Månedsrapport Holberg Rurik November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Rurik November 2014"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Rurik November 2014

2 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under en enhetlig ledelse. Det er betydelige synergier mellom aksjer og renter i forvaltningen, noe som ikke minst er kommet tydeligere frem etter etableringen av kredittobligasjonsfondet Holberg Kreditt for tre år siden. Gunnar Torgersen vil som ny investeringsdirektør få et overordnet ansvar for den samlede forvaltningen i Holberg Fondene. Han har gjennom høsten, sammen med forvalterteamet, arbeidet videre med å rendyrke en felles investeringsmetodikk for aksjemandatene. Basert på vår forvaltningsfilosofi tuftet på aktiv, indeksuavhengig og selskapsfokusert forvaltning med konsentrerte porteføljer, skal metodikken tydeliggjøre hva vi leter etter i jakten på det gode selskap i våre porteføljer. Det er samtidig gjennomført noen justeringer i forvalterteamet. Tormod Vågenes, som begynte i Holberg Fondene i februar 2014, blir ansvarlig forvalter for Holberg OMF, Holberg Likviditet 20 og Holberg Likviditet. Roar Tveit vil ha hovedfokus på Holberg Kreditt, men fortsatt være sentral i forvaltningen av våre lavrisikomandater. Gunnar Torgersen vil på samme måte som tidligere være aktiv i porteføljeforvaltningen av våre rentefond. Renteteamet er med andre ord intakt. Holberg Norden styrkes ved at Tony Fimreite blir porteføljeforvalter for fondet sammen med ansvarlig forvalter Robert Lie Olsen. Tony begynte i Holberg Fondene i 2010, og har i tillegg til å arbeide med sektor- og selskapsanalyser i det nordiske universet hatt ansvar for all handel i våre aksjefond. Vårt forvalterteam på Holberg Norge med ansvarlig forvalter Hogne Tyssøy og porteføljeforvalter Jann Molnes er intakt. Både Hogne og Jann har bred erfaring og kompetanse på det nordiske investeringsuniverset. På våre globale mandater Holberg Global og Holberg Rurik vil Harald Jeremiassen og Leif Anders Frønningen fortsatt holde i trådene. Vårt jaktteam på ni porteføljeforvaltere er bredt sammensatt både med tanke på alder, kompetanse og bakgrunn. Ambisjonen er at justeringene i forvalterteamet og vår felles investeringsmetodikk skal bidra til å forsterke synergieffektene på tvers av våre mandater. Jakten fortsetter. 2

3 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Harald Jeremiassen (43) Porteføljeforvalter Tony Fimreite (32) Transaksjonsansvarlig Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i Trondheim og Universität Karlsruhe i Tyskland Har forvaltet Holberg Rurik siden oppstart i november 2010 Co-pilot for Holberg Global siden 2007 Begynte i Holberg Fondene i års erfaring fra aksjemarkedet og 10 års erfaring fra aktiv bedriftsutvikling Bakgrunn fra Orklas Investeringsdivisjon og Viking Venture Begynte i Holberg Fondene i 2011 Master i Finans & Investering fra University of Edinburgh Bakgrunn fra Deloitte og KPMG som revisor Begynte i Holberg Fondene i

4 Fonds- og markedskommentar (1/2) 4 Oppgang for Holberg Rurik i november Holberg Rurik steg 4,1% i november, mens fasit hittil i år viser en oppgang på 4,8%. Fondet har over den siste treårsperioden levert en avkastning på 55,7%. Noe som tilsvarer en meravkastning på 13,8% (3,5% årlig) mot den brede vekstmarkedsindeksen, MSCI EM Index. Markant oljeprisfall Oljeprisen falt 19% i løpet av november, og et fat nordsjøolje ble ved utgangen av måneden omsatt til 69 dollar, mot et nivå på 110 dollar så sent som i sommer. Målt i dollartermer falt den brede vekstmarkedsindeksen 1,1% i løpet av måneden. Den aggregerte utviklingen skjuler imidlertid store avkastningsavvik på landnivå og da spesielt mellom eksportører og nettokonsumenter av olje. Se oversikt side 10. Kronen forsatte å svekke seg i november, noe som bidro til å dra opp avkastningstallene i norske kroner. Fasit for måneden viser en oppgang på 2,9% for den brede vekstmarkedsindeksen, og en oppgang på henholdsvis 6,8% i USA og 6,6% i Europa. Hvordan påvirker oljeprisfallet Holberg Rurik Kun 1% av Holberg Ruriks portefølje er i dag investert i energiog råvareselskaper. I forhold til den indirekte eksponeringen er 25% av fondet investert i land som er eksportører av olje. Rundt 15% av porteføljen er investert i land som kan betraktes som nøytrale i form av at de produserer omtrent like mye olje som de konsumerer. Mens de øvrige 60% er investert i land som er nettokonsumenter av olje. På marginen tjener dermed fondets porteføljeselskaper på en fallende oljepris år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 4,8 % 2,6 % 15,9 % 6,9 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart: Vi tar også med oss at det overskuddet vi nå ser i oljemarkedet primært skyldes tilpasninger på tilbudssiden (skiferolje i USA). Det er også et faktum at brorparten av landene i verden er nettoimportører av olje. Fallet i oljeprisen, om det skulle bli varig, vil i så måte virke stimulativt for global vekst. En robust og attraktivt verdsatt portefølje Holberg Ruriks portefølje består av 22 kvalitetsselskaper som utmerker seg med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, ofte en beskyttet forretningsmodell, høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. Porteføljen prises til en P/E på 10,1 for inneværende år og 8,9 på neste års inntjening. Videre kan porteføljeselskapene vise til en løpende egenkapitalavkastning på 21%, en utbytteavkastning på i underkant av 4% og en samlet inntjeningsvekst på 14% for regnskapsåret Fortsatt gode utsikter for aksjer Til tross for en noe turbulent november, mer normaliserte verdsettelser i modne markeder og en anemisk gjeninnhentning i eurosonen, vurdere vi de langsiktige utsiktene for aksjer som gode. Veksten i amerikansk økonomi er tiltagende og ventes å bli i overkant av 2% i år. Eurosonen ventes også å komme ut av resesjon og levere positiv vekst (rundt 1%), mens veksten i Japan har kommet opp som følge av omfattende kvantitative lettelser. Fallet i oljeprisen ventes videre å kunne øke veksten globalt med 0,4% til 0,8%. Ved siden av tiltagende global vekst bidrar også historisk lave renter til et godt klima for aksjer.

5 Fonds- og markedskommentar (2/2) 5 For vekstmarkedene sin del har en rekke strukturelle utfordringer blitt grundig belyst over det siste året. Ved siden av å ha underskudd på driftsbalansen mot utlandet, har en rekke vekstmarkeder også tilbakelagt en lengre periode med relativt kraftig kredittvekst. Mangelen på progresjon i forhold til strukturelle reformer blir videre trukket frem som en bekymring av mange. Ved inngangen til året ble også politisk usikkerhet trukket frem som en risikofaktor, da en rekke vekstmarkeder kom til å gjennomføre politiske valg i løpet av En rekke av de respektive valgene er nå gjennomført. I Sør-Afrika og Tyrkia vant henholdsvis ANC (Zuma) og AKP (Erdogan) som ventet. Mens valget i India overrasket i positiv forstand ved at Nerandra Modi og hans BJP parti vant med den største marginen på over 30 år og sikret seg rent flertall i det indiske parlamentet. Valgseieren til den næringslivsvennlige presidentkandidaten Joko Widodo i Indonesia har også blitt godt mottatt av markedet. En rekke vellykkede valg har i så måte bidratt til å de-riske det politiske bildet i deler av vekstmarkedssfæren i løpet av året. Etter gjennomførte valg kan et nytt grunnlag for vekstfremmede reformer legges. Land som Kina og Mexico har lansert omfattende reformprogrammer, og India og Indonesia ser nå ut til å følge i deres fotspor. Det absolutte nivået på veksten i de fremvoksende økonomiene fremstår videre som solid, og ventes samlet å bli på i underkant av 5% i år. Vi vil også bemerke at en stor del av Holberg Ruriks portefølje er investert i nye vekstmarkeder hvor vi anser det langsiktige vekstpotensialet som større. Både Ghana, Kenya, Nigeria, Indonesia, Filippinene og Vietnam ventes alle å levere en økonomisk vekst i området 5-7% for inneværende år. Attraktivt verdsatte vekstmarkeder Vekstmarkedene har over den siste treårsperioden tilbakelagt den lengste perioden med mindreavkastning mot modne markeder siden Asia-krisen. Verdsettelsene av dem har også kommet ned på historisk lave nivåer. Målt i forhold til pris/bok har verdsettelsen av vekstmarkedene kun vært lavere ved tre anledninger de siste 20 årene; under finanskrisen ved utgangen av 2008, i kjølvannet av dot.com -boblen i 2001/2003 (dobbelbunn) og under Asiakrisen i 1997/1998. Makro- og temadrevne markeder gir oss unike muligheter i forhold til å plukke opp selskaper med enestående vekst- og lønnsomhetskarakteristika til historisk attraktive verdsettelser. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Globale vekstmarkeder (MSCI EM Index) Pris/Bok 1997/1998: Asia-krisen 2001/2003: I kjølvannet av dot.com boblen Historisk snitt: 1,9 2008: Finanskrisen

6 Månedens selskap Bank Rakyat Bank Rakyat Indonesia (BBRI) utgjør 4,3% av Holberg Ruriks portefølje og utmerker seg som en av Sørøst-Asias mest lønnsomme banker. Unik industriposisjon: Banken er med sine salgspunkter og 45 millioner kundekontoer i besittelse av de bredeste distribusjonsnettverket i Indonesia og har inntatt en unik posisjon innen mikrofinans (over 50% markedsandel) og utlån til små- og mellomstore bedrifter. Sterke historiske resultater. BBRI drives med en nettomargin på 8,6% og en egenkapitalavkastning på 29%. Banken har en solid historikk å vise til og har over de siste ti årene levert en årlig utlånsvekst på 25%. Attraktive vekstutsikter. Indonesia er en av de raskest voksende økonomiene i verden og ventes å levere en årlig realvekst i BNP på oppunder 6% over de neste 5 årene. Kredittpenetrasjonen i landet er videre blant de laveste i verden (30% av BNP) og ligger på rundt 1/6 av nivået i vestlige land. Under 20% av landets voksne befolkning er per i dag i besittelse av en bankkonto. Tillit til ledelsen. Vi har fulgt med BBRI over lengre tid og har vært investert i banken siden april Vi møtte banken i Jakarta i november og fikk bekreftet vårt positive syn på banken og dets ledelse. 6

7 En lønnsom markedsleder med solid historikk BBRI sine totale utlån er tidoblet over de siste ti årene, noe som tilsvarer en årlig utlånsvekst på i underkant av 25% Totale utlån (i billioner IDR) ved siden ekspansiv vekst har banken også klart å ta ut betydelige kostnads- og lønnsomhetsforbedringer bankens nettomargin er samtidig opprettholdt på over 8%. Norske banker har til sammenligning en nettomargin rundt 1,5% ,5 12,2 12,2 Netto rentemargin (%) 11,2 10,9 10,2 9,1 10,8 9,6 8,4 8, % Cost/Income ratio 50% 40% 30% 20% 10% 51 % 54 % 52 % 49 % 50 % 47 % 42 % 41 % 43 % 42 % 7 0%

8 som kombinerer en robust forretningsmodell med attraktive vekstutsikter og verdsettelse Egenkapitalavkastning (%) BBRI har i gjennomsnitt levert en egenkapitalavkastning på 31% over de siste 10 årene. Noe som gjør banken til en av det meste lønnsomme i verden Resultat per aksje (IDR) Banken har i samme periode syvdoblet resultatet per aksje, noe som tilsvarer en inntjeningsvekst på 22% årlig E 2015E 2016E Nøkkeltall P/E 8,9 8,4 12,0 10,6 9,3 P/B 2,6 2,3 3,0 2,5 2,1 Utbytte (%) 3,2 % 3,5 % 2,3 % 2,6 % 2,9 % Verdidrivere, årlig vekst Netto renteinntekter 5 % 25 % 16 % 14 % 15 % Resultat per aksje 23 % 14 % 10 % 13 % 14 % Lønnsomhetsmål i prosent Egenkapitalavkastning 33 % 30 % 27 % 26 % 25 % Kilde: Bloomberg konsensusestimater per 1. desember 2014 Verdsettelsen fremstår like fullt som attraktiv med en P/E 10,6x forventet nettoresultat for 2015

9 Høy økonomisk vekst og lav kredittpenetrasjon resulterer videre i solide fremtidige vekstmuligheter Kredittpenetrasjon (Bankenes totale utlån i % av BNP) Utlån BNP Bankutlån utgjør 30% av BNP 6x Kilde: IMF & Renaissance Capital (2013).

10 Holberg Rurik Avkastning siden oppstart Holberg Rurik 2014 Siste 1 år Siste 2 år Siste 3 år Siden oppstart Avkastning (%) 4,8 2,6 15,9 15,9 6,9 Volatilitet (%) 14,6 14,6 12,4 13,5 14,6 Sharpe Ratio 0,25 0,09 1,15 1,07 0,36 10 Alle avkastningstall utover ett år er annualisert (årlig geometrisk avkastning). Alle volatilitetstall er annualisert og beregnet ut fra månedlige observasjoner.

11 Kursutvikling i verdens vekstmarkeder Kursutvikling i november i NOK Tyrkia 11,1 % Ghana 6,7 % Egypt 5,6 % India 5,6 % Filippinene 5,1 % Indonesia 4,1 % Sør-Afrika 4,1 % HOLBERG RURIK 4,1 % Hong Kong 4,0 % Israel 3,8 % Ungarn 3,8 % Vekstmarkeder - Globalt 2,9 % Polen 2,7 % Kenya 2,3 % Vekstmarkeder - EMEA 2,1 % Sør-Korea 1,1 % Brasil -0,1 % Kazakstan -0,9 % Vietnam -0,9 % Mexico -1,1 % Russland -7,2 % Nigeria -11,1 % Ukraina -21,5 % Kursutvikling hittil i år i NOK India Egypt Tyrkia Filippinene Indonesia Vietnam 28 % Hong Kong 24 % Sør-Afrika 22 % Kenya 21 % Vekstmarkeder - Globalt 19 % Kazakstan 16 % Mexico 14 % Israel 13 % Brasil 13 % Vekstmarkeder - EMEA 9 % Ghana 8 % Sør-Korea 8 % Polen 7 % HOLBERG RURIK 4,8 % Ungarn -6,0 % Nigeria -10 % Russland -19 % Ukraina -29 % 58 % 46 % 45 % 43 % 42 % 11 *Avkastningstall i NOK justert for utbytte. Kilde: Bloomberg **Holberg Ruriks avkastningstall er vist etter kostnader.

12 Kursutvikling i verdens vekstmarkeder Kursutvikling siden oppstart i NOK ( ) -65 % -39 % -29 % -15 % -16 % 5 % 40 % 40 % 39 % 38 % 37 % 34 % 31 % 31 % 28 % 27 % 25 % 19 % 16 % 12 % 59 % 57 % 116 % Filippinene Nigeria Vietnam Hong Kong Mexico Sør-Afrika Kenya Egypt Indonesia HOLBERG RURIK Sør-Korea India Israel Ghana Vekstmarkeder - Globalt Polen Vekstmarkeder - EMEA Tyrkia Russland Kazakstan Ungarn Brasil Ukraina 12 *Avkastningstall i NOK justert for utbytte. Kilde: Bloomberg **Holberg Ruriks avkastningstall er vist etter kostnader.

13 Største investeringer (1-5) Selskap Andel Kommentar 8,5% 6,8% 6,5% 6,5% 5,6% Guaranty Trust Bank (GTBank) er i besittelse av en sterk markedsposisjon i et av verdens raskest voksende bankmarkeder. Banken har også over tid utmerket seg som en av Afrikas mest veldrevne og lønnsomme banker. Selskapet kan blant annet vise til en egenkapitalavkastning på 27%, en nettorentemargin på 900 basispunkter og en cost/income ratio på 43% mot bransjesnittet på opp mot 60%. GTBank er videre solid kapitalisert med en egenkapitaldekning på 16% og en kjernekapitaldekning på 22%. Verdsettelsen fremstår også som attraktiv med en utbytteavkastning på 6,4% og en P/E på 8,0 for regnskapsåret Samsung Electronics er en verdensledende produsent av forbrukerelektronikk. Selskapet er verdens største mobiltelefonprodusent i antall enheter, verdens største produsent av LCD TVer og markedsleder innen produksjon av ulike typer minnebrikker. Selskapet er også en stor produsent av ulike typer hvitevarer. Samsung har en enestående historikk, ledende markedsposisjoner og fremstår som rimelig verdsatt i forhold til selskapets løpende inntjening. MD Medical er en russisk leverandør av helsetjenester. Selskapet har spesialisert seg innen gynekologi, pediatri og fertilitetsbehandling. Selskapet eier og opererer tre større sykehus i Moskva og millionbyen Ufa. Selskapet har videre et sykehus under bygging i millionbyen Novosibirsk. I tillegg til dette ekspanderer MD Medical raskt i form av mindre klinikker. Selskapet er i besittelse av en solid historikk, drives med høy lønnsomhet og har inntatt en unik posisjon i en industri med store inngangsbarrierer. Det offentlige helsevesenet i Russland er videre i en dårlig forfatning, noe som gjør at etterspørselen og betalingsviljen for private helsetjenester er høy. Ecobank Ghana er med en markedsandel på 13% markedsleder i det ghanesiske bankmarkedet. Banken utmerker seg videre som en av verdens mest lønnsomme banker og drives med en nettorentemargin på 11% og en egenkapitalavkastning på 51%. Ecobanks fremtidige vekstutsikter fremstår også som gode i form av høy underliggende vekst i ghanesisk økonomi (6% realvekst) kombinert med at kredittpenetrasjon i landet er lav (17% av BNP). Ecobank prises til en P/E på 7,1 og en utbytteavkastning på 8,7% på inneværende års inntjening. Den indonesiske kles- og magasinkjeden Matahari Department Store er med en markedsandel på i overkant av 36% dominant markedsleder i det indonesiske klesmarkedet. En kombinasjon av lang historikk, sterke merkevarer, et unikt logistikksystem, attraktive lokasjoner, store skalafordeler og sterk forhandlingsmakt har gjort Matahari til den mest lønnsomme kleskjeden i Sørøst-Asia. De fremtidige vekstutsiktene fremstår også som gode i form av en kapitallett og ekspansjonsvennlig forretningsmodell, en upreget evne til å ta markedsandeler og en dominant industriposisjon i et av verdens raskest voksende konsummarkeder. 13

14 Største investeringer (6-10) Selskap Andel Kommentar 4,8% 4,7% 4,6% 4,6% 4,5% Den tyrkiske bilforhandleren Dogus Otomotiv har de eksklusive rettighetene til å selge 14 bilmerker i Tyrkia, deriblant Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Scania og Porsche. Selskapet opererer mer enn 500 utsalgssteder i Tyrkia og er dermed i besittelse av landets bredeste service- og distribusjonsnettverk. Selskapet er videre med sin kapitallette foretningsmodell, sterke industriposisjon og produktportefølje godt posisjonert for ta del i veksten i det tyrkiske bilsalget i de kommende årene. Selskapet drives med en egenkapitalavkastning på 21% og prises til en P/E på 11 og en utbytteavkastning på 7,5%. Puregold Price Club utmerker seg som den nest største dagligvarekjeden på Filippinene. Ved siden av sterk historikk i forhold til lønnsomhetsforbedringer, organisk vekst og innvannende oppkjøp av mindre konkurrenter nyter Puregold godt av to sekulære megatrender: Solid underliggende vekst i filippinsk økonomi (6% realvekst), samtidig som kun en fjerdedel av det filippinske dagligvaremarkedet er formalisert. Vi mener i så måte at Puregold er i en tidlig del av sin vekstfase og at selskapet ved siden av solid topplinjevekst vil nyte godt av marginforbedringer som følge av tiltagende skalafordeler og økt forhandlingsmakt mot sine underleverandører. Shoprite er markedsleder innen det sørafrikanske dagligvaremarkedet og opererer i dag rundt butikker og betjener i overkant av 20 millioner kunder hver måned. God drift, en upreget evne til å ta markedsandeler kombinert med økende marginer og skalafordeler har gitt selskapet en misunnelsesverdig historikk i form av en årlig inntjeningsvekst per aksje på 22% over den siste tiårsperioden. De fremtidige vekstutsiktene fremstår også som gode. Selskapet er i dag etablert i 16 afrikanske land, hvorav 11 av dem er på IMF sin topp 20 liste over de raskest voksende økonomiene i verden. Great Wall Motor (GWC) er markedsleder innen SUV segmentet i det kinesiske bilmarkedet. GWC utmerker seg videre blant de mest lønnsomme bilprodusentene i verden og drives med en resultatmargin på i overkant av 14% og en egenkapitalavkastning på i overkant av 30%. Selskapets fremtidige vekstutsikter fremstår også som gode. Bilpenetrasjonen i Kina er fortsatt på et lavt nivå og ligger på rundt 80 biler per 1000 innbygger (ca. 1/8 av nivået i vestlige land), og ventes å øke markant det nærmeste årene. På toppen dette ventes SUV segmentet sin andel av totalmarkedet å øke. Great Wall Motor prises til en P/E på 11 og en utbytteavkastning på 2,5%. Kroton utmerker seg som markedsleder i det brasilianske utdanningsmarkedet med en studentbase på over studenter. Selskapet er i besittelse av en sterk industriposisjon i et markedet med solid underliggende vekst. Kroton har ved siden av dette vist en utpreget evne til å gjøre innvannende oppkjøp (konsolidering av mindre aktører) og ikke minst øke lønnsomheten i forretningsmodellen i form av økende skalafordeler. Selskapets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 12 måneders rullerende basis er 7-doblet over de siste 2 årene. 14

15 Største investeringer (11-15) Selskap Andel Kommentar 15 4,3% 4,3% 4,3% 4,2% 3,9% Bank Rakyat Indonesia (BBRI) har over tid utmerket seg som en av de mest lønnsomme bankene i Sørøst- Asia. Banken er med sine salgspunkter og 45 millioner kundekontoer i besittelse av det bredeste distribusjonsnettverket i Indonesia og har inntatt en unik posisjon innenfor mikrofinans og utlån til små- og mellomstore bedrifter. BBRI er videre solid kapitalisert med en egenkapitalandel på 13% og drives med en nettorentemargin på 8,5%, en totalavkastning (ROA) på 3,6% og en egenkapitalavkastning på 29%. Banken sine vekstutsikter fremstår også som gode i form av solid underliggende vekst i indonesisk økonomi (~6% realvekst), samtidig som kredittpenetrasjonen i landet er lav (Private husholdningers gjeld utgjør beskjedne 12% av BNP). Naspers er et ledende sørafrikansk internett- og mediekonsern. Innenfor Betal TV delen utmerker selskapet seg som markedsleder i 48 afrikanske land. Selskapets Betal TV virksomhet har levert en årlig vekst på i overkant av 20% de siste 5 årene. Det er like fullt internett delen, som inkluderer eierandeler i kinesiske Tencent og russiske Mail.ru, som har vært den viktigste driveren for selskapets vekst. Eierandelene i Tencent og Mail.ru alene står ved dagens børsverdier for nærmere 100% av Naspers markedsverdi. Kenya Commercial Bank (KCB) er markedsleder i det kenyanske bankmarkedet og utmerker seg som en av de mest lønnsomme og vekstkraftige bankene i verden. KCB drives med en innskuddsdekning på 130%, en nettorentemargin på 10% og en egenkapitalavkastning på 25%. Banken sine vekstutsikter fremstår også som attraktive i form av en forholdsvis kapitallett forretningsmodell (Agency Banking & Mobile Banking), samt solide vekstutsikter for kenyansk økonomi og Øst-Afrika generelt. IMF venter årlig realvekst på rundt 6% i Kenya over den neste treårsperioden. KCB prises til en P/E på 8,7 og en ubytteavkastning på 5,0% for regnskapsåret Etalon er en av de eldste og mest anerkjente eiendomsutviklerne i Russland. Selskapet er totalintegrert og bygger moderne leiligheter for middelklassen i Moskva og St. Petersburg. Russland har et betydelig underskudd av boliger, samtidig som den eksisterende boligmassen er i en dårlig forfatning og trenger fornyelse. Etalon er veldrevet, besitter en sterk markedsposisjon og er solid finansiert. Selskapet drives med en driftsmargin før avskrivninger på 30% og en egenkapitalavkastning på i underkant av 20%, noe som er i tetsjiktet blant boligbyggere på global basis. Selskapet har videre en kapitallett forretningsmodell som gjør det mulig å kombinere et omfattende ekspansjonsprogram med betydelige tilbakekjøp av egne aksjer. Det vietnamesiske konsumselskapet Vinamilk er dominant markedsleder innen melk og yoghurt i det vietnamesiske markedet. Selskapet har over de siste 37 årene bygget opp en sterk merkevare, en omfattende produktportefølje og et unikt distribusjonsnettverk. Selskapet sine produkter selges i dag gjennom salgspunker/forhandlere og eksporteres til 26 land. Selskapet sin historikk er også misunnelsesverdig. Vinamilk har over den siste femårsperioden blitt drevet med en årlig egenkapitalavkastning på i overkant av 40% og en årlig omsetningsvekst på i overkant av 30%. Til tross for en unik industriposisjon, ryddig corporate governance, verdensledende lønnsomhet og attraktive vekstutsikter prises Vinamilk til en P/E på 14,3 og en ubytteavkastning på 4,1% for regnskapsåret 2015

16 Porteføljeselskaper 16

17 Porteføljesammensetning Geografisk fordeling EMEA ex. Afrika 22 % Kina 5 % Filippinene 5 % Vietnam 4 % Russland 14 % Asia 35 % REGIONAL SAMMEN- SETNING Indonesia 10 % Sør Korea 11 % GEOGRAFISK SAMMEN- SETNING Tyrkia 8 % Sør-Afrika 16 % Latin- Amerika 5 % Afrika 38 % Brasil 5 % Kenya 4 % Ghana 7 % Nigeria 11 % *De regionale og geografiske vektene er oppgitt som bruttovekter (kontantbeholdning ekskludert) **Illustrasjonene over viser fondets porteføljesammensetning per

18 Porteføljesammensetning Sektorsammensetning Energi 1 % 10 % Materialer Industri 7 % 8 % 10 % Forbruksvarer 8 % 28 % Konsum 9 % 14 % Helse 2 % 7 % Finans 27 % 27 % IT 12 % 17 % Telekom 3 % 8 % Forsyningsselskaper 4 % Holberg Rurik MSCI EM 18 Holberg Rurik forvaltes med hovedfokus på selskaper ( bottom up ). Fondets sektorvekter blir til som en følge av våre preferanser på selskapsnivå. *Fondets sektorvekter er oppgitt som bruttovekter (kontantbeholdning ekskludert) **Illustrasjonen over viser fondets sektorsammensetning per

19 Nøkkeltall 20 største investeringer PE PE EPS Vekst Utbytte ROE siste P/B Siste Selskap Vekt (%) 2014E 2015E 2015E 2014E 12 mnd (%) 12 mnd 1 Guaranty Trust Bank PLC 8,5 % 8,0 7,2 11 % 6,4 % 27 2,1 2 Samsung Electronics Co Ltd Pref. 6,8 % 7,3 7,9-8 % 1,5 % 15 1,1 3 MD Medical Group Investments PLC 6,5 % 20,8 16,4 26 % 1,1 % 12 2,4 4 Ecobank Ghana Ltd 6,5 % 7,1 5,9 20 % 8,7 % 51 3,2 5 Matahari Department Store Tbk PT 5,6 % 29,9 22,1 35 % 1,2 % 49 9,2 6 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 4,8 % 11,4 10,3 11 % 7,5 % 21 2,4 7 Puregold Price Club Inc 4,7 % 25,1 21,8 15 % 0,9 % 14 3,4 8 Shoprite Holdings Ltd 4,6 % 21,6 19,1 13 % 2,4 % 23 5,3 9 Great Wall Motor Co Ltd 4,6 % 11,4 8,8 29 % 2,5 % 30 3,1 10 Kroton Educacional SA 4,5 % 23,6 16,8 41 % 1,8 % 21 2,5 11 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4,3 % 11,7 10,8 8 % 2,4 % 29 3,1 12 Naspers Ltd 4,3 % 47,0 31,4 49 % 0,4 % 10 7,5 13 Kenya Commercial Bank Ltd 4,3 % 10,3 8,7 19 % 4,4 % 25 2,5 14 Etalon Group Ltd 4,2 % 4,8 4,1 15 % 2,7 % 16 0,9 15 Vietnam Dairy Products JSC 3,9 % 16,5 14,3 15 % 3,5 % 33 5,5 16 Hyundai Motor Co Pref. 3,6 % 4,3 4,0 7 % 1,7 % 14 0,7 17 Truworths International Ltd 3,5 % 13,7 12,9 6 % 5,0 % 39 4,9 18 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS 2,8 % 12,9 11,6 11 % 6,1 % 41 3,6 19 Dangote Cement PLC 2,5 % 16,3 14,0 17 % 3,7 % 34 5,3 20 MTN Group Ltd 2,4 % 13,9 12,9 8 % 5,4 % 25 3,4 Portefølje - Vektet snitt 100 % 10,1 8,9 14,2 % 3,7 % 20,8 2,1 *Kilde: Bloomberg Porteføljevekter per **Vektede snitt er beregnet i henhold til MSCI sin beregningsmetodikk. 19

20 Største bidragsytere så langt i 2014 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS Kroton Educacional SA Naspers Kenya Commercial Bank Ltd Great Wall Motor Co Ltd M Video OJSC TCS Group Holding HMS Group Sberbank of Russia Etalon Group Ltd 20 *Bidragsytere per Tall i NOK

21 Hvorfor investere i Holberg Rurik Langsiktig og indeksuavhengig forvaltning Tydelig investeringsfilosofi og metodikk Tiden jobber for oss. Vi investerer kun i de beste og mest aksjonærvennlige selskapene med - høy underliggende verdiskapning - operasjonell risikostyring som begrenser nedsiderisiko Stor frihetsgrad i mandat Unikt mulighetsområde God og konsistent avkastningshistorikk Konkurransefortrinn: Bergen byr på mange gode arbeidsdager! Tett andelseieroppfølging 21

22 Jaktloven Aktive forvaltere o Vi er aktive forvaltere med en målsetting om å skape høyest mulig risikojustert avkastning over tid i forhold til det enkelte fonds investeringsunivers. o Vi er indeksuavhengige i sammensetningen av våre porteføljer o Vi har konsentrerte porteføljer der hvert selskaps porteføljevekt er meningsfull og disiplinerende. o Vi søker å redusere risikoen gjennom selskapsmessig, sektormessig og geografisk diversifisering. Langsiktighet o Vi har en langsiktig tilnærming til våre investeringer ut i fra bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Selskapsfokus o Vårt fokus er primært rettet mot selskaper gjennom egne analysemodeller, bedriftsbesøk og krysspeiling. Vi er skeptisk til prognostisering av makroøkonomisk utvikling og aksjemarkedets kortsiktige bevegelser. 22

23 Jakten på det gode selskap Jaktregler Høy kapitalavkastning Overbevisende vekstutsikter Ledelsestillit Bransjeattraktivitet Eierfokus Regnværsbeskyttelse Grådig billig 23

24 Kontaktinformasjon og forbehold Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på 24

Månedsrapport Holberg Rurik August 2015

Månedsrapport Holberg Rurik August 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik August 2015 Fonds- og markedskommentar 2 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik -3,7 % 2,4 % 9,7 % 5,1 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik September 2015

Månedsrapport Holberg Rurik September 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik September 2015 Fonds- og markedskommentar 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik -1,9 % 8,2 % 9,5 % 5,4 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juli 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2015

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2015 Fonds- og markedskommentar 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 6,3 % 6,3 % 10,7 % 6,8 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2015

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2015 Fonds- og markedskommentar (1/2) 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 4,6 % 10,9 % 14,9 % 7,1 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Harald Jeremiassen (43) Porteføljeforvalter Tony Fimreite (32) Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015

Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Rurik Februar 2015 Fonds- og markedskommentar (1/2) 2015 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik 2,4 % 12,7 % 12,6 % 7,2 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert.

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik September 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (43) Tony Fimreite (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik August 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (32) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014

Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014 Holberg Ruriks Afrikanske Løver & Asiatiske Tigre Bergen 5. november 2014 1 Leif Anders Frønningen Ansvarlig Porteføljeforvalter Holberg Ruriks mandat utvides til globale vekstmarkeder Mandat endring:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2016 Fonds- og markedskommentar 2016 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 7,7 % 6,4 % 12,5 % 7,1 % MSCI EM 8,6 % 9,3 % 8,8 % 4,6 % *Avk astningstall utover 12

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik September 2017

Månedsrapport Holberg Rurik September 2017 1 Månedsrapport Holberg Rurik September 2017 Fondskommentar 2017 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 21,2 % 14,3 % 12,6 % 8,7 % MSCI EM 17,8 % 12,7 % 11,1 % 6,5 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Månedsrapport Holb lberg R urik

Månedsrapport Holb lberg R urik 1 Månedsrapport Holberg Rurik Mai 2014 Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (32) Harald Jeremiassen (42) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2017

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2017 1 Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2017 2 Fondskommentar 2017 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 33,4 % 14,2 % 13,7 % 9,9 % MSCI EM 30,3 % 12,7 % 12,8 % 7,8 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2016

Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik Juni 2016 Fonds- og markedskommentar 2 2016 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 3,9 % 9,7 % 8,2 % 6,9 % MSCI EM 0,6 % 9,5 % 5,1 % 3,5 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Mars 2016

Månedsrapport Holberg Rurik Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik Mars 2016 Fonds- og markedskommentar 2016 1 år 3 år Siden oppstart Holberg Rurik A -1,5 % -3,5 % 7,8 % 6,2 % *Alle avk astningstall utover 12 måneder er annualisert. Oppstart:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2017

Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2017 1 Månedsrapport Holberg Rurik Oktober 2017 Fondskommentar 2017 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 25,1 % 13,5 % 13,4 % 9,1 % MSCI EM 25,0 % 12,6 % 12,7 % 7,3 % *Avk astningstall utover 12 måneder

Detaljer

Forvalterteam Holberg Rurik

Forvalterteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (30) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig Sivilingeniør

Detaljer

Forvalterteam Holberg Rurik

Forvalterteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (31) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig Sivilingeniør

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik November 2016

Månedsrapport Holberg Rurik November 2016 1 Månedsrapport Holberg Rurik November 2016 2 Fonds- og markedskommentar 2016 3 år 5 år Siden oppstart Holberg Rurik A 4,0 % 4,4 % 11,6 % 6,4 % MSCI EM 6,9 % 8,2 % 9,2 % 4,3 % *Avk astningstall utover

Detaljer

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2014

Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Rurik Desember 2014 Våre fond og forvaltere Hogne Tyssøy Jann Molnes Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Ansvarlig forvalter Roar Tveit Tormod

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Forvalterteam Holberg Global

Forvalterteam Holberg Global Holberg Global Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (41) Leif Anders Frønningen (30) Tony Fimreite (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig 7 års erfaring

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juli 2015

Månedsrapport Holberg Global Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juli 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global steg 3,9 % i juli, mens referanseindeksen steg 6,1 %. Hittil i år er Holberg Global opp 13,8% mens referanseindeksen har

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2014

Månedsrapport Holberg Global November 2014 1 Månedsrapport Holberg Global November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015

Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2015 Fondskommentar 2 Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,0% i februar, mens fondets referanseindeks steg 5,0%. Hittil i år er Holberg Global opp

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015

Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Januar 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global ga en avkastning på 1,9% i januar, mens fondets referanseindeks steg 1,5%. Siden forvalterskiftet i august 2011 har Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global August 2015

Månedsrapport Holberg Global August 2015 1 Månedsrapport Holberg Global August 2015 Fondskommentar Avkastning August var den første måneden på flere år hvor verdens aksjemarkeder opplevde høy volatilitet og til dels kraftig kursnedgang. Fondets

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015

Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Juni 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt 0,4 % i juni, mens referanseindeksen falt 1,3 %. Hittil i år er Holberg Global opp 9,5%, noe som er 1,4% bedre enn

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global November 2017

Månedsrapport Holberg Global November 2017 1 Månedsrapport Holberg Global November 2017 Fondskommentar Avkastning Holberg Global A steg 2,7 % i november. Fondet har gitt en avkastning på 22,0 % hittil i år, mens referanseindeksen har steget 16,3

Detaljer

Holberg Rurik. Globale vekst- og frontiermarkeder. Oslo/Bergen 22./23. november 2016

Holberg Rurik. Globale vekst- og frontiermarkeder. Oslo/Bergen 22./23. november 2016 Holberg Rurik Globale vekst- og frontiermarkeder Oslo/Bergen 22./23. november 2016 1 Agenda I. Globale vekst- og frontiermarkeder II. Holbergs jaktregler III. Investeringscase 2 Forvalterteam Holberg Rurik

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Mars 2015

Månedsrapport Holberg Global Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Mars 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global leverte en avkastning på 3,2% i mars, mens fondets referanseindeks steg 3,5%. Hittil i år er Holberg Global opp 8,3%. Siden

Detaljer

Forrett og krydder til din portefølje. Oslo 14. november 2016 Kjetil Melkevik

Forrett og krydder til din portefølje. Oslo 14. november 2016 Kjetil Melkevik Forrett og krydder til din portefølje Oslo 14. november 2016 Kjetil Melkevik Forrett til porteføljen: Global sjømat Noe har skjedd Årets nye forholdstall: «Fiskeoljebrøken» Akvakultur har nå passert villfangst

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Global Oktober 2015 Fondskommentar Avkastning Etter et par måneder med børsuro steg globale aksjer i snitt hele 7,5% i oktober målt i norske kroner, mens Holberg Global steg 5,9

Detaljer

Forrett og krydder til din portefølje. Bodø 26.september

Forrett og krydder til din portefølje. Bodø 26.september Forrett og krydder til din portefølje Bodø 26.september Forrett til porteføljen: Global sjømat Noe har skjedd Årets nye forholdstall: «Fiskeoljebrøken» Akvakultur har nå passert villfangst 120 000 000

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og i 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global April 2015

Månedsrapport Holberg Global April 2015 1 Månedsrapport Holberg Global April 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Global falt med 1,8 % i april, mens fondets referanseindeks var ned 4,4%. Hittil i år er Holberg Global opp 6,4%, mens referanseindeksen

Detaljer

Holberg Rurik Afrikas gylne tiår Starten på en afrikansk suksesshistorie?

Holberg Rurik Afrikas gylne tiår Starten på en afrikansk suksesshistorie? Holberg Rurik Afrikas gylne tiår Starten på en afrikansk suksesshistorie? Forvalterteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (30) Ansvarlig porteføljeforvalter Harald Jeremiassen (41) Porteføljeforvalter

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Global Oktober 2016 Fondskommentar Avkastning Holberg Global A steg 0,5 % i oktober. Hittil i år har Holberg Global A falt med 1,7 %, mens referanseindeksen er ned 3,3 % i samme

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global September 2015

Månedsrapport Holberg Global September 2015 1 Månedsrapport Holberg Global September 2015 Fondskommentar Avkastning Børsuroen fortsatte i september med bakgrunn i bekymringer rundt makrobildet og vekstutsikter. Verdens aksjemarkeder avsluttet måneden

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2016

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge Juli 2016 Historisk avkastning Holberg Norge Juli 2016 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 4,8 11,8 5,6 8,6 3,9 8,8 Avk. referanseindeks (%) 3,1 1,1-1,7

Detaljer

Holberggrafene. 25. november 2016

Holberggrafene. 25. november 2016 Holberggrafene 25. november 2016 1 Ti fete og fem magre En stigende graf betyr at aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene gjør det bedre enn verdensindeksen 2 Økonomiske tyngdelover arbeider i vekstmarkedenes

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Velkommen til aksjelunsj med Holberg Fondene

Velkommen til aksjelunsj med Holberg Fondene Velkommen til aksjelunsj med Holberg Fondene 1 Dagens meny Robert Lie Olsen, Porteføljeforvalter Norge/Norden Leif Anders Frønningen, Porteføljeforvalter Rurik/Global Jann Molnes, Porteføljeforvalter Triton

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Desember 2014

Månedsrapport Holberg Global Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Global Desember 2014 Fondskommentar Avkastning Holberg Global Avkastning referanseindeks Desember 2,2% 4,3% 2014 26,3% 28,9% Avkastning Holberg Global steg 2,2% i desember. For

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2016

Månedsrapport Holberg Norge November 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2016 Fondskommentar Holberg Norge steg 3,2 % i november. Så langt i år har fondet steget 23,9 %, mens referanseindeksen er opp 7,5 %. I Holberg Norge investerer vi

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 1 Månedsrapport Holberg Triton Juli 2016 2 Neste generasjon er viktigst 3 Historisk avkastning 10 største selskaper i Holberg Triton (1-5) Selskap Andel Kommentar 6,6% 5,1 % Vinh Hoan Corp. er en fullintegrert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Februar 2016

Månedsrapport Holberg Global Februar 2016 1 Månedsrapport Holberg Global Februar 2016 Fondskommentar Avkastning Holberg Global stod på stedet hvil i februar med en kursstigning på 0,1 %, mens referanseindeksen falt 0,6%. Hittil i år er fondet

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden Holberg Norden 1 Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Siviløkonom fra København og MSc fra City University, London. Aksjemarkedserfaring k siden 1996. Bakgrunn

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Global Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Global Oktober 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter 9 års erfaring fra aksjemarkedet og 10 års erfaring fra aktiv bedriftsutvikling

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og i 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2015

Månedsrapport Holberg Triton Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Triton Juli 2015 2 Neste generasjon er viktigst 3 Historisk avkastning 10 største posisjoner i Triton (1-5) Selskap Andel Kommentar 6,3% 6,0% 5,4% 4,6% Bakkafrost er en fullintegrert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2015

Månedsrapport Holberg Norge Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Juli 2015 Historisk avkastning Holberg Norge Juli 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 1,4 7,1 0,2 9,6 3,8 9,0 Avk. referanseindeks (%) 1,6 9,7

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2017

Månedsrapport Holberg Norge November 2017 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2017 Fondskommentar Holberg Norge gav negativt avkastning på 1,2 % i november. Hittil i år har fondet steget 13,8 %, mot 14,0 % for Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Detaljer

Forvalterteam i Holberg Norden

Forvalterteam i Holberg Norden 1 Holberg Norden Forvalterteam i Holberg Norden Robert Lie Olsen (43) Ansvarlig porteføljeforvalter Bakgrunn som porteføljeforvalter, analytiker og megler i Nordea og ABG Sundal Collier. Hogne Tyssøy (50)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden August 2015

Månedsrapport Holberg Norden August 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden August 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden August 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) -3,5 15,7 20,0 20,1 9,3 8,0 Avk. referanseindeks

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge September 2017

Månedsrapport Holberg Norge September 2017 1 Månedsrapport Holberg Norge September 2017 Fondskommentar Holberg Norge ga en avkastning på 3,8 % i september. Hittil i år har fondet steget 14,2 %, noe som er 1,5 % mer enn referanseindeksen. I Holberg

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden September 2017

Månedsrapport Holberg Norden September 2017 1 Månedsrapport Holberg Norden September 2017 Fondskommentar Holberg Norden steg 5 % i september. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 18,1 %, mot 17,3 % for referanseindeksen. Porteføljeselskapene

Detaljer

Velkommen til en Global førjulslunsj

Velkommen til en Global førjulslunsj Velkommen til en Global førjulslunsj Velkommen til en global førjulslunsj Skråblikk på dagens marked - Jakten på det gode selskap - Holberg Global Holberg Rurik - Avslutning Våre fond og porteføljeforvaltere

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global September 2017

Månedsrapport Holberg Global September 2017 1 Månedsrapport Holberg Global September 2017 Fondskommentar Avkastning Holberg Global A steg 2,8 % i september. Fondet har gitt en avkastning på 14,9 % hittil i år, mens referanseindeksen har steget 6,9

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global Mai 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (31) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden November 2017

Månedsrapport Holberg Norden November 2017 1 Månedsrapport Holberg Norden November 2017 Fondskommentar Holberg Norden falt 4,6 % i november. Hittil i år har fondet gitt en avkastning på 13,5 %, mot 19,4 % for referanseindeksen. Porteføljeselskapene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2015 Fondskommentar Avkastning Holberg Norden ga en avkastning på +4,2 % i oktober, det samme som fondets referanseindeks. Holberg Norden har steget 20,8 % så langt

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge Oktober 2016 Fondskommentar Holberg Norge steg 5,1 % i oktober. Så langt i år har fondet steget 20,1 %, mens referanseindeksen er opp 5,2 %. I Holberg Norge investerer vi

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Norden Oktober 2016 2 Fondskommentar Holberg Norden fikk en avkastning på 0,1 % i oktober. Hittil i år er fondet ned 1,0 %, mens referanseindeksen har falt 9,1 %. Den norske kronen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global August 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global

Månedsrapport Holberg Global 1 Månedsrapport Holberg Global Juli 2014 Forvalterteam Holberg Global Harald Jeremiassen (42) Leif Anders Frønningen (32) Tony Fimreite (31) Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvalter Transaksjonsansvarlig

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015

Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Januar 2015 Vårt jaktlag Hogne Tyssøy ansvarlig forvalter Jann Molnes Robert Lie Olsen Tony Fimreite Harald Jeremiassen Leif Anders Frønningen Roar Tveit Tormod Vågenes Gunnar

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge November 2014

Månedsrapport Holberg Norge November 2014 1 Månedsrapport Holberg Norge November 2014 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015

Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Juli 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 101,31 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mars 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 100,82 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Mai 2016

Månedsrapport Holberg Norge Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg Norge Mai 2016 Fondskommentar Holberg Norge ga en avkastning på 3,1 % i mai. Så langt i år er fondet opp 7,7 %, mens referanseindeksen har steget 1,0 %. I Holberg Norge investerer

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norge Mars 2015

Månedsrapport Holberg Norge Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Norge Mars 2015 Historisk avkastning Holberg Norge MARS 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 1,7 5,5 6,4 1,3 1,7 9,1 Volatilitet % 7,1 9,5 16,4 22,0

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden April 2015

Månedsrapport Holberg Norden April 2015 1 Månedsrapport Holberg Norden April 2015 Historisk avkastning 2 Holberg Norden APRIL 2015 Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Avkastning (%) 2,6 14,1 16,2 16,9 7,8 8,1 Volatilitet % 11,6 14,4

Detaljer

Holberg Fondene - snapshot Bedriftsiaden 27. mars 2012. Egil Herman Sjursen Adm.dir/partner

Holberg Fondene - snapshot Bedriftsiaden 27. mars 2012. Egil Herman Sjursen Adm.dir/partner Holberg Fondene - snapshot Bedriftsiaden 27. mars 2012 Egil Herman Sjursen Adm.dir/partner 6 gründere i 2000 Hvorfor Drøm om å skape noe selv. Lei av å være prisgitt endringer i store organisasjoner. Spennende

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Global Desember 2016

Månedsrapport Holberg Global Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Global Desember 2016 Fondskommentar Avkastning Holberg Global A steg 2,6 % i desember. Holberg Global A steg totalt 1,7 % i 2016, mens referanseindeksen steg 5,0 % i samme periode.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Triton Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Triton Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Triton Oktober 2016 Fonds- og markedskommentar Holberg Triton steg 2,5 % i oktober. Avkastningen hittil i 2016 er 25,4 %. Rapporteringssesongen er i gang og tredjekvartalstallene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Norden April 2016

Månedsrapport Holberg Norden April 2016 1 Månedsrapport Holberg Norden April 2016 Fondskommentar Holberg Norden holdt verdiene i april. Markedet falt med 0,6 %. Så langt i år er Holberg Norden ned 2,4 % mot -7 % for referanseindeksen. Porteføljeselskapene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Februar 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 27.02.15 : 104,36 Effektiv rente (yield to maturity)* : 5,5 % Porteføljestørrelse : 4,3 mrd.

Detaljer

Norden Verdens beste investeringsunivers

Norden Verdens beste investeringsunivers Norden Verdens beste investeringsunivers 1 Norden en godt bevart hemmelighet? 2 3 Norden The next supermodel 4 De nordiske økonomiene Look to the Nordics The Global Competitiveness Index 30 10 11 13 4

Detaljer