Fulldistribusjon. T: F: E: Kvam herad. Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no"

Transkript

1 Fulldistribusjon T: F: E: Kvam herad Årsmelding

2 INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i Samfunn - Kommuneplan Drift og prioriteringar Nøkkeltal og tenester KOSTRA Barnehage Skulen Pleie- og omsorgstenesta Barnevern: Sosialtenesta Kommunehelse: Kommunale vegar: VAR-området Kultur og næring Plan- og oppmåling: Brukarar Informasjon...6 Brukardialog Medarbeidarar Medarbeidararundersøking Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Ytre miljø Sakshandsaming og IKT Sakshandsaming Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Årsrekneskap Økonomisk driftsoversikt Rekneskapsskjema 1A Rekneskapsskjema 1B Investeringar Kvam herad Økonomisk hovudoversikt investeringsrekneskap Prosjekt Rekneskapsskjema 2B Balanse Kvam herad Notar Aksjar og andelar Obligasjonsportefølgje Låneportefølgje Endring arbeidskapitalen Anskaffelse og bruk av midlar Avsetningar og bruk av avsetningar Note til balanserekneskapen Pensjonsnote Garantinote Note til VAR-området Kapitalkonto (25990) Vedlegg: Årsverk endring frå 2005 til Revisjonsmelding for Nettkalenderen Nokre av Kvam herad sine nettportalar Kvam har eigne sider for bibliotek, barnehagar, skular, lag og organisasjonar, Kvamskogen, ordførar, kart og politikarar. Artiklar frå nesten alle desse sidene finn du og på hovudsuda vår: 2 -

3 1. Kvam herad i 2006 Statsbudsjettet for 2006 gav kommunane auka økonomisk ramme gjennom Soria Moria -erklæringa, og sektoren fekk i tillegg over 6 milliardar kroner i meir skatteinngang målt i forhold til overslaget i Revidert nasjonalbudsjett Likevel er fokus på utgiftskontroll i kommunane hovudårsaka til det gode resultatet for Nye utrekningar viser at årslønsveksten i kommunesektoren var på ca. 4 % (Kvam herad ca. 4,5%) i Dette er 0,5% over det som vart lagt til grunn då kommuneopplegget for 2006 vart vedteke i statsbudsjettet. I tillegg til auka årslønsvekst kjem auka tenesteproduksjon. Driftsinntektene til kommunesektoren auka i 2006 med 9,2 % (Kvam herad 6,3%) i forhold til året før, mens driftsutgiftene auka med 7,0% (Kvam 6,2%). Dette ga et netto driftsresultat på 5,4%, (Kvam herad 4,8%). I Kvam skapte Soria Moria store forventningar frå ulike interessegrupper i befolkninga og frå tilsette i ulike fagmiljø. Desse vart presentert for Kvam heradsstyre gjennom budsjettframlegget for Etter fleire år med fokus på nedskjeringar vedtok Heradsstyret gjennom budsjettvedtaket og i 1. tertialrapport auke i drifta på ulike område. I 2004 og 2005 var det gjennomført ei arbeidskrevjande nedbemanning med 24 årsverk. Den samla planlagde nedskjeringa på 15 årsverk i Pleie og omsorg vart gjennom budsjettvedtaka i 2006 redusert til 8. I tillegg var det spesiell fokus på ulike kultur og næringstiltak, t.d. auka støtte til Sjuseteløypa, Tusenårsstaden (Kabuso), Fartøyvernsenteret, Hardanger folkemuseum, Kyrkjeleg fellesråd, kyrkjegardane. Det er vedteke oppstart av ny planarbeid for kultur og næringstiltak, tilrettelegging av nytt verftsområde i Hansvågen, arbeid med å etablera nye arbeidsplassar i Ålvik. Skulesaka har vore den mest arbeidskrevjande både for administrasjonen og politikarane. Dei motstridande syna på kva som er beste løysinga verkar negativt på samkvemmet mellom kvemmingane. Slik er vi for lite opptekne av målet om i fellesskap å byggja og visa fram den gode Kvammabygda. Samtidig er det svært viktig å peika på at den gode innsatsen tilsette i Kvam herad gjer for å tilby gode tenester til innbyggjarane. Brukarane av pleie- og omsorgstenestene har fått svært gode butilbod gjennom utbyggingsplanen for eldreomsorga. Siste utbyggingstrinn var den nyopna Toloheimen, som vart teken i bruk i februar. Viktigaste for svært mange barnefamiliar var den flotte innsatsen dei tilsette i barnehagane gjorde for å sikra barnehagetilbod til alle som søkte. 1.1 Samfunn - Kommuneplan Drift og prioriteringar - Nøkkeltal og tenester Kommuneplanen Dei tilsette arbeider etter måla i kommuneplanen og i samsvar med dei oppgåvene kommunane skal yta i samsvar med lovverk og kommunale budsjettvedtak. I dagleg arbeid er Balansert målstyring styringsreidskapen med 5 fokus-område: utvikling av eit godt samfunn (1), at vi har nøgde brukarar (2), at vi har nøgde tilsette (3) som har god kompetanse og gode arbeidsmetodar (4) og har god økonomistyring (5). I juni 2006 vart arealdelen i kommuneplanen vedteken, og det vart auka innsats på å ferdigstilla Kvamskogplanen. Desse politiske vedtaka gjev befolkninga og tilsette klare retningsliner for arealbruk og bør redusera trongen for dispensasjonssøknader. Samfunn Folketalet hadde også nedgang først i Siste halvår var det ein liten oppgang. Fødselstalet var 67, som er det lågaste kommunen har hatt etter Kvam vart ny kommune i Det har vore stor byggeaktivitet i kommunen og gjennom arealdelen vart det klarlagt kva som er attraktive nye byggeområde. Særleg er det forventning til å få klarlagt ein spennande reguleringsplan for strandlinene i Norheimsund og Øystese. Straks skytebanen i Tolomarka vert flytta, er 50 regulerte tomter i Tolomarka utbyggingsklare. Bu i Kvam, jobb kvar du vil vart formulert som slagord i årsmeldinga for Nytt slagord i 2006 er 3- T ; tunnelprosjekta mot Bergen, som vil korta ned vegen mot Bergen i det omfanget at Kvam vert innanfor akseptabel pendlar-avstand. Internasjonalt arbeid. Kvam er med i samarbeidet om Vestnorsk Brusselkontor. Fem konkrete områder for samarbeid er teke med her: qsamarbeidet med Marijampole, Litauen er fasa ut av det opphavleg samarbeidsprosjektet med KS som sentral medspelar. Det vert arbeidd med nye prosjekt, finansiert av EUmidlar. Samarbeidet markerte 10årsjubileum i Det er inngått ein avtale for vidare samarbeid. qlærlingar i Irland, barne- og ungdomsarbeidarfag. Barnehagesjefen har organisert utplassering for lærlingar i Irland finansiert av EU-midlar. qutveksling med franske kommunar. Ein delegasjon frå Frankrike var i Kvam i juni Med i delegasjonen var fleire ordførarar og andre sentrale politikarar frå regionen La Confluense. Hordaland fylkeskommune og andre kommunar i regionen var med i eit opplegg for besøket. Det ser ikkje ut til at det er aktuelt å vidareføra dette som eit fast samarbeid. qsafe Community heradet er godkjent som trygt lokalsamfunn. Arbeidet vart ført vidare i qheradsstyret har vedteke at skulane skal ha internasjonal kontakt. Arbeidet er så vidt starta opp. Ein skule er inne i prosedyren med kontaktar gjennom Commenius. Årsmeldinga, som er presenter her, er eit utdrag frå sentrale element av aktiviteten i Kvam herad i Den interne årsmeldinga, som er i elektronisk form, gjev eit fyldigare og meir detaljert bilete av aktivitet innanfor kvar eining. Alle dokument er å finna på både på saksarkivet og arkivet til eininga Økonomi og organisasjon. Kultur/Idrett 3 % Komm.helse 5 % Adm. 6 % Barnehage 9 % KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gjev informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemder. Kommunane rapportarer til SSB som utarbeidar desse statistikkane årleg. Heile materialet ligg på Dei fyrste KOSTRA-tala for rekneskapsåret vert publisert 15. mars. Reviderte og meir gjennomarbeidde tal vert lagt ut 15. juni. Driftsutgifter 2006 fordelt på KOSTRA-grupper Anna 22 % Skule 23 % PLO 32 % -

4 KOSTRA Netto driftsutgifter pr. innbyggjar vil endra seg når følgjande 3 faktorar endrar seg: Reell driftsutgift, prisstigning (nominell utgift) og innbyggjartal. I Kvam sitt tilfelle har vi ein nedgang i folketalet, slik at dersom ikkje driftsutgiftene fylgjer denne nedgangen, vil den stiga pr. innbyggjar. Dette er ein av dei store utfordringane til kommunen. Driftsutgifta kan endra seg som følgje av at drifta er meir effektiv og av at temaet er høgare eller lågare prioritert. Nøkkeltal må difor analyserast nærare og sjåast i samanheng for å finna ut om det er ei positiv eller negativ utvikling for tenesteproduksjonen. Utviklinga seier heller ikkje noko om opplevd kvalitet. Kostra tala viser og at opplevd fattigdom i Kvam er relativ, samanlikna med andre kommunar. Kvam herad er organisert på ein annan måte i høve til fellesfunksjonar enn dei fleste andre kommunar. Dei administrative funksjonane er i stor grad sentralisert og kostnadene vert ikkje fordelt ut på tenesteproduksjonen elles. Det gjer eit litt skeivt bilete av KOSTRA-tema i høve til andre kommunar. Kvam får høgare adm. kostnader og relativt lågare tenesteutgifter. Kva viser overordna KOSTRA-tala for Kvam herad? Stort sett bruker Kvam meir innan dei fleste tenester enn landsgjennomsnitt. Særleg gjeld dette kommunehelse og skule. Unntaket er Pleie og omsorg, der ressursbruken er lågare pr. brukar. Dette fortel noko om interne politiske prioriteringar Barnehage Nye avdelingar i Norheimsund og Øystese. Grunna ventelister klarte vi å få til to ekstra avdelingar som gav plass til 40 barn. Prosessen gjekk fort, men til slutt vart begge bygga godkjende. Rett før årsskiftet opna ei ny uteavdelingsgruppa i Tolomarka barnehage i mellombelse brakkebygg. Den framtidige barnehagen i Øystese fekk namnet Busdalen etter staden den skal liggja. Regulering og arkitektarbeid har gått parallelt. Planen er at den skal vera ferdig til Tal born og plassar. Etter at barnehagesatsane har gått ned, har trongen for heildagsplassar alle dagar auka. Berre Fykse barnehage har tilbod 4 dagar. Barnehagedekninga har gått opp for alle aldersgrupper. Pr. 15. januar var 402 born i barnehage (374 i 2005). Barnehageåret 2005/06 har det vore ventelister for plass i barnehagen. Med nye mellombels avdelingar i Øystese og Norheimsund er ventelista vekke. Barnehagesektoren har ( i lag med skulane) teke i bruk IT-basert administrasjonsprogram. Utvalde KOSTRA-tal Kvam 2006 Kvam 2005 Kommgr Norge 2006 Netto driftsutg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter Andel barn 1-5 år med barnehageplass 84,5 76,8 81,3 80,4 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,8 11,9 9,2 8,9 Fysioterapiårsverk per innbyggere, 14,0 13,0 9,0 8,8 kommunehelsetjenesten Årsverk av helsepersonell pr innbyggere. 0,6 1,0 2,1 1,8 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år 64,8 66,7 45,6 45,5 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 15,6 21,4 17,6 21,3 omsorgstjenester Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,7 2,8 2,7 2,8 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 4,1 4,6 4,1 3,7 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 4,0 4,3 3,8 4,4 totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 12,2 12,0 12,6 8,2 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger Netto driftsutg. til grunnskoleopplæring, per innb år Netto driftsut. til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer 19,3 16,8 15,8 14,3 totalt Elever per kommunal skole 86,0 90,0 150,0 203,0 Antall elever i årstrinn i prosent av antall elever i ,3 77,4 92,3 96,9 årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 10,8 11,6 12,2 13,5 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 13,6 13,3 14,2 15, Skulen. Kvammaskulen 2007 Oppfølgjinga av vedtaket frå mars 05 har ein organisert i prosjektet Kvammaskulen Det har vore mykje diskusjon og skriving om prosjektet. I stor grad har det vore ein debatt om felles ungdomsskule for Norheimsund Øystese og ny skule Strandebarm skule ved Idrettsparken på Tangerås. Kunnskapsløftet Heradsstyret vedtok i september plan for kompetanseutvikling ved skulane i heradet. Skulane har arbeidd med lokale læreplanar, tilpassa opplæring, IT (It's learning) og tema i grenselandet mellom Kunnskapsløftet og Kvammaskulen Grunnskule. Rammene for undervisningstimetalet skuleåret 2006/07 er på same nivå som året før. Timetalet oppå basis (timar til deling, tilpassa opplæring og spesialundervisning i høve til timetalet klassen skal ha) er 41,5 %. Heradsstyret har som mål ( skulebruksplanen) å liggja på 47%. Dette måltalet er heilt ut fastsett lokalt og er ikkje knytt til sentralt regelverk. Kvam er med i skulevurderingsystemet til Hardanger-Voss kompetanseregion. Skulebruksplanen vart vedteken i mars Planen omhandlar kva innhald og kvalitet skulen skal ha i Kvam. Vedtaket inneber at frå august 2009 skal Kvam ha 6 grunnskular. Elevtal. Tendensen for elevtalsutviklinga er som før. Tabellane under viser elevtal i 06/07 og elevtalsutvikling i åra frametter. SFO: Inneverande skuleår er det SFOtilbod på Innstranda, i Norheimsund og i Øystese. Vaksenopplæringa: Vaksenopplæringa er delt inn i to avdelingar, spesialpedagogisk avdeling og framandspråkleg avdeling. Elevtalet har vore stabilt samanlikna med tidlegare år. Kulturskulen. Kulturskulen har hatt høg aktivitet. Elevtalet har auka med 70 frå sist år til 456 elevar. Skulen har profilert sin eigen aktivitet og Kvam som kulturkommune på ein god måte. Ved skulane er elevtalet slik i 2006/07 tala henta frå GSI Barnetrinn Ungdomstrinn Sum 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 7. år Barnetrinn 8. år 9. år 10. år Ungdoms -trinne Sum 1-10 Gutter Jenter I alt

5 1.2.3 Pleie- og omsorgstenesta Pleie- og omsorgstenesta har i 2006 hatt størst auke i tal på brukarar over 85 år og yngre 0-17 år, fordelt på 429 i heimetenesta og 75 i institusjon. Tal mottakarar i heimetenesta som mottek hjelp meir enn 35,5 t/v har auka frå 12 til 18. Samla var det 504 ( 469 i 2005) brukarar i pleie- og omsorgstenesta. Tenesta vert drive i samsvar med serviceerklæringane. Ombygd Toloheimen vart teken i bruk 18. februar Med dette har Kvam nådd måla i handlingsplanen for eldreomsorga. Vi har ein nettoauke på 23 institusjons- og omsorgsbustader med 75 sjukeheimsrom, 100 omsorgsbustader og 55 trygdebustader for eldre. Målet om å nytta like mykje ressursar i institusjons- og heimetenestene er nådd. Sjukeheimsplassane vert no berre nytta til rehabilitering, korttid, avlastning, og omsorg for demente og alvorleg sjuke. Omsorgsbustader gjev gode bu- og omsorgstilbod (også heildøgnstilbod) og trygdebustadane er tilrettelagde for eldre som treng funksjonelle bustader og heimetenester Barnevern Barnevernet var fram til 2006 deltakar i KS sitt Effektiviseringsnettverk, og er no med i eit nytt og utvida KS-nettverk. Fokus har vore å arbeida med dei rette sakene, og avklara ansvar og oppgåver mot sosial og pleie- og omsorgstenesta. Dessutan har fokus vore å gje fleire barn hjelpetiltak i eigen heim framfor omsorgstiltak. Samarbeidet med Kvam-Voss familiesenter har utvikla seg godt ( 2006 er det 2. året i 3 års-prosjektperioden). Ved årsslutt var det 74 born som tok imot hjelp 4 av desse er i omsorgstiltak. Bemanninga er stabil. Heradsstyret fekk ved 1. tertialrapport ei særskilt tilbakemelding om dei tiltak som var sett i verk og hadde gjeve god verknad, m.a. med færre born under omsorg. Fylkesmannen førte tilsyn med barnevernet i desember Registert avvik var at det var gjennomført berre 2 av 4 pålagde tilsyn med fosterheimane Sosialtenesta Sosialtenesta har også dette året hatt fokus på den lokale etableringa av NAV (Nasjonal arbeids- og velferdskontor) og oppstartsdato er sett til 1. oktober. 07. Tenesta har også teke del i KS-Effektiviseringsnettverket. Resultatet viser at Kvam herad har ei god teneste, men arbeider med ulike forbetringspunkt. Det er ein liten nedgang i talet sosialhjelpsmottakarar. Det har lukkast å skaffa fleire støttekontaktar, men framleis er det rekrutteringsvanskar. Det er vanskeleg å skaffa tilrettelagde bustad- og fritidstilbod for rusbrukarar, og tenesta har spesielt fokus på å betra oppfølginga av desse personane Kommunehelse Innbyggjarane får utført tenestene i samsvar med service-erklæringane og det er få (2) klager på helsetenesta. Det er litt ventetid både på legekontora og fysioterapi-institutta. Personellet er framleis stabilt, det er difor god kontinuitet for brukarane. Legevaktsordning har hatt auka tal brukarar (totalt 4.500) og legane prioriterer også akutthjelp på dagtid. Sentrale føringar peikar på trong for auka legeressurs i sjukeheimane. Talet nyfødde i 2006 er 67 (102 i 2005). Førebyggjande tiltak er prioritert, m.a. har helsestasjon for unge 160 brukarar. Fysioterapeutane gjev gruppetrening for ulike pasientgrupper. Eit godt samarbeid med spesialisthelsetenesta (særleg Voss sjukehus) har medført auka poliklinisk tilbod i Kvam. Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helsevern er fleire flytta ut frå institusjonar til kommunale butilbod. Nytt aktivitetstilbod er under planlegging Kommunale vegar Kvam har om lag 110 km kommunal veg, der 90 % har fast dekke. Målet for 2006 var: 1. Å oppretthalda / føra vidare driftog kvalitetsnivå som 2005 utan kostnadsauke. 2. Fremja sak om det kommunale vegnettet gjennomgang og vurdering av omfang evt. overføring til private. Både 2005 og 2006 hadde ekstremt mykje nedbør med uventa hendingar som ras/rasfare, flaum osv. Driftskostnaden er difor høgare enn budsjettert. Det har ikkje vore kapasitet i eininga til å fremja sak om det kommunale vegnettet. Asfalteringsprogrammet er gjennomført i samsvar med plan, men det er framleis er eit stykke att før ønskt fornyingstakt på om lag 15 år er nådd VAR-området Avlaup Kommunedelplan for avløp vart vedteken i Planen har 25 prioriterte tiltak i perioden og er retningsgjevande for arbeidet innan tenesteområdet. Kvam herad sine tekniske anlegg er 60 km, avlaupsleidningar, 19 pumpestasjonar, 2 silanlegg og 5 slamskiljarar. Vassforsyning Kvam-, Strandebarm- og Kvamskogen vassverk er kommunale. Overtaking av Oma vassverk vart vedteke i 2006, det praktiske arbeidet starta i 2006 og er forventa ferdig 1. halvår Oma vert då integrert i Strandebarm vassverk. Overtaking av VA -anlegga i Ålvik fekk nokre ekstromgangar i Det formelle er no løyst og vi er klare for vidare planlegging Kultur og næring Kultur Dei 340 frivillige lag og organisasjonane i Kvam er ein bærebjelke i det lokale kulturlivet. Kvam vart kåra til årets kulturkommune i Hordaland 2006 og gjekk vidare i til landsfinalen, der vi var mellom dei nominerte. I november vart det arrangert konferanse Kvam i kultur og opplevingsøkonomien v/flemming Madsen. Konferansen gav inspirasjon til oppfølging og vidare arbeid. Innan idrett har Kvam ein anleggssituasjon som er god for fotball, friidrett, ski og hallidrett. Nye anlegg i 2006: Banen i Øystese omarbeidd til krøllgrasbane, etter lokalt initiativ. Kvam kino hadde 5746 vitjande gjester i 2006, ein auke på over 10 % frå Det var 155 framsyningar,- fordelt på 62 titlar. Tilbodet om billettar på nettet er positivt motteke av kvemmingane. Kvam bygdemuseum og Ingebrigt Vik Museum vart i 2006 ein del av det konsoliderte Hardanger Museum. Eit oppgradert og utvida Ingebrigt Vik Museum opna i juni. Museet vert no drive i nært samarbeid med kunsthuset Kabuso. Næring Førstelineprosjektet, der Kvam var ein av deltakarane, vart avslutta i Kommunen har og vore aktiv i arbeidet med elevbedrifter i ungdomsskulen. Det er vart registrert 91 nye foretak i 2005 og 97 i 2006, ein oppgang på bortimot 7%. Kvam herad hadde som mål å få godkjent etablering av SIVA næringshage i 2006.Diverre lukkast vi ikkje, men er oppfordra til å søkja på nytt i I juni vart Ålvik utvalet oppnemnd for å arbeida med omstilling i samband med flyttinga av Elkem Bjølvefossen til Island. For å få best mogeleg grep om dette arbeidet er det oppretta eit kommunalt foretak Ålvik Vekst. Kvam har fått eit godt omdøme blant båtfolket, noko gjestehamna i Norheimsund skal ha æra for. Kommunen har arbeidd målretta med å få etablera eigen gjestekai i Botnen. Arbeidet er no i hamn og det gjev nye moglegheiter for dei som ynskjer å oppleva landskapet i Fyksesundet frå fjorden. Fyksesund landskapspark vart etablert i Fylkesmannen reknar dette som det beste prosjektet i Hordaland. Føremålet er å nytta dei unike kulturog naturlandskapsverdiane i og rundt sundet til næringsutvikling for grunneigarane, basert på opplevingar og aktivitetar for tilreisande gjester frå inn og utland. Kvam herad har vore representert i førearbeidet til Hardanger kunstskule, og oppretta med verknad frå 2007 tre etablerarstipend á kr , - til kunstnarar som vil etablera seg i kommunen. Kvam herad og Kvam næringsråd gjennomførte i oktober eit reiselivsseminar, der mellom anna reiselivsanalyse for Kvam vart presentert. Analysen peika på dei moglegheitene som er i kommunen. Næringsutvikling i landbruket Bygdeutviklingsmidlar frå Innovasjon Noreg er viktig verkemiddel for næringsutvikling innan landbruket. År Tilskot Lån BU-midlar løyvde til landbruket i Kvam i perioden Tabellen viser BU midlar løyvd til Kvam i perioden var eit "toppår" i denne samanheng. Nedgangen i 2006 kan ha samanheng med ein generell redusert vilje til investering innan landbruket. Svinginga kan også vera tilfeldig, vi kjenner til eit par større prosjekt som er utsette til Generelt er det stor etterspurnad etter desse midlane. -

6 Plan- og oppmåling Kvam herad har som mål at ein ved god planlegging skal leggja til rette for vekst i kommunen. Trass gode planar er trenden nedgang i folketalet, pr var det 8230 innbyggjarar i Kvam, ein nedgang på 76 personar i frå Brukarar Kommuneplanen sin arealdel for perioden var vedteken den Andre viktige planar i 2006 : Reguleringsplan for Norheimsund sentrum, Haldeplassen - Kaldestad. Ny kommunedelplan for idrett- og friluftsliv Arbeidet med ny kommmunedelplan for Kvamskogen har diverre teke lengre tid enn forventa, og vart ikkje klar for høyring og offentleg ettersyn i Totalt vart det i 2006 vart vedteke 11 ulike reguleringsplanar og reguleringsendringar Av 17 søknader om tiltak i strandsona, godkjende kommunen berre 5. To av dei godkjende tiltaka var i samsvar med godkjent plan. 12 søknader vart avslått. Kvam herad førte tilsyn med 13 prosjekt i fjor. Generelle funn er at føretaka har system for eigenkontroll. For å nå regjeringa sitt mål om tilsyn, må heradet føra 50 gonger så ofte tilsyn som i Geodata Bygg- og anleggsaktiviteten i kommunen er framleis stor Det vart i 2006 utført 220 kart- og delingsforretningar i samsvar med serviceerklæringa. Inntektene knytt til Kartog oppmåling vart 109,5 % av mål sett i budsjettet. Det var formidla sal av 7 kommunale bustadtomter og 2 industritomter i Ved årsskiftet er det ledig 38 bustadtomter (kommunale/private) i Øystese og Norheimsund, samla i heile Kvam er talet på 56 ledige bustadtomter Det er om lag 10 da ledig industriareal i Øystese- og Norheimsundsområdet. I resten av Kvam er det m 2 ledig industriareal. Kvam forvaltar samla eit digitalt leidningsnettverk på 386,5 km / 6671 VA-punkt/ 1108 VA-vedlegg (skisser, bilete). Samanlikna med talet i fjor har avdelinga kartlagt 70 km VA-leidning, som ei auke på 18 % Informasjon Kvam herad er ein open organisasjon, der innbyggjarane/brukarane på ein enkel måte kan få tilgang på offentleg informasjon og dokumentasjon. Tal brukarar Unik døgnbruk av Juli November Heile året Auka bruk av og positive tilbakemeldingar er ein indikasjon på at tenesta fungerer for brukarane. Kundemottaket i rådhuset og i biblioteka er og lagt til rette med vekt på at brukarane skal kjenna seg velkomne og få den informasjon dei har behov for. Digitale kommunikasjonskanalar er eit av våre viktigaste verkty i kommunikasjon med innbyggjarar og tilsette, enten via spesialportalar som Lagsportalen, skule/barnehagesider, Intranett og kartsider eller via hovudsida vår Ved norge.no si rangering av nettstader var kvam. no 4. beste kommune når det gjeld innhald, men kom samla på 40. plass. I Hordaland var vi samla den 3.beste kommunen. Å hevda seg på nasjonalt plan er ressurskrevjande, men motiverande. Målet er å gjera ei ny teneste interaktivt tilgjengeleg kvart år, i 2006 vart søknad om barnehageplass opna. Alle søknader kjem no elektronisk. Utvikla biblioteka til offentlege informasjonssentra og møteplassar. (strategi 27.3) Bibliotektenestene er under stadig utvikling, og vi ser at biblioteka har etablert seg som ny informasjonsarena og møteplass for mange. Dette er med på å byggje opp om det strategiske målet Gode levevilkår med spennande og varierte tilbod og viktige steg på vegen mot målet om 24- timars kommunen. Statistikk over utlån: Utlånet av bøker og andre media i Kvam var i 2006 på om lag 7,6 per innbyggjar. Til samanlikning var landsgjennomsnittet i 2005 på 5,41. Utlånet ved biblioteket i Norheimsund har no stabilisert seg. * Hovudbiblioteket i Norheimsund har laurdagsope + ope heile sommaren. Totalt utlån Ope pr. veke Norheimsund * t Strandebarm ,5 t Øystese t Ålvik t Bokbussen KVAM

7 Brukardialog Brukarane har siste åra vore sentralt plassert i Kvam herad sitt organisasjonskart. Service-erklæringane vert systematisk oppdatert og det vert nytta brukarundersøkingar, brukarpanel og annan brukardialog / kurs og konferansar for å kartleggja om vi utfører tenestene slik forventningane er, og for å setja i verk eventuelle tiltak. Siste 2 åra har alle brukarorganisasjonane 2 gonger i året vore invitert til fellesmøte. Målet er å koma med innspel til forbetringar og tiltak som kan betra tilhøva for personar med funksjonshemmingar eller med diagnostiserte sjukdomar. Brukardialog skjer elles i dagleg kontakt mellom brukarane og tilsette, og gjennom kontakt med representantar frå kultur- og næringslivet og gjennom lovpålagde organ som FAU i barnehage og skule. I 2006 har vi førebudd etablering av nytt sentralt plassert biblioteket også i Ålvik. Elevundersøkinga Skulane må delta i Elevundersøkinga (tidlegare kalla Elevinspektørene) for elevane på 7. og 10. trinnet. Resultatet av dei finn ein på - og resultatet frå vår 2006 vart slik: Ein merkar seg at tendensane går igjen i Kvam og nasjonalt. Dette er tredje året vi har resultat frå Elevundersøkinga. Beste resultat har ein på trivsel og mobbing, svakast skårer vi på elevmedverknad og fysisk læringsmiljø. Elevane har svart på spørsmåla i tida februar til og med april. Generelt har ikkje resultatet endra seg særleg desse åra med elevundersøkingane. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Elevundersøking våren og 10. klasse Trivsel Mobbing Arbeidsmiljø Arbeidsplaner og læreplanmål Elevråd Kvam 7. tr. Nasjonalt 7. tr. Kvam 10. tr. Nasjonalt 10. tr. Elevmedvirkning Kvam herad tek del i Kommunens Sentralforbund sitt Effektiviseringsnettverk, som har utvikla standardiserte brukarundersøkingar for ulike kommunale tenester, og med høve for kommunane til å samanlikna seg med kvarandre, læra av kvarandre og setja i verk ulike forbetringstiltak i desse tenestene for å oppnå betre resultat ved neste undersøking. Den årlege brukarundersøkinga som gjeld matomsorga i pleie- og omsorgstenesta vart gjennomført våren Denne har vore gjennomført i tillegg til tilbakemeldingar frå det faste brukarpanelet. Resultata er gode, og dei har betra seg år for år. Elevenes motivasjon Motiverende lærere Fysisk læringsmiljø Eksamensresultat Eksamensresultatet finn ein og på og resultata frå våren 2006 ser du under her. Desse viser at elevane i Kvam i snitt skårer høgare eller likt med landsgjennomsnittet. Fram t.o.m. våren 2005 kom elevane ved ein skule opp til eksamen i samme faget. Frå våren 2006 kom gruppene/klassane opp i ulike fag dette for at det skal vera lettare å organisera bruken av datamaskinene under eksamen. Dette gjer at skulane får fleire eksamensdagar. Karakterar 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Eksamensresultat vår 2006 Hovedmål Sidemål Matematikk Engelsk Kvam herad Hordaland Nasjonalt Foreldreundersøking i skulen i Kvam Våren 2006 gjennomførte vi ei foreldreundersøking som Utdanningsdirektoratet administrerer. Tendensen i svara frå foreldra i Kvam går att i svara nasjonalt. Foreldra gjev positiv tilbakemelding om: - at dei ser på skulegangen som viktig og dei hjelper barnet i skulearbeidet - at foreldresamtalen/utviklingssamtalen fungerer godt - at dei vert møtt på ein god måte når dei tek kontakt med skule Foreldra gjev negativ tilbakemelding på: - standarden på skulebygg - mange foreldre melder at dei ikkje er nøgde med standard på lærebøker/ undervisningsmateriell og heller ikkje nøgde med skulen sine uteareal - mange foreldre er ikkje nøgde med den digitale kompetansen eleven har utvikla på skulen - mange foreldre melder at dei har liten innverknad på område som går på innhaldet i undervisninga og undervisningsopplegg -

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer