Årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Kjære leser! Årets rapport til våre eiere og kunder innholder foruten regnskap for 2009 og styrets beretning, også omfattende informasjon om konsernets virksomhet. Jeg håper dere tar dere tid til å bli bedre kjent med aktivitetene og personene dere møter i de ulike selskap. Jeg henleder også oppmerksomheten til var nye hjemmesider; her finnes ytterligere informasjon dere kan ha glede av. Har dere spørsmål eller kommentarer knyttet till våre virksomheter, setter jeg pris på at det tas kontakt med selskapet. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! Med vennlig hilsen Per Arne Kaarstad INNHOLD Fra konsernsjefen side 2 Lokalt engasjement side 2 Organisasjon og hovedtall side 3 Styrets årsmelding side 4 Balanse side 8 Reslutatregnskap side 10 Utdrag av noter side 11 Indirekte kontantstrøm side 13 Revisjonsberetning side 14 Administrasjonens redegjørelse side 15 Driftsavdelingen side 16 Måler- og tilsynsavdelingen side 17 Markedsavdelingen side 18 Administrasjonen side 19 HK Eiendom AS side 19 Hemne Fjernvarme AS side 19 HemneNett AS side 20 MerkantilNor AS side 20 ASPnor AS side 21 NorTrim AS side 21 HK Elektro AS side 22 Hemne Elektromiljø AS Expert Hemne side 22 Organisasjon side 23 Bedriften vår side 24 LOKALT ENGASJEMENT sponser lokal idrett og kultur Hemne Kraftlag har sponset lokal idrett og kultur gjennom sponsormidler, gavemidler og generell driftsstøtte til diverse arrangement og prosjekter i flere år. Å støtte lokal vekst og mangfold innenfor idrett og kultur er selvsagt noe vi ønsker å fortsette med. I 2009 har vi støttet blant annet følgende: Snillfjord Ungdomslag - RockNite 2009 kr ,00 Foreldrerådet ved kulturskolen i Hemne Jubileumskonsert 30 år kr ,00 Preliant - Sommerkonsert kr ,00 Wesselgårdens Venner - Historia om Karl Håpet kr ,00 Øramartnan 2009 kr ,00 Humorfestivalen i Hemne 2009 kr ,00 Svanem Samfunnshus kr ,00 Svanem og Stamnesdalen musikkorps kr ,00 Hemne husflidslag kr ,00 Hemne Ungdomslag kr ,00 NOF Hemne lokallag kr ,00 Hemne seniordans kr ,00 Røstkvervet ungdomslag kr ,00 Sodin skolemusikkorps kr ,00 Hemne og Snillfjord hørselslag kr ,00 Natteravnene i Hemne kr ,00 KIL Håndball Sponsor 2009/2010 kr ,00 Hemne Sykkelklubb Sponsor kr ,00 KIL Skiavdelinga - Sponsor kr ,00 Ti på topp-komiteen Vinjerøra, Eide og Staurset IL Gavekort 2 Har ditt lag planer om et arrangement eller innkjøp av nytt utstyr? Send oss gjerne en søknad! Søknadsfrist innen 20. september Din lokale støttespiller!

3 ORGANISASJON OG HOVEDTALL REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og består av følgende medlemmer valgt f.o.m. 2010: Valgt fra Hemne kommune: Ståle Vaag Oddlaug B. Brekken Gunnar Hynne Erik Snekvik Tanja Solem Valgt av private andelseiere i Hemne: Jorulf Gumdal (leder) Henny Belsvik Lund Erling Solberg Odd Ivar Andøl John Halvard Lidal Aage Sørli Valgt fra Snillfjord kommune: Anders Krokstad (nestleder) Oddvar Lian Varamedlemmer: Geir Rostad Gudbjørn Singstad Frank Solem Varamedlemmer: Inger Johanne Alfsen Ingvar Nilsen Jan Hammerdal Varamedlemmer: Turid Mjønes Gerd Mary Fegstad Valgt av private andelseiere i Snillfjord: Varamedlemmer Jens Selnes Inger Krokstad Laila Eide HjertøEgil Forren STYRET Selskapets styre har følgende sammensetning f.o.m. 2010: Svein Henry Berdal styrets leder Varamedlemmer: Knut Gunnes styrets nestleder 1. Kjell Øyasæther Nina Marø Skorild styremedlem 2. Eldbjørg Røstvold Oddrun Andersen styremedlem 3. Ragnar Volden Jostein Folgerøstyremedlem HOVEDTALL KONSERN (i kroner) Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat Kontaktinformasjon: Hemne Kraftlag Hollaveien 2, 7200 Kyrksæterøra tlf

4 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 VIRKSOMHETENS ART Hemne Kraftlag BA sine kjernevirksomheter er overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Gjennom sine datterselskaper driver selskapet også med installasjonsvirksomhet, IT-relatert tjenesteyting, elektrobutikk, bredbåndleveranser, regnskaps- og økonomitjenester, programvareutvikling og fjernvarmeleveranser. STYRETS ARBEID I 2009 Selskapets styre hadde i 2009 følgende 5 medlemmer; Svein Henry Berdal styreleder Knut Gunnes styrets nestleder Wenche S Vuttudal styremedlem Oddrun Andersen styremedlem Jostein Folgerøstyremedlem valgt av og blant de ansatte Representantskapets leder og 1. varamedlem møter fast i styrets møter. Det er i 2009 avholdt 11 styremøter og 83 saker er behandlet. Styret utøver sin virksomhet i samsvar med bestemmelsene i selskapets vedtekter og vedtatt Styreinstruks. For øvrig ligger Aksjelovens og Samvirkelovens bestemmelser til grunn for selskapets drift og styring. FORTSATT DRIFT Styret mener Hemne Kraftlags økonomiske stilling er god, og at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Dette er derfor lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet for REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Selskapets regnskap viser et underskudd etter skattekostnader på kr ,- (underskudd på kr ,- i 2008). Selskapets egenkapital er ved utgangen av 2009 kr ,- (kr ,-) av en totalkapital på kr ,- (kr ,-). Selskapets driftsresultat er bedret, og ble i 2009 kr ,- (- kr ,-). Dette fordeler seg med et overskudd på monopolvirksomheten med kr ,-, et overskudd på kraftomsetning med kr ,- og et underskudd på kr ,- for øvrig virksomhet i morselskapet. Selskapet har ved utgangen av 2009 en akkumulert mindreinntektssaldo på kr ,-. Reduksjonen i saldo i forhold til 2008 er håndtert i samsvar med Representantskapets intensjon for å avvikle mindreinntektssaldo i Årets investeringer beløper seg til kr ,-, og relaterer seg i all hovedsak til nettvirksomheten. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser tilsvarer morselskapets regnskap, da egenkapitalmetoden benyttes ved regnskapsavslutningen. Selv om datterselskapenes aktiviteter har en positiv utvikling, er styret ennå ikke tilfreds med det totale økonomiske resultat. Virksomheten i Hemne Energi AS (tidligere Hemne Kraftlag Elektro AS) er avviklet gjennom utskillelsen av både installasjons- og butikkvirksomheten i egne selskaper fra hhv 1. april og 1. mai Det negative økonomiske resultat var imidlertid betydelig frem til de nevnte datoer. HK Eiendom AS eier kraftlagets eiendomsmasse med unntak av administrasjonsbygget. Det er gjennomført betydelige arbeider i oppgradering og tilpasning av HOB-bygget til nye leietakere. Disse arbeidene er kostnadsført i sin helhet, og medfører negativt resultat for selskapet. 4

5 HemneNett AS har hatt et stabilt driftsår med godt økonomisk resultat. Selskapet har gjennom etablering av Infonett Hemne AS (eierandel 50%) ervervet infrastrukturen for kabeltv-nettet på Kyrksæterøra. Tiltaket legger til rette for en bedring av både kvalitet og kapasitet for svært mange av selskapets kunder. MerkantilNor AS har i 2009 hatt en økende aktivitet, og regnskapet fremstår med et godt resultat. Gjennom oppkjøp av regnskapsfirma i Trondheim har en lagt grunnlag for videre utvikling både i forhold til kompetansetilgang og økt kundevolum. ASPnor AS ble utskilt fra morselskapet pr Virksomheten leverer IT-tjenester til både konsernet og ikke minst til eksterne kunder. Selskapets resultat for 2009 er ikke tilfredsstillende, og skyldes at antall kunder/brukere ennå ikke er stort nok. Kvaliteten på produkter og kompetansen på medarbeiderne er gode, og bør kunne være grunnlag for en fremtidig fornuftig og utviklende virksomhet i konsernet. NorTrim AS har i 2009 ferdigstillet vesentlige deler av ny plattform for selskapets hovedprodukt som er programvare for treningssentre og andre virksomheter med store medlemstall. Det økonomiske resultatet var i 2009 ikke tilfredsstillende, men da produktet er meget etterspurt i markedet har en gode forventninger til fremtidig resultatutvikling. Det er aktivert kostnader med kr 1,8 mill. i forbindelse med utvikling av ny programvare. HK Elektro AS er konsernets installasjonsvirksomhet. Selskapet hadde aktivitet i 9 måneder i 2009, og har hatt en meget god utvikling både økonomisk og markedsmessig. Selskapets ansatte har en eierandel på 32%. Hemne Elektromiljø AS er konsernets elektrobutikk tilknyttet Expertkjeden. Resultatet etter 8 måneders drift er tilfredsstillende, og det er økende forventninger til virksomheten etter at den flyttet til Falksenteret i mars Selskapets ansatte har en eierandel på 17%. Hemne Fjernvarme AS sin virksomhet var i 2009 preget av lave energipriser og mildt vær, samt høyt prisnivå på innkjøpt biomasse. Dette medførte lave inntekter som ikke dekket opp selskapets kostnadsnivå godt nok, og det økonomiske resultatet ble derfor ikke tilfredsstillende. Selskapet gjør konkrete tiltak for å bedre de økonomiske resultat på noe sikt. Styret mener at det fremlagte resultatregnskap for 2009 og balansen pr gir et riktig bilde av selskapets virksomhet og økonomiske stilling. ARBEIDSMILJØ/LIKESTILLING Sykefraværet blant selskapets ansatte er fremdeles på et svært lavt nivå. I 2009 var det totale fraværet 1,5% mot 2,8% året før. Det er ikke rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker siste år. Det arbeides planmessig for å ivareta medarbeidernes trivsel og sikkerhet, blant annet er under innføring et kvalitetssystem tilpasset bransjens krav. Virksomheten er tilsluttet Hemne felles Bedriftshelsetjeneste. Styret betrakter arbeidsmiljø som godt. Selskapet har vedtatt egne etiske retningslinjer som gjelder for hele organisasjonen. Intensjonene i Lov mot diskriminering ivaretas gjennom de etiske retningslinjene, både med hensyn til likestilling, kultur og trakassering. Ingen skal diskrimineres på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Heller skal ingen diskrimineres som følge av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider aktivt for å tilrettelegge arbeidsmuligheter, både fysisk og organisasjonsmessig, for slike arbeidstakere. Det er ved årets slutt ansatt 21 personer i selskapet, hvorav 5 er kvinner. Tilsvarende tall for konsernet er 68 medarbeidere, hvorav 16 er kvinner. Styret består av 3 menn og 2 kvinner. Det er i selskapet ingen forskjellsbehandling mellom kjønnene med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. YTRE MILJØ Selskapets aktiviteter påvirker bare i liten grad det ytre miljø. I utøvelsen av nettaktiviteten etterstrebes å benytte miljøvennlige stoffer, og spesialavfall håndteres på en forskriftsmessig korrekt måte. 5

6 KRAFTOMSETNING Gjennom vår alliansedeltakelse med Fjordkraft AS, er kraftlagets kunder sikret en konkurransedyktig leveranse av ren energi. Risikoen knyttet til kraftomsetning er også minimalisert gjennom alliansen. Det er mange energileverandører i markedet, og dette medfører naturlig nok hard konkurranse om hver enkelt kunde. Våre produkt kombinert med lokal tilstedeværelse og tilhørende service, gjør at tilfredsheten blant våre kunder ligger på et tilfredsstillende nivå. Det er i 2009 solgt energi tilsvarende 55,8 GWh, som er på samme nivå som året før. NETTVIRKSOMHETEN Det ble totalt overført 71,3 GWh i selskapets nett, noe som er en økning på 1,3% i forhold til Selskapets distribusjonsnett er cirka 840 km og cirka anlegg er tilknyttet. Omfattende nett med relativt få tilknytninger, kombinert med en meget utfordrende topografi, gjør at nettleien i vårt område er høyere enn ønsket. Selskapet arbeider aktivt og målbevisst med tiltak som kan bidra til en reduksjon i nettleien. Hemne Kraftlag mottok i 2009 statlig tilskudd på kr 2,1 mill. brukt til å redusere grunnlaget for beregning av nettleien. Samtidig vedtok styret å ikke benytte hele den tillatte inntektsramme ved fastsetting av nettleien. Leveringskvaliteten har også i 2009 vært høy. Det har vært få utfall utover de som har vært nødvendige og varslet for å gjennomføre nødvendig vedlikehold. HENDELSER ETTER 1. JANUAR 2010 Styret har i forbindelse med fasetting av nettleie for 2010 besluttet ikke å benytte muligheten til å ta ut hele inntektsrammen fastsatt av NVE. Dette, sammen med både statlig tilskudd til reduksjon av nettleien og styrets beslutning om ikke å kreve inn andel av mindreinntektssaldo, gjør at forventet nettleie i 2010 blir vesentlig lavere enn maksimalt tillatt nivå. Årets første måneder har vært preget av lange kuldeperioder og høye strømpriser over lengre perioder. I tillegg til et generelt høyt prisnivå i store deler av Norden, har myndighetene av balansehensyn innført områdepriser blant annet i Midt-Norge. Dette har ført til en ikke ubetydelig økonomisk ekstrabelastning for midtnorske strømkunder. Områdetillegget tilfaller i stor grad produsentene, og fastsettes daglig med grunnlag av tilbud og etterspørsel på den nordiske kraftbørsen Nordpool. Kraftlagets kunder har i sine avtaler garantier om pristak i forhold til systempris, noe som i 1. kvartal har medført betydelige besparelser. Det er imidlertid ikke mulig å gi garantier i forhold til områdetillegg. RISIKOVURDERINGER Hemne Kraftlag har en sterk finansiell stilling, både i forhold til soliditet og likviditet. Ingen virksomhet er knyttet til utenlands valuta, og eksponeringen i aksjemarkedet er meget begrenset. Styret betrakter derfor finansiell risiko som minimal. Gjennom sterkere konkurranse om strømkundene, øker den markedsmessige risiko. Styret har fokus på området, både i forhold til kundetilfredshet og markedsandeler. Markedsrisikoen betraktes som liten. FREMTIDSUTSIKTER Selskapet vil fortsatt ha fokus på høy effektivitet og kvalitet i nettvirksomheten, samtidig som målet om lavest mulig nettleie etterstrebes gjennom god drift i hele konsernet. Under forutsetning av at sentrale rammebetingelser videreføres, vil styret også fremover arbeide for at både nettvirksomheten og selskapet for øvrig skal være en lokalt eid og styrt virksomhet i tråd med Representantskapets beslutninger. Konkurransen om kraftkunder forventes å vedvare, og selskapets fokus på å levere et best mulig produkt til våre sluttbrukere forsterkes. Dette skjer både med hensyn til kundekommunikasjon og omdømmebygging. Med grunnlag i kraftlagets ressurser, både økonomisk, teknisk og kompetansemessig, har styret en positiv holdning til videre utvikling av konsernet innenfor forsvarlige, resultatmessige rammer. 6

7 DATTERSELSKAPER Ved årsskiftet var følgende selskap del av konsernet: Hemne Kraftlag BA HemneNett AS InfoNett Hemne AS (50%) (50% eies av Infonett Røros AS) Hemne Kraftlag Eiendom AS ASPnor AS NorTrim AS MerkantilNor AS HK Elektro AS (68%) (32% eies av selskapets ansatte) Hemne Elektromiljø AS (Expert) (83 %) (17% eies av selskapets ansatte) Hemne Fjernvarme AS (65%) (35% eies av Saga Eiendom AS) RESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd: Avsetning til konsernbidrag kr ,- Overføring fra annen egenkapital kr ,- Sum - kr ,- Konsernets samlede årsresultat på - kr ,- foreslås overført fra annen egenkapital. Selskapet styre vil rette en stor takk til alle konsernets ansatte for godt samarbeid og stor innsats til konsernets beste i Kyrksæterøra, 30. april 2010 Svein Henry Berdal Knut Gunnes Wenche S. Vuttudal Oddrun Andersen Jostein Folgerø Per Arne Kaarstad 7

8 BALANSE Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag BA konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 0 0 Utsatt skattefordel Goodwill 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Langsiktige fordringer Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Note , , Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer , , Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 BALANSE Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag BA konsern Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkaptal Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser 0 0 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Utbytte 0 0 Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note , Kyrksæterøra, 30. april 2010 Svein Henry Berdal Knut Gunnes Wenche S. Vuttudal Oddrun Andersen Jostein Folgerø Per Arne Kaarstad 9

10 RESULTATREGNSKAP Hemne Kraftlag BA Hemne Kraftlag BA konsern Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av varer og tjenester Energiomsetning 16, Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv.arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Nedskriving av driftsmidler og immaterielle driftsmidler 0 0 Avskrivning goodwill 0 0 Materiell til vedlikehold/nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på investering i tilknyttet selskap Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ord.resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultatet 0 0 Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Avsatt konsernbidrag Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Note , , , ,

11 NOTER UTDRAG 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av år 2009 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER P.R Mask/trsp Fordelings Hemne Kraftlag BAinventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-33% 20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar FOU nett Bygninger Sum Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Sum totale avskrivninger ifølge konsernregnskap Avskrivningssatser 6,7-35% 0% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Goodwill ved kjøp av 65% i Hemne Fjernvarme kr ,- avskrives over 15 år, med bakgrunn i den tidshorisont som ble lagt til grunn for investeringen. Øvrig goodwill avskrives over 5 år. Se også note ANDELSKAPITAL Andelseier P.r i 2009 P.r % Hemne kommune ,7 Snillfjord kommune ,7 Private andelseiere ,6 Sum andelskapital ,0 11

12 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Energi AS (He) 100% 100% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100% 100% HK Elektro AS (HKe) 67,5% 67,5% MerkantilNor AS (MN) 100% 100% HemneNett AS (HN) 100% 100% NorTrim AS (NT) 100% 100% ASPnor AS (ASP) 100% 100% Hemne Fjernvarme AS (HF) 65% 65% Hemne Elektromiljø AS (HE) 83,3% 83,3% Vaagen Flåtebygg AS (VF) 22,2% 22,2% Industriveien 5 AS (Ind5) 40% 40% InfoNett Hemne AS (IN) 50% 50% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune. Resultat i konsernselskap for 2009 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Tall i hele tusen He HKei HKe MN HN NT ASP HF HE IN VF Ind5 Balanseført verdi Tilgang til anskaff. kost Resultatandel år Avskrivning goodwill Konsernbidrag Betalt Overkurs Balanseført verdi Uavskrevet goodwill Pr har selskapet følgende fordringer/gjeld på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Nedbetalingsvilkår Hemne Energi Avregningskonto Kortsiktig Hemne Energi Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Energi Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) HK Elektro Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) HK Elektro Annen korts. fordring Kortsiktig Hemne ElektromiljøAnnen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) MerkantilNor Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Fjernvarme Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) NorTrim Avregningskonto Kortsiktig gjeld NorTrim Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld ASPnor Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld HemneNett Avregningskonto Kortsiktig gjeld HemneNett Avregningskonto Avsatt konsernbidrag HK Eiendom Avregningskonto Avsatt konsernbidrag HK Eiendom Avregningskonto Kortsiktig MER-/MINDREINNTEKT De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. I følge endringsforskrift til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer skal KILE saldo også avsettes eller aktiveres som mer-/mindreinntekt med virkning fra Tillatt inntekt (gitt av NVE) Ordinær KILE Oppnådd inntekt (i distribusjonsnettet) Justert for investeringer/avskrivninger Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt før ekstrord avskr Årets ekstraord. avskr. mindreinntektssaldo Akkumulert mindreinntekt

13 17. OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSOMRÅDER Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag/avkastning 7,12% En nærmere beskrivelse av virksomheten er gitt i årsberetningen 18. ENDRING EGENKAPITAL Hemne Kraftlag BAKonsern Andels Fond for Opptjent Andels Minoritets Annen kapital vurderingsf. egenkapital kapital interesser egenkapital IB Innbetalt andelskapital Innbetalt kapital minoriteter Overkurs stiftelses. ASPnor Endring fond for vurderingsf Innbetalt overkurs ASPnor Utdelt utbytte minoriteter Avgitt konsernbidrag Minoritetsinteresser Årets resultat UB OFFENTLIG TILSKUDD Selskapet har i 2009 mottatt utjevningstilskudd fra NVE på kr ,-. Tilskuddet inngår i bokførte inntekter energiomsetning. INDIREKTE KONTANTSTRØM Hemne Kraftlag BA - konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av aksjer og driftsmidler Ordinære avskrivninger Avskrivning goodwill og nedskriving mindreinntekt /- Verdijustering aksjer tilknyttet selskap /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordn /- Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Utbetaling av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per slutt

14 14 REVISJONSBERETNING

15 ADMINISTRASJONENS REDEGJØRELSE Strømpris og områdetillegg Prisen på elektrisk kraft fastsettes gjennom tilbud og etterspørsel på kraftbørsen NordPool. Gjennom 2009 lå gjennomsnittsprisen på et forholdsvis lavt nivå, mens den økte vesentlig i 1. kvartal i år. Hovedårsakene var lave temperaturer med høy etterspørsel, samt lav produksjon spesielt som følge av vedlikeholdsstans i flere svenske kjernekraftverk. I tillegg antas at flere nasjonale produsenter tilpasset sin produksjon i forhold til forventet etterspørsel og pris. For i større grad å kunne påvirke tilbud og etterspørsel, beslutter reguleringsmyndigheten gjennom Statkraft innføring av områdetillegg i perioder med anstrengt leveringsevne. Områdetillegget, som kan utgjøre vesentlige beløp og som blir belastet sluttbrukerne, tilfaller i sin helhet kraftprodusentene. Manglende politisk styring og fravær av investeringsbeslutninger over flere år, har medført at midtnorske strømkunder i vinter er blitt belastet i urimelig grad. Nettleie Nettleien i kraftlagets forsyningsområde er høyere enn gjennomsnittlig nasjonalt nivå. Både Representantskap, styret og selskapets administrasjon har kontinuerlig fokus på forhold knyttet til mulige tiltak som kan redusere nettleien, samtidig med at kvaliteten på overføringsanleggene opprettholdes. Styret har gjennom sine budsjettvedtak de siste to år besluttet ikke å ta ut hele den godkjente inntektsramme fastsatt av myndighetene. Dette, sammen med utjevningstilskudd bevilget gjennom Statsbudsjettet, har medført at forskjellen mellom vår nettleie og landsgjennomsnittet reduseres. Selskapet har heller ikke benyttet muligheten til å kreve inn noe av akkumulert mindreinntektssaldo. Fra myndighetenes side arbeides med spørsmålet om etablering av en felles nasjonal nettleie. En slik utjevning må være ubyråkratisk, forutsigbar og transparent, og dagens incitament for effektivisering må opprettholdes. Vedtektene Virksomheten i Hemne Kraftlag som et andelslag, har ikke vært knyttet spesifikt til særskilt lovgivning. Med virkning fra trådte Lov om Samvirkeforetak i kraft. Loven vil regulere virksomheten i andelslag som vårt selskap, og det vil være behov for endringer og tilpasninger i kraftlagets vedtekter. Lovens innhold tilsier ingen vesentlige endringer knyttet til styringen og andelshavernes innflytelse i selskapet. Forslag til vedtektsendringer vil bli fremlagt for Representantskapet høsten Eierstruktur Med grunnlag i henvendelse fra Snillfjord kommune v/ordfører, har representantskapet bedt om en utredning som klargjør forhold knyttet til en eventuell omdanning fra samvirkeforetak til aksjeselskap. Denne vil bli fremlagt på eiermøte høsten Næringshagen Hemne Næringshage er etablert med tanke på å bidra til videreutvikling av det lokale næringsliv. Virksomheten har nå sitt utgangspunkt i kraftlagets eiendommer. Konsernets selskaper vil være aktive deltakere i næringshagen, da vi ser klare muligheter til videre utvikling og synergier gjennom felles ressursutnyttelse. Kvalitetssystem Kraftlaget arbeider aktivt for å få utviklet og implementert et internettbasert kvalitetssystem i sitt HMSarbeid. Vi benytter produkt og kompetanse fra Waade Information System AS (WIS) og har som en klar målsetting å systematisere arbeidsoppgaver og sikre kvalitet og effektivitet i utførelsen av disse. Datterselskapene De ulike datterselskap i konsernet forutsettes alle å gi positive økonomiske bidrag over noe tid. De fleste av selskapene gir avkastning i dag, mens vi noen områder ennå ikke er i mål. Foruten krav til avkastning på den investerte kapital, er sammensetningen av virksomhetene fagmessig fordelt slik at de innbyrdes kan bidra til hverandres videreutvikling, både med hensyn til kompetanse, produkt og ikke minst marked. Innovasjon og nyskapning I samsvar med Representantskapets strategiske veivalg, har administrasjonen fokus på innovasjon og nyskapning. Slik utvikling kan skje både internt i konsernet, men også i samarbeid med andre virksomheter og da fortrinnsvis med virksomheter lokalisert i konsesjonsområdet. Fokus har i stor grad vært mot etablering av kompetansearbeidsplasser, og vi mener i stor grad å ha lyktes selv om det fremdeles ligger flere muligheter fremover. 15

16 NETTAVDELINGEN For fem år siden skiftet vi navn fra driftsavdelinga til nettavdelinga. Dette for å presisere hva avdelingas ansvarsområde er, nemlig nybygging, vedlikehold og drifting av vårt høyspent, lavspent, linje og kabelnett med tilhørende nettstasjoner. Vår virksomhet er dessuten basert på en områdekonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for distribusjon av elektrisk energi i Hemne og Snillfjord kommune. Konsesjonen gir oss rettigheter og plikter både med hensyn til nettkvalitet og overføringstariffer. Entreprenør og brannmann Vi ansatte ved nettavdelinga føler oss nærmest som en blanding av en elektroentreprenør og en brannmann. På dagtid planlegger og bygger vi nye elektriske anlegg. Gamle anlegg vedlikeholdes og bygges om. Vi jobber i en bransje som setter store krav til HMS og IK. Våre energimontører arbeider daglig med spenninger på 22kV og vi er pålagt å gjennomføre årlige repetisjonskurs i våre sikkerhetsforskrifter samt førstehjelp. I tillegg går vi i rullerende vakt året rundt. Får vi et lynnedslag kl. 20 julekvelden så er våre folk på plass så fort det lar seg gjøre for å utbedre feilen i all slags vær. Ei vanlig arbeidsuke uke Denne kombinasjonen av ulike roller lar seg best beskrive ved å se på de ulike aktiviteter som skjer ei i løpet av ei vanlig arbeidsuke ved nettavdelingen. Linjearbeid i Åstfjorden 21. april Arbeidet besto i utskifting av ca. 1 km lang 22 kv høyspentlinje. Arbeidet startet ca. kl. 02 natt til onsdag og var ferdig kl. 18 samme dag. Feil ved Vågan i Snillfjord 21. april Fasebrudd pga trefelling inn på lavspentlinje. Kurs i sikkerhetsforskrifter og førstehjelp april Årlig intern gjennomgang av sikkerhetsforskriftene på torsdag og førstehjelpskurs i regi Hemne Bedriftshelsetjeneste på fredag. Feil i Slørdal lørdag 24. april Sikringsbrudd pga defekt støtteisolator i transformator i Slørdal. Våre folk i arbeid utover natta. Hemne helsesenter april Helsesenteret har siden det ble bygd blitt påbygd og ombygd flere ganger. Etter snart 30 år var det derfor høyst påkrevd med ei renovering og kapasitetsforsterkning av lavspenttavla i traforommet. Samtidig skulle også nødstrømsaggregatet ombygges slik at det dekket hele helsesenteret. Planlegginga av denne jobben var spesiell i og med at den måtte passe bra med både årstid, pasienter, beboere og personell. I tillegg ble flere privatkunder og en kolonialbutikk berørt. Arbeidet var komplekst, tidkrevende og omfattet både ekstern aggregatkjøring og nattarbeid. Dette viser litt av spennvidden og utfordringene i våre arbeidsoppgaver. Dagene er aldri like og ingen oppgaver er for store eller for små. Vi er til stede for våre kunder og vi mener at vi har et yrke som vi både er stolte av og som vi ser utgjør en viktig brikke i infrastrukturen i både Hemne og Snillfjord kommune. 16 Vi kjenner linjenettet, geografien, topografien og lokalsamfunnet. Som kortreist energimontører er vi i stand til å gjøre vår jobb bedre enn noen annen.

17 DET LOKALE ELTILSYN (DLE) OG MÅLERAVDELINGA Det lokale eltilsyn Hemne Kraftlag BA er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (eltilsynsloven) pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn (DLE) ved kraftlaget er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE utfører sitt tilsyn etter instruks fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater. En del av tilsynsvirksomheten omfatter også virksomhetskontroll med verifikasjon av HMS hos næringsdrivende. Energidag I tillegg til elkontroll driver vi også aktivt med informasjonsarbeid i samarbeid med skolene i Hemne og Snillfjord. Hvert år inviteres de fire 9. klassene til en Energidag ved Kraftlaget. Vi starter med en omvisning i Søa Kraftverk og fortsetter med temaene energi, elsikkerhet, enøk og miljø. Underveis får vi også informert om nettvett ved hjelp av HemneNett AS. Til slutt lar vi elevene få utføre ei lita praktisk kobling. Vi får gode tilbakemeldinger fra elever og lærere for vår energidag. Vi ser at dette arbeidet gir en langsiktig og god effekt og er med på å bevisstgjøre elevene om energibruk og miljøgifter samt farer forbundet med strøm og spenning. Skoleelever på omvisning. Måleravdelinga Måleravdelinga er ansvarlig for innsamling av alle målerdata i vårt forsyningsområde. Alle våre kwhmålere er underlagt revisjonskrav gitt av justervesenet. Hvert år blir en viss andel av våre målere innsendt for revisjonssjekk. Denne tjenesten kjøper vi av et eksternt revisjonsfirma. Ønsker kunde å få revidert en måler ut over revisjonskrav, vil måler bli demontert og sendt til revisjonssjekk. Automatiske Måler Systemer (AMS) I løpet av de kommende år vil all måleravregning bli helautomatisk i Norge. Årsaken til at vi og mange andre nettselskaper venter med full utbygging av AMS Skolemester Jan Bjørshol. er at NVE ennå ikke har lagt kriteriene for hva systemet skal kunne omfatte. Dette er et arbeid som samordnes med resten av Europa samtidig som produsentene hele tiden kommer med nye, bedre og smartere løsninger. Ellers er det vel her som ved annen ny teknologi at prisen på utstyret vil bli billigere etter hvert. AMS vil i fremtiden være en kommunikasjonskanal mellom nettselskapet og kunde. At AMS kanskje vokser sammen med bredbånd, kabel TV eller lignende kommunikasjonsbærere er vel sannsynlig. Det vi i dag med vår fantasi kan beskrive av mulige bruksområder vet vi vil overgås av virkeligheten om kort tid. Men at bruken vil omfatte flere av følgende stikkord er vel helt sikkert: * 4-kvadrants timeavregning for elektrisk forbruk og produksjon (for eksempel egen solcellepark). * Avregning av faktisk vannforbruk og avløpsvann. * Avregning av fjernvarme. * Avregning av gassforbruk. * Sentralt driftskontrollanlegg (SD-anlegg) for styring av husets varmebehov. * Innbruddsalarm direktekoblet opp mot vaktsentral. * Grønne sertifikater som vil kunne skape nye tariffer. * Verktøy for grønn sertifisering av boliger (kan brukes som prisparameter ved kjøp og salg) * Online oppkobling mot kjøleskap for registrering av matforbruk (teknologien fins og er allerede i bruk på hoteller), samtidig som tidsforbruk i treningssenter registrerer forbrukte calorier. Her er det vel på tide å sette punktum før lista begynner å ligne på George Orwell sin fremtidsroman. 17

18 MARKEDSAVDELINGEN Solgunn, Guri og Mona på markedsavdelinga er som regel de første du møter når du besøker Hemne Kraftlag sine kontorer i 2. etasje i Hollaveien 2. Vår markedssjef Jostein sitter på hjørnekontoret, og tar også gjerne imot besøk fra kunder som ønsker å slå av en prat. Fornøyde kunder vårt fremste mål Vi setter stor pris på at kundene tar kontakt med oss, enten det gjelder bestilling av strøm, spørsmål rundt faktura, betalingsvansker, priser eller andre ting. Fornøyde kunder er selvsagt vårt fremste mål og noe vi hele tiden jobber aktivt mot. En kald vinter Med en unormalt kald vinter, høyt strømforbruk og påfølgende høye strømpriser, og ikke minst stor mediadekning rundt temaet, har det vært høy aktivitet på markedsavdelinga. Med mange henvendelser fra kunder omkring dette, har vi prioritert jevnlig informasjon omkring situasjonen, i håp om å gjøre det lettere å forstå sammenhengen mellom produksjon, forbruk og priser på strøm. Kraftmarkedet består av mange kraftleverandører som konkurrerer fritt om salg av strøm i det norske markedet, samt flere netteiere som er lovpålagt å sørge for at det blir tilrettelagt for strøm inn til hus, hytter og bedrifter i sitt geografiske nettområde. I tillegg til avgiftene og selve kraftprisen, kommer altså nettleie. Mens du kan velge fritt når du skal velge kraftleverandør, er ledningsnettet som transporterer strømmen hjem til deg en monopolvirksomhet. Norge er en del av et felles nordisk marked for kraft. Dette innebærer at kraftprodusenter, kraftleverandører, større industriforetak og andre større aktører fritt kan kjøpe og selge kraft i konkurranse med tilsvarende aktører i de øvrige nordiske landene. Her bestemmes prisen ut til forbrukerne. På grunn av forskjeller i tilgang og etterspørsel av strøm i ulike deler av landet, er Norge nå delt opp i fem markedsområder for strøm, Sørøst-Norge, Sørvest-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. Det gir til dels ulike strømpriser i ulike deler av landet, avhengig av tilbud og etterspørsel i hvert område. GarantiKraft - det lønner seg! Hos Hemne Kraftlag har vi i flere år hatt fordelen av å ha produktet GarantiKraft med pristak i vår portefølje, noe som har spart våre kunder for store beløp i perioder hvor markedsprisen har vært høy. GarantiKraft følger til enhver tid spotprisen, og kundene nyter automatisk fordelen av alle prisnedganger, samtidig som de er sikret forutsigbarhet ved at vi har maksimumspris med pristak på strømmen. Vi fakturerer etterskuddsvis, basert på det faktiske forbruk. Forsikring inkludert i prisen Alle våre kraftkunder har gratis ulykkesforsikring inkludert i kraftleveransen. Rammes du av en midlertidig personskade som følge av et ulykkestilfelle, har du krav på fri leveranse av kraft inntil 52 uker, maksimum kr ,- Informasjon, god og tilgjengelig kundeservice En av fordelene med en lokal leverandør er blant annet god og tilgjengelig informasjon og kundeservice. Gjennom den årlige KTI- undersøkelsen, får vi klare tilbakemeldinger på hva kundene syns fungerer bra og hvor vi kan bli bedre. Dette er noe vi tar på alvor og jobber aktivt med gjennom hele året. I 2009 har vi blant annet endret layouten på fakturaen for å gjøre den mer lettleselig slik at kundene tydeligere kan se hva de faktisk betaler for. Vi har også endret våre faktureringsrutiner fra kvartalsfaktura til faktura annenhver måned, noe som forhåpentligvis letter betalingsbyrden for den enkelte når beløp pr. faktura blir mindre. I tillegg har vi innført tilbud om efaktura, som også kan kombineres med AvtaleGiro. Et effektivt og oversiktlig alternativ der en får fakturaen ferdig utfylt rett inn i nettbanken. En sparer også miljøet ved ikke å skrive ut alle fakturaer på papir. For å kunne gi våre kunder tilgang til jevnlig, oppdatert informasjon har vi laget nye hjemmesider både for Hemne Kraftlag konsern, markedsavdelinga og flere av datterselskapene. Her kan kundene finne informasjon om produkter/tjenester, kampanjer og aktuelle nyheter. Vi har også sendt ut flere kundebrev og igjennom året 2010 vil vi ha en annonsekampanje i lokalavisa der vi fokuserer på både produkter, tjenester, våre selskap, sponsing av lag og foreninger og eventuelle aktuelle kampanjer. Vårt mål er å være ditt førstevalg ved valg av kraftleverandør, gjennom å kunne tilby kvalitet, konkurransedyktige priser, lokal og tilgjengelig kundeservice. 18 Besøk våre hjemmesider og kom også gjerne innom for en prat vi ønsker deg velkommen som kunde hos Hemne Kraftlag!

19 ADMINISTRASJONEN Daglig leder Per Arne Kaarstad er selskapets og konsernets øverste leder. Daglig leder har kraftlagets styre som sitt overordnede organ, og tilrettelegger de saker som styret har til behandling. Han har også gleden av å være leder for selskapets og konsernets ansatte; en kunnskapsrik, arbeidsom og engasjert gruppe mennesker i svært ulike posisjoner og bransjer. Daglig leder i morselskapet innehar også mange styreleder- og styremedlemsfunksjoner i konsernets datterselskap. Han representerer også Hemne Kraftlag BA i flere eksterne styrer. Kontorsjef Anders Bugten har ansvaret for økonomiområdet og selskapets administrative oppgaver. Han er daglig leders stedfortreder, og innehar flere styreleder- og styremedlemsoppgaver i konsernet. Med sin mangeårige bakgrunn i selskapet besitter Bugten stor kunnskap om både økonomiske og regulatoriske forhold knyttet til store deler av virksomheten. Særlig er forståelse og kontinuitet i forhold knyttet mot NVE viktig for virksomheten. Personalkonsulent Inger Sporild utfører tjenester for alle konsernets selskap innen området personal og organisasjon. Med ulike tariffområder, fagdisipliner, pensjonsordninger å holde styr på, kreves både interesse og nøyaktighet. I tillegg har Inger sentrale posisjoner knyttet til utvikling av selskapets kvalitetssystem og hjemmesider. Hun er styreleder i flere selskap hvor kraftlaget har interesser. Dessverre fratrer hun snart stillingen for å begynne i ny jobb i Hemne kommune. Vi ønsker henne lykke til. Merkantil medarbeider Rita Stamnestrø holder orden på morselskapets regnskap. Dette innebærer både bilagshåndtering, kontroll med ulike reskontroer og morselskapets bankkonto. Rita har også en finger med utarbeidelsen av lønnsgrunnlag for de ansatte. Purringer og inkassosaker har sitt utspring her, dette er forhold som i sin natur krever både nøyaktighet og utpreget rettferdighetssans. HK EIENDOM HK Eiendom bygger om HOB-bygget. 1. etasje: Her blir det en helse-etasje med Berg Manuelle fysioterapi, Hemne Felles bedriftshelsetjeneste, Bakke Fotpleie og Audiopluss. 2. etasje: Her er det økonomiavdeling som består av Inter Revisjon Hemne, Advokat firmaet Adnor og MerkantilNor. Her er det også muligheter for flere som jobber innen for økonomi eller trenger kontorplass i et miljø med kunnskap omkring økonomi. Det jobbes nå med planer om et tilbygg da det nå er fullt i etasjene. Dette kan bli iverksatt i løpet av året 2010 og heis blir sannsynligvis også bygget. Jobber du innenfor noen av disse områdene og trenger lokaler ta kontakt med oss på tlf Hemne Næringshage har en koordinerings funksjon for leietakerne. Moderne og lyse lokaler med bredbånd(fiber), mulighet for å benytte eksisterende telefonsentral og flere fellesfunksjoner. HEMNE FJERNVARME AS Hemne Fjernvarme AS er et energiselskap som eies med 65% av Hemne Kraftlag BA og 35% av Saga Eiendom AS. Energi i form av varmt vann produseres i selskapets anlegg lokalisert ved Lian Trevarefabrikk. Råvaren til produksjonen er biomasse i form av flis, i hovedsak levert fra trevarefabrikken. Selskapets hovedformål er å levere fjernvarme for oppvarming til brukere på Kyrksæterøra, og dagens anlegg leverer årlig ca. 2 GWH. Brukere av denne grønne energien er i dag Lian trevarefabrikk, Sagatun, Saga Senter, Hemnehallen, Sodin skole, Hemne videregående skole og Rema Det er store potensialer sentralt på Kyrksæterøra for økt bruk av fjernvarme, og det er blant annet inngått intensjonsavtale med Hemne kommune og bruk av slik energi i kommunale bygg. For i større grad å kunne ta i bruk flere ulike former for biomasse, planlegger selskapet bygging av en ny kjel som blant annet kan brenne trevirke med vesentlig høyere fuktighet enn dagens kjeler. Tilgangen på slikt virke er betydelig større enn på tørt virke, og vil kunne medvirke til både sikrere leveranser og bedring av selskapets økonomi. Det er ingen ansatte i selskapet, og drifts- og ledelsesressurser leien inn fra eierselskapene. 19

20 HEMNENETT AS Aktiviteten for HemneNett er fortsatt preget av utbygging. Arbeidet med bredbånd til alle har stor prioritet samtidig som behovet for større kapasiteter gjør seg stadig mer gjeldende. På bredbåndssiden kan vi tilby disse produktene: ADSL, SHDSL, Radio trådløst, Fiber, Trådløs sone på Skogrand Camping Du kan kjøpe utstyr til din bredbåndsoppkobling hos oss. Det være seg trådløs router, datakabler over standard lengde, PC med tilhørende programvare og tilbehør. E-post: Vasket e-postadresse mot spam og virus med og Kabel-TV-nettet ble kjøpt i For å følge utviklingen har vi ønske om å bygge ut nettet til et topp moderne distribusjonsnett. En oppgradering kan gi oss mulighet til TV, bredbånd og telefoni, alt i samme kabel med langt større hastigheter enn vi har i dag. Store ressurser er satt inn i prosessen med planlegging og gjennomføring av utbyggingen. Utstyr for digital TV kan du kjøpe hos oss: HD dekodere standard og PVR dekodere, samt cam for TV med innebygd dekoder. Andre produkter vi tilbyr er: IP-telefoni, Betalingsterminal, Support og service, Datakurs Når hastighet spiller en rolle Velkommen til et nytt digitalt år! MERKANTILNOR AS MerkantilNor AS er et heleid datterselskap i konsernet Hemne Kraftlag BA. Selskapets overordnede målsetting er å levere gode og fleksible tjenester tilpasset de behov næringslivet til enhver tid har. Vi har i en årrekke levert tjenester til næringslivet både i Hemne og i våre nabokommuner. Med en stabil og dyktig stab, med godt kvalifiserte ansatte kan vi bistå ditt firma med ulike oppgaver, som bokføring, budsjettering, lønn, fakturering, og økonomisk rådgivning. Vi ønsker å legge stor vekt på kvalitet i vårt arbeide, noe vårt medlemskap i NARF er en garanti for. Selskapet har i samarbeid med ASPnor AS, utviklet produkter der den enkelte kan få skreddersydd egne løsninger tilpasset sitt behov. Disse løsningene kan inneholde alt fra tradisjonelle regnskapskontortjenester, der alle funksjoner ivaretas av regnskapskontoret, til løsninger der kunden leier IT-tjenester og serverfunksjoner, og ved hjelp av bredbåndstilgang og andre datatekniske løsninger selv aktivt tar del i regnskapsprosessen.. Eksempler her kan være at kunden selv foretar fakturering, betalingstjenester eller bilagsregistrering, og ikke minst at kunden selv til enhver tid kan ta ut de rapporter som ønskes. Tilbakemeldingene fra kundene som har tatt i bruk skreddersydde løsninger er meget gode, og produktet medfører at selskapets geografiske kundeområde er utvidet. For å styrke selskapets kompetanse og gi bredere erfaringer har MerkantilNor AS overtatt et regnskapskontor i Trondheim, som nå heter MerkantilNor Trondheim AS. Dette selskapet er et datterselskap av MerkantilNor AS og har tre autoriserte regnskapsførere. Ta kontakt med oss dersom dette kan være interessant for din bedrift. Vi stiller gjerne opp til en uforpliktende gjennomgang og utarbeiding av forslag til løsning for akkurat deg. 20 Velkommen innom!

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer