OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen"

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen Saken gjelder: Krav om erstatning etter investering i obligasjonslån Hodne Holding AS Velcon AS Helland AS Advokat Fred Arne Gade Advokat Kjell-Clement Ludvigsen, Advokat Fred Arne Gade Advokat Kjell-Clement Ludvigsen, Advokat Fred Arne Gade Advokat Kjell-Clement Ludvigsen, mot Pareto Securities AS Advokat Kaare Andreas Shetelig Advokat Christian Emil Pettersen Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM 1. INNLEDNING Saken gjelder krav om erstatning etter investering i konvertibelt obligasjonslån. Stevning kom inn til tingretten den 12. april Tilsvar forelå den 3. juni Det har deretter vært en rekke prosesskriv i saken. Hovedforhandling ble holdt den oktober Det forelå meget omfattende skriftlig materiale. Det ble gitt saksfremstillinger, hørt en rekke forklaringer fra parter og vitner samt holdt avsluttende innlegg fra begge sider. 2. HOVEDPUNKTER I FAKTUM Pareto Securities AS (senere Pareto) er et kapitalmarkedsforetak som er blant Norges største når det gjelder å tilrettelegge for finansiering ved aksjeemisjoner og ved etablering av obligasjonslån. Hodne Holding AS (senere Hodne) er et selskap som investerer i verdipapirer og deltar i andre virksomheter. Kapitalbasen stammer fra hotellvirksomhet frem til Hodne hadde i 2008 en egenkapital på NOK 290 millioner. Selskapet var tidligere meget aktivt i verdipapirmarkedet. Rolf Hodne eier alle aksjene i selskapet. Velcon AS (senere Velcon) er et selskap som tidligere investerte i verdipapirer. Kapitalbasen stammer fra hovedaksjeeierens hovedbeskjeftigelse som er maskinentreprenørvirksomhet. Velcon hadde i 2008 en negativ egenkapital på NOK 90 millioner. I 2007 var egenkapitalen positiv og på NOK 43 millioner. Halvard Velde eier 91 % av aksjene i selskapet. Resten eies av nærstående. Helland AS (senere Helland) er et selskap som investerer i fast eiendom og verdipapirer. Kapitalbasen stammer fra salg av en rekke dagligvarebutikker i Helland hadde i 2008 en egenkapital på NOK 297 millioner. Bernt Helland eier 66 % av aksjene. Resten eies av nærstående. Obligasjonslån er en finansieringsform der et selskap selv utsteder et lån med løpetid på mer enn ett år, og selger obligasjonene (andelene i lånet) til investorer. Dette kan for selskapet være et alternativ til bankfinansiering eller der annen finansiering ikke er kurant. Lånet kan være sikret eller usikret. Renten på lånet skal gjenspeile risikoen. Norske statsobligasjoner er typisk lavrentelån. Høyrentelån omtales ofte som high yield lån. Obligasjonene har en omsetningsverdi høy relativ rente kombinert med økt trygghet for innfrielse ved forfall gir normalt økt omsetningsverdi (kurs), mens lav relativ rente og/eller TVI-OTIR/08

3 økt usikkerhet om utsteder, vil normalt gi verdifall. Konvertibelt obligasjonslån innebærer at lånet på et gitt tidspunkt kan kreves omgjort til aksjer i utstederselskapet til en forhåndsdefinert kurs. Dette kan løpende bli vurdert som positivt eller negativt og derved påvirke obligasjonenes verdi. På grunn av lavere utlånsaktivitet fra bankenes side og generelt lavt rentenivå ble det fra 2005 økt aktivitet i obligasjonsmarkedet. Aktiviteten medførte gradvis lavere rente i dette markedet. I årene 2008 og 2009 var det rekord i antallet konkurser i selskaper som hadde utstedt høyrentelån. MPF Corp. Ltd. (senere MPF) var et selskap som var etablert for å realisere et nytt prosjekt basert på Multi Purpose Floater dvs. et fartøy (rigg) som på dypt vann uten forankring i havbunnen både skulle kunne bore etter olje, være bolig for arbeidstakerne om bord, kunne lagre olje og kunne overføre olje direkte til tankskip. MPF-01 skulle være ferdig produsert i fjerde kvartal Bak idéen til MPF-fartøyet sto Wilhelm Blystad. MPF var kapitalisert ved en egenkapitalemisjon i 2006 på USD 275 millioner og et obligasjonslån i 2006 på USD 150 millioner med andre prioritets pant i fartøyet. Totalkostnadene med fartøyet var i følge investorpresentasjonen datert den 28. april 2008 budsjettert til USD 866 millioner. Dette var tenkt finansiert med egenkapitalinnskuddet på USD 275 millioner, det tidligere etablerte obligasjonslånet på USD 150 millioner, det konvertible obligasjonslånet på USD 75 millioner som omfattes av denne saken, og et forventet banklån på USD 375 millioner. Det var etablert et byggelån på USD 215 millioner med første prioritets pant. For å kunne trekke på dette byggelånet utover USD 50 millioner krevde byggelånsbanken DvB Group Merchant Bank (Asia) Ltd. at prosjektet måtte være fullfinansiert. Den 2. april 2008 inngikk MPF en kontrakt med det statlige brasilianske oljeselskapet Petrobras om utleie av fartøyet for boring i Svartehavet. Petrobras er et av verdens største oljeselskaper. Med operativt fartøy disponibelt for Petrobras til avtalt tid ble tilstrekkelige inntekter for MPF i minst tre år fremover ansett sikret. MPF hadde i 2007 innledet et samarbeid med Pareto med henblikk på å legge ut et obligasjonslån, og det ble utarbeidet en del materiale i den sammenheng, men dette ble den gangen ikke forsøkt realisert. Etter kontrakten med Petrobras tok MPF igjen kontakt med Pareto med henblikk på raskt å få etablert et obligasjonslån på USD 75 millioner. MPF hadde på dette tidspunkt en meget anstrengt likviditet. Det ble inngått en mandatavtale den 8. april Av denne avtalen fremgår det bl.a. at Pareto som tilrettelegger skal bistå med effektiv markedsføring av transaksjonen, bistå med investordokumentasjon og engasjere rådgivere. Deutsche Bank ble på MPFs anmodning tatt med som medtilrettelegger med en provisjonsfordeling Pareto/Deutsche Bank på 60/40 uten at noen hadde motforestillinger knyttet til at TVI-OTIR/08

4 banken også var en av hovedaksjeeierne i MPF. Deutsche Bank deltok ikke i arbeidet med å utarbeide investorpresentasjonen. Gjennom april 2008 ble det arbeidet meget aktivt med å utarbeide investorpresentasjonen. Pareto hadde også materialet fra det påbegynte samarbeidet i Det var en omfattende utveksling av e-poster. Pareto engasjert advokatfirmaet BA-HR til en juridisk gjennomgang særlig av de overordnede risikofaktorene. Kontakten mellom Pareto og MPF skjedde hovedsakelig mellom prosjektansvarlig Stian Winther i Pareto og innleid finansdirektør Christian Holst i MPF. Pareto kontaktet ikke andre nøkkelpersoner i MPF. Det fremgår av lydopptak og e-postutskrifter at MPF i hvert fall på denne tiden økonomisk var detaljstyrt av sine hovedaksjeeiere Deutsche Bank og fondsselskapet GLG. Så tidlig som den 11. februar 2008 hadde styreleder i MPF, Hans Petter Finne, utarbeidet et tre siders memorandum til administrerende direktør Blystad med kopi til finansdirektør Holst der han var meget kritisk til kostnadskontrollen og budsjetteringen i MPF, og der han påpekte risikoen for kostnadsoverskridelser. Han oppfattet situasjonen som kritisk og forutsatte at det ble gitt omfattende redegjørelser i tilknytning til et styremøte som skulle holdes den 26. februar. Det ble ikke gitt noen slik redegjørelse i styremøtet og heller ikke senere. Finne uttrykte i e-post den 3. april overraskelse og skuffelse over at ledelsen ikke hadde prioritert dette arbeidet. Med hensyn til opplysningene i investorpresentasjonen krevde Pareto en fullstendighetserklæring fra styremedlemmene og ledelsen i MPF. Etter påtrykk fra MPF ble erklæringen begrenset til styreleder, administrerende direktør og finansdirektør. De bekreftet i erklæring datert 28. april 2008 bl.a. at informasjonen i investorpresentasjonen var komplett og korrekt vedrørende alle forhold av betydning for virksomheten, økonomisk og juridisk. Investorpresentasjonen er på 34 sider. 29 av disse sidene har en form som typisk PowerPoint presentasjon, leservennlig med stor skrift, poengfylt med stikkord og underpunkter. De første fem sidene er vesentlig annerledes: vanskelig tilgjengelig på grunn av liten skrift, lange linjer, meget tett mellom linjene og tunge setninger ofte av juridiske karakter. Disse sidene som står fra side 2 til side 5, omfatter ansvarsfraskrivelse og risikofaktorer. Dette er ikke senere omtalt i den oversiktlige PowerPoint presentasjonen. Å gjengi de fem sidene i presentasjonen som omfatter ansvarsfraskrivelse og risikofaktorer i denne dommen ville med vanlig skrift og linjeavstand krevd omkring elleve sider. Til illustrasjon av innholdet inntar retten den første siden vedrørende risikofaktorer: " Risk factors Concept risk The Multi Purpose Floater with combined possibilities of drilling and production of oil is a new concept, which may not be a preferred solution in the market and which may therefore suffer TVI-OTIR/08

5 from difficulties in obtaining charter contracts and / or increased idle time between periods of employment. Limited operating history The Company is a recently formed entity and has no operating history and only financial information for a limited period of time upon which prospective investors can evaluate the Company s likely performance. Risks related to Loan Agreements The Company has entered into a first priority construction loan facility of up to USD 215,000,000 (the Original DVB Loan ) with DVB Group Merchant Bank (Asia) Ltd. ( DVB Bank ) and a second priority bond loan facility of USD 150,000,000 with Norsk Tillitsmann ASA (acting as loan trustee on behalf of the bondholders) (the First Bond Loan ). The terms and conditions of the loan agreements include inter alia restrictions on the operations of MPF and financial covenants affecting the Company. The Original DVB Loan is divided into three tranches. The first tranche in an amount of USD 50 million was available until 31 December Drawing of the second and third tranches (which would also refinance the first tranche) are subject to a number of conditions being met by MPF at the time these tranches are to be drawn including, without limitation, with respect to the second tranche that (a) the project is at the time regarded by DVB Bank as fully funded, (b) the project is at the time proceeding according to planned time and cost schedule in all material respects, (c) that the Company is at the time listed on Oslo Axess or another stock exchange acceptable to DVB Bank, and (d) that guarantees in the amount of up to abt. USD 130,000,000 (the GIEK Guarantees ) have been issued by GIEK (Garanti-Instituttet for Eksportkreditt) in favour of DVB Bank; and with regard to the third tranche inter alia that the MPF is completed and that the Company is not involved in any disputes with Dragados or any of the suppliers of the Owner Furnished Equipment. GIEK s has finally approved the granting of the GIEK Guarantees in an amount up to USD 150 million. Until the end of May the Company has been permitted to draw a total of USD 105 million under the second tranche of the Original DVB Loan. The Company has furthermore decided to seek consent from the bondholders to increase the maximum amount permitted for a first priority loan up to USD 450 million. At the same time DVB Bank has been mandated to arrange a USD 600 million bank facility of which a portion will be available prior to delivery of the MPF-01. Based on current projections, this loan will refinance the current DVB Loan and together with the other borrowings of the Company ensure that the Company is fully funded throughout the construction period. There is a risk however that a final loan agreement on the terms will not be completed. Furthermore, if the project suffers delays or cost overruns, additional funding may be required. There is a risk refinancing of that debt will only be available at very high cost or that no financing can be obtained, in which case the Company could default on the Original DVB Loan. This would most likely have a material adverse impact on the financial position of the Company Interest rate and currency fluctuations The Company will be exposed to risks due to fluctuations in interest and exchange rates. The value of non-us dollar currency denominated charter contracts will be affected by changes in currency exchange rates or exchange control regulations. Currency exchange rates are determined by forces of supply and demand on the currency exchange markets. These forces are affected by the international balance of payments, economic and financial conditions, government intervention, speculation and other factors. Changes in currency exchange rates relative to the US dollar will affect the US dollar value of the Company s assets and thereby impact upon the Company s total return on such assets. Currency fluctuations relative to the US dollar of an investor s currency of reference may adversely affect the value of an investor s investments. Limited management rights Except as otherwise provided in the constituent instruments of the Company regarding the ability to influence certain key strategic decisions, the holders of shares in the Company generally have a limited right to participate in and influence the management of the Company, and holders of Bonds do in principle not have any such rights TVI-OTIR/08

6 Access to personnel/resources The Company s success depends, to a significant extent, upon management and key employees. The loss of key employees could have a significant negative effect on the Company. The Company faces competition for skilled personnel. There is no assurance that the Company will successfully attract and retain personnel required to operate the MPF unit and / or to successfully execute its business strategy. Third party suppliers The Company partly relies on third parties ability to provide project management and management services to the Company. Any failure in the provision of these services may have a material adverse impact on the Company s business and the Company s financial results and operations." Retten kommer tilbake til konkrete deler av ansvarsfraskrivelsen og risikofaktorene senere i dommen. Av investorpresentasjonen som i sin helhet var på engelsk, fremgikk det videre bl.a. følgende av de enkelte PowerPoint-sidene: Privat plassering av USD 75 millioner usikret obligasjonslån, varighet 5 år, 9,5 10 % rente, konvertibelt. Tegningsperiode fra 28. april 2008 kl CET til 30. april 2008 kl CET. MPF historie. MPFs gjennombrudd med henvisning til kontrakten med Petrobras. Fartøykonseptet. MPFs kapitalstruktur. MPF budsjett og finansiering. Bankfinansiering. Inntjeningspotensiale. Internrentescenarier. Følgene av Petrobraskontrakten. Verdiberegninger etter fem år. P/E Byggestatus. Kontraktstrategi. Fremdriftsplan. MPFs strategi for å redusere Dragodos risiko. Teknisk due diligence. Medarbeidere på produksjonssteder. MPF organisering. MPF ledelse. Operasjonell struktur. Operasjonell ledelse. Styresammensetning. MPF-01 spesifikasjoner. Retten kommer tilbake til enkeltheter i investorpresentasjonen TVI-OTIR/08

7 Etter at investorene hadde tegnet seg telefonisk, fikk de fleste oversendt "Application Form" for underskrift. Som vedlegg fulgte "Terms and Conditions of Application". Materialet er omfattende og er i stor grad en opplisting av investors ansvar og forpliktelser knyttet til tegningen og ansvarsfraskrivelse for selskapet og tilrettelegger. I tillegg ble det utarbeidet "Term Sheet" som på mer enn seks tettskrevne sider redegjør for obligasjonens innhold og vilkår. Om morgenen den 28. april 2008 ble det holdt et informasjonsmøte for hele meglerkorpset til Pareto. Det er generelt oppmøteplikt i slike tilfeller, og det er videooverføring til kontorer utenfor Oslo. Der ble hovedelementene i obligasjonslånet meddelt, og meglerne ble på vanlig måte for slike lån oppfordret til aktivt salg samtidig som de var kjent med at et plassert lån ville gi betydelige provisjonsinntekter for Pareto og forsterke Paretos omdømme som dyktig tilrettelegger samtidig som den enkelte megler på vanlig måte ville oppnå egen provisjon ved plassering. Til tross for at investering i lånet i flere sammenhenger ble presentert som en "kjempedeal", ble det minimale salgsresultater. Den første dagen tegnet Deutsche Bank seg for USD 11 millioner. Deutsche Bank var både stor aksjeeier, deltaker i obligasjonslånet som ble tegnet i 2006, og medtilrettelegger. Deutsche Bank hadde derved stor egeninteresse av at lånet ble etablert. Av uavhengige investorer ble det den første dagen ikke tegnet noe fra noen store aktører i markedet. Tre uavhengige mindre investorer tegnet seg hver for USD Den 29. april er det ikke registrert noen tegning. Det er uklart hvor mye som var tegnet da den ordinære tegningsperioden utløp den 30. april kl Til tross for 10 % rente og visse endringer i konverteringskurs var det ikke interesse i markedet. Lederen for Paretos obligasjonsbord beskrev situasjonen slik at "vi slet". Det ble en mobilisering som ledet til at GLG, som var den andre hovedaksjeeieren, tegnet seg for USD 18 millioner. QTV som var en annen stor aksjeeier og som dessuten var inne i det første obligasjonslånet, tegnet seg for USD 10 millioner. Styreleder Finne, administrerende direktør Blystad gjennom et aksjeselskap og finansdirektør Holst gjennom et aksjeselskap tegnet seg etter hvert også for beløp på til sammen USD Det er opplyst at dette skjedde etter initiativ fra Deutsche Bank og fant sted fredag den 2. mai. Blystad meddelt kort tid etter at lånet var fulltegnet, at hans selskap ikke var betalingsdyktig, og tegningen av USD ble så slettet. Deutsche Bank i egenskap av medtilrettelegger bidro ikke til ekstern tegning overhodet. Med en ytterligere mobilisering som også ledet til tegningene fra de tre saksøkerne, ble lånet fulltegnet. Formodentlig var dette avklart den 5. mai 2008 idet MPF denne dagen sendte ut en pressemelding det det ble opplyst at MPF "today annonced that it has completed" lånet TVI-OTIR/08

8 I følge sluttsedlene var oppgjørsdag for lånet den 8. mai Hodne og Helland foretok oppgjør denne dagen. Velcon dobbeltbetalte med belastninger av egen konto både den 6. og den 7. mai. Det ene beløpet ble senere tilbakeført. Den 8. eller 10. mai varslet sammenstillingsverftet Dragados MPF om endringsordre på ca. USD 100 millioner for å levere til avtalt tid. Dette ville innebære en økning av budsjetterte kostnader med nærmere 10 % i forhold til investorpresentasjonen utgitt ti dager tidligere. Obligasjonslånet var på dette tidspunkt ikke utbetalt til MPF. Lånet ble frigitt fra Norsk Tillitsmann AS den 13. mai 2008 og ble i stor grad benyttet til å dekke forfalte krav. Det er uklart når de enkelte nøkkelpersonene i MPF ble kjent med endringsordren fra Dragados. Retten legger til grunn at verken Pareto eller Norsk Tillitsmann var kjent med endringsordren fra Dragados den 13. mai da lånet ble stilt til disposisjon for MPF. Av styreleder Finnes notater fra styremøtet i MPF den 23. mai 2008 fremgår det at ledelsen i selskapet var av den oppfatning at budsjettet måtte økes med USD 200 millioner hvorav USD 109 millioner knyttet til Dragados og resten spesifisert på øvrige leverandører. Tre dager senere var materialet gjennomgått på nytt, og da opererte ledelsen i MPF med en økning av budsjettet med USD 180 millioner dvs. mer enn 20 % økning fra investorpresentasjonen under én måned tidligere. Etter det som ble forklart i retten, informerte MPF Pareto om Dragados' endringsordre først den 25. mai. Den 28. mai ble markedet varslet, og aksjen suspendert fra omsetning. Det ble deretter forsøkt å få til en industriell løsning med en redningsaksjon for MPF. Dette lyktes ikke, og formell konkurs i MPF ble åpnet i september SAKSØKERNES PÅSTAND OG PÅSTANDSGRUNNLAG Saksøkerne har lagt ned slik påstand: 1. Pareto Securities AS dømmes til å betale NOK til Hodne Holding AS, med tillegg av 4 % avsavnsrente p.a. fra 8. mai 2008 til 16. juni 2009, og forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra 17. juni 2009 til betaling skjer. 2. Pareto Securities AS dømmes til å betale NOK til Helland AS, med tillegg av 4 % avsavnsrente p.a. fra 8. mai 2008 til 16. juni 2009, og forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra 17. juni 2009 til betaling skjer. 3. Pareto Securities AS dømmes til å betale NOK til Velcon AS, med tillegg av 4 % avsavnsrente p.a. fra 8. mai 2008 til 16. juni 2009, og TVI-OTIR/08

9 forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra 17. juni 2009 til betaling skjer. 4. Pareto Securities AS dømmes til å betale sakskostnader til Hodne Holding AS, Velcon AS og Helland AS. Pareto har opptrådt i strid med god forretningsskikk og ansvarsbetingende ved at foretaket: 1) ga uriktige og villedende opplysninger om vesentlige forhold som Pareto var kjent med. Det vises særlig til at Pareto unnlot å opplyse om MPFs særlige gjennomgang av byggekostnadsbudsjettet som MPF var i gang med, men som ikke var fullført. Det var uforsvarlig av Pareto å tilrettelegge/markedsføre obligasjonslånet med den betydelige usikkerhet som knyttet seg til MPFs kostnadsestimater, i alle fall når denne usikkerheten ikke ble kommunisert klart både skriftlig og muntlig til investorene, og når det derimot ble opplyst at MPF ville være fullfinansiert frem til levering i fjerde kvartal ) ikke foretok tilstrekkelige undersøkelser av MPF og kredittrisikoen som knyttet seg til produktet de solgte, og som følge av dette unnlot å opplyse om vesentlige forhold som Pareto burde ha vært kjent med. Pareto mottok flere opplysninger fra MPF som tilsa at det eneste forsvarlige var å gjøre ytterligere undersøkelser før tilrettelegging/markedsføring av det konvertible obligasjonslånet kunne skje. I forhold til begge ansvarsgrunnlagene gjelder også: at Pareto benyttet en salgsmetode der saksøkerne ikke ble gitt tid og anledning til selv å gjøre nødvendige undersøkelser, men i praksis var henvist til å stole på de ubetingede anbefalinger de fikk muntlig fra sin kontaktperson som saksøkerne hadde bygd opp et tillitsforhold til gjennom mange år, at Pareto unnlot å opplyse om på en klar og tydelig måte at det ikke var gjennomført en objektiv gjennomgang av MPF holdt opp mot den aktuelle investeringen (due diligence). Opplysning om dette ble bl.a. tatt ut fra utkastet til «Application Form» som er det eneste dokumentet (to av) saksøkerne har signert på. Det anføres også at Velcon AS må vurderes som en ikke-profesjonell investor, og at det derfor gjaldt ytterligere krav til at opplysninger som ble gitt, var balanserte, klare og tydelige. De uriktige og ufullstendige opplysningene har påført hver av saksøkerne et tap idet de konvertible obligasjonene var verdiløse etter kun noen få dager. Det må legges til grunn at saksøkerne ikke hadde investert dersom Pareto hadde gitt korrekte og fullstendige TVI-OTIR/08

10 opplysninger om MPF og den kredittrisiko som knyttet seg til å yte usikret lån til dette selskapet. De rettsregler som påberopes er hovedsakelig verdipapirhandelloven og ulovfestede regler om profesjonsansvar, samt kjøpsloven 19 og alminnelige obligasjonsrettslige regler. 4. SAKSØKTES PÅSTAND OG PÅSTANDSGRUNNLAG Saksøkte har lagt ned slik påstand: 1. Pareto Securities AS frifinnes. 2. Pareto Securities AS tilkjennes sakskostnader. Pareto bestrider saksøkernes krav. Saksøkerne har på avtalerettslig grunnlag akseptert at de ikke kan holde Pareto ansvarlig for feil eller utelatelser i dokumentasjonen som lå til grunn for tegningen. Allerede av den grunn kan kravet ikke føre frem. Det er heller ikke grunnlag for å sette ansvarsfraskrivelsen til side. Hvis retten likevel finner grunnlag for å sette avtalevilkårene til side, er utgangspunktet like fullt at investorer i kapitalmarkedet har risikoen for egne investeringsbeslutninger. Pareto har ikke opptrådt uaktsomt eller på noen annen måte handlet i strid med kravet om god forretningsskikk. Paretos oppdrag besto i å legge til rette for at MPF kunne hente inn USD 75 millioner i konvertible obligasjoner gjennom en privat plassering. I henhold til mandatavtalen skulle Pareto (og Deutsche Bank som medtilrettelegger) blant annet bistå MPF i å utarbeide relevant informasjon til investorene og sørge for nødvendig markedsføring av det konvertible lånet i markedet. Det ble ikke lagt opp til at Pareto skulle foreta en full gjennomgang av MPF i forbindelse med tilretteleggingen, slik det er påkrevd for eksempel ved offentlige børsemisjoner. Selv om slike private plasseringer ikke er undergitt en særskilt regulering i verdipapirhandelloven, utførte Pareto oppdraget i samsvar med god forretningsskikk. Det er ikke grunnlag for å kritisere Pareto for måten oppdraget ble organisert eller gjennomført på. Pareto har sørget for at de sentrale risikofaktorene for MPF ble analysert og tydelig kommunisert til investorene i investorpresentasjonen slik at investorene kunne fatte en kvalifisert investeringsbeslutning. Pareto har i denne forbindelse bygd på TVI-OTIR/08

11 opplysninger og dokumentasjon fra selskapet. Det var ingen holdepunkter som skulle tilsi at det var feil eller mangler i denne informasjonen. Pareto fikk også tilgang på opplysninger og dokumentasjon fra andre. På bakgrunn at den informasjonen som forelå per april 2008, var det klart at det forelå en risiko forbundet med bygging av fartøyet og en risiko for kostnadsoverskridelser som MPF måtte svare for som følge av den valgte kontraktsstrukturen. Dette ble tydelig kommunisert til investorene gjennom investorpresentasjonen. At saksøkerne ikke studerte investorpresentasjonen i forkant av sine investeringsbeslutninger, er et forhold de selv må bære risikoen for. Pareto vurderte og analyserte den informasjonen som kom fra selskapet. Beskrivelsen av risikofaktorer i investorpresentasjonen viser dette med tydelighet. Pareto fikk også bistand fra advokatfirmaet BA-HR med blant annet analysen av selskapets risikofaktorer. Det var også andre uavhengige instanser som hadde gått gjennom sentrale deler av selskapets virksomhet uten å avdekke kritikkverdige forhold. Eksempelvis hadde ModuSpec på oppdrag fra Petrobas utarbeidet en rapport om prosjektets status i mars Denne rapporten var et underlag for Petrobas' beslutning om å inngå kontrakt med MPF i starten av april 2008, og rapporten ga ingen signaler om at MPF ikke ville komme i mål som forventet. Derimot var det ikke per april 2008 kjent for MPF at de beskrevne risikofaktorene kom til å materialisere seg kort tid etter. Det forhold at selskapets styreleder Finne og finansdirektør Holst tegnet seg i det konvertible obligasjonslånet, underbygger at de ikke samtidig kan ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Da arbeidet med tilretteleggingen og markedsføringen av det konvertible obligasjonslånet foregikk i april 2008, var det følgelig ingen holdepunkter for at MPF kort tid etter skulle avdekke vesentlige kostnadsoverskridelser som kunne true selskapets eksistens. Da selskapet i slutten av mai 2008 avdekket kostnadsoverskridelsene, som ble offentliggjort i begynnelsen av juni 2008, kom dette som en overraskelse på alle, Pareto inkludert. Styreleder i MPF, Finne, fikk om kvelden den 22. mai 2008 reviderte estimater om indikerte økning i budsjettet på USD 200 millioner. For han og de øvrige styremedlemmene kom dette "som en total overraskelse". En vesentlig del av kostnadsoverskridelsene som veltet selskapet, knyttet seg til varslede forsinkelser i prosjektet og endringsordrer utstedt av Dragados den 10. mai Som en følge av dette så MPF seg tvunget til å bytte verft. Dette forholdet ligger i tid etter Paretos oppdrag knyttet til det konvertible obligasjonslånet, og kan under enhver omstendighet ikke lastes Pareto. Dersom noen kunne ha avdekket kostnadsoverskridelsene på et tidligere tidspunkt, er det i så fall selskapet selv, som derfor også bør være rette adressat for kravet. De forhold saksøkerne har vist til som grunnlag for sine krav, var ikke egnet til å avsløre de kostnadsoverskridelsene som til slutt veltet selskapet. Selv om retten skulle mene at Pareto burde ha stilt ytterligere kritiske spørsmål til selskapets kostnadsbudsjetter, kan ikke Pareto se at slike ytterligere undersøkelser kunne TVI-OTIR/08

12 ha ført til et annet resultat. En ting er at slike undersøkelser ikke kunnet avdekket Dragados' endringsordrer av 10. mai Noe annet er at ytterligere undersøkelser ikke ville ha avdekket øvrige forhold som først ble kjent for selskapets styre den 22. mai At ytterligere undersøkelser ikke kunne avdekke kostnadsoverskridelsene, underbygges med at uavhengige konsulenter kort tid i forveien hadde gått gjennom selskapets prosjekt uten å avsløre noe. Saksøkerne har ved å akseptere betingelsene i Application Form og Term Sheet på avtalerettslig grunnlag akseptert at de ikke kan holde Pareto ansvarlig for feil eller utelatelser i dokumentasjon som lå til grunn for tegningen. Det foreligger ikke grunnlag for å sette ansvarsfraskrivelsene til side på grunn av påstått egenfeil. Det foreligger ingen egenfeil hos Pareto, og det er derfor ikke grunn til å sette ansvarsfraskrivelsen til side. Det foreligger heller ikke grunnlag for å sette ansvarsfraskrivelsen til side som urimelig i medhold av avtaleloven 36. Det forhold at produktet ble tilbudt utenfor en kontorsituasjon, kan ikke medføre at avtalevilkåret blir urimelig. Saksøkerne var ikke i noen tvangssituasjon. De ble tilbudt en investering Pareto oppfattet som god. Dersom de, på grunn av salgsformen, følte seg ukomfortable med å foreta investeringen, var det ingen ting i veien for å takke nei, eventuelt be om lenger tid til å tenke seg om, herunder fremme ønske om å se materialet som lå til grunn for investeringen. Pareto kan ikke se at ansvarsfraskrivelsen kan være ugyldig i medhold av avtaleloven 33. Den subsidiære drøftelsen, om å tolke ansvarsfraskrivelsene innskrenkende, kan heller ikke føre frem. Pareto bestrider ikke det økonomiske tapet dersom først ansvarsgrunnlag anses etablert, og det foreligger nødvendig årsakssammenheng. Saksøkerne har som et alternativt rettslig grunnlag under sin subsidiære anførsel ment at avtalen om investering i MPF må kjennes ugyldig i medhold av avtaleloven 33 på grunn av påstått manglende informasjon om MPF i forbindelse med investeringen. Det ble gitt grundig informasjon om MPF som for eksempel i investorpresentasjonen. Den informasjon som ble gitt av Pareto som tilrettelegger, reflekterte den kunnskap Pareto hadde om MPF i april Det er ikke grunnlag for å kjenne avtalen ugyldig. Vilkårene i avtaleloven 33 er ikke oppfylt. Pareto har basert på tilgjengelig informasjon opptrådt lojalt overfor saksøkerne og de andre investorene i MPF. Kjennes avtalen ugyldig, kan dette uansett ikke ha virkning overfor Pareto som ikke var part i avtalen mellom saksøkerne og MPF. Pareto er uenig i at Velcon på tidspunktet for investeringen i det konvertible obligasjonslånet i MPF skulle regnes som ikke-profesjonell kunde i verdipapirhandellovens forstand. Selv om Velcon skulle vært klassifisert som ikke-profesjonell kunde, kunne Pareto like fullt henvende seg til selskapet. Velcon hadde uavhengig av klassifisering svært gode forutsetninger for å forstå risikoen forbundet med investeringen i det konvertible obligasjonslånet i MPF TVI-OTIR/08

13 5. RETTEN SER SLIK PÅ SAKEN I Selskaper med store prosjekter kan finansiere virksomheten eller et konkret prosjekt enten ved å utvide egenkapitalen i selskapet ved å øke aksjekapitalen, eller ved å ta opp lån i ulike typer finansinstitusjoner med underliggende sikkerheter i konkrete objekter, eller ta opp obligasjonslån med eller uten sikkerhet. I dette tilfellet var MPFs virksomhet finansiert ved egenkapital, banklån og obligasjonslån. Det var behov for ytterligere kapital, og dette ble hentet inn ved det obligasjonslånet som denne saken gjelder. Dette lånet hadde ikke underliggende sikkerheter og var derved en investering med høy risiko. Den høye risikoen skal gjenspeile seg i avkastningen på lånet. II Med Pareto som hovedtilrettelegger og megler tegnet de tre saksøkerne seg for obligasjoner på til sammen ca. NOK 24.4 millioner i et ikke pantesikret konvertibelt obligasjonslån utstedt av MPF på totalt USD 75 millioner dvs. ca. NOK 380 millioner med 10 % rente p.a. og en konverteringsrett til aksjer i MPF. Dette selskapet med datterselskaper var etablert for å utvikle et nytt flerformålsfartøy for oljeleting og -utvinning. Samme dag eller to dager etter investorenes oppgjørsdato kom det endringsordre fra Dragados-verftet på i størrelsesorden USD 100 millioner dvs. ca. NOK 500 millioner for å levere fartøyet til avtalt tid. Obligasjonslånet var på dette tidspunkt ikke utbetalt til MPF. Lånet ble frigitt fra Norsk Tillitsmann AS den 13. mai Pareto ble informert om endringsordren først den 25. mai Markedet ble informert tre dager deretter. Det ble så forsøkt å finne en kommersiell løsning, men dette viste seg ikke å være mulig. MPF ble erklært insolvent. Obligasjonene var verdiløse. Saksøkerne hadde tapt sine investeringer i obligasjonslånet. Retten behandler først det som er felles i forhold til de tre investorene, og foretar avslutningsvis den nødvendige individuelle behandlingen. Hovedspørsmålet for retten er om Pareto som profesjonell tilrettelegger av obligasjonslånet har handlet slik at foretaket kommer i et erstatningsansvar overfor saksøkerne TVI-OTIR/08

14 III De rettslige utgangspunktene er verdipapirhandelloven, alminnelige obligasjonsrettslige regler, avtaleloven og skadeserstatningsloven. Når det gjelder verdipapirhandelloven, er den sentrale bestemmelsen 10-11: God forretningsskikk (1) Verdipapirforetak skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Foretaket skal herunder påse at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas på beste måte. (2) Verdipapirforetaket skal gi kunder og potensielle kunder relevante opplysninger i en forståelig form om: 2. finansielle instrumenter herunder hensiktsmessig veiledning og advarsel om risiko forbundet med investeringer i de aktuelle instrumenter eller de foreslåtte strategier, slik at kunden i rimelig grad er i stand til å forstå arten av og risikoen knyttet til investeringstjenesten og de finansielle instrumentene som tilbys, og således være i stand til å fatte en informert investeringsbeslutning. (3) Verdipapirforetak skal påse at all informasjon til kunder eller potensielle kunder er korrekt, klar og ikke villedende. Markedsføringsinformasjon skal tydelig angis som sådan. Av verdipapirforskriften fremgår følgende om dokumentasjon: (1) Verdipapirforetak skal foreta lydopptak av alle telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester." Dette omfatter bl.a. "mottak og formidling av ordre" jf. verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr. 1. Kjernen i regelverket knyttet til vår sak oppfatter retten er følgende: God forretningsskikk for Pareto overfor potensielle investorer innebærer at foretaket og dets medarbeidere skal ivareta investors interesser på beste måte og gi relevante opplysninger på en slik måte at investor forstår risikoen ved investeringen. Eller som Paretos prosjektansvarlige uttalte i sin forklaring for retten: "risikoen skal være riktig beskrevet" TVI-OTIR/08

15 IV Tilretteleggerforetaket får en provisjon for sin bistand dersom lånet etableres. I dette tilfellet var den 4,75 % av lånebeløpet dvs. ca. NOK 18 millioner som ble delt 60/40 mellom Pareto og medtilrettelegger Deutsche Bank, London. Tilretteleggeres primæroppgaver er etter rettens oppfatning reelt sett følgende: 1. opprettholde og utvikle eget omdømme i markedet ved å få gjennomført oppdrag foretaket har påtatt seg; 2. imøtekomme oppdragsgivers behov; 3. skape egen inntjening ved å motta provisjonen; 4. bidra til at vilkårene gjør investeringen interessant; og 5. unngå at investorene taper penger på investeringen. Disse primæroppgavene kan innebære ulike former for krysspress for tilrettelegger. Mange oppdragsgivere vil ønske raske, enkle løsninger uten at de avkreves detaljert underlagsinformasjon eller blir pålagt en gjennomgang av eksterne tekniske, økonomiske og juridiske spesialister. Stilles de overfor slike krav, kan de ved eventuelt fremtidig behov for tilrettelegger velge en annen og/eller kommunisere til andre potensielle oppdragsgivere at de bør velge en annen og "enklere" tilrettelegger. Redusert volum er dessuten redusert inntjening. Tilretteleggerforetaket må derved balansere de ulike hensynene mot hverandre, men dette innebærer ikke at foretaket i den sammenheng kan fravike de grunnleggende prinsippene om god forretningsskikk. Med en tilretteleggerinntjening som er så høy som NOK 18 millioner for dette konkrete lånet, må det som et ledd i god forretningsskikk knyttet til dette oppdraget, kunne kreves at tilrettelegger setter på kompetente personer som bruker tid på prosjektet og går i dybden både med hensyn til de faktiske forhold og risikoen knyttet til å investere i dette konkrete lånet. V Obligasjonslånet ble markedsført om morgenen den 28. april Internt i Pareto skjedde dette ved et video meglermøte på landsbasis og med pliktig oppmøte. Leder for obligasjonsbordet forklarte i retten at Pareto har ca. 40 aksjemeglere som også megler obligasjonslån. Den ordinære tegningsperioden var 28. april kl CET til 30. april 2008 kl CET. Den 28. april tegnet Deutsche Bank som også var stor aksjeeier i MPF og medtilrette TVI-OTIR/08

16 legger sammen med Pareto seg for USD 11 millioner. Samme dag ble fra andre tegnet for til sammen USD Ingen tunge investorer tegnet seg verken i inn- eller utland. Paretos tegningsliste er med hensyn til tidspunkter ikke korrekt etter den 30. april. Retten legger til grunn at det ved den ordinære tegningsfristens utløp ikke var foretatt ytterligere tegninger dvs. at det var tegnet bare 15 % av lånet. Realiteten var at markedet ikke viste noen interesse for dette lånet. I en intern e-post på kvelden den 28. april 2008 skriver prosjektleder Winther bl.a. følgende:.. "det er litt lite entusiasme blant aksjemeglerne. Det positive er at denne dealen bare MÅ gjøres, koste hva det koste vil. Selskapet trenger penger " Konsekvensen av manglende lån for MPF ville formodentlig være kollaps for selskapet. Tilretteleggerne på sin side ville gå glipp av provisjonen på NOK 18 millioner. For Pareto som tilrettelegger burde markedets manglende interesse etter rettens oppfatning medført et møte mellom ledelsen, prosjektansvarlig og leder for obligasjonsbordet der man hadde stilt seg spørsmålene: hvorfor reagerer markedet slik? og, kan vi gå videre med dette? Slikt møte ble ikke avholdt, og problemstillingen ble heller tatt opp på annen måte. I stedet foretar Pareto en mobilisering og da primært overfor selskaper som allerede er engasjert i MPF som aksjeeier, långiver eller samarbeidspartner, og derved allerede er risikoeksponert i selskapet. Det synes som om 78 % av obligasjonsbeløpet ble tegnet av slike selskaper. I tillegg hadde Blystad tegnet seg for USD gjennom selskapet Oceania, styreleder Finne for USD og Holst gjennom sitt selskap for USD Disse tegningene skjedde etter at den ordinære fristen var utløpt. Det pågikk tegning helt frem til den 5. mai 2008 uten at tidspunktene er angitt på Paretos tegningsliste. Eksterne investorer uten tilknytning til MPF var derved ytterst få. VI Retten tar så for seg investorpresentasjonen, innholdet i denne og Paretos arbeid i til knytning til utarbeidelsen og da særlig relatert til god forretningsskikk. Retten vurderer ikke særskilt omfanget av MPFs svikt utover de forhold som kan lede til ansvar for Pareto. Investorpresentasjonens første del utgjør meget omfattende ansvarsfraskrivelser. Til tross for at det viser til norsk lov, har denne delen av presentasjonen mer preg av at klausulene er hentet fra utenlandsk rett enn fra norsk rett. Med en slik detaljeringsgrad vedrørende fraskrivelser av ansvar må potensielle investorer kunne forvente en tilsvarende detaljeringsgrad vedrørende den konkrete faktiske informasjonen som blir gitt, og særlig for omstendigheter som kan innebære risiko for selskapet og derved også for investorene TVI-OTIR/08

17 Videre er den juridiske rekkevidden av slike klausuler begrenset. Om ansvarsfraskrivelser skal opprettholdes, beror etter norsk rett på et bredt skjønn der urimelighetskriteriet står sentralt. Retten kommer tilbake til dette under kapittel VIII. Andre del av investorpresentasjonen omhandler risikofaktorer. Dette er presentert på tre meget tettskrevne sider med små bokstaver (font 8), mens MPFs innsalgsmateriale i de øvrige delene av investorpresentasjonen er poengfylt med store bokstaver (fonter fra 14 til 18). Å lese linjer på nesten 25 centimeters lengde med fontstørrelse 8 der bokstaver som y som er vanlig i engelsk tekst tilnærmet tangerer bokstaver som h og d, gjør sidene svært lite leservennlig. Det kan stilles spørsmål om hvorfor det er valgt så ulik måte å presentere risikofaktorene kontra innsalgsmomentene. At leservennligheten var liten, underbygges av at verken MPF eller Pareto oppdaget at det var to avsnittstrykkfeil i denne del av presentasjonen. Investorpresentasjonsdelen vedrørende "Risk factors" er etter det som er fremkommet i retten, i hovedsak utarbeidet av advokatfirmaet BA-HR på oppdrag fra Pareto. Etter rettens vurdering er innholdet relevant og tilfredsstillende for den situasjonen som forelå. Det er bl.a. påpekt at kontraktene ikke er fastpris ferdigkontrakter og at dette øker den finansielle risiko. Videre er det påpekt at to av verftene har begrenset erfaring med slike produkter, og at dette bl.a. kan føre til forsinkelser med tilhørende merkostnader som kan innebære risiko for selskapet. Forsinkelser i ett ledd kan medføre forsinkelser for hele prosjektet og derved ha ugunstig innvirkning på selskapets finansielle posisjon. Det er dessuten påpekt at fartøyet er basert på et nytt konsept, og at selskapet ikke har noen operasjonell erfaring. Avslutningsvis er det påpekt at det er en reell risiko for at investor kan tape hele eller deler av investeringen. Retten finner etter dette at innholdet i de tre sidene om de generelle risikofaktorene på et kontraktsrettslig og overordnet nivå er tilfredsstillende, men presentasjonsformen er lite egnet for mottakerne. Basert på disse generelle risikofaktorene blir det et hovedtema for retten om Pareto på basis av dette kombinert med annen informasjon som forelå skulle ha gjort et grundigere analysearbeid og grundigere undersøkelser. Et slikt arbeid og tilhørende vurderinger ville så måtte gjøres kjent for investorene. På det tidspunkt investorpresentasjonen ble sendt ut, forelå det etter rettens vurdering en rekke faresignaler som Pareto burde ha tatt mer alvorlig og gått nærmere inn på for å tilfredsstille kravet om å opptre i samsvar med god forretningsskikk. De etterfølgende understrekningene er rettens TVI-OTIR/08

18 For det første hadde advokatfirmaet BA-HR påpekt en rekke risikofaktorer knyttet til dette prosjektet. Hver av disse faktorene var elementer som Pareto skulle ha tatt opp med MPF og andre, for derved å få avklart graden av risiko knyttet til hvert element og samlet sett. For det andre var Pareto klar over at f.eks. kontrakten med det spanske verftet Dragados ikke var en fastpriskontrakt, men en kontrakt i hovedsak basert på regning dvs. fakturering av medgått tid. Oppdraget var et nytt konsept med sammenføyninger av deler produsert av andre. All erfaring tilsier at både nyskapninger og arbeid basert på andres produkter generelt inneholder betydelig risiko for tidsforbruk utover antatt timetall og risiko for tilleggsarbeider og forseringstillegg. Videre var Dragados i det norske markedet vel kjent for store forsinkelser og merkostnader knyttet til bl.a. byggingen av understellet til Snorre B-plattformen, byggingen av vesentlige deler av plattformen til Kristin-feltet og byggingen av prosessanlegget til Snøhvit-prosjektet. Retten må legge til grunn at Pareto var kjent med hovedelementene i dette, eller ved enkle søk på Internett kunne og burde ha avdekket dette. Paretos prosjektansvarlig forklarte i retten at de ikke så nærmere på Dragados. Byggelånsbanken hadde engasjert et anerkjent konsulentfirma, Noble Denton, til å foreta en teknisk due diligence. Deres rapport fra 16. november 2007 var kjent for Pareto. Av denne fremgikk bl.a. følgende om Dragados: "Delays and cost overruns are historically not uncommon at this yard" og " high potential for delays during integration " Risikoen knyttet til Dragados ble i rapporten beskrevet som "medium to high". I mars 2008 uttalte konsulentfirmaet Moduspec på oppdrag fra Petrobras at Dragados kunne være i stand til å levere det ferdige fartøyet på et slikt tidspunkt at kontrakten med Petrobras kunne oppfylles, selv om man totalt sett lå ca. to måneder etter tidskjemaet. Det som falt utenfor Moduspecs oppdrag og som konsulentene ikke uttalte seg om, var kostnadene forbundet med forsering. Omtrent samtidig påpekte revisjonsselskapet Ernst & Young at det var behov for forbedringer i MPFs interne prosjektrapportering. Dette var også kjent for Pareto. I investorpresentasjon er Dragados omtalt under en overskrift der MPFs stategi for å redusere Dragados-risikoen er opplistet. Risikoen er her oppgitt å være at Dragados har begrenset erfaring med boresystemer og at Dragados' planlegging derfor må ha tett oppfølging. Strategien er i hovedsak selv å ha team som har mer nær kontakt og oppfølging av Dragados. Retten er enig i at dette er viktig, men graden av risiko for flere arbeidstimer, forsinkelser, forseringstillegg og andre mulige tilleggsregninger er ikke omtalt og heller ikke risikoen for at underlagsmaterialet, kontrakten med verftet og objekter fra tredjepart ikke er fullverdige eller at det kunne oppstå problemer med sammenføyningen av de ulike TVI-OTIR/08

19 delene. I en slik situasjon ville det samlet sett være overraskende om det ikke kom betydelig tilleggsregninger fra Dragados eventuelt sammen med eller i tillegg til forsinkelser. Som tilrettelegger måtte Pareto såfremt foretaket behandlet oppdraget forsvarlig ha sett den særlige risikoen knyttet til Dragados og at det var stor sannsynlighet for at slike tilleggskrav ville få et omfang som selskapet ikke hadde økonomisk evne til å bære. Dette forsterkes av at MPF i en rapport fra januar 2008 bl.a. uttaler følgende: "These progressive delays are what has caused Dragados to indicate a delay This possible delay has not been fully identified Dragados has also indicated that it should be possible to increase temporary." At MPF i april 2008 oppga at de ikke hadde noen ytterligere avklaring av dette, kan ikke oppfattes på annen måte enn å være en ytterligere forsterkning av de bekymringer man hadde eller burde ha hatt. At Pareto i realiteten så deler av risikobildet, underbygges av at prosjektleder Winther i en intern e-post den 23. april 2008 skrev at ". risikoen i prosjektet=overskridelser". For det tredje førte Pareto dialogen med oppdragsgiver MPF bare ved kontakt med Christian Holst som var innleid som finansdirektør i MPF. Pareto hadde ikke selv direkte kontakt med Wilhelm Blystad som var administrerende direktør og i tillegg hadde konseptet til borefartøyet. Pareto hadde heller ikke selv direkte kontakt med styreleder Hans Petter Finne til tross for at han hadde kontor i Oslo. Av Paretos kontakt med Holst dokumentert både ved lydopptak og e-poster kan retten ikke unngå å registrere Holsts aktivitet for å avgrense Paretos undersøkelser og kvalitetssikring. For det fjerde tilkjennega Holst i telefonsamtalene at MPF blir detaljstyrt av eierne ("micro-manager butikken vår" (samtale 8. april 2008)). Når Deutsche Bank og et stort London-basert fond valgte å detaljstyre et selskap, er det overveiende sannsynlig at forklaringen enten var økonomisk krise og/eller manglende tillit til ledelsen. Uansett tilsa dette at Pareto med samtykke fra MPF burde ha tatt direkte kontakt med de personene som foresto dette micro-managementet, og avklart årsaken. Hvis svaret ikke var avklarende, burde dette forsterke motforestillingene. For det femte uttalte Holst i den samme samtalen at han skal til Spania for et møte med Dragados legal department fordi han har skrevet et brev til Dragados der MPF "har satt litt hardt mot hardt". Pareto fulgte ikke opp hva dette innebar eller kunne innebære. For det sjette sa Holst i en annen samtale: "over de neste to månedene må vi ha noe mer egenkapitallignende" "jeg tror vi får et lite fundinggap uansett" (samtale 14. april 2008). Pareto fulgte ikke opp hva dette innebar eller kunne innebære. For det sjuende sa Holst om Dragados risiko: "ikke si så mye til markedet" (samtale 21. april 2008). Hva er dette, hvis målet var å gi markedet fullstendig og korrekt informasjon? TVI-OTIR/08

20 For det åttende uttalte Holst i en telefonkonferanse bl.a. følgende:"mainly risk is linked to the integration-process at Dragados" og "Dragados will use a delay as an excuse to post a variation order to get better paid" og "as far as Dragados concerned, I have indicated they will now receive the hull (les fartøyskroget) a bit later than originally indicated og "to be frank, they (les Dragados) are not the easiest of contractors to deal with. They have a reputation for being very strict in terms of imposing variation orders... (samtale 22. april 2008). Pareto fulgte ikke opp hva dette innebar eller kunne innebære. For det niende krevde Pareto etter råd fra BA-HR en fullstendighetserklæring fra hvert styremedlem og ledelsen i KPM. Holst manøvrerte dette slik at det endte med at Winther godtok at styreleder Finne, Blystad og Holst ga slik erklæring. I den sammenheng uttalte Winther til Holst: "du må skrive under i blod" (samtale 23. april 2008). For det tiende viste tidligere og nye budsjettall at forventede totalkostnader for borefartøyet stadig hadde økt. Det opprinnelige budsjettet hadde totalkostnader på USD 640 millioner. I april 2007 var dette økt til USD 775 millioner, i desember 2007 til USD 798 millioner og i april 2008 til USD 866 millioner. Det var dette siste beløpet som ble benyttet i investorpresentasjonen, men presentasjonen omtaler ikke noen tidligere budsjett. Ingen i Pareto gikk konkret inn på en vurdering av sannsynligheten for at de faktiske kostnadene ville stoppe på USD 866 millioner. For det ellevte oppga MPF i flere sammenhenger at de med obligasjonslånet innbetalt, ville være fullfinansiert. Holst sa bl.a. "de (les byggelånsbanken) skal hele tiden se at vi er fullfinansiert, men det er vi jo nå" (samtale 21. april 2008) og "vi blir jo fullfinansiert nå" (samtale den 29. april 2008). I investorpresentasjonen er det brukt begrepet "expects to be fully financed". Under hovedforhandlingen forklarte Holst om dette at prosjektet ikke var fullfinansiert, men at det var tilstrekkelig finansiert til "å komme i mål". Winther forklarte i retten at det var dekning for presentasjonsteksten idet man forventet at DvB ville gi lån. Pareto hadde imidlertid ikke hatt noen kontakt med DvB om dette. For det tolvte hadde Pareto den 30. mars 2008 kredittvurdert MPF til CCC+. Denne kredittvurderingen ble ikke tatt inn i investorpresentasjonen og heller ikke kommunisert til potensielle investorer. Den indikerer meget høy risiko. Av Paretos kredittvurdering fremgikk bl.a. følgende: "We assess construction and delays risks to be the main risks", " significant construction risk "..delay of 9 months".. Det fremgikk videre at Pareto i denne kredittvurderingen la til grunn et budsjett på USD 775 millioner og at det av dette gjensto langsiktig å finansiere USD 350 millioner. På Paretos kredittvurderingsliste som omfattet 58 selskaper, var den ingen som hadde lavere rating enn CCC+. Kredittvurderingsbyrået Standard & Poor's definerer CCC som "høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans" TVI-OTIR/08

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER Totale kostnader og gebyrer ved å inngå en derivattransaksjon vil avhenge av bestemte elementer i transaksjonen. Imidlertid

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Saken gjelder: Manglende effektuering av stop-loss Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr.

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 Klager: X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle. Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking

Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle. Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking Informasjonsplikt og selskaper i krise verdipapirforetakenes rolle Christian Falkenberg Kjøde Leder undersøkelse og analyse Markedsovervåking 5. juni 2012 Sevan Marine ASA Informasjonsplikt Sevan Marine

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/8 Klager: A Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3 Klager: X Innklaget: RS Platou Markets AS Saken gjelder: Klage på anbefaling om å investere i et gearingsertifikat, som i henhold til klagen var et uegnet råd hensett

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA

Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Til aksjonærene i Eastern Drilling ASA Nordea Corporate Finance er blitt engasjert av Eastern Drilling ASA ( Eastern Drilling ) i forbindelse med Seadrill Limiteds ("Seadrill") pliktige tilbud om kjøp

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Norske high yield obligasjoner

Norske high yield obligasjoner Norske high yield obligasjoner 05.06.2012 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Status i dagens marked De beste kredittene klarer seg uten bank High yield, en aktivaklasse som har levert god avkastning

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp.

Aksjederivater. Exchange Traded Products. Valuta. Finansielt Instrument. Investeringstjenester og andre tilliggende tjenester Prosent. Beløp. Aksjederivater Exchange Traded Products Eksempler på kostnader Under kan du se eksempler på kostnader basert på et tenkt handlebeløp, vist som beløp og prosent av opsjonspremien. Exchange Tranded Products

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 Klager: A Innklaget: Christiania Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Saken gjelder: Dobbeltsalg av aksjer Etisk Råd er satt med

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133

Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Juni 7, 2005 Eksempler på praktiske konsekvenser ved overgangen fra FAS 133 Ole Martin Røine, Head of Accounting and Internal Controls Norsk Hydro ASA, Oil & Energy Dagens situasjon FAS 133 Accounting

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/3 Klager: A Innklaget: Norse Securities Postboks 1474 Vika 0116 Oslo Saken

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT /

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / KOMMUNIKASJON, MEDIA & TEKNOLOGI / OLJE & GASS / PROFESJONSANSVAR

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 1

MiFID Informasjonsnotat nr. 1 MiFID Informasjonsnotat nr. 1 Kundeklassifisering Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov av 29. juni 2007 (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 (verdipapirforskriften).

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 3/1996 Klager: A Innklaget: Den norske Bank

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer