Søknad på «Støtteordning»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad på «Støtteordning»"

Transkript

1 Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling av profesjonelt dansemiljø Kort beskrivelse Søknad for utvikling av profesjonelt dansemiljø ved Dans i Nord-Trøndelag Dans i Nord-Trøndelag søker støtte for å videreutvikle Dans i Nord-Trøndelag til et regionalt senter for dansekunst. Dans i Nord-Trøndelag ønsker å synliggjøre dansekunst gjennom å sette den inn i rammen av den Trønderske identiteten og samtidig etterstrebe kvalitet og nyskaping. Nasjonalt og internasjonale perspektivet skal stå i fokus parallellt med lokal forankring i forhold til dansemiljøet og publikum. Prosjektbeskrivelse Dans i Nord-Trøndelag ønsker å tilby flere muligheter for dansekunstnere for å utvikle seg som utøvere og å gi publikum utvidet estetisk opplevelse og erfaring. Gjennom å presentere dansekunst på en fristende måte, ønsker vi å bli en ettertraktet plattform for utøvende dansekunstnere og koreografer. Produksjon, formilding og salg av dansekunst har i løpet av pilotprosjektperioden vist seg å være den delen av virksomheten som gir størst resultat, effekt både for internt, for dansekunstnere, publikum(nord-trøndersk befolking), samfunnet og bidrar til kompetanseutvikling internt og i samhandling med andre aktører. Vi ønsker i kommende tre år å styrke produsentledet og øke fokuset på produksjon og salg. Vi vil toner ned, men bevarer konsulentaktiviteten. Vi skal i større grad å se kompetanseheving i direkte sammenheng med produksjon og samproduksjon av forestillinger og aktiviteter knyttet til dette. Å drive residens vil være viktig for å oppnå tett kontakt med aktuelle dansekunstnere og kunstnere for samarbeid. Prosjektledere, konsulent og produsent vil ha behov for å reise til andre sentre under utvikling og for å følge utviklingstendenser og nasjonalt og internasjonalt. Vi har som mål å i løpet av det nærmeste året skal sikre og stabilisere vår virksomhet inn i et fremtidsperspektiv. Stabilitet vil være viktig i for å sikre kvalitet, kunne inngå troverdige samarbeidsavtaler og kunne være en attraktiv plattform for dansekunstnere. For å åpnå mest mulig stabilitet ser vi gjerne at prosjektet etableres i tett samabeid med annen kulturinstitusjon som Nord Trøndelag teater. Støtte fra Norsk Kulturråd, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Inderøy kommune vil være en forutsetting for fortsatt drift og utvikling.

2 Som pilotprosjekt har Dans i Nord-Trøndelag hatt utfordringer i forhold til egnede lokaler for prosjektutvikling i normal arbeidstid. (Dvs ukedager og vår, vinter og høst) Vi trenger å finne løsninger på dette på sikt for å kunne øke aktiviteten og hevde oss nasjonalt og internasjonalt. De videregående skolene, Sund folkehøyskoles festsal, Tindved kulturhage fungerer som foreløpige øvingslokaler men gir begrenset tilgang for planlagt utvikling. Dans i Nord-Trøndelag utvikler en strategi for å løse dette. Denne planen ligger utom denne søknaden, og vill omfattes av et eget budsjett. Her vil prosjektstøtte fra Norsk kulturråd(rom for kunst), kommuner, NTFK og andre fylkeskommuner eller Innovasjon Norge, vurderes med hensyn til prosjektets stilling og videre samarbeidspartnere. Vår hjemmeside med arkiv og vedlagt foreløpig rapport gir en god dokumentasjon over all vår aktivitet i Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Dans i Nord-Trøndelag Vennaliveien INDERØY Kontaktperson Anna Hegdahl Vennaliveien 11 Prosjektleder Anna Hegdahl Vennaliveien INDERØY INDERØY Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Til pilotprosjekt for utvikling av profesjonell dans Avgo NTFK: kr , Inderøy kommune: kr 50000, Norsk kulturråd: kr , Regional utviklingsprogram NTFK: kr , Inderøy kommune: kr 40000, Norsk kulturråd: kr , Regional utviklingsprogram NTFK: kr , Inderøy kommune: kr 50000, Norsk kulturråd: kr , Spesifikasjon Bakgrunn Visjon

3 Utvide grensene for dansekunst i distriktet gjennom kvalitetsopplevelse og skapende aktivitet. Være en plattform for profesjonell dans med internasjonal anerkjennelse Dans i Nord-Trøndelag har gjennom Norsk kulturråds pilotprosjektordning for utvikling av profesjonelt dansemiljø i utforsket dansekunstens i møte med distriktet. Vi har hatt en stor aktivitet både i form av prosjektutvikling, visning av profesjonelle danseforestillinger, nettverksbygging og kompetanseheving i 2012(se vedlegg Foreløpig rapport 2012). Alle våre formidlingsinnsatser har sprunget ut ur dialog med lokale og regionale aktører, samtidigt som vi innhentet viktig kompetanse utenfra for å forsterke,utvikle og kvalitetssikre møtet med dansekunsten og gjøre dette til en positiv opplevelse. Prosjektstøtte har vært avgjørende for utvikling av prosjektet. Dans i Nord-Trøndelag har til tross for mindre resurser enn planlagt fra pilotprosjektordningen som helhet klart å gjennomføre mange av sine delprosjekt. Vi har omsøkt flere ulike fond, kommuner og sponsorer for å styrke vår økonomi og gjonnomføringsevnen. De fleste søknader har utløst midler og i alt har vi mottatt kr ,- i 2012 fra statllige kulturfond, fylkeskommunale, kommunale midler og sponsormidler. Arbeid med finansiering og prosjektering av scenekunstproduksjon er arbeidskrevende og uforutsigbart i alle prosjektets faser og økonomisk. Vi har lagt inn en meget stor egeninnsats for å føre pilotprosjektet i land gjennom tre år. Våre resultat viser at vi har klart å sette dansekunsten i Nord-Trøndelag på kulturkartet. Publikumstall 2011 Som arrangør og produsent: 1060 Totalt: 1060 Antall visninger av produserte forestillinger i 2011: 7 forestillinger Antall visninger som arrangør(festivalen): 4 forestillinger Publikumstall 2012 Som arrangør og produsent: 2484 Som oppdragstaker koreografi og samproduksjon, antatt: 3200 Totalt: 5684 Antall visninger av produserte forestillinger i 2012: 31 forestillinger Antall visninger som arrangør(festivalen): 6 forestillinger Antall visninger i oppdrag av andre eller samproduksjon: 3 forestillinger Produsent 2012 Dans i Nord-Trøndelag er produsent for ;Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere av Odd Johan Fritzøe, De nære ting av Live Strugstad og FORANDRE av Matias Rønningen. Stjerne.* og De nære ting hadde premiere i Dansekunstnere som har brukt vår organisasjon som plattform uttrykker stor tilfredshet. (se vedlegg

4 2 Omtaler) Talene viser en betydelig økning i antall viste forestillinger med dans og at flere publikum får oppleve dansekunst. Gjennom å presentere dansekunst i ulike sammenheng har vi klart å vise hva et regionalt danseprosjekt kan omhandle. Vi er i dialog med Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om videre utvikling. Dans i Nord-Trøndelag er en del av et nasjonalt landsdekkende nettverk av andre regionale tidigere pilotprosjekt. Vår kontakt inn i dette nettverk vil ha betydning for våre muligheter å utvikles til et regionalt senter for dansekunst. Vi mener at vi har etablert et godt utgangspunkt for å videreutvikle pilotprosjektet i rettning mot å bli et regionalt senter for dansekunst i Vi har omsøkt Inderøy kommune og Norsk kulturråd under den nye ordningen for utvikling av profesjonelt dansemiljø,(se Finansieringsplan). Prosjektmål Hovedmål Dans i Nord-Trøndelags prosjekt for å utvikle et profesjonelt dansemiljø omhandler kommende fem år følgende områder: Produsentbistand/administrativt støtteapparat, utvikling av nettverk, kompetansehevende tiltak, strategiarbeid for videreføring og stabilisering av virksomheten inn i et fremtidsperspektiv, publikumsutvikling og konsulenttjenester. 2.3 Kortsiktige mål Produsent: Øke antall visninger av danseforestillinger produsert i Midt Norge, nasjonalt og i Norden. Produsere 2 danseforestillinger i året. Alle danseprosjekt skal tilpasses spesifikke målgrupper, og være godt egnet til å møte publikum og visninger utenfor de store byene. Vår produsenttjeneste innbefatter: *Søknadsutvikling, budsjettarbeid, rapportering, tekstutvikling. *Kontraktutvikling og avtaler. *Leder forprosjekt, planlegging, gjennomføring, evaluering. *Dialog mellom samarbeidspartnere i prosjekt. *Økonomi, fakturering. *Salg og distribusjon. *Turneplanlegging og oppfølging underveis. Alt i samarbeid med ansvarig koreograf eller andre aktører i hvert prosjekt og daglig leder. Nettverk: Gjøre Dans i Nord-Trøndelag til en fristende plattform for dansekunstnere.

5 Videreutvikle et nettverk utenfor Norge, spesielt i Norden. Bli en attraktiv samarbeidspartner for Nord-trønderske kommuner. Videreutvikle samarbeider med de fire andre etablerte pilotprosjektene, Dansit- Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord, Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans. Kompetanseheving: Lage spesialtilpassede kurs for dansekunstnere og dansepedagoger med høy kvalitet. Administrere og organisere PRODA (Profesjonell dansetrening) Gi innsyn i dansekunstneriske prosesser under våre residensopphold. Videreføring til stabil ordning: Finne en mer stabil finansiering og lokalisering. Vi ønsker å utvikle oss til et Regionalt senter for dansekunst med plassering i Inderøy kommune. Publikumsutvikling og konsulentaktivitet: Bidra til større publikumsinteresse og publikumsoppslutting for dansekunst, spesielt hos de målgruppersom våre dansekunstprosjekt til enhver tid retter seg mot. Utvikle kurs og workshops som gir publikum økt kunnskap om dansekunst og som bidrar til økt interesse og lokal forankring av vårt prosjekt som helhet. Bistå alle lokale og regionale aktører som ønsker dansefaglige råd. 2.4 Langsiktige mål 2 år: Å utvikle en produksjonsenhet for profesjonell dans. Ha etablert nærmere samarbeid med Nord-Trøndelag teater, Inderøy kulturhus eller annen profesjonell kunstaktør, med tanke på nye lokaler og samordning av diverse kontorutgifter. Vi skal ha flere prosjekt som videreføres i andre nordiske land. 5 år: Vi skal ha både nasjonale og internasjonale kunstnere som samarbeidspartnere. Vi skal være etablert i nye lokaler med både kontor og produksjonsmuligheter. Vi bidrar til utvikling av dansekunst i Norge. Vi skal være etablert under fast regional støtteordning, med prosjektstøtte fra staten. Vi er kjent og har et godt rennomé på landsbasis blant dansekunstnere og andre kulturaktører. Vi skal ha bidratt til dans og dansekunst ses som en viktig del av vår lokale og regionale kunst og kultur. Forankring Forankring i plandokument

6 Inderøy kommune Dans i Nord-Trøndelag omhandles som en satsing i Inderøy kommunes nye kulturplans høringsutkast, i kap 6.3.2, Andre kulturinstitusjoner. Inderøy kommune har henhold til planen som mål å innta en posisjon som senter for formidling av profesjonell dans i regionen, gjennom å invitere til samarbeid mellom kommunen og Nord-Trøndelag fylkeskommune (MiNT og Nord-Trøndelag teater) vedr. framtidig formidling av profesjonell dans i Nord-Trøndelag. Inderøy skal støtte Dans i Nord-Trøndelag gjennom kjøp av forestillinger og kurs. Nord-Trøndelag fylkeskommune Dans i Nord-Trøndelag er løftet frem i Nord-Trøndelag fylkeskommunes Plan for profesjonell kunst og nevnes i Teaterstrategisk plattform for Målene for prosjektet Utvikling av profesjonelt dansemiljø underbygger på flere områder Regionalt utviklingsprogram for 2013: Regionalt utviklingsprogram 2013 Videre utvikling av pilotprosjektet DAns i Nord-Trøndelag til et Regionalt senter kan begrunnes i følgende punkter i RUP , 3.2, 3.5, 4.2, 5.1 Kulturdepartementet Det vises til pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag i kulturdepartementets utkast til strategiplan Dans i hele landet, se Regional utvikling kap 8. I forhold til utfordringer i kapitel 4 Satsingsområder mener vi at pilotprosjektet Dans i Nord-Trøndelag og de fire andre etablerte pilotprosjektene, DansiT Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord, Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans, kan spille en viktig rolle. Norsk og utlandsk dansemiljø Dans i Nord-Trøndelag er i dialog med intresseorganisasjonen Norske dansekunstnere. Vi har jevnlige møter med andre regionale dansemiljø via de fire andre etablerte pilotprosjektene, DansiT- Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord, Regionalt kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans. Dansekunstenere vi samarbeider med er viktige ambasadører for virksomheten nasjonalt og internasjonalt. (Se vedlegg Omtaler profesjonelle dansekunstnere) Prosjektorganisering Prosjektet er organisert under Dans i Nord-Trøndelag AS. (Selskapsformen har varit nødvendig pga den store risikon som ligger i kunst og kultur formidling av større scenekunstproduksjoner.)

7 Vi ønsker å at prosjektet på sikt skal kunne plasseres i tilknytting til en av Nord-Trøndelags eksisterende kunst eller kulturinstitusjoner som Nord-Trøndelag teater. Selkapets formål Selskapets virksomhet er å formidle og utvikle prosjekter innen profesjonell dansekunst. Prosjektutvikling inkluderer blant annet produksjon og samproduksjon av profesjonell dansekunst. Publikumsutvikling og publikumsdialog står sentralt i all formidling. Dans i Nord-Trøndelag har per idag to fast ansatte. De ansatte har både solid utdanning bakgrunn fra det profesjonelle dansefeltet og utfyllende kompetanse innen pedagogikk, kunstfag og kunst og kulturformidling. I 2013 til 2015 er ønsket bemanningssituasjon: Dansekonsulent/ Daglig leder 75% stilling 2013 økt til 100% stilling i , dansekonsulent 20% i 2013 økt til 30% stilling i , samt en produsent i 50% stilling 2013 med økning til 70% i Dans i Nord-Trøndelag kjøper regnskapstjenster av Klepp regnskap og revisjonstjenster av Vandvik Revisjon AS. Klepp regnskap har bidrar med råd innen økonomi. Vi opplever at vi på sikt bør skaffe oss mer kompetanse innen regnskap internt. For å styrke produksjonsledet og klare å utvikle produksjoner av høy kvalitet og å selge flere forestillinger i ønsker prosjektet å tilknytte seg en produsent med stort nettverk innen dansefeltet i inn og utland. Dansepedagoger leies inn etter behov. Profesjonelle dansere og koreografer er engasjert på oppdrag. Komponist/ musikere/scenografer mfl. leies inn til enkeltprosjekter. Fra 2011 tjenester faktura/ regnskap/revisjon v/klepp regnskapskontor og Vandvik Revisjon A/S. Hjemmeside v/magnus Holder Bjørk grafisk design og Therese B Kirkesæter. Kort CV ansatte 2012 Nøkkelpersonell (mini cv) Anna C N Hegdahl Vennaliveien 41, 7670 Inderøy, Norge Mob: , E-postadresse: Sivilstatus: Gift 3 barn født: 1989, 1995 og 2002 Tingvalla gymnasiet Karlstad Sverige Konst och Miljøskolan Sundsvall

8 Konstfackskolan 60p Stockholm Balettakademien, Yrkesdansarutbildning Stockholm Praktisk Pedagogisk utdanning, PPU 60p Levanger Norge Kunstformidling blant barn og unge 15 p Tromsø 2008 Publikumsutvikling 15p Tromsø 2009 Om kunst og kulturformidling 30p Tromsø 2010 Publikumsutvikling 15p innpass Tromsø 2011 Kulturprosjektledelse 30p Tromsø 2012 Bachlor i Kunst og kulturformidling 2012 Etablererkurs PRONEO Stjørdal/Inderøy 2012 Daglig leder og dansekonsulent ved Dans i Nord-Trøndelag 40 % Dansepedagog ved Inderøy videregående skole 46 % høsten Yrkesvirksom som koreograf.(som danser tom 2009) Live Strugstad Dansekunstner danser/koreograf/pedagog. Adresse: Markaveien 1B, 7670 Inderøy, Norge. Telefon: E-post: Nasjonalitet: Norsk Fødselsdato: 6. Juli 1979 Sivilstatus: Ugift, 1 barn. Utdanning: HiNT, Praktisk Pedagogisk Utdanning NTNU, Engelsk Grunnfag London Contemporary Dance School Bachelor Moderne Dans Inderøy Videregående Skole. Musikk, dans, drama. Arb. Dansekonsulent ved Dans i Nord-Trøndelag 20 % og frilans dansekunstner. Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere Nord-Trøndelag Teater PRODA stiftelsen DansiT Dansearena nord Bærum kulturhus regional

9 Aktiviteter Strategier og tiltak Produsent: Finne gode samarbeidspartnere i dansemiljøet med interesse av å produsere utenfor de store byene, gjerne med regional tilhørighet: Produsere; Matias Rønningens nye koreografi FORANDRE med premiere i Namsos og minst fem visninger i Midt- Norge. Matias fra Namsos har danset i Pantarei dansekompani og i Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt.(Påbegynt i 2012 med 3 ukers prøvetid) Produserer Kenneth Bruun Carlssons, fra Inderøy, forestilling Nothing (arbeidstittel) med premiere Kenneth er for tiden danser i Kenneth Kvarnström Dance Company, tidligere Cullberg Balletten, under Sommerresidens 2012.(Påbegynt gjennom kort residensopphold i 2012) Starte samarbeid med Jon Filip Fahlstrøm fra Levanger om utvikling av solo koreografi "The tracks were hiding behind my back"(arbeidstittel), for visning i Nord-Trøndelag våren Produsere helaftens danseforestilling med koreografi av Odd Johan Fritzøe med tema kulturmøten. Musikk Gjermund Larsen. 5 dansere, varav to fra The Planet i bydel Stovner og tre fra Midt-Norge. Scenografi ; Sceneteppe av lokal avdød bildekunstner Einar Øfsti Fødd Premiere under Hilmarfestivalen(er i dialog) Produsere en danseforestilling i form av en vandreforestilling på Falstadsentret (er i dialog)med koreografi av Live Strugstad og Anna Hegdahl i samarbeid med Nord-Trøndelag Teater(er i dialog). Premiere høsten Utvikle en barne- og familieforestilling med start prosjektutvikling fra Ny forestilling for barnehager prosjekteres. Alternativt barneforestillingen vurderes Glemte ting i sving fra Nord-Trøndelag, 2007, gjenopptatt og videreutviklet med nye dansere etter audition. Ivareta og distribuere forestillinger vi har produsert. Videreføre og selge: De nære ting av Live Strugstad og Stjerne.* - en lydinstallasjon for to dansere av Odd Johan Fritzøe og Forandre av Matias Rønningen. Videreutvikle og videreføre vellykkede prosjekt fra Kortreist dansefestival fra 6 danseproduksjoner i og 7 produksjoner i Øke publikumstallet på Kortreist Dansefestival med 32% fra 680 i 2012 til 1000 publikum totalt i

10 2015.Tiltrekke oss flere dansekunstnere, kritikere og danseorganisasjoner som publikum og paneldeltakere. Invitere dansekunstner fra en av våre regionale dansemiljø i samarbeid i 2014 og en internasjonal dansekunstner. Ankomst videreføres hvert annet år som et Kom Hjem prosjekt for en utflyttet dansekunstnære neste gang våren 2014 med visning av Jon Filip Fahlstrøms solo "The tracks were hiding behind my back"(arbeidstittel). og forestillingen Flow (tidigere vist under Spinn Offs jubileum) av Christoffer Arouni (dialog avventes med Christoffer A), hvor Jon Filip Fahlstrøm medvirker som danser. Bruke våre kontakter i svenske resurssenter aktivt for spredning av våre forestillinger. Videreutvikle flere kontakter i nordiske land. Sette av midler fra pilotprosjektordningen for studiereise til norske og utenlandske dansefestivaler eksempel Springdance våren Gjennomføre planlagt samarbeid med og videreutvikle samarbeid med Dans i Värmland med hovedfokus på utveksling av profesjonell dansekunst og erfaringsutveksling. Arbeide for å presentere De nære ting av Live Strugstad under festivalen Aboundance 2013 i Karlstad. Nettverk: Starte nettverkssamarbeid med flere nordiske land. Studiereiser og gjenbesøk. Oversette aktuelle deler av nettsiden til engelsk. Organisere og videreutvikle Sommerresidens i samarbeid med IVGS, Juli august og vurdere flere residensperioder. Invitere pedagoger og politikere inn, for å gi et innblikk i kunstneriske prosesser. Ivareta det positive samarbeidet med Inderøy kommune, Levanger kommune, Verdal kommune og Namsos kommune. Legge mer virksomhet som kurs, PRODA og produksjon i disse kommuner. Øke kontakten og nettverkssamarbeid andre dansearena i Norge. Samarbeidet mellom Nord-Trøndelag og de fire andre etablerte regionale dansemiljøene/tidigere pilotprosjektene, DansiT- Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag, Dansearena nord, Regionalt

11 kompetansesenter for dans i Bærum kulturhus og Regional arena for samtidsdans, vil i spille en viktig rolle for utveksling av erfaring, prosjekter og i fremtiden for nasjonalt og regionalt turne samarbeid. Kompetanseheving: Være i dialog med dansefeltet om deres kursbehov. Utvide Proda med Residens PRODA og Kortreist Dansefestival Proda med internasjonal dansekunstner. Totalt økning fra 19 klasser 2011 til 30 klasser Øke tilskuddet fra 45000,- i 2013 til 60000,- i Samordne PRODA med residens og produksjonsperioder. Tilby kurs i Publikumsutvikling/PR for dansekunstnere. Invitere gode og profilerte kursholdere. Tilby kurs om formidling for barn. Invitere gode og profilerte kursholdere. Tilby kurs om formidling i Den kulturelle spaserstokken. Invitere gode og profilerte kursholdere. Videreføring til stabil ordning: Utvikle en strategi for en mer langsiktig etablering av Dans i Nord-Trøndelag. Etablere oss i egne kontorlokaler, knyttet til Nils Aas kunstverksted i COOP PRIX bygget Straumen, 30 kvadratmeter fra mai Etablere et nytt prøvelokale/treningslokale i tilknytting til Inderøy kulturhus og Campus Inderøy minimum 140 m2. Forsette og utvikle samarbeid med Nord-Trøndelag Teater, undersøke muligheter for et enda tettere samarbeid i forhold til PR, produksjon av forestillinger og turne. Følge opp inngått intensjonsavtale. 2.6 Publikumsutvikling og Dansekonsulentaktivitet Videreutvikle vår profil og ha fokus på god mediekommunikasjon ut mot publikum. Presentere alle våre forestillinger og prosjekt på en gjennomtenkt og fristende måte som skaper riktig forventing til dansekunstopplevelsen. Utvikle kunnskap, interesse og lokal forankring for dansekunst. Utvikle et kurstilbud på Inderøy i generasjonsdans, Skapende danseverksted for deltakere fra forskjellige kulturer og i ulike aldrer. Videreføre et kurs i uka med Dans for voksne våren 2012 frem til høsten Videreføre 60+ tilbud i Levanger kommune.

12 Bidra til å videreutvikle Talentprogrammet Utvidet kulturskoletilbud, slik at det opprettholder høy kompetanse og kvalitet gjennom å sikre evaluering og videre planarbeid i Målgrupper Publikum Barn og Ungdom i grunnskole og videregående skole Spesiellt danseinteressert ungdom 60+ Kunst og kulturinteresserte voksne år(spesiellt kvinner) Danselærere Spesiellt 2013 Barn og Ungdom Spesiellt 2014 Nordmenn med innvandrerbakgrunn Spesiellt 2015 Urbefolking, Sørsamer(spesiellt i festivalen) Dansekunstnere Koreografer og dansere med lokal og regional tilhørighet spesiellt. Koreografer og dansere/nasjonale Koreografer og dansere/internasjonale Resultat Øke antallet solgte/visede profesjonelle danseforestillinger i Nord-Trøndelag fra 34 i 2012 til 40 i 2014 og 50 i Å innen 2015 utviklet eller vist profesjonelle danseprosjekter i minst fire av Nord-Trøndelags utkantkommuner. Øke antallet solgte/visede profesjonelle danseforestillinger i resten av Norge fra 4 i 2012 til 8 i 2014 og 12 i Øke antallet publikum fra 3200 i 2012 til 5000 i Øke antallet solgte/visede profesjonelle danseforestillinger i utlandet fra 2 i 2012 til 4 i 2014 og 6 i At innen 2015 ha samarbeid med to utlandske dansekunstnere.

13 Utvide Proda med Residens PRODA og Kortreist Dansefestival Proda med internasjonal dansekunstner. Totalt økning fra 19 klasser 2011 til 30 klasser Øke tilskuddet fra 45000,- i 2013 til 60000,- i Øke tilstrømming av prosjektmidler fra statlige kulturfond, kommunale tilskud, sponsormidler og andre kulturfond fra kr ,- i 2012 til kr ,- i Effekter 2015 være etablert som et regionalt kompetansesenter for Midt-Norge, eventuelt i samarbeid med DanisT i Trondheim. Internt: En økning i ansatte fra 60% stilling totalt i 2012 til 200% stilling i Økning i bruk av av dansere i oppdrag fra ca et årsverk i 2012 til to årsverk i Eksternt: Bidrar med kompetanse som konsulenter, med kunstnere og pedagoger inn i andre organisasjoner. Skaper felles kompetanseløft og gir nyskapende formidling på tvers etabelrte kulturinst/org. Eksempel fra Talentutvikling via Utvidet kulturskoletilbud gjennom kulturskolerådet og Drömsommarjobbet gjennom Dans i Värmland(videreføres), Kompetanse og forskingsnettverket for kultur og helse i Levanger kommune(videreføres og utvikles). Komponistsamarbeid med Sissel Vera Pettersen i MINT for forestillingen De nære ting, Åpning Norlek 2012 koreografi og dans. Planer fremover er blandt annet samarbeid med N-T teater om visninger og felles kursorganisering amatør/profesjonell i lysdesign. Forestilling under Hilmarfestivalen 2014 og DKS produksjon på Falstadmuseet. Samarbeid Sense i Volda(avtalt), ISAK i Trondheim (avtalt)og Sørsamisk senter(ikke avtalt) Samfunnseffekter: Øke tilgjengligheten på dansekunst med regional forankring for visning i DKS og DKSS i Nord- og Sør Trøndelag, samt kommuner.(eksempel Workshop Verdal DKS og DE nære ting i Levanger kommune) Øke antall overnattinger/hotell av dansekunstnere og pedagoger fra 60 i 2012 til 100 i 2015.( eksempel Husfrua og Strømnes pensjonat) Øke antall overnattinger/hotell av publikum og gjester ved Dans i Nord-Trøndelag fra 0(antatt) i 2012 til 50 i 2015(festivalen). Øke attraktiviteten og bolysten i Nord-Trøndelag gjennom å åpne et urbant kulturuttrykk for publikum i kommunikasjon med eksisterende kulturformer.

14 Bidra med spenstige kulturelle innslag og opplevelser av høy kvalitet ved arrangement til andre kulturnæringer.(eksempel arrangement under festivalen ved Øynaparken og Saga fotografisk senter) Dansekunst utvikles oftest i tett samhandling med andre kunstformer. Dans i Nord-Trøndelags virksomhet vil bidra til at bildekunstnere, komponister, lysdesignere, lysteknikkere, scenografer,fotografer, filmkunstnere mfl vil få større avsettning og flere lønnede oppdrag i Nord Trøndelag. Dans i Nord-Trøndelag kommer å bidra til at nasjonal kompetanse innen kunstfeltet deles i Nord- Trøndelag.

15 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Vår 2013 Uke 9-10 De nære ting Turne i Sør-Trøndelag og Levanger kommune Vinter PRODA Samtidsdans med Jon Filip Fahlstrøm og Seniorfestival Verdal samt turne Levanger kommune FORANDRE Med Matias Rønningen Prøver Uke6-9 FORANDRE Premiere Namsos FORANDRE Verkstedhallen Trondheim FORANDRE Inderøy kulturhus FORANDRE Verdal Tindved FORANDRE Lokstallen Stjørdal Lysdesignkurs Stiklestad i samarbeid med Nord-Trøndelag Teater Uke 17 Adventura Botanica av Odd Johan Fritzøe Visning/Forpremiere Soddjazz Stjerne. *- en lydinstallasjon for to dansere Visning i Rommen bydel Oslo Uke 18 (torsdag- lørdag) Vår PRODA Kurshelg i Namsos Kine Kvarme Uke 18 Uke Planleggingsperiode Kortreist Dansefestival Etablere oss i nye kontorlokaler Uke 25 Kortreist Dansefestival6 Forestillinger, Festival PRODA, fest og samarbeid med Inderøysommer, Midt Nordisk kunstfestival mfl. Uke Uke 27Oppsummering /Evaluering Uke 28, 29

16 FERIE Uke 30, 31 og 32 Sommer residens Kenneth Bruun Carlsson med dansere og Jon Filip Fahlstrøm. Uke 32 Sommer PRODA En ukes kurs i samtidsdans med åpen visning til slutt. Tidsplan Høst 2013 Uke 33 og 34 Ferie Salg av Forandre og Stjerne.* DKS Turne Stjerne.* DKS VGS tilpasset opplæring Hele høsten Salg av De Nære ting DKSSHele høsten Oppsummering og planlegging av Sommerresidensprosjekt og videre produksjon Uke De nære ting vises CODA fringe OSLO Uke 40 Turne De nære ting Støren, Lillehamer, Karlstad mfl Uke 41 Barnas Verdensdager Levanger Samarbeid. Dansere fra Odd Johan Fritzøe, Rommen bydel. Uke 40 Høst Proda Uke 43 og 46 Videreutvikle Kenneth B Carlsons produksjon Premiere Seinhøsten Uke 49 Kurshelg Publikumsutvikling/PR for dansekunstnere Planlegging Interegprosjekt i løpet av høsten Tidsplan vår 2014 Uke 3-4 Audition og grovplanlegging Odd Johan Fritzøes produksjon, 5 dansere. Vår PRODA 3 helger Salg av Forandre DKS DKS Hele våren Salg av De Nære ting DKSS Hele våren

17 Gjenopptagelse Uke Glemte ting i sving Øvelse med nye dansere Planlegging Kortreist dansefestival Uke 17 Tilby kurs om formidling for barn Uke 26 Kortreist Dansefestival Uke 27 Oppsummering/evaluering Uke 28-29Ferie Uke Sommerresidens Jon Filip Fahlstrøm Uke 33 Sommerproda Tidsplan høst 2014 ANKOMST Jon Filip Fahlstrøm viser sin premiere ved skolestart videregående skoler. Sammen med aktuelt verk hvor Jon Filip deltar som danser. Etablere i nytt studio. Salg av Forandre Festivaler, DKS og andre scener. Hele høsten Salg An We are still inn love" av Kenneth Carlson. DKS og dansescener Salg av Glemte ting i sving DKS Hele høsten Uke Odd Johan Fritzøes produksjon Prøveperiode Produsere helaftens danseforestilling. Uke Premiere Hilmarfestivalen Koreografi av Odd Johan Fritzøe med tema kulturmøten. INTEREG prosjekt Realisering PRODA 3 helger Tidsplan vår 2015 Uke 3-4 Audition og grovplanlegging Live strugstad og Anna Hegdahls produksjon.

18 Vår PRODA 3 helger Salg av Forandre DKS Hele våren Planlegging Kortreist dansefestival Uke 17 Tilby kurs om formidling i DKSS. Uke 26 Kortreist Dansefestival Uke 27 Oppsummering/evaluering Uke Ferie Uke Sommerresidens Uke 33 SommerPRODA Tidsplan høst 2015 Salg av The tracks, are hiding behind my back av Jon Filip Fahlstrøm. DKS Hele høsten Uke Live Strugstad og Anna Hegdahls samproduksjon med Nord-Trøndelag teater og Falstadsenteret produksjon Prøveperiode Uke Produsere helaftens vandre danseforestilling. PRODA 3 helger Premiere Falstadsentret. EVALUERING i samabebeid med prosjekteiere, bidragsytere og andre relevante samarbeidspartnere. Budsjettplan Tittel SUM a. Daglig leder lønn inkl avg. 75% 2013, 100%2015 a. Dansekonsulent lønn inkl avg. 20% %2015 a. Produsent lønn inkl avg 50 % % b. Lagerleie inkl forsikring b. Studioleie/renhold b.kontorlokaler/renhold c. Diverse, bank, leie

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon 4 2.1. Organisasjonsform 4 2.2. Oppdrag, formål, visjon og verdier 4 2.3. DansiTs administrasjon

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon 4 1.1. DansiTs styre 4 1.2. DansiTs administrasjon 5 1.3. Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: kunstnerokonomi@kud.dep.no Oslo, 15.august 2014 Deres ref: 14/2284 Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0109 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å:

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å: D U S T O R E V E R D E N! Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KULTURNETTVERKET DU STORE VERDEN! INNHOLD Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING 2014 Fra Dans. Et sted 2014: «Papirvinger»/Ine Terese Hogstad Foto: Sabine Popp www.bergen-dansesenter.no BERGEN DANSESENTERS FORMÅL: Bergen Dansesenter har som

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer