INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID"

Transkript

1 INTERNKONTROLL PÅ ELEKTRISKE INSTALLASJONER FOR TROLLTUN BORETTSLAG SYSTEMATISK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID

2 Trolltun Nøklesvingen Bølerlia Deres ref: Håvard Johansen Vår ref: Patrick Pedersen Sted,..08 Sak: Generelle punkter Trolltun. -Det er på de fleste loft i dag, gammelt anlegg. Dvs. en eldre bryter, koblingsboks og en lyspæreholder som belysning. Det anbefales at samtlige boenheter bytter ut belysningen til et lysrørarmatur. Det blir oppbevart mye og forskjellig brennbart på loftene og det er derfor ikke lenger holdbart med lyspæreholder uten kuppel. Pæren blir svært varm (ca00celsius) og utgjør derfor en brannrisiko. -Det er generelt mye gammel ledning (culo) i borettslagets byggningsmasse, og dette må utbedres straks. Kabelen er nå 50år gammel, og oppbygning av denne kabeltypen er ikke lenger godkjent i Norge. Det er også mange gamle brytere, stikkontakter og koblingsbokser ifm. med dette. Disse holder heller ikke mål, og må derfor byttes samtidig som gammel kabel byttes. Dette er også mest effektvt når vi først er på stedet. Dette utstyret er produsert med porselens deler som over tid blir sprøtt og ved ny tilkobling i dag mest sannsynlig sprekker eller lignende. -Vi har ved måling også registrert at det er dårlig med jord i borettslagets felles jordingsanlegg. Dette bør absolutt utbedres slik at eventuelle feil ledes til jord og ikke forblir en eventuell brannfare og berøringsfare. -Det er også en del eldre fordelingsskap utstyrt med Uz (skrusikring) sikringer. Disse er ikke lov å installere i Norge i dag og er modne for utskiftning. Grunnlaget for at disse ikke er lov å installere i dag er at de ved belastning blir varme for så kalde osv. Dette medfører at metallet i gjengepartiet utvider/krymper seg, og at sikringene skrus sakte men sikkert ut. Det blir da en dårlig kontatkflate i bunn av sikringselemente som igjen skaper varmgang og i værste tilfelle brann. Det er derfor viktig og etterstramme alle kurser jevnlig for å sikre god kontaktflate. Da det er vanskelig og påse at alle leietagere holder sin plikt med tilsyn av gamle fordelingsskap, vil vi heller derfor, anbefale utskiftning. Med vennlig hilsen for Sønnico Installasjon AS Lars Kleppe, serviceteknikker Mob / Mail:

3 INTERNKONTROLL SØNNICO INSTALLASJON AS ELEKTRO KOMMENTARER TIL INTERNKONTROLLEN I henhold til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL 99) 9 står det: Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at El. anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i Kap. V. Sikkerhetskrav. Romtypene i Intern-kontrollen er de rom, hvor man har funnet risikopunktene. Disse risikopunktene er definert som spørsmål i Kapittel 4 i Intern-kontrollen. Avviksbehandlingen i Intern-kontrollen er basert på en visuell inspeksjon av EL. anlegget. Vi går ut ifra at anlegget er i forskriftsmessig stand. Vår avviksbehandling er basert på dette. Intern-kontrollen omfatter ikke demontering av himlingsplater, kanallokk, deksler etc. ute i anlegget. Vi kan ikke stille krav gjennom Intern-kontrollen, våre avvik er kun anbefalinger. Vår avviksbehandling er delt inn i 3 prioriteringer. Disse er: - Sikkerhet - Vedlikehold - Oppdateringer På grunnlag av disse 3 prioriteringene er ikke alle avvik iht. avvikskjema 4.3 reelle feil og mangler, men p.g.a. person- og brannsikkerhet er disse punktene medtatt i avviksbehandlingen. Vedrørende spørsmål, ta kontakt med oss For Sønnico Installasjon Dato Kunde

4 INNHOLDSFORTEGNELSE. OM TROLLTUN BORETTSLAG. OM EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE 3. ORGANISERING AV INTERNKONTROLLEN 4. INTERN-KONTROLLRUNDER, KONTROLLPUNKT OG AVVIKSBEHANDLING 5. ÅRLIG GJENNOMGANG 6. AVTALE OG BESØKSPLAN 7. ARKIV 8. ANBEFALINGER

5 . OPPLYSNINGER om TROLLTUN. Kundeopplysninger. Bygg / anleggsbeskrivelse

6 . OM TROLLTUN BORETTSLAG. KUNDEOPPLYSNINGER Kunde: Trolltun Lokasjon: Bøler, Oslo Objekt: Trolltun m/rekkehus Styreleder: Håvard Johansen Telefon: Kontaktperson: Håvard Johansen Telefon:

7 . OPPLYSNINGER om EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE. Sønnico Installasjon AS System Kartlegging Systemtilpasning Systemrevisjon. Sønnico Installasjon AS Vernerunder Feilretting

8 . OM EKSTERN SAMARBEIDSPARTNER. FIRMAOPPLYSNINGER: Gjelder for avtaleområdene: 6.. Systemer 6.. Kartlegging / Systemtilpasninger 6..3 Systemrevisjon Firmanavn : Sønnico Installasjon AS Organisasjonsnr : Adresse : Malerhaugveien 5 Postboks 655, Etterstad 060 Oslo Telefon : Telefax : Daglig leder : Dag Fredriksen Kontaktperson : Patrick Pedersen Telefon :

9 . FIRMAOPPLYSNINGER: Gjelder for avtaleområdet : 6..4 Systemdrift Teknisk avdeling : Sønnico Installasjon AS Adresse : Malerhaugveien Oslo Telefon : Telefax : Avdelingsleder : Jan Erik Stokke Tekniker/Kontrollør: Patrick Pedersen Telefon : E-post : Tekniker/Kontrollør: Lars Kleppe Telefon : E-post :

10 3. ORGANISERING AV INTERNKONTROLLEN på ELEKTRISKE INSTALLASJONER 3. Veiledning 3. Ansvar / Identifikasjon 3.3 Opplæring

11 3. ORGANISERING AV INTERNKONTROLLEN 3. VEILEDNING. Det skal gjennomføres opplæring av IK - ansvarlig og ansvarlige for egenkontroll i borettslaget i samsvar med pkt Ansvar / Identifikasjon skjema 3.., og pkt Opplæringsplan skjema 3.3. og Det skal gjennomføres egen visuell kontroll av anlegget i samsvar Med pkt. 4 - Intern-kontrollrunder med tilhørende sjekklister, skjema 4. til skjema 4..n i de rom/områder som er definert i pkt.. Bygg/anleggsbeskrivelse 3. Feil og mangler som er funnet iht. kontrollpunkter på sjekkliste skal føres i samsvar med pkt. 4.3 Avviksbehandling spesifisert og beskrevet i pkt. 4.3 Avviksprosedyre. 4. Sjekkliste oppbevares tilgjengelig hos IK-ansvarlig, driftsleder eller annet egnet sted. 5. Skjemaer som ikke lenger er aktuelle, fjernes fra kapittelet og legges inn under kapittel 7 Arkiv» i IK-mappen til neste årlige gjennomgang. 6. Sikkerhetskopi av IK-mappen oppbevares hos Sønnico Installasjon AS i brannsikkert skap eller på annen brannsikker måte. 7. Det påhviler alle borettslagets ansatte å ha sin oppmerksomhet kontinuerlig rettet mot forhold som kan medføre fare for skade på helse eller eiendom. Alle feil eller mangler som oppdages utenom normale rutinekontroller, skal meldes omgående til bedriftens IK -ansvarlig. Ref pkt. 3 - skjema 3...

12 3. ANSVARSFORDELING / IDENTIFIKASJON Følgende skjemaer beskriver hvem som har ansvaret på forskjellige nivåer i borettslaget, og for hvilke oppgaver. Skjema 3.. gjelder for personer i borettslaget. Skjema navn Skjema Systemansvarlig 3.. Oppdatert Sign. Stilling Navn Initialer Sign. prøve Tlf. Styreleder Håvard Johansen H.J Driftsleder IK-ansvarlig Håvard Johansen H.J

13 3.3 OPPLÆRINGSPLAN Skjema navn Skjema Oppdatert Sign. Grunnopplæring Patrick Pedersen Navn Gis opplæring som: A B C Planlagt gjennomført innen Håvard Johansen Internkontroll ansvarlig x x x Gjennomført Dato/Sign. A = Innføring i IK på det elektriske anlegget B =Visuell/ fysisk kontroll av lys, varme og berøringsfare C=Gjennomgang for systemansvarlig Skjema navn Skjema Oppdatert Sign. Videre opplæring 3.3. År Tema / Emne Varighet Deltagere Ansvarlig Dato. Utført Skjema navn Skjema Jobb/ Funksjonsskifte Avtroppende- navn Dato Sign. Funksjon IK Påtroppende - navn Dato Sign.

14 4. INTERN-KONTROLLRUNDER BESKRIVELSE AV KONTROLLPUNKT Samt SKJEMAER FOR AVVIKSREGISTRERING 4. Sjekklister Elektro 4. Avviksprosedyre 4.3 Avviksskjema Pr. Boenhet 4.4 Avviksskjema felles område

15 4. Sjekklister Elektro 4.. Sjekkliste Jording 4.. Sjekkliste Inntak/hovedtavle/fordelinger 4..3 Sjekkliste Installasjoner 4..4 Sjekkliste Lys og varme 4..5 Sjekkliste Utvendig belysningsinstallasjoner 4..6 Sjekkliste for styret

16 4. INTERN-KONTROLLRUNDER 4. SJEKKLISTER ELEKTRO Skjema navn Skjema Sjekkliste Jording etc. 4.. Nr. Kontrollpunkt Er hovedjordledning tilkoblet jordelektrode(spyd, vannrør, fundamentjord)? Er nødvendige utjevningsforbindelser lagt? 3 Er hovedjord tilkobling fri for irr og lignende? 4 Er ledningsmotstander, overgangsmotstander (EPJ) i koblinger, mellom skinner for utjevningsforbindelser og andre ledende deler mindre enn 0,9? 5 Er nødvendige utjevningsforbindelser i tilfluktsrom lagt iht. gjeldende forskrifter?

17 Skjema navn Sjekkliste Inntak/Hovedtavle/Fordelinger Skjema 4.. Nr. Kontrollpunkt 0 Er overflatetemperatur < 70 C på alle kabler? (Termografert?) Er overflatetemperatur på effekt-/skillebrytere, automater osv. funnet ok? (Termografert?) Er alle skrusikringer skikkelig tilskrudd? (Termografert?) 3 Er jordforbindelser kontrollert visuelt og funnet ok? 4 Er alle tilkoblinger sjekket og funnet i orden? (Termografert?) 5 Har skapet sikker dør og lås som fungerer? 6 Er kursfortegnelse à jour og montert? 7 Er merking fullstendig og iht. kursskjema? 8 Har komponenter tildekning mot tilfeldig berøring? 9 Er kabelinnføringer utført med godkjent tetting? 0 Er installasjoner som ikke er i bruk, fjernet eller vedlikeholdt? Er området rent og ryddet for unødvendig materiell? Er branntetting kontrollert og funnet i orden? 3 Er isolasjonsmåling til jord foretatt med godkjent resultat? 4 Er komponentene i tavlene betryggende festet? 5 Er kanallokk/deksler i fordelingene påsatt? 6 Er det god plass i kanalene, ikke overfylte? 7 Er det isolerende gulvbelegg i tavlerom? 8 Er det god nok ventilasjon i fordelingene? 9 Er skinner på inntak og i tavler tildekket mot tilfeldig berøring? 30 Er kabelinnføringer og lignende inn til hovedtavlerommet utført med godkjent tetting? 3 Er stigeledningsskjemaer oppdaterte? 3 Er det god nok ventilasjon i hovedtavlerommet? 33 Er adkomsten til fordelingene uhindret? 34 Er montert utstyr, funksjonsmessig i orden?

18 Skjema navn Skjema Sjekkliste Installasjoner 4..3 Nr. Kontrollpunkt 40 Er åpent forlagte kabler betryggende festet? 4 Er kabler og ledninger uten synlige skader? 4 Er deksler på stikk-kontakter betryggende festet til underlaget? 43 Fungerer fjærbelastet klapp-lokk på stikk-kontakter? 44 Er deksler på brytere/stikk-kontakter, koblingsbokser osv. hele? 45 Er kun en skjøteledning brukt pr. apparat eller utstyr? 46 Brukes skjøteledninger kun i de rom de er tilkoblet? 47 Er det nok fast opplagte stikk-kontakter i fht behov? 48 Er installasjoner som ikke er i bruk, fjernet eller vedlikeholdt? 49 Er installasjonskanaler betryggende festet? 50 Mangler installasjonskanaler lokk? 5 Er ledninger/kabler til maskiner og utstyr kontrollert og funnet i orden? 5 Er kabler tilstrekkelig mekanisk beskyttet? 53 Er servicebrytere på motorer, vifter, pumper og lignende montert? 54 Er kabelgjennomføringer gjennom brannskiller utført med godkjent tetting? 55 Er det høy nok IP grad på el-matriell i vaskerom og lignende? 56 Er Installasjoner godkjente i forhold til de rom de er montert i (eks. garasje osv)? 57 Er kabler endeavsluttet forskriftsmessig? 58 Er installasjoner i tilfluktsrom iht. gjeldende forskrifter? 59 Er komponenter på tekniske anlegg tilfredstillende merket? 60 Er kabelinnføringer på teknisk utstyr som pumper, motorer, vifter og lignende godkjente? 6 Er installasjonen forskriftmessig i orden? 6 Er VK/Culo kabel benyttet i installasjonen? 63 Er eldre utstyr i installasjonen vedlikeholdt?

19 Skjema navn Skjema Sjekkliste Lys og varme 4..4 Nr. Kontrollpunkt 70 Er belysningsutstyr forsvarlig festet til underlaget? 7 Er kupler og skjermer hele? 7 Er armaturer og skjermer rengjort? 73 Er det min. 0 cm klaring fra panelovner, reflektorovn til tak, møbler, innredning, hyller, gardiner etc? 74 Er panelovner forsvarlig festet til underlaget? 75 Er glødende /defekte lysrør skiftet? 76 Er det høy nok IP grad på arm. på kjøkken? 77 Er utstyr i orden m/ tanke på varmgang?

20 Skjema navn Sjekkliste Utvendig belysningsinstallasjoner Skjema 4..5 Nr. Kontrollpunkt 80 Er belysningsutstyr, lysstolper og lignende forsvarlig festet til underlaget? 8 Er kupler og skjermer hele? 8 Er armaturer og skjermer rengjort? 83 Har utebelysning riktig IP-grad? 84 Er utebelysningen tilstrekkelig jordet? 85 Er varmekabler utendørs i orden? 86 Er stikk til motorvarmere etc. i orden? 87 Har stikk, brytere, koblingsbokser etc. riktig IP grad? 88 Er kabler mekanisk beskyttet? 89 Er installasjoner som ikke er i bruk fjernet eller endeavsluttet forskriftsmessig?

21 Skjema navn Skjema Sjekkliste for ets styre 4..6 Nr. Kontrollpunkt 90 Er hovedjord tilkobling fri for irr og lignende? 9 Er alle skrusikringer i fordelingene skikkelig tilskrudd? 9 Har skapet/fordelingene sikker dør og lås som fungerer? 93 Er kursfortegnelser i fordelingene à jour og montert? 94 Er området i og rundt fordelingene rent og ryddet for unødvendig materiell? 95 Er branntetting i fordelingene kontrollert og funnet i orden? 96 Er adkomsten til fordelingene uhindret? 97 Er kun en skjøteledning brukt pr. apparat eller utstyr? 98 Brukes skjøteledninger kun i de rom de er tilkoblet? 99 Er det nok fast opplagte stikk-kontakter i fht behov? 00 Er ledninger til maskiner og utstyr kontrollert og funnet i orden? 0 Er komponenter på tekniske anlegg tilfredsstillende merket? 0 Er det min. 0 cm klaring fra panelovner, reflektorovn til tak, møbler, innredning, hyller, gardiner etc.? 03 Er glødende lysrør skiftet? 04 Er belysningsutstyr, lysstolper og lignende forsvarlig festet til underlaget? 05 Er glødende lysrør skiftet? 06 Er belysningsutstyr, lysstolper og lignende forsvarlig festet til underlaget? 07 Er fastmontert utstyr i forskriftmessig stand?

22 4.. Avviksbehandling Generelt Dersom avvik oppdages, skal disse registreres i en avviksrapport. Trolltun er selv ansvarlig for å utbedre avviket, og har ansvaret for å vurdere nødvendige tiltak for å hindre gjentagelse av avviket. Prosedyre. Alle feil og avvik på det elektriske anlegget som kan medføre brann eller personskade, skal varsles kunde.. Alle avvik og svakheter som blir avdekket av bedriftens ansatte, skal føres inn i avviksskjema. Unntak fra denne prosedyren, er små uregelmessigheter som utbedres omgående. 3. Avviksskjema overleveres Kunden. 4. Kunden tar stilling til følgende: Hvilke tiltak skal iverksettes for å utbedre feilen? Hvem skal foreta utbedringen? Når skal utbedringen gjøres? 5. Alle avvik og svakheter i følge avviksskjema, som blir utbedret, skal føres inn i arbeidsrapporten, og kvitteres av ansvarlig utførende person.

23 4... Avviksklassifisering Klassifisering av avvik i fbm kontroll av elektriske anlegg Klassifikasjon (i hht NS344) 0 ingen kommentar; ikke noe behov for tiltak Mindre avvik til orientering; nykontrollmåavtales Viktig avvik registrert; måutbedressnarestmulig 3 Alvorlig avvik; omgåendeutbedringernødvendig Følgende retningslinjer gjelder: 0 ingen kommentar; ikkenoebehovfortiltak I denne kategori kommer kun anlegg uten avvik Benyttes i hovedsak i fbm. etterkontroll. Mindre avvik til orientering; ny kontroll må avtales I denne kategori kommer avvik som karakteriseres som mindre alvorlig Type avvik : mangelfull merking av vern og utstyr mangelfull merking av N/PE/PEN-leder mangelfull rengjøring, mangelfull dokumentasjon, gjennomføringer, (innføring/nipler) Viktig avvik registrert; må utbedres snarest mulig I denne kategori kommer avvik som karakteriseres som alvorlig Type avvik: Mangelfullt internkontrollsystem (dokumenterte rutiner for elektro) manglende jording/jordfeilbryter/jordfeilvarsler/overspenningsvern/etc. festing og forlegning feil/feilmontasje av vern/jordfeilbryter/utstyr avdekking (IP grad), isolasjonsmotstand, branntetting 3 Alvorlig avvik; omgående utbedring er nødvendig I denne kategori kommer avvik som karakteriseres som brann og/eller berøringsfarlige Type avvik: dårlig kontakt, varmgang, løse koblinger, elektrotekniske feil, (feildimensjonert vern og utstyr, manglende N/PE/PEN-leder, etc) manglende avdekking av spenningsførende deler.

24 4... Avviksklasser Klasse : Klasse : Klasse 3: Mindre avvik Overvåkes, ny kontroll avtales, maks utbedringsfrist er neste kontroll. Viktig avvik registrert Utbedres snarest mulig, senest innen måned. Alvorlig avvik Omgående utbedringer nødvendig.

25 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen..008 Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl. Generelt Jording utbedres, da alle verdier var høyere enn kravet: 34 Fordeling Eldre hovedbryter bør byttes for å opprettholde selektivitet i anlegget Vaskerom Flere jordklemmer monteres da det er dårlig kontakt med resten av anlegget Dobbel stikkontakt monteres til vaskemaskin, skjøteledning fjernes 5 6 Stikkontakt utjevnes til jord.etg Gang Culo kabel fjernes til utelampe Bryter skiftes 8 6 Kjøkken 5 m Culo kabel med utstyr skiftes Atlie Dobbel stikkontakt monteres, skjøteledning fjernes.etg. 0 6 Soverom høyre 5 m Culo kabel med utstyr skiftes 3 6 Soverom høyre 5 m Culo kabel med utstyr skiftes 3 44 Defekt stikkontakt ved dør, skiftes 3 70 Defekt, løs lampe i tak skiftes

26 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: UZ Type: 3fas Størrelse: 63 A Målt spenning L L: V Målt spenning L PE: V Ikpmax: ka Målt spenning L L3: V Målt spenning L PE: V Ik3pmax: ka Målt spenning L L3: V Målt spenning L3 PE: V Ikpmin: ka Målt belastningsstrømmer L: 8,0 A L: 7,6 A L3: 4,3 A PE:,46 ma Overgangsmotstand til PE: 0,048 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: OK Tilstand: Rimelig ny fordeling, hovedbryter er UZ og bør skiftes Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Stikkontakt vaskerom 99,9 Fordeling Vask,40 Fordeling Vask,0

27 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl. 4 Fordelingskap Fordelingen branntettes, slik at luft tilførsel strupes ved et eventuelt brann tilløp 5 70 Vaskerom Lampe festes til underlaget.etg. 6 7 Kjøkken Armatur påmonteres ny skjerm 7 4 Defekt bryterdeksel skiftes

28 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: UZ Type: Størrelse: 5 A Målt spenning L L: Målt spenning L PE: Ikpmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L PE: Ik3pmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L3 PE: Ikpmin: Målt belastningsstrømmer L: L: L3: PE: 4, ma Overgangsmotstand til PE: 0,67 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Trangt og rotete Tilstand: Eldre årgang Kommentar: Fordelingen er trang slik at tilgjengeligheten ved vedlikeholdsarbeider som dette ikke lar seg utføre uten en betydelig demontering av innmat i fordelingskap. Det var ikke fysisk mulig å komme til verken, jordklemmen eller tilførsel i fordelingen på tidspunktet kontrollen ble foretatt. Anbefaler sterkt å skifte fordelingen slik at dagens forskrifter og krav overholdes! Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Vannrør 0,04 Fordeling Vannrør 0,08 Fordeling Vannrør 0,6

29 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl. 8 Info. Generelt Vi er usikker på om hele installasjonen er besiktiget, da er mye gjenstander plassert i boenheten. 47 Atlie Skjøteledning til lampe over arbeidsbenk fjernes, fast installasjon benyttes 9 77 Defekt lampe i tak, skiftes.etg Stue Dobbel stikkontakt monteres, skjøteledning fjernes 47 Kjøkken Dobbel stikkontakt til kjøleskap monteres, skjøteledning fjernes.etg. 47 Bad Skjøteledning til barbermaskin er benyttet som fast installasjon over vask. Utbedres med doble stikkontakter 3 6 TV fjernes fra baderom

30 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: UZ Type: Størrelse: Målt spenning L L: Målt spenning L PE: Ikpmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L PE: Ik3pmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L3 PE: Ikpmin: Målt belastningsstrømmer L: L: L3: PE: 0,3 ma Overgangsmotstand til PE: 0,793 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Trang og gammel Tilstand: Temperatur OK Kommentar: Ikke fysisk mulig å komme til overbelastningsvern, tilførsel eller jordklemme for målinger Da fordelingen er av eldre årgang og ikke overholder dagens forskrifter og standarder. Anbefales utskifting av hele fordelingen til nye kombiautomater (kombinert automatsikring og jordfeilbryter) Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Fordeling Fordeling Fordeling Fordeling

31 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl Vaskerom Kabel til armatur i tak, festes 5 47 Gutterom Flere stikkontakter monteres bak Tv, skjøteledning fjernes.etg Stue Flere stikkontakter monteres bak stereobenk, skjøteledninger fjernes.etg Soverom venstre Flere stikkontakter monteres v/stereo, skjøteledning fjernes 8 47 Soverom høyre (Barnerom) Flere stikkontakter monteres under pult

32 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: Moeller Type: Xpole3fas Størrelse: 50 A Målt spenning L L: 3 V Målt spenning L PE: 3 V Ikpmax:,87 ka Målt spenning L L3: 3 V Målt spenning L PE: 35 V Ik3pmax: 3,30 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L3 PE: 36 V Ikpmin:,8 ka Målt belastningsstrømmer L:,66 A L: 3,55 A L3: 4,33 A PE: Ikke fysisk mulig Overgangsmotstand til PE: Ikke fysisk mulig Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Bra Tilstand: OK Kommentar: Hovedjordleder er bygd inn i vegg og er derfor ikke tilgjengelig for måling, men ingen grunn til mistanke om feil Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Stikkontakt bad 0,0 Resterende punkter på bad var forankoblet plastdeler og målerverdiene var derfor 9,99

33 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl. 9 6 Krypkjeller Jording utbedres med godkjent skjøt v/ fordelingskap Kabler festes tilunderlaget 3 40 V/ trapp Kabler festes til underlaget 3 7 Vask Defekt armatur uten kuppel skiftes.etg Trapp Løs bryter festes evt. skiftes Stue Det monteres en plate av ikke brennbart materiale over innfelte downlights i stue o/vindu Gang Kabel til stikkontakt festes 36 4 Dekklokk monteres på koblingsboks Ved spisebord Kabler endeavsluttes forskriftmessig

34 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: Havells Type: C Størrelse: 40 A Målt spenning L L: 33 V Målt spenning L PE: 33 V Ikpmax:,55 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L PE: 33 V Ik3pmax:,93 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L3 PE: 36 V Ikpmin:,94 ka Målt belastningsstrømmer L:,5 A L: A L3:,5 A PE: 0,870 ma Overgangsmotstand til PE: 4,553 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Under ombygging Tilstand: OK Kommentar: Anlegget var nytt, men det foreligger ikke dokumentasjon på at arbeidene er utført av autorisert installatør. Det påses at anlegget ferdigstilles og godkjennes med dokumentasjon som trengs fra autorisert installatør. Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Vannrør 0,35 Fordeling Vannrør 0,37 Fordeling Vannrør 0,45 Fordeling Vannrør 0,7

35 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen..008 Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl. 38 Generelt Jording utbedres for hele installasjonen, gode jordforbindelser til vannrør og soilrør etableres v/ fordelingskap Knust eldre lysbryter skiftes Fordelingskap Fordelingen skiftes, slik at skapet overholder dagens forskrifter og standarder.etg Trapp Knust eldre lysbryter skiftes 4 4 Stue: v/ spisebord Løs stikkontakt under bord festes til underlaget.etg TV Stue koblingsbokser i tak skiftes

36 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: UZ Type: Skrusikringer Størrelse: 3x6 A Målt spenning L L: 33 V Målt spenning L PE: 35 V Ikpmax:,64 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L PE: 3 V Ik3pmax:,88 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L3 PE: 35 V Ikpmin:,5 ka Målt belastningsstrømmer L: 3,80 A L: 5,70 A L3:,70 A PE: 9,80 ma Overgangsmotstand til PE: 0,444 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Eldre standard Tilstand: Jordfeil målt i hoved PE leder Kommentar: Jordfeil utbedres Anbefaler å skifte fordelingen slik at dagens forskrifter og krav overholdes Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Vannrør vaskemaskin 99,9 Fordeling Vannrør 0,70 Fordeling Vannrør 0,78 Fordeling Vannrør 0,85

37 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl v/tv Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes Krypkjeller Defekt stikkontakt v/ kjøleskap skiftes 46 6 Bad Stikkontakt til høyre over Varmtvannsbereder fjernes eller utjevnes til jord.etg v/tv Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes v/utgangsdør terrasse Løse kabler legges om og festes.etg Trappegang Culo kabel med tilhørende utstyr fjernes/skiftes Soverom høyre Culo kabel med tilhørende utstyr fjernes/skiftes Soverom venstre 3 Culo kabel med tilhørende utstyr fjernes/skiftes (lille) 5 47 Soverom venstre Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes

38 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: Moeller Type: Xpolefas Størrelse: 40 A Målt spenning L L: 33 V Målt spenning L PE: 3 V Ikpmax:,35 ka Målt spenning L L3: Målt spenning L PE: 37 V Ik3pmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L3 PE: Ikpmin:,78 ka Målt belastningsstrømmer L: 6,95 A L: 7,3 A L3: PE:,5 ma Overgangsmotstand til PE: 0,67 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: OK, men ny jordskinne anbefales, i tillegg anbefales det å ettermontere jordstrømpe Tilstand: OK Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Stikkontakt til høyre over VVB 99,9 Fordeling Stikkontakt Varmt Vanns Bereder 0,7 Fordeling Stikkontakt Varmt Vanns Bereder 0,3 Fordeling Vannrør 0,3 Fordeling Vannrør 0,3

39 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl Til fryser dobbel stikkontakt til kjøleskap monteres, skjøteledning fjernes.etg Ved panel ovn Stikkontakt og koblingsboks av eldre årgang skiftes Gang Skjøteledning fjernes, flere stikkontakter monteres.etg Soverom venstre Stikkontakt monteres, skjøteledning fjernes Kaldt loft Eldre lampe skiftes, grunnet brannfare

40 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: ABL Type: Sumsum Størrelse: 5 A Målt spenning L L: 3 V Målt spenning L PE: 36 V Ikpmax:,30 ka Målt spenning L L3: 3 V Målt spenning L PE: 34 V Ik3pmax:,49 ka Målt spenning L L3: 3 V Målt spenning L3 PE: 35 V Ikpmin: 0,99 ka Målt belastningsstrømmer L: A L: A L3: A PE: 6,59 ma Overgangsmotstand til PE: 0,55 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: Eldre årgang Tilstand: OK Kommentar: Ikke fysisk mulig å måle Ampere i tilførsel Ny jordskinne monteres Fordelingen var av nyere dato, men det foreligger ikke dokumentasjon på at arbeidene er utført av autorisert installatør. Det påsees at anlegget ferdigstilles og godkjennes med dokumentasjon som trengs fra autorisert installatør. Anbefaler utskifting til nye kombiautomater (kombinert automatsikring og jordfeilbryter) Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Vannrør 0,4 Fordeling Vannrør 0,9 Fordeling Vannrør 0,46 Fordeling Stikkontakt vaskerom 0,0

41 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl Bad Dimmerbryter er defekt og skiftes 59 6 Bryter til bad er ikke allpolig brudd Er det montert kasser til downlights i under etg? må undersøkes nærmere 6 77 U.etg. Er det montert kasser til downlights i under etg? må undersøkes nærmere.etg. 6 6 Gang Utelyset har ikke allpolig brudd, bryter skiftes.etg Bad Bryter til bad er ikke allpolig brudd

42 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: Moeller Type: X pole 3 fas Størrelse: 3 A Målt spenning L L: 3 V Målt spenning L PE: 3 V Ikpmax:,87 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L PE: 36 V Ik3pmax: 3,30 ka Målt spenning L L3: 33 V Målt spenning L3 PE: 34 V Ikpmin:,8 ka Målt belastningsstrømmer L:, A L:,45 A L3:,38 A PE:,4 ma Overgangsmotstand til PE: 5,787 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: OK Tilstand: Ny Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Stikkontakt bad kjeller 0, Resterende punkter på bad var forankoblet plastdeler og målerverdiene var derfor 9,99

43 4.3 AVVIKSKJEMA Skjema navn Adresse Nr. Skjema Dato Avviksskjema Nøklesvingen Løpe Avviks Beskrivelse av sted Kjeller Beskrivelse av avvik Kl Pc/Stereo pult Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes Lampe i tak er provisorisk tilkoblet, dette utbedres v/fordelingskap Koblingsboks skiftes, lampe uttak fjernes Fordelingskap Antydning til varmgang, termografering anbefales Vaskerom Overbelastningsvern kobles om uten synlig kobber Løs varmeovn festes Rør kabler etc. endeavsluttes forskriftmessig 7 47 Stikkontakt til VVB monteres, skjøteledning fjernes 7 Generelt Utsatte ledende deler utjevnes til jord, slik at kravet overholdes Krav :.etg. 73 4/6 Gang v/trapp Løs bryter festes, kabel innkobles på ny, da avmantling er for lang, samtdeksel spriker Kjøkken Kabel til lampe i tak, festes 75 7 v/spisebord Lamper i tak mangler dekk-kopp Arbeidspult Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes 77 4 o/arbeidspult Løs koblingsboks i tak festes Tv stue Flere stikkontakter monteres, skjøteledning fjernes defekte, eldre og løse koblingsbokser skiftes Arbeidsrom Koblingspunkt for lampe anbefales utbedret/ettersees

44 4.4 Måleskjema Overbelastningsvern Fabrikat: Gewiss Type: fas Størrelse: 3 A Målt spenning L L: 3 V Målt spenning L PE: 3 V Ikpmax:,30 ka Målt spenning L L3: Målt spenning L PE: 34 V Ik3pmax: Målt spenning L L3: Målt spenning L3 PE: Ikpmin:,64 ka Målt belastningsstrømmer L: 0,44 A L: 0,0 A L3: PE: 8,97 ma Overgangsmotstand til PE: 0,888 Plassering: Kjeller etg. Utførelse: OK Tilstand: Overbelastningsvern er sannsynligvis for lite og bør byttes med et større Termografering anbefales Kontinuitet og utjevningsforbindelser Fordeling Målepunkt: Målt verdi (Ohm): Fordeling Kaldt vann 0,80 Fordeling Vann på bad u.etg.,00 Fordeling Stikkontakt bad u.etg. 99,9 Fordeling Reflektor ovn bad 0,68 Kommentar målinger: Jording utbedres på alle punkter i baderom og u.etg. generelt, det anbefales å ikke benytte badet før dette er utført!

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget

Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Julehøytid i brannfarlig kirke? Fire av fem kirker har alvorlige feil på el-anlegget Det står dårlig til med sikkerheten i norske kirker. En tredel av kirkene mangler automatisk brannvarslingsanlegg og

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger?

Engasjement: Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? Vedlikehold av elektriske anlegg, krav i hht HMS IK regelverk og noen lønnsomme betraktninger? v/ Jon Henrik Leere Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder Norsk Elektro - Kontroll AS 10.11.2008 Engasjement:

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 VEDAVÅGEN Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 Prisantydning: 1750000,- Meget stilig og nyoppusset enebolig! DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 65 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/04 JUNI 2004 ÅRGANG 34 LEDER: DLE OG FREMTIDEN: Justisdepartementet har ute på høring to utredninger utført av Direktoratet

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer