Årsrapport Norsk Telegrambyrå AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0

2 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang og reforhandlinger av flere betydelige avtaler har preget året. I annet halvår ble det gjennomført et spareprogram i selskapet med mål om å kompensere for tapte inntekter. Programmet ble gjennomført i tråd med målsettingen. Det viktigste bidraget i omstillingsarbeidet kommer fra en gavepensjonsordning, som elleve medarbeidere takket ja til. Omstillingsprogrammet gir en merkostnad som påvirker selskapets resultat i 2012 med 5,7 millioner kroner. Utfordringene på inntektssiden gjelder først og fremst nyhetstjenesten. De øvrige forretningsområdene og de andre felleskontrollerte selskapene viser stabil utvikling. Selskapet har i 2012 lagt et godt grunnlag for en stabil driftssituasjon og fortsatt vekst og utvikling i tråd med strategiplanens ambisjoner. Selskapet vil fortsette arbeidet med å øke produkt- og tjenestespekteret og ta posisjoner i nye markeder. Fremtiden til selskapet Innholdsutvikling AS er usikker. NTBs aksjepost (17,4 prosent) med en bokført verdi på 2,4 millioner kroner er av den grunn nedskrevet til null i 2012-regnskapet, med tilsvarende effekt på årsresultatet. Styret vil takke de ansatte for god innsats i et arbeidsomt og krevende år. ØKONOMI NTBs årsregnskap inkluderer 51,11 prosent av det økonomiske resultatet i Nyhetsgrafikk.no AS og 50,1 prosent av resultatet i Universum AS. I tillegg inkluderer regnskapet NTBs 34 prosents andel av Retriever AB (under finansinntekter). NTBs resultat i 2012 er summen av ekstraordinære omstillingskostnader i NTB og stabil utvikling i Universum og Nyhetsgrafikk. Omsetningsveksten i Retriever er meget god, med en vekst på nærmere 17,5 prosent i Resultatandelen er lavere enn året før som følge av store investeringer og satsinger i Sverige og Danmark. NTBs resultat før skatt er 0,3 millioner kroner, mot 14,2 millioner kroner året før. Ekstraordinære kostnader til omstilling, nedskriving av aksjer og tap på fordringer, påvirker resultatet med 11 millioner kroner i Omsetningen i selskapet økte i 2012 med ca. 9 millioner kroner, til 218,4 millioner kroner. Kjøpet av Retriever AB er finansiert av kontanter og lånefinansiering. Egenkapitalandelen per er 64,1 prosent. Faktisk innestående kontantbeholdning per er 28,8 millioner kroner. Likviditeten vurderes som god. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT I NTB AS Årsresultat etter skatt er -1,11 millioner kroner og foreslås disponert slik: Overføres fra annen egenkapital, 1,11 millioner kroner. Selskapets frie egenkapital per er 68,0 millioner kroner. FINANSIELL RISIKO Selskapet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko i sin ordinære forretningsvirksomhet og styrer mot å ha lav risiko innenfor disse områdene. Alle kunder blir løpende kredittvurdert. Selskapet er eksponert for renterisiko knyttet til eksterne lån og ytelsesbasert kollektiv pensjonsordning og valutarisiko knyttet til investeringen i det svenske selskapet Retriever AB FORTSATT DRIFT Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn når årsregnskapet skal legges fram. ARBEIDSFORHOLD/MILJØ Ved årsskiftet var det 131 fast ansatte i selskapet. Det ble utført 126 årsverk. Inkludert 50,1 prosent av årsverkene i Universum AS, 51,11 prosent i 2

3 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Nyhetsgrafikk AS og 100 prosent av Samfoto AS har 149 ansatte utført 142 årsverk. Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Sykefraværet i selskapet holder seg stabilt og var i 2012 på 1869 sykedager (4,6 prosent). Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker i selskapet i Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. NTB har hovedkontor i Oslo, i moderne og gode lokaler i Akersgata 55. LIKESTILLING I 2012 var det 131 ansatte i NTB, hvorav 54 kvinner og 77 menn. NTB har et lønnssystem som ikke skiller mellom kvinner og menn. Følgende er nedfelt i lokalavtalen med de ansatte for å sikre best mulig kjønnsfordeling i bedriften: På overordnet ledernivå (ledere med fag- og/eller personalansvar) er fordelingen 9 menn og 6 kvinner. NTB ønsker å øke tallet på kvinner i selskapet og å rekruttere kvinner til ledende redaksjonelle stillinger. Så lenge kvinnene er underrepresentert i redaksjonen, vil bedriften bestrebe seg på at det ansettes minst like mange kvinner som menn som sommervikarer. Til faste stillinger skal kvinnelige søkere foretrekkes under ellers like vilkår. IKKE-DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET Styret mener at det ikke gjøres forskjell på ansatte på grunn av etnisitet, språk eller livssyn. Forholdene er lagt til rette for funksjonshemmede. FRAMTIDSUTSIKTER De siste årene er det lagt et godt grunnlag for NTBs og NTB-gruppens videre utvikling. Nye virksomheter styrker selskapets strategiske og finansielle posisjon. Samtidig vil det mangfoldet NTB-gruppen nå representerer, gi nye muligheter for vekst og utvikling. Målet er å opprettholde den samme stabile og brede posisjonen nyhetstjenesten har i de norske mediene. Omstillingsprogrammet i 2012 vil få full effekt fra blir et omstillingsår, der nye avtaler fases inn og effekten av kostnadstiltak tas ut. Det er lagt et godt grunnlag for fortsatt vekst og utvikling i selskapet. 3

4 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Stig Finslo Knut Falchenberg John Kvadsheim Lars Kittilsen Hanna Relling Berg Anette Mellbye Anna Nesje Hilde H. Odde Cornelius Poppe Pål Bjerketvedt Jon Espen Lohne NØKKELTALL (i kr) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter) 0,4 % 5,4 % 3,8 % Resultat finansposter Resultatmargin (res. etter finansposter/driftsinntekter) 1,5 % 6,8 % 3,4 % Resultat før skatt Årsresultat Totalrentabilitet (res. etter finansposter/totalkapital) -0,8 % 9,9 % 4,4 % Egenkapitalrentabilitet (res. etter finansp/egenkapital) -1,3 % 16,0 % 8,6 % Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) 63,3 % 61,9 % 51,5 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,10 1,19 1,31 4

5 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Resultatregnskap 2012 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note nr Nyhetstjenesten Fototjenesten Spesialtjenester Andre driftsinntekter Andel driftsinntekter felleskontrollerte selskaper SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn og sosiale kostnader 13, Innkjøpt stoff og fotos Andre driftskostnader 5,13, Avskrivning på varige driftsmidler og imm. verdier Andel driftskostnader felleskontrollerte selskaper SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultat på investering i datterselskap Resultat på investering i tilknyttet selskap Renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler 0 0 Rentekostnader Andre finanskostnader Nedskrivning anleggsaksjer Andel finansresultat felleskontrollerte selskaper RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Andel skattekostnad felleskontrollerte selskaper SKATTEKOSTNAD ÅRSRESULTAT DISPONERINGER: Overført fra fond for vurderingsforskjeller 0 0 Overført fra/til annen egenkapital

6 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Balanse - eiendeler 2012 BALANSE EIENDELER Note nr Anleggsmidler Immaterielle eiendeler: EDB-utviklingsprosjekter Arkiv, kundedatabase, software, varemerke etc Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle verdier Varige driftsmidler: Feriehytte, ferieleilighet 5, EDB-utstyr, inventar mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer i datterselskap Aksjer i tilknyttede selskaper 6, Aksjer i andre selskaper Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Andel anleggsmidler felleskontrollerte selskaper Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer: Kundefordringer Andre fordringer 14, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 11,15, Andel omløpsmidler felleskontrollerte selskaper Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Balanse - EK og gjeld 2012 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note nr Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer á 500) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld felleskontrollerte selskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 22. mars 2013 I styret for Norsk Telegrambyrå AS Jon Espen Lohne Stig Finslo Knut Falchenberg Lars Kittilsen Hanna Relling Berg Anette Mellbye Anna Nesje Hilde H. Odde John Kvadsheim Cornelius Poppe Pål Bjerketvedt Adm. dir./sjefred. 7

8 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Noter til regnskapet REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp etter norske regnskapsstandarder. Regnskapslovens generelle vurderingsregler er benyttet. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er lignende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. I den grad enkelte poster er vurdert etter andre regler, er dette redegjort for nedenfor. Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning/påkostninger på leide lokaler avskrives over fremleiekontraktenes løpetid. Aksjer i felleskontrollerte selskaper Aksjer i felleskontrollerte selskap rapporteres i h.t. bruttometoden. Universum AS (eierandel 50,1 %) og Nyhetsgrafikk.no AS (eierandel 51,11 %) er å anse som felleskontrollert virksomhet. Dette innebærer at en forholdsmessig andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i selskapet er rapportert på egne linjer i regnskapet. Aksjer i tilknyttede selskaper Investering i tilknyttede selskap rapporteres i ht. egenkapitalmetoden. Eierandel i Retriever AB (34 % eierandel) rapporteres som et tilknyttet selskap. Dette innebærer at en forholdsmessig andel av nettoresultatet i selskapet er rapportert på egen linjer under Finansposter i resultatregnskapet og netto balanseverdi av selskapet i egen linje under Finansielle anleggsmidler i balansen. Datterselskaper Ved oppkjøp pr etablerte NTB 100 % eierskap i Samfoto AS. I 2012 er resultatet av virksomheten i Samfoto AS rapportert i ht. egenkapitalmetoden i egen linje under I 2012 er resultatet av virksomheten i Samfoto AS rapportert i ht. egenkapitalmetoden i egen linje under linje under Finansposter i resultatregnskapet og netto balanseverdi av selskapet i egen linje under Finansielle anleggsmidler i balansen. Aksjer i andre selskaper Andre anleggsaksjer vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Selskapet har kollektive innskuddspensjonsordninger samt kollektive (sikrede) pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige ytelser (ytelsesplaner). De sikrede pensjonsforpliktelsene beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. De sikrede pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto sikrede pensjonsforpliktelser består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Endringer i forpliktelsene og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid etter særskilte regler. Selskapet har også usikrede pensjonsordninger i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP), samt direkte pensjoner som utbetales over driften. I balansen er sikrede og usikrede pensjonsforpliktelser presentert samlet under posten Finansielle anleggsmidler (selskapsregnskapet) og Avsetning for forpliktelser (konsernregnskapet). Pensjonsberegningene foretas av aktuar. Fordringer Fordringer er vurdert til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. 8

9 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Noter til regnskapet 2012 Skatter Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt)og endring i (netto) utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår, er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet og skattemessig underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller og skattemessig underskudd til fremføring som gir grunnlag for skattemessige fradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel oppføres som en eiendel i balansen i den grad de skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring antas å kunne utnyttes til å redusere fremtidige skattepliktig inntekt i selskapet. Utsatt skatt beregnes med nominell verdi. Finansiell markedsrisiko Det er knyttet finansiell markedsrisiko (valutakursendringer) til investeringen i det tilknyttede selskapet Retriever AB. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalysen er rapportert iht. den indirekte metoden. Likviditetsbeholdningen tilsvarer innestående i bank. Konsernet - konsernregnskapet Konsernet består av Norsk Telegrambyrå AS (morselskap) og Samfoto AS (100% eiet av Norsk Telegrambyrå AS). Samfoto AS har forretningskontor i Oslo. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for 2012, da Samfoto AS er av uvesentlig betydning for å vurdere konsernets stilling og resultat. 2 SALGSINNTEKTER Inntekter fra Nyhetstjenesten og Spesialtjenester i selskapsregnskapet knytter seg i all hovedsak til innenlandsk formidling av nyhets- og tilknyttede tjenester. Fototjenesten gjelder salg av fotos både til inn- og utland. 3 ANDRE DRIFTSINNTEKTER - SELSKAPET Selskapets andre driftsinntekter knytter seg til leieinntekter, salg av diverse tjenester, og inntekter fra Nynorsk Pressekontor. 4 LØNN OG SOSIALE KOSTNADER Selskapet (tall i 1000 kr) Lønn og honorarer Gavepensjoner/ sluttavtaler Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Andre ytelser Pensjoner Selskapet har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte i Storebrand Liv. Selskapets forsikringsordninger omfatter ved årsskiftet 163 personer, herav 123 personer i ytelsesbasert ordning og 40 personer i innskuddsbasert ordning. Forpliktelser i den ytelsesbaserte ordningen omfatter også 58 nåværende pensjonister pr Selskapet har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning. Denne ordningen omfatter 148 ansatte. I tillegg har NTB forpliktelser overfor 9 personer som ikke fullt ut er forsikringsmessig dekket. Pensjonsberegningen er foretatt i h.t. IAS19 og anbefalinger fra Norsk Regnskapsstiftelse. Aktuarberegning av de samlede pensjonsforpliktelsene i selskapet viser følgende tall: Netto pensjonskostnad 2012: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Pensjonskostnad (brutto) Forventet avkastning på pensjonsmidlene Pensjonskostnad (netto) Administrasjonskostnader Resultatførte estimatavvik Pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift inkl. i pensjonskostnaden

10 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Noter til regnskapet 2012 Netto pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring Netto pensjonsmidler Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 3,90 % (2011: 2,60%) Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 % (2011: 4,10%) Lønnsvekst 3,50 % (2011: 3,50%) Pensjonsregulering 0,20 % (2011: 0,10%) G-regulering 3,25 % (2011: 3,25%) Forventet gjenstående tjenestetid 13,00 (2011: 13,00) Som det fremgår av omtale under punktet Regnskapsprinsipper, blir virkningen av avvik i aktuarens beregningsforutsetninger (estimatavvik) i h.t. Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader fordelt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid (13 år) etter særskilte regler. Estimatavvik oppført i balansen pr for senere kostnadsføring utgjør kr EDB-UTVIKLINGSPROSJEKTER, HISTORISK ARKIV, MASKINER, INVENTAR, INNREDNING, FERIEHYTTER, GOODWILL, ANDRE IMMATERIELLE VERDIER EDB-utviklingsprosj. Maskiner/inventar innred. Feriehytter Anskaffelseskost pr Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost pr Sum ord. avskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år 2-10 år 30 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Nei Goodwill Arkiv Software Anskaffelseskost pr Sum avskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 10 år 20 år 15 år Kunde-database Varemerker, brands Anskaffelseskost pr Sum avskrivninger pr Bokførte verdier pr

11 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Noter til regnskapet 2012 Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år evig Selskapet flyttet i 2006 sin virksomhet til nye lokaler i Akersgaten 55. Lokalene leies og leiekontrakten løper til mars 2013 med årlig leieregulering basert på konsumprisindeksen. Leiekostnaden for 2012 utgjorde kr Leiekontrakten for selskapets tidligere kontorlokaler løper til år 2026 med årlig leieregulering basert på 85% av konsumprisindeksen. Det er inngått fremleieavtale for storparten av lokalene. Leiekostnaden for 2012 utgjorde kr DATTERSELSKAP/ FELLESKONTROLLERT SELSKAP/ TILKNYTTET SELSKAP NTB investerte i 2003 i Universum AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel utgjør 50,1 % og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 50,00 %. NTB investerte i 2008 i Nyhetsgrafikk.no AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel utgjør 51,11 % og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 51,11 %. NTB har ikke bestemmende innflytelse i Universum AS og Nyhetsgrafikk.no. Selskapene er å regne som felleskontrollerte selskap og rapporteres i ht. bruttometoden. NTB investerte i 2009 i det svenske selskapet Retriever AB. Eierandel utgjør 34 % og selskapet er å regne som et tilknyttet selskap. Selskapsandelen er rapportert i ht. egenkapitalmetoden i regnskapet. NTB investerte i Samfoto AS. Eierandelen er 100 % og denne andelen i datterselskapet rapportert i h.t. egenkapitalmetoden i regnskapet. Selskap rapportert i ht. bruttometoden (nettoverdier)/egenkapitalmetoden: Samfoto AS Universum AS Nyhetsgrafikk.no Retriever AB Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Immaterielle verdier Bokført verdi Resultatandel Utbytte for Bokført verdi Herav uavskrevet goodwill Herav uavskrevet øvrige immaterielle eiendeler Årets avskrivning goodwill Årets avskrivning øvrige immaterielle eiendeler Lineær avskrivning goodwill 10 år 10 år 10 år 10 år Lineære avskrivning forretningsnavn, varemerker, arkiv 25 år 25 år Kundedatabase/kundekontakter Software/teknologi Varemerke/brands Lineær avskrivning lisenser 15 år 5 år 10 år Evig Avskrivningstiden på 10 år vedr. goodwill er satt ut fra selskapenes sterke markedsposisjon og en forventning om at investeringene skal generere inntekter i minst 10 år framover. Universum AS har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning for enkelte av sine ansatte (sikret ordning). Forpliktelser i h.t. denne pensjonsforsikringsordningen er ikke balanseført i selskapets regnskap. Rapporteringen i Universum AS avviker dermed fra prinsippene for rapportering av pensjonsforpliktelser i NTB AS. Da virkningen av denne prinsippforskjell er uvesentlig, er ikke Universums regnskapstall justert ved innarbeidelsen i NTBs regnskap. 11

12 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Noter til regnskapet AKSJER I ANDRE SELSKAPER Anleggsmidler: Eierandel Balanseført verdi pr Kostpris pr Innholdsutvikling AS 17,41 % Nedskrivning av aksjene er kostnadsført med kr i regnskapet for Akkumulert nedskrivning av aksjene utgjør kr SKATTER Skattekostnaden i resultatregnskapet i 2012 består av: Betalbar skatt 0 Endring utsatt skatt Netto (kostnad) Skattegrunnlag 2012 fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Andel skattekostnad felleskontrollerte/tilknyttede selskaper Resultat fra selskap rapport i ht. egenkapital-/bruttometoden Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Fradrag skattemessig underskudd til framføring Skattegrunnlag Avstemming skattekostnad: Skatt beregnet som 28 % av regnskapsmessig resultat før skatt Justert for resultat felleskontrollerte/tilknyttede selskap Effekt av permanente forskjeller Regnskapsført skattekostnad Utsatt skatt Endring Driftsmidler Fordringer Pensjonsmidler Ubenyttet godtgjørelse aksjeutbytte Andre forskjeller Underskudd til fremføring Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) 28 % utsatt skatt Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt i regnskapet. Utsatt skatt beregnes med grunnlag i forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og underskudd til fremføring. I oppstillingen brukes positivt fortegn ved netto skattereduserende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som reduserer fremtidig skattbar inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt 12

13 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Noter til regnskapet 2012 skattefordel. En andel av utsatte skattefordeler på kr er oppført som en eiendel i regnskapet pr Begrunnelsen for balanseføring er at storparten av de midlertidige forskjellene og underskudd til fremføring kan utnyttes til å redusere fremtidig betalbar skatt i selskapet. 9 ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V. Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer á kr 500. Hver aksje har en stemme. Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter. Det foreligger begrensninger for hvem som kan eie aksjer og kjøp av aksjer krever samtykke fra styret. Videre har aksjeeierne etter særskilte bestemmelser forkjøpsrett til aksjer som frembys for salg. Selskapets 20 største aksjeeiere: Navn Eierandel Edda Media AS 25,5 % A-pressen ASA 14,2 % Aftenposten 11,1 % NRK 11,1 % Verdens Gang 10,7 % Adresseavisen 8,2 % Bergens Tidende 4,1 % Stavanger Aftenblad 2,7 % Østlendingen 2,1 % Harstad Tidende 1,7 % Hamar Media AS 1,3 % Dagbladet 0,9 % Asker og Bærums Budstikke 0,9 % Fædrelandsvennen 0,8 % Dagsavisen 0,6 % Lillehammer Medieinvestering AS 0,4 % Gudbrandsdølen Dagningen 0,3 % Agderposten 0,3 % Trønder-Avisa 0,3 % Halden Arbeiderblad 0,2 % 97,40 % Ingen av de ansattes styrerepresentanter eier aksjer i selskapet. 10 EGNE AKSJER Selskapet eier ved årets slutt 33 egne aksjer. Det er ikke kjøpt egne aksjer i KAUSJONSANSVAR/ GARANTIANSVAR Kausjonsansvar 0 0 Garantiansvar NTB har stilt garanti overfor Entra Eiendom AS på kr Dette beløpet tilsvarer tre måneders kontorleie og felleskostnader i Akersgt. 55. Som sikkerhet for NTBs garanti har DnB NOR avgitt en garanti overfor Entra Eiendom. Som sikkerhet for garantiavgivelsen har DnB NOR pant i NTBs særvilkårskonto i bank for et beløp tilsvarende kr ANTALL ÅRSVERK Det har i regnskapsåret blitt utført 126 årsverk i selskapet. 13 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V. Lønn til administrerende direktør/sjefredaktør i morselskapet utgjorde for 2012 kr Andre ytelser utgjorde kr Administrerende direktør omfattes av selskapets generelle pensjonsordning. Betalt pensjonspremie vedr. administrerende direktør utgjorde for 2012 kr Det er i 2012 kostnadsført styrehonorarer med til sammen kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr Honoraret fordeler seg med kr på revisjon og kr på andre tjenester utenfor revisjonen. 14 LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL ANSATTE Samlede utlån til ansatte utgjør kr Lånene er usikret og har en løpetid på mindre enn ett år. 15 BETALINGSMIDLER Bundne bankinnskudd FORDRINGER, GJELD, PANTSTILLELSER Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang. Kortsiktig utlån til datterselskap utgjør kr pr Selskapet har ingen gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Selskapets pantegjeld til kredittinstitusjoner utgjør pr kr Som sikkerhet for pantegjelden er avgitt pant i aksjene i Retriever AB. Disse aksjene har en samlet bokført verdi på kr i regnskapet pr Det er avgitt pant i en 13

14 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Noter til regnskapet 2012 andel av særvilkårskonto i bank på kr (jfr. note 12/16). Selskapets feriehytte er pantsatt med kr for pensjonsforpliktelser. Bokført verdi av eiendommen pr utgjør kr En bankkonto er også pantsatt for kr for de samme pensjonsforpliktelsene. På grunn av usikkerhet mht. verdi er det foretatt en nedskrivning av en fordring med kr ANNEN EGENKAPITAL Annen Fond for egenkapital vurderingsforskjeller Pr Underskudd Kjøp av egne aksjer 0 Regulering Fond for vurderingsforskjeller 0 0 Pr NÆRSTÅENDE PARTER Selskapet har betydelige forretningsmessige avtaler med eiere og datterselskap, Avtalene baseres på markedsmessige betingelser Fordringer på nærstående parter Gjeld til nærstående parter Salg til nærstående parter Kjøp fra nærstående parter

15 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Noter til regnskapet 2012 KONTANTSTRØMANALYSE Likvider tilført/brukt på virksomheten: Tilført fra årets virksomhet (1) Endring kortsiktige fordringer, kortsiktig gjeld, lager Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Investering i immaterielle eiendeler/varige driftsmidler Salg av anleggsaksjer 0 0 Investert i anleggsaksjer Endring i andre investeringer 0 0 Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Ny gjeld 0 0 Kjøp av egne aksjer Nedbetalt gjeld Mottatt utbytte Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr NTB Likviditetsbeholdning pr Scanpix Norge AS Likviditetsbeholdning pr (1) Dette tallet fremkommer slik: Årets resultat Endring utsatt skatt Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 Resultat selskap rapportert i h.t. Ek/ bruttometoden Nedskrivning anleggsaksjer Nedskrivning fordring Endring pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser

Årsrapport 2007 2007

Årsrapport 2007 2007 Årsrapport 2007 INNHOLD2007 NTBs pris for godt mediespråk2007 Aftenposten-journalist Kjetil S. Østli (t.h.) ble 1. september tildelt "NTBs pris for godt mediespråk". Den ble delt ut for første gang i 2007.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i

ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i t og kaos blant nordmenn i katastrofe rt: 27.12.2004 18:39 (NTB): Det grusomme omfanget av flodbølge ke turister i Thailand og Sri Lanka er hardt r den kaotiske situasjonen. Dette kan vise seg å bli den

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer