3M Norge AS. Årsrapport M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no"

Transkript

1 3M Norge AS Årsrapport M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon

2 2

3 Innhold: Revisjonsberetning Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap... 6 Balanse Regnskapsprinsipper... 9 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling

4 Organisasjon Styre: Lars Petter Plaaterud, styreleder Ragnar Moseng, nestleder Lars Hanseid, styremedlem Ann Marie Galvin, styremedlem Geir Sandengen, ansattvalgt styremedlem Eli Soelberg, ansattvalgt styremedlem Varamedlemmer: Børre Nøkleby, Anita Stene Nordal, Øivind Lund Svendsen, Viggo Nybråten. Ansattvalgte: Thomas Maast, Monica Stürtzel, Torbjørn G. Haga*, Kari A. Løkka*. *Sluttet i 3M i løpet av Administrasjon Lars Hanseid, Adm. Direktør - Nordic Region Ragnar Moseng, Country Manager Viggo Nybråten, Informasjons- og personaldirektør Lars Petter Plaaterud, Økonomidirektør Revisjon: PriceWaterhouseCoopers v/statsaut. revisor Anders Grini Nøkkeltall Driftsinntekter 601,0 603,4 583,5 Driftsresultat 60,5 56,8 55,0 Ordinært resultat før skattekostnad 161,0 59,0 55,0 Totalrentabilitet *) 15,3 % 16,8 % 15,4 % Egenkapitalandel **) 20,8 % 52,5 % 57,4 % Antall ansatte pr *) 38,1% inkl. ekstraordinær finansinntekt **) 32,4% totalkapital justert for poster knyttet til utbyttebetaling Inntekter og resultat Beløp i millioner kroner når ikke annet er oppgitt. *) Totalrentabilitet: *(Driftsresultat + netto finansposter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital **) Egenkapital: (Egenkapital pr ) x 100 Totalkapital pr Salgsinntekter pr. virksomhetsområde 4

5 Årsberetning for 2012 Virksomhetens art 3M Norge AS er en handelsbedrift som er lokalisert på Skjetten utenfor Oslo. Selskapet selger varer til industrisektoren, helsesektoren, områdene transport, dekor og sikkerhet, samt til kontor- og forbrukermarkedene. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Prognoser for 2013 og framover, indikerer jevn vekst både i salg og fortjeneste. Redegjørelse for årsregnskapet Omsetningen i 2012 gikk ned med 0,4% sammenlignet med forrige år, fra kr. 603,4 mill. til kr. 601,0 mill. Selskapet hadde en positiv vekst i 1. halvår, men merket konjunkturnedgangen i noen viktige markeder 2. halvår. Driftsresultatet økte med 6,5% til kr. 60,5 mill. mot kr. 56,8 mill. i Årsresultatet endte på kr. 142,7 mill. mot kr. 42,1 mill. i Resultatet er sterkt påvirket av en ekstraordinær finanspost, da selskapet solgte sin aksjepost i søsterselskapet 3M Europa S.A. til 3M Belgium S.A. Uten denne posten ble årsresultatet kr. 46,1 mill., opp 9,3% mot Styret sier seg tilfreds med årets resultat. Bankbeholdning ved utgangen av året var kr. 30,6 mill., mot kr. 32,2 mill. ved årets inngang. Se ellers note 5 om innskudd i konsernets internbank. Totalkapitalen pr var kr. 472 mill. sammenlignet med kr. 373 mill. kr året før. Økningen skyldes gevinst på nevnte salg av aksjepost. Egenkapitalandelen pr var 20,8% (se nøkkeltall s. 4). Selskapets likviditetsmessige stilling er meget tilfredsstillende. Styret mener årsrapporten gir et rettvisende bilde av firmaets drift og finansielle situasjon. Arbeidsmiljøet Styret mener det er grunnlag for å hevde at det er et godt arbeidsmiljø i 3M Norge AS. I løpet av året sluttet i alt 3 medarbeidere som gir en turnover på 2,3 %. Arbeidsmiljøutvalget hadde regelmessige møter i Tilbakemeldingene fra bedriftslegen var i all hovedsak positiv, men det ble også påpekt områder som 3M Norge AS kontinuerlig vil jobbe med å forbedre. 3M Norge AS er en IA-bedrift, med målsetting om å stabilisere fraværet på ca. 3 %. Sykefraværet i 3M Norge AS var 4,0 % i 2012 mot 3,75 % i Målt i dagsverk, utgjorde sykefraværet i dagsverk, mot 1250 forrige år. Det ble ikke rapportert noen alvorlige ulykker eller skader i løpet av året. Personalpolitikk 3M Norge AS har utformet verdier, leder- og medarbeiderkrav for sin personalpolitikk. Verdiene bygger på integritet, nøytralitet, innovasjon, initiativ og verdiskaping. For å nå våre mål, har vi som policy å tiltrekke oss og beholde de best kvalifiserte medarbeidere innenfor alle avdelinger. Dette omfatter både menneskelige og faglige kvalifikasjoner. 5 3M Norge AS ønsker generelt flere kvinner inn i alle stillingsnivåer og spesielt i stillinger på ledernivå, da det er et uttalt mål for selskapet å få flere kvinner inn i lederposisjoner på alle plan. For selskapet som helhet, er 45 av 130 stillinger besatt av kvinner. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn og funksjonsevne. Bedriften arbeider målrettet for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfattes av blant annet rekrutteringsprosessen, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, beskyttelse mot trakassering og tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Ytre miljø Skjetten, M Norge AS vil være et selskap som gjennom en kontinuerlig forbedring av sine miljøtiltak vil oppnå en balanse som tar hensyn til miljøet, økonomisk vekst og grunnleggende sosiale verdier for det enkelte menneske og samfunnet generelt. Selskapets drift er ikke av en slik art at det forårsaker direkte forurensning av det ytre miljø. Selskapet er med i returordninger via Grønt Punkt Norge og RENAS, og kan vise til en kalkulert reduksjon av CO2-utslipp på 312 tonn ved resirkulering av emballasje for Ved utgangen av året foreligger det ingen pålegg om miljømessige tiltak. Også i 2012 har 3M Norge AS støttet veldedige organisasjoner. Redegjørelse for foretakets utsikter Selskapet har en bred produkt-/markedsportefølje, og er sjelden vesentlig berørt av endringer i økonomien. Firmaet viser en positiv trend i salgsutviklingen, og styrets oppfatning er at 3M Norge AS har gode muligheter, og vil ha en positiv utvikling i salgsveksten på mellom og lang sikt. 3M har fra 2010 omorganisert sin virksomhet til en mer nordisk operasjonell struktur, en prosess som i hovedsak er sluttført. Dette for bedre å kunne møte markedenes forventning til leverandører der hvor det opereres på tvers av grenser. Styret vil videre fremover fortløpende vurdere mulighetene for å gå inn på nye markedsområder. Dette er en del av 3Ms globale vekststrategi, og nye produktområder vil bli tilgjengelig for 3M Norge AS for introduksjon i det norske markedet. Risikovurdering Selskapet har en relativt beskjeden finansiell risiko. Selskapet er ikke eksponert for renterisiko og i liten grad for valutarisiko, ettersom tilnærmet alle transaksjoner mot utlandet er konserninterne (søsterselskaper) og skjer i norske kroner. Valutarisikoen håndteres av morselskapet. 3M Norge AS har ingen produksjon og er således ikke eksponert for risiko innen råvarekontrakter. Selskapet opererer i et relativt stabilt marked, og handler ikke med aksjer i det åpne markedet. Selskapets finansielle og likviditetsmessige situasjon er god og styrets vurdering er at det foreligger lav kreditt- og likviditetsrisiko. Årsresultat og disponeringer Årsresultatet i 3M Norge AS foreslås disponert slik: Avsatt til utbytte Overført fra annen egenkapital Sum overført Fri egenkapital pr ,800 mill - 27,123 mill 142,677 mill. Lars Petter Plaaterud Lars Hanseid Eli Jensen Soelberg Styreleder Adm. dir./styremedlem Styremedlem Ragnar Moseng Ann Marie Galvin Geir Sandengen Nestleder Styremedlem Styremedlem

6 Resultatregnskap 3M Norge AS RESULTATREGNSKAP Note Salgsinntekt 6, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad 8, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Inntekt på investering Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Valutagevinst Annen rentekostnad Valutatap Sum finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Opplysninger om: Avsatt til utbytte Overført fra annen egenkapital Avsatt til annen egenkapital Sum overført

7 Balanse 3M Norge AS BALANSE PR EIENDELER Note Immatrielle eiendeler Varemerke, kundekontrakter med mer Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i annet foretak i samme konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 Balanse 3M Norge AS BALANSE PR EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 1, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Skjetten, Lars Petter Plaaterud Lars Hanseid Ann Marie Galvin Styreleder Adm. dir./styremedlem Styremedlem Ragnar Moseng Geir Sandengen Eli Jensen Soelberg Nestleder Styremedlem Styremedlem 8

9 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige seviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til virkelig verdi på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vårt kjøp av driftsmidler. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Garantiansvar Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salg er kostnadsført, og ført som avsetning i balansen. Avsetningen baseres på historiske erfaringstall for garantier. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Investeringer i tilknyttede selskaper Datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Pensjoner Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap. Selskapet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger. Selskapet har også en ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. Det betyr at selskapet har det økonomiske ansvaret for pensjonsytelsen. Lineær opptjening og forventet sluttlønn er lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Pensjoner beregnes i henhold til FAS 158. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er det benyttet estimert verdi ved regnskapsavslutningen. De estimerte verdiene korrigeres hvert år som estimatavvik mot egenkapitalen i samsvar med beregning foretatt av aktuar. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd (herunder skattetrekksmidler). 9

10 Noter til regnskapet Norge AS Noter til regnskapet for 2012 Note 1 Egenkapital Aksjekapital Overkurs-fond Annen EK Sum Egenkapital Egenkapitaleffekt av estimatavvik pensjon etter skatt 0 0 (13 805) (13 805) Ekstraordinært utbytte i (57 000) (57 000) Årets resultat Avsatt utbytte 0 0 ( ) ( ) Egenkapital Note 2 Varige driftsmidler Materielle eiendeler Tomter Bygninger Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Resterende oppskrivninger Avskrivning på oppskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid 40 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Årets leie for alle leasede eiendeler utgjør 555 TNOK,-. Alle avtalene har en varighet på inntil 3 år. Immaterielle eiendeler Andre imaterielle eiendeler Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivning Forventet økonomisk levetid 3-14 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Spesifikasjon av goodwill Virksomhentskjøp Anskaffelseskost Unitrade Cuno Food Diagnostics Futuro SUM

11 Norge AS Noter til regnskapet for 2012 Note 3 Aksjer og andeler Balanse-ført verdi 2012 Selskap Andel 3M Europe N.V./S.A. (Belgia) - Aksjene i selskapet er solgt i løpet av året 0,00 % 0 Sum aksjeinvesteringer 0 Note 4 Varebeholdninger Lager av varer for videresalg til kostpris Avsetning for ukurans Sum bokført verdi (tilsvarer virkelig verdi) Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern Fordringer på selskap i samme konsern Kortsiktig fordring Langsiktig fordring Fordringer i samme konsern* Sum Gjeld til selskap i samme konsern Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til selskap i samme konsern Sum *Fordringer på selskap i samme konsern består i sin helhet av selskapets midler i 3M's konsernkontoordning. Note 6 Transaksjoner med nærstående parter Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 11, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 5. 3M Company eier pr. 31. desember % av aksjene i 3M Norge AS. Dessuten innehar 3M Company aksjemajoriteten i alle 3Mselskaper globalt. Basert på en slik eierstruktur ligger det i de ulike 3M selskapenes natur å selge 3M-produkter i de land de opererer i. Dette innebærer stor grad av samhandling og dermed transaksjoner med nærstående parter. 3M Norge AS både selger og kjøper varer og tjenester med både morselskap og søsterselskap som således må betraktes som nærstående parter. Alle transaksjoner mellom partene er basert på markedsmessige betingelser som innebærer at transaksjoner er priset etter armlengdes-avstand-prinsippet. Fordringer på nærstående parter kommer hovedsakelig fra salg av varer og tjenester. Leverandørgjeld til nærstående parter kommer hovedsakelig fra kjøp av varer og tjenester. Dette er nærmere beskrevet i note 5 - Mellomværende med selskap i samme konsern. 3M Norge AS er forpliktet til å plassere overskuddslikviditet i 3Ms europeiske internbank (3M Global Capital S.a.r.l ) for bl.a. å finansiere vårt varekjøp og mottar/eventuelt betaler renter på slike transaksjoner i henhold til markedsmessige betingelser. Pr. 31. Des har 3M Norge AS samhandlet med følgende 3M selskaper: 3M Company (morselskap), Unitek Corporation, 3M Health Care Limited, 3M United Kingdom PLC,3M France S.A.S. 3M Deutschland GMBH, 3M Italia S.P.A. 3M A/S Suomen, 3M Oy 3M, Svenska AB, 3M ESPE AG, 3M Europe S.A (Belgium), 3M Poland SP. z.o.o, Sumitomo 3M Limited, 3M Global Capital S.a.r.l., 3M Canada Company, SlipNaxos AB. Selskapets transaksjoner med nærstående parter: Resultat: Salg av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester Finansielle transaksjoner: Renteinntekter Balanseførte innskudd

12 Norge AS Noter til regnskapet for 2012 Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Antall aksjer Pris pr.aksje Aksjekapital Samtlige aksjer eies av 3M Company, St. Paul, Minnesota, USA. Norge AS Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til morselskapet adressse i USA. Noter til regnskapet for 2012 Note 8 Pensjoner Selskapet har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning som oppfyller vilkårene i lov om obligatorisk tjeneste pensjon. I Selskapet alt 120 personer har pensjonsordninger er omfattet av denne som omfatter ordningen. i alt I 162 tillegg personer. har selskapet Ordningene to ytelses gir rett baserte til definerte pensjonsordninger fremtidige ytelser. utover Disse er i obigatorisk tjeneste pensjon som omfatter 26 personer. Videre har selskapet en innskuddsbasert pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjeneste pensjon Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført implementeringsvirkning/estimatendringer Netto pensjonskostnad Netto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler (til markedsverdi) Beregnede pensjonsforpliktelser Avsatt arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser Estimatavvik ført mot egenkapitalen Estimatavvik på netto forpliktelse i balansen pr som er ført direkte mot egenkapital Skatteffekt av estimatavvik på netto pensjonsforpliktelse Skatteffekt av estimatavvik justert mot egenkapital og utsatt skattefordel pr Netto effekt av estimatavvik i egenkapitalen pr Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,5 % 3,8 % Forventet lønnsregulering / pensjonsøkning / G-regulering 3,3 % 3,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,0 % 6,0 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Diskonteringsrente, avkastningskrav og lønnsregulering følger internasjonale 3M føringer som tar utgangspunkt i FAS 158, dog hensyntatt at midlene er plassert i norsk livselskap. Estimatavvik for 2012 på tnok er ført som økt pensjonsforpliktelse. Motpost er egenkapital tnok (72%) og økt utsatt skattefordel tnok (28 %). 12

13 Norge AS Noter til regnskapet for 2012 Note 9 Skatt Beregning av utsatt skattefordel og endring i utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller som inngår i grunnlaget for utsatt skattefordel Driftsmidler Varebeholdning (451) (508) Utestående fordringer (733) (553) Andre avsetninger for forpliktelser (18 828) (12 726) Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen ( ) (89 510) Netto midlertidige forskjeller ( ) (84 092) Oppskrivning av eiendommer som det ikke beregnes utsatt skatt av (19 296) (19 296) Grunnlag for utsatt skattefordel i balansen Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel i regnskapet Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skattefordel som føres over resultatet Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) For mye, for lite avsatt i fjor 0 0 Sum betalbar skatt Endring i utsatt skatt - merverdi oppkjøp Peltor Endring i utsatt skattefordel - midlertidige forskjeller Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt i skattekostnaden Betalbar skatt i balansen Utsatt skatt Norge AS Utsatt skatt etter fusjonen fra Peltor i Noter til regnskapet for 2012 Utsatt skatt i regnskapet Note 10 Salgsinntekter Virksomhetsområde Industri Helse Trafikk Kontor/Konsument Elektro Annet Sum Geografisk fordeling Norge 99,9 % 99,8 % Andre land 0,1 % 0,2 % Sum 100,0 % 100,0 % 13

14 Norge AS Noter til regnskapet for 2012 Note 11 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har hatt 130 sysselsatt årsverk i regnskapsåret. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter 90 0 Annen godtgjørelse Sum godtgjørelse Ledelsen har en resultat- og prestasjonsbasert lønnsordning samt aksjebaserte ordninger forankret i morselskapet. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Godtgjørelse til styret gjelder kun for lovpålagte oppgaver Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik : Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) Andre tjenester Sum godtgjørelse til revisor M Norge AS Beløpene er oppgitt ekskl. MVA Noter til regnskapet for 2012 Note 12 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter (Alle tall i i 1000) Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Bevilgede Selskapet har trekkrettigheter et samlet kausjonistansvar på kr Kassekreditt Handelsbanken 0 0 Selskapet har et samlet kausjonistansvar på kr

15 Kontantstrømoppstilling 3M Norge AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Note Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger/nedskriving Nedskrivning/reversering av nedskrivning anleggsmidler 0-1 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger/utbetalinger i konsern Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger/utbetalinger konsernselskaper Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt Bankinnskudd, kontanter og lignende

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Our Our Vision. 3M 3M Technology Advancing Every Company 3M 3M Products Enhancing Every Home 3M 3M Innovation Improving Every Life Life

Our Our Vision. 3M 3M Technology Advancing Every Company 3M 3M Products Enhancing Every Home 3M 3M Innovation Improving Every Life Life Our Our Vision 3M 3M Technology Advancing Every Company 3M 3M Products Enhancing Every Home 3M 3M Innovation Improving Every Life Life 3M Norge AS - Årsrapport 2013 2013 2013 Annual Report 3M Norge AS

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2014. 3M Norge AS - Årsrapport 2013. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2014 3M Norge AS - Årsrapport 2013 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Årsberetning...

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon

3M Norge AS. Årsrapport M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 3M Norge AS Årsrapport 2011 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

3Norge A/S Årsrapport 2005

3Norge A/S Årsrapport 2005 3Norge A/S Årsrapport 2005 www.3m.com/no Innhold: Revisjonsberetning...2 Organisasjon og nøkkeltall...3 Utdrag av årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Balanse...6-7 Regnskapsprinsipper...8 Noter til regnskapet...9-13

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport Driven to Innovate. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon

3M Norge AS. Årsrapport Driven to Innovate. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 3M Norge AS Årsrapport 2010 Driven to Innovate 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning...

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

3M Norge A/S. Årsrapport

3M Norge A/S. Årsrapport 3M Norge A/S Årsrapport 2006 Innhold: Revisjonsberetning...2 Organisasjon og nøkkeltall...3 Utdrag av årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Balanse...6-7 Regnskapsprinsipper...8 Noter til regnskapet...9-13

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

3Norge A/S Intern årsrapport 2003

3Norge A/S Intern årsrapport 2003 3Norge A/S Intern årsrapport 2003 Innhold: Organisasjon og nøkkeltall...3 Utdrag av årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Balanse...6-7 Regnskapsprinsipper...8 Noter til regnskapet...9-12 Kontantstrømsanalyse...13

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

3M Norge A/S Årsrapport 2007

3M Norge A/S Årsrapport 2007 3M Norge A/S Årsrapport 2007 Innhold: Revisjonsberetning... 2 Organisasjon og nøkkeltall... 3 Utdrag av årsberetning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6-7 Regnskapsprinsipper... 8 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer