BILJARDTING. Toppidrettssenteret juni Referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat"

Transkript

1 BILJARDTING Toppidrettssenteret juni 2004 Referat

2 Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni 2004 kl. 13:00 Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter Forbundsstyret Representant President 1 Reidar-Rune Larsen Visepresident - Styremedlem 3 Ingolf Höns Styremedlem 4 Ine Helvik Styremedlem 5 Hermund Årdalen Styremedlem 6 Åge Fredriksen Styremedlem - Klubber Representant Vara Fredrikstad 8 Kyrre Storheil Halden 9 Jan Erling Rekdahl Ibsen 10 Glenn Brynildsen Romerike 12 Vegar Kristiansen Stein Jakobsen Bærum Strømmen 14 Bernt Even Nilsen Roger Rasmussen 15 Odd Kjerran Aker 16 Raymond Hauge Bex 17 Robert Farinetti Christiania 18 Egil Arne Sørensen Groruddalen Oslobiljard1 20 Jan Erik Søraa Oslo 22 Jan Werner Bjørklund Oslo Sisu Torshov 24 Jan Mario Johansen (Lørdag) Jan Terje Øyen (Søndag) 25 Jørn Samuelsen Youngs Hamar Gjøvik/Raufoss 28 Håvard G. Lykke Leif Jørgen Larsen Lillehammer 29 Rune Bratbergsengen Marius Engelstad 30 Joakim Haugen Knut Johnsen Kongsberg Ringerike 32 Arve Larsen Flata Færder 34 Ronny Hansen Holmestrand Horten 2

3 Grenland 37 Svein Allum Arendal 38 Tore Løvseth BK99 Bryne Sandnes Stavanger 43 Knut Kvaal Pedersen Svithun 44 Helge Vatsvåg 45 Alexander Waldejer Tre Måker Bergen Os Øyro Fjordane 52 Katrine Grotle Hyllestad 53 Frode Herland Høyang Herøy 55 Dag Hugo Aspheim Asle Geir Skogen Kristiansund 56 Øyvind Risan Thor Risan Molde Dora 58 Pål Mortensen Trondheim 60 Roger Lysholm Steinkjer Arctic Fauske Andre Generalsekretær Valgkomiteen Administrasjonen Observatør (Bex) Observatør (Stavanger) Observatør (Oslo) (70) Tine H. Bjonge (71) Kjell Ove Kjølaas (Søndag) Henning Berntsen Kristian Haukland Jason Hansen Vivi Sæthren - Forsamlingen talte 30 stemmeberettigede representanter. Sak 2: De fremmøtte representanter og deres fullmaket er godkjent Godkjenne innkallingen - Det ble bemerket at forslagene var sendt ut for sent i forhold til loven. - Administrasjonen beklaget dette og informerte om årsaken til forsinkelsene. Innkallingen er godkjent 3

4 Sak 3: Godkjenne sakslisten Forslag: Åpning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Sak 10 Sak 11 Sak 12 Avslutning Godkjenne de fremmøtte representantene Godkjenne innkallingen Godkjenne sakslisten Godkjenne forretningsorden Velge dirigent, sekretær(er), tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Behandle biljardforbundets beretning Behandle forbundets regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag og saker Fastsette kontingenter og avgifter Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap Velge biljardstyre, kontrollkomité, domsutvalg, appellutvalg, valgkomité og representanter til ting og møter i de organisasjonsledd forbundet er tilsluttet. - Forslag fra Oslo Biljardklubb om å vente med behandling av regnskapet til neste dag, slik at representantene fikk anledning til sette seg inn i tallene. Sakslisten er godkjent. Sak 7 utsatt til dag 2. Sak 4: Godkjenne forretningsorden Forslag: 1. Tinget ledes av valgt dirigent 2. Protokollen føres av valgt sekretær 3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min første gang og 3 min andre og tredje gang. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek for inntegning av talere. 4. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens/vedkommendes arbeidsområde: a. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller utvalgsmedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b. Kontrollkomiteens medlemmer. c. Valgkomiteens medlemmer d. Revisor. 4

5 e. Generalsekretæren 5. Behandling av forslag: a. Dirigenten leser forslaget og forslagstillerens navn. b. Forslagstilleren får anledning til å tale for sitt forslag. c. Forslaget tas opp til debatt. d. Forslaget tas opp til votering. e. Eventuelle forslag fremlegges skriftlig. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 6. Ved votering gjelder følgende bestemmelser: a. Lovendringer. Gyldig vedtak krever 2/3 av avgitte stemmer. b. Valg og vedtak. Gyldig vedtak med flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitte. 7. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 8. Innsamling og opptelling av stemmesedler utføres av valgte representanter. 9. Kontroll av tingreferatet foretas av de representanter som er valgt til å underskrive protokollen. Representantenes eventuelle kommentarer skal foreligge skriftlig. Forretningsorden er godkjent. Sak 5: Velge dirigent, sekretær, tellekorps og to representanter til å underskrive protokollen Forslag: Dirigent: Sekretær: Tellekorps: Tine Bjonge Ine Helvik/Ingolf Höns Egil Arne Sørensen og Jørn Samuelsen To representanter til å underskrive protokollen: Katrine Grotle og Knut Kvaal Pedersen De foreslåtte kandidater er valgt. Sak 6: Behandle forbundets beretning Viser til forbundets beretning, grønt hefte merket Beretning. Innledning s. 2 - Reidar-Rune Larsen innledet og svarte på spørsmål. Styre og administrasjon s Reidar-Rune Larsen innledet og svarte på spørsmål. Turneringer i Norge s. 5-9 Internasjonale mesterskap s

6 - Ingolf Höns innledet og svarte på spørsmål. - Det ble bemerket at Resultatene fra Nordisk Veteran 2004 var mangelfulle. Klubbutviklingsprosjektet s Tine Bjonge innledet. Ungdomsprosjektet s Ingolf Höns innledet og svarte på spørsmål. - Ringerike Biljardklubb bemerket at det var arrangert turneringer for ulisensierte spillere og at dette er i strid med regelverket vårt. Dette må det gjøres noe med før det arrangeres liknende turneringer igjen. Jenteprosjektet s Ine Helvik innledet. Utdanning s Tine Bjonge innledet. Anlegg s Reidar-Rune Larsen innledet og svarte på spørsmål. - Forbundets plan om riksanlegg på Bærum strandet pga manglende finansiering - Forbundet er gått til sak mot Berge Holding as, som var forhandlingspartner vedr. mulig overtakelse av lokalene på Bærum. Årsaken er en feilutbetaling fra forbundet til Berge Holding på kr, mot kr som avtalt (Leie for 1 mnd). Summen ble først holdt tilbake i sin helhet, hvorpå delvis tilbakebetalt. Restbeløpet er nå kr. Styret mener vi har en god sak og ser det som sannsynlig at vi vinner saken med saksomkostninger. Men styret er samtidig klar over at det alltid er en viss risiko forbundet med slike saker. Det er likevel ikke budsjettert med denne risikoen i Informasjon s Hermund Årdalen innledet og svarte på spørsmål. - Honnør til Hermund Årdalen for bra innsats. - Takk til bidragsytere. Raymond Hage ble spesielt nevnt for sine artikler fra det store utland. - Oppfordring til klubbene om å komme med bidrag, samt være mer aktive overfor media på lokalplanet. Markedstiltak s Ingolf Höns innledet og svarte på spørsmål. Forbundets beretning er godkjent med innkomne anmerkninger. Sak 7: stand Behandle forbundets regnskap i revidert Viser til økonomisk beretning, regnskap og revisjonsberetning for 2002 og 2003, blått hefte merket Regnskap og budsjett. - Reidar-Rune Larsen innledet. Reidar-Rune og Tine Bjonge svarte på spørsmål. 6

7 - Regnskapet for 2003 har vært særdeles vanskelig. Dette skyldes i første rekke skifte av regnskapskontor og skifte i administrasjonen. Dobbelføringer har vært et problem, men det er nå gjort et omfattende oppryddingsarbeid, slik at bunnlinjen skal stemme. Men det er dessverre fortsatt en del feilføringer mellom prosjektene. - Det ble bemerket at så lenge revisor hadde godkjent regnskapet, så burde tinget gjøre det samme. Men at det må sørges for full kontroll, også på prosjektnivå, fra og med Det ble forsikret at dette var i orden. Forbundets regnskap for 2002 og 2003 er godkjent Sak 8: Behandle innkomne forslag og saker - For detaljer og begrunnelser vises til de innkomne forslag, rødt hefte merket Forslag. - En del av forslagene er av typen påleggsforslag. Dvs at de må gjennomføres hvis de vedtas, mens det er opp til det nye styret å vurdere eventuell gjennomføring hvis det ikke vedtas. Dette gjelder i første rekke en del forslag vedr. turneringsavvikling. 1 Forbundsstyret: Ny Lov Forbundsstyret foreslår ny lov for Norges Biljardforbund som følger: NORGES BILJARDFORBUNDS LOV 1 Formål Norges Biljardforbunds formål er å fremme biljardidretten i Norge, og representere denne internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 Organisasjon Norges Biljardforbund er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer biljardgrenene pool, snooker og/eller carambole og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Norges Biljardforbund er medlem av NIF og de europeiske og internasjonale forbundene for pool, snooker og carambole, samt paraplyorganisasjonen WCBS. Norges Biljardforbund er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse. Opptak av nye idrettsgrener i biljardforbundet må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye grenen faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan forbundet fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på det første ordinære Idrettsting. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 6, 11, 12, 13 og 14 gjelder biljardforbundet uavhengig av hva som måtte stå i forbundets egen lov. 7

8 3 Oppgaver og kompetanse Norges Biljardforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer forbundets medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller. Norges Biljardforbund er den høyeste faglige myndighet for biljardidretten i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter biljardidretten med følgende unntak (Jfr. NIFs lov 6-2): a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener. b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener. c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at forbundet selv iverksetter kontrollrutiner. d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov 4-4 bokstav j. Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av Norges Biljardforbund. 4 Medlemskap Alle idrettslag som organiserer pool, snooker og/eller carambole og er medlem av NIF har rett til å bli medlemmer i forbundet. Søknad om medlemskap sendes Norges Biljardforbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. Alle idrettslag som er tilsluttet biljardforbundet plikter å overholde NIFs og forbundets lover, sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. 5 Kontingent/avgifter Biljardtinget fastsetter kontingent og avgifter for sine medlemsklubber. Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Skyldig kontingent kan også etter styrets bestemmelse, gi tap av andre rettigheter som deltagelse i turneringer. Styret kan frata klubber, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i biljardforbundet, og anbefale overfor NIF at klubben fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap. 7 Inhabilitet For inhabilitet gjelder NIFs lov Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 8

9 9 Biljardtinget Biljardforbundets øverste organ er biljardtinget som avholdes hvert 2. år innen utgangen av juni. Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett (Jfr. 10). Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 6 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget. Lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jfr. NIFs lov 2-5. På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 10 Representasjon på biljardtinget På biljardtinget møter med stemmerett: a) Styret b) Representanter fra klubbene etter tingets bestemmelse: registrerte* medlemmer: 1 representant registrerte* medlemmer: 2 representanter *Medlemstall per 31.12, Idrettsregistreringen Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Reiseutgiftsfordeling skal benyttes. Reiseutgiftsfordelingen baseres på billigste fornuftige reisemåte tur/retur og fungerer slik at reisen skal koste like mye per representant, uansett geografisk tilhørighet. Klubber som ikke stiller på tinget skal være med og dekke reiseutgifter som om de stilte med en representant. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagrett i saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens/vedkommendes arbeidsområde: a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller utvalgsmedlem dersom leder er forhindret fra å møte. b) Kontrollkomiteens medlemmer. c) Valgkomiteens medlemmer d) Revisor e) Generalsekretæren 11 Ledelse av biljardtinget Tinget ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være valgt representant. 12 Biljardtingets oppgaver Tinget skal: 10. Godkjenne de fremmøtte representantene. 11. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 12. Velge dirigent(er), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 9

10 13. Behandle biljardforbundets beretning 14. Behandle forbundets regnskap i revidert stand. 15. Behandle innkomne forslag og saker. 16. Fastsette kontingenter og avgifter. 17. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 18. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap. 19. Foreta følgende valg: a) Styre med President, Visepresident Marked, Visepresident Sport, Styremedlem Turneringer, Styremedlem Klubbstøtte, Styremedlem Utdanning, Styremedlem Anlegg, Styremedlem Informasjon og to varamedlemmer. b) Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer c) Domsutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer d) Appellutvalg med leder, fire medlemmer og to varamedlemmer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd forbundet er tilsluttet f) Valgkomité med leder, to medlemmer og et varamedlem Styrets medlemmer og ledere i komiteer og utvalg velges enkeltvis. Medlemmer i komiteer og utvalg velges samlet. Varamedlemmer til styret, komiteer og utvalg velges samlet og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I råd og utvalg m.v. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsgren, med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. 13 Stemmegivning på biljardtinget Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 14 Ekstraordinært biljardting Ekstraordinært Biljardting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 10

11 a) Vedtak av Idrettsstyret. b) Vedtak av Biljardtinget. c) Vedtak av styret. d) Krav fra de klubber som på siste biljardting representerte minst ¼ av de stemmeberettigede representanter. Ekstraordinært Biljardting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. 15 Styret Biljardforbundet ledes og forpliktes av styret, som er forbundets høyeste myndighet mellom biljardtingene. Styret skal: 1. Iverksette biljardtingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå biljardforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dets faglige myndighet. 3. Arbeide med saker som er nevnt i Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra biljardtinget eller som styret finner nødvendig, samt utarbeide mandat/instruks for disse. Styret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Til styrets møter innkalles eventuelle norske medlemmer av internasjonale biljardforbunds styrer når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Disse møter med tale- og forslagrett, men ikke stemmerett. Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale biljardforbunds styrer og underliggende komiteer. I samråd med eventuelle norske medlemmer av internasjonale styrer diskutere biljardforbundets standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 16 Rettigheter til idrettsarrangement For bestemmelser om rettigheter til idrettsarrangement gjelder NIFs lov Særlige bestemmelser, se Norges Biljardforbunds Markedsbestemmelser. 17 Medierettigheter For bestemmelser om medierettigheter gjelder NIFs lov Særlige bestemmelser, se Norges Biljardforbunds Markedsbestemmelser. 18 Bestemmelser om konkurranseforbud Idrettsstyret og styret i Norges Biljardforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn. Jfr. NIFs lov Særlige bestemmelser, se Norges Biljardforbunds Markedsbestemmelser. 11

12 Biljardtinget fastsetter konkurranseregler og regler om startberettigelse. Disse er samlet i Norges Biljardforbunds Turneringsreglement. 19 Komiteer og utvalg Biljardforbundet skal ha følgende faste komiteer: 1. Kontrollkomiteen plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 2. Valgkomiteen velges på tinget og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på påfølgende biljardting. Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til 15 pkt. 4. Til fagkomiteers møter innkalles eventuelle medlemmer av internasjonale biljardforbunds tilsvarende komiteer. Disse møter med forslag- og talerett, men ikke stemmerett. 20 Lovendring Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært biljardting, etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av Norges Biljardforbunds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov. Lovendringer gjort på Idrettstinget, som har konsekvenser for biljardforbundet, trer i kraft umiddelbart. 21 Oppløsning Forslag om oppløsning av Norges Biljardforbund må først behandles på ordinært biljardting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært biljardting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Norges Biljardforbund, tilfaller eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Ny lov for Norges Biljardforbund er vedtatt 2 Forbundsstyret: Markedsbestemmelser Forbundsstyret foreslår å innføre markedsbestemmelser som følger: NORGES BILJARDFORBUNDS MARKEDSBESTEMMELSER Bestemmelser for avtaler mellom Norges Biljardforbund (NB) med tilhørende organisasjonsledd og næringslivet. Kap. 1 Generelle bestemmelser 12

13 1 Virkeområde, formål og omfang Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for NB, medlemsklubber og medlemsklubbenes enkeltmedlemmer. Bestemmelsenes formål er å regulere forholdet mellom NB med tilhørende medlemsklubbene og næringslivet, samt å regulere det interne forholdet mellom NB og NBs medlemsklubber. Bestemmelsene omfatter alle markedsavtaler som vedrører reklame og annen profilering, herunder blant annet: a) På drakter, paradedresser, oppvarmingsdresser, klubbutstyr, biler, tribuner, haller, klubbhus, sportsutstyr, internett osv. b) I haller (arenareklame), medlemsblad, program og annonser i dagspresse, ukepresse, radio og tv. c) Ved underholdning og lignende tiltak i forbindelse med arrangementer. HerværendeDisse bestemmelserr er blant annet utledet avi henhold til NIFs lov kapittel 13 (Avtaler mellom idretten og næringslivet) og 14 (Rettighetsbestemmelser m.v.) og er underlagt disse bestemmelsene. 2 Rett til å inngå avtaler Alle markedsavtaler med næringslivet skal inngås av NB eller medlemsklubbene. Utøvere tilknyttet NBs medlemsklubber kan ikke inngå avtaler med næringslivet knyttet til sin sportslige virksomhet. NB har i særlige tilfeller (f eks i kontrolløyemed) innsynsrett i markedsavtaler med næringslivet inngått av medlemsklubbene. 3 Utforming av reklame Det må vises varsomhet ved utforming av reklame tilknyttet idretten. Slik reklame må ikke virke forstyrrende eller skjemmende. Firma-/produktnavn må ikke brukes i navnet til offisielle norgesmesterskapskonkurranser. Reklamen skal være i overensstemmelse med idrettens etiske grunnverdier og må ikke virke forstyrrende eller skjemmende. 4 Utøvers forbeholdsrett Utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning vil stride mot utøvers etiske eller moralske overbevisning. Dersom det oppstår tvil om utøverens overbevisning oppfyller kravene i første punktum, avgjøres dette av Idrettsstyret.Utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning vil stride mot utøvers etiske eller moralske overbevisning. Dersom det oppstår tvil om utøvers overbevisning oppfyller kravene i første punktum, avgjøres dette av Idrettsstyret. Kap. 2 Eiendomsrett til arrangement og markedsrettigheter 5 Rettigheter til idrettsarrangement NB eller medlemsklubb som arrangerer et idrettsarrangement har eiendomsretten til arrangementet, i den utstrekning dette ikke strider mot overordnet ledds rettigheter. NB har eiendomsretten til de arrangementer NB selv arrangerer og til arrangementer som er en del av et konkurransesystem regulert av NBs regelverk. 13

14 Retten til arrangement innebærer blant annet rett til å stille betingelser for deltakelse, rett til å kreve vederlag fra publikum, samt rett til å utnytte de økonomiske muligheter som arrangementet gir grunnlag for, herunder rett til å stille vilkår for medias dekning av arrangementet. I de tilfeller der NB er arrangør og en klubb er teknisk arrangør, skal NBs standard stevneavviklingsmal benyttes. 14

15 6 Medierettigheter NB eier samtlige medierettigheter knyttet til konkurranser NB organiserer. Med medierettigheter forstås rett til å oppta, overføre eller videreformidle lyd, bilde, tekst eller lignende fra et idrettsarrangement via tv, radio, internett eller på annen måte. Retten til å inngå avtale om medierettigheter tilligger forbundsstyret. De organisasjonsledd som deltar i arrangementet, har krav på en rimelig godtgjørelse for deltagelse i konkurranse som gir medieinntekter. Ved denne vurdering skal det blant annet legges vekt på - medvirkningens omfang - NBs anvendelse av midlene Formatert: Punktmerking og nummerering 7 Øvrige markedsrettigheter NB eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av landslagsvirksomheten, herunder blant annet rettigheter knyttet til internasjonale mesterskap, cuper og landskamper der utøverne representerer NB. I slike mesterskap skal utøverne konkurrere i landslagsdrakter og følge NBs bekledningsinstruks. Klubbene eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av klubbvirksomheten, herunder blant annet rettigheter til nasjonale mesterskap der utøverne representerer klubbene. En klubb som har en landslagsutøver som medlem og ønsker å benytte denne i sin markedsføring i henhold til ovennevnte bestemmelse, skal på forhånd innhente NBs skriftlige forhåndsamtykke. NB kan nekte godkjennelse eller nedfelle vilkår for godkjennelse dersom det har saklig grunn til det. 8 Bestemmelser om konkurranseforhold NIF v/styret og forbundsstyret kan nekte medlemsklubber og enkeltmedlemmer av disse rett til å utøve eller medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre organisasjoner. Nektelse krever saklig grunn. - Tine Bjonge og Ingolf Höns innledet og svarte på spørsmål. - Hovedhensikten er å synliggjøre gjeldende overordnede bestemmelser. - Oslo Biljardklubb leverte inn forslag om å lage et fortolkningsvedlegg til bestemmelsen. Norges Biljardforbunds Markedsbestemmelser er vedtatt. Det skal lages fortolkingsvedlegg til Markedsbestemmelsene. 3 Forbundsstyret: Innføring av hederstegn Forbundsstyret foreslår å innføre følgende hederstegn: Norges Biljardforbunds Gullmerke og Norges Biljardforbunds Sølvmerke. Statutter som følger: Norges Biljardforbunds Gullmerke Merke i gull, formet som forbundets emblem. 1 Norges Biljardforbunds Gullmerke er norsk biljards høyeste utmerkelse. 15

16 2 Gullmerket kan tildeles: 1. Personer som i særlig grad har arbeidet for biljardidrettens utvikling og trivsel gjennom mange år. 2. Spillere med særlig fremragende prestasjoner (Eks. VM-gull), og som gjennom sin væremåte både fremstår som gode representanter for biljarden og gode forbilder for andre spillere. 3 Forbundsstyrets medlemmer og klubbene kan fremme forslag på kandidat til Norges Biljardforbunds Gullmerke. 4 Vedtak om å tildele Norges Biljardforbunds Gullmerke skal fattes i fulltallig og enstemmig forbundsstyre. 5 Forbundsstyret utdeler gullmerket i forbindelse med biljardtinget, norgesmesterskap eller ved en annen passende anledning Norges Biljardforbunds Sølvmerke Merke i sølv, formet som forbundets emblem. 1 Norges Biljardforbunds Sølvmerke kan tildeles personer som har arbeidet for biljardidrettens fremgang og utvikling på forbunds-, region- og/eller utvalgsplan. 2 Norges Biljardforbunds Sølvmerke kan utdeles etter søknad fra klubb. Klubbstyrets beslutning herom skal være fulltallig og enstemmig. Søknaden sendes Norges Biljardforbund, som vedtar en eventuell tildeling i enstemmig fulltallig forbundsstyre. 3 Forbundsstyret kan også selv fremme kandidater til Norges Biljardforbunds Sølvmerke. Vedtak om tildeling skal skje i fulltallig og enstemmig forbundsstyre. 4 Forbundsstyret utdeler Sølvmerket i forbindelse med biljardtinget, norgesmesterskap eller ved en annen passende anledning. 5 Norges Biljardforbunds styre kan etter enstemmig og fulltallig styrebeslutning tildele Sølvmerket til utlendinger som forbundet ønsker å hedre, uten dekning i 1. - Strømmen Biljardklubb påpekte at formuleringen utlendinger i 5 sølvmerket var uheldig. Enighet om at det skulle søkes å finne en bedre formulering. - Endringsforslag fra Strømmen Biljardklubb om å legge til klubbplan i 1 Sølvmerket. - Endringsforslag fra Strømmen Biljardklubb om å presisere 2 (Gullmerket) ved å legge til i Norge i pkt 1 og for Norge i pkt 2. Innføring av hederstegnene Gullmerke og Sølvmerke er vedtatt (29-0) med endringsforslagene fra Strømmen biljardklubb (29-0) og (28-1) 4 Forbundsstyret: Turneringsreglement Forbundsstyret foreslår å opprette en gruppe som har som oppgave å samle og sette i system alle eksisterende regler og bestemmelser vedr. turneringer i et eget utvidet 16

17 turneringsreglement. Herunder å justere og føye til der det viser seg nødvendig. Eventuelle vedtak vedr. turneringer, gjort på dette biljardting, skal innarbeides. Reglementet tas i bruk så snart som praktisk mulig og har prøveperiode frem til neste biljardting, hvor det vil bli behandlet som egen sak. - Tine Bjonge innledet og svarte på spørsmål. Forslaget om å lage et nytt og utvidet turneringsreglement er vedtatt (28-1) 5 Forbundsstyret: Enkelcup og to turneringer for NC Elite Del 1 Forbundsstyret foreslår at norgescupen for eliten spilles som enkeltcup med to turneringer per helg. En avsluttende turnering på lørdag, og en ny avsluttende turnering på søndag. Det gis norgescuppoeng for begge turneringer. Vedtak : Forslagets del 1 er vedtatt (24-4) Del 2 Forbundsstyret foreslår at det åpnes for inntil 40 spillere per turnering, dvs 8 flere B- eller C-spillere enn det er åpent for i dag. Forslagets del 2 er vedtatt (22-6) Del 3 Forbundsstyret foreslår at startkontingenten for B- og C-spillere som stiller i elite reduseres til 100 kr/turnering. (Gjelder senior.) Forslagets del 3 er vedtatt (28-0) 6 Oslo Biljardklubb: NC Elite, pengepremier Oslo Biljardklubb foreslår at det gjeninnføres pengepremier i Eliteturneringene. Forslaget om å gjeninnføre pengepremier er falt(9-19) 7 Oslo Biljardklubb: NC Elite, prispenger Oslo Biljardklubb foreslår at forbundet vurderer om prispenger skal innføres i Eliten igjen. Forslaget om å pålegge NB å vurdere å innføre pengepremier er falt (13-14) 17

18 8 Oslo Biljardklubb: Arbeidsgruppe for nytt spillesystem i NC Oslo Biljardklubb foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til nytt spillesystem for NC turneringer. Det tas sikte på at et nytt system kan innføres fra sesongen 2005/ Tine Bjonge oppfordret Oslo Biljardklubb til å trekke forslaget, da det er ivaretatt av tidligere vedtak. (Forslag 1, ny lov) - Forslaget ble trukket. 10 Forbundsstyret: Annet hvert brekk permanent Forbundsstyret foreslår å gjennomføre annethvert brekk permanent, både i C, B og Elite Forslaget om å innføre annethvert brekk permanent er falt. (8-19) 11 Oslo Biljardklubb: Hvem som skal sprenge I dag spiller vi med annet hver brekk i 8 ball og 9 ball. Oslo Biljardklubb foreslår at vinneren brekker. Forslaget om å innføre vinneren brekker permanent er falt. (13-14) 9 Svithun Biljardklubb: Annet hvert brekk i B og C Svithun Biljardklubb foreslår å innføre annethvert brekk i B der det ikke er C og i C permanent. Forslaget om å innføre annethvert brekk permanent i laveste divisjon er falt. (13-14) 12 Oslo Biljardklubb: NC Elite, Bronsefinalen I dag spiller vi bronsefinale om 3. og 4. plassen. Oslo Biljardklubb foreslår at det ikke spilles bronsefinale i NC, men at begge får 3. plass. - Motforslag fra forbundsstyret om at 3. og 4. plass regnes ut på score hvis det ikke spilles bronsefinale. Det spilles ikke bronsefinale i NC. (17-10) 3. og 4. plass avgjøres på score i NC. (21-6) 18

19 13 Svithun Biljardklubb: Elitekvalik, fordeling av plasser Svithun Biljardklubb ønsker klarere regler for hvor mange fra hver region som får spille elitekvalik og foreslår følgende: Det foretas en evaluering av antall deltagere i hver region for så å fastsette antall plasser ut fra det. - Svithun Biljardklubb trakk forslaget på oppfordring fra forbundsstyret, da intensjonene er ivaretatt i forbundets eget forslag nr Svithun Biljardklubb: Elitekvalik, ledige plasser Svithun Biljardklubb foreslår at de som ligger under streken kan overta plassen i elitekvaliken hvis noen velger ikke å reise. Forslaget falt, kvalikstreken er absolutt. 15 Forbundsstyret: Elitekvalik, fordeling av plasser Forbundsstyret foreslår følgende nye modell for fordeling av kvalikplasser: - Totalt 35 kvalikplasser - C-divisjonene får en plass hver - B-divisjonene får en plass hver - Resterende plasser fordeles på B-divisjonene etter følgende modell: Antall ekstra plasser i hver divisjon beregnes ut fra antall starter de to foregående sesonger. I tvilstilfeller er det siste sesong som veier tyngst. Ny modell for fordeling av elitekvalikplasser er vedtatt. 16 Svithun Biljardklubb: Toppidrettssatsning Svithun Biljardklubb foreslår at det legges nye retningslinjer for toppidrettssatsningen, senior og junior. Retningslinjer som ivaretar flere personer. - Svithun Biljardklubb trakk forslaget på grunnlag av forsikringer fra forbundsstyret om at forslaget er ivaretatt i gjennom tidligere vedtak. 17 Oslo Biljardklubb: NC Elite, poengfordeling Oslo Biljardklubb foreslår at det ikke regnes ut hvilken plassering man får, men at alle som ryker ut i samme runde får lik plassering. Forslaget falt, det skal fortsatt regnes ut plassering. (7-21) 19

20 18 Oslo Biljardklubb: NC Elite, påmeldingsfrist og trekning Oslo Biljardklubb foreslår at påmeldingsfristen for alle andre gjøres om til tirsdagen før turnering, slik at en trekning kan gjøres på onsdagen før turneringen. Forslaget falt. 19 Oslo Biljardklubb: NC Elite, premieutdeling Oslo Biljardklubb foreslår at premieutdelingen skal gjøres rett etter turneringen i NC Elite. - Grenland Biljardklubb foreslår at det skal gjelde alle NC-turneringer. Begge forslagene falt. 20 Oslo Biljardklubb: NC Elite, tilskuere på finalen Oslo Biljardklubb foreslår at det skal innføres 8 ball cup med 500 kr til vinneren rett etter finalen i NC Elite Forslaget falt (12-16) 21 Oslo Biljardklubb: Eurotour Oslo Biljardklubb foreslår at forbundet sender 3-4 spillere til Eurotur. - Forbundsstyret ga uttrykk for et ønske om å sende flest mulig, men advarte mot å binde opp styret til å sende et bestemt antall. - Ingolf Höns gjorde oppmerksom på at forslaget ville kunne få alvorlige økonomiske konsekvenser og at han ikke ville stille til gjenvalg hvis forslaget gikk i gjennom. Forslaget om å fast sende 3-4 spillere til hver Eurotur er falt. 22 Forbundsstyret: Klubbantrekk Forbundsstyret foreslår at det innføres klubbantrekk som skal benyttes i NC og NM. Klubbene velger selv hva som skal være deres offisielle klubbantrekk, men antrekket må godkjennes av forbundet. To klubber kan i utgangspunktet ikke ha likt antrekk. Vedtatt, det innføres klubbantrekk som skal benyttes i NC og NM. 20

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998)

LOV. for. NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) LOV NORGES FEKTEFORBUND (Ajourført etter endringer vedtatt av Forbundstinget 1998) 1 Formål Norges Fektebunds (NF) mål er å fremme fekteidretten i Norge og å representere idretten internasjonalt. 2 Organisasjon

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer