VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m."

Transkript

1 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus

2 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta 13. september 1940 som eit selskap der deltakarane hadde avgrensa økonomisk ansvar (BA). I 1981 vart Kilen Kraftlag i Kviteseid overteke og i 2000 vart Nissedal Kommunale Elverk (NKE) innfusjonert. Nissedal kommune gjekk då inn på eigarsida i VTK i høve til dei verdiane som låg i verksemda. NKE var stifta i Som fylgje av lovendring (lov om interkommunale selskap 41) vart VTK (BA) omorganisert til aksjeselskap (VTK AS) med verknad frå Omorganiseringa skjedde ved namneendring og nye vedtekter. Aksjekapitalen på 100 mill.kr vart fordelt i same høve som andelskapitalen i BA-et. Eigarane har inngått avtale som regulerar aksjeomsetning og styrevalg m.m. Vedtaket om omorganisering vart gjort i representantskapet og var samrøystes. EIGARSKAP OG FØREMÅL VTK er eigd av Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommunar. Nissedal eig 5 %, dei andre 19 % kvar. Aksjekapitalen er på 100 mill.kr. Konsesjonsområdet dekker dei same kommunane med unntak av Fjågesund i Kviteseid, Felle og Haugsjå i Nissedal og Rauland i Vinje. Området utgjer omlag 40 % av Telemark fylkes areal. VTK har forretningskontor i Høydalsmo i Tokke kommune, og ei avdeling i Treungen. Føremålet med selskapet er elnett, kraftproduksjon, kraftomsetning, elektroinstallasjon, teletenester og liknande. VTK er medeigar i produksjonsselskapa Skafså Kraftverk ANS (67 %), Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) og Grunnåi Kraftverk AS (15 %). Til saman gjev dette 240 GWh i eigenproduksjon. Vidare har VTK 40 % i breibandselskapet Telefiber AS. HOVUDTAL VTK har over nettkundar og talet aukar med i året. I høve til talet på abonnentar har VTK eit omfattande nett: 112 km regionalnett 7 transformatorstajonar 1042 km høgspentnett 6 koplingsstasjonar 1776 km lågspentnett 912 nettstasjonar VTK sine aktivitetar sysselset ved utgangen av året 63 personar (60 årsverk), av desse er 6 årsverk tilknytta produksjonselskapa. Dei fleste er medlemer i VTK s eigen pensjonskasse som har eit pensjonsfond på 83 mill.kr. 1 1

3 OVERSIKT OVER EIGARSKAP pr STYRETS ÅRSMELDING Vest-Telemark Kraftlag AS Skafså Kraftverk ANS (67 %) VTK Pensj.kasse (100 %) Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) Grunnåi Kraftverk AS (15 %) Telefiber AS (40 %) Rekneskapsmessig inkludert i VTK Konsern. PRODUKSJON m.m. Energisjef Aslak Ofte ORGANISASJON OG LEIING Vest-Telemark Kraftlag AS NETT Nettsjef Gunnar Snarteland Generalforsamling Styret 8 medlemmer Adm. direktør ØKONOMI/KONTOR Kontorsjef Terjei Mjaaland Eigne skattesubjekt. Ikkje inkludert i rekneskapet til VTK AS. Dagleg leiing Skafså Nettdrift Økonomi DLE Kraftomsetning engros Nyanlegg Måling og avrekning Målarar Energiutgreiing Entreprenørtenester Kraftsalg detalj Ny produksjon Fiber EDB Kontortenester Personal DLE Tilsynsleiar Tor Ivar Berge GENERELT OM ÅRET Samandrag År 2011 starta som eit år med streng kulde og ein svært vanskeleg kraftsituasjon, men utvikla seg til eit svært vått år med normal temperatur i snitt. Takk vera import frå utlandet og ein uvanleg mild april månad, kom Noreg seg så vidt i gjennom denne situasjonen utan rasjonering og utan at kraftprisen kom vesentleg høgare enn det ein har sett i kalde år tidlegare. VTK sin kraftproduksjon kom berre opp på normalnivå, sidan mykje av nedbøren vart nytta til oppfylling av heilt skrapa magasin. I nettverksemda var også dette året aktiviteten retta mot nyanlegg (hytter), ombygging av høgspentanlegg og skogrydding. Nytt 66kV fjordspenn over Bandak var det største enkeltprosjektet. Fleire omgangar med kraftig vind førte til svært mykje feil og rekordstore KILEkostnader. Leveringskvalitet er den lågast målte på over 15 år. Økonomisk sett ein reduksjon i høve til rekordåret Driftsresultat på 52 mill.kr. Kraftig auke i skattebyrde gjev eit resultat etter skatt på 24 mill.kr. Produksjon og kraftsalg engros I 2011 var det i Skafsåvassdraget (ref Åmdal) 28% meir nedbør enn normalt og 75% meir enn i Mykje av nedbøren vart nytta til å fylle opp att magasina til normalnivå, etter at dei var tappa kraftig ned for å koma i gjennom vinteren 2010/2011. Produksjonsauken vart difor berre 9% frå 271 til 295 GWh. VTK sin andel av produksjonen i Skafså kraftverk og Sundsbarm kraftverk vart 238,9 GWh mot 213,7 GWh i 2010 og 252 GWh i Spotprisen var høgast i januar og gjekk deretter kraftig ned utover året. I snitt låg den på 36 øre/kwh eller om lag 5 øre lågare enn i Produksjon og omsetning sin andel av driftsresultatet utgjer i 2011 om lag 90 % mot 70% i fjor. Etter skatt er andelen noko lågare, då skattenivået er vesentleg høgare på produksjon enn nett. Det nominelle driftsresultatet vart 4,5 mill.kr (9%) lågare enn i VTK sin 15 %-eigardel i Grunnåi Kraftverk AS er ikkje med i desse tala då dette selskapet rekneskapsmessig står på eigne bein. Selskapet har i 2011 eit resultat etter skatt på 1,8 mill.kr (4,2 mill.kr i 2010). Styreleiar: Rolf Normann (Åse Wrålid) Tokke Styrets nestleiar: Guro Libjå (Olav Gisle Noraberg) Fyresdal Styremedlemer: Bjørg K. Ståland (Magne Wraa) Kviteseid Magne Reinstaul (Iselin B. Stundal) Seljord Torgrim Thomassen (Kari Rustberggard) Vinje Kari-Anne Nordbø (Kåre Rønningen) Nissedal Aslak Bekhus (Tor Ivar Berge) (vald av tilsette) Jarle Solbu (Steinar Mandt) (vald av tilsette) Dagleg leiar: Adm.direktør Ketil Kvaale Revisor: Revisorteam Vest-Telemark A/S v/reg.revisor Vetle H. Olsnes. (Namna i parantes er personlege varamedlemer)

4 Kraftsalg til sluttbrukarar VTK sel berre til sluttbrukarar i eigarkommunane. Marknadsandelen målt i volum er 90 % (91% i fjor). Dei kundane VTK ikkje har, er stort sett landsdekkande kjeder og firma som har sentrale avtaler med ein leverandør. Også nokre enkeltkundar let seg overtale av pågåande seljarar. Med den prispolitikken VTK har er vanskeleg å sjå at andre kan levere til lågare pris over tid. Prispolitikken til VTK er å selje til engrospris (innkjøpspris). Dersom ein set vanleg dekningsbidrag (påslag) til 1,5 øre/kwh, gav denne aksjonærstyrte prispolitikken ei verditilbakeføring til kundane på om 3-4 mill.kr. Denne prispolitikken er også lagt til grunn i budsjettet for Då denne aktiviteten har null i dekningsbidrag gjev den eit lite negativt resultatbidrag. Dette er inkludert i resultattala for produksjon/engrosomsetjing over. I 2011 var det berre Vinje kommune som stilte med eigen kraft, då også Tokke kommune valde å selje all si kraft i marknaden. Prisen i Vinje var 20 øre/kwh. Frå 2012 er Tokke tilbake på gamal ordning. Båe kommunane har auka prisen mykje dei seinare år og i 2012 er den 36 øre/kwh (Tokke) og 25 øre/kwh (Vinje) + elsertifikat og mva. Når marknadsprisen er lågare enn desse prisane er det marknadsprisen som gjeld. Det skjer no stadig oftare. Utviklinga skuldast ikkje auka pris på Særavtalekrafta inn til kommunane, men heller eit ynskje frå kommunane om større inntekter frå denne kraftavtala For forsyning av dei andre kommunane vert det kjøpt inn kraft i marknaden. Vekta pris i 2011 var her 36 øre/kwh mot 41, 30, 34, 23, 40, 24, 25 og 32 øre/kwh åra før. I 2002 vart VTK, som dei fleste andre nettselskap, pålagt ekstraordinær skogrydding i og langs alle linjegater. I perioden 2002 til 2010 vart det rydda både høgspent- og lågspentnett til ein samla kostnad på om lag 25 mill.kr. Det siste året er det gjennomført vedlikehaldsrydding i samsvar med plan og til ein kostnad på 2,9 mill.kr. Av dette er 60 % kostnader til innleigde firma. Talet på nettkundar auka med 136 mot 257 året før, og har no kome opp i Auken i nye hyttekundar var 183, om lag som i Dette er ein nedgang i høve til toppåra for 4-5 år sidan, men likevel ein fin auke. Tala viser at det har vore ein nedgang på andre kundetyper enn hytter Forbruket hjå VTK sine kundar var 262 GWh inklusiv overføringstap. Dette er ein nedgang på 10 % i høve til året før. Nedgangen skuldast meir normale temperaturforhold. Nett I 2011 var det, som tidlegare år, utbyggingar til nye hyttefelt og ombygging/ fornying av høgspentnettet som stod i fokus. Det vart, pga mykje uvær, også bruka store ressursar på feilsøking og feilretting. Fornying av 66KV- fjordspenn på 2,2 km over Bandak var den største enkeltkostnaden. Det vart bygd 16 km 22 kv jordkabel, 6 nye nettstasjonar (+ ombygging av 15 stk) og 27 km lågspent jordkabel. Målsetjinga er å nytte jordkabel ved alle nyanlegg og fornyingar i høgspent- og lågspentnettet. Andel jordkabel i høgspentnettet auka frå 20,4 % til 21,7 % og i lågspentnettet frå 40,7 % til 41,7 %. Driftsregulariteten var svært dårleg med ein målt regularitet på berre 99,86%, mot 99,97 og 99,94 åra før. Dette tilsvarer i gjennomsnitt over 12 timar straumlaust i løpet av året, eller om lag 3 gonger verre enn normalt. Hovudårsaken var 3 tilfeller av kraftig vind (8.april, 27.november og 25.desember). Dette førte til mykje trefall på linjenettet og straumutfall over store delar av forsyningsområdet. Planlagt utkopling pga arbeid på nettet utgjorde 8% av ikkje levert energi (ILE). Naturlege årsaker(vind, snø, trefall, fuglar og dyr) stod for 70% av feilårsakene, medan teknisk svikt var årsaken i 17% Resten er menneskeleg svikt (2 %) og ukjendt årsak (3%). Dei totale KILE-kostnadene i 2011 var 13,9 mill.kr mot 5,7 mill.kr året før. Dei største hendingane kom på tidspunkt då satsane er lågare enn på dagtid. Dette var med å redusere KILE-kostnaden målt i kr/kwh. I tillegg er det utbetalt 0,8 mill.kr i erstatning til kundar som var straumlause meir enn 12 timar

5 Nettleiga vart ikkje auka i 2011, likevel aukar midlare nettinntekt med med 1,4 øre/kwh til 34,4 øre/kwh. Dette skuldast redusert forbruk pr kunde og større andel hyttekundar. Avrekna nettinntekter frå forbrukarar vart redusert med 3,9 mill.kr (4,4%) til 84,9 mill.kr. Årsaken er redusert forbruk. Tek ein med inntektene frå kraftverkskundane vart avrekna nettinntekter 94,4 mill.kr mot 102,1 i 2010, altså ein nedgang på 7,5%. Inntektene vart difor vesentleg lågare enn ramma og det er inntektsført 6,5 mill.kr i mindreinntekt. Med normale KILE-kostnader ville mindreinntekta blitt ca 15 mill.kr. Dei totale bokførte nettinntektene vart 102,4 mill.kr mot 110,2 mill.kr i Denne nedgangen skuldast redusert ramme og høgare KILE-kostnader (til saman ca 14 mill.kr). Rammejustering for store investeringar i 2011 og korreksjon for 2010 dreg motsatt veg (jfr note 19). VTK fekk redusert sin effektivitetsscore frå 110 til 106% (103% i 2009), men er framleis over gjennomsnittet. Effektivitetsscoren gav eit rammetillegg på 4,6 mill.kr (5%) i høve til middels effektivitet. Driftsresultatet for nettdrifta vart ca 5,5 mill.kr om lag 10 % av det totale driftsresultatet. Dette er ein reduksjon på 15 mill.kr i høve til år Årsaken er store KILE-kostnader, auka avskrivingar, høgare personalkostnader og meir innkjøpte tenester. Kontortenester m.m. I det utvida VTK-bygget har Vest-Telemark Brannvesen IKS (VTBV)og Telefiber AS kontorplass. Geomatikk AS sitt avdelingskontor vart avvikla i Skafså Kraftverk ANS vert administrert av VTK. VTK yter også kontortenester til VTBV og Telefiber. ØKONOMISK RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD Generelt Resultatet er vesentleg svakare enn 2010, men så var også 2010 det beste nokon gong. Årsakene er reduserte inntekter/dekningsbidrag, høgare driftskostnader og relativt sett høgare skattekostnad. Gjennomgangen under refererer seg til KONSERN-tala. Resultatrekneskapen Driftsinntektene er 232,1 mill.kr, som er ein nedgang på 19,5 mill.kr i høve til Dei viktigaste årsakene er lågare kraftprisar og svært høge KILE-kostnader som fylgje av mykje uvær (vind). Jfr note 1, 2 og 3. Denne brutto nedgangen vert til ein viss grad kompensert med redusert kraftkjøp (sjå under). Kraftkjøp og anna varekjøp er 74,7 mill.kr, som er ein nedgang på 13,8 mill.kr i høve til Reduksjonen skuldast i hovudsak lågare prisar på innkjøpt kraft. Jfr note 4. Postane over gjev eit dekningsbidrag på 157,3 mill.kr som er ein nedgang på 5,6 mill.kr. Nedgangen fordelar seg nokolunde likt på produksjon og nett. Jfr note 4b. Personalkostnadene til drift aukar 16 %. Av dette er 11% knytta til årsverkauke og generell auke i personalkostnader; - lønsauke, meir overtid (jfr uvær), fleire AFP-pensjonar og høgare pensjonspremie. Dei resterande 5% skuldast lågare andel aktiverte personalkostnader enn i Jfr note 5. Anna verksemd Breiband VTK eig 40 % av Telefiber AS. Selskapet vart stifta og held til i VTK-bygget med 2 tilsette. Selskapet leverar breibandtenester i Vest-Telemark + Hjartdal, eit område som krev store investeringskostnader pr kunde. Selskapet har ca 2000 kundar. Selskapets økonomi er god og i 2011 vart det overskot for 3. året på rad. Av ei omsetning på 14,6 mill.kr vart det eit resultat før skatt på 1,3 mill.kr. Avskrivingane aukar med 9% som fylgje av relativt store investeringar i 2011 innanfor alle typer anleggsmidlar. Jfr note 11 og finansielle forhold under. Andre driftskostnader aukar med 6,4 mill.kr (16%). Den relative auken er lik både i produksjon og nett. Årsaken er stor aktivitet innanfor vedlikehald og utgiftsførte reinvesteringar; - innkjøpte varer og tenester aukar difor med 4,3 mill.kr. Eigedomskatten aukar med 0,4 mill.kr og erstatningar med 0,7 mill.kr (direkteutbetaling pga straumbrot >12 timar). Jfr note 6. Driftsresultatet går som fylgje av dette ned med 19,2 mill.kr til 52,0 mill.kr. VTK si rolle er å eige, bygge og drive fibernettet og fylgje opp vår eigarrolle i Telefiber AS. Fibernettet vart i 2011 bygd vidare ut med ca 17 km, slik at samla lengde ved utgangen av året er i underkant av 610 km. Av desse er ca 290 km delfinansiert av VTNU via RDA-midlar og anna. VTK har ca 3 mill.kr i årlege leigeinntekter frå utleige av fiberkablar til Telefiber, men også kostnader til drift og vedlikehald, avskrivingar og finansiering av dei same kablane. Leigeinntektene dekker drift, avskrivingar og avkasting (renter). 6 7

6 Netto finanskostnader minkar med 0,7 mill.kr som fylgje av høgare renteinntekter og redusert gjeld. Jfr note 7 og 8. Resultat før skatt vert då redusert med 18,5 mill.kr (28%) til 47,0 mill.kr, noko som er 4.beste resultatet nokon gong og berre marginalt dårlegare enn i Skattekostnadene får ein kraftig relativ auke frå 42% til 50% av resultat før skatt. Hovudårsaken til dette er at Sundsbarm Kraftverk for fyrste gong har kome i grunnrenteposisjon. Det gjev ein ekstra skattekostnad på 2,7 mill.kr. I tillegg bidreg kraftproduksjonen relativt sett meir til resultatet i 2011 enn i Dette aukar midlare skatteprosent fordi produksjon vert skattlagt 58% og nett 28%. Jfr note 9. I tillegg vert det betalt 7,5 mill.kr i eigedomskatt, men den er ført som andre driftskostnader. Årsresultatet vert med dette 23,7 mill.kr, som er ein nedgang på 14,2 mill.kr eller 37,5%. Finansielle forhold Investeringar Det er i året investert for 56,2 mill.kr. Av dette er 4,4 mill.kr finansiert av kundar o.a. Netto aktiverte investeringar vert då 51,8 mill.kr mot 30,4 i Dette er ein auke på heile 70%. Kraftverk 8,4 mill.kr. (Ferdigstilling av forsterking av indre dammar i Borsæ 5,9 mill.kr m.m.). Regionalnett 12,5 mill.kr (Nytt Bandakspenn 10,2 mill.kr, Lio trafostasjon 2,1 mill.kr) Distribusjonsnett 21,3 mill.kr Fiber 1,5 mill.kr Diverse 8,1 mill.kr (Lager Treungen 2,2 mill.kr, Transportmidlar 3,7 mill.kr m.m.) Investeringane er i hovudsak finansiert av avskrivingar og årets løpande driftsoverskot. DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Styrets framlegg: Overføring til fri eigenkapital 3,7 mill.kr Utbytte 20,0 mill.kr Sum disponering 23,7 mill. kr Samla utbytte til eigarane sidan 1999 har då kome opp i 308 mill.kr. Akkumulert mindreinntekt i nettet inkl. renter er 22,5 mill.kr ved utgangen av året. Dette er ein auke på 8,3 mill.kr og skuldast at faktiske nettinntekter i 2011 var lågare enn tildelt ramme gav rom for. Jfr note 14 og 19. Sum eigendelar (totalkapitalen) går ned med 1% trass i at anleggsmidlane aukar med 6%. Dette skuldast kraftig nedgang i korsiktige krav som fylgje av låge årsavrekningar (lågt forbruk). Langsiktig gjeld er uendra. VTK har no berre lån hjå sine eigarar. Note 17. Kfr. også kassakreditten i note 18. Eigenkapitalen i selskapet (konsernet) er ved utgangen av året 267,7 mill.kr (56 %) før avsetjing til utbyte. Med eit føreslege utbyte på 20 mill.kr vert eigenkapitalen 247,7 mill.kr (51,8 %). Jfr note 16. Årets utbyte er høgare enn resultat og investeringstakt skulle tilseia, men er forsvarleg isolert sett. At EK-% likevel aukar skuldast den litt tilfeldige reduksjonen i kortsiktige krav (låge årsavrekningar). Dette kan slå ut motsatt veg neste år. Avkastning på totalkapitalen: 11,4 % (15,3%) Avkastning på eigenkapitalen: 18,3 % (26,1%) TILSETTE VTK hadde ved utgangen av året 56 tilsette (53 årsverk). I tillegg kjem omlag 6 årsverk i kraftverka som også er med i personalkostnadene. LIKESTILLING Styret har 8 medlemer med personlege varamedlemer. Dei 6 eigarkommunane har rett til ein styreplass kvar. Frå dei tilsette vert det vald 2 medlemer. Etter valet på generalforsamlinga i 2011 har styret 50/50 fordeling på menn og kvinner; - slik lova krev med eit styre på 6 eigarvalde medlemmer. Varamedlemene er kjønnsfordelt på same måte

7 Av dei ca 60 årsverka totalt vert omlag 7,5 utført av kvinner (9 personar). Kvinnene er tilsett i kontor- og reinhaldsfunksjonar og er innanfor desse arbeidsområda i stort fleirtal. Avtaleverket og lønssystemet er kjønnsnøytralt, slik at det er lik løn for likt arbeid. VTK har ingen vedteken strategi for å auke talet på kvinner utover det som fylgjer av det generelle avtaleverket innafor KS Bedrift sitt virkeområde. HMS Internkontroll i samsvar med forskrift er i drift. Arbeidsuhell, farlege tilhøve og andre HMSavvik vert registrert og fylgd opp. Alle avvik vert analysert og tiltaksvurdert. I 2011 var det ingen arbeidsuhell med fråvær. Sjukefråværet i VTK AS var 3,0% mot 2,6% i Gjennomsnittet siste 5 år er 3,9 %. VTK er tilknytta bedriftshelsetenesten SAMT (Senter for ArbeidsMiljø i Telemark) og gjennomfører ymse systematiske undersøkingar i regi av dei. STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER Rett etter årtusenskiftet endra VTK sin prisstrategi frå å tilbakeføre verdiskapinga i selskapet til kundane gjennom så låge prisar som råd, til å ha ein prispolitikk som gjev rom for utbyte, sjølv om maksimalt overskot ikkje skal vera målet. Prinsippvedtaket om dette vart gjort på generalforsamlinga i 2002 og utforma i detalj på generalforsamlinga i Vedtaket vart då å auke inntektene i nettet opp mot inntektsramma og ta full marknadspris for kraftproduksjonen. Kraftsalg til kundar i eigarkommunane skulle skje til engrospris (innkjøpspris). I alle år seinare er denne strategien fylgd opp av selskapet. Dette har gjeve gode økonomiske resultat og store utbetalingar til eigarane. VTK har som mål å auke eigenproduksjonen ved å kjøpe eller ta del i lønsame utbyggingar av små og mellomstore kraftverk. VTK sende i august 2007 konsesjonssøknad for utbygging av Lårdalsåi. I 2010 sendte vi ein justert søknad etter oppmoding frå NVE. På delar av fallet er det 2 søknader. NVE har trass i mange purringar ikkje sendt søknadene på 1.gongs høyring enno. NVE vil avvente resultatet av ei jordskiftesak som er på gang. VTK meiner dette er eit brot på sakshandsamingsreglane i forvaltningsloven. I regi av Skafså Kraftverk ANS vert det arbeid med planer om utbygging av restfall i Skafsåvassdraget. For 2 små kraftverk i dammar er søknadene under handsaming, og selskapet arbeider vidare med 2 litt større prosjekt. Kraftomsetninga er frå 2003 lagt opp slik at produksjon (og engroshandel) vert handtert uavhengig av sluttbrukarsalet. Kraftoppdekkinga vert ordna gjennom marknaden og ved direkte kjøp frå Tokke og Vinje. Styret legg til grunn at kraftomsetninga framleis skal skje utan dekningsbidrag, dvs salg til innkjøpspris. Kostnader til pliktig elsertifikatkjøp frå 2012 og profilkostnader vert rekna som ein del av innkjøpsprisen i den samanheng.. dermed auke leveringskvaliteten, vil vidare utbygging av overvakings- og fjernstyringssystem vera eit prioritert område framover. VTK har hatt, og vil dei næraste åra få, store investeringsoppgåver både i regionalnettet og distribusjonsnettet. I tillegg kjem pålagt utskifting av heile målarparken i løpet av dei neste 4-5 åra, kostnadsrekna til 50 mill.kr. Inntektsrammesystemet synest å gje VTK tilfredsstillande økonomiske vilkår i åra framover, noko som bør kunne sikre ressursar til nødvendig fornying og forbetring av nettet. Ved utgangen av 2011 er akkumulert inntektsført mindreinntekt ca 22 mill.kr. Dette står oppført i balansen som eit krav mot våre nettkundar (påløpt ikkje fakturert); - jfr note 14 og 19. Kravet kan berre hentast inn gjennom høgare nettleige i ein periode. Dette vil koma i tillegg til tariffauke som fylgje av dei (pålagte) nettinvesteringane som er nemnd over. Felles nasjonal tariff for regionalnettet frå vil, så langt vi ser no, dempe tariffauken og i så måte vera positivt for våre kundar. Å avskrive inntektsført mindreinntekt vil i tilfelle medføre ein tilsvarande resultatreduksjon i det året avskrivinga vert gjort. Det er berre generalforsamlinga som eventuelt kan gjera vedtak om slik avskriving. Sidan 1995 har VTK bygd ut fibersamband til eige bruk. På generalforsamlinga i 2004 gav eigarane styret fullmakt til å setja i gang utbygging av eit breibandnett til allmenn bruk. Grunngjevinga var mellom anna at god breibandsdekning til ein akseptabel pris er ein føresetnad for næringsutvikling, undervisning, nyskaping, gode offentlege tenester og interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark i åra framover. Ved utgangen av 2011 har VTK over 600 km fibernett i drift. Den kommersielle utnyttinga av dette nettet er Telefiber sitt ansvar. Etter å ha sikra minimum breibandsdekning til (nesten) alle i Vest-Telemark, går no Telefiber vidare og vil bygge ut FTTH (Fiber To The Home) for leveranse av Altibox. Denne strategien er forankra i føringar frå everka og deira eigarar. Dette vil medføre store investeringar for VTK og dei andre everka i Telefiber; - storleiksorden 50 mill.kr neste 5 år. VTK har ein svært stabil arbeidsstokk. Dette er viktig når så mykje av aktiviteten krev oversikt over, og lokalkunnskap om, eit svært stort geografisk område med tilhøyrande tekniske anlegg. Styret vil ha fokus på å behalde og rekruttere personell gjennom å syte for at VTK er ein attraktiv arbeidsplass. I 2008 er det innført seniorpolitiske tiltak med positiv effekt. Styret takkar alle tilsette for god innsats i Styret meiner at VTK har ei stabil utvikling og ein solid økonomi, og at selskapet difor også framover vil kunne oppfylle dei mål eigarane til ei kvar tid har for selskapet. Føresetnaden for halde fram drifta er difor til stades. Høydalsmo 31. desember 2011 / 25. mai 2012 Når det gjeld nettdrift er selskapets mål å halde sin posisjon som rimeleg effektiv etter NVE sin målestokk, og meir effektiv enn gjennomsnittet. Denne målsetjinga har vi oppfylt til no. Dette sikrar ei inntektsramme som gjev rom for god avkastning på kapitalen. Det har i mange år no vore stor aktivitet i utbygging av straum til gamle og nye hyttefelt. Ein viss reduksjon har vi merka etter finanskrisa i 2008, men framleis er det ein jamn etterspørsel etter hyttestraum til nye hyttefelt.. Mykje av VTK sitt høgspentnett vart bygd ut på 40-, 50- og 60-talet og behovet for vedlikehald og fornying aukar på. Desse anlegga er systematisk vurdert og rangert som grunnlag for årlege fornyingsplanar. Alle sikringsanlegg i mastetrafoar må byggast om for bakkebetjening innan Vi er no godt i gang med dette, og dei fleste vert ombygd på enklaste måte med nedbygging av sikringsarrangement og vidareføring av trafo i mast. For å redusere KILE-kostnadene, og Rolf Normann (leiar) Guro Libjå (nestleiar) Bjørg K. Ståland Torgrim Thomassen Magne Reinstaul Kari-Anne Nordbø Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.dir.)

8 RESULTATREKNESKAP 2011 BALANSE (Tal i 1000 kr.) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS Kraftsalg Nettinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Kraftkjøp og anna varekjøp Personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattar Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overført til fri eigenkapital Avsett til utbyte SUM DISPONERINGAR (1000 kr) (1000 kr) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS EIGENDELAR Immaterielle eigendelar Varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Varelager Kortsiktige krav Pengemidlar Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Sum eigenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Styret i VTK, 25. mai 2012 Styret i VTK, 25. mai 2012 Rolf Normann Kari-Anne Guro Libjå Nordbø Bjørg Guro K. Ståland Libjå (styreleiar) (nestleiar) Magne Reinstaul Torgrim Thomassen Kari- Anne Nordbø Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.direktør) 12 13

9 KONTANTSTRAUMOPPSTILLING Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Tilgang av midlar: Årets overskot Ordinære avskrivingar Avskriving på kraftkontrakt Endring i utsett skattefordel Sum tilgang Disponering av midlar: Aktiverte investeringar Avgang anleggsmidlar/aksjar Avdrag på lån Kjøp av aksjar Utbytte Sum disponering Endring i arbeidskapital Spesifikasjon av endring i arbeidskapital: Endring varelager Endring kortsiktige krav Endring betalingsmidlar Endring omløpsmidlar Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital ØKONOMISKE HOVUDTAL Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Lønsemd: 22,9 28,8 A) Resultatgrad % 23,3 29,3 0,5 0,5 B) Kapitalens omløpstid 0,5 0,5 11,1 15,0 C) Totalrentabilitet % = A*B 11,1 15,0 Finansiering: 94,8 100,0 Anleggsmidlanes finansiering % 94,9 100,0 Soliditet: 51,8 50,6 Eigenkapital % 51,8 50,7 Likviditet: 0,73 1,00 Grad 1 0,73 1,00 0,62 0,93 Grad 2 0,62 0,93 Resultatgrad =(Driftsresultat + finansinntekter) / Driftsinntekter Kapital. oml. =(Driftsinntekter / Gj.snittleg totalkapital Totalrentabil. =(Driftsresultat + finansinntekter) / Gj.snittleg totalkapital Anl.midl. fin. =(Langsiktig gjeld + eigenkapital)/anleggsmidlar Grad 1 Grad 2 =Omløpsmidlar/kortsiktig gjeld =(Bet.midlar + kortsiktige krav)/kortsiktig gjeld 14 15

10 NOTER TIL REKNESKAPET OG BALANSEN Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og norske rekneskapsstandardar. Klassifisering Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk samt eigedelar som forfell meir enn eitt år etter balansedagen er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifisert som omløpsmidlar. Anleggsmidlar er oppført til kostpris. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid er avskrivne planmessig. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterium lagt til grunn. Immaterielle eigedelar Selskapet har ein stor utsett skattefordel som skuldast skilnad mellom bokførte verdiar og skattemessig fastsette verdiar på kraftanlegg og nettinstallasjonar. Sjå eigen skattenote. Balanseført goodwill stammar frå kjøpet av Nissedal Kommunale Elverk i 2000 samt næringsfond ved omgjering til tidsuavgrensa konsesjon for Åmdal og Osen kraftverk. Kjøpt goodwill blir avskriven over 5 år, medan næringsfond ikkje vert avskrive. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er avskrivne over forventa økonomisk levetid. Anleggsmidlar tilhøyrande nett er avskrivne lineært i samsvar med retningsliner frå NVE. Viser til eigen note. Andelar Eigardelar i Skafså Kraftverk ANS (67 %) og Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) er vurdert etter bruttometoden for resultat og nettometoden for balansen. Andel av inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld er innarbeidd linje for linje i rekneskapet. Aksjar Aksjar i andre selskap er vurdert til å vera anleggsmidlar og er difor oppført til kostpris, men vert nedskrive til verkeleg verdi ved varig verdifall. Varelager Varelager er verdsett til lågast verdi av verkeleg pris og innkjøpspris. Ein del av varelageret (3,5 mill. kr) er rekna som beredskapslager og oppført som anleggsmiddel under nettanlegg. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Pensjonar VTK har eigen pensjonskasse. Ordninga omfattar alle tilsette med arbeidstid over 15 t/veke i VTK AS, Skafså Kraftverk ANS og Telefiber AS. Storleiken på framtidige ytingar er avhengig av talet på oppteningsår, lønsnivå ved pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Pensjonsforpliktingane er aktuarberekna til 80 mill. kr med 100 % dekningsgrad og ei grunnlagsrente på 3 % (realrente). NOTER (1 000 kr) Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Note 1 Kraftsalg Sluttbrukarar Engros m.m Sum kraftsalg Note 2 Nettinntekter Tariffinntekt, produksjon Tariffinntekt, forbruk Sum avrekna nettinntekter Korreksjon frå året før Meir(-)/mindre(+)inntekt (jfr note 19) Sum nettinntekter Note 3 Andre driftsinntekter Entreprenørinntekter Diverse inntekter Sum andre driftsinntekter Note 4 Kraftkjøp og anna varekjøp Kraftkjøp for salg Kjøp av nettap Langsiktig Kraftkontrakt Overføringskostnader Anna varekjøp Sum kraftkjøp og anna varekjøp Note 4b Dekningsbidrag Dekningsbidrag Produksjon/Omsetning Dekningsbidrag Nett/Øvrig Dekningsbidrag Totalt Note 5 Personalkostnader Løn Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum personalkostnader (brutto) Aktiverte personalkostnader Sum personalkostnader (drift) Løn til adm.dir. i VTK AS er utbetalt med kr Samla styregodtgjersle er kr Ingen tilsette eller styremedlemer har lån i selskapet

11 Konsern VTK Tekst VTK AS VTK Note 6 Andre driftskostnader Materiell, verktøy m.m Arbeid og tenester frå andre *) Eigedomskatt Konsesjonsavgift Erstatningar Tap på krav Diverse driftskostnader Sum andre driftskostnader *) Herav honorar til revisor med kr Note 7 Finansinntekter Renter meir-/ mindreinntekt (netto) Renteinntekter bank Andre finansinntekter Sum finansinntekter Note 8 Finanskostnader Renter på lån frå eigarane Renter på banklån Andre finanskostnader Sum finanskostnader Note 9 Skattepliktig inntekt og skattekostnad A. Endring i grunnlag for utsett skattefordel Mellombels skilnad omløpsmidlar Mellombels skilnad anleggsmidlar Gevinst- og tapskonto Sum mellombels skilnader Utsett skattefordel Endring utsett skattefordel B. Skattepliktig inntekt Resultat før skatt Permanente skilnader Endring i mellombels skilnader Skattepliktig inntekt C. Skattekostnad Inntektsskatt Motrekna naturressursskatt Betalbar inntektskatt Naturressursskatt Grunnrenteskatt Sum betalbar skatt Endring utsett skatt Sum årets skattekostnad Korreksjon vedk. tidlegare år Sum skattekostnad Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Note 10 Immaterielle eigendelar Konsesjonar (næringsfond) Utsett skattefordel Sum immaterielle eigendelar Note 11 Varige driftsmidlar Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Bygningar Kraftverk Nettanlegg Transportmidlar, inventar og utstyr Sum varige driftsmidlar Driftsmidlar og avskrivingar Note 12 Inventar, Utstyr og transportmiddel Goodwill og rettighetar Nettanlegg Kraftverk Bygn. Og Anna eigedom (ta i 1000 kr) Bokført verdi Ansk. kostnad Årets tilgang Årets avgang Ansk. kostnad Akk. avskriv Bokført verdi Årets avskrivingar Avskr. satsar 10 25% 20% 0 2% 0 3% 0 1% Finansielle anleggsmidlar 0 0 Skafså Kraftverk ANS (67%) Sundsbarm Kraftverk (8,5%) Sum andelar i integrerte selskap VTK's pensjonskasse ( 100%) KLP Sum øvrige andelar Norsk Enøk og Energi AS Grunnåi Kraftverk AS (15%) Telefiber AS (40%) Langemoen energigjenvinning AS AS Haukelivegen Sum aksjar i andre selskap Kraftkontrakt m.m Lån til Telefiber AS Sum langsiktige krav Sum finansielle anleggsmidlar Note 13 Varelager Varer til eige bruk (nettverksemda) Sum varelager SUM 18 19

12 Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Note 14 Kortsiktige krav Kundekrav, abonnentar Kundekrav, andre Levert ikkje fakturert Avsetjing til tap på kundekrav Sum kundekrav Mindreinntektsfond (inkl. renter) Andre krav Sum andre kortsiktige krav Sum kortsiktige krav Note 15 Pengemidlar Kasse Bankinnskot Sum pengemidlar Note 16 Eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Annan (fri) eigenkapital Årets overskot Utbytte Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Note 18 Kortsiktig gjeld Kassakreditt (limit 40 mill.) Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekksmidlar Arbeidsgjevaravgift Forbruksavgift (elavgift) Avsett utbyte Feriepengar Annan kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Note 19 Nettinformasjon Inntektsramme frå NVE Justering for kapitalkostnader Kjøp av overføringstenester (netto) Eigedomskatt, nett KILE-kostnader (-)/inntekter (+) Total tillatt inntekt Avrekna nettinntekter Meir (-)/mindre (+)inntekt frå årets drift Korreksjonar frå tidlegare år Bokført meir(-)/mindre(+)inntekt i året Tilbf.saldo 1.1. meir/mindrenntekt inkl renter Saldo meir(-)/mindre(+)inntekt pr Saldo renter meir(-)/mindre(+)inntekt pr Aksjekapitalen er fordelt på aksjar á kr 1000 Eigarar: Fyresdal kommune aksjar Kviteseid kommune aksjar Nissedal kommune aksjar Seljord kommune aksjar Tokke kommune aksjar Vinje kommune aksjar Note 17 Langsiktig gjeld Lån frå kundar (obligasjonsinnskot) Gjeld til eigarkommunane Sum langsiktig gjeld

13 22 23

14 STATISTIKK Tekst Eining Tilsette i VTK AS årsverk 52,1 50,7 50,7 51,9 51,0 51,6 52,3 53,9 53,1 54,0 Tilsette i Konsernet årsverk 65,1 64,5 64,0 65,0 65,0 59,0 59,0 60,0 59,0 60,0 Trafostasjonar antal Nettstasjonar antal kv linjer km kv linjer km kv kabel km Lågspent linjer km Lågspent kabel km Nett totalt km Fiberkabel km Nettkundar antal Herav hytter antal Kraftkundar antal ILE (Ikkje lev.energi) MWh 92,8 125,6 165,1 107,1 87,0 141,7 112,1 144,5 91,6 340,0 KILE (Kostnad v/ile) 1000 kr KILE-ramme 1000 kr Leveringsregularitet % 99,96 99,94 99,92 99,95 99,96 99,93 99,95 99,94 99,97 99,86 Eigen produksjon GWh 230,6 197,1 248,1 241,3 217,4 256,6 244,9 251,9 213,7 238,9 Kjøp av kraft GWh 213,0 219,5 208,7 153,1 153,5 149,9 177,6 170,8 174,8 144,7 Salg til sluttbrukar GWh 208,0 203,1 206,9 208,8 209,1 213,8 219,9 226,6 245,2 222,4 Salg engros GWh 217,6 201,7 231,1 167,2 143,5 174,7 164,7 158,6 107,9 132,8 Overført i distrib.nettet GWh 221,8 216,1 218,9 219,9 222,7 229,5 237,2 244,8 268,7 247,4 Tap i distrib.nettet GWh 17,0 10,2 17,7 17,2 17,2 15,4 20,2 20,7 23,9 14,9 Tap i distrib.nettet % 7,1 4,5 7,5 7,3 7,2 6,3 7,8 7,8 8,2 5,7 Temperatur Åmdal C 3,7 4,3 4,4 5,2 5,4 4,7 4,9 4,0 2,7 4,7 Driftsresultat mill.kr 21,2 22,2 33,8 28,2 42,1 41,2 59,5 61,3 71,3 52,1 Resultat før skatt mill.kr 13,0 15,6 30,3 25,0 40,4 33,7 47,9 52,3 65,5 47,0 Resultat etter skatt mill.kr 8,3 9,5 21,3 16,0 23,0 21,9 27,3 31,9 37,9 23,7 Utbytte mill.kr 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 156,2 14,0 20,0 25,0 20,0 Eigenkapital % 65,9 67,1 73,4 70,3 73,9 46,9 49,3 50,1 50,6 51,8 Midlare nettleige øre/kwh 20,8 23,2 25,0 25,1 24,2 26,9 31,3 31,3 33,0 34,3 Midlare kraftpris *) øre/kwh 19,0 32,2 24,8 24,1 40,0 20,0 34,0 30,5 41,0 37,8 Totalpris (ekskl. avg.) øre/kwh 39,8 55,4 49,8 49,1 64,2 46,9 65,3 61,8 74,0 72,1 *) Frå 2003 har Tokke og Vinje eigen prisavtale. Prisen i tabellen er referert til dei andre kommunane. 24

15 Vest-Telemark Kraftlag AS HOVUDKONTOR AVD. KONTOR 3891 Høydalsmo Tlf E-post: Internett: Treungen Erik Tanche Nilssen AS, Skien Foretaksnummer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2009 69. driftsår Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 Innhald: Årsmelding frå styret: side: 3 Resultatrekneskap og balanse side: 9 Kontrantstraumoppstilling side: 13 Noter til rekneskapen side: 14 Melding

Detaljer

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene.

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene. GENERALFORSAMLING I KVINNHERAD ENERGI AS Side 1 vert halde i Rådhuset i Rosendal. Torsdag, kl 1500. Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. Årsmelding. for året driftsår. driftsår. Foto: Gunnar Snarteland

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. Årsmelding. for året driftsår. driftsår. Foto: Gunnar Snarteland VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding Årsmelding for året 2016 for 2016 76. driftsår driftsår 76. Kabellegging i Kvervesjåhaddi, på anlegget Samarbeidsprosjekt Agder Energi Nett

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TERTIALRAPPORT 2 59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT (72,1) KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TOTALKAPITAL (2 166,5) 2 665,0 NETTO FINANS (-27,5) -30,9 Beløp i mill.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2)

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) TERTIALRAPPORT 1 2014 40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) 24,4 RESULTAT FØR SKATT (55,2) TOTALKAPITAL (2 236,9) NETTO FINANS (-15,1) Beløp i mill. kroner. Tilsvarande

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016

Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016 Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016 Sakliste 1. Registrering 2. Val av møtestyrar 3. Orientering om årsrekneskapen for 2015 4. Godkjenning av årsrekneskapen, årsmeldinga

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011 Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 7.6.2011 Denne presentasjonen Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og investering i kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Kjøpet av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 2015 2014 Note: Driftsinntekter 3 989.504 452.372 Kommunal underskotsgaranti 28.705 84.164 Sum inntekter 1.018.209 536.536 Vederlag drift

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR Forsand Elverk KF STYRET SI MELDING. ORGANISASJON. Forsand Elverk vart starta i 1944. Elverket er eit kommunalt føretak som Forsand Kommune eig med kommunestyret som øvste

Detaljer