Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag"

Transkript

1 Landbrukets økonomiske Dataflyt og beslutningsstøtte betydning i Trøndelag for norsk landbruk Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Prosjektpresentasjon

2 Dataflytprosjektet Prosess og resultater så langt Bakgrunn Partnere Innhold og arbeidsområder Utredet løsning og kostnytteanalyse Fase 2 og videre planer Målsettinger og milepæler Organisering og gjennomføring Kostnader og finansiering

3 Bakgrunn Behov for bedre beslutningsstøtte i næringa og hos samarbeidspartnere Effektivisering av dataflyt Et samlet partnerskap ser behovet for felles faglig utvikling, standardisering og infrastrukturløsninger tiltak på kort og lang sikt

4 Partnerskap Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tine Animalia (ny fase 2, tidligere kun Nortura) Felleskjøpet Agri Strand Unikorn (ny fase 2) Norges Skogeierforbund (ny fase 2) Gartnerhallen (ny fase 2) Landkreditt Gjensidige Sparebank1-gruppen (ny fase 2, tidligere SMN og SR-bank) Norsk institutt for landbruksøkonomiske forskning

5 Dataflyt for beslutningsgrunnlag Samarbeid Konkurranse Transaksjon Input eavregning og efaktura edriftsinformasjon Standardisering Programvare og verktøy Output Regnskapsrapporter edyreflytstatus Standardisering Offentlig og privat rapportering Besluttingsgrunnlag og rådgivning

6 D E L E R A V D A G E N S D A T A F L Y T MATTILSYNET (dyrereg) Veterinærer PRODUSENTREG Skattedirektoratet Kukontrollen TINE rådgivning TINE Effektivitetsanalyse Felleskjøpet Bank ALTINN TINE Industri/Råvare NORTURA Rådgivning Bonden Regnskapskontorer Storfektr, Sauekontr, In Gris NORTURA NILF Forsøksring SLF FMLA Kommune Innovasjon Norge KSLMatmerk/HMS Bilag Analyse Registrering Annen dataflyt

7 Aktører som mottar eller bruker data fra bondens avregning Rådgivning Produsentreg. Regnskapsktr. Bank Forsikring Avregning Bonde Skattedir. NILF SLF Mattilsynet SSB

8 Aktuell infrastruktur Leverandør/kunde Rådgivning Bonde Bonde Bonde Bonde Altinn Landbruk FOU (bl.a. NILF) Regnskapsktr Dyreregister Innovasjon N SLF Altinn Veterinær Skattedir. Annet offentlig Finans Banker Forsikring Landbrukets dataflytløsning / -datavarehus Fakturaflyt via meldingssentraler eller bank

9 Eksempel på resultater så langt Partnerskapet står samlet om felles målsettinger og deltar aktivt i konkret arbeid Konkurransearena og samarbeidsområder avklart Standardiseringsarbeidet godt i gang, standarder utviklet og under utvikling Altinn positiv og løsningsorientert; tilgjengelig løsning utredet What s in it for me!? synliggjort for partnerne gjennom 2 nyttekostnadsanalyser Pilotprosjekt har synliggjort muligheter og gitt viktige erfaringer, i ferd med å utvides Interesse for prosjektet og utvidelser av partnerskapet

10 Status delprosjekt 1 - Standardisering Standarder relatert til bokføring og offentlig rapportering; Bransjestandard Standarder relatert eavregning til bokføring og efaktura og offentlig for landbruk rapportering; Bransjestandard landbruk eavregning (testet for Tine og Nortura, Standard under utvikling for dyrekoding for andre sektorer/aktører) Bransjestandard - dyrestatus fra landbruk husdyrkontroller/husdyrregister efaktura (under utvikling) til regnskapskontor - dyrekoding på eavregning og efaktura INPUT standarder Standard opplegg for strukturering av økonomidata: under utvikling: Standard kontoplan Standard landbruk kontoplan landbruk Standard produkt-/dyrekoder Standard produkt-/dyrekoder Standard driftsgreinkoder Standard driftsgreinkoder Tilrettelegging Tilrettelegging for bruk av prosjektnummer for bruk av prosjektnummer Opplegg for kontering og strukturering av data Regnskapsrapportstandarder - beslutningsstøtte Regnskapsrapportstandarder beslutningsstøtte Standard bankrapport (ferdig utviklet og implementert i Duett og Agro Standard bankrapport Økonomi, Landkreditt) Standard driftsregnskap Standard driftsregnskap (under utvikling) Standard driftsinformasjon Standard driftsinformasjon (under utvikling) OUTPUT standarder

11 Status delprosjekt 3 Pilot Fase 1 - Pilot på elektroniske avregninger fra Tine og Nortura - gode og nyttige erfaringer Fase 2 - utvidelse av piloten Avregning korn (FKA og Strand Unikorn) Avregning skog (Andelslag skog) Avregning grønt (Gartnerhallen) Faktura (Gjensidige, FKA og Strand Unikorn) Bankrapport (Landkreditt) Utvide med antall bønder og regnskapskontor

12 Dataflyt i piloten KLF (avregning) FKA (avregn og fakt) Nortura (avregning) Strand Unikorn (avregn og fakt) Gjensidige (faktura) Tine (avregning) Gartnerh (avregning) FTP-server AT Skog (avregning) RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RKn Landkreditt (bankrapport)

13 Demo Duett

14 DEMO DUETT Tomt bilagsregister

15 DEMO DUETT Oppsett mot server og oppsett for bokføring

16 DEMO DUETT Avregninger som venter på bokføring

17 DEMO DUETT Bokførte avregninger

18 Status delprosjekt 2 - infrastruktur Leverandør/kunde Rådgivning Bonde Bonde Bonde Bonde FOU (bl.a. NILF) Dyreregister Innovasjon N SLF Skattedir. Altinn Landbruk Regnskapsktr Veterinær Annet offentlig Finans Altinn Tilgjengelig løsning utredet og klar for kravspesifisering Banker Forsikring Landbrukets dataflytløsning / -datavarehus Ikke ansett som nødvendig Fakturaflyt via meldingssentraler eller bank Under utredning

19 Delprosjekt 2 utredet infrastrukturløsning Altinn-landbruk Avregningsflyt Fakturaflyt Regnskapsdata Dyreflyt Offentlig rapportering til SLF, Mattilsynet, IN, SSB og NILF Dataflyt mellom bonden og ens samarbeidspartnere: regnskapsfører, rådgiver, bank, forsikringsselskap, varemottakere, Debio, KSLMatmerk, veterinær, avløserlag og andre leverandører

20 Overordnet illustrasjon Altinn-landbruk Rådgiver Regnskapsfører Bonden Bank Altinn Offentlige virksomheter Andre aktører Meierier Slakterier Kornmottak +++

21 Kvantifiserte effekter Reduserte kostnader knyttet til: Punching og registrering av data Utsending (bl.a. papir og porto) Kvalitetssikring Utvikling og drifting av IKT-systemer Investeringer Felles standarder og infrastruktur Påkoblingskostnader for aktørene Nettonåverdi ca 430 millioner kroner

22 Prinsipper for Altinn-landbruk Sanntids data Sikker autentisering og overføring bonden skal kunne gi sine samarbeidspartnere tilgang til data Registrering en gang et sted Standardiserte grensesnitt for datautveksling Bygge på eksisterende infrastruktur og standarder

23 Kvantifiserte effekter Reduserte kostnader knyttet til: Punching og registrering av data Utsending (bl.a. papir og porto) Kvalitetssikring Utvikling og drifting av IKT-systemer Investeringer Felles standarder og infrastruktur Påkoblingskostnader for aktørene Nettonåverdi ca 430 millioner kroner

24 Andre effekter kvalitativt vurdert Bedre beslutningsstøtte for næring, forvaltning, finans og forskning Redusert oppgavebyrde for næringslivets offentlige rapportering Bedre kommunikasjon gjennom standardiserte grensesnitt Incentiv for riktigere og raskere registreringer Grunnlag for bedre samhandling mellom produksjonsfaglig og økonomisk rådgivningstjeneste Mulighet for mer koordinerte IKT-satsinger; privat og offentlig Miljøeffekter Muligheter for ytterligere innovasjon gjennom endrede arbeidsmåter Mulighet for trinnvis utvikling og påkobling

25 Nytteverdi for næring, forvaltning, forskning og finans Kvantitative gevinster: Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket Netto nåverdi ca 430 mill kr (eksklusiv bank) Kvalitative gevinster: Vesentlig bedre data- og beslutningsgrunnlag

26 Dataflytprosjektet Prosess og resultater så langt Bakgrunn Partnere Innhold og arbeidsområder Utredet løsning og kostnytteanalyse Fase 2 og videre planer Målsettinger og milepæler Organisering og gjennomføring Kostnader og finansiering

27 Målsettinger fase 2 1. Utvikle standarder som kreves for at Altinn-løsningen kan realiseres 2. Kravspesifisere Altinn-løsningen for avregnings- og regnskapsflyt 3. Utrede og vurdere løsninger, samt utvikle standarder knyttet til fakturaflyt, med eller uten Altinn som løsningsalternativ 4. Arbeide for å realisere overføring av husdyrstatus til regnskapskontor og andre fra Husdyrregisteret/Husdyrkontrollene, utvikle nødvendige standarder for dyreflyt 5. Planlegge utviklingsfasen (fase 3) 6. Utvikle forretningsmodell og finansieringsløsning for fase 3 og 4 7. Utvikle og drifte utvidet pilotløsning

28 Gjennomføring fase x 201y Fase 1 utredning /pilottesting DP 1 Faglig utvikling og standardisering Fase 2 forberedelse til utvikling / pilottesting DP1 Standardisering Fase 4 implementering Implementering av standarder og infrastruktur DP 2 Utredning av organisatorisk og teknisk løsning DP 2 Infrastruktur Vedlikehold av standarder Forprosjekt DP 3 Pilot elektronisk bilagsflyt DP3 Pilot Fase 3 - utvikling Drifting av infrastruktur Utvikling av infrastrukturløsning

29 Organisering fase 2 Partnerskap Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Animalia, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Gartnerhallen, Landkreditt, Gjensidige, Sparebank 1, NILF (SLF, Mattilsynet, Innovasjon Norge inviteres til deltagelse) Styringsgruppe Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tine, Animalia, FKA, Strand Unikorn, Skogeierforbundet, Gartnerhallen, Landkreditt, Gjensidige, Sparebank 1 Økonomiforbundet, NILF, (SLF, Mattilsynet, IN) Prosjektgruppe Norges Bondelag, Daldata, Agrodata, Tine, Animalia, FKA, NILF Arb.gr DP 1 STANDARDISERING NILF, Norges Bondelag, Agrodata, Agrodata, Tine, Tine, Nortura, Animalia, FKA, FKA, Referansegruppe DP1 Referansegruppe DP1 Referansegruppe Beslutningsstøtte DP1 Referansegruppe eavregning/efaktura DP1 NILF, Beslutningsstøtte Norges Bondelag, eavregning/efaktura NILF, Daldata, Agrodata, Forskning Tine Rådgivning, Agrodata, Offentlige Tine aktører Råvare, Rådgivning Nortura, Varemottakere Nortura, KLF Norsk Regnskapsbransjen Landbruksrådgivn, Leverandører bank, FKA, Økonomiforbundet, Bank, IN Mattilsynet, SLF, IN, bank Info og høring blant aktuelle aktører Altinn Eksterne konsulenter Ref-/Arb. gr Ref-/Arb. gr DP1/2 DP1/2 Dyreflyt Dyreflyt NILF, Daldata, Kukontrollen Agrodata, Animalia Tine Kukontroll, Mattilsynet Animalia, Mattilsynet Bondelaget Daldata Agrodata Arb.gr DP 2 INFRASTRUKTUR NILF, Norges Bondelag, Daldata, Agrodata, Tine, Animalia, FKA, Referansegruppe DP2 Referansegruppe DP2 NILF, Norges Bondelag, Alle aktører i Agrodata, Tine, Nortura, Partnerskapet som Norsk Landbruksrådgivn, berøres av løsningen Økonomiforbundet, IN, bank, FKA, KLF Offentlige aktører Mattilsynet, SLF Info og høring blant aktuelle aktører Prosess 1 Tine og Nortura Prosess 2 Nye avregning: FKA Strand Unikorn Andelslag skog KLF Gartnerhallen Prosess 3 Faktura: Gjensidige FKA Strand Unikorn Prosess 4 Bankrapport Landkreditt Arb.gr DP 3 PILOT 1 arbeidsgruppe For hver pilotprosess Info og høring blant aktuelle aktører Regnsk.ktr 1 Regnsk.ktr 2 Regnsk.ktr n

30 Arbeidsfordeling; fellesoppgaver og egeninnsats Egeninnsats Partnerskaps- og styringsgruppe Referanse- og arbeidsgrupper All faglig aktivitet; innspill på innhold i standarder og løsningsforslag, samt innspill på fremlagte forslag Pilotdeltagelse Fellesoppgaver Prosjektgruppe Utvikling og drift av pilotløsning Andre oppgaver, eksempelvis; Utvikling av forslag til og endelige standarder Utvikling av forslag til og endelige kravspesifikasjoner Utvikling av forslag til og endelige planer Utredning av forslag til løsninger (faktura- og dyreflyt) Utvikling av forretningsmodell

31 Trinnvis utvikling og implementering x 201y Fase 1 utredning /pilottesting DP 1 Faglig utvikling og standardisering Fase 2 forberedelse til utvikling / pilottesting DP1 Standardisering Fase 4 implementering Implementering av standarder og infrastruktur DP 2 Utredning av organisatorisk og teknisk løsning DP 2 Infrastruktur Vedlikehold av standarder Forprosjekt DP 3 Pilot elektronisk bilagsflyt DP3 Pilot Fase 3 - utvikling Drifting av infrastruktur Utvikling av infrastrukturløsning Over i implementering og driftsfase 2. del av fellesløsningen utviklet og klar for implementering 1. del av fellesløsningen utviklet og klar for implementering Kravspesifiering og standardiseringsarbeid 1. del av løsningen klar

32 Kostnader og finansiering fase 2 Kostnader: Felleskostnader totalt: 5,2 mill. kroner (+ mva på partnerbidrag) Egeninnsats ala som i fase 1 Finansiering felleskostnader; Ca 40 % offentlig støtte Sentrale BU-midler NILFs forvaltningsstøtte fra LMD Ca 60 % private partnerbidrag ,- + mva pr kommersiell partner Finansiering aktivitet hos partnere Egeninnsats

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Prosjektbeskrivelse Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Hovedprosjekt fase 2 NILF 13. januar 2011 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 1 Hovedprosjekt andre fase... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk -presentasjon av utvalgte resultater fra forprosjekt Utarbeidet på vegne av prosjektgruppa av prosjektleder Erland Kjesbu mai 2008. Bakgrunn Økt behov

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

FOLKEFJØSET. Sluttrapport for Folkefjøset. -smartere -enklere - billigere. 1. Bakgrunn og formål. 2. Gjennomføring av prosjektet

FOLKEFJØSET. Sluttrapport for Folkefjøset. -smartere -enklere - billigere. 1. Bakgrunn og formål. 2. Gjennomføring av prosjektet FOLKEFJØSET -smartere -enklere - billigere Sluttrapport for Folkefjøset Den vanligste bygningsinvesteringen i landbruket i dag er modernisering og utvidelse av den eksisterende driftsbygningen. Interessen

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning

FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Innovativ Offentlig Anskaffelse FOSENPORTALEN digital døgnåpen forvaltning Prosjektledelse: Et pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag Pilotnotat og samarbeidsavtale mellom

Detaljer

3.5.4 Kort kommentar 11 4.0 Prosjektledelse og organisering 11 5.0 Økonomi 12

3.5.4 Kort kommentar 11 4.0 Prosjektledelse og organisering 11 5.0 Økonomi 12 Innhold 1.0 Innledning 4 2.0 Mål 5 2.1 Hovedmål 5 2.2 Delmål 5 3.0 Handlingsplan 5 3.1 Tilrettelegger av bredbånd til det offentlige 5 3.1.1 Målsetninger 2011/13 5 3.1.2 Hovedstrategi 6 3.1.3 Hovedaktiviteter

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

NOKIOS 28.10.2014. EDAG den største IT-reformen i Norge 2014/2015

NOKIOS 28.10.2014. EDAG den største IT-reformen i Norge 2014/2015 NOKIOS 28.10.2014 EDAG den største IT-reformen i Norge 2014/2015 1 2 Presentasjon av oss Unni Anita Klauset, Leder for lønnsenheten i Bærum kommune Jan Erik Bjørnstad, Systemeier HR, Oslo kommune Harald

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport

Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport Dette er en forstudie og er ett første skritt i en lengre planleggingsprosess. Det innebærer at alle forslag til funksjonalitet og løsninger kan bli endret

Detaljer