VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m."

Transkript

1 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus

2 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta 13. september 1940 som eit selskap der deltakarane hadde avgrensa økonomisk ansvar (BA). I 1981 vart Kilen Kraftlag i Kviteseid overteke og i 2000 vart Nissedal Kommunale Elverk (NKE) innfusjonert. Nissedal kommune gjekk då inn på eigarsida i VTK i høve til dei verdiane som låg i verksemda. NKE var stifta i Som fylgje av lovendring (lov om interkommunale selskap 41) vart VTK (BA) omorganisert til aksjeselskap (VTK AS) med verknad frå Omorganiseringa skjedde ved namneendring og nye vedtekter. Aksjekapitalen på 100 mill.kr vart fordelt i same høve som andelskapitalen i BA-et. Eigarane har inngått avtale som regulerar aksjeomsetning og styrevalg m.m. Vedtaket om omorganisering vart gjort i representantskapet og var samrøystes. EIGARSKAP OG FØREMÅL VTK er eigd av Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommunar. Nissedal eig 5 %, dei andre 19 % kvar. Aksjekapitalen er på 100 mill.kr. Konsesjonsområdet dekker dei same kommunane med unntak av Fjågesund i Kviteseid, Felle og Haugsjå i Nissedal og Rauland i Vinje. Området utgjer omlag 40 % av Telemark fylkes areal. VTK har forretningskontor i Høydalsmo i Tokke kommune, og ei avdeling i Treungen. Føremålet med selskapet er elnett, kraftproduksjon, kraftomsetning, elektroinstallasjon, teletenester og liknande. VTK er medeigar i produksjonsselskapa Skafså Kraftverk ANS (67 %), Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) og Grunnåi Kraftverk AS (15 %). Til saman gjev dette 240 GWh i eigenproduksjon. Vidare har VTK 40 % i breibandselskapet Telefiber AS. HOVUDTAL VTK har over nettkundar og talet aukar med i året. I høve til talet på abonnentar har VTK eit omfattande nett: 112 km regionalnett 7 transformatorstajonar 1042 km høgspentnett 6 koplingsstasjonar 1776 km lågspentnett 912 nettstasjonar VTK sine aktivitetar sysselset ved utgangen av året 63 personar (60 årsverk), av desse er 6 årsverk tilknytta produksjonselskapa. Dei fleste er medlemer i VTK s eigen pensjonskasse som har eit pensjonsfond på 83 mill.kr. 1 1

3 OVERSIKT OVER EIGARSKAP pr STYRETS ÅRSMELDING Vest-Telemark Kraftlag AS Skafså Kraftverk ANS (67 %) VTK Pensj.kasse (100 %) Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) Grunnåi Kraftverk AS (15 %) Telefiber AS (40 %) Rekneskapsmessig inkludert i VTK Konsern. PRODUKSJON m.m. Energisjef Aslak Ofte ORGANISASJON OG LEIING Vest-Telemark Kraftlag AS NETT Nettsjef Gunnar Snarteland Generalforsamling Styret 8 medlemmer Adm. direktør ØKONOMI/KONTOR Kontorsjef Terjei Mjaaland Eigne skattesubjekt. Ikkje inkludert i rekneskapet til VTK AS. Dagleg leiing Skafså Nettdrift Økonomi DLE Kraftomsetning engros Nyanlegg Måling og avrekning Målarar Energiutgreiing Entreprenørtenester Kraftsalg detalj Ny produksjon Fiber EDB Kontortenester Personal DLE Tilsynsleiar Tor Ivar Berge GENERELT OM ÅRET Samandrag År 2011 starta som eit år med streng kulde og ein svært vanskeleg kraftsituasjon, men utvikla seg til eit svært vått år med normal temperatur i snitt. Takk vera import frå utlandet og ein uvanleg mild april månad, kom Noreg seg så vidt i gjennom denne situasjonen utan rasjonering og utan at kraftprisen kom vesentleg høgare enn det ein har sett i kalde år tidlegare. VTK sin kraftproduksjon kom berre opp på normalnivå, sidan mykje av nedbøren vart nytta til oppfylling av heilt skrapa magasin. I nettverksemda var også dette året aktiviteten retta mot nyanlegg (hytter), ombygging av høgspentanlegg og skogrydding. Nytt 66kV fjordspenn over Bandak var det største enkeltprosjektet. Fleire omgangar med kraftig vind førte til svært mykje feil og rekordstore KILEkostnader. Leveringskvalitet er den lågast målte på over 15 år. Økonomisk sett ein reduksjon i høve til rekordåret Driftsresultat på 52 mill.kr. Kraftig auke i skattebyrde gjev eit resultat etter skatt på 24 mill.kr. Produksjon og kraftsalg engros I 2011 var det i Skafsåvassdraget (ref Åmdal) 28% meir nedbør enn normalt og 75% meir enn i Mykje av nedbøren vart nytta til å fylle opp att magasina til normalnivå, etter at dei var tappa kraftig ned for å koma i gjennom vinteren 2010/2011. Produksjonsauken vart difor berre 9% frå 271 til 295 GWh. VTK sin andel av produksjonen i Skafså kraftverk og Sundsbarm kraftverk vart 238,9 GWh mot 213,7 GWh i 2010 og 252 GWh i Spotprisen var høgast i januar og gjekk deretter kraftig ned utover året. I snitt låg den på 36 øre/kwh eller om lag 5 øre lågare enn i Produksjon og omsetning sin andel av driftsresultatet utgjer i 2011 om lag 90 % mot 70% i fjor. Etter skatt er andelen noko lågare, då skattenivået er vesentleg høgare på produksjon enn nett. Det nominelle driftsresultatet vart 4,5 mill.kr (9%) lågare enn i VTK sin 15 %-eigardel i Grunnåi Kraftverk AS er ikkje med i desse tala då dette selskapet rekneskapsmessig står på eigne bein. Selskapet har i 2011 eit resultat etter skatt på 1,8 mill.kr (4,2 mill.kr i 2010). Styreleiar: Rolf Normann (Åse Wrålid) Tokke Styrets nestleiar: Guro Libjå (Olav Gisle Noraberg) Fyresdal Styremedlemer: Bjørg K. Ståland (Magne Wraa) Kviteseid Magne Reinstaul (Iselin B. Stundal) Seljord Torgrim Thomassen (Kari Rustberggard) Vinje Kari-Anne Nordbø (Kåre Rønningen) Nissedal Aslak Bekhus (Tor Ivar Berge) (vald av tilsette) Jarle Solbu (Steinar Mandt) (vald av tilsette) Dagleg leiar: Adm.direktør Ketil Kvaale Revisor: Revisorteam Vest-Telemark A/S v/reg.revisor Vetle H. Olsnes. (Namna i parantes er personlege varamedlemer)

4 Kraftsalg til sluttbrukarar VTK sel berre til sluttbrukarar i eigarkommunane. Marknadsandelen målt i volum er 90 % (91% i fjor). Dei kundane VTK ikkje har, er stort sett landsdekkande kjeder og firma som har sentrale avtaler med ein leverandør. Også nokre enkeltkundar let seg overtale av pågåande seljarar. Med den prispolitikken VTK har er vanskeleg å sjå at andre kan levere til lågare pris over tid. Prispolitikken til VTK er å selje til engrospris (innkjøpspris). Dersom ein set vanleg dekningsbidrag (påslag) til 1,5 øre/kwh, gav denne aksjonærstyrte prispolitikken ei verditilbakeføring til kundane på om 3-4 mill.kr. Denne prispolitikken er også lagt til grunn i budsjettet for Då denne aktiviteten har null i dekningsbidrag gjev den eit lite negativt resultatbidrag. Dette er inkludert i resultattala for produksjon/engrosomsetjing over. I 2011 var det berre Vinje kommune som stilte med eigen kraft, då også Tokke kommune valde å selje all si kraft i marknaden. Prisen i Vinje var 20 øre/kwh. Frå 2012 er Tokke tilbake på gamal ordning. Båe kommunane har auka prisen mykje dei seinare år og i 2012 er den 36 øre/kwh (Tokke) og 25 øre/kwh (Vinje) + elsertifikat og mva. Når marknadsprisen er lågare enn desse prisane er det marknadsprisen som gjeld. Det skjer no stadig oftare. Utviklinga skuldast ikkje auka pris på Særavtalekrafta inn til kommunane, men heller eit ynskje frå kommunane om større inntekter frå denne kraftavtala For forsyning av dei andre kommunane vert det kjøpt inn kraft i marknaden. Vekta pris i 2011 var her 36 øre/kwh mot 41, 30, 34, 23, 40, 24, 25 og 32 øre/kwh åra før. I 2002 vart VTK, som dei fleste andre nettselskap, pålagt ekstraordinær skogrydding i og langs alle linjegater. I perioden 2002 til 2010 vart det rydda både høgspent- og lågspentnett til ein samla kostnad på om lag 25 mill.kr. Det siste året er det gjennomført vedlikehaldsrydding i samsvar med plan og til ein kostnad på 2,9 mill.kr. Av dette er 60 % kostnader til innleigde firma. Talet på nettkundar auka med 136 mot 257 året før, og har no kome opp i Auken i nye hyttekundar var 183, om lag som i Dette er ein nedgang i høve til toppåra for 4-5 år sidan, men likevel ein fin auke. Tala viser at det har vore ein nedgang på andre kundetyper enn hytter Forbruket hjå VTK sine kundar var 262 GWh inklusiv overføringstap. Dette er ein nedgang på 10 % i høve til året før. Nedgangen skuldast meir normale temperaturforhold. Nett I 2011 var det, som tidlegare år, utbyggingar til nye hyttefelt og ombygging/ fornying av høgspentnettet som stod i fokus. Det vart, pga mykje uvær, også bruka store ressursar på feilsøking og feilretting. Fornying av 66KV- fjordspenn på 2,2 km over Bandak var den største enkeltkostnaden. Det vart bygd 16 km 22 kv jordkabel, 6 nye nettstasjonar (+ ombygging av 15 stk) og 27 km lågspent jordkabel. Målsetjinga er å nytte jordkabel ved alle nyanlegg og fornyingar i høgspent- og lågspentnettet. Andel jordkabel i høgspentnettet auka frå 20,4 % til 21,7 % og i lågspentnettet frå 40,7 % til 41,7 %. Driftsregulariteten var svært dårleg med ein målt regularitet på berre 99,86%, mot 99,97 og 99,94 åra før. Dette tilsvarer i gjennomsnitt over 12 timar straumlaust i løpet av året, eller om lag 3 gonger verre enn normalt. Hovudårsaken var 3 tilfeller av kraftig vind (8.april, 27.november og 25.desember). Dette førte til mykje trefall på linjenettet og straumutfall over store delar av forsyningsområdet. Planlagt utkopling pga arbeid på nettet utgjorde 8% av ikkje levert energi (ILE). Naturlege årsaker(vind, snø, trefall, fuglar og dyr) stod for 70% av feilårsakene, medan teknisk svikt var årsaken i 17% Resten er menneskeleg svikt (2 %) og ukjendt årsak (3%). Dei totale KILE-kostnadene i 2011 var 13,9 mill.kr mot 5,7 mill.kr året før. Dei største hendingane kom på tidspunkt då satsane er lågare enn på dagtid. Dette var med å redusere KILE-kostnaden målt i kr/kwh. I tillegg er det utbetalt 0,8 mill.kr i erstatning til kundar som var straumlause meir enn 12 timar

5 Nettleiga vart ikkje auka i 2011, likevel aukar midlare nettinntekt med med 1,4 øre/kwh til 34,4 øre/kwh. Dette skuldast redusert forbruk pr kunde og større andel hyttekundar. Avrekna nettinntekter frå forbrukarar vart redusert med 3,9 mill.kr (4,4%) til 84,9 mill.kr. Årsaken er redusert forbruk. Tek ein med inntektene frå kraftverkskundane vart avrekna nettinntekter 94,4 mill.kr mot 102,1 i 2010, altså ein nedgang på 7,5%. Inntektene vart difor vesentleg lågare enn ramma og det er inntektsført 6,5 mill.kr i mindreinntekt. Med normale KILE-kostnader ville mindreinntekta blitt ca 15 mill.kr. Dei totale bokførte nettinntektene vart 102,4 mill.kr mot 110,2 mill.kr i Denne nedgangen skuldast redusert ramme og høgare KILE-kostnader (til saman ca 14 mill.kr). Rammejustering for store investeringar i 2011 og korreksjon for 2010 dreg motsatt veg (jfr note 19). VTK fekk redusert sin effektivitetsscore frå 110 til 106% (103% i 2009), men er framleis over gjennomsnittet. Effektivitetsscoren gav eit rammetillegg på 4,6 mill.kr (5%) i høve til middels effektivitet. Driftsresultatet for nettdrifta vart ca 5,5 mill.kr om lag 10 % av det totale driftsresultatet. Dette er ein reduksjon på 15 mill.kr i høve til år Årsaken er store KILE-kostnader, auka avskrivingar, høgare personalkostnader og meir innkjøpte tenester. Kontortenester m.m. I det utvida VTK-bygget har Vest-Telemark Brannvesen IKS (VTBV)og Telefiber AS kontorplass. Geomatikk AS sitt avdelingskontor vart avvikla i Skafså Kraftverk ANS vert administrert av VTK. VTK yter også kontortenester til VTBV og Telefiber. ØKONOMISK RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD Generelt Resultatet er vesentleg svakare enn 2010, men så var også 2010 det beste nokon gong. Årsakene er reduserte inntekter/dekningsbidrag, høgare driftskostnader og relativt sett høgare skattekostnad. Gjennomgangen under refererer seg til KONSERN-tala. Resultatrekneskapen Driftsinntektene er 232,1 mill.kr, som er ein nedgang på 19,5 mill.kr i høve til Dei viktigaste årsakene er lågare kraftprisar og svært høge KILE-kostnader som fylgje av mykje uvær (vind). Jfr note 1, 2 og 3. Denne brutto nedgangen vert til ein viss grad kompensert med redusert kraftkjøp (sjå under). Kraftkjøp og anna varekjøp er 74,7 mill.kr, som er ein nedgang på 13,8 mill.kr i høve til Reduksjonen skuldast i hovudsak lågare prisar på innkjøpt kraft. Jfr note 4. Postane over gjev eit dekningsbidrag på 157,3 mill.kr som er ein nedgang på 5,6 mill.kr. Nedgangen fordelar seg nokolunde likt på produksjon og nett. Jfr note 4b. Personalkostnadene til drift aukar 16 %. Av dette er 11% knytta til årsverkauke og generell auke i personalkostnader; - lønsauke, meir overtid (jfr uvær), fleire AFP-pensjonar og høgare pensjonspremie. Dei resterande 5% skuldast lågare andel aktiverte personalkostnader enn i Jfr note 5. Anna verksemd Breiband VTK eig 40 % av Telefiber AS. Selskapet vart stifta og held til i VTK-bygget med 2 tilsette. Selskapet leverar breibandtenester i Vest-Telemark + Hjartdal, eit område som krev store investeringskostnader pr kunde. Selskapet har ca 2000 kundar. Selskapets økonomi er god og i 2011 vart det overskot for 3. året på rad. Av ei omsetning på 14,6 mill.kr vart det eit resultat før skatt på 1,3 mill.kr. Avskrivingane aukar med 9% som fylgje av relativt store investeringar i 2011 innanfor alle typer anleggsmidlar. Jfr note 11 og finansielle forhold under. Andre driftskostnader aukar med 6,4 mill.kr (16%). Den relative auken er lik både i produksjon og nett. Årsaken er stor aktivitet innanfor vedlikehald og utgiftsførte reinvesteringar; - innkjøpte varer og tenester aukar difor med 4,3 mill.kr. Eigedomskatten aukar med 0,4 mill.kr og erstatningar med 0,7 mill.kr (direkteutbetaling pga straumbrot >12 timar). Jfr note 6. Driftsresultatet går som fylgje av dette ned med 19,2 mill.kr til 52,0 mill.kr. VTK si rolle er å eige, bygge og drive fibernettet og fylgje opp vår eigarrolle i Telefiber AS. Fibernettet vart i 2011 bygd vidare ut med ca 17 km, slik at samla lengde ved utgangen av året er i underkant av 610 km. Av desse er ca 290 km delfinansiert av VTNU via RDA-midlar og anna. VTK har ca 3 mill.kr i årlege leigeinntekter frå utleige av fiberkablar til Telefiber, men også kostnader til drift og vedlikehald, avskrivingar og finansiering av dei same kablane. Leigeinntektene dekker drift, avskrivingar og avkasting (renter). 6 7

6 Netto finanskostnader minkar med 0,7 mill.kr som fylgje av høgare renteinntekter og redusert gjeld. Jfr note 7 og 8. Resultat før skatt vert då redusert med 18,5 mill.kr (28%) til 47,0 mill.kr, noko som er 4.beste resultatet nokon gong og berre marginalt dårlegare enn i Skattekostnadene får ein kraftig relativ auke frå 42% til 50% av resultat før skatt. Hovudårsaken til dette er at Sundsbarm Kraftverk for fyrste gong har kome i grunnrenteposisjon. Det gjev ein ekstra skattekostnad på 2,7 mill.kr. I tillegg bidreg kraftproduksjonen relativt sett meir til resultatet i 2011 enn i Dette aukar midlare skatteprosent fordi produksjon vert skattlagt 58% og nett 28%. Jfr note 9. I tillegg vert det betalt 7,5 mill.kr i eigedomskatt, men den er ført som andre driftskostnader. Årsresultatet vert med dette 23,7 mill.kr, som er ein nedgang på 14,2 mill.kr eller 37,5%. Finansielle forhold Investeringar Det er i året investert for 56,2 mill.kr. Av dette er 4,4 mill.kr finansiert av kundar o.a. Netto aktiverte investeringar vert då 51,8 mill.kr mot 30,4 i Dette er ein auke på heile 70%. Kraftverk 8,4 mill.kr. (Ferdigstilling av forsterking av indre dammar i Borsæ 5,9 mill.kr m.m.). Regionalnett 12,5 mill.kr (Nytt Bandakspenn 10,2 mill.kr, Lio trafostasjon 2,1 mill.kr) Distribusjonsnett 21,3 mill.kr Fiber 1,5 mill.kr Diverse 8,1 mill.kr (Lager Treungen 2,2 mill.kr, Transportmidlar 3,7 mill.kr m.m.) Investeringane er i hovudsak finansiert av avskrivingar og årets løpande driftsoverskot. DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Styrets framlegg: Overføring til fri eigenkapital 3,7 mill.kr Utbytte 20,0 mill.kr Sum disponering 23,7 mill. kr Samla utbytte til eigarane sidan 1999 har då kome opp i 308 mill.kr. Akkumulert mindreinntekt i nettet inkl. renter er 22,5 mill.kr ved utgangen av året. Dette er ein auke på 8,3 mill.kr og skuldast at faktiske nettinntekter i 2011 var lågare enn tildelt ramme gav rom for. Jfr note 14 og 19. Sum eigendelar (totalkapitalen) går ned med 1% trass i at anleggsmidlane aukar med 6%. Dette skuldast kraftig nedgang i korsiktige krav som fylgje av låge årsavrekningar (lågt forbruk). Langsiktig gjeld er uendra. VTK har no berre lån hjå sine eigarar. Note 17. Kfr. også kassakreditten i note 18. Eigenkapitalen i selskapet (konsernet) er ved utgangen av året 267,7 mill.kr (56 %) før avsetjing til utbyte. Med eit føreslege utbyte på 20 mill.kr vert eigenkapitalen 247,7 mill.kr (51,8 %). Jfr note 16. Årets utbyte er høgare enn resultat og investeringstakt skulle tilseia, men er forsvarleg isolert sett. At EK-% likevel aukar skuldast den litt tilfeldige reduksjonen i kortsiktige krav (låge årsavrekningar). Dette kan slå ut motsatt veg neste år. Avkastning på totalkapitalen: 11,4 % (15,3%) Avkastning på eigenkapitalen: 18,3 % (26,1%) TILSETTE VTK hadde ved utgangen av året 56 tilsette (53 årsverk). I tillegg kjem omlag 6 årsverk i kraftverka som også er med i personalkostnadene. LIKESTILLING Styret har 8 medlemer med personlege varamedlemer. Dei 6 eigarkommunane har rett til ein styreplass kvar. Frå dei tilsette vert det vald 2 medlemer. Etter valet på generalforsamlinga i 2011 har styret 50/50 fordeling på menn og kvinner; - slik lova krev med eit styre på 6 eigarvalde medlemmer. Varamedlemene er kjønnsfordelt på same måte

7 Av dei ca 60 årsverka totalt vert omlag 7,5 utført av kvinner (9 personar). Kvinnene er tilsett i kontor- og reinhaldsfunksjonar og er innanfor desse arbeidsområda i stort fleirtal. Avtaleverket og lønssystemet er kjønnsnøytralt, slik at det er lik løn for likt arbeid. VTK har ingen vedteken strategi for å auke talet på kvinner utover det som fylgjer av det generelle avtaleverket innafor KS Bedrift sitt virkeområde. HMS Internkontroll i samsvar med forskrift er i drift. Arbeidsuhell, farlege tilhøve og andre HMSavvik vert registrert og fylgd opp. Alle avvik vert analysert og tiltaksvurdert. I 2011 var det ingen arbeidsuhell med fråvær. Sjukefråværet i VTK AS var 3,0% mot 2,6% i Gjennomsnittet siste 5 år er 3,9 %. VTK er tilknytta bedriftshelsetenesten SAMT (Senter for ArbeidsMiljø i Telemark) og gjennomfører ymse systematiske undersøkingar i regi av dei. STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER Rett etter årtusenskiftet endra VTK sin prisstrategi frå å tilbakeføre verdiskapinga i selskapet til kundane gjennom så låge prisar som råd, til å ha ein prispolitikk som gjev rom for utbyte, sjølv om maksimalt overskot ikkje skal vera målet. Prinsippvedtaket om dette vart gjort på generalforsamlinga i 2002 og utforma i detalj på generalforsamlinga i Vedtaket vart då å auke inntektene i nettet opp mot inntektsramma og ta full marknadspris for kraftproduksjonen. Kraftsalg til kundar i eigarkommunane skulle skje til engrospris (innkjøpspris). I alle år seinare er denne strategien fylgd opp av selskapet. Dette har gjeve gode økonomiske resultat og store utbetalingar til eigarane. VTK har som mål å auke eigenproduksjonen ved å kjøpe eller ta del i lønsame utbyggingar av små og mellomstore kraftverk. VTK sende i august 2007 konsesjonssøknad for utbygging av Lårdalsåi. I 2010 sendte vi ein justert søknad etter oppmoding frå NVE. På delar av fallet er det 2 søknader. NVE har trass i mange purringar ikkje sendt søknadene på 1.gongs høyring enno. NVE vil avvente resultatet av ei jordskiftesak som er på gang. VTK meiner dette er eit brot på sakshandsamingsreglane i forvaltningsloven. I regi av Skafså Kraftverk ANS vert det arbeid med planer om utbygging av restfall i Skafsåvassdraget. For 2 små kraftverk i dammar er søknadene under handsaming, og selskapet arbeider vidare med 2 litt større prosjekt. Kraftomsetninga er frå 2003 lagt opp slik at produksjon (og engroshandel) vert handtert uavhengig av sluttbrukarsalet. Kraftoppdekkinga vert ordna gjennom marknaden og ved direkte kjøp frå Tokke og Vinje. Styret legg til grunn at kraftomsetninga framleis skal skje utan dekningsbidrag, dvs salg til innkjøpspris. Kostnader til pliktig elsertifikatkjøp frå 2012 og profilkostnader vert rekna som ein del av innkjøpsprisen i den samanheng.. dermed auke leveringskvaliteten, vil vidare utbygging av overvakings- og fjernstyringssystem vera eit prioritert område framover. VTK har hatt, og vil dei næraste åra få, store investeringsoppgåver både i regionalnettet og distribusjonsnettet. I tillegg kjem pålagt utskifting av heile målarparken i løpet av dei neste 4-5 åra, kostnadsrekna til 50 mill.kr. Inntektsrammesystemet synest å gje VTK tilfredsstillande økonomiske vilkår i åra framover, noko som bør kunne sikre ressursar til nødvendig fornying og forbetring av nettet. Ved utgangen av 2011 er akkumulert inntektsført mindreinntekt ca 22 mill.kr. Dette står oppført i balansen som eit krav mot våre nettkundar (påløpt ikkje fakturert); - jfr note 14 og 19. Kravet kan berre hentast inn gjennom høgare nettleige i ein periode. Dette vil koma i tillegg til tariffauke som fylgje av dei (pålagte) nettinvesteringane som er nemnd over. Felles nasjonal tariff for regionalnettet frå vil, så langt vi ser no, dempe tariffauken og i så måte vera positivt for våre kundar. Å avskrive inntektsført mindreinntekt vil i tilfelle medføre ein tilsvarande resultatreduksjon i det året avskrivinga vert gjort. Det er berre generalforsamlinga som eventuelt kan gjera vedtak om slik avskriving. Sidan 1995 har VTK bygd ut fibersamband til eige bruk. På generalforsamlinga i 2004 gav eigarane styret fullmakt til å setja i gang utbygging av eit breibandnett til allmenn bruk. Grunngjevinga var mellom anna at god breibandsdekning til ein akseptabel pris er ein føresetnad for næringsutvikling, undervisning, nyskaping, gode offentlege tenester og interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark i åra framover. Ved utgangen av 2011 har VTK over 600 km fibernett i drift. Den kommersielle utnyttinga av dette nettet er Telefiber sitt ansvar. Etter å ha sikra minimum breibandsdekning til (nesten) alle i Vest-Telemark, går no Telefiber vidare og vil bygge ut FTTH (Fiber To The Home) for leveranse av Altibox. Denne strategien er forankra i føringar frå everka og deira eigarar. Dette vil medføre store investeringar for VTK og dei andre everka i Telefiber; - storleiksorden 50 mill.kr neste 5 år. VTK har ein svært stabil arbeidsstokk. Dette er viktig når så mykje av aktiviteten krev oversikt over, og lokalkunnskap om, eit svært stort geografisk område med tilhøyrande tekniske anlegg. Styret vil ha fokus på å behalde og rekruttere personell gjennom å syte for at VTK er ein attraktiv arbeidsplass. I 2008 er det innført seniorpolitiske tiltak med positiv effekt. Styret takkar alle tilsette for god innsats i Styret meiner at VTK har ei stabil utvikling og ein solid økonomi, og at selskapet difor også framover vil kunne oppfylle dei mål eigarane til ei kvar tid har for selskapet. Føresetnaden for halde fram drifta er difor til stades. Høydalsmo 31. desember 2011 / 25. mai 2012 Når det gjeld nettdrift er selskapets mål å halde sin posisjon som rimeleg effektiv etter NVE sin målestokk, og meir effektiv enn gjennomsnittet. Denne målsetjinga har vi oppfylt til no. Dette sikrar ei inntektsramme som gjev rom for god avkastning på kapitalen. Det har i mange år no vore stor aktivitet i utbygging av straum til gamle og nye hyttefelt. Ein viss reduksjon har vi merka etter finanskrisa i 2008, men framleis er det ein jamn etterspørsel etter hyttestraum til nye hyttefelt.. Mykje av VTK sitt høgspentnett vart bygd ut på 40-, 50- og 60-talet og behovet for vedlikehald og fornying aukar på. Desse anlegga er systematisk vurdert og rangert som grunnlag for årlege fornyingsplanar. Alle sikringsanlegg i mastetrafoar må byggast om for bakkebetjening innan Vi er no godt i gang med dette, og dei fleste vert ombygd på enklaste måte med nedbygging av sikringsarrangement og vidareføring av trafo i mast. For å redusere KILE-kostnadene, og Rolf Normann (leiar) Guro Libjå (nestleiar) Bjørg K. Ståland Torgrim Thomassen Magne Reinstaul Kari-Anne Nordbø Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.dir.)

8 RESULTATREKNESKAP 2011 BALANSE (Tal i 1000 kr.) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS Kraftsalg Nettinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Kraftkjøp og anna varekjøp Personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattar Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overført til fri eigenkapital Avsett til utbyte SUM DISPONERINGAR (1000 kr) (1000 kr) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS EIGENDELAR Immaterielle eigendelar Varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Varelager Kortsiktige krav Pengemidlar Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Sum eigenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Styret i VTK, 25. mai 2012 Styret i VTK, 25. mai 2012 Rolf Normann Kari-Anne Guro Libjå Nordbø Bjørg Guro K. Ståland Libjå (styreleiar) (nestleiar) Magne Reinstaul Torgrim Thomassen Kari- Anne Nordbø Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.direktør) 12 13

9 KONTANTSTRAUMOPPSTILLING Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Tilgang av midlar: Årets overskot Ordinære avskrivingar Avskriving på kraftkontrakt Endring i utsett skattefordel Sum tilgang Disponering av midlar: Aktiverte investeringar Avgang anleggsmidlar/aksjar Avdrag på lån Kjøp av aksjar Utbytte Sum disponering Endring i arbeidskapital Spesifikasjon av endring i arbeidskapital: Endring varelager Endring kortsiktige krav Endring betalingsmidlar Endring omløpsmidlar Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital ØKONOMISKE HOVUDTAL Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Lønsemd: 22,9 28,8 A) Resultatgrad % 23,3 29,3 0,5 0,5 B) Kapitalens omløpstid 0,5 0,5 11,1 15,0 C) Totalrentabilitet % = A*B 11,1 15,0 Finansiering: 94,8 100,0 Anleggsmidlanes finansiering % 94,9 100,0 Soliditet: 51,8 50,6 Eigenkapital % 51,8 50,7 Likviditet: 0,73 1,00 Grad 1 0,73 1,00 0,62 0,93 Grad 2 0,62 0,93 Resultatgrad =(Driftsresultat + finansinntekter) / Driftsinntekter Kapital. oml. =(Driftsinntekter / Gj.snittleg totalkapital Totalrentabil. =(Driftsresultat + finansinntekter) / Gj.snittleg totalkapital Anl.midl. fin. =(Langsiktig gjeld + eigenkapital)/anleggsmidlar Grad 1 Grad 2 =Omløpsmidlar/kortsiktig gjeld =(Bet.midlar + kortsiktige krav)/kortsiktig gjeld 14 15

10 NOTER TIL REKNESKAPET OG BALANSEN Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og norske rekneskapsstandardar. Klassifisering Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk samt eigedelar som forfell meir enn eitt år etter balansedagen er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifisert som omløpsmidlar. Anleggsmidlar er oppført til kostpris. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid er avskrivne planmessig. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterium lagt til grunn. Immaterielle eigedelar Selskapet har ein stor utsett skattefordel som skuldast skilnad mellom bokførte verdiar og skattemessig fastsette verdiar på kraftanlegg og nettinstallasjonar. Sjå eigen skattenote. Balanseført goodwill stammar frå kjøpet av Nissedal Kommunale Elverk i 2000 samt næringsfond ved omgjering til tidsuavgrensa konsesjon for Åmdal og Osen kraftverk. Kjøpt goodwill blir avskriven over 5 år, medan næringsfond ikkje vert avskrive. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er avskrivne over forventa økonomisk levetid. Anleggsmidlar tilhøyrande nett er avskrivne lineært i samsvar med retningsliner frå NVE. Viser til eigen note. Andelar Eigardelar i Skafså Kraftverk ANS (67 %) og Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) er vurdert etter bruttometoden for resultat og nettometoden for balansen. Andel av inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld er innarbeidd linje for linje i rekneskapet. Aksjar Aksjar i andre selskap er vurdert til å vera anleggsmidlar og er difor oppført til kostpris, men vert nedskrive til verkeleg verdi ved varig verdifall. Varelager Varelager er verdsett til lågast verdi av verkeleg pris og innkjøpspris. Ein del av varelageret (3,5 mill. kr) er rekna som beredskapslager og oppført som anleggsmiddel under nettanlegg. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Pensjonar VTK har eigen pensjonskasse. Ordninga omfattar alle tilsette med arbeidstid over 15 t/veke i VTK AS, Skafså Kraftverk ANS og Telefiber AS. Storleiken på framtidige ytingar er avhengig av talet på oppteningsår, lønsnivå ved pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Pensjonsforpliktingane er aktuarberekna til 80 mill. kr med 100 % dekningsgrad og ei grunnlagsrente på 3 % (realrente). NOTER (1 000 kr) Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Note 1 Kraftsalg Sluttbrukarar Engros m.m Sum kraftsalg Note 2 Nettinntekter Tariffinntekt, produksjon Tariffinntekt, forbruk Sum avrekna nettinntekter Korreksjon frå året før Meir(-)/mindre(+)inntekt (jfr note 19) Sum nettinntekter Note 3 Andre driftsinntekter Entreprenørinntekter Diverse inntekter Sum andre driftsinntekter Note 4 Kraftkjøp og anna varekjøp Kraftkjøp for salg Kjøp av nettap Langsiktig Kraftkontrakt Overføringskostnader Anna varekjøp Sum kraftkjøp og anna varekjøp Note 4b Dekningsbidrag Dekningsbidrag Produksjon/Omsetning Dekningsbidrag Nett/Øvrig Dekningsbidrag Totalt Note 5 Personalkostnader Løn Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum personalkostnader (brutto) Aktiverte personalkostnader Sum personalkostnader (drift) Løn til adm.dir. i VTK AS er utbetalt med kr Samla styregodtgjersle er kr Ingen tilsette eller styremedlemer har lån i selskapet

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2010. Vang Energiverk KF Den 11. april 2011

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2010. Vang Energiverk KF Den 11. april 2011 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2010 Vang Energiverk KF Den 11. april 2011 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har tatt mykje fokus også i 2010. Turbinhjulet til Generator

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2013. Banken sitt 168. rekneskapsår ÅRSMELDING 2013 Banken sitt 168. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2013 Side 3 Årsmelding 2013 4 Bankåret 2013 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2013

Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2013 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Judith Solheimslid

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer