ÅRSMØTE 2015 ONSDAG KL. 19: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2015 ONSDAG 11.03.15 KL. 19:00. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden."

Transkript

1 ÅRSMØTE 2015 ONSDAG KL. 19:00 Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding. 5. Behandle revidert regnskap og kontrollkomiteens beretning. 6. Behandle innkomne forslag. 7. Vedta budsjett for Valg

2 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede For å være stemmeberettiget må man ha fylt 15 år, ha vært medlem i minimum 1 måned og ikke skylde klubben kontingent. Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. Sak 3: Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen Dirigent: Tor Arne Vinje Referent: Tove Wehn Årsmøtet må i tillegg velge 2 representanter til å underskrive protokollen. Sak 4: Behandle styrets årsmelding Vedlegg: Årsmelding 2014, 4 sider. Sak 5: Behandle revidert regnskap og kontrollkomiteens beretning Vedlegg: Resultatregnskap, balanse, revisors beretning samt kontrollkomiteens beretning. Sak 6: Behandle innkomne forslag Det er ikke kommet noen forslag til årsmøtet. Sak 7: Vedta budsjett for 2015 Vedlegg: Drifts- og likviditetsbudsjett for Sak 8: Valg Vedlegg: valgoversikt.

3 Sak 4: Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Klubbens styre har i 2014 bestått av følgende personer: Leder: Thomas Kulvik Nestleder: Tor Arne Vinje Kasserer: Morten Stene Styremedlem: Nina Carlsson Styremedlem: Tove Wehn Styremedlem: Robert Lindbak 1. varamedlem: Runar Busch Iversen 2. varamedlem: Magnus Bjørgan Revisor: BDO AS v/tor Eriksen Styret har hatt 11 ordinære styremøter. ØKONOMI Klubbens økonomi har i 2014 vært tilfredsstillende. Nøktern pengebruk og god rekruttering av nye medlemmer har gitt overskudd. En total omsetning på kr ,- gav et totalt overskudd for året på kr ,- De viktigste årsakene til dette positive resultatet er: Klubben fikk støtte fra Trondheim kommune og NIF med til sammen kr ,- Klubben fikk momskompensasjon på til sammen ,- Grasrotandelen gav klubben en ekstra inntekt på over ,- 7 bydelsavdelinger bidrar med overskudd. God rekruttering. Tett oppfølging av innbetalinger og betalingsrutiner. Klubbens medlemsrådgiver har gjort en meget god jobb og har hatt tett oppfølging av blant annet inn- og utmeldinger, instruktører, undervisning og oppvisning, enkelttimer og innsalg av enkeltelever. Klubbens likviditet er tilfredsstillende. ADMINISTRATIVT Klubben administreres hovedsakelig av styret, skranken, medlemsrådgiveren (Gunnar Rugsveen), samt Master Andresen (Globalsport / NTN). Skranken fungerer godt og alt salg foretas av ansatte. Dette gir god oversikt over varesalget og avlaster bydelsinstruktørene for mye unødig arbeid i forhold til varesalg. Alle medlemmer betaler sin treningskontingent via avtalegiro. Det er etablert gode rutiner for innmeldinger og igangsetting av nye medlemmer også ute i avdelingene.

4 MEDLEMSUTVIKLING Klubben har i 2014 hatt en økning i antall medlemmer fra 1526 i 2013 til 1593 i Antall nybegynnere i 2014 var 428 mot 429 i Kvinneandelen er på 34%. Andel menn er på 66%. Alders- og kjønnsfordelingen i 2014 var som følger: 6-12 år 62% år 18% år 4% 26+ år 16% Klubben er fortsatt den største kampsportklubben i Norge. INSTRUKTØRER Vi hadde i 2014 følgende 58 instruktører i sving: Master Per Andresen, Gunnar Rugsveen, Christian Olsen, Tord A. C. Palmesen, Tuva Kjelsrud Kulvik, Rita Moseng Sivertsvik, Magnus Bjørgan, Kristian Lie Hokstad, Heidi Gulbrandsen, Tina Katrin Holten, Linn Anita Lundager, Maria Mathisen, Øyvind Røthing, Christoffer Solberg, Andre Løfaldli, Lise Kähler, Ludvig Sæle, Gunnar Berg, Linn Benjaminsen Lorentsen, Stig Roar Bye, Thomas Dahl, Lise Fjell, Lise Grønnesby, Mia Gulbrandsen, Martin Aleksander Berg, Oliver Bjørnstad, Ståle Asphaug, Mia Bekkevahr, Karoline Borthen, Knut Braathen Solheim, Thomas By, Øystein Nicolay Diserud, Tore Greiner Eggan, Sivert Lein Eide, Grethe Fillingsnes, Anders Frøysa Norli, Mina Gravdahl, Gøril Gravdahl, Ole-Erik Holmen-Løkken, Vilde Hove Langdal, Lars Backer Johannessen, Ronny Johnsen, Iril Lervold, Mathilde Lædre, Agnar Løbakk, Martin Løkken Skaanes, Kristoffer Markussen, Rasmus Rødne Lange, Robin N. S. Storvestre, Gisle Steen, Sander Stoksetj Skjulsvik, Ingvil Haaland Vandvik, Magnus Wohlen, Sofia Gervasoni, Christian Holmvik, Adrea Mansour, Sigurd Aamot, Sigurd Torfinnson Rønningen. LOKALER Klubbens lokaler fungerer som forutsatt og godt til formålet. Nødvendig vedlikehold er utført. Bygget eies av Veidekke. Styret er kjent med at Veidekke ønsker å rive bygget i løpet av 3-8 år. Dette i forbindelse med omgjøringen av hele Lilleby-området på Lade. Styret er i gang med en omfattende prosess for å kartlegge alternative muligheter i markedet med sikte på å finne et enda bedre og mer egnet lokale til vår aktivitet. ARRANGEMENTER Hver enkelt instruktør har arrangert sosiale aktiviteter med sine respektive klasser. I 2014 ble det arrangert én stk. regional treningssamling for barn, samt en treningssamling i forbindelse med NM/LM. Det ble arrangert 6 stk. samlinger for regionslaget i Klubben deltok som alltid i borgertoget 17. mai med stort oppmøte. KONKURRANSER Det ble i 2014 avholdt 2 regionale mesterskap. Antall deltakere hver gang ca. 200 stk. Våre utøvere har gjort det meget godt i samtlige av disse mesterskapene.

5 Disse har deltatt under konkurranser for landslaget i 2014: Master Per Andresen, VIP Arne Witzø, Coach Gunnar Rugsveen, Coach Thor Robin Harbak, Coach Utøvere Christian Olsen Rita Sivertsvik Linn Anita Lundager Tore Eggan Håvard Larsen Mina Gravdahl Iril Lervold Marthe Klungerbo Linn Benjaminsen Rasmus Lange Oliver Bjørnstad Martin Løkken Skaanes Sivert Lein Eide I tillegg til disse har vi har hatt flere utøvere som har vært på landslagssamlinger og en rekke utøvere som representerer klubben på regionslaget. RESULTATER I MESTERSKAP 2014 Resultater for utøvere fra Trondheim Taekwon-Do Klubb: EM 2014 Linn Anita Lundager Gull Sparring +75kg senior damer Marthe Klungerbo Gull Sparring -65kg junior damer Mina Gravdahl Sølv Sparring +65kg junior damer Linn B. Lorentsen Sølv Mønster 1. Dan junior damer Rita Sivertsvik Bronse Sparring -56kg senior damer Christoffer Solberg Bronse Sparring -85kg senior herrer Oliver Bjørnstad Bronse Spesialteknikk junior herrer

6 World Cup 2014 Reidun Vandvik Gull Mønster blått/rødt år damer Gull Sparring +55kg blått/rødt år Gunn Benjaminsen Gull Mønster 1. Dan år damer Iril Lervold Sølv Sparring -56kg senior damer Bronse Mønster 1. Dan senior damer Erlend Eide Sølv Sparring +78kg blått/rødt år Tore Greiner Eggan Sølv Mønster 2. Dan +46 år herrer Sivert Lein Eide Bronse Mønster 1. Dan junior herrer Norgesmesterskap 2014 NM/LM ble i 2014 arrangert i Tromsø og var meget vellykket både for arrangøren og vår klubb. Vi fikk tildelt tittelen beste klubb (både norgesmesterskap og landsmesterskap) og viste nok en gang at vi ikke bare er en stor klubb, men at vi også har høy teknisk kvalitet. Lars Johannessen ble tildelt kongepokal under NM. Følgende utøvere fra vår klubb ble norgesmestere: Knut Braaten Solheim Mønster 1. Dan senior herrer Lars Backer Johannessen Mønster 2. Dan senior herrer Ole Martin Klungerbo Mønster Dan junior herrer Sivert Lein Eide Mønster Dan eldre junior herrer Linn B. Lorentsen Mønster Dan eldre junior damer + Sparring -55kg eldre junior damer Christoffer Solberg Sparring -85kg senior herrer Linn Anita Lundager Sparring +75kg senior damer + Knusing damer senior Rita Sivertsvik Sparring -56kg senior damer Frank Løkken Skaanes Sparring +75kg veteran +40 herrer Martin Løkken Skaanes Sparring -75kg eldre junior herrer Lars Tønder Sparring -56kg junior herrer Full resultatliste og utfyllende informasjon rundt NM 2014 kan finnes på Trondheim, For styret: Thomas Kulvik, Styreleder

7 Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb Resultatregnskap for Note Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter: Medlemskontingenter Varesalg Kommunal støtte Sponsorstøtte Momskompensasjon Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Vareforbruk Godtgj. skranke & instruktører Medlemsrådgiver Godtgj.hovedinstruktør Honorar regnskap Honorar styrets leder Godtgj. kasserer Honorar revisor Arbeidsgiveravgift Div. adm. kostnader Husleie Oppvarming/fellesutgifter Strøm Renhold/vask Vedlikehold Inventar/utstyr Kontorrekv.,porto,telefon Inntekter/Utgifter NM Markedsføring/Annonser Kontingenter Støtte utøvere Kurs, reiser Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt. og -kostnader: Renteinntekter Rentekostnader 0 0 Andre finanskostnader Netto finansposter Årets resultat

8 'li'ondheim NTN Taekl'on-Do Klubb Balanse Noie Jl.lt lc E-renCe!s-r Qmiøpsrnidier Utestaende fordringer Varebeholdning Bankinnskudd skattetrekk Bankinnskudd Bankinnsk., ciepositum husleie Kasse Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler lv3 lli J 3tZ O ty C ztt 6rju jeld esetre..nlaprtal genraprtel Egenkapital pr C1.01. Arets resultat l3i t13 JJUIJSO pr =genkapital!ta{ r.rlsslqd Leverandørgjeid Foncl flykningebarn Skyldig skattetrekk Skyldig merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift l1l u.tj aa cae nE, ta) -s Surn korts;ktig gjeld Sum Gjeld og Egenkapital A / l'//tt'^,4/ Thomas Kulvik Jederø,k{J*lU Robert Lindbak -styrenredlem- Trondherm, den 19 februar 2015 $*s{ ::{." "".-")r *"t'åkpdtu"-, -styremedlem- -styremedlem-

9 Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb NOTER TIL REGNSKAPET 2014 I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med Norges Idrettsforbunds regnskapsregler. NOTE 1 LØNNSKOSTNADER Lønn og annen godtgjørelse til instruktører Arbeidsgiveravgift Sum Til sammen 64 instruktører har fått godtgjørelse i 2014 NOTE 2 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR Styre Godtgjørelse til styrets leder Godtgjørelse til kasserer Revisor Kostnadsført honorar til revisor som vedrører 2014 inkl mva NOTE 3 EGENKAPITAL Egenkapitalen fremkommer slik: Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr

10 BDO Uttalelse om ovrige forhold Konktusj on om Ar sbe retni ngen Basert pi vir revisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opptysningene i arsberetningen om ersregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med irsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasion Basert pi vir revisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotthandtinger vi har funnet nodvendig i henhotd tit internasjonai standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etter forenktet revisorkontrott av historisk finansiett informasjon", mener vi at tedetsen har oppfytt sin ptikt tit A sorge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av setskapets regnskapsopptysninger isamsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge. T, 19. februar 2015 AS Tor Eri Registrert revisor t 8DO 45, et norsk aksjeretskap, er dettaker i BDO lnternational Limited, et engetsk setskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonate nettverket BDO, som bestar av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

11 BDO Ttf: Fax: Klabuveien 127 B 7031 Trondheim TiI generalforsamtingen i Trondheim Taekwon-Do Ktubb Revisors beretning Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert irsregnskapet for Trondheim Taekwon-Do Ktubb, som viser et overskudd pa kr Arsregnskapet bestir av batanse per 31. desember 2014, resuttatregnskap for regnskapsiret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets onsvor for drsregnskopet Styret er ansvartig for i utarbeide irsregnskapet og for at det gir et rettvisende bitde i samsvar med regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og for stik intern kontrotl som styret finner nodvendig for i muliggjore utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke innehotder vesenttig feitinformasjon, verken som folge av mistigheter etler fei[. Rewsors oppgaver og plikter Vir oppgave er i gi uttrykk for en mening om dette irsregnskapet pi bakgrunn av vir revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med tov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder lnternationai Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi ettertever etiske krav og plantegger og gjennomforer revisjonen for i oppni betryggende sikkerhet for at irsregnskapet ikke innehotder vesenttig feilinformasjon. En revisjon inneberer utforetse av handlinger for i innhente revisjonsbevis for betopene og opptysningene i irsregnskapet. De vatgte handlingene avhenger av revisors skjonn, herunder vurderingen av risikoene for at irsregnskapet innehotder vesenttig feilinformasjon, enten det skytdes mistigheter elter feit. Ved en stik risikovurdering tar revisor hensyn tii den interne kontrotten som er relevant for setskapets utarbeidetse av et irsregnskap som gir et rettvisende bitde. Formitet er i utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for 6 gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontrolt. En revisjon omfatter ogsi en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimetige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av irsregnskapet. Etter vir oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmessig som grunntag for vir konklusjon. Konklusjon Etter vir mening er irsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansiette stittingen tii Trondheim Taekwon-Do Ktubb per 31. desember 2014, og av resuttater for regnskapsiret som bte avstuttet per denne datoen i samsvar med regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjesetskap, er deltaker i BDO lnternational Limited, et engetsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonate nettverket BDO, som bestir av uavhengige setskape i de enkelte tand. Foretaksreg'isteret: NO MVA.

12

13 BUDSJETTFORSLAG.2015 Trondheim.Taekwon>Do.Klubb.. Tekst RES$2014 B.2015 Inntekter 1 Medlemskontingenter 3$556$ Varesalg 1$039$ Kommunal0støtte 212$ Sponsorstøtte 52$ Momskompensasjon 219$ Andre0inntekter /13$ Sum.inntekter 5$067$ Utgifter 6 Vareforbruk0(Dkostnader) 677$ Godtgjørelse0skranke0&0instruktører 827$ Godtgj.0Medlemsrådgiver 308$ Godtgj.0hovedinstruktør 50$ Godtgj.0regnskap 40$ Godtgj.0styrets0leder 50$ Godtgj0kasserer 40$ Godtgj.0revisor 37$ Arbeidsgiveravgift 86$ Div.0adm.0Kostnader 266$ Husleie 770$ Oppvarming/felleskostnader 382$ Strøm 76$ Renhold/vask 186$ Vedlikehold 26$ Inventar/utstyr 90$ Kontorrekv./porto/telefon 59$ Inntekter/Utgifter0NM 0 25 Markedsføring/annonser 87$ Kontingenter 487$ Støtte0utøvere 224$ Kurs,0reiser 70$ Andre0driftskostnader 26$ Sum.utgifter $$$$$$$ 4$874$ DRIFTSRESULTAT 192$ Finansinntekter/>kostnader Renteinntekter 88$411 rentekostnader 0 Andre0finanskostnader 24$038 Netto.finansposter Årets.resultat

14 Sak8: Valg Klubbens styre har i 2014 bestått av følgende personer Leder: Thomas Kulvik Nestleder: Tor Arne Vinje Kasserer: Morten Stene Styremedlem: Robert Lindbak Styremedlem: Tove Wehn Styremedlem: Nina Carlsson 1. varamedlem: Magnus Bjørgan 2. varamedlem: Runar Busch Iversen Valgkomiteens forslag til styre er som følger Leder: Thomas Kulvik Velges for 2 år Nestleder: Tor Arne Vinje Ikke på valg Kasserer: Morten Stene Ikke på valg Styremedlem: Robert Lindbak Ikke på valg Styremedlem: Tove Wehn Velges for 2 år Styremedlem: Nina Carlsson Velges for 1 år 1. varamedlem Magnus Bjørgan Velges for 1 år 2. varamedlem: Runar Busch Iversen Velges for 1 år Revisor Revisor BDO AS (tidligere hatt navnet Interrevisjon Trondheim AS) har revidert regnskapet for 2014 og styrets forslag er at samme firma gjenvelges for 2015: BDO AS v/tor Eriksen Kontrollkomite Kontrollkomiteen har i 2014 bestått av: Leder: Kristin Myhre Medlem: Arne Dag Fidjestøl 1. vara: Tor Emil Giske Valgkomiteens innstilling er at følgende komite velges for 2015: Leder: Kristin Myhre Medlem: Arne Dag Fidjestøl 1. vara: Tor Emil Giske Valgkomite Valgkomiteen har i 2014 bestått av: Leder: Master Per Andresen Medlem: Heidi Lervold Medlem: Steinar Hansen Styret foreslår at samme valgkomité gjenvelges også for 2015.

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE 2013 LØRDAG 02.03.13 KL. 18:45 Saksliste: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag AlL. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 15. mai kl. 18.00

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund

Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund Årsregnskap Norges Ishockeyforbund 2014 RESULTATREGNSKAP Noter 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 9 973 959 11 911 635 Tilskudd 2 13 189 850 13 451 217 Andre inntekter 3 10 835 476 10

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

A4 2038118805 A7 4238118805 A6 1827118805 A5 2078t18805 A1 3277118805 A3 2344118805 3003/1 8805 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET.

A4 2038118805 A7 4238118805 A6 1827118805 A5 2078t18805 A1 3277118805 A3 2344118805 3003/1 8805 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET. Side 2 584'l Sjølyststranda Garasjesameie Siden forrige ordinære same ermøte har sameiets tillitsvalgte væd følgende: STYRET Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Reidar Knudsen

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

for Regnskap 2013 MENTAL HELSE, Buskerud MENTAL HELSE. Buskerud 31.12.2013 Side 1 Side lnnhold:

for Regnskap 2013 MENTAL HELSE, Buskerud MENTAL HELSE. Buskerud 31.12.2013 Side 1 Side lnnhold: MENTAL HELSE. Buskerud Regnskap 2013 for MENTAL HELSE, Buskerud lnnhold: Kort regnskapsrappod med kurve Resultat Balanse Noter til regnskapet Side 2 3 5 6 Side 1 MENTAL HELS E. Buskerud Kort reg nskapsrappo

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer