KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY"

Transkript

1

2 KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY Nå er klimastasjonene satt ut i Meldal (Muan), Rindal (Rindalsskogen) og Rennebu (Stamnan). Klimastasjonene måler jordtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet, nedbør, og globalstråling. Døgnmiddeltemperaturen er gjennomsnittstemperaturen gjennom hele døgnet, og ved å summere opp disse får en antall døgngrader. Ved å summere antall døgngrader fra vekststart (døgnmiddel 5 C), kan en finne ut når det er optimalt å høste graset. Døgngrader for de enkelte klimastasjonene kan en enkelt få beregnet ved å gå inn på internettsiden Landbruksrådgivinga vil følge opp med å sende ut e-postmelding med døgngrader til medlemmer utover i sesongen. SENTRIFUGALSPREDERDAG I RENNEBU Den 11. mai klokka blir det sentrifugalsprededag i Rennebu. Arrangementet er for medlemmer av Landbruksrådgivinga, og det blir oppmøte i Bergtun, hos Jan Ivar Kvam. I løpet av dagen blir det gjennomgang av spredere, tilpasning til traktor, kontroll av mengde, sidefordeling og spredebilde. Her er det mye å hente for den som vil spare gjødselutgifter! 2

3 I utgangspunktet skal det gjennomgås en pendelspreder, en en-skivet og en to-skivet spreder. Hvis du har en en-skivet senstrifugalspreder som du ønsker å teste, er det fint om du tar kontakt med Landbruksrådgivinga på tlf: SPORER Du kommer ut i fjøset for å vaske melketanken. Tankbilkvitteringen ligger der som vanlig. Meieriet har gjennomført en av de 3 årlige kontrollene av melka di for anaerobe sporer. Det vet du ikke enda. Du leser rutinemessig gjennom tankbilkvitteringen. Da ser du det! Sporeinnholdet i melka di er høyt. Dette er meldinga alle melkeprodusenter frykter mest av alt. Mange opplever nå søvnløse netter. Hvordan skal de greie å bli kvitt et så diffust problem som sporer i melk? Surfôrkvaliteten er dårlig. Du vet at når det har blitt påvist høyt innhold av sporer i melka, så kommer meieriet til å analysere for sporer hver måned helt til de finner en prøve som ikke er høy. Tiltak for å unngå sporer i melka Sørg for god surfôrkvalitet. Bruk ensileringsmiddel, høg stubbing (10 15 cm) for å unngå jordinnblanding, rask innlegging, vær rask med å dekke til overflata og eventuelt legge på press. Følg med vasslåsen i siloen. 3

4 Unngå luftinnslipp i silo og i rundballer da det vil øke veksten av sporer. Fôr etter melking spesielt dersom surfôrkvaliteten er mistenkelig (lukt, farge). Grundig reingjøring av spenene før melking. Vask jur og spener med heilt rein fuktig bomullsklut, gni rein spenespissen. Melk opp og tørk spenene helt tørre med reint tørkepapir. Godt reinhold av jurklutene. Godt renhold av båser og fôrbrett. Fjern surfôravfall fra husdyrrommet etter hvert. Godt renhold av melkeutstyr og melketank. Hva med møkkaspreiinga i sommer? De som har dårlig surfôrkvalitet i år må være oppmerksom på at smørsyresporene blir sterkt oppkonsentrerte i møkka. Derfor blir det viktig å spre husdyrgjødsla tidlig både i vår og etter førsteslåtten. Helst skal en spre når det er litt fuktige forhold slik at møkka ikke fester seg på graset. Men viktigst er det å spre tidlig, når graset enda er kort. Husk at det er svært uheldig å få møkk som tørker fast på langt gras. Da kan det bli med svært mye sporer inn i siloen. Vi har erfaringer for at det da blir svært vanskelig å få senket ph-verdien gjennom ei god surfôrgjæring. Kanskje blir det ekstra viktig å være nøye med doseringa av ensileringsmiddel i 2010? Og gjør hva du kan for å unngå å få med jord i surfôret! Ta kontakt med TINE Rådgiver May Britt Størset, tlf for å få nærmere informasjon viss du er kommet i denne situasjonen. 4

5 OMLEGGING TIL ØKOLOGISK DRIFT Hvis det er noen som ønsker å legge om arealet til økologisk drift i år, må dette meldes inn til Debio i god tid slik at Debios inspektører får lagt opp inspeksjonsruta for sommeren. Frist for innmelding er satt til 1. juli. Ordningen med ekstra arealtilskudd til økologiske arealer er en del av produksjonstilskuddene i landbruket, og søkes på i august, med siste innleveringsfrist til Orkla Landbruk 20. august. FEIL VED UTBETALING AV RMP-TILSKUDD Mange av søknadene om tilskudd til drift i bratt terreng fra august 2009 har fått feil saksbehandling hos Fylkesmannen. Feilen går ut på at hele det bratte arealet har fått tilskudd etter satsen for beiting, også det som er blitt slått. Det betyr at tilskuddet er blitt beregnet etter en sats på kr 90 pr. daa i stedet for kr. 240 pr. daa. Feilen gjelder nesten alle søknadene i Orkdal og en håndfull søknader i Meldal. Noen søkere har klaget til oss og fått opprettet søknadene sine tidligere. Vi har nå gjennomgått samtlige søknader og sendt dem inn til ny saksbehandling hos fylkesmannen. SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP (SMIL) Vi minner om at fristen for å levere inn SMIL-søknader er 1. mai. Neste frist er 1. november. Det kan søkes om en rekke ulike kulturlandskapstiltak og 5

6 forurensningstiltak, for eksempel anlegg av turstier, restaurering av steingjerder, gamle bygninger og anlegg, rydding og inngjerding av gammel kulturmark, reparasjon av hydrotekniske anlegg osv. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Meldal kommunes hjemmeside under landbruk, natur og miljø/tjenestebeskrivelser/miljøtiltak FORYNGELSESPLIKTEN Sesongen for skogplanting nærmer seg med stormskritt. Det kan derfor være på sin plass å minne alle skogeiere som har gjennomført hogst de seinere åra om skogbrukslovens innskjerpede krav til skogeier om å sørge for ny skog på arealene. Da vi fikk ny lov i 2005 ble det fastsatt en frist på 3 år for skogeier å sette i verk nødvendige tiltak for å forynge skogen etter hogst. For de aller fleste arealer i vårt område vil det dreie seg om å utføre planting. På enkelte svake furudominerte marker kan det være aktuelt å satse på naturlig foryngelse, men da bør det på forhånd være satt igjen nok frøtrær, samt at det kanskje også bør foretas litt markberedning. Gjennom den nye skogbruksloven har kommunen som skogbruksmyndighet hjemmel for å pålegge skogeier å gjøre de nødvendige tiltakene slik at foryngelsesplikten blir oppfylt. I ytterste fall kan kommunen besørge at nødvendig arbeid blir gjort på skogeiers regning. 6

7 Orkla Landbruk oppfordrer skogeierne til å gjennomgå situasjonen på egen eiendom. Vær oppmerksom på at vi mange steder har store problemer med graskonkurranse og angrep av snutebiller på nyplantene, noe som kan gjøre at foryngelsesplikten i realiteten ikke er oppfylt sjøl om det nylig er tilplantet. Ved fjorårets foryngelseskontroller ble det avdekket en god del behov for omplanting og supplering. Ta gjerne kontakt hvis det er behov for hjelp til å få undersøkt forholdene på egen eiendom eller for å få nærmere opplysninger om mulighetene til finansiering med skogfond og tilskudd. KVELDSKURS I SKOGPLANTING Det aller meste av hogst i vårt distrikt foregår ved hjelp av hogstmaskin og profesjonelle skogsentreprenører. Derimot er det fremdeles slik at skogeieren i stor grad tar seg av foryngelsesarbeidet sjøl. Andelen blir mindre også på dette feltet, men likevel ser vi behov for kvalitetssikring av skogplantinga i lang tid framover. Uansett profesjonalisering er det slik at planting må gjøres manuelt, og dette er et viktig arbeid som må gjøres på en fagmessig måte. I erkjennelsen av at skogeier i dag gjerne har et mer perifert forhold til drift av egen skog og dermed ofte ikke har de nødvendige kvalifikasjoner til å utføre de oppgaver som tenkes gjennomført med egen arbeidskraft, har Orkla Landbruk og ALLSKOG tenkt å kunne tilby noen lynkurs i planting nå i vår. Under forutsetning av at det er interesse vil vi arrangere noen enkle kveldskurs i felt der vi går gjennom planteteknikk, 7

8 valg av planteplasser, behandling av planter før de kommer i jorda, plantetetthet med mer. Vi ønsker primært ikke deltakelse fra erfarne skogeiere som har plantet mye i egen skog. Vi vil først og fremst nå nybegynnere som nylig har blitt skogeiere, skogeiere som nettopp har avvirket for første gang, ungdommer som skal plante i år for første gang og andre som føler behov for oppdatering innen skogplantingens kunst. Målet er at plantingen skal bli faglig akseptabel og gjennomføres på en arbeidsmessig og økonomisk effektiv måte. Hvis et slikt opplegg er av interesse bes du ta kontakt med: Erling Revhaug, tlf (evt. E-post eller Leif Olav Aasløkk, tlf (evt. E-post Kveldskurs gis gratis og helst i samarbeid med skogeier som står i startgropa for planting i vår. HUSK: plantebestillingsfrist 1. mai! 8

9 OMORGANISERING I ALLSKOG ALLSKOG er et andelslag eid av skogeiere i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag, Nordland og Troms. ALLSKOG har i vinter vært gjennom ei nedbemanning. Årsaken ligger i for dårlig driftsresultat. Til sammen er 13 faste stillinger ved hovedkontoret og i distriktstjenesten er borte. Vi som har kontor ved Landbrukssenteret Midt ble hardt rammet i og med at Ole Johan Skjærli og Erling Mellingseter har mottatt sluttpakker. Det er lagt opp til ei ny organisering av arbeidet i distriktene. Driftslederne som det var 3 av i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag erstattes av en regionleder for disse to fylkene. Regionleder er Arvid Eriksen. Han har kontor i Trondheim. Sør-Trøndelag er delt i to distrikt: Nidaros og Orkdal/Gauldal. Skaun og Melhus tilhører distriktet Nidaros. Distriktet Orkdal/ Gauldal er bemannet av 2,5 skogbruksledere. Vi arbeider i team. Skogbrukslederne er; Ståle Solem, Ola Bjørnli og Leif Olav Aasløkk. Ola og Ståle har kontor ved Støren Trelast og Leif Olav Aasløkk har kontor ved Landbrukssenteret Midt. Vi samarbeider og kjenner hverandre godt. Det legges fortsatt opp til at vi trenger sesongarbeidskraft i form av skogsarbeidere og arbeidsledere. Vi vet det er arbeidsoppdrag, og vil gjerne ha kontakt med skogeiere som vurderer avvirkning (hogst), 9

10 ungskogpleie (rydding i plantefelt) og fornyelse av skog (planting). Når det gjelder hogst i sommer, vil det igjen bli innført et barmarkstillegg pr.m³. Vi håper på god aktivitet i skogen framover! Vi ser gjerne at dere kontakter oss! Ståle Solem tlf Ola Bjørnli tlf Leif Olav Aasløkk tlf ORKLA SIKRER STORLAKSEN I år kan man maksimalt avlive 4 storlaks i Orkla, mot 10 i fjor. Den alvorlige situasjonen for villaksen fører til at man mer enn halverer det maksimale uttaket av stor Orklalaks. Elvene rundt Trondheimsfjorden har nå i 5 år brukt 20 millioner på å kjøpe fri laks fra sjøfiskerne for at den skal få gå opp i elva si. I 2010 blir det ikke lenger kjøpt fri laks, derfor må vi nå stramme inn i elva. Dårlig oppgang og fangster de siste to år understreker behovet for å ta grep for å sikre at det står igjen nok stor fisk på gytegrunnene til høsten. De stadig vanskeligere forholdene i sjøen(lus, rømming, næringstilgang) gjør at storlaksen blir viktigere og viktigere. I elva vil stor laks i større grad 10

11 skremme bort rømt oppdrettsfisk fra gytegrunnene. Dermed blir det den ville fisken som får gytt og ført Orklalaksens unike gener videre. Voksen laks tåler mer lus, så det er større sjanse for at den overlever når den går ut i sjøen igjen. Den lever av mindre fisk, blant annet sild som det er godt med i havet. På bakgrunn av dette har styret i Orkla Fellesforvalting vedtatt for sesongen 2010 en sesongkvote på 8 laks, hvor av maksimalt 4 storlaks over 80 cm. Døgnkvoten opprettholdes på maksimalt 1 laks i døgnet. Sesongen vil fortsatt være på 3 måneder, fra 1. juni til 31. august. Fellesforvalting. Hvis det midtveis i sesongen er en viss sjanse for at gytebestandsmålet ikke oppnås vil hunnlaks bli fredet i august. All fangst skal innrapporteres fortløpende underveis i sesongen til Orkla INNBETALING AV TILLEGGSFORSKUDD PÅ SKATT I disse tider produserer vi i Meldal Regnskapskontor og Orkdal regnskapskontor ligningsoppgaver for våre kunder. Som hovedregel er at lønnsmottakerne har innleveringsfrist innen utgangen av april, mens næringsdrivende som leverer elektronisk selvangivelse, har frist innen utgangen av mai måned. Frist for 11

12 innbetaling av tilleggsforskudd er 31. mai for alle. Det kan være lønt å legge giroen til innbetaling en dag forut, da behandlingsdager har gitt problemer i forhold til innbetaling tidligere år. Tilbudet om innbetaling av tilleggsforskudd er for de aller fleste lønnsomt. Norges Bondelag bekrefter at tilbudet om innbetaling av tilleggsforskudd er lagt opp til gunst for skatteyter. Satsene for rentetillegg av restskatt er 3,9 % for de som får skatteoppgjør i juni, og 4,8 % for de som får skatteoppgjøret om høsten. Satsene for rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av forskudd på skatt er 3,6 % for de med skatteoppgjør i juni og 4,5 % for de med skatteoppgjør til høsten. Det regnes renter på beløpet. F.eks. har en næringsdrivende kr 1.000,- i restskatt blir det beregnet kr 48,- i renter. ARVEAVGIFTSFRIE GAVER Vi tar med litt om dette temaet, da denne regelen er lite kjent etter at den ble endret fra og med Regelverket for arveavgift går ut på at hvert barn har et fribeløp på kr fra hver av foreldrene mv. uten at det skal betales arveavgift. For de neste kr er det 6 % avgift for så å øke til 10 % for arv/gave over kr Beløpet akkumuleres for hver utdeling. I tillegg kan det gis arveavgiftsfri støtte under utdannelse, for eks. månedlig beløp til dekning av husleie, leveomkostninger mv. Videre kan en årlig gi en gave på inntil ½ G (2009 kr ) fra hver av foreldrene/besteforeldrene uten at det skal betales 12

13 arveavgift/rapporteres til avgiftsmyndighetene. Ubrukt årlig fribeløp kan ikke overføres til senere år. Reglene gjelder ikke ved overføring av fast eiendom mv. Regelen gjelder ved særskilt ettergivelse hvor avgjørelsen tas hvert år, eller barnet får penger av foreldrene som noen kanskje nytter til å betale evt. avdrag. Det bør lages dokumentasjon på gaven. Beløpsgrensen for hva som skal opplyses på selvangivelsen er kr RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Regnskapsførerbransjen ble fra og med 1. januar 2009 omfattet av forskrift om risikostyring og internkontroll (risikostyringsforskriften). Det er Finanstilsynet som håndhever regelverket. Kravene er betydelige og vurderingene mange. Formålet med forskriften er å bedre kontorets risikostyring og internkontroll. Kravene ses opp mot kravene i GRFS (god regnskapsføringsskikk), og disse har sin bakgrunn i at kontoret pålegges å ha et aktivt forhold til hva som kan gå galt i foretaket (regnskapskontoret). Eventuelle vesentlige risikoer skal møtes med hensiktsmessige tiltak. I mange tilfeller vil tiltaket bestå i å ha skriftlige rutiner og/eller sjekklister, som også etterleves i praksis. Hvilken konsekvens har dette for våre kunder? Det vil for regnskapsførerne gå med mer tid til håndtering av internkontroll, som igjen fører til høyere pris på regnskapene. Regelverket har likevel noe positivt med seg, da vi som kontor har skjerpede krav til bl.a. sikkerhet av håndtering av data, hvitvasking, sårbarhet ved sykdom, kompetanse, kvalitet, forsikring, taushetsplikt og etikk. 13

14 Husk innlevering av bilag for 2010 før sommerferien!!!! FEIL I FORRIGE INFORMASJONSBLAD I det forrige informasjonsbladet fra oss ble telefonnummeret til Monika Tøndel Gray ved Orkdal Regnskapskontor feil hun har telefon Vi beklager feilen! NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENSTE Landbrukets HMS tjeneste arbeider for å Redusere antall ulykker og yrkeslidelser i landbruket. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten, som i denne regionen er HMS tjenesten Orkladal, tilbyr LHMS rådgivning innen helse, miljø og sikkerhet. Lønnsomt å ta HMS på alvor: Det er alltid god økonomi å sørge for en trygg og sikker arbeidsplass. En av fordelene ved å tegne medlemskap i Landbrukets HMS tjeneste er rimeligere forsikring. Ulike forsikringsselskap gir ulike rabatter. Ny avtale mellom faglaga og Gjensidige gir deg 7 % rabatt, forutsatt at du også kan dokumentere opplæring innenfor HMS. HMS-opplæring: Mellom bønder har de senere år tatt kurset Praktisk HMS arbeid. Kurset er utviklet av LHMS; et HMS-kurs som er utviklet spesielt for landbruket og som tilfredsstiller lovpålagt opplæring for bonden. Kurset 14

15 tilbys både medlemmer og ikke-medlemmer, men som medlem får du kurset til redusert pris. 15 bønder fra Meldal har i vinter deltatt på slikt kurs i regi av Meldal bondelag, med rådgiver fra LHMS som lærer. Også i mange av de andre kommunene i regionen har det blitt gjennomført slike kurs i vinter. Ønsker du å ta kurset? Meld behovet til LHMS eller til faglaget ditt slik at planlegging av høstkurs kan starte i god tid. Krisebistand: Du kan spørre Landbrukets HMS tjeneste om hjelp når du, eller andre du kjenner, av ulike årsaker ikke mestrer å gjennomføre daglig drift av gården eller har vært utsatt for ulykke eller annen dramatisk hendelse knyttet til gården. Råd og veiledning i slike situasjoner er innenfor gitte rammer gratis for både medlemmer og ikke medlemmer. Ved behov, kontakt HMS tjenesten Orkladal, tlf eller HMS rådgiver landbruk, se regionale kontorer. For akuttbistand: Ring helsevesenet i din kommune. Ønsker du mer informasjon: Se eller ta direkte kontakt med rådgiver på tlf eller VI ØNSKER DERE EN GOD VÅR! 15

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL Det foregår for tida store vegarbeider i Orkdal. Det investeres for i alt 8,2 millioner kroner på tre veger. Disse er Strømtjønnvegen, Mjovassvegen og Hamranvegen. Alle

Detaljer

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM?

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? Spørsmål om en skal velge lån eller leasing som finansieringsform dukker ofte opp i forbindelse med kjøp av ny traktor, diverse redskap, melkerobot, inventar i

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor Sticos Magasinet Nr. 1-2012 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Fravalg av revisor midlertidig ansettelse - elektroniske bøker - sk attemessig behandling av leasing 2 LEDER Tar norske

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer