BILJARDTING. Toppidrettssenteret juni Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat"

Transkript

1 BILJARDTING Toppidrettssenteret juni 2004 Referat

2 Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni 2004 kl. 13:00 Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter Forbundsstyret Representant President 1 Reidar-Rune Larsen Visepresident - Styremedlem 3 Ingolf Höns Styremedlem 4 Ine Helvik Styremedlem 5 Hermund Årdalen Styremedlem 6 Åge Fredriksen Styremedlem - Klubber Representant Vara Fredrikstad 8 Kyrre Storheil Halden 9 Jan Erling Rekdahl Ibsen 10 Glenn Brynildsen Romerike 12 Vegar Kristiansen Stein Jakobsen Bærum Strømmen 14 Bernt Even Nilsen Roger Rasmussen 15 Odd Kjerran Aker 16 Raymond Hauge Bex 17 Robert Farinetti Christiania 18 Egil Arne Sørensen Groruddalen Oslobiljard1 20 Jan Erik Søraa Oslo 22 Jan Werner Bjørklund Oslo Sisu Torshov 24 Jan Mario Johansen (Lørdag) Jan Terje Øyen (Søndag) 25 Jørn Samuelsen Youngs Hamar Gjøvik/Raufoss 28 Håvard G. Lykke Leif Jørgen Larsen Lillehammer 29 Rune Bratbergsengen Marius Engelstad 30 Joakim Haugen Knut Johnsen Kongsberg Ringerike 32 Arve Larsen Flata Færder 34 Ronny Hansen Holmestrand Horten 2

3 Grenland 37 Svein Allum Arendal 38 Tore Løvseth BK99 Bryne Sandnes Stavanger 43 Knut Kvaal Pedersen Svithun 44 Helge Vatsvåg 45 Alexander Waldejer Tre Måker Bergen Os Øyro Fjordane 52 Katrine Grotle Hyllestad 53 Frode Herland Høyang Herøy 55 Dag Hugo Aspheim Asle Geir Skogen Kristiansund 56 Øyvind Risan Thor Risan Molde Dora 58 Pål Mortensen Trondheim 60 Roger Lysholm Steinkjer Arctic Fauske Andre Generalsekretær Valgkomiteen Administrasjonen Observatør (Bex) Observatør (Stavanger) Observatør (Oslo) (70) Tine H. Bjonge (71) Kjell Ove Kjølaas (Søndag) Henning Berntsen Kristian Haukland Jason Hansen Vivi Sæthren - Forsamlingen talte 30 stemmeberettigede representanter. Sak 2: De fremmøtte representanter og deres fullmaket er godkjent Godkjenne innkallingen - Det ble bemerket at forslagene var sendt ut for sent i forhold til loven. - Administrasjonen beklaget dette og informerte om årsaken til forsinkelsene. Innkallingen er godkjent 3

4 Sak 3: Godkjenne sakslisten Forslag: Åpning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Sak 10 Sak 11 Sak 12 Avslutning Godkjenne de fremmøtte representantene Godkjenne innkallingen Godkjenne sakslisten Godkjenne forretningsorden Velge dirigent, sekretær(er), tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Behandle biljardforbundets beretning Behandle forbundets regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag og saker Fastsette kontingenter og avgifter Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap Velge biljardstyre, kontrollkomité, domsutvalg, appellutvalg, valgkomité og representanter til ting og møter i de organisasjonsledd forbundet er tilsluttet. - Forslag fra Oslo Biljardklubb om å vente med behandling av regnskapet til neste dag, slik at representantene fikk anledning til sette seg inn i tallene. Sakslisten er godkjent. Sak 7 utsatt til dag 2. Sak 4: Godkjenne forretningsorden Forslag: 1. Tinget ledes av valgt dirigent 2. Protokollen føres av valgt sekretær 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min første gang og 3 min andre og tredje gang. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegning av talere. 4. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens/vedkommendes arbeidsområde: a. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller utvalgsmedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b. Kontrollkomiteens medlemmer. c. Valgkomiteens medlemmer d. Revisor. 4

5 e. Generalsekretæren 5. Behandling av forslag: a. Dirigenten leser forslaget og forslagstillerens navn. b. Forslagstilleren får anledning til å tale for sitt forslag. c. Forslaget tas opp til debatt. d. Forslaget tas opp til votering. e. Eventuelle forslag fremlegges skriftlig. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 6. Ved votering gjelder følgende bestemmelser: a. Lovendringer. Gyldig vedtak krever 2/3 av avgitte stemmer. b. Valg og vedtak. Gyldig vedtak med flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitte. 7. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 8. Innsamling og opptelling av stemmesedler utføres av valgte representanter. 9. Kontroll av tingreferatet foretas av de representanter som er valgt til å underskrive protokollen. Representantenes eventuelle kommentarer skal foreligge skriftlig. Forretningsorden er godkjent. Sak 5: Velge dirigent, sekretær, tellekorps og to representanter til å underskrive protokollen Forslag: Dirigent: Sekretær: Tellekorps: Tine Bjonge Ine Helvik/Ingolf Höns Egil Arne Sørensen og Jørn Samuelsen To representanter til å underskrive protokollen: Katrine Grotle og Knut Kvaal Pedersen De foreslåtte kandidater er valgt. Sak 6: Behandle forbundets beretning Viser til forbundets beretning, grønt hefte merket Beretning. Innledning s. 2 - Reidar-Rune Larsen innledet og svarte på spørsmål. Styre og administrasjon s Reidar-Rune Larsen innledet og svarte på spørsmål. Turneringer i Norge s. 5-9 Internasjonale mesterskap s

6 - Ingolf Höns innledet og svarte på spørsmål. - Det ble bemerket at Resultatene fra Nordisk Veteran 2004 var mangelfulle. Klubbutviklingsprosjektet s Tine Bjonge innledet. Ungdomsprosjektet s Ingolf Höns innledet og svarte på spørsmål. - Ringerike Biljardklubb bemerket at det var arrangert turneringer for ulisensierte spillere og at dette er i strid med regelverket vårt. Dette må det gjøres noe med før det arrangeres liknende turneringer igjen. Jenteprosjektet s Ine Helvik innledet. Utdanning s Tine Bjonge innledet. Anlegg s Reidar-Rune Larsen innledet og svarte på spørsmål. - Forbundets plan om riksanlegg på Bærum strandet pga manglende finansiering - Forbundet er gått til sak mot Berge Holding as, som var forhandlingspartner vedr. mulig overtakelse av lokalene på Bærum. Årsaken er en feilutbetaling fra forbundet til Berge Holding på kr, mot kr som avtalt (Leie for 1 mnd). Summen ble først holdt tilbake i sin helhet, hvorpå delvis tilbakebetalt. Restbeløpet er nå kr. Styret mener vi har en god sak og ser det som sannsynlig at vi vinner saken med saksomkostninger. Men styret er samtidig klar over at det alltid er en viss risiko forbundet med slike saker. Det er likevel ikke budsjettert med denne risikoen i Informasjon s Hermund Årdalen innledet og svarte på spørsmål. - Honnør til Hermund Årdalen for bra innsats. - Takk til bidragsytere. Raymond Hage ble spesielt nevnt for sine artikler fra det store utland. - Oppfordring til klubbene om å komme med bidrag, samt være mer aktive overfor media på lokalplanet. Markedstiltak s Ingolf Höns innledet og svarte på spørsmål. Forbundets beretning er godkjent med innkomne anmerkninger. Sak 7: stand Behandle forbundets regnskap i revidert Viser til økonomisk beretning, regnskap og revisjonsberetning for 2002 og 2003, blått hefte merket Regnskap og budsjett. - Reidar-Rune Larsen innledet. Reidar-Rune og Tine Bjonge svarte på spørsmål. 6

7 - Regnskapet for 2003 har vært særdeles vanskelig. Dette skyldes i første rekke skifte av regnskapskontor og skifte i administrasjonen. Dobbelføringer har vært et problem, men det er nå gjort et omfattende oppryddingsarbeid, slik at bunnlinjen skal stemme. Men det er dessverre fortsatt en del feilføringer mellom prosjektene. - Det ble bemerket at så lenge revisor hadde godkjent regnskapet, så burde tinget gjøre det samme. Men at det må sørges for full kontroll, også på prosjektnivå, fra og med Det ble forsikret at dette var i orden. Forbundets regnskap for 2002 og 2003 er godkjent Sak 8: Behandle innkomne forslag og saker - For detaljer og begrunnelser vises til de innkomne forslag, rødt hefte merket Forslag. - En del av forslagene er av typen påleggsforslag. Dvs at de må gjennomføres hvis de vedtas, mens det er opp til det nye styret å vurdere eventuell gjennomføring hvis det ikke vedtas. Dette gjelder i første rekke en del forslag vedr. turneringsavvikling. 1 Forbundsstyret: Ny Lov Forbundsstyret foreslår ny lov for Norges Biljardforbund som følger: NORGES BILJARDFORBUNDS LOV 1 Formål Norges Biljardforbunds formål er å fremme biljardidretten i Norge, og representere denne internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon Norges Biljardforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer biljardgrenene pool, snooker og/eller carambole og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Norges Biljardforbund er medlem av NIF og de europeiske og internasjonale forbundene for pool, snooker og carambole, samt paraplyorganisasjonen WCBS. Norges Biljardforbund er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse. Opptak av nye idrettsgrener i biljardforbundet må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye grenen faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan forbundet fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på det første ordinære Idrettsting. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder biljardforbundet uavhengig av hva som måtte stå i forbundets egen lov. 7

8 3 Oppgaver og kompetanse Norges Biljardforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer forbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. Norges Biljardforbund er den høyeste faglige myndighet for biljardidretten i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter biljardidretten med følgende unntak (Jfr. NIFs lov 6-2): a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at forbundet selv iverksetter kontrollrutiner. d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov 4-4 bokstav j. Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av Norges Biljardforbund. 4 Medlemskap Alle idrettslag som organiserer pool, snooker og/eller carambole og er medlem av NIF har rett til å bli medlemmer i forbundet. Søknad om medlemskap sendes Norges Biljardforbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. Alle idrettslag som er tilsluttet biljardforbundet plikter å overholde NIFs og forbundets lover, sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. 5 Kontingent/avgifter Biljardtinget fastsetter kontingent og avgifter for sine medlemsklubber. Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Skyldig kontingent kan også etter styrets bestemmelse, gi tap av andre rettigheter som deltagelse i turneringer. Styret kan frata klubber, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i biljardforbundet, og anbefale overfor NIF at klubben fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap. 7 Inhabilitet For inhabilitet gjelder NIFs lov Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 8

9 9 Biljardtinget Biljardforbundets øverste organ er biljardtinget som avholdes hvert 2. år innen utgangen av juni. Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett (Jfr. 10). Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 6 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget. Lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jfr. NIFs lov 2-5. På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 10 Representasjon på biljardtinget På biljardtinget møter med stemmerett: a) Styret b) Representanter fra klubbene etter tingets bestemmelse: registrerte* medlemmer: 1 representant registrerte* medlemmer: 2 representanter *Medlemstall per 31.12, Idrettsregistreringen Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Reiseutgiftsfordeling skal benyttes. Reiseutgiftsfordelingen baseres på billigste fornuftige reisemåte tur/retur og fungerer slik at reisen skal koste like mye per representant, uansett geografisk tilhørighet. Klubber som ikke stiller på tinget skal være med og dekke reiseutgifter som om de stilte med en representant. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagrett i saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens/vedkommendes arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller utvalgsmedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor e) Generalsekretæren 11 Ledelse av biljardtinget Tinget ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være valgt representant. 12 Biljardtingets oppgaver Tinget skal: 10. Godkjenne de fremmøtte representantene. 11. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 12. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 9

10 13. Behandle biljardforbundets beretning 14. Behandle forbundets regnskap i revidert stand. 15. Behandle innkomne forslag og saker. 16. Fastsette kontingenter og avgifter. 17. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 18. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap. 19. Foreta følgende valg: a) Styre med President, Visepresident Marked, Visepresident Sport, Styremedlem Turneringer, Styremedlem Klubbstøtte, Styremedlem Utdanning, Styremedlem Anlegg, Styremedlem Informasjon og to varamedlemmer. b) Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer c) Domsutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer d) Appellutvalg med leder, fire medlemmer og to varamedlemmer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd forbundet er tilsluttet f) Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem Styrets medlemmer og ledere i komiteer og utvalg velges enkeltvis. Medlemmer i komiteer og utvalg velges samlet. Varamedlemmer til styret, komiteer og utvalg velges samlet og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I råd og utvalg m.v. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsgren, med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. 13 Stemmegivning på biljardtinget Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 14 Ekstraordinært biljardting Ekstraordinært Biljardting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 10

11 a) Vedtak av Idrettsstyret. b) Vedtak av Biljardtinget. c) Vedtak av styret. d) Krav fra de klubber som på siste biljardting representerte minst ¼ av de stemmeberettigede representanter. Ekstraordinært Biljardting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. 15 Styret Biljardforbundet ledes og forpliktes av styret, som er forbundets høyeste myndighet mellom biljardtingene. Styret skal: 1. Iverksette biljardtingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå biljardforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dets faglige myndighet. 3. Arbeide med saker som er nevnt i Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra biljardtinget eller som styret finner nødvendig, samt utarbeide mandat/instruks for disse. Styret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Til styrets møter innkalles eventuelle norske medlemmer av internasjonale biljardforbunds styrer når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Disse møter med tale- og forslagrett, men ikke stemmerett. Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale biljardforbunds styrer og underliggende komiteer. I samråd med eventuelle norske medlemmer av internasjonale styrer diskutere biljardforbundets standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 16 Rettigheter til idrettsarrangement For bestemmelser om rettigheter til idrettsarrangement gjelder NIFs lov Særlige bestemmelser, se Norges Biljardforbunds Markedsbestemmelser. 17 Medierettigheter For bestemmelser om medierettigheter gjelder NIFs lov Særlige bestemmelser, se Norges Biljardforbunds Markedsbestemmelser. 18 Bestemmelser om konkurranseforbud Idrettsstyret og styret i Norges Biljardforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn. Jfr. NIFs lov Særlige bestemmelser, se Norges Biljardforbunds Markedsbestemmelser. 11

12 Biljardtinget fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse. Disse er samlet i Norges Biljardforbunds Turneringsreglement. 19 Komiteer og utvalg Biljardforbundet skal ha følgende faste komiteer: 1. Kontrollkomiteen plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 2. Valgkomiteen velges på tinget og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på påfølgende biljardting. Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til 15 pkt. 4. Til fagkomiteers møter innkalles eventuelle medlemmer av internasjonale biljardforbunds tilsvarende komiteer. Disse møter med forslag- og talerett, men ikke stemmerett. 20 Lovendring Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært biljardting, etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av Norges Biljardforbunds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. Lovendringer gjort på Idrettstinget, som har konsekvenser for biljardforbundet, trer i kraft umiddelbart. 21 Oppløsning Forslag om oppløsning av Norges Biljardforbund må først behandles på ordinært biljardting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært biljardting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Norges Biljardforbund, tilfaller eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Ny lov for Norges Biljardforbund er vedtatt 2 Forbundsstyret: Markedsbestemmelser Forbundsstyret foreslår å innføre markedsbestemmelser som følger: NORGES BILJARDFORBUNDS MARKEDSBESTEMMELSER Bestemmelser for avtaler mellom Norges Biljardforbund (NB) med tilhørende organisasjonsledd og næringslivet. Kap. 1 Generelle bestemmelser 12

13 1 Virkeområde, formål og omfang Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for NB, medlemsklubber og medlemsklubbenes enkeltmedlemmer. Bestemmelsenes formål er å regulere forholdet mellom NB med tilhørende medlemsklubbene og næringslivet, samt å regulere det interne forholdet mellom NB og NBs medlemsklubber. Bestemmelsene omfatter alle markedsavtaler som vedrører reklame og annen profilering, herunder blant annet: a) På drakter, paradedresser, oppvarmingsdresser, klubbutstyr, biler, tribuner, haller, klubbhus, sportsutstyr, internett osv. b) I haller (arenareklame), medlemsblad, program og annonser i dagspresse, ukepresse, radio og tv. c) Ved underholdning og lignende tiltak i forbindelse med arrangementer. HerværendeDisse bestemmelserr er blant annet utledet avi henhold til NIFs lov kapittel 13 (Avtaler mellom idretten og næringslivet) og 14 (Rettighetsbestemmelser m.v.) og er underlagt disse bestemmelsene. 2 Rett til å inngå avtaler Alle markedsavtaler med næringslivet skal inngås av NB eller medlemsklubbene. Utøvere tilknyttet NBs medlemsklubber kan ikke inngå avtaler med næringslivet knyttet til sin sportslige virksomhet. NB har i særlige tilfeller (f eks i kontrolløyemed) innsynsrett i markedsavtaler med næringslivet inngått av medlemsklubbene. 3 Utforming av reklame Det må vises varsomhet ved utforming av reklame tilknyttet idretten. Slik reklame må ikke virke forstyrrende eller skjemmende. Firma-/produktnavn må ikke brukes i navnet til offisielle norgesmesterskapskonkurranser. Reklamen skal være i overensstemmelse med idrettens etiske grunnverdier og må ikke virke forstyrrende eller skjemmende. 4 Utøvers forbeholdsrett Utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning vil stride mot utøvers etiske eller moralske overbevisning. Dersom det oppstår tvil om utøverens overbevisning oppfyller kravene i første punktum, avgjøres dette av Idrettsstyret.Utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning vil stride mot utøvers etiske eller moralske overbevisning. Dersom det oppstår tvil om utøvers overbevisning oppfyller kravene i første punktum, avgjøres dette av Idrettsstyret. Kap. 2 Eiendomsrett til arrangement og markedsrettigheter 5 Rettigheter til idrettsarrangement NB eller medlemsklubb som arrangerer et idrettsarrangement har eiendomsretten til arrangementet, i den utstrekning dette ikke strider mot overordnet ledds rettigheter. NB har eiendomsretten til de arrangementer NB selv arrangerer og til arrangementer som er en del av et konkurransesystem regulert av NBs regelverk. 13

14 Retten til arrangement innebærer blant annet rett til å stille betingelser for deltakelse, rett til å kreve vederlag fra publikum, samt rett til å utnytte de økonomiske muligheter som arrangementet gir grunnlag for, herunder rett til å stille vilkår for medias dekning av arrangementet. I de tilfeller der NB er arrangør og en klubb er teknisk arrangør, skal NBs standard stevneavviklingsmal benyttes. 14

15 6 Medierettigheter NB eier samtlige medierettigheter knyttet til konkurranser NB organiserer. Med medierettigheter forstås rett til å oppta, overføre eller videreformidle lyd, bilde, tekst eller lignende fra et idrettsarrangement via tv, radio, internett eller på annen måte. Retten til å inngå avtale om medierettigheter tilligger forbundsstyret. De organisasjonsledd som deltar i arrangementet, har krav på en rimelig godtgjørelse for deltagelse i konkurranse som gir medieinntekter. Ved denne vurdering skal det blant annet legges vekt på - medvirkningens omfang - NBs anvendelse av midlene Formatert: Punktmerking og nummerering 7 Øvrige markedsrettigheter NB eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av landslagsvirksomheten, herunder blant annet rettigheter knyttet til internasjonale mesterskap, cuper og landskamper der utøverne representerer NB. I slike mesterskap skal utøverne konkurrere i landslagsdrakter og følge NBs bekledningsinstruks. Klubbene eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av klubbvirksomheten, herunder blant annet rettigheter til nasjonale mesterskap der utøverne representerer klubbene. En klubb som har en landslagsutøver som medlem og ønsker å benytte denne i sin markedsføring i henhold til ovennevnte bestemmelse, skal på forhånd innhente NBs skriftlige forhåndsamtykke. NB kan nekte godkjennelse eller nedfelle vilkår for godkjennelse dersom det har saklig grunn til det. 8 Bestemmelser om konkurranseforhold NIF v/styret og forbundsstyret kan nekte medlemsklubber og enkeltmedlemmer av disse rett til å utøve eller medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn. - Tine Bjonge og Ingolf Höns innledet og svarte på spørsmål. - Hovedhensikten er å synliggjøre gjeldende overordnede bestemmelser. - Oslo Biljardklubb leverte inn forslag om å lage et fortolkningsvedlegg til bestemmelsen. Norges Biljardforbunds Markedsbestemmelser er vedtatt. Det skal lages fortolkingsvedlegg til Markedsbestemmelsene. 3 Forbundsstyret: Innføring av hederstegn Forbundsstyret foreslår å innføre følgende hederstegn: Norges Biljardforbunds Gullmerke og Norges Biljardforbunds Sølvmerke. Statutter som følger: Norges Biljardforbunds Gullmerke Merke i gull, formet som forbundets emblem. 1 Norges Biljardforbunds Gullmerke er norsk biljards høyeste utmerkelse. 15

16 2 Gullmerket kan tildeles: 1. Personer som i særlig grad har arbeidet for biljardidrettens utvikling og trivsel gjennom mange år. 2. Spillere med særlig fremragende prestasjoner (Eks. VM-gull), og som gjennom sin væremåte både fremstår som gode representanter for biljarden og gode forbilder for andre spillere. 3 Forbundsstyrets medlemmer og klubbene kan fremme forslag på kandidat til Norges Biljardforbunds Gullmerke. 4 Vedtak om å tildele Norges Biljardforbunds Gullmerke skal fattes i fulltallig og enstemmig forbundsstyre. 5 Forbundsstyret utdeler gullmerket i forbindelse med biljardtinget, norgesmesterskap eller ved en annen passende anledning Norges Biljardforbunds Sølvmerke Merke i sølv, formet som forbundets emblem. 1 Norges Biljardforbunds Sølvmerke kan tildeles personer som har arbeidet for biljardidrettens fremgang og utvikling på forbunds-, region- og/eller utvalgsplan. 2 Norges Biljardforbunds Sølvmerke kan utdeles etter søknad fra klubb. Klubbstyrets beslutning herom skal være fulltallig og enstemmig. Søknaden sendes Norges Biljardforbund, som vedtar en eventuell tildeling i enstemmig fulltallig forbundsstyre. 3 Forbundsstyret kan også selv fremme kandidater til Norges Biljardforbunds Sølvmerke. Vedtak om tildeling skal skje i fulltallig og enstemmig forbundsstyre. 4 Forbundsstyret utdeler Sølvmerket i forbindelse med biljardtinget, norgesmesterskap eller ved en annen passende anledning. 5 Norges Biljardforbunds styre kan etter enstemmig og fulltallig styrebeslutning tildele Sølvmerket til utlendinger som forbundet ønsker å hedre, uten dekning i 1. - Strømmen Biljardklubb påpekte at formuleringen utlendinger i 5 sølvmerket var uheldig. Enighet om at det skulle søkes å finne en bedre formulering. - Endringsforslag fra Strømmen Biljardklubb om å legge til klubbplan i 1 Sølvmerket. - Endringsforslag fra Strømmen Biljardklubb om å presisere 2 (Gullmerket) ved å legge til i Norge i pkt 1 og for Norge i pkt 2. Innføring av hederstegnene Gullmerke og Sølvmerke er vedtatt (29-0) med endringsforslagene fra Strømmen biljardklubb (29-0) og (28-1) 4 Forbundsstyret: Turneringsreglement Forbundsstyret foreslår å opprette en gruppe som har som oppgave å samle og sette i system alle eksisterende regler og bestemmelser vedr. turneringer i et eget utvidet 16

17 turneringsreglement. Herunder å justere og føye til der det viser seg nødvendig. Eventuelle vedtak vedr. turneringer, gjort på dette biljardting, skal innarbeides. Reglementet tas i bruk så snart som praktisk mulig og har prøveperiode frem til neste biljardting, hvor det vil bli behandlet som egen sak. - Tine Bjonge innledet og svarte på spørsmål. Forslaget om å lage et nytt og utvidet turneringsreglement er vedtatt (28-1) 5 Forbundsstyret: Enkelcup og to turneringer for NC Elite Del 1 Forbundsstyret foreslår at norgescupen for eliten spilles som enkeltcup med to turneringer per helg. En avsluttende turnering på lørdag, og en ny avsluttende turnering på søndag. Det gis norgescuppoeng for begge turneringer. Vedtak : Forslagets del 1 er vedtatt (24-4) Del 2 Forbundsstyret foreslår at det åpnes for inntil 40 spillere per turnering, dvs 8 flere B- eller C-spillere enn det er åpent for i dag. Forslagets del 2 er vedtatt (22-6) Del 3 Forbundsstyret foreslår at startkontingenten for B- og C-spillere som stiller i elite reduseres til 100 kr/turnering. (Gjelder senior.) Forslagets del 3 er vedtatt (28-0) 6 Oslo Biljardklubb: NC Elite, pengepremier Oslo Biljardklubb foreslår at det gjeninnføres pengepremier i Eliteturneringene. Forslaget om å gjeninnføre pengepremier er falt(9-19) 7 Oslo Biljardklubb: NC Elite, prispenger Oslo Biljardklubb foreslår at forbundet vurderer om prispenger skal innføres i Eliten igjen. Forslaget om å pålegge NB å vurdere å innføre pengepremier er falt (13-14) 17

18 8 Oslo Biljardklubb: Arbeidsgruppe for nytt spillesystem i NC Oslo Biljardklubb foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til nytt spillesystem for NC turneringer. Det tas sikte på at et nytt system kan innføres fra sesongen 2005/ Tine Bjonge oppfordret Oslo Biljardklubb til å trekke forslaget, da det er ivaretatt av tidligere vedtak. (Forslag 1, ny lov) - Forslaget ble trukket. 10 Forbundsstyret: Annet hvert brekk permanent Forbundsstyret foreslår å gjennomføre annethvert brekk permanent, både i C, B og Elite Forslaget om å innføre annethvert brekk permanent er falt. (8-19) 11 Oslo Biljardklubb: Hvem som skal sprenge I dag spiller vi med annet hver brekk i 8 ball og 9 ball. Oslo Biljardklubb foreslår at vinneren brekker. Forslaget om å innføre vinneren brekker permanent er falt. (13-14) 9 Svithun Biljardklubb: Annet hvert brekk i B og C Svithun Biljardklubb foreslår å innføre annethvert brekk i B der det ikke er C og i C permanent. Forslaget om å innføre annethvert brekk permanent i laveste divisjon er falt. (13-14) 12 Oslo Biljardklubb: NC Elite, Bronsefinalen I dag spiller vi bronsefinale om 3. og 4. plassen. Oslo Biljardklubb foreslår at det ikke spilles bronsefinale i NC, men at begge får 3. plass. - Motforslag fra forbundsstyret om at 3. og 4. plass regnes ut på score hvis det ikke spilles bronsefinale. Det spilles ikke bronsefinale i NC. (17-10) 3. og 4. plass avgjøres på score i NC. (21-6) 18

19 13 Svithun Biljardklubb: Elitekvalik, fordeling av plasser Svithun Biljardklubb ønsker klarere regler for hvor mange fra hver region som får spille elitekvalik og foreslår følgende: Det foretas en evaluering av antall deltagere i hver region for så å fastsette antall plasser ut fra det. - Svithun Biljardklubb trakk forslaget på oppfordring fra forbundsstyret, da intensjonene er ivaretatt i forbundets eget forslag nr Svithun Biljardklubb: Elitekvalik, ledige plasser Svithun Biljardklubb foreslår at de som ligger under streken kan overta plassen i elitekvaliken hvis noen velger ikke å reise. Forslaget falt, kvalikstreken er absolutt. 15 Forbundsstyret: Elitekvalik, fordeling av plasser Forbundsstyret foreslår følgende nye modell for fordeling av kvalikplasser: - Totalt 35 kvalikplasser - C-divisjonene får en plass hver - B-divisjonene får en plass hver - Resterende plasser fordeles på B-divisjonene etter følgende modell: Antall ekstra plasser i hver divisjon beregnes ut fra antall starter de to foregående sesonger. I tvilstilfeller er det siste sesong som veier tyngst. Ny modell for fordeling av elitekvalikplasser er vedtatt. 16 Svithun Biljardklubb: Toppidrettssatsning Svithun Biljardklubb foreslår at det legges nye retningslinjer for toppidrettssatsningen, senior og junior. Retningslinjer som ivaretar flere personer. - Svithun Biljardklubb trakk forslaget på grunnlag av forsikringer fra forbundsstyret om at forslaget er ivaretatt i gjennom tidligere vedtak. 17 Oslo Biljardklubb: NC Elite, poengfordeling Oslo Biljardklubb foreslår at det ikke regnes ut hvilken plassering man får, men at alle som ryker ut i samme runde får lik plassering. Forslaget falt, det skal fortsatt regnes ut plassering. (7-21) 19

20 18 Oslo Biljardklubb: NC Elite, påmeldingsfrist og trekning Oslo Biljardklubb foreslår at påmeldingsfristen for alle andre gjøres om til tirsdagen før turnering, slik at en trekning kan gjøres på onsdagen før turneringen. Forslaget falt. 19 Oslo Biljardklubb: NC Elite, premieutdeling Oslo Biljardklubb foreslår at premieutdelingen skal gjøres rett etter turneringen i NC Elite. - Grenland Biljardklubb foreslår at det skal gjelde alle NC-turneringer. Begge forslagene falt. 20 Oslo Biljardklubb: NC Elite, tilskuere på finalen Oslo Biljardklubb foreslår at det skal innføres 8 ball cup med 500 kr til vinneren rett etter finalen i NC Elite Forslaget falt (12-16) 21 Oslo Biljardklubb: Eurotour Oslo Biljardklubb foreslår at forbundet sender 3-4 spillere til Eurotur. - Forbundsstyret ga uttrykk for et ønske om å sende flest mulig, men advarte mot å binde opp styret til å sende et bestemt antall. - Ingolf Höns gjorde oppmerksom på at forslaget ville kunne få alvorlige økonomiske konsekvenser og at han ikke ville stille til gjenvalg hvis forslaget gikk i gjennom. Forslaget om å fast sende 3-4 spillere til hver Eurotur er falt. 22 Forbundsstyret: Klubbantrekk Forbundsstyret foreslår at det innføres klubbantrekk som skal benyttes i NC og NM. Klubbene velger selv hva som skal være deres offisielle klubbantrekk, men antrekket må godkjennes av forbundet. To klubber kan i utgangspunktet ikke ha likt antrekk. Vedtatt, det innføres klubbantrekk som skal benyttes i NC og NM. 20

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967.

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Vedtatt av forbundstinget den 29. april 2005. Godkjent av Idrettsstyret den 27. april 2006. 1 Formål Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets 1 Lov basert på Norges Orienteringsforbunds lovnorm for orienteringskretser av 16. november 2004 Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets, stiftet 15.12.1963. Sør-Trøndelag

Detaljer

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 2 Organisasjon 3 Oppgaver og kompetanse 4 Medlemskap 5 Kontingent/avgifter

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets

Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK), stiftet 26.september 1940. Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) den 25.mai 2011 1 Formål HOKs formål er å arbeide

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Vestfold orienteringskrets

Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets, stiftet 26. mai 1946. Vedtatt den 26. mai 1946 med senere endringer senest av 08.06.2010. Godkjent av Norges Orienteringsforbund den

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Norges Minigolf Forbund

Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund, stiftet 14.08.1985, med senere endringer på ekstraordinært forbundsting 21.11.1998 og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002,

Detaljer

1 (Navn) Forbundets registrerte navn er:

1 (Navn) Forbundets registrerte navn er: Lov for Norges Motorsportforbund (NMF) Vedtatt på forbudstinget 13. oktober 2001 Endringer vedtatt på forbundsting 6. april 2003, 10. april 2005, 29. april 2007, 16. november 2007 (ekstraordinært forbundsting)

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008

LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008 LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008 Page 1 of 9 1 Innholdsfortegnelse LOV FOR NORGES DYKKEFORBUND Stiftet i Oslo 24. april 1957 under navnet Norges Amatørdykkerforbund Ajourført etter vedtak

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 Lov for NMK....idrettslag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for Norges Fleridrettsforbund

Lov for Norges Fleridrettsforbund Lov for Norges Fleridrettsforbund Vedtatt 01.09.2007, med senere endringer av 28.03.2009. 1 Formål N orges Fleridrettsforbunds formål er å fremme interessene ti l de idretter som er tilsluttet Norges Fleridrettsforbund

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Bærum Seilforening

Lov for Bærum Seilforening Lov for Bærum Seilforening, stiftet 18. september 1921. Vedtatt den 18. september 1921 med senere endringer vedtatt 13. februar 2012 1 Formål Foreningens formål er å drive seilsport organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Vedtekter NCF, revidert NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert og godkjent av idrettsstyret 23.03.2014 1. Formål

Detaljer