Fulldistribusjon. T: F: E: Kvam herad. Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no"

Transkript

1 Fulldistribusjon T: F: E: Kvam herad Årsmelding

2 INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i Samfunn - Kommuneplan Drift og prioriteringar Nøkkeltal og tenester KOSTRA Barnehage Skulen Pleie- og omsorgstenesta Barnevern: Sosialtenesta Kommunehelse: Kommunale vegar: VAR-området Kultur og næring Plan- og oppmåling: Brukarar Informasjon...6 Brukardialog Medarbeidarar Medarbeidararundersøking Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Ytre miljø Sakshandsaming og IKT Sakshandsaming Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Årsrekneskap Økonomisk driftsoversikt Rekneskapsskjema 1A Rekneskapsskjema 1B Investeringar Kvam herad Økonomisk hovudoversikt investeringsrekneskap Prosjekt Rekneskapsskjema 2B Balanse Kvam herad Notar Aksjar og andelar Obligasjonsportefølgje Låneportefølgje Endring arbeidskapitalen Anskaffelse og bruk av midlar Avsetningar og bruk av avsetningar Note til balanserekneskapen Pensjonsnote Garantinote Note til VAR-området Kapitalkonto (25990) Vedlegg: Årsverk endring frå 2005 til Revisjonsmelding for Nettkalenderen Nokre av Kvam herad sine nettportalar Kvam har eigne sider for bibliotek, barnehagar, skular, lag og organisasjonar, Kvamskogen, ordførar, kart og politikarar. Artiklar frå nesten alle desse sidene finn du og på hovudsuda vår: 2 -

3 1. Kvam herad i 2006 Statsbudsjettet for 2006 gav kommunane auka økonomisk ramme gjennom Soria Moria -erklæringa, og sektoren fekk i tillegg over 6 milliardar kroner i meir skatteinngang målt i forhold til overslaget i Revidert nasjonalbudsjett Likevel er fokus på utgiftskontroll i kommunane hovudårsaka til det gode resultatet for Nye utrekningar viser at årslønsveksten i kommunesektoren var på ca. 4 % (Kvam herad ca. 4,5%) i Dette er 0,5% over det som vart lagt til grunn då kommuneopplegget for 2006 vart vedteke i statsbudsjettet. I tillegg til auka årslønsvekst kjem auka tenesteproduksjon. Driftsinntektene til kommunesektoren auka i 2006 med 9,2 % (Kvam herad 6,3%) i forhold til året før, mens driftsutgiftene auka med 7,0% (Kvam 6,2%). Dette ga et netto driftsresultat på 5,4%, (Kvam herad 4,8%). I Kvam skapte Soria Moria store forventningar frå ulike interessegrupper i befolkninga og frå tilsette i ulike fagmiljø. Desse vart presentert for Kvam heradsstyre gjennom budsjettframlegget for Etter fleire år med fokus på nedskjeringar vedtok Heradsstyret gjennom budsjettvedtaket og i 1. tertialrapport auke i drifta på ulike område. I 2004 og 2005 var det gjennomført ei arbeidskrevjande nedbemanning med 24 årsverk. Den samla planlagde nedskjeringa på 15 årsverk i Pleie og omsorg vart gjennom budsjettvedtaka i 2006 redusert til 8. I tillegg var det spesiell fokus på ulike kultur og næringstiltak, t.d. auka støtte til Sjuseteløypa, Tusenårsstaden (Kabuso), Fartøyvernsenteret, Hardanger folkemuseum, Kyrkjeleg fellesråd, kyrkjegardane. Det er vedteke oppstart av ny planarbeid for kultur og næringstiltak, tilrettelegging av nytt verftsområde i Hansvågen, arbeid med å etablera nye arbeidsplassar i Ålvik. Skulesaka har vore den mest arbeidskrevjande både for administrasjonen og politikarane. Dei motstridande syna på kva som er beste løysinga verkar negativt på samkvemmet mellom kvemmingane. Slik er vi for lite opptekne av målet om i fellesskap å byggja og visa fram den gode Kvammabygda. Samtidig er det svært viktig å peika på at den gode innsatsen tilsette i Kvam herad gjer for å tilby gode tenester til innbyggjarane. Brukarane av pleie- og omsorgstenestene har fått svært gode butilbod gjennom utbyggingsplanen for eldreomsorga. Siste utbyggingstrinn var den nyopna Toloheimen, som vart teken i bruk i februar. Viktigaste for svært mange barnefamiliar var den flotte innsatsen dei tilsette i barnehagane gjorde for å sikra barnehagetilbod til alle som søkte. 1.1 Samfunn - Kommuneplan Drift og prioriteringar - Nøkkeltal og tenester Kommuneplanen Dei tilsette arbeider etter måla i kommuneplanen og i samsvar med dei oppgåvene kommunane skal yta i samsvar med lovverk og kommunale budsjettvedtak. I dagleg arbeid er Balansert målstyring styringsreidskapen med 5 fokus-område: utvikling av eit godt samfunn (1), at vi har nøgde brukarar (2), at vi har nøgde tilsette (3) som har god kompetanse og gode arbeidsmetodar (4) og har god økonomistyring (5). I juni 2006 vart arealdelen i kommuneplanen vedteken, og det vart auka innsats på å ferdigstilla Kvamskogplanen. Desse politiske vedtaka gjev befolkninga og tilsette klare retningsliner for arealbruk og bør redusera trongen for dispensasjonssøknader. Samfunn Folketalet hadde også nedgang først i Siste halvår var det ein liten oppgang. Fødselstalet var 67, som er det lågaste kommunen har hatt etter Kvam vart ny kommune i Det har vore stor byggeaktivitet i kommunen og gjennom arealdelen vart det klarlagt kva som er attraktive nye byggeområde. Særleg er det forventning til å få klarlagt ein spennande reguleringsplan for strandlinene i Norheimsund og Øystese. Straks skytebanen i Tolomarka vert flytta, er 50 regulerte tomter i Tolomarka utbyggingsklare. Bu i Kvam, jobb kvar du vil vart formulert som slagord i årsmeldinga for Nytt slagord i 2006 er 3- T ; tunnelprosjekta mot Bergen, som vil korta ned vegen mot Bergen i det omfanget at Kvam vert innanfor akseptabel pendlar-avstand. Internasjonalt arbeid. Kvam er med i samarbeidet om Vestnorsk Brusselkontor. Fem konkrete områder for samarbeid er teke med her: qsamarbeidet med Marijampole, Litauen er fasa ut av det opphavleg samarbeidsprosjektet med KS som sentral medspelar. Det vert arbeidd med nye prosjekt, finansiert av EUmidlar. Samarbeidet markerte 10årsjubileum i Det er inngått ein avtale for vidare samarbeid. qlærlingar i Irland, barne- og ungdomsarbeidarfag. Barnehagesjefen har organisert utplassering for lærlingar i Irland finansiert av EU-midlar. qutveksling med franske kommunar. Ein delegasjon frå Frankrike var i Kvam i juni Med i delegasjonen var fleire ordførarar og andre sentrale politikarar frå regionen La Confluense. Hordaland fylkeskommune og andre kommunar i regionen var med i eit opplegg for besøket. Det ser ikkje ut til at det er aktuelt å vidareføra dette som eit fast samarbeid. qsafe Community heradet er godkjent som trygt lokalsamfunn. Arbeidet vart ført vidare i qheradsstyret har vedteke at skulane skal ha internasjonal kontakt. Arbeidet er så vidt starta opp. Ein skule er inne i prosedyren med kontaktar gjennom Commenius. Årsmeldinga, som er presenter her, er eit utdrag frå sentrale element av aktiviteten i Kvam herad i Den interne årsmeldinga, som er i elektronisk form, gjev eit fyldigare og meir detaljert bilete av aktivitet innanfor kvar eining. Alle dokument er å finna på både på saksarkivet og arkivet til eininga Økonomi og organisasjon. Kultur/Idrett 3 % Komm.helse 5 % Adm. 6 % Barnehage 9 % KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gjev informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemder. Kommunane rapportarer til SSB som utarbeidar desse statistikkane årleg. Heile materialet ligg på Dei fyrste KOSTRA-tala for rekneskapsåret vert publisert 15. mars. Reviderte og meir gjennomarbeidde tal vert lagt ut 15. juni. Driftsutgifter 2006 fordelt på KOSTRA-grupper Anna 22 % Skule 23 % PLO 32 % -

4 KOSTRA Netto driftsutgifter pr. innbyggjar vil endra seg når følgjande 3 faktorar endrar seg: Reell driftsutgift, prisstigning (nominell utgift) og innbyggjartal. I Kvam sitt tilfelle har vi ein nedgang i folketalet, slik at dersom ikkje driftsutgiftene fylgjer denne nedgangen, vil den stiga pr. innbyggjar. Dette er ein av dei store utfordringane til kommunen. Driftsutgifta kan endra seg som følgje av at drifta er meir effektiv og av at temaet er høgare eller lågare prioritert. Nøkkeltal må difor analyserast nærare og sjåast i samanheng for å finna ut om det er ei positiv eller negativ utvikling for tenesteproduksjonen. Utviklinga seier heller ikkje noko om opplevd kvalitet. Kostra tala viser og at opplevd fattigdom i Kvam er relativ, samanlikna med andre kommunar. Kvam herad er organisert på ein annan måte i høve til fellesfunksjonar enn dei fleste andre kommunar. Dei administrative funksjonane er i stor grad sentralisert og kostnadene vert ikkje fordelt ut på tenesteproduksjonen elles. Det gjer eit litt skeivt bilete av KOSTRA-tema i høve til andre kommunar. Kvam får høgare adm. kostnader og relativt lågare tenesteutgifter. Kva viser overordna KOSTRA-tala for Kvam herad? Stort sett bruker Kvam meir innan dei fleste tenester enn landsgjennomsnitt. Særleg gjeld dette kommunehelse og skule. Unntaket er Pleie og omsorg, der ressursbruken er lågare pr. brukar. Dette fortel noko om interne politiske prioriteringar Barnehage Nye avdelingar i Norheimsund og Øystese. Grunna ventelister klarte vi å få til to ekstra avdelingar som gav plass til 40 barn. Prosessen gjekk fort, men til slutt vart begge bygga godkjende. Rett før årsskiftet opna ei ny uteavdelingsgruppa i Tolomarka barnehage i mellombelse brakkebygg. Den framtidige barnehagen i Øystese fekk namnet Busdalen etter staden den skal liggja. Regulering og arkitektarbeid har gått parallelt. Planen er at den skal vera ferdig til Tal born og plassar. Etter at barnehagesatsane har gått ned, har trongen for heildagsplassar alle dagar auka. Berre Fykse barnehage har tilbod 4 dagar. Barnehagedekninga har gått opp for alle aldersgrupper. Pr. 15. januar var 402 born i barnehage (374 i 2005). Barnehageåret 2005/06 har det vore ventelister for plass i barnehagen. Med nye mellombels avdelingar i Øystese og Norheimsund er ventelista vekke. Barnehagesektoren har ( i lag med skulane) teke i bruk IT-basert administrasjonsprogram. Utvalde KOSTRA-tal Kvam 2006 Kvam 2005 Kommgr Norge 2006 Netto driftsutg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter Andel barn 1-5 år med barnehageplass 84,5 76,8 81,3 80,4 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,8 11,9 9,2 8,9 Fysioterapiårsverk per innbyggere, 14,0 13,0 9,0 8,8 kommunehelsetjenesten Årsverk av helsepersonell pr innbyggere. 0,6 1,0 2,1 1,8 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år 64,8 66,7 45,6 45,5 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 15,6 21,4 17,6 21,3 omsorgstjenester Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,7 2,8 2,7 2,8 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 4,1 4,6 4,1 3,7 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 4,0 4,3 3,8 4,4 totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 12,2 12,0 12,6 8,2 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger Netto driftsutg. til grunnskoleopplæring, per innb år Netto driftsut. til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer 19,3 16,8 15,8 14,3 totalt Elever per kommunal skole 86,0 90,0 150,0 203,0 Antall elever i årstrinn i prosent av antall elever i ,3 77,4 92,3 96,9 årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 10,8 11,6 12,2 13,5 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 13,6 13,3 14,2 15, Skulen. Kvammaskulen 2007 Oppfølgjinga av vedtaket frå mars 05 har ein organisert i prosjektet Kvammaskulen Det har vore mykje diskusjon og skriving om prosjektet. I stor grad har det vore ein debatt om felles ungdomsskule for Norheimsund Øystese og ny skule Strandebarm skule ved Idrettsparken på Tangerås. Kunnskapsløftet Heradsstyret vedtok i september plan for kompetanseutvikling ved skulane i heradet. Skulane har arbeidd med lokale læreplanar, tilpassa opplæring, IT (It's learning) og tema i grenselandet mellom Kunnskapsløftet og Kvammaskulen Grunnskule. Rammene for undervisningstimetalet skuleåret 2006/07 er på same nivå som året før. Timetalet oppå basis (timar til deling, tilpassa opplæring og spesialundervisning i høve til timetalet klassen skal ha) er 41,5 %. Heradsstyret har som mål ( skulebruksplanen) å liggja på 47%. Dette måltalet er heilt ut fastsett lokalt og er ikkje knytt til sentralt regelverk. Kvam er med i skulevurderingsystemet til Hardanger-Voss kompetanseregion. Skulebruksplanen vart vedteken i mars Planen omhandlar kva innhald og kvalitet skulen skal ha i Kvam. Vedtaket inneber at frå august 2009 skal Kvam ha 6 grunnskular. Elevtal. Tendensen for elevtalsutviklinga er som før. Tabellane under viser elevtal i 06/07 og elevtalsutvikling i åra frametter. SFO: Inneverande skuleår er det SFOtilbod på Innstranda, i Norheimsund og i Øystese. Vaksenopplæringa: Vaksenopplæringa er delt inn i to avdelingar, spesialpedagogisk avdeling og framandspråkleg avdeling. Elevtalet har vore stabilt samanlikna med tidlegare år. Kulturskulen. Kulturskulen har hatt høg aktivitet. Elevtalet har auka med 70 frå sist år til 456 elevar. Skulen har profilert sin eigen aktivitet og Kvam som kulturkommune på ein god måte. Ved skulane er elevtalet slik i 2006/07 tala henta frå GSI Barnetrinn Ungdomstrinn Sum 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 7. år Barnetrinn 8. år 9. år 10. år Ungdoms -trinne Sum 1-10 Gutter Jenter I alt

5 1.2.3 Pleie- og omsorgstenesta Pleie- og omsorgstenesta har i 2006 hatt størst auke i tal på brukarar over 85 år og yngre 0-17 år, fordelt på 429 i heimetenesta og 75 i institusjon. Tal mottakarar i heimetenesta som mottek hjelp meir enn 35,5 t/v har auka frå 12 til 18. Samla var det 504 ( 469 i 2005) brukarar i pleie- og omsorgstenesta. Tenesta vert drive i samsvar med serviceerklæringane. Ombygd Toloheimen vart teken i bruk 18. februar Med dette har Kvam nådd måla i handlingsplanen for eldreomsorga. Vi har ein nettoauke på 23 institusjons- og omsorgsbustader med 75 sjukeheimsrom, 100 omsorgsbustader og 55 trygdebustader for eldre. Målet om å nytta like mykje ressursar i institusjons- og heimetenestene er nådd. Sjukeheimsplassane vert no berre nytta til rehabilitering, korttid, avlastning, og omsorg for demente og alvorleg sjuke. Omsorgsbustader gjev gode bu- og omsorgstilbod (også heildøgnstilbod) og trygdebustadane er tilrettelagde for eldre som treng funksjonelle bustader og heimetenester Barnevern Barnevernet var fram til 2006 deltakar i KS sitt Effektiviseringsnettverk, og er no med i eit nytt og utvida KS-nettverk. Fokus har vore å arbeida med dei rette sakene, og avklara ansvar og oppgåver mot sosial og pleie- og omsorgstenesta. Dessutan har fokus vore å gje fleire barn hjelpetiltak i eigen heim framfor omsorgstiltak. Samarbeidet med Kvam-Voss familiesenter har utvikla seg godt ( 2006 er det 2. året i 3 års-prosjektperioden). Ved årsslutt var det 74 born som tok imot hjelp 4 av desse er i omsorgstiltak. Bemanninga er stabil. Heradsstyret fekk ved 1. tertialrapport ei særskilt tilbakemelding om dei tiltak som var sett i verk og hadde gjeve god verknad, m.a. med færre born under omsorg. Fylkesmannen førte tilsyn med barnevernet i desember Registert avvik var at det var gjennomført berre 2 av 4 pålagde tilsyn med fosterheimane Sosialtenesta Sosialtenesta har også dette året hatt fokus på den lokale etableringa av NAV (Nasjonal arbeids- og velferdskontor) og oppstartsdato er sett til 1. oktober. 07. Tenesta har også teke del i KS-Effektiviseringsnettverket. Resultatet viser at Kvam herad har ei god teneste, men arbeider med ulike forbetringspunkt. Det er ein liten nedgang i talet sosialhjelpsmottakarar. Det har lukkast å skaffa fleire støttekontaktar, men framleis er det rekrutteringsvanskar. Det er vanskeleg å skaffa tilrettelagde bustad- og fritidstilbod for rusbrukarar, og tenesta har spesielt fokus på å betra oppfølginga av desse personane Kommunehelse Innbyggjarane får utført tenestene i samsvar med service-erklæringane og det er få (2) klager på helsetenesta. Det er litt ventetid både på legekontora og fysioterapi-institutta. Personellet er framleis stabilt, det er difor god kontinuitet for brukarane. Legevaktsordning har hatt auka tal brukarar (totalt 4.500) og legane prioriterer også akutthjelp på dagtid. Sentrale føringar peikar på trong for auka legeressurs i sjukeheimane. Talet nyfødde i 2006 er 67 (102 i 2005). Førebyggjande tiltak er prioritert, m.a. har helsestasjon for unge 160 brukarar. Fysioterapeutane gjev gruppetrening for ulike pasientgrupper. Eit godt samarbeid med spesialisthelsetenesta (særleg Voss sjukehus) har medført auka poliklinisk tilbod i Kvam. Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helsevern er fleire flytta ut frå institusjonar til kommunale butilbod. Nytt aktivitetstilbod er under planlegging Kommunale vegar Kvam har om lag 110 km kommunal veg, der 90 % har fast dekke. Målet for 2006 var: 1. Å oppretthalda / føra vidare driftog kvalitetsnivå som 2005 utan kostnadsauke. 2. Fremja sak om det kommunale vegnettet gjennomgang og vurdering av omfang evt. overføring til private. Både 2005 og 2006 hadde ekstremt mykje nedbør med uventa hendingar som ras/rasfare, flaum osv. Driftskostnaden er difor høgare enn budsjettert. Det har ikkje vore kapasitet i eininga til å fremja sak om det kommunale vegnettet. Asfalteringsprogrammet er gjennomført i samsvar med plan, men det er framleis er eit stykke att før ønskt fornyingstakt på om lag 15 år er nådd VAR-området Avlaup Kommunedelplan for avløp vart vedteken i Planen har 25 prioriterte tiltak i perioden og er retningsgjevande for arbeidet innan tenesteområdet. Kvam herad sine tekniske anlegg er 60 km, avlaupsleidningar, 19 pumpestasjonar, 2 silanlegg og 5 slamskiljarar. Vassforsyning Kvam-, Strandebarm- og Kvamskogen vassverk er kommunale. Overtaking av Oma vassverk vart vedteke i 2006, det praktiske arbeidet starta i 2006 og er forventa ferdig 1. halvår Oma vert då integrert i Strandebarm vassverk. Overtaking av VA -anlegga i Ålvik fekk nokre ekstromgangar i Det formelle er no løyst og vi er klare for vidare planlegging Kultur og næring Kultur Dei 340 frivillige lag og organisasjonane i Kvam er ein bærebjelke i det lokale kulturlivet. Kvam vart kåra til årets kulturkommune i Hordaland 2006 og gjekk vidare i til landsfinalen, der vi var mellom dei nominerte. I november vart det arrangert konferanse Kvam i kultur og opplevingsøkonomien v/flemming Madsen. Konferansen gav inspirasjon til oppfølging og vidare arbeid. Innan idrett har Kvam ein anleggssituasjon som er god for fotball, friidrett, ski og hallidrett. Nye anlegg i 2006: Banen i Øystese omarbeidd til krøllgrasbane, etter lokalt initiativ. Kvam kino hadde 5746 vitjande gjester i 2006, ein auke på over 10 % frå Det var 155 framsyningar,- fordelt på 62 titlar. Tilbodet om billettar på nettet er positivt motteke av kvemmingane. Kvam bygdemuseum og Ingebrigt Vik Museum vart i 2006 ein del av det konsoliderte Hardanger Museum. Eit oppgradert og utvida Ingebrigt Vik Museum opna i juni. Museet vert no drive i nært samarbeid med kunsthuset Kabuso. Næring Førstelineprosjektet, der Kvam var ein av deltakarane, vart avslutta i Kommunen har og vore aktiv i arbeidet med elevbedrifter i ungdomsskulen. Det er vart registrert 91 nye foretak i 2005 og 97 i 2006, ein oppgang på bortimot 7%. Kvam herad hadde som mål å få godkjent etablering av SIVA næringshage i 2006.Diverre lukkast vi ikkje, men er oppfordra til å søkja på nytt i I juni vart Ålvik utvalet oppnemnd for å arbeida med omstilling i samband med flyttinga av Elkem Bjølvefossen til Island. For å få best mogeleg grep om dette arbeidet er det oppretta eit kommunalt foretak Ålvik Vekst. Kvam har fått eit godt omdøme blant båtfolket, noko gjestehamna i Norheimsund skal ha æra for. Kommunen har arbeidd målretta med å få etablera eigen gjestekai i Botnen. Arbeidet er no i hamn og det gjev nye moglegheiter for dei som ynskjer å oppleva landskapet i Fyksesundet frå fjorden. Fyksesund landskapspark vart etablert i Fylkesmannen reknar dette som det beste prosjektet i Hordaland. Føremålet er å nytta dei unike kulturog naturlandskapsverdiane i og rundt sundet til næringsutvikling for grunneigarane, basert på opplevingar og aktivitetar for tilreisande gjester frå inn og utland. Kvam herad har vore representert i førearbeidet til Hardanger kunstskule, og oppretta med verknad frå 2007 tre etablerarstipend á kr , - til kunstnarar som vil etablera seg i kommunen. Kvam herad og Kvam næringsråd gjennomførte i oktober eit reiselivsseminar, der mellom anna reiselivsanalyse for Kvam vart presentert. Analysen peika på dei moglegheitene som er i kommunen. Næringsutvikling i landbruket Bygdeutviklingsmidlar frå Innovasjon Noreg er viktig verkemiddel for næringsutvikling innan landbruket. År Tilskot Lån BU-midlar løyvde til landbruket i Kvam i perioden Tabellen viser BU midlar løyvd til Kvam i perioden var eit "toppår" i denne samanheng. Nedgangen i 2006 kan ha samanheng med ein generell redusert vilje til investering innan landbruket. Svinginga kan også vera tilfeldig, vi kjenner til eit par større prosjekt som er utsette til Generelt er det stor etterspurnad etter desse midlane. -

6 Plan- og oppmåling Kvam herad har som mål at ein ved god planlegging skal leggja til rette for vekst i kommunen. Trass gode planar er trenden nedgang i folketalet, pr var det 8230 innbyggjarar i Kvam, ein nedgang på 76 personar i frå Brukarar Kommuneplanen sin arealdel for perioden var vedteken den Andre viktige planar i 2006 : Reguleringsplan for Norheimsund sentrum, Haldeplassen - Kaldestad. Ny kommunedelplan for idrett- og friluftsliv Arbeidet med ny kommmunedelplan for Kvamskogen har diverre teke lengre tid enn forventa, og vart ikkje klar for høyring og offentleg ettersyn i Totalt vart det i 2006 vart vedteke 11 ulike reguleringsplanar og reguleringsendringar Av 17 søknader om tiltak i strandsona, godkjende kommunen berre 5. To av dei godkjende tiltaka var i samsvar med godkjent plan. 12 søknader vart avslått. Kvam herad førte tilsyn med 13 prosjekt i fjor. Generelle funn er at føretaka har system for eigenkontroll. For å nå regjeringa sitt mål om tilsyn, må heradet føra 50 gonger så ofte tilsyn som i Geodata Bygg- og anleggsaktiviteten i kommunen er framleis stor Det vart i 2006 utført 220 kart- og delingsforretningar i samsvar med serviceerklæringa. Inntektene knytt til Kartog oppmåling vart 109,5 % av mål sett i budsjettet. Det var formidla sal av 7 kommunale bustadtomter og 2 industritomter i Ved årsskiftet er det ledig 38 bustadtomter (kommunale/private) i Øystese og Norheimsund, samla i heile Kvam er talet på 56 ledige bustadtomter Det er om lag 10 da ledig industriareal i Øystese- og Norheimsundsområdet. I resten av Kvam er det m 2 ledig industriareal. Kvam forvaltar samla eit digitalt leidningsnettverk på 386,5 km / 6671 VA-punkt/ 1108 VA-vedlegg (skisser, bilete). Samanlikna med talet i fjor har avdelinga kartlagt 70 km VA-leidning, som ei auke på 18 % Informasjon Kvam herad er ein open organisasjon, der innbyggjarane/brukarane på ein enkel måte kan få tilgang på offentleg informasjon og dokumentasjon. Tal brukarar Unik døgnbruk av Juli November Heile året Auka bruk av og positive tilbakemeldingar er ein indikasjon på at tenesta fungerer for brukarane. Kundemottaket i rådhuset og i biblioteka er og lagt til rette med vekt på at brukarane skal kjenna seg velkomne og få den informasjon dei har behov for. Digitale kommunikasjonskanalar er eit av våre viktigaste verkty i kommunikasjon med innbyggjarar og tilsette, enten via spesialportalar som Lagsportalen, skule/barnehagesider, Intranett og kartsider eller via hovudsida vår Ved norge.no si rangering av nettstader var kvam. no 4. beste kommune når det gjeld innhald, men kom samla på 40. plass. I Hordaland var vi samla den 3.beste kommunen. Å hevda seg på nasjonalt plan er ressurskrevjande, men motiverande. Målet er å gjera ei ny teneste interaktivt tilgjengeleg kvart år, i 2006 vart søknad om barnehageplass opna. Alle søknader kjem no elektronisk. Utvikla biblioteka til offentlege informasjonssentra og møteplassar. (strategi 27.3) Bibliotektenestene er under stadig utvikling, og vi ser at biblioteka har etablert seg som ny informasjonsarena og møteplass for mange. Dette er med på å byggje opp om det strategiske målet Gode levevilkår med spennande og varierte tilbod og viktige steg på vegen mot målet om 24- timars kommunen. Statistikk over utlån: Utlånet av bøker og andre media i Kvam var i 2006 på om lag 7,6 per innbyggjar. Til samanlikning var landsgjennomsnittet i 2005 på 5,41. Utlånet ved biblioteket i Norheimsund har no stabilisert seg. * Hovudbiblioteket i Norheimsund har laurdagsope + ope heile sommaren. Totalt utlån Ope pr. veke Norheimsund * t Strandebarm ,5 t Øystese t Ålvik t Bokbussen KVAM

7 Brukardialog Brukarane har siste åra vore sentralt plassert i Kvam herad sitt organisasjonskart. Service-erklæringane vert systematisk oppdatert og det vert nytta brukarundersøkingar, brukarpanel og annan brukardialog / kurs og konferansar for å kartleggja om vi utfører tenestene slik forventningane er, og for å setja i verk eventuelle tiltak. Siste 2 åra har alle brukarorganisasjonane 2 gonger i året vore invitert til fellesmøte. Målet er å koma med innspel til forbetringar og tiltak som kan betra tilhøva for personar med funksjonshemmingar eller med diagnostiserte sjukdomar. Brukardialog skjer elles i dagleg kontakt mellom brukarane og tilsette, og gjennom kontakt med representantar frå kultur- og næringslivet og gjennom lovpålagde organ som FAU i barnehage og skule. I 2006 har vi førebudd etablering av nytt sentralt plassert biblioteket også i Ålvik. Elevundersøkinga Skulane må delta i Elevundersøkinga (tidlegare kalla Elevinspektørene) for elevane på 7. og 10. trinnet. Resultatet av dei finn ein på - og resultatet frå vår 2006 vart slik: Ein merkar seg at tendensane går igjen i Kvam og nasjonalt. Dette er tredje året vi har resultat frå Elevundersøkinga. Beste resultat har ein på trivsel og mobbing, svakast skårer vi på elevmedverknad og fysisk læringsmiljø. Elevane har svart på spørsmåla i tida februar til og med april. Generelt har ikkje resultatet endra seg særleg desse åra med elevundersøkingane. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Elevundersøking våren og 10. klasse Trivsel Mobbing Arbeidsmiljø Arbeidsplaner og læreplanmål Elevråd Kvam 7. tr. Nasjonalt 7. tr. Kvam 10. tr. Nasjonalt 10. tr. Elevmedvirkning Kvam herad tek del i Kommunens Sentralforbund sitt Effektiviseringsnettverk, som har utvikla standardiserte brukarundersøkingar for ulike kommunale tenester, og med høve for kommunane til å samanlikna seg med kvarandre, læra av kvarandre og setja i verk ulike forbetringstiltak i desse tenestene for å oppnå betre resultat ved neste undersøking. Den årlege brukarundersøkinga som gjeld matomsorga i pleie- og omsorgstenesta vart gjennomført våren Denne har vore gjennomført i tillegg til tilbakemeldingar frå det faste brukarpanelet. Resultata er gode, og dei har betra seg år for år. Elevenes motivasjon Motiverende lærere Fysisk læringsmiljø Eksamensresultat Eksamensresultatet finn ein og på og resultata frå våren 2006 ser du under her. Desse viser at elevane i Kvam i snitt skårer høgare eller likt med landsgjennomsnittet. Fram t.o.m. våren 2005 kom elevane ved ein skule opp til eksamen i samme faget. Frå våren 2006 kom gruppene/klassane opp i ulike fag dette for at det skal vera lettare å organisera bruken av datamaskinene under eksamen. Dette gjer at skulane får fleire eksamensdagar. Karakterar 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Eksamensresultat vår 2006 Hovedmål Sidemål Matematikk Engelsk Kvam herad Hordaland Nasjonalt Foreldreundersøking i skulen i Kvam Våren 2006 gjennomførte vi ei foreldreundersøking som Utdanningsdirektoratet administrerer. Tendensen i svara frå foreldra i Kvam går att i svara nasjonalt. Foreldra gjev positiv tilbakemelding om: - at dei ser på skulegangen som viktig og dei hjelper barnet i skulearbeidet - at foreldresamtalen/utviklingssamtalen fungerer godt - at dei vert møtt på ein god måte når dei tek kontakt med skule Foreldra gjev negativ tilbakemelding på: - standarden på skulebygg - mange foreldre melder at dei ikkje er nøgde med standard på lærebøker/ undervisningsmateriell og heller ikkje nøgde med skulen sine uteareal - mange foreldre er ikkje nøgde med den digitale kompetansen eleven har utvikla på skulen - mange foreldre melder at dei har liten innverknad på område som går på innhaldet i undervisninga og undervisningsopplegg -

8 1.4 Medarbeidarar Plan for strategisk kompetanseutvikling vart utarbeidd Den omtalar kompetansebehov og rekrutteringsbehov 15 år framover. Planen er bygd på vedteken Kommuneplan, strategikartet i Balansert målstyring og Personalpolitisk handlingsplan. Personalpolitisk handlingsplan vektlegg normstyring framfor rigide reglar, og inneheld etisk plattform for tilsette. Slik personalpolitikk krev bevisste leiarar og motiverte medarbeidarar, m.a. er det viktig å drøfta kva kjerneverdiane engasjement, kompetanse, integritet og samspel inneber i dagleg arbeid. Kvam har etablert god dialog med dei tilsette og deira organisasjonar. I desember vart det gjennomført KS si leiaropplæring om Medarbeidarskap, der den einskilde medarbeidar vert ansvar til å ta ansvar. Slik kompetanseheving gjev gode rammer for ein moderne og fleksibel personalpolitikk. Fokus på nedbemanning har også prega Omstillingsavtalen med fagorganisasjonane har vore lagt til grunn for arbeidet i den sentrale partssamansette stillingsvurderingsgruppa. Alle stillingsbehov har vore vurdert. Arbeidet har vore prega av felles forståing av måla og ein god dialog. Personalfesten i Øystesehallen i desember samla nær 400 tilsette. 14 tilsette med 25 års tenestetid vart spesielt heidra med den kommunale gåva, eit hovold, som symbolet våre evne til samhald, halda ut og til å ta eit tak Medarbeidarundersøking Det har ikkje vore gjennomført nye medarbeidarundersøkingar i (Pleie og omsorg gjennomfører sin i febr. 2007). Kvam herad si medarbeidarundersøking byggjer på den som er utvikla gjennom KS sitt effektiviseringsnettverk, der vi også har teke del i Vi tek sikte på kartlegging kvart 2. år. Sosial og barnevern hadde undersøking på slutten av Resultata i undersøkingane er grunnlag for ulike tiltak, men alle undersøkingane som har vore gjennomført viser først og fremst ønskje om forbetring i høve til for stort tidspress. Sett bort frå dette gjev medarbeidarundersøkingane gode tilbakemeldingar Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Kvam har utvikla eit godt (elektronisk ) system for det systematiske Helse-, Miljø og sikkerhetsarbeidet. Trygdeetatens arbeidslivssenter og Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste (YHB) er samarbeidspartar i individuelle og organisatoriske tiltak for å oppnå målsetjingane i avtalen om Inkluderande Arbeidsliv (IA). Eit aukande behov for å tilretteleggja arbeidsplassar for personar med helseplager eller redusert arbeidsevne 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % er eit ressurskrevjande arbeid for leiarar og ei utfordring for det totale arbeidsmiljøet. Kommunen har no ein rammeavtale med YHB som omfattar heile organisasjonen og ikkje berre innan dei tenestene der vi har innmelde medlemer. Sjukefråvær: Prosentvis fråvær Sjukefråværet har auka med 0,3 % i 2006 samanlikna med Gjennomsnittleg sjukefråvær var i ,2% mot 7,9% i Både i 2005 og 2006 er det nedgang på slutten av året. Høgare sjukefråvær tidleg på året har vanlegvis samanheng med årlege influensa-utbrot. Truleg er det innføring av IA-avtalen og systematisk arbeid som gjer at vi ikkje har fått auke frå 2004, slik den generelle tendensen i arbeidslivet elles viser. I Kvam er målsetjinga lågast mogleg fråvær utan å talfesta det, samt fokus på tiltak for å få til auka nærvær framfor fokus på fråvær. Barnehage og Pleie og omsorg ligg Sjukefråvær: Prosentvis fråvær 8,18 % snitt Jan. Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des framleis høgaste, barnehage hadde ein liten nedgang, medan pleie- og omsorg ein oppgang Ytre miljø Kommunen har utvikla gode system for sikker vassforsyning og avløp vart avløpsplanen revidert. Kommunen er nøgd med renovasjonsavtalen med BIR. Gjennom reinseverk (VA) og kjeldesortering freistar Kvam herad å ureina det ytre miljø minst mogeleg. Renovering av bygg innan pleie- og omsorg er gjennomført og i skulebruksplanen er det vedteke renovering av dei skulane som skal drivast etter strukturendringa. 25-års jubilantar - Foto: Lauritz Eide

9 1.5 Sakshandsaming og IKT Sakshandsaming Kjerneverdiane (kompetanse, engasjement, integritet og samspel), skal avspegla vårt møte med brukarane, anten det er i direkte kontakt eller gjenom skriftleg sakshandsaming. I tillegg til fagkompetanse krev god sakshandsaming dialog og koordinering internt i organisasjonen og med brukar/innbyggjar, politikar næringsliv og andre offentlege etatar. Kvam har høg produksjon av saker og heller få klagesaker. Vi har som mål at sakshandsaminga skal vera løysingsorientert innan dei rammer lovverket set, og at vi i prosessen skal ha ein positiv dialog med søkjarane. Statistikk over Inn- og utgåande brev Registrerte I/U-dokument Politiske møte og saker Aktivitet politiske møter Nr Organ Møte Saker Møte Saker Møte Saker 1 Heradsstyre 10 2 Formannskap 19 3 Eldreråd 11 4 Adm.utval 10 5 AMU 5 6 Klagenemd Politiske arb.grp: Tema-og arbeidsmøte Samla Møteaktiviteten i dei politiske organ er stabil over år. Bruk av politiske arbeidsgrupper er varierande og aktiviteten i 2006 er redusert til under 1/3 i høve til 2004, som var første året med ordninga.. I tillegg til reine politiske arbeidsgrupper, er det og prøvt ut administrative prosjektgrupper med politisk deltaking. ( Kvammaskulen 2007, NAV i Kvam og Kommunedelplan for avløp) Evaluering av den politiske organiseringa konkluderte med å oppretthalda den politiske organiseringa med bruk av tidsavgrensa arbeidsgrupper. I tillegg vart det vedteke å avvikla Viltnemnda frå og med neste valperiode Dokumentmengd er ein av indikatorane på aktivitet i organisasjonen. Statistikken for 2006 viser liten auke. I 2006 vart dokument registrert, ein vekst på 300 dokument frå Saker etter plan- og bygningslova Talet på saker etter plan- og bygningslova viser ein stabil vekst i frå tusenårsskiftet og fram til i dag Saker etter plan- og bygningslova Meldingsaker R.plansaker Frådelingsaker Byggesaker Kvam herad mottok totalt 835 søknader om tiltak etter plan- og bygningslova i Av desse var 122 meldingssaker og 264 frådelingssaker. Sakshandsamingstida for søknader, med lovpålagt behandlingsfrist på 12 veker, var om lag 10 veker. Kvam herad mottok i alt 247 saker på Kvamskogen i Av desse var 107 delingssaker, 16 saker galdt tilknyting til offentleg vass- og avlaupsanlegg og 124 byggjesaker Klagesaker etter Plan- og bygningslova og Talet på klagesaker auka i og dei fleste er relatert til Kvamskogen 60 % av alle klagesakene vart fremja av Fylkesmannen i Hordaland Klagesaker etter plan- og bygningslova Klagesaker i alt Klager på byggesaker Klager på delingsaker Klager på plansaker Informasjons- og kommunikasjonsteknologi I Kommuneplanen er Kvam som IKT-kommune eit tema. Hovudmålet er å: Leggja til rette for å byggja ut eit tenleg høgfartssamband for næringsliv, innbyggjarar og det offentlege i Kvam. Kvam herad skal leggja til rette for at teknologiverksemder vil etablera seg i Kvam. Teknisk utrustning av data-nettverk i heradet pr Ca 750 datamaskiner knytt i nettverk av desse ca 400 elevmaskiner - Ca 150 nettverkseiningar - Ca 45 servere - Ca 100 printerar - Ca 47 hus og bygg tilknytt breiband. - Ip telefoni med ca 500 brukarar. Det vart kjøpt inn 230 Datamaskiner til skulane i Dei aller fleste gjekk til utbytting av gamalt matriale. Nytt av året er større innkjøp av bærbare maskiner. Prosjekt. 1. Kvammaskulen IKT. Det store IT- prosjektet i skulen vart starta opp i 2005 og held fram i Prosjektet er planlagt ferdig våren 2007 Prosjektet er 3-delt og dekkar administrasjon av elevar, pedagogiske hjelpemiddel på internett, og pc-administrasjon på elevnettet. Skuleprosjektet er eit samarbeid mellom Kvinnherad kommune og Kvam herad, og omfattar både barnehage og skule. 2. Starta opp turnusprogram for helse-sektoren. Målet er å effektivisera bruk av personalressursar og skapa meir fleksibel organisasjon. Arbeidet er ikkje starta opp. 3. Utarbeida ein IKT-plan. Utkaste til plan frå IKT er ferdig, pga. bytte av rådmann er ikkje planen lag fram. 4. Samspel : eit prosjekt som tek sikte på å samkjøyra ressursar (fagsystem osb ) internt og eksternt. Prosjektet er tenkt å gå til Delprosjekt - Lønnslipp på epost. - Forenkla innlogging. Planlegging starta 06. Vert truleg realisert Min side tilpassingar til nettsidene. Planlegging starta VA overvaking. IKT har saman med Teknisk eining og bygg vedlikehald vore med å sett i gong eit felles prosjekt for overvaking av bygg, vatn og avlaup i heradet. 6. Telefoni løysingar. Ny avtale om innkjøp og trafikk er inngått med Telenor i samarbeid med 26 andre kommunar i Hordaland / Haugaland. -

10 T: F: E: Kvam herad Årsrekneskap 2006

11 2 Årsrekneskap 2006 Årsrekneskapen for 2006 er sett opp i samsvar med kommunale rekneskapsforskrifter. 2.1 Økonomisk driftsoversikt Kommentar til tabell: I = L23 (D) + L34 (G) + L35 (motpost avskrivingar) Brutto driftsresultat (LN23) Driftsinntektene er 449,4 mill kr. dvs.. 21,3 mill.kr høgare enn budsjettert, medan utgiftene er 439,6 mill kr. dvs. 1,1 mill.kr høgare enn budsjettert. Totalt gjev dette eit brutto driftsresultat er 9,7 mill.kr og 20,2 mill.kr betre enn budsjettert, eller 11,6 mill.kr betre enn i fjor. I høve til 2005 har inntektene auka med på 26,7 mill.kr, medan utgiftene, eksl. avskriving, er auka med 23,1 mill.kr. Avskrivingar på anleggsmiddel har auka med 2,7 mill.kr, som er ein effekt av dei store investeringane som kommunen har gjort dei siste åra. Det største avviket i driftsutgiftene i 2006 (2,2 mill.kr) finn vi under sosiale utgifter. I hovudsak skuldast dette utgiftsført premieavvik på pensjonsordningane til kommunen (5,2 mill.kr Lønsutgiftene har auka med 13,2 mill. kr. Dvs. ein auke på 5,7% Lønsbudsjettet viser at vi har brukt 99,7% av budsjettert. Budsjettavvik er forklara nedanfor. DRIFTSINNTEKTER (LN03-LN12) Brukarbetaling (LN03) Meirinntekt 0,7 mill kr. Brukarbetaling for Kvam kunstskule vart 0,4 mill kr. større enn budsjettert og for pleie- og omsorgstenesta 0,5 mill kr. For kommunehelsetenesta er brukarbetalinga 0,2 mil kr. mindre enn budsjettert. Elles er det ein del mindre vesentlege reduksjonar i ulike einingar, til saman 0,1 mill.kr. Andre sals- og leigeinntekter (LN04) Meirinntekter 4,1 mill kr. For tilknyting vatn/avløp og renovasjon er inntektene høgare enn budsjett, hhv. 1,9 mill.kr og 0,6 mill.kr. Leigeinntekter for idrettshallen i Øystese var 0, 7 mill kr høgare enn budsjettert, pga. etterbetaling frå fylket. Salsinntektene innanfor pleie- og omsorg vart 0,3 mill kr. høgare enn budsjettert. Planavdelinga hadde 0,3 mill kr. høgare. Elles er det meirinntektene på 0,1 mill.kr som er jamt fordelt. Overføring med krav til motyting (LN05) Meirinntekt 3,9 mill.kr. Dei fleste avvik i inntekt er knytt til øyremerkte eller klientorienterte tiltak. Det ofte vanskeleg å budsjetterta, men inntekter og utgifter varierer som oftast i takt. LN03 Brukarbetalingar LN04 Andre sals- og leigeinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot frå staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer/tenester som inngår i komm tenesteprod LN17 Kjøp av tenester som erstatter komm tjenesteproduksjon LN18 Overføringar LN19 Avskrivingar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Mottekne avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Det er 0,4 mill.kr som er knytt til prosjekt, og vert kommentert i eige kapittel. Konto Øyremerkte tilskot frå staten viser ei meirinntekt på 2,3 mill kr. Det er knytt til; barnehage (0,7 mill kr), kommunehelse (0,4 mill kr.), grunnskule (0,4 mill kr), vaksenopplæring (0,6) og landbruk (0,3 mill kr) diverse (0,1 mill kr mindre). Konto Trygderefusjonar og Konto Andre refusjonar frå staten meirinntekt 0,5 mill. Det meste gjeld Kommunehelsetenesta. Konto Sjukelønsrefusjon frå folketrygda og Konto Refusjon fødselspengar meirinntekt 0,7 mill. Konto 172* MVA-kompensasjon, meirinntekt 0,3 mill. Konto Refusjon frå andre kommunar, mindreinntekt 0,4 mill kr. Det er 1,0 mill kr. mindre i inntekt på skule, 0,4 mill kr. i meirinntekt på Pleie og omsorg og anna 0,2 mill kr. Rammetilskot frå staten (LN06) mindreinntekt 5,1 mill kr. Det er ei kopling mellom den inntektsutjamnande delen av rammetilskotet og skatteinntektene. Reduksjonen kjem som fylgje av ein høgare skatteinngang i Kvam enn resten av landet. Andre statlege overføringar (LN07) Meirinntekt 0,2 mill kr. Det gjeld høgare tilskot frå Husbanken på 0,2 mill kr G=E-F LN35 Motpost avskrivingar LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT I AVSETNINGAR LN38 Bruk av tidligare års regnskapsmessige mindreforbruk LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J LN44 Overført til investeringsrekneskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til bundne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 DRIFTSINNTEKTER Rek 06 Bud 06 Oppr. bud 06 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk Andre overføringar (LN08) Meirinntekt 0,9 mill.kr. Det er 1,3 mill kr. i meirinntekt knytt til prosjekt. Det er ei mindreinntekt knytt til heime-pc-ordningar på 0,5 mill kr. Skatt på inntekt- og formue (LN09) Meirinntekt 15,9 mill.kr. Det har samanheng med sterk vekst i skatteinntektene i Norge generelt i 2006, og som ekstra effekt i Kvam kjem sterk auke i tilleggsforskots-skatt. Eigedomsskatt (LN10) Meirinntekt 0,4 mill kr.. Andre direkte og indirekte skattar (LN11) Meirinntekt 0,5 mill kr. Det gjeld konsesjonsavgift frå vassfall. DRIFTSUTGIFTER (LN14-LN23) Lønsutgifter (LN14) Mindrekostnad 0,8 mill.kr. Etter lønsoppgjeret låg det att 2,6 mill kr. i lønsjusteringspotten. Om lag tilsvarande sum er meirforbrukt innanfor pleie- og omsorg. Innanfor dei andre områda i heradet er det ei rekkje mindre avvik som summerer seg til 0,8 mill kr. Sosiale utgifter (LN15) Meirkostnad Rek 05 Bud.avvik 2006 L=I+J-K ,2 mill.kr Av dette utgjer auka kostnad arbeidsgiveravgift 1,6 mill kr. og pensjon 0,8 mill kr. Diverse forsikringar viser ein mindrekostnad på 0,2 mill kr. Kjøp av varer og tenester som inngår i produksjonen (LN16) Meirforbruk på 1,2 mill.kr. Dei største avvika finn ein i barnehagen med eit meirforbruk på 1,1 mill kr., skule 0,7 mill kr., pleie og omsorg 0,5 mill kr., finans 0,4 mill kr.,vaksenopplæring 0,3 mill kr., kommunale bustader 0,3 mill kr, ikkje ordinære tenester 0,2 mill kr., naturforvaltning 0,2 mill kr., og 0,5 mill på div. tenester. Det er mindreforbruk på administrasjon og administrasjonslokale på 1,3 mill kr. ( dei største postane er konsulenthonorar 0,6 mill kr. og leige av utstyr 0,5 mill kr), 0,7 mill kr. på kommunehelsetenester, plan og bustad 0,5 mill kr., næring 0,2 mill kr., landbruk 0,1 mill kr. og anna 0,2 mill kr.. Kjøp av varer og teneste som erstattar produksjon (LN17) Meiforbruk 0,4 mill. Det er brukt 0,4 mill.kr meir til barnevern og 0,7 mill kr. meir til pleie og omsorg. Det er eit mindreforbruk på 0,3 mill kr. på kommunehelsetenesta, 0,3 mill kr. på veg og 0,1 mill kr. på politiske organ

12 Overføringar (LN18) mindreforbruk 1,2 mill.kr. Det er eit meirforbruk på 0,4 mill kr. på sosialtenesta til bidrag til livsopphald, MVA-kompensasjonen er 0,3 mill høgare enn budsjettert, overføringar til private, næring, er 0,4 mill kr. høgare enn budsjettert. Det er 1,2 mill kr. mindreforbruk til næringstilskot, overføring til andre kommunar (skule) 0,5 mill kr., overføring til fylke ( kultur/idrett og naturforvaltning) 0,6 mill kr. Avskrivingar (LN19) mindrekostnad 0,5 mill kr.. mindre- Fordelte utgifter (LN20) kostnad 0,2 mill kr. Resultat eksterne finanstransaksjonar (LN34) meirinntekt 1,8 mill kr. Finans viser eit underskot på 6,1 mill kr. mot budsjettert underskot på 7,9, dvs eit resultat som er 1,8 mill kr. betre enn budsjettert. Netto renter er 1,9 mill kr. betre enn budsjettert. Det skuldast i hovudsak utsette prosjekt og dermed større fondsmidlar og mindre låneopptak. Netto avdrag er 0,1 mill kr. dårlegare enn budsjettert. Driftsutgifter fordelt på grupper av tenester. Tabellen under viser korleis sum driftsutgifter (LN21) fordeler seg på KOSTRAgrupper. Det gjev eit godt oversyn over omfanget av tenesteproduksjon som Kvam herad driv KOSTRA-gruppe Pleie og omsorg (PLO) Skule Barnehage Admin og adm lokale. Kommunehelseteneste Kultur/Idrett Vatn og avlaup (VA) Sosialtenester Veg Barnevern Komm. disp.bustad Plan og bustad Brann Vaksenopplæring Næring Fellesteneste Kyrkje/religion Sysselsetting (ungd. og PU) Introduksjonsording flyktningar Politiske organ Bistand til bolig Landbruk Ikkje ordinære komm tenester Aktiv.tilb barn/unge Naturforvaltning Renovasjon Finans Totalt Rek 06 Bud 06 Avvik FINANSINNTEKTER (LN25-LN27) Renteinntekter, utbytte og eigaruttak (LN25) har auka med 3,9 mill.kr i høve til budsjettet. Det er kursgevinstar 0,4 mill kr., renteinntekter 3,3 mill kr. og motteke avdrag på lån 0,2 mill kr. Mottekne avdrag på lån (LN26) mindrekostnad 0,2 mill kr. FINANSUTGIFTER (LN29-LN32) Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter (LN29) har auka med 2,1 mill.kr i høve til budsjettet. Avdrag på lån er 0,3 mill kr. høgare enn budsjettert, 0,6 mill kr. i auka utbetalt lån og tilskot Husbanken, 0,4 mill kr i kurstap ved sal av obligasjonar, 1,2 mill kr. i auka kostnader på grunn av nedgang i likningsverdi på obligasjonar, og reduserte pga. 0,4 mill kr mindre i rentekostnader. Avdragsutgifter (LN30) er auka med 0,3 mill.kr. i høve til budsjettet. Utlån (LN31) Ingen vesentlege avvik. Netto driftsresultat (LN36) Netto driftsresultat viser eit overskot på 21,6 mill kr., mot budsjettert 0,1 mill kr., dvs. eit forbetra resultat på 21,5 mill kr Tabellen under viser korleis dette fordeler seg på KOSTRA-grupper.. Skilnaden frå tabellen som viste sum driftsutgifter er at i denne tabellen er sum driftsinntekter (LN 12) og KOSTRA-gruppe Rek 06 Bud 06 Avvik Pleie og omsorg (PLO) Skule Admin og adm lokale. Kommunehelseteneste Sosialtenester Barnevern Barnehage Kultur/Idrett Veg Brann Kyrkje/religion Fellesteneste Sysselsetting Introduksjonsording flyktningar Plan og bustad Vaksenopplæring Politiske organ Finans Ikkje ordinære komm tenester Aktiv.tilb barn/unge Bistand til bolig Landbruk Naturforvaltning Renovasjon Komm. disp.bustad Konsesjonsavgift Vatn og avlaup (VA) Næring Skatt og rammetilskot Totalt eksterne finanstransaksjonar (LN34) trekt ut. Difor viser tabellen kva ulike aktivitetar netto kosta Kvam herad i Motpost avskrivingar (LN35) Ingen vesentlege avvik. Avsetningar (LN38-LN49) Netto er det sett av 8,1 mill kr. Det vil seia at av overskotet (LN36) på 21,6 mill.kr er det 13,5 mill.kr som ikkje er disponert (jfr. Rekneskapsmessig mindreforbruk, LN 51). Bruk av disposisjonsfond (LN39) Det er brukt nesten 2,2 mill.kr mindre av disposisjonsfond. 0,7 mill.kr gjeld prosjekt. Av resten på, 1,5 mill kr., vart 1,1 mill kr. sett av i samband med årsavslutninga for 2005 og er ikkje nytta. Resten er diverse mindre avsetningar på 0,4 mill kr. Bruk av bundne fond (LN40) Det er brukt 0,9 mill kr mindre enn budsjettert. For prosjekt er det eit mindreforbruk på 0,2 mill.kr. Til inndekking av VAR er det brukt 0,4 mill kr meir. Til kommunehelseteneste 0,1 mill kr. mindre og til næring 1,0 mill kr mindre enn budsjettert. Overført til investeringsrekneskapen (LN44) Mindreoverføring 0,4 mill.kr Overføringa gjeld avsetning av rente på fond, som er noko mindre enn budsjettert. Avsetning til disposisjonsfond (LN46) Meiravsetning 2,2 mill kr. Det er sett av 2,1 mill kr. meir til prosjekt enn budsjettert og 0,1 mill kr. meir til rente til fond. Avsetning til bundne fond (LN47) Det er sett av 3,1 mill.kr meir til bundne fond. Det er sett av 0,1 mill. til skule, kultur/idrett 0,1 mill kr, bustader 0,1 mill kr mindre., landbruk 0,3 mill meir, renovasjon 0,6 mill kr. meir, konsesjonsavgift 0,5 mill kr. meir og VA 1,6 mill kr. meir. Rekneskapsmessig meirforbruk/ mindreforbruk (LN51) Rekneskapen for 2006 er gjort opp med eit mindreforbruk på 13,5 mill.kr. Dette resultatet er ikkje disponert.

13 2.1.1 Rekneskapsskjema 1A Frie disponible inntekter Frie disponible inntekter (pkt. 6) er 11,7 mill kr. høgare enn budsjettert og finansresultatet (pkt. 10) er 1,7 mill kr. betre enn budsjettert. Tabellen viser at rekneskapen for 2006 er gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk/overskot (punkt 21) på 13,5 mill.kr. REKNESKAPSSKJEMA 1A Rek-06 Bud 06 Oppr.bud 06 Rek 05 Driftsinntekter 1. Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag lån Netto finansinntekter / -utgifter Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare overskot Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling Sum fordelt til drift (skjema 1B) Rekneskapsmessig meirforbruk(+)/mindreforbruk(-) Rekneskapsskjema 1B Rekneskapsskjemaet skal visa korleis midlane som kjem fram i skjema 1A vart fordelt mellom dei ulike postane, i høve til det politisk regulerte budsjettet. I Kvam er rammene gitt lik den økonomiske driftsoversikten. Rekneskapsskjema 1B svarar såleis til økonomisk driftsoversikt med frådrag av postane i 1A. Avvik i høve til budsjett for skjema 1B er kommentert under økonomisk driftsoversikt. Samla kan vi seia at av rammene på 291,6 mill kr. som er fordelt til drift er det brukt 283,5 mill kr. REKNESKAPSSKJEMA 1B Driftsinntekter eksl. skatt og statstilskot Rek-06 Bud 06 Oppr.bud 06 Rek 05 Bud. avvik 2006 LN03 Brukerbetalinger LN04 Andre salgs- og leieinntekter LN05 Overføringer med krav til motytelser LN08 Andre overføringer Sum driftsinntekter eksl. skatt og statstilskot B Driftsutgifter LN14 Lønnsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t LN17 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep LN18 Overføringer LN19 Avskrivninger LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C Brutto driftsresultat, eksl. skatt og statstilskot D=B- C Andre eksterne finansieringstransaksjoner 0 LN26 Mottatte avdrag på lån Mottatte avdrag på lån E LN31 Utlån Sum utlån F Resultat andre eksterne finansieringstransaksjoner G=E- F LN35 Motpost avskrivninger Sum fordelt til drift (skjema 1A)

14 2.2 Investeringar Kvam herad Økonomisk hovudoversikt investeringsrekneskap 2006 Kommentar: Tabellen viser kor mykje Kvam herad har investert i 2006 og korleis det er finansiert. Oversikta over viser at det er det i 2006 er investert for 51,1 mill kr. I tillegg var det 10,1 mill kr. i finansieringstransaksjonar, samla ( M+N) 61,3 mill kr. Dette er finansiert med inntekter 24,2 mill kr. og ulike former for finansiering 37,0 mill kr., samla (L+R) 61,2 mill kr. Den viktigaste grunne til avvik er forskyving mellom år. Investeringar vert vedteke og ført over prosjekt og difor kommentert under desse. INVESTERINGSINNTEKTER Rek 06 Bud 06 Oppr. Bud 06 Rek 05 Bud. avvik LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salgsinntekter LN05 Refusjoner LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsatt til ubundne investeringsfond LN23 Avsetninger til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M +N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån Bruk av tidlegare års overskot LN31 Overføringar fra driftsregnskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert Prosjekt Kvam herad har både drifts- og investeringsprosjekt, men driftsprosjekta er relativt små. Avslutta prosjekt 2006 Tabellen til høgre viser avslutta prosjekt. Avvika kan oppsummerast slik tabellen viser. Tekst K15063 Grunninnløysing Breimyråsen HST-081/05 K62061 Scene Øystese idrettshall P15056 Høyring Haldeplassen - Kaldestad P19031 Forprosjekt "Ei dør" P30991 Utbyggjing av aldersbustader Sum aktive prosjekt Forbruk (rekneskap) Totalramme (inkl. fondsavsetning) Rest på totalramme Kommentar: Lista over avslutta prosjekt viser at totalkostnaden for prosjekta er 218,4 mill kr., mot budsjettert 218,8 mill kr. Dvs. balanse P Forprosjekt Ei dør Budsjett Prosjektet vart ikkje realisert. P Utbygging av aldersbustader Budsjett Budsjett 216,8 mill kr. Kostnaden vart 217,8 mill kr. Avviket på 1,0 mill kr.

15 Prosjekt som er aktive. Prosjekta i tabellen til høgre er sette i gang, og vil halda fram i Nokre av prosjekta er kommentert under. Merknad til nokre av prosjekta: Prosjekta strekkjer seg over mange år,. Størstedelen har karakter av investeringsprosjekt, medan ein relativt liten del er driftsprosjekt. Driftsprosjekt. P11010 Næringsutvikling Ålvik Budsjettert Det vart brukt kr , - i 2006 P15050 Reguleringsplan Sandven Budsjettert Det vart brukt kr , - til konsulentoppdrag i 2006 P15061 Utgreiing sjøkabel Budsjettert Det er overført kr ,- til Kvam Bompengeselskap AS for å utgreia alternativet med sjøkabel. P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart Budsjettert Prosjektet i Kvam er konsentrert omkring Steinsdalsfossen. Prosjektet er starta opp i P15063 KU og plan for Hansvågen Budsjettert Prosjektet er i rute så langt. Det har brukt kr , - til konsulentoppdrag i P Skytebane Norheimsund/ Øystese tidlegare vedtak Budsjettert Arbeid med reguleringsplan held fram i Investeringsprosjekt P13052 IT-prosjekt PLO Budsjettert Prosjektet gjeld innføring av turnussystem i PLO. Målet er å forenkla og forbetre turnusplanlegginga for å effektivisera bruk av personell. Prosjektet er planlagt gjennomført i P13061 IT-investeringar Budsjettert Dette gjeld innkjøp av mellom felles servarar og programvarer for heile kommunen. P13062 Breiband, fase 2 Budsjettert Det langsiktige målet er å byggja eit robust datanettverk bygd på fiber. For 2006 vart det brukt kr ,-, som budsjettert. P50012 Tusenårsstaden Budsjettert Det vert vist til tidlegare kommentarar i budsjett og tertial. Det er til no brukt 4,7 mill kr. I 2007 skal vi overføra til fylket 2,0 mill. kr. og tilsvarande sum i P50021 Regionalt kulturhus I samsvar med vedtak er det i 2006 sett av 2,0 mill kr. til kulturhus. Prosjekt nr. Tekst P60011 Trafikksikring tiltak og P60081 Investering i Trafikksikringsplan Budsjettert Trafikksikringsplan for Kvam for planperioden Det er sett av midlar til og med I 2006 vart det brukt kr ,-. P Ny barnehage Øystese Budsjettert Brukt kr ,- i P Strandebarm idrettspark tidlegare vedtak Budsjettert Anlegget er ferdig. Det står att ein del finansielle postar som vert gjort opp i P Fornyingsplan bilar/utstyr teknisk tidlegare vedtak Budsjettert Planen blir fylgt. Brukt 1,3 mill kr. i P60061 Kunstgras og utandørsanlegg Øystese Budsjettert Mellomfinansiert av Kvam herad mellombels. Brukt i ,0 mill kr. P60061 Norheimsund idrettsbane Tilskot til NIL og kjøp av grunn Budsjettert Total kostnad til no 11,4 mill kr. Det brukt 5,5 mill kr. til kjøp av grunn og 5,5 mill kr. i overføring til private. P61065 Asfaltering vegar, rest Budsjettert Det er brukt 2,1 mill kr. i Forbruk (rekneskap) P61066 Sikring Hatlevegen Budsjettert Det er brukt 0,5 mill kr. mot budsjettert 0,3 mill kr. P90053 Kvammaskulen 2007 IKT løysing Budsjettert I 2006 er det brukt 3,3 mill kr. og samla 5,0 mill kr. Det er 0,3 mill kr. kr. meir enn budsjettert. I 2007 vert prosjektet avslutta. P90070 P90060 Kjøp av gnr. 121/ bnr. 10 Strandebarm Dette gjeld kjøp av Strandebarm husmorskule 5,1 mill kr. Prosjektet er finansiert ved å internt sal, 3,0 mill kr, til det nye skule- og idrettsprosjektet. Resten er finansiert ved sal av sjølve hsmorskulen til Strandebarm Idrettspark AS. Aktive skuleprosjekt. P90070 P90078 Kvammaskulen 2007 Prosjektet Kvammaskulen 2007 er delt opp i underprosjekt, eitt for kvar utbygging (sjå prosjekt-tabell). Framdrifta går etter planen, slik han er skissert i 2. tertial 2006 sak 06/729) Aktive VA-prosjekt Dei fleste prosjekta i denne gruppa er forklart i detalj i Kommunedelplanen for avløp Totalramme (inkl. fondsavsetning) Rest på totalramme P11010 Næringsutvikling i Ålvik P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven P15055 Småskala næringsutvikling P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P15063 KU og plan for Hansvågen P15065 Næringshage P19061 NAV - for- og etableringsprosjekt P27001 Opprusting av uteområde bhg P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese Sum aktive driftsprosjekt K15062 Tomt, Hardanger Fartøyvernsenter K60052 Kjøp tomt (Busdalen) K62061 Scene Øystese idrettshall P13052 IT-prosjekt PLO P13061 IT-investeringar P13062 Breiband, fase P50012 Tusenårsstaden P50021 Regionalt kulturhus P60011 Trafikksikring - tiltak P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk P60061 Kunstgras og utendørsanlegg i Øystese P61030 Nhs. idrettsbane -Tilskot til NIL og kjøp av grunn P61065 Asfaltering av vegar, rest P61066 Sikring Hatlevegen P62061 Bryggja og sanitæranlegg i Botnen P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar P90060 Kjøp av gnr. 121/bnr. 10, Strandebarm Sum aktive investeringsprosjekt P90070 Kvammaskulen - Forprosjekt P90071 Kvam ungdomsskule P90072 Strandebarm skule P90073 Strandebarm nærings- og idrettspark P90074 Norheimsund barneskule P90076 Øystese barneskule Sum aktive skuleprosjekt P60062 Veg og VA Straumen - Sandven Nord P60063 Veg og VA-anlegg til g.nr.11/b.nr P61012 VA-utbygging i Kvam P61020 Renovasjon - avfallsplass P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61051 Hovudplan avløp P61061 Vassverk Oma P61063 Avløp Vikøy og sanitæranlegg P61064 Ringleidning Sandven Sum aktive VA-prosjekt Sum aktive prosjekt P61012 VA-utbygging Kvam Budsjettert Generelt prosjekt til div. mindre anlegg. Brukt i ,3 mill kr. P61020 renovasjon avfallsplass Budsjettert Brukt i ,2 mill kr. P61043 Vidareutbygging VA på Kvamskogen ( ) Budsjettert Vidareføring av anlegget til Sporvegshytta. Prosjektet er under avslutning. Brukt i ,6 mill kr. P61051 Hovudplan avlaup Budsjettert Brukt i ,4 mill kr. P61061 Vassverk Oma Budsjettert Brukt i ,6 mill kr. P61063 Avlaup Vikøy og sanitæranlegg. Budsjettert Brukt i ,1 mill kr. Samla avlaup frå kyrkja til Framnes med ny utsleppsleidning. P61064 Ringleidning Sandven Budsjettert Brukt i ,4 mill kr. Styrkja vass-leveransen til Steinsdalen

16 Prosjekt som ikkje er starta opp. Pro.nr. Tekst Forbruk (rekneskap) Totalramme (inkl. fondsavsetning) Rest på totalramme Tabellen viser prosjekt som er vedtekne i perioden , men ikkje starta opp. P11041 Vi vil jobba i Hardanger P19071 Jondalstunnelen P60074 Vegplan Sum aktive driftsprosjekt K15071 Kjøp Geodata-utstyr K15101 Tomteareal Hardanger Fartøyvern K37071 Kjøp sykesignal Strandebarm K60061 Kjøp bustad til kapellan P13071 IT-investeringar P13081 IT-investeringar P13091 IT-investeringar P60055 Bårehus Øystese P60064 Kryss Vikøy/Hegrehaugen P60071 Utviding Tørvikbygd barnehage P60072 Holmsund - sanitæranlegg og utforming P60073 Utbetring vegar P60081 Investeringar i Trafikksikringsplan Sum aktive investeringsprosjekt P90075 Tørvikbygd skule P90077 Ålvik skule P90078 Kvammaskulen - reserve Sum aktive skuleprosjekt P61071 Reservevassforsyning P61072 Vassleidning Torpe P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo P61074 Separering og vatn Sundsvik og Norheim P61075 Digitale teikn VA P61076 Overvåkingsanlegg P61081 Utsleppsanering Evjo, Øystese P61082 VA-anlegg mot Eikedalen P61083 Oppgradering vassverk Kvamskogen P61084 Høgdebasseng og trykkaukestasjon Torpe P61091 Felles slamavskiljar Vikøy P61092 Sanering VA NHS sentrum P61101 Kloakksanering Kvam Sum aktive VA-prosjekt Sum aktive prosjekt Økonomisk oversikt Investering Rekneskapsskjema 2 A REKNESKAPSSKJEMA 2A Rek 06 Bud 06 Oppr.bud 06 Rek Investert anleggsmiddel Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7. Bruk av lånemidlar Inntekter frå sal av anleggsmiddel Tilskot til investeringar Mottekne avdraq på lån Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapet Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka(+)/ udisponert(-) Rekneskapsskjema 2 B REKNESKAPSSKJEMA 2B Investeringsutgifter Rek 06 Bud. 06 Oppr. Bud 06 Rek 05 LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar Finansutgifter LN18 Sum utgifter M LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsatt til ubundne investeringsfond LN23 Avsetninger til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N Til investering (frå 2A)

17 2.4 Balanse Kvam herad 2006 Kommentarar til Balansen Aktivasida: (A) Anleggsmidlar Aktivasida viser pr eigeluter på i alt 1,4 mrd kr (1,3 mrd i ) (A) Anleggsmidlar har endra seg med 50 mill. kr. til 1015 mill kr. Av dette er 16 mill kr. Faste eigendomar og anlegg og Utstyr, maskinar og transportmidlar har auka med 6 mill kr. I tillegg er det reduksjon i Utlån med 0,4 mill kr., auke i Pensjonsmidlar med 27 mill.kr., og Aksjar og andelar med 0,2 mill kr. Det er investeringsprogrammet til Kvam herad som gjer at anleggsmidlar og utstyr stig. Det er etter kvart store midlar som er bundne opp i faste eigendomar som ikkje er likvide. (B) Omløpsmidlar Premieavvik er reduser med 3,6 mill kr. på grunn av endring i forventa premiekostnader i framtida (sjå eigen note). Kortsiktige fordringar er auka med 2,2 mill kr. Kortsiktig likviditet varierer i løpet av året. Obligasjonar Innskot i obligasjonar har auka med 27,1 mill kr. Auken skuldast i stor grad at heradet tok opp store lån i Midlane vart sett inn Mill kr Lånegjeld Kvam herad i obligasjonsmarknaden. Kvam herad tente i 2006 på å ta opp lån og setja dei inn i obligasjonsmarknaden (Sjå elles eigen kommentar under Rekneskapsskjema 1A Renter og utbytte ) Kasse, bankinnskot auka med 18,8 mill kr. det heng saman med det gode driftsresultatet til Kvam herad i Eigenkapital og gjeld (C) Eigenkapital Fond. Det vert vist til eigen note for fond. Rekneskapsmessig mindreforbruk er auka med 13,5 mill kr. Midlane er knytt til årets mindreforbruk. (D) Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Aukar med 35,3 mill kr. (sjå eigen pensjonsnote). Ihendehavarobligasjonar og Andre lån vart redusert 3,5 mill kr. Figuren under viser, endring i lånegjelda til Kvam herad dei siste åra. Kortsiktig gjeld redusert med 0,4 mill kr. Premieavvik er 0,1 mill kr. (sjå eigen note) Memoriakontoar er hjelpekontoar utanfor sjølve balansen EIGELUTER R-2006 R-2005 (A) Anleggsmidlar Faste egiendommar og anlegg Utstyr, maskinar og transportmidlar Utlån Pensjonsmidler Aksjer og andelar Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidlar Premieavvik Kortsiktige fordringar Obligasjoner Kasse, bankinnskot Sum omløpsmidlar SUM EIGELUTER (A + B) EIGENKAPITAL OG GJELD (C) EIGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Likviditetsreserve Kapitalkonto SUM EIGENKAPITAL (D) GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Anna kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD (D) SUM EIGENKAPITAL OG GJELD (C + D) BALANSENS NETTOSUM 0 0 (E) MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiane SUM MEMORIAKONTI

18 2.5 Notar Aksjar og andelar Konto Navn Antal aksjar Pålydande Sum Biblioteksentralen Det Norske Teater Bergensbanens Forkortelse as Bir AS Norheimsund Industrier Hardangerbrua A/S Storeholmen Arbeidssamvirke Kommunekraft Reisemål Hardanger Fjord AS Hardangervegen AS Kvam Kraftverk AS 100 % BKK Aksjeoppskriving 0,90 % Eigenkapitalinnskot KLP Kvam bompengeselskap Jondalstunnelen AS Hardanger Museum - grunnkapital Tide ASA Øvre Steinsdalen vassverk BA Øystese Burettslag Oma Vasslag Vikøy vasslag BA Ølve og Hatlestrand avløysarlag Tørvikbygd vasslag BA Hardanger Fartyvernsenter Sum aksjar og andelar Obligasjonsportefølgje VPS nr Konto Utgjevar Pålydande Likningsverdi Storebrand Bank Sparebanken Vest Sparebanken Øst Storebrand Bank DnB NOR Sandsvær Sparebank Melhus Sparebank Trøgstad Sparebank Holla og Lunde Sparebank Lillestrøm Sparebank Aurskog Sparebank Sparebanken Vest Nordea Bank Norge as Fana Sparebank Landkreditt 06/ Terra Boligkreditt AS 06/ Sandnes Sparebank Sparebank1 SR-Bank Sum Obligasjonar

19 2.5.3 Låneportefølgje Lånenr. Lånetype Konto Långiver Sum KLP Sum Husbanken 7367 Sum Kommunekreditt Sum Kommunalbanken Sum KLP Sum Lån Lånegjeld pr KLP OPPF Husbanken KJØP Husbanken ETAB Husbanken ETAB Husbanken ETAB Husbanken ETAB Husbanken START Husbanken N 3 mnd -8 pkt Kommunekreditt Fast til Kommunalbanken Fast til Kommunalbanken Kort pt Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kort pt Kommunalbanken Avdrag som KS Gjeld Endring arbeidskapitalen SPESIFIKASJON AV ENDRING I ARBEIDSKAPITAL LN1 LN2 LN3 LN4 Endring i betalingsmiddel Endring ihenderhaverobligasjonar og sertifikat Endring kortsiktige fordringar Endring i materialbeholdning Avsetningar og bruk av avsetningar D. AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR Avsetningar Bruk av avsetningar Netto avsetningar W=U LN5 LN6 Endring omløpsmidler Endring kortsiktig gjeld Note til balanserekneskapen LN7 Endring arbeidskapital NOTAR TIL BALANSEREGNSKAP Disposisjonsfond Anskaffelse og bruk av midlar C. ANSKAFFELSE OG BRUK AV MIDLAR LN01 Anskaffelse av midlar LN2 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) LN3 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) LN4 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjonar LN5 Sum anskaffelse av midler S LN01 Disposisjonsfond pr. 1.1 LN02 + Avsatt til disp.fond i driftsreknskapet LN03 - Bruk av disp.fond i investeringsreknskapet LN04 - Bruk av disp.fond i driftsreknskapet LN05 Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond LN06 Ubundne investeringsfond pr. 1.1 LN07 + Avsatt til ubundne investeringsfond LN08 - Bruk av ubundne investeringsfond LN09 Ubundne investeringsfond pr LN07 Bruk av midlar LN8 Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) LN9 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) LN10 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjonar LN11 Sum anvendelse av midler T Bundne investeringsfond LN10 Bundne investeringsfond pr. 1.1 LN11 + Avsett til bundne investeringsfond LN12 - Bruk av bundne investeringsfond LN13 Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond LN13 Anskafelse - bruk av midlar U=W LN14 Endring i ubrukte lånemidlar LN15 Endring i arbeidskapital V LN14 Bundet driftsfond pr. 1.1 LN15 + Avsatt til bundne driftsfond LN16 - Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet LN17 Bundet driftsfond pr

20 Felleskonto Kvam herad har lånt ut namnet sitt som kontohavar for ein felleskonto i Sparebanken Hardanger, kontonr Kontoen hadde ein saldo pr på kr ,17, som ikkje er bokført i balanserekneskapen. Årsaka er at dette ikkje er Kvam herad sine pengar åleine, men gjeld uavklart fordeling av erstatning frå Statkraft. Det er usemje om eigedomsgrensene der fem partar er involvert. Kontoen er sperra og kan ikkje brukast utan fullmakt frå alle Pensjonsnote Pensjonsnote 2006 STB KLP SPK Sum Pensjonsforpliktelse = IB Noverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Administrasjonskostnader - Utbetalingar pensjonar for året Amortisert estimatavvik Pensjonsforpliktelse = UB Pensjonsmidler = IB Forventa avkastning av pensjonsmidlane Innbetaling pensjonsmidlar Administrasjonskostnader Utbetalingar pensjonar for året Amortisert estimatavvik Pensjonsmidler = UB Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsforpliktelse Endring arb.gj.avg netto p.forpliktelse i Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Akkumulert premiavvik Sum amortisert premieavvik - se tekst nedenfor Arbeidsgiveravgift av sum amor. Premieavvik Akkumulert premieavvik Arb.gj.avg på akkumulert premieavvik Føresetnader for berekningane: Avkastning på pensjonsmidlane 6,00 % 6,00 % 6,00 % Diskonteringsrente 5,00 % 5,00 % 5,00 % Årleg lønsvekst 3,19 % 3,19 % 3,19 % Årleg auke i G 3,19 % 3,19 % 3,19 % Årleg regulering av pensjonar 3,19 % 3,19 % 3,19 % Garantinote Person, firma, organisasjon Garantiansvar pr (i kr) Garantien utløper (år) Bergenshalvøens kommunale kraftselskap , (del av ansvar) Kvam kraftverk , (ansvar for obligasjon) BIR AS , (del av ansvar) Heradet sitt garantiansvar pr ,

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

NOTAT KVAM HERAD ØKONOMI OG ORGANISASJON. Årsmelding og årsrekneskap for 2005 - Word - versjon

NOTAT KVAM HERAD ØKONOMI OG ORGANISASJON. Årsmelding og årsrekneskap for 2005 - Word - versjon KVAM HERAD ØKONOMI OG ORGANISASJON NOTAT Til Rådmann Knut Terje Rekve Dato: 24.04.2006 Frå Økonomi- og organisasjonssjef Kjell Helvik Vår ref: 05/368-19/N-103.1//KJHE Årsmelding og årsrekneskap for 2005

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 AVDELING 27 Gol skule med Herad Glitrehaug og SFO ANSVAR: 3111-3112 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 14/01623-30

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 30.10.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-8/N-102.1//KJHE Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 Samandrag:

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012 Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Tørvikbygd skule Tørvikbygd skule Kvam ungdomsskule

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet.

NOTAT. Til skilnad frå andre skatteinntekter går eigedomsskatt direkte til Kvam herad, og er ikkje samordna med rammetilskotet. NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 19.11.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-15/N-102.1//KJHE Eigedomsskatt i Kvam - innføring i heile kommunen Inntektene

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer