EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET"

Transkript

1 Ark.: Lnr.: 4077/11 Arkivsaksnr.: 11/769-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET Vedlegg: 1. Forslag til ny aksjonæravtale. 2. Fordelingen av aksjer i hver aksjeklasse per eier. 3. Fordeling av ansvarlig lån på 1,5 milliarder kr og kapitalnedsettelse på 750 millioner kr med utbetaling til dagens eiere. 4. Standard avtale om ansvarlig lån mellom Aksjonær og Selskapet. 5. Notat med oversikt over endringer fra gjeldende til ny aksjonæravtale. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Gjeldende aksjonæravtale datert Brev til OED av Brev fra OED av SAMMENDRAG: Denne saken inneholder forslag til ny avtale mellom dagens aksjonærer i Eidsiva om hvordan eier- og kapitalstrukturen skal være i selskapet framover. Gjennom avtalen sikres et langsiktig regionalt offentlig eierskap i selskapet ved at dagens eierkommuner bekrefter et 51 % eierskap i selskapet med en 15-års tidshorisont fram til 2026, samt et 34 % eierskap fra 2026 til 2036, samtidig som det samlet sikres et 67 % offentlig eierskap slik at Eidsiva ikke kommer i konflikt med reglene i Industrikonsesjonsloven for vannkrafteiende selskaper. Saken kan oppsummeres i fem punkter: 1. Eidsiva sikres 67 % offentlig eierskap gjennom aksjonæravtalen for å tilfredsstille de nye kravene om offentlig eierskap og kontroll med vannkrafteiende selskaper 2. Eidsiva sikres 51 % offentlig regionalt eierskap (kommuner og fylkeskommuner i Hedmark og Oppland) fram til 2026, og 34 % deretter fram til Eidsiva posisjoneres for å kunne innhente inntil 33 % ny aksjekapital innen utgangen av 2021 uten å berøre eierskapet omtalt i punktene 1 og 2 ovenfor. Dette muliggjøres ved at dagens eiere på noen nærmere forutsetninger - forplikter seg til å eie sine A-aksjer fram til 2021 for å kunne disponere denne aksjeklassen til eventuelle kapitalutvidelser (emisjoner eller fusjoner) med den følge at dagens aksjeeiere vil få sine A-aksjer erstattet med tilsvarende B- eller C-aksjer. Se definisjon av aksjeklasser i punkt Eidsiva optimaliserer forholdet mellom egenkapital og lånekapital ved at det gjennomføres en kapitalnedsettelse på 1,5 milliard kroner som ikke utbetales til eierne, men lånes tilbake som ansvarlig lån med avtalt renteavkastning 5. Dagens eiere utbetales 750 millioner kroner ved en kapitalnedsettelse for å øke aksjonærenes likviditet. Renteeffekten av utbetalingen kommer aksjonærene til gode, men reduserer resultatet i selskapet tilsvarende.

2 Bakgrunn Det er 10 år siden Eidsiva ble etablert, og 6 år siden det ble et vertikalintegrert energikonsern (produksjon, distribusjon og salg) i Innlandet. Selskapet er eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner samt 26 av kommunene i de samme fylkene, noen gjennom holdingsselskaper. I tråd med selskapets visjon "Drivkraft for oss i Innlandet" har selskapet videreført og utvidet vannkraftproduksjonen, gitt sikker strømforsyning til hele regionen samt vært en motor for utvikling av bredbånd og bioenergi, kompetanse og forretningsmuligheter i Innlandet. Selskapet hadde i 2010 en omsetning på ca 4,5 milliarder kroner, hadde kunder, ca 1000 ansatte og betaler 290 millioner kroner i 2011 som utbytte til sine eiere basert på 2010-regnskapet. Aksjonærenes totale avkastning på aksjen har vært over 9 % per år i perioden Strategi og utfordringer fremover Eidsiva er i dag et 100 % offentlig eid selskap, og eierne er enige om at virksomheten i selskapet skal baseres på forretningsmessige prinsipper for å få til en framtidsrettet industriell utvikling som samtidig ivaretar eiernes krav til god avkastning, og bidrar til den regionale utvikling i Innlandet. Spesielle oppgaver, og strategiske tema for selskapet framover, er: Bidra i løsningen av klimakrisen og EUs mål på området fram til 2020 om: o 20 % økning av fornybar energi - Eidsivas satsing på utbygging av og vannkraft, bioenergi og vindkraft i Hedmark og Oppland gjør selskapet til en ledende aktør i Norge o 20 % redusert energiforbruk - Eidsiva er eneste norske energiselskap som, sammen med fylkeskommunene, har etablert energirådgivning i henhold til EUs standard. (Energiråd Innlandet AS) o 20 % redusert CO 2 utslipp - Eidsiva arbeider med å legge forholdene til rette for konvertering fra fossilt brensel til fornybar energi både med fjernvarme og innen transportsektoren med elbiler Økt nordisk integrasjon med felles sluttbrukermarked Økt krav til effektivitet, service og leverings- og forsyningssikkerhet i alle ledd Bedret omdømme for energibransjen og for selskapet. Utvikling av aksjonærenes verdier og ivaretakelse av avkastningskrav i et kraftmarked med økende uforutsigbarhet Riktig eier- og kapitalstruktur for å sikre selskapet handlekraft for fortsatt vekst og utvikling Problemstillinger knyttet til framtidig eier- og kapitalstruktur 1. Tilpasning til endret industrikonsesjonslov Konsesjonsreglene ble endret av Stortinget ved ny lov 28. september Gjennom dette etablerte Industrikonsesjonsloven 2 en konsolideringsmodell som innebærer at offentlig eierskap og kontroll med Eidsiva Energi med bakenforliggende eiere, og underliggende selskaper innen vannkraft, på konsolidert basis (sammenlagt direkte og

3 indirekte eierskap) må utgjøre minst 67 % av det enkelte vannkraftselskaps kapital og stemmer. Eidsiva har derfor forelagt problemstillinger knyttet til privat eierskap i både Eidsiva Energi og holdingselskapene for Olje- og energidepartementet (OED) gjennom et brev og et førsteutkast til ny aksjonæravtale. OED har i brev av klargjort innholdet i konsolideringsmodellen. Det er avklart at det er umulig å kombinere Eidsivas aksjonæravtale som tillater inntil 33 % privat eierskap i Eidsiva med at det samtidig kan være privat eierskap i holdningsselskapene som eier aksjer i Eidsiva på vegne av kommuner og fylkeskommuner. Dersom det skulle innlemmes privat eierskap i et holdingselskap, vil det direkte redusere muligheten for privat eierskap i Eidsiva Energi. Det er derfor inntatt i ny aksjonæravtale at offentlige holdingsselskaper som eier aksjer i Eidsiva, ikke kan ha private eiere (avtalens pkt 1.1, bokstav d). 2. Nødvendig tilpassing av eierstrukturen for å sikre et fortsatt langsiktig regionalt og offentlig eierskap Gjeldende aksjonæravtale sikret minst 51 % offentlig, regionalt eierskap i selskapet fram til og deretter 34 % fram til % eierskap sikrer kontroll og styring med selskapet. 34 % kan i hovedsak bare hindre endringer i vedtektene. Etter drøftinger mellom dagens eiere har en kommet fram til at 51 % regionalt offentlig eierskap også er ønskelig framover. For å unngå at det regionale eierskapet ble redusert fra 51 % til 34 % uten at ny aksjonæravtale var kommet på plass, har eierne behandlet en sak som gjør at den allerede vedtatte konvertering av D-aksjer til B-aksjer pr utsettes til ny aksjonæravtale med annen løsning foreligger. Med den verdiskaping Eidsiva står for i Innlandet, og som i stor grad er basert på utnytting av Innlandets naturressurser, infrastruktur og kompetanse, er det så langt både selskapets og eiernes syn at Eidsiva må sikres en langsiktig regional og offentlig styring samtidig med god avkastning og forutsigbare utbytter fra eierkapitalen. I forslaget til ny aksjonæravtale sikres dette på tre måter: o Ny aksjonæravtale foreslås inngått for 25 år for perioden o Det nedfelles i aksjonæravtale og vedtekter at regionale, offentlige eiere (dvs kommuner og fylkeskommuner i Oppland og Hedmark) skal ha minst 51 % av aksjene i selskapet med tilsvarende styringsmuligheter i generalforsamling og bedriftsforsamling fram til og 34 % fram til o Det nedfelles likeså at aksjonærene reserverer sin A-aksjer i 10 år (2011 til 2021) for den situasjonen at Eidsiva kan gjennomføre hjemkjøp av aksjer/andeler i kraftselskaper i Innlandet, eller for innfusjonering av andre energiselskaper som ligger innenfor selskapets vedtatte strategi Dette betyr at selskapets framtidige eierstruktur foreslås satt opp med sikte på at kommuner og fylkeskommuner i Innlandet, samt deres holdingselskaper, skal eie minst 51 % av aksjene i Eidsiva og dermed ha flertall i generalforsamling og bedriftsforsamling. De regionale

4 offentlige eierne vil ha, alene eller sammen med andre offentlige eiere i Norge, 67 % eierskap og dermed kontroll med alle beslutninger i selskapet. 3. Sikre framtidig aksjeverdi og avkastning for eierne gjennom å legge til rette for kapitalutvidelser I utgangspunktet vil Eidsiva med sin langsiktige virksomhet gi sikker og langsiktig avkastning til eierne også i framtida. I snitt har Eidsiva levert et årsresultat etter skatt på ca 400 millioner kroner hvorav i underkant av 300 millioner kroner de siste år er utbetalt som utbytte til eierne, og det resterende resultat er blitt igjen i selskapet som økt egenkapital for å videreutvikle verdiene i Eidsiva. Et verdiskapende punkt for eierne vil være gjennomføring av oppkjøp, fusjoner og investeringer innenfor Eidsivas forretningsområder som finansieres med låneopptak eller gjennom emisjon av nye aksjer i selskapet. Det tenkes spesielt på tilbakekjøp av vannkraftsressurser i Hedmark/Oppland som i dag har offentlige eiere utenfor regionen. Forslaget til ny aksjonæravtale åpner for å ta inn inntil 33 % ny aksjekapital for finansiering av framtidig oppkjøp og vekst i perioden 2011 til For å kunne få dette til, foreslås at eiernes A-aksjer (33 % av dagens aksjer) låses for salg for eierne slik at denne aksjeklassen kan reserveres for fusjon eller kapitaltilførsel til selskapet i perioden fram til Dette for å unngå at kapitalbehovet ved en emisjon bare kan løses via offentlige eiere. Dagens Eidsiva som før kapitalnedsettelsene er verdsatt til 11,4 milliarder kroner, vil på denne måten kunne bli tilført 5,7 milliarder kroner i ny kapital. Det vil kunne være krevende for dagens eiere alene å klare en slik finansiering selv om de vil ha fortrinnsrett ved tegning av nye aksjer. Dagens eiere vil ved en slik emisjon få erstattet sine A-aksjer med tilsvarende B- og C-aksjer. Det følger imidlertid av aksjonæravtalens pkt. 1.2 at denne konverteringsplikten må bekreftes av minst 2/3 av aksjonærenes stemmer på eiermøte hvert tredje år første gang i Oppnås ikke 2/3 flertall, faller konverteringsplikten bort. Skal dagens eiere på sin hånd oppnå en verdistigning gjennom å ta inn nye eiere, må Eidsiva framstå som et spennende og offensivt selskap med kompetanse og innovasjonskraft til å være blant de aller fremste i sin bransje i Norden slik at inngangsprisen for nye eiere i Eidsiva blir høyest mulig. Kun ved en slik forventning fra potensielle investorer, vil dagens eiere få riktig betalt ved å ta inn nye eiere. Forslaget til ny aksjonæravtale legger til rette for at eksterne investorer skal oppfatte Eidsiva som et framtidsrettet selskap som det er interessant å delta i - sammen med dagens langsiktige og samkjørte offentlige majoritetseiere. I den nye aksjonæravtalen legges det opp til at Eidsiva posisjoneres for å kunne finansiere oppkjøp og investeringer ved å ta inn nye finansielle og/eller industrielle eiere med inntil 33 % eierskap. 4. Tilpassing av forholdet mellom egenkapital og lånekapital Eiernes utbetalte avkastning i Eidsiva har så langt vært knyttet til utbetalt utbytte og til kapitalutbetalingen på en milliard kroner i I denne saken foreslås det at det skal foretas

5 en kapitalnedsettelse på 1,5 milliarder kroner i Eidsiva som eierne låner tilbake til selskapet med avtalt rente. Etter dette vil den årlige utbetalingen til eierne bestå av en kombinasjon av utbytte og rente på ansvarlig lån. Denne løsningen er etablert i mange selskaper og er en god løsning også for Eidsiva. Selv om årlig rentekostnad øker, gir 15 års løpetid og etableringen av lånet som et ansvarlig lån Eidsiva en god balansestruktur overfor finansmarkedet. Eidsiva har i dag en bokført egenkapital på rundt 47 %. En ekstern vurdering av verdijustert egenkapital som ble gjennomført i mars 2011, viste en verdijustert egenkapital på 11,4 milliarder kroner (56,8 %). Gjennom tilslutning til foreliggende aksjonæravtale vil egenkapitalen i selskapet reduseres med 1,5 milliarder kroner som kapitalnedsettelse, mot at eierne samtidig låner tilbake det samme beløp til selskapet i form av et ansvarlig lån med fast rente 7 % p.a. Selskapets verdijusterte egenkapital vil etter dette være 9,9 milliarder kroner. I 2026 kan långiverne velge mellom innfrielse av lånet eller hel eller delvis konvertering av lånet til aksjekapital i selskapet jfr. punkt 7 og 8 i låneavtalen. Det legges opp til at lånet kan overføres både fra holdingselskap til bakenforliggende kommune og motsatt fra kommune til holdingselskap. Etablering av ansvarlig lån vil være skattemessig gunstig for selskapet fordi rentekostnadene trekkes fra før et overskudd kommer til beskatning, mens tilsvarende renteinntekter ikke beskattes i kommunene eller fylkeskommunene. Utbytte er derimot en utbetaling etter at selskapsskatt er fratrukket. Fordelingen av lånet vil være i forhold til antall C-aksjer. Ved salg av C-aksjer mellom regionale, offentlige eiere skal den forholdsmessige andel av lånet følge aksjen. Med utgangspunkt i eksempelvis 275 millioner kroner i årlig utbytte til eierne, vil framtidig årlig overføring til eierne etter etablering av det ansvarlige lånet bestå av 105 millioner kroner i rente (7 % av 1,5 milliarder kroner) og 170 millioner kroner i utbytte ( =275). Etter dette vil aksjonærenes avkastning i Eidsiva bestå av: Renter på ansvarlig lån Årlig utbytte til eierne Tilbakeholdt overskudd i konsernet Verdiutvikling på egenkapitalen utover tilbakeholdt overskudd Det er for øvrig lagt til grunn i forslaget til ny aksjonæravtale at selskapet årlig skal utbetale et minimumsutbytte som tilsvarer 0,5155 kroner pr. aksje. For LGE-H utgjør dette kr. 29,5 mill. I tillegg kommer rentene av det ansvarlige lånet som utgjør kr. 17,6 mill. Totalt vil dette utgjøre kr. 47,1 mill. Gausdal kommunens andel (22,84 % som er kommunens eierandel i LGE-H) vil være kr 10,8 mill. Kommunestyret har lagt inn en forutsetning i økonomiplanen for om et årlig utbytte på 11,4 mill. kr for Gausdal. 5. Kapitalnedsettelse på 750 millioner kroner for utbetaling til nåværende eiere I forslaget til ny aksjonæravtale reduseres nåværende eieres muligheter til å ta ut verdier ved salg av dagens omsettelige A og B-aksjer ved at kravet til offentlig regional kontroll økes fra 33 % til 51 % - samtidig som bindingene i aksjonæravtalen økes tidsmessig fra 2026 til 2036, og ved at omsetteligheten i A-aksjen til private tas bort fram til 2021.

6 Selv om etablering av den nye aksjonæravtalen har til hensikt å gi eierne langsiktig meravkastning av eierskapet, foreslås det likevel en utbetalingsom reduserer ulempen ved den kortsiktige finansielle låsing for de nåværende eiere. Forslaget er at det foretas en utbetaling på 750 millioner kroner til dagens eiere gjennom reduksjon av egenkapitalen i selskapet. Etter dette vil ny bokført egenkapital i Eidsiva samlet, etter kapitalnedsettelse på 1,5 milliarder kroner i pkt. 4 over og denne utbetaling til eierne på 750 millioner kroner være 5,2 milliarder kroner - 32 % av bokført totalkapital. Den verdijusterte egenkapitalen vil være 9,15 milliarder kroner - 45,8 % av verdijustert totalkapital. Utbetalingen på 750 millioner kroner innebærer en mulig årlig renteavkastning hos aksjonærene, og en tilsvarende rentekostnad på selskapets hånd. 6. Fordeling av eierskapet på ulike aksjeklasser Eierne har i dag fordelt sin aksjebeholdning på fire ulike aksjeklasser: 33,33 % A-aksjer som er fritt omsettelige 12,08 % B-aksjer som er forbeholdt offentlige eiere 37,59 % C-aksjer som er forbeholdt regionale, offentlige eiere 17,00 % D-aksjer Det er nedfelt i gjeldende aksjonæravtale at D-aksjeklassen skal konverteres til B-aksjer. Hvis D-aksjeklassen i stedet konverteres til C-aksjer og B-aksjer, så vil C-aksjene utgjøre 51 % og være grunnmuren i det langsiktige regionale offentlige eierskapet framover. Foreliggende avtale legger opp til dette, noe som vil gi følgende aksjefordeling for den enkelte eier etter at aksjonæravtalen er gjennomført: 33 % A-aksjer 16 % B-aksjer 51 % C-aksjer Et fortsatt regionalt offentlig eierskap på 51 % er sentralt for å sikre regionen avgjørende innflytelse på selskapets utvikling. Men muligheten for kapitalforhøyelser/fusjoner med utstedelse av A-aksjer anses også viktig for selskapet. For å ivareta begge disse hensynene foreslås altså bestemmelser som innebærer at eiernes nåværende A-aksjer fryses for omsetning, unntatt til andre C-aksjonærer, i perioden 2011 til Det antas at selskapet innen en slik tidshorisont vil få avklart og eventuelt gjennomført de strukturelle grep i Innlandet som ligger i strategien, eller gjennomført ønskede hjemkjøp av kraftverksaksjer eller kraftverksandeler i Oppland eller Hedmark. De enkelte eiere vil i ny aksjonæravtale få en lik fordeling av aksjer i de ulike aksjeklasser, og aksjonærene likebehandles i konverteringsprosessene. Sammensetningen av aksjebeholdningen for den enkelte eier i ny aksjonæravtale vil være: 33 % A-aksjer med begrenset omsettelighet fram til % B-aksjer reservert for kun norske, offentlige eiere 51 % C-aksjer reservert kun for fylkeskommuner og kommuner i Hedmark og Oppland samt deres holdingsselskaper.

7 7. Regnskapsmessige konsekvenser og bokføringer i kommunenes og fylkeskommunenes regnskaper Det er to problemstillinger i kommunen av mer regnskapsmessig art som berøres av forslaget til ny aksjonæravtale og kapitalnedsetting: 1. Hvordan skal nedsetting av egenkapitalen med kontant utbetaling til eierne bokføres? 2. Hvordan skal nedsetting av egenkapitalen med tilsvarende etablering av ansvarlig lån til Eidsiva håndteres? Ad 1: Hvordan skal nedsetting av egenkapitalen med kontant utbetaling til eierne bokføres? En utbetaling til kommuner/fylkeskommuner på 750 millioner kroner gjennom nedsettelse av egenkapitalen i Eidsiva, må inntektsføres i kommunene i det året utbetalingen skjer. Spørsmålet som må vurderes er om inntektsføringen skal skje i drifts- eller investeringsregnskapet. Ved inntektsføring i driftsregnskapet kan midlene brukes til både driftsformål eller kapitalformål, ved inntektsføring i investeringsregnskapet kan midlene bare brukes til kapitalformål. Kommuner som direkte eier i Eidsiva (gjelder ikke for Gausdal) En utbetaling på 750 millioner kroner vil ligge innenfor tilbakeholdte resultater i Eidsiva, og kunne vært utdelt som utbytte etter aksjelovens regler. Så langt utdelingene ligger innenfor opptjente resultater i Eidsiva i eierperioden, vil det være riktig å inntektsføre utdeling i kommunens driftsregnskap som en finansinntekt. Denne vurderingen er drøftet med og gitt tilslutning fra revisjonsfaglig hold. Kommuner og fylkeskommuner som indirekte eier i Eidsiva via Holding: (gjelder for Gausdal) De kommuner/fylkeskommuner som har plassert sitt eierskap i et mellomliggende Holding, skal gjøre vurderingen av opptjening opp mot Holding. Utbetalingen fra Eidsiva vil bli regnskapsmessig inntektsført i Holding i 2011, og vil kunne utdeles som utbytte til kommune/fylkeskommune først i 2012 (med bakgrunn i regnskapet til Holding for 2011). Dersom man ønsker å få tilgang til likviditeten i 2011, kan dette gjennomføres ved en kapitalnedsettelse i Holding. En slik kapitalnedsettelse i Holding i 2011 med utbetaling til kommune/fylkeskommune vil bli å inntektsføre i investeringsregnskapet (altså motsatt av tilfellet hvor aksjene er direkte eiet av kommune). Bakgrunnen for ulik konklusjon er at vurderingen knytter seg til hvorvidt Holding har opptjent resultatene på utdelingstidspunktet, og ikke hvorvidt Eidsiva har opptjent tilsvarende. Dersom man avventer utdeling fra Holding til kommune/fylkeskommune til 2012, vil løsningen bli inntektsføring i driftsregnskapet, da Holding vil ha opptjent resultatet på utdelingstidspunktet.) Videreføringen av kapitalnedsettelsen fra Eidsiva kan videreføres til bakenforliggende kommune gjennom en påfølgende kapitalnedsettelse i Holdingselskapet. Rådmannen foreslår at midlene ikke tas ut av LGE-H i Det foreslås videre at eierne avklarer hvordan dette skal løses før regnskapsavslutningen for selskapet for regnskapet I utgangspunktet kan eierne velge å la midlene forbli i holdingsselskapet eller ta det ut som utbytte i 2012 helt eller delvis. Dersom en velger å ta ut dette (helt/delvis) bør dette benyttes til formål som bidrar til å øke kommunens økonomiske handlingsrom (reserver) og/eller til prioriterte investeringer. Det må

8 ikke benyttes til å øke kommunens generelle driftsnivå da et eventuelt utbytte i denne størrelsesorden er knyttet til en nedkapitalisering i Eidsiva. Ad 2: Hvordan skal nedsetting av egenkapitalen med tilsvarende etablering av ansvarlig lån til Eidsiva håndteres? Det som skjer med hensyn til det ansvarlige lånet, er at verdiene knyttet til eierskapet i Eidsiva i kommunes/fylkeskommunens balanser flyttes fra aksjer til ansvarlig lån. Dersom man i kommunens/fylkeskommunens regnskap har bokført aksjene i Eidsiva til kostpris tilknyttet transaksjonene i 2000/2004, vil man ikke få noen effekt for kommunens egenkapital. Ansvarlig lån bokføres til pålydende, og bokført verdi av aksjene reduseres med et tilsvarende beløp. Resterende aksjer i Eidsiva vil stå bokført som finansielt anleggsmiddel, og tilsvarende vil være løsningen for det ansvarlige lånet. Løsningen vil bli tilsvarende for kommuner/fylkeskommuner med Holding, som de med direkte eierskap. Eneste forskjell er at vurderingen knytter seg til kommunens aksjer i Holding og ikke i Eidsiva. Dersom kommunen ikke har noen bokført verdi på sine aksjer i Eidsiva, vil man få en økning av kommunes egenkapital ved at lånet tillegges balansen med andelen av 1,5 milliarder kroner uten en tilsvarende nedskriving av verdien aksjer (da disse forutsetningsvis ikke har noen bokført verdi). Transaksjonen føres i investeringsregnskapet for å ende opp i balanseregnskapet som økning i utlån på andelen av 1,5 milliarder kroner som gir en tilsvarende økning av egenkapitalen også her uten regnskapsmessige effekter i forhold til årsresultatet. Forholdet til kommunelovens 52 Et siste punkt som rådmannen har vurdert er om etableringen av et ansvarlig lån strider med bestemmelsene i kommuneloven 52 om finansforvaltning. Gausdal kommune har ikke inntatt noe i sitt finansreglement i tilknytning til håndtering av denne typen utlån. Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunen skal eie aksjer i Eidsiva Energi as via LGE Holding as. Det som skjer gjennom etablering av det ansvarlige lånet er således bare en restrukturering av et allerede etablert eierskap i Eidsiva som gir redusert risiko og økt avkastning i forhold til bare å sitte med aksjer. Rådmannen ser derfor ikke noe som er til hinder for å foreta et slikt utlån. Konklusjon Foreliggende sak er viktig og utfordrende å ta stilling til for de offentlige eierne av Eidsiva Energi AS. Den handler om å finne en god, felles og langsiktig eier- og kapitalstruktur for selskapet framover som gjør at selskapet gis industrielle og forretningsmessige muligheter som i neste omgang både kommer Innlandet som region til gode, og som ivaretar eiernes aksjeverdier og avkastning på eierkapitalen i form av utbytte og renter. Rådmannen mener at de viktige hensyn, som ivaretas gjennom forslaget til ny aksjonæravtale, er: Etablering av et langsiktig, regionalt offentlig majoritetseierskap ved at Innlandets kommuner/fylkeskommuner og holdingsselskaper sikres og forpliktes til 51 % eierskap i Eidsiva til 2026.

9 Sikre at Eidsivas eierskap til enhver tid tilfredsstiller konsesjonskravene om offentlig kontroll og styring dvs. minimum 67 % offentlig eierskap samlet i vannkrafteiende selskap. Likebehandling av aksjonærene. Posisjoneringen av Eidsiva for realisering av interessante framtidige industrielle muligheter gjennom å reservere A-aksjeklassen de neste 10 år for å innhente ny aksjekapital eller gjennomføre fusjoner for å kunne få kontroll med mer av vannkraftproduksjonen og energisektoren i Oppland og Hedmark. Foreslått tilpassing av forholdet mellom egenkapital og lånekapital i selskapet har med finansiell optimalisering i selskapet å gjøre, og er gunstig både for selskapet og eierne. Det er liten tvil om at dagens eiere har vært både strategiske, langsiktige og lojale mot Eidsiva Energi og det synes klokt at et fortsatt langsiktig, offentlig regionalt eierskap langs de linjer som er trukket opp i ny aksjonæravtale utkvitteres med en utbetaling til eierne på dette tidspunkt som representerer en vesentlig milepæl for selskapet Prinsipielt kan denne saken avgjøres av generalforsamlingen i LGE-Holding, men med bakgrunn i sakens innhold og konklusjoner er det viktig at dette er solid forankret hos eierne i holdingsselskapet. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at generalforsamlingen i LGE-Holding godkjenner ny aksjonæravtale i Eidsiva Energi AS 2. Gjennom godkjennelse av ny aksjonæravtale, gir kommunestyret sin tilslutning til at generalforsamlingen i LGE-Holding legger følgende til grunn: a. Det gjennomføres en kapitalnedsetting i Eidsiva Energi AS på 1,5 + 0,75 milliarder kroner b. Det forutsettes at LGE-Holding legger til rette for å videretransportere sin andel av det ansvarlige lånet til eierkommunene. c. Gausdal kommune yter et ansvarlig lån på kroner til Eidsiva Energi AS på vilkår som framgår i vedlagt Standard avtale om ansvarlig lån. d. LGE-Holding sin andel av kapitalnedsetting på 0,75 milliarder kroner utgjør ,- kroner som inntektsføres i LGE-Holding i 2011 regnskapet med helt eller delvis utbetaling til eierne som utbytte for regnskapsåret Dette inntektsføres i 2012 som finansinntekt i kommunens driftsregnskap. Det forutsettes at eierne av LGE-Holding foretar en avklaring i forhold til hvordan dette skal løses i god tid før regnskapsavslutningen 2011 i holdingselskapet.

Eidsiva Energi AS - ny aksjonæravtale for etablering av framtidig eierog kapitalstruktur i selskapet

Eidsiva Energi AS - ny aksjonæravtale for etablering av framtidig eierog kapitalstruktur i selskapet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 065/11 TOSO Kommunestyret 23.06.2011 066/11 TOSO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-255 : Arkivsaknr.:

Detaljer

EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET

EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET Saknr. 10/6786-5 Ark.nr. 255 Saksbehandler: Eidsiva Energi /Sigurd Skage EIDSIVA ENERGI AS - NY AKSJONÆRAVTALE FOR ETABLERING AV FRAMTIDIG EIER- OG KAPITALSTRUKTUR I SELSKAPET Fylkesrådets innstilling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 REFERATSAK KOMMUNESTYRET 16.06.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 REFERATSAK KOMMUNESTYRET 16.06.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 Det innkalles til møte i kommunestyre. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 29/11 Sak 30/11 Sak

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 07.06.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 07.06.2011 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 07.06.2011 09.00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet. Møtet starter med orientering om Naturbrukslinja

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 255 Lnr.: 2311/16 Arkivsaksnr.: 12/

Saksframlegg. Ark.: 255 Lnr.: 2311/16 Arkivsaksnr.: 12/ Saksframlegg Ark.: 255 Lnr.: 2311/16 Arkivsaksnr.: 12/1269-14 Saksbehandler: Marit Bråten Homb EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE ANSVARLIG LÅN SAMT NØDVENDIGE JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER

Detaljer

EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE

EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/493 EIDSIVA ENERGI AS - TILLEGGSAVTALE FOR ANSVARLIG LÅN SAMT JUSTERINGER OG TYDELIGGJØRING AV VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE Vedlegg: 1. Tilleggsavtale

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 01/03065-034 Dato: 17.9. 2004 OPPDATERT EIERSTRATEGI FOR ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn AKSJONÆRAVTALE Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Eidsiva Energi AS, org.nr. 983 424 082 ( Selskapet ), og de aksjonærer som oppfyller Avtalens vilkår for å eie B- aksjer og/eller C-aksjer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommunestyret Fullmakt til styret i Trønderenergi AS om aksjekapitalforhøyelse

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommunestyret Fullmakt til styret i Trønderenergi AS om aksjekapitalforhøyelse TYDAL KOMMUNE Arkiv: S00 Arkivsaksnr: 2013/936-13 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 19.01.2015 Fullmakt til styret i Trønderenergi AS om aksjekapitalforhøyelse

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn AKSJONÆRAVTALE Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Eidsiva Energi AS, org nr 983 424 082 ( Selskapet ), og de aksjonærer som oppfyller Avtalens vilkår for å eie B- aksjer og/eller C-aksjer

Detaljer

Offentlig. Oppsummering av rapport fra utvalg for vurdering av utbyttepolitikk i Østfold Energi AS

Offentlig. Oppsummering av rapport fra utvalg for vurdering av utbyttepolitikk i Østfold Energi AS Offentlig Oppsummering av rapport fra utvalg for vurdering av utbyttepolitikk i Østfold Energi AS 1 Bakgrunn og mandat I eiermøte 29. november 2013 presenterte administrerende direktør styrets innspill

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn AKSJONÆRAVTALE Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Eidsiva Energi AS, org nr 983 424 082 ( Selskapet ), og de aksjonærer som oppfyller Avtalens vilkår for å eie B- aksjer og/eller C-aksjer

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL AVTALE OM ANSVARLIG LÅN EIDSIVA ENERGI AS

TILLEGGSAVTALE TIL AVTALE OM ANSVARLIG LÅN EIDSIVA ENERGI AS TILLEGGSAVTALE TIL AVTALE OM ANSVARLIG LÅN I EIDSIVA ENERGI AS 1. BAKGRUNN Det ble den 14. januar 2015 (med Elverum Energi) og i 2011 (med alle de øvrige aksjonærer) inngått avtaler om etablering av ansvarlige

Detaljer

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Saknr. 16/5975-2 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth/ Eidsiva Energi As Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Endring av vedtektenes 7

Endring av vedtektenes 7 Generalforsamling 8. mai 2014 Sak 08 Endring av vedtektenes 7 Valgkomiteen i konsernet har gjennom sitt arbeid med å forberede styrevalget våren 2014, sett et behov for at selskapets ordning med personlige

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012 Felles eierstrategisk plattform i EB 25. mai 2012 2 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN...3 2 FORMÅL MED EIERSKAPET...4 3 FØRINGER FOR FORRETNINGSMESSIG UTVIKLING AV EB...6 4 FORVENTNINGER TIL AVKASTNING,

Detaljer

Eiermøte EK-prosjektet Fase II Foreslåtte vedtektsendringer. Brekstad 7. februar 2013

Eiermøte EK-prosjektet Fase II Foreslåtte vedtektsendringer. Brekstad 7. februar 2013 Eiermøte EK-prosjektet Fase II Foreslåtte vedtektsendringer Brekstad 7. februar 2013 Agenda Bakteppet Endringsforslagene Økonomisk analyse Tidsplan Omsetning Tidsepoker i TE s historie Kraft- og nettutbygging

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 30.03.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksbehandler: Harald Landheim LÅN TIL LILLEHAMMER SKIFESTIVAL AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: I denne saken

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter 1 BONUM 2 BONUM UTVIKLING B O N U M I N V E S T Vi er snart i gang med vårt første

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. ("Selskapet") org. nr

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. (Selskapet) org. nr AKSJONÆRAVTALE mellom aksjonærene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("Selskapet") org. nr. 992 462 841 vedrørende deres rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet AKSJONÆRAVTALE Det er

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 01.11.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: 19. mai 2004 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: S01 Arkivsaksnr.: 00/02490-014 Dato: 19. mai 2004 FORSLAG OM FUSJON MELLOM ENERGISELSKAPET BUSKERUD A/S OG DRAMMEN KRAFTNETT HOLDING A/S INNSTILLING TIL:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/1 Formannskapet Aksjeemisjon - ekstraordinær generalforsamling i Trønderenergi

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/1 Formannskapet Aksjeemisjon - ekstraordinær generalforsamling i Trønderenergi Bjugn KOMMUNE Arkiv: S00 Dato: 29.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/1 Formannskapet 13.01.2015 Saksbehandler: Tor Langvold Aksjeemisjon - ekstraordinær generalforsamling i Trønderenergi 20.01.2015

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/999 S10 Aud Norunn Strand FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune går inn for at egenkapitalen

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2007/2745

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2007/2745 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2007/2745 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 92/14 Åfjord kommunestyre 12.12.2014 Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. TrønderEnergi AS Saker til generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010 Steinar Vikingstad Trond Brevik Dagens tema og agenda Dagens tema Eierstrategi for Energiselskapet Buskerud AS Dagens agenda 1. Om oss 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

Eiermøte 1.10.10 OPTIMAL KAPITAL

Eiermøte 1.10.10 OPTIMAL KAPITAL Eiermøte 1.10.10 OPTIMAL KAPITAL Balansert eieruttak og mulige handlingsrom Geir Haaland Universitetslektor / statsautorisert revisor Optimal kapital balansert eieruttak AE har en solid kapitalbase, men

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Resultat og utbytteevne Eiermøte 19. januar Pernille Kring Gulowsen konserndirektør økonomi & finans

Resultat og utbytteevne Eiermøte 19. januar Pernille Kring Gulowsen konserndirektør økonomi & finans Resultat og utbytteevne Eiermøte 19. januar 2012 Pernille Kring Gulowsen konserndirektør økonomi & finans Innhold Prognoser Selskap Resultatutvikling Investeringsplaner og lånebehov Risikobærende evne

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune Øystre Slidre kommune 2940 Heggenes Formannskapet Møteinnkalling Møtedato: 07.12.2006 Møtestad: Tingvang Møtetid: Kl.10.00 Sakliste: Sak nr. Sakstittel 070/06 Referatsaker 071/06 Utbyggingsavtale ved reguleringsplan

Detaljer

: 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen

: 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902677 : E: 252 S00 :Arbeidsgruppe og S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 19.05.2009 62/09 LYSE ENERGI AS - ENDRET

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2015 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 370 mnok Driftsresultat: 413 mnok Utbytte: 95 mnok Verdi eiendeler: 10,0 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 07.06.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Ringen, Stig

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9527-2 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Optimum Skipsinvest I AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øivind Pedersen Arkiv: 255 C34 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Øivind Pedersen Arkiv: 255 C34 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øivind Pedersen Arkiv: 255 C34 15/1144-4 Dato: 27.11.2015 KONSOLIDERING AV FILMFONDENE FILMINVEST MIDT NORGE AS OG FILM3 - ETABLERING AV NYTT AKSJESELSKAP Vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld Utskriftsdato: 1.1.2018 05:49:47 Status: Gjeldende Dato: 23.6.2005 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Trønder Energi AS - Fullmakt til emisjon av ny aksjekapital

Trønder Energi AS - Fullmakt til emisjon av ny aksjekapital Saksframlegg Arkivnr. 033 Saksnr. 2014/1375-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Knut Dukane Trønder Energi AS - Fullmakt til emisjon av ny aksjekapital Dokumenter i saken: 1 I Generalforsamling

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedlegg til sak 7 Storebrand Privat Investor ASAs levetid Levetiden til Storebrand Privat Investor ASA ( SPII ) er i utgangspunktet fastsatt til avvikling innen 2015. Det er muligheter for forlengelse

Detaljer

Utbytte og tilbakeholdt overskudd (utjevningsfond) Tildeling av gaver og tilbakeholdt overskudd

Utbytte og tilbakeholdt overskudd (utjevningsfond) Tildeling av gaver og tilbakeholdt overskudd Sak 5/2007 Til Representantskapet UTBYTTEEMISJON Innledning Bankens hovedstyre har i hovedstyresak 17/2007 vedtatt å foreslå overfor representantskapet at bankens grunnfondsbeviseiere for regnskapsåret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNSPILL TIL SAKEN OM FRAMTIDIG EIERSKAP I NTE

INNSPILL TIL SAKEN OM FRAMTIDIG EIERSKAP I NTE Fra ordførerne i Grong, Inderøy, Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa og Verran kommuner Nord-Trøndelag fylkeskommune ved Inge Fornes og Even Ystgård Kun sendt per e-post til postmottak@ntfk.no

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer