefelt Nesset kommune SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Nesset kommune E 453100 E 453000 E 452900 E 452800 E 452700 E 452600 E 452500 E 452400 E 452300 E 452200 E 452100 N 6966500 N 6966500 N 6966400 N 6966400 N 6966300 N 6966300 N 6966200 N 6966200 N 6966100 N 6966100 N

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende reguleringsplan: FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID 20160002 - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199

BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199 BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199 Plan Id: PNR 20140056 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 10.02.2016

Detaljer

REGULERINGPLAN PLANBESKRIVELSE. HÅREKS GATE Gnr./bnr. 40/133 og 40/134. Tiltakshaver Laksaa AS Revidert

REGULERINGPLAN PLANBESKRIVELSE. HÅREKS GATE Gnr./bnr. 40/133 og 40/134. Tiltakshaver Laksaa AS Revidert REGULERINGPLAN HÅREKS GATE 62-64 Gnr./bnr. 40/133 og 40/134 PLANBESKRIVELSE Tiltakshaver Laksaa AS 08-05-2013 Revidert 07.02.14 NARVIK KOMMUNE Innholdsfortegnelse Del I Innledende del 3 1.0 Formål 3 1.1

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen

Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: 21. juni 2007 formannskapssekretær Mindre endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

ADRESSELISTE: Statlige fagorganer, fylkeskommunen og andre uttaleinstanser som kan ha særlige interesser innenfor planområdet (red 14.02.

ADRESSELISTE: Statlige fagorganer, fylkeskommunen og andre uttaleinstanser som kan ha særlige interesser innenfor planområdet (red 14.02. ALSTAHAUG KOMMUNE ADRESSELISTE: Statlige fagorganer, fylkeskommunen og andre uttaleinstanser som kan ha særlige interesser innenfor planområdet (red 14.02.14: Fylkesmannen i Nordland, (Samlet uttalelse

Detaljer