Søknad om universalgaranti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om universalgaranti"

Transkript

1 Søknad om universalgaranti Søkjar Namnet til søkjaren Adresse. Søknaden I samsvar med artikkel 44()(a) i Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen søkjer vi om Universalgaranti til bruk ved transport av varer. Kryss av i passande rubrikk: a) ikkje følsame varer (ordinære varer) NB: Med ein Universalgaranti for ikkjefølsame varer kan også varer som medfører større risiko for tollsvik ( følsame varer ), transporterast, så sant minimumssatsane gjevne i vedlagde liste ikkje er overskridne. Universalgarantisertifikatet må da attesterast med påteikninga Avgrensa gyldigheit. b) varer som medfører større risiko for tollsvik (følsame varer) NB: Når ein søknad er gjeven for begge typar varer, må søkjaren avgjere om han ønskjer separate garantisertifikat for kvar varegruppe. Dersom han ønskjer separate sertifikat, må sertifikatet for ikkjefølsame varer gjevast påteikninga Avgrensa gyldigheit. Dersom søkjaren ønskjer eit sertifikat for begge typar, må kriteria for følsame varer brukast. Vi ønskjer separate garantisertifikat for ikkjefølsame og følsame varer. 2. Kontroll av hovudvilkåra a) For å kunne kontrollere at hovudvilkåra for å bli autorisert til å kunne nytte Universalgaranti er oppfylt, svarer vi på følgjande spørsmål (kryss av det som passar): Er firmaet etablert i Noreg? Har firmaet dei siste 3 åra vore involvert i alvorlege eller gjentekne brot på toll og skattelovgjevinga eller transitteringsreglane? Dersom ja, gje opp typen brot (og gje referansar) Nyttar du regelmessig transitteringsprosedyren eller kan du overhalde forpliktingane pålagde i prosedyren b) Tilleggsvilkår som må oppfyllast dersom søknaden om sertifikat gjeld følsame varer nemnde i punkt (b): Med det formålet å kontrollere at tilleggsvilkåra for å gje autorisasjon til å kunne nytte Universalgaranti for følsame varer er oppfylt, gjev vi informasjon om kriteria a), b), c) og d) i samsvar med instruksen i punkt 4. Sjå Vedlegg RD0047 N (Utg ) Elektronisk utgåve Side av 5

2 3. Informasjon om framtidige sendingar Med det formålet å kunne kalkulere referansebeløpet 2 og/eller beløpet på garantien gjev vi følgjande informasjon om sendingane som vi har utført i ei typisk referanseveke i firmaet vårt: NB: Informasjonen kan også gjevast på eit separat ark og leggjast ved denne søknaden. Ikkjefølsame varer (medrekna følsame varer der minimumssatsen vist i vedlegget ikkje er overskriden): Varetype (ordinær varebeskriving) Tal på transportar pr. veke Vekt pr. transport (kg) Verdi pr. transport i NOK Referansebeløp (for Tollv.) Varer som medfører større risiko for tollsvik (følsame varer) Varetype (ordinær varebeskriving) Tal på transportar pr. veke Vekt pr. transport (kg) Verdi pr. transport i NOK Referansebeløp (for Tollv.) 4. Årsaker til utskriving av ein Universalgaranti eller reduksjon av garantibeløpet For å kontrollere retten til å nytte ein Universalgaranti for følsame varer (sjå punkt 2b) eller innrømme ein reduksjon i garantibeløpet, svarer vi på følgjande spørsmål i samsvar med dei ulike kriteria: NB: Dersom dei følgjande kriteria er oppfylte slik den autoriserte styresmakta ønskjer, kan den ønskte garantien bli redusert med beløpet nedanfor (uttrykt i prosent av referansebeløpet). Tilgjengeleg informasjon i administrasjonane om søkjaren vil òg kunne nyttast når dette vedtaket blir fatta: % reduksjon Kriterium som må oppfyllast Ordinære varer Følsame varer 50 a) og b) a), b), c) og d) 70 a), b) og c) a), b), c) og e) 00 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikkje tillate a) Den økonomiske situasjonen Har firmaet ein sunn økonomi? Har firmaet eller har du eller den autoriserte agenten noka udekt/uprioritert Toll eller avgiftsskuld i samband med transittering av varer? Har firmaet noka udekt/uprioritert toll eller avgiftsskuld? 3. Dersom svaret er "ja", kva slags skuld (gje opp stad og referanse). 2 Referansebeløpet er skuldbeløpet som kan komme på dei varene som den hovudansvarlege legg under den felles transitteringsprosedyren i løpet av ein periode på minst ei veke. Den informasjonen som er skaffa fram i landet til garantitollstaden, skal nyttast til dette formålet. RD0047 N (Utg ) Elektronisk utgåve Side 2 av 5

3 b) Erfaringa dykkar i bruk av transitteringsprosedyren Nyttar du transitteringsprosedyren regelmessig og korrekt i form av hovudansvarleg? Kor mange transitteringar starta firmaet opp siste år? Dersom ja, gje opp kor mange år: Kor mange krav vart mottekne førre år i samband med uavslutta transitteringar? Er firmaet knytt til Tollvesenets elektroniske transitteringssystem (TET/NCTS)? c) Samarbeid med tollstyresmaktene Kva slags andre forhold har du til tollstyresmaktene? Status som autorisert avsendar Autorisasjonsnummer: Status som autorisert mottakar Autorisasjonsnummer: Tollkreditt Kontonummer: TVINN deklarant Anna Startar firmaet opp transitteringar berre ved spesielle tollstader? Dersom ja, ved kva for ein avgangstollstad? Ønskjer du å avgrense sertifikatet til berre å gjelde transitteringar opna i landet til garantitollstaden? Gje opp landet til garantitollstaden: d) Kontroll over transporten Nyttar firmaet berre eigne køyretøy til å transportere varer under transitteringsprosedyren? Er transportane nemnde i punkt. transportert med ein høg grad av tryggleik? Dersom ja, gje opplysningar om standarden (f.eks. ved å leggje ved en kopi av kontrakten) Dersom nei, kor stor del av transporten blir frakta av ein tredjepart? Ca. % Transporterer firmaet varer for eiga rekning (f.eks. mellom dotterselskap)? Dersom ja, for kor stor del av transportane til firmaet gjeld dette? Ca. % Tek firma spesielle forholdsreglar ved transport av høgrisiko eller andre følsame varer for å sikre høgaste grad av tryggleik? Dersom ja, kva slags forholdsreglar? Er firmaet innehavar av eit gyldig ISOsertifikat? Dersom ja, gje opp kva for eit sertifikat og gyldigheitsdato Sertifikat: ISO Gyldig til: RD0047 N (Utg ) Elektronisk utgåve Side 3 av 5

4 e) Økonomiske ressursar For kontroll av dei økonomiske ressursane våre legg vi ved årsrekneskapen (balansen) og revisors firmarapport.. Detaljert informasjon er særskilt viktig i prosessen ved kontroll av firmaets økonomiske ressursar: a. tilgjengelege økonomiske ressursar medrekna banksaldo, overtrekk og lån b. ressursar og tilgjengeleg formue som trygd/kausjon c. driftskapital d. relevante kostnader medrekna kostnader ved kjøp eller nedbetaling av lån på køyretøy, tomter, bygningar og installasjonar e. økonomiske krav driftskapitalen 2. Styresmaktene kan krevje ytterlegare dokumentasjon på tilfelle nemnde under punkt. 5. Søkjarens forpliktingar a. Vi vil informere tollstyresmaktene om alle forhold som oppstår etter at autorisasjonen vart gjeven, som kan påverke denne søknaden eller autorisasjonen. b. Vi vil føre oversikter over alle gjeldande transitteringar der Universalgarantien vår er nytta, og vil overvake bruken av referansebeløpet. c. Vi vil informere tollstyresmaktene skriftleg dersom referansebeløpet viser seg å vere utilstrekkeleg. d. Vi vil årleg informere tollstyresmaktene om talet på transitteringar som er utførte føregåande år, og gje følgjande minimumsinformasjon: varebeskriving, vekt og verdi pr. transittering. e. På førespurnad vil vi tillate at tollstyresmaktene kontrollerer dokumentasjonen i samband med oversiktene våre. f. På førespurnad vil vi gjere dokumentasjonen i samband med denne autorisasjonen tilgjengeleg for tollstyresmaktene. 6. Diverse a. Ved mottakinga av garantidokumentet ber om vi å få tilsendt (tal) garantisertifikat. Vi har merka oss at desse sertifikata må forlengjast eller fornyast kvart andre år, eller returnerast straks dersom garantien er kansellert eller tilbakekalla. b. Ein kopi av firmaattesten er vedlagd søknaden. Underskrift Vi stadfestar at ovannemnde informasjon er korrekt, og at vedlagde dokumentasjon er ekte. Stad og dato Stempel og bindande underskrift, og førenamn og etternamn NB: Informasjonen i denne søknaden vil bli behandla som konfidensiell av styresmaktene. Når vi har motteke garantidokumentet, vil du få tilsendt autorisasjonen og det korresponderande talet på garantisertifikat. Vedlegg Liste over varer som medfører større risiko for tollsvik ("følsame varer"). Kopi av firmaattest, fortrinnsvis nyare enn to månader. Årsrekneskap, revidert og godkjend av generalforsamlinga og innrapportert til Rekneskapsregisteret. Rapportar frå utførte kontrollar eller revisors rapport. RD0047 N (Utg ) Elektronisk utgåve Side 4 av 5

5 Vedlegg I VARER SOM MEDFØRER STØRRE RISIKO FOR TOLLSVIK HS posisjon Varebeskriving Minste mengd Kode for følsame varer Lågaste sats på Enkelgaranti Kjøtt og etande slakteavfall, av fjørfe som høyrer under posisjon 005, av høns av arten Gallus Domesticus, frose. Røyr og betesukker og kjemisk rein sakkarose, i fast form kg kg ex Likør og anna brennevin. 5 hl EUR/hl ren alkohol Sigarettar med innhald av tobakk stykk 20 EUR/ 000 stykk Røykjetobakk, også med innhald av tobakkerstatningar, uansett mengd. 35 kg Når transitteringsdata blir utveksla ved bruk av elektroniske databehandlingsteknikkar og HSposisjonen ikkje er nok til eintydig å kunne identifisere varer oppførte i kolonne 2, må både koden for følsame varer i kolonne 4 og HSposisjonen i kode nyttast.

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei Søknad om universalgaranti Søker Søkerens navn Adresse. Søknaden I samsvar med artikkel 44()(a) i Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen, søker vi om Universalgaranti til bruk ved transport av varer.

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat INNLEIING Dette søknadsskjemaet skal nyttast av jernbaneføretak

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Søknad om Byggjelångaranti

Søknad om Byggjelångaranti Søknad om Byggjelångaranti (For GIEK) Aktørnr. seljar Gar.nr. 1. Garantisøkjar: Etableringsår: 2. Byggjeverft: Same som garantisøkjar: Telefon: Telefaks: Føretaksnr. (MÅ fyllast ut): Kopi av verftet sin

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Forenkla søknad om Eksportgaranti og -lån

Forenkla søknad om Eksportgaranti og -lån Forenkla søknad om Eksportgaranti og -lån Tøm skjema 1. Eksportør Føretaksnummer: Heimeside: Adresse: Postnr.: Stad: Ein kopi av siste årsrekneskap og -rapport er lagt ved. 2. Kjøpar/låntakar Firmanamn:

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m.

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. 1 KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2009

Årsrapport om betalingssystem 2009 Årsrapport om betalingssystem 2009 mai 2010 Årsrapport om betalingssystem 2009 Noregs Bank Oslo 2010 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22 31 63 83 Telefaks: 22 31

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Prop. 94 LS. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Prop. 94 LS. Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (Førebels utgåve) Finansdepartementet Prop. 94 LS (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Førebels utgåve) Finansdepartementet

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer