Styrets årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning"

Transkript

1 Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS

2 ÅRSBERETNING Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7. Styrets arbeid 8. Drift 9. Utsikt og planer for Regnskap for

3 1. Bedriftens formål og visjon Amento er et aksjeselskap med et overordnet formål; å få flest mulig personer i arbeid ved hjelp av gode tjenester. Bedriftens forretningsidé er at vi skal være en kompetansebedrift som gjennom lønnsom drift, aktuelle produksjons- og tjenesteområder, tilbyr avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. For å nå våre mål er vi i tillegg avhengig av samarbeid med gode partnere. Vi har en visjon om muligheter og mestring for alle. Vi ønsker å ha dette som en ledestjerne i alt vår arbeid, derfor arbeider vi etter mottoet sammen ser vi muligheter. Vi skal gjenkjennes gjennom våre verdier: Muligheter. Respekt. Glede. Muligheter: Se muligheter for alle Rette fokus bort fra begrensninger Vise åpne holdninger Ulike mennesker skal ha like muligheter for å realisere sin plan. Respekt: Respekt for enkeltindividet Vise toleranse Ha respekt for andres mening Glede: Spre livsglede og arbeidsglede 2

4 2. AKSJONÆR OVERSIKT OG LOKALISERING. Bedriften er lokalisert i Kvavik Næringspark, Nye Monoddveien 7, 4580 Lyngdal. Aksjekapitalen er på kr fordelt på 525 aksjer. Vest-Agder fylkeskommune Farsund kommune Lyngdal kommune Hægebostad kommune Alcoa Lista 90 aksjer 250 aksjer 150 aksjer 25 aksjer 10 aksjer 3. STYRE Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Torrey Nørsett, Berge Terr Lyngdal Johnny Deisz Dyngvollveien 23 B 4560 Vanse Bernt Carlsen Kaneheia 9, 4550 Farsund Halfrid Os Løkkeveien Farsund Magne Jansen, 4580 Lyngdal 1. Varamann Arne Martin Nilsen, Hagestad, 4580 Lyngdal 2. Varamann Ann Karin Fuglestad Livdekrona Farsund Selskapets revisjonsfirma Deloitte, Lyngdal A/S 3

5 4. ANSATTE/ ARBEIDSMILJØ Ansatte: I løpet av 2013 har Amento hatt 15 ansatte. Daglig leder Stein Asle Johnsen 100 % Attføringsansvarlig Laila N. Knudsen 100% Kvalitet/IT Trond Atle Tveit 100 % Regnskap/veileder Jenny O. Tønnesen 80 % Leder APS Kristin S. Storbukås 100 % Leder AB Magne Jansen 100 % Veileder Janet Velle 100 % Veileder Siv Hege Tollisen 80 % Veileder Chris Espeland 100 % Veileder Bjørn O. Haugland 100 % Veileder Siv Erica Birkeland 80 % Veileder/arbeidsleder Tone Johnsen 80 % Veileder/arbeidsleder Geir Antonsen 100 % Veileder/arbeidsleder Einar H. Knudsen 100 % Veileder/arbeidsleder Gerd Stangeland 100 % Kompetanse/Personalutvikling: Nøkkeltall 2013: I løpet av året har det vært 15 ansatte. Til sammen har de ansatte deltatt på 103 kurs/kompetanshevingsdager Dette gir i snitt 6,9 kursdager på hver. I 2013har alle ansatte deltatt på kurs og opplæring Det er i 2013 bruk kr på kompetanseutvikling i bedriften Bedriften arbeider målbevisst med å ha rett kompetanse på huset og bruker strategisk plan og kompetanseplan bevisst for å ha den kompetansen vi trenger nå og i fremtiden. Det er stor spredning av kompetansefelt blant ansatte på Amento. Det er en blanding av sykepleiere, pedagoger, økonomer, sosionom og personer med annen høyskolefaglig bakgrunn. Dette er viktig for å kunne gi et godt faglig tilbud til våre jobbsøkere. For å tilpasse seg endringer i bransjen med mer fokus på salg/ marked og metodikken Place and train, har Amento i året som gikk kurset 10 veiledere i salg. Bedriften vil med dette kunne drive en mer utadrettet virksomhet. 4

6 Helse miljø og sikkerhet. (HMS) Amento har fokus på HMS. Informasjon til nye jobbsøkere, samt opplæring for nyansatte, har stått sentralt. I 2013 har vi registrert 3 HMS avvik. Amento er en del av IA avtalen om inkluderende arbeidsliv. Det er generelt lavt på sykefravær på Amento. For ordinært ansatte var det på 5 % i 2013 mot 8 % i En nedgang på 3 %. Det har vært 1 langtids sykemelding. For tiltaksansatte var det 12 %, en liten økning fra året før. Dette gir et gjennomsnitt på 8,1 %, som er en nedgang forhold til Vi er fornøyd med å ha et generelt lavt sykefravær, og har fokus på dette. Likestilling: Styret har 20 % kvinneandel. Ordinært ansatte fordeler seg relativt likt mellom kvinner og menn. Det samme gjelder for jobbsøkere hos Amento. Våre jobbsøkere og ansatte kommer i hovedsak fra kommunene Farsund, Lyngdal og Hægebostad. Vi får stadig større andel fra hele lister. Ytre miljø: Amentos hovedaktivitet er undervisning og opplæring, der produksjon inngår som et virkemiddel. Flere av våre jobbsøkere arbeider andre steder. Så langt som mulig forsøkes det å bruke miljøvennlige råvarer, som utnyttes på beste måte. Bedriften bruker ikke miljøfarlige kjemikalier i produksjonen. I nytt bygg bruker vi varmepumpe som hovedoppvarmingskilde. Styret mener selskapet i liten grad forurenser det ytre miljø. 5

7 5. ATTFØRING/TJENESTELEVERANSER Attføring: Bedriftens faste rammer og forutsetninger for drift, er 81 tiltaksplasser med noe ulike formål. Ut over dette har bedriften noen andre tilbud. Faste rammer fordeler seg på følgende måte: KIA:(Kvalifisering) TIA: (Tilrettelagt) APS (Arbeids praksis) AB (Arbeid med bistand) 7 plasser 7 plasser 32 plasser 36 plasser Oppsummering av resultater fra våre institusjonelle attføringstilbud: I løpet av 2013 har 130 personer gjennomført og sluttet på et av disse attføringstilbudene. Fra attføring: 35 personer har kommet i arbeid, på ulike måter (ca. 26,9 %). 1 person har startet på utdannelse (0,8 %) 33 har gått til andre aktive løsninger (25,2 %) Til sammen har da 69 personer som har kommet i aktivitet (53,1 %) Pr var det registret 80 personer i institusjonelle tiltak/tilbud hos Amento AS Andre tjenester: Amento leverer også noen konkurranseutsatte tjenester i varierende grad etter etterspørsel. Dette har i 2013 stort sett knyttet seg til Raskere tilbake. (forklar) Kom I Gang. Kom I Gang er et samarbeid med Vest Agder fylkeskommune og attføringsbedriftene i Vest- Agder. Prosjektet gjelder elever fra VGS uten lærlingplass. Erfaringene og resultatene herfra er gode. Raskere tilbake: består av tilbudene Arbeidsrettet rehabilitering ( ARR), avklaring og oppfølging. Tilbudet gis til sykemeldte i sykemeldings perioden. Resultatet Kom i Gang: 2 personer har avsluttet KIG i i jobb 1 til andre løsninger 6

8 Resultater Raskere tilbake: 15 personer har avsluttet i i jobb 5 til aktivitet 4 til andre løsninger Amento har også deltatt i tilbudet ARR døgn i samarbeid med Sørlandets Rehabiliteringssenter. Resultatene herfra er gode, med god tilbakeføringsprosent. Oppsummering resultater: I løpet av 2013 har 147 personer deltatt og avsluttet på ulike kurs og tilbud i vår virksomhet. 121 av disse har avsluttet sin tjeneste hos Amento. 26 fortsatte i andre tilbud i bedriften 42 av de som har sluttet på Amento har kommet i arbeid. Dette utgjør 34.7 %. Oversikt sluttårsaker Sluttårsak for de som har sluttet ved bedriften i 2013, jobbsøkere som ikke har gått videre internt i bedriften. 7 For nærmere gjennomgang av resultater, se årsrapport for attføring. Mål og resultater gjennomgås hvert år i møte med NAV lokalt og NAV Fylke. Resultater formidles i flere ulike sammenhenger.

9 6. Evaluering og utvikling av tjenester For å levere gode tjenester er vi avhengig av tilbakemeldinger på våre tjenester. Amento har i flere år gjort flere evalueringer på mange måter. I løpet av høsten 2012 tok amento i bruk et nytt system for evaluering. Dette har gitt oss nye svar og større muligheter for å forbedre våre tjenester og presentere evalueringer på en god måte er første året dette har et helt drifts år. Fremover vil vi med større presisjon kunne sammenligne og bevist gjøre tiltak for forbedring på alle områder Evaluering fra jobbsøkere Alle jobbsøkere gis mulighet til å evaluere den tjenesten de har fått på flere områder. Dette sammen med daglig oppfølging gir tilbakemeldinger fra brukere som benyttes til å forbedre tjenestetilbudet. Det har vært en jevn økning i graden av tilfredshet på resultatene i løpet av de fire årene det har vært foretatt målinger. Evaluering Interesse/samarbeidspartnere/NAV Amento samarbeider på flere områder for å utvikle og levere best mulig tjenester. Vår hovedsamarbeidspartner og bestiller av tjenester er NAV. NAV har mulighet til å påvirke og evaluere tjenestetilbudet fortløpende i brukermøter og i andre fora. Hvert år får NAV i tillegg en skriftlig evaluering av våre tjenester. Evaluering blant ansatte Det er også viktig for Amento å få tilbakemelding fra sine ansatte om hvordan våre tjenester oppfattes. Dette sammen med andre ulike undesøkelser og medarbeidersamtaler er med på å påvirke og forbedre tjenestilbudet vårt. Evaluering Eiere Amento foretar evaluering blant sine eiere for å få tilbakemeldinger på om vi gjør oppgaven som forventet. 8

10 Gjennomsnittsverdier på ulike spørreundersøkelse Skala fra 1-6 hvor 1 er lite fornøyd og 6 er meget fornøyd Evaluering Jobbsøkere Evaluering Ansatte 9 Evaluering NAV ansatte

11 Evalueringer og tilbakemeldinger gir oss en trygget til å si at våre tiltak og tilbud fungerer etter forutsetningen. Det gir også en mulighet til å forbedre vår tjeneste. Ut over dette samarbeider vi med blant annet: søsterbedrifter, Sørlandsbadet, Sørlandets Rehabiliteringssenter, voksenopplæringen, Tokla, bedriftshelsetjenesten, Karriere Lister med flere. Gode samarbeidspartnere er avgjørende for virksomheten vi driver og for kunne levere og utvikle våre tjenester. Samarbeidet og nytten av dette evalueres årlig iht plan. Amento arbeider kontinuerlig med forbedring av vårt omdømme. Vi ønsker å gjøre bedriften og dens tjenester kjent blant innbyggere, eiere og kunder. Det er i løpet av året gjennomført flere besøk av ulike organisasjoner, markedsforening og politikere. Amento ønsker en mer synlig profil. 10

12 Forbedringer og innovasjon: For å forbedre våre tjenester til deltakere og kunder er det viktig for Amento å ha stort fokus på forbedringer og innovasjon. Amento har også evaluert sitt arbeid iht strategisk plan for perioden og er fornøyd med de forbedringer og resultater som foreligger. I 2013 har vi hatt flere prosesser gående. Vi vil spesielt trekke frem: Innovasjonsprosesser. I 2012 Startet vi opp en prosess for gjennomgang av våre interne arenaer, for å bedre våre tjenester ble brukt til planlegging og iverksetting av nye produksjonsenheter. Disse vil være fullt oppe å gå i løpet av Amento har i 2013 gjennomgått og endret sin kravspesifikasjon ( leveranse beskrivelse) til NAV. Forbedringsprosesser Innføring av jobbregistrerings verktøyet webcruiter i forbindelse med prosjektet Ringer i vannet. Dette er et samarbeid med flere attføringsbedrifter. Oppstart av sykkelverksted. Startet med Ringer I Vannet prosjektet, og ansvars fordelt dette. Levere iht Batt og Indikator (bransjemålinger for forbedring) Amento på Kvavik har overtatt sykkelverkstedsfunksjonen som Harald Seland har hatt i flere tiår. Det er også blitt startet et samarbeid med MX Sport Lyngdal med montering av solgte sykler. Fra venstre står Harald Seland, Fred Are Sundes, Bjørn Vegge, Geir Antonsen og Mustafa Seferovic. 11

13 7. STYRETS ARBEIDE Styrets ansvar er å påse at bedriften oppfyller de krav som settes til drift og attføringsarbeidet, følge med på endrede rammebetingelser og sørge for at bedriften har forutsetninger for å leve opp til sine mål og visjon. Bransjen er i stor endring og det er krevende å følge med. Styre har i løpet av 2013 hatt en studietur for å se hvordan andre tilsvarende bedrifter jobber. Rammebetingelser er uforutsigbare, og i endring. Det kommer nye signaler fra ny regjering. Dette tilsier at styrearbeid i tiden framover er meget viktig. Det er viktig å følge opp bedriftens inntjening og betalingsevne og resultater som leveres til NAV. Styret har jevnlig styremøter og får god informasjon om virksomheten. Styret har også en viktig oppgave i å gi ledelsen retning å styre etter. Fortsatt drift: Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet er gjort opp under denne forutsetning. Styret støtter den faglige satsning og satsningen på nye områder som pågår. Styret ser dette som nødvendig. Styre mener også det er viktig at bedriften tilpasser seg signalene om at mer av attføringen skal skje i ordinær virksomhet 12

14 8. DRIFT Amento skal gjennom sin drift nå de målsettinger som settes; få flest mulig personer i arbeid ved hjelp av gode tjenester. Dette handler i første rekke om et godt samarbeid med lokalt næringsliv. Det er avgjørende for å lykkes. Amento jobber kontinuerlig med å forbedre sitt markedsarbeid og være på tilbudssiden. I tillegg må vi gi gode tilbud om opplæring, veiledning og motivasjon. En forutsetning for å nå målene er at det drives en lønnsom virksomhet, samt at det stadig er fokus på tilbudet som gis til jobbsøkere. Forbedringer og innovasjon er viktig for å kunne levere gode tjenester å sikre en sunn økonomi. Attføring er bedriftens primære virksomhet. Vi vil gjennom vårt attføringstilbud gjøre vårt ytterste for at den enkelte, ut fra egne forutsetninger, får utvikle seg personlig i form av utfordringer og innsats. 43 personer har via Amento kommet i jobb i løpet av Det er viktig for dem og samfunnet. Vi har gode samarbeidspartnere lokalt og et godt forhold til NAV lokal til hjelp i dette arbeidet. Amento har fokus på resultater (personer i jobb) og nødvendige endringer. Det er viktig for Amento å nå gode resultater og dokumentere vårt arbeid. I 2013 ble Amento med i prosjektet Ringer i vannet (RIV). Et NHO prosjekt der fokus er å løse næringslivets behov for arbeidskraft. Amento tilpasser seg det faktum at mer og mer av attføringen skal skje i ordinære bedrifter. Fokuset blir å få til et tettere samarbeid med lokalt næringsliv. Som et ledd i dette har vi gjennomført følgende endinger i vår produksjon: Vi har kjøpet vi opp dekor-klosse bedriften Strømland Dekor og har overtatt denne produksjonen med virkning fra og med september Vi har inngått et 3-5 årig samarbeid med Fibo Trespo om pakking, stansing/boring av aluminiums lister. Vi har sluttet med telt produksjon. Vi har lagt ned butikken Bjølla i Lyngdal. Dette er nødvendige endringer som i tillegg til å gi et bedre tilbud til våre jobbsøkere også, vil gi en bedre økonomi. Amento har gode opplæringsarenaer på flere områder: kontor, butikk, kantine og ulike produksjonsområder. Vi har stadig en innovativ holdning til vår produksjon og gjør nødvendige markedstilpassninger. Endringene hos NAV merkes. NAV har blitt en mer kompetent kunde og det stilles hele tiden større krav til våre tjenester. For Amento er det viktig å ligge i forkant av denne utviklingen. Det er derfor viktig å drive innovativt attføringsarbeid. 13

15 9. UTSIKT OG PLANER Amento AS skal være ledende og en foretrukket samarbeidspartner for NAV og næringslivet innenfor våre tjenesteområder. Vi skal også bidra til personlig vekst og samfunnsnytte i lokalmiljøet. Flere og flere tjenester settes ut på anbud, bransjen må tilpasse seg det at mer av attføringen skal skje i ordinære bedrifter. Det blir mer fokus på resultater. Dette medfører at vi må kunne endre oss i takt med kravene, både hva gjelder attføring og produksjon. En ny regjering har tiltrådt med nye føringer for vårt fagfelt. Amento har med satsing på utvikling av tjenester, stadig kompetanseheving, fokus på resultater, valgt å være offensive. Vi vil være en aktør å regne med i tiden som kommer samt utvikle nye forretningsideer. Amento må tilpasse seg signaler om at mer av vår virksomhet må foregå i ordinære bedrifter. Igangkjøring av nye produksjoner i 2014 blir spennende. Vi arbeider også kontinuerlig med å forbedre og systematisere vår kontakt med næringslivet. Samarbeidet vårt på flere områder med søsterbedrifter i Flekkefjord og Mandal, er med på å styrke vår konkurransekraft og trekke i samme retning. Det er naturlig å se Lister som et arbeidsområde også når det gjelder leveranse av våre tjenester. Vi vil i løpet av 2014 søke et enda nærmere faglig samarbeid med Flekkefjord Produkter. Vi tenker å utvikle en Lister modell for flere av våre tjenester. Vi er opptatt av kvalitet, resultater, og faglig dyktighet. Dette krever dyktige og kompetente ansatte med en fleksibel holding. Viser også til bedriftens strategiskeplan vedtatt av styret som gjelder i perioden For Amento er det viktig å ha en innovativ ledelse med strategisk tenkning. 14

16 10. REGNSKAP Etter styrets oppfatning anses årsregnskapet å gi et rettvisende bilde av utviklingen. Resultatet av virksomheten og stillingen pr. 31. desember 2013: Selskapets driftsinntekter i fjor var kr mens driftskostnadene var kr Alle tiltak og tilbud er inkludert i tallene. Dette gir et driftsresultat på kr Etter finansutgifter og regnskapsmessig avsetninger fremkommer det et regnskapsmessig resultat på: kr Styret foreslår at årets overskudd blir anvendt som følger: Til annen egenkapital kr Det anbefales at generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til resultatregnskap og balanse samt styrets forslag til disponering av årets resultat. Styret vil med framleggingen av årsberetningen benytte anledningen til å takke bedriftens aksjonærer, private og offentlige organer, samt ansatte og ledelse for godt samarbeid og interesse for bedriftens virksomhet i året som er gått. Lyngdal 04. mars Torrey Nørsett Johnny Deisz Halfrid Os Styreleder Nestleder Styremedlem Bernt Carlsen Magne Jansen Stein Asle Johnsen Styremedlem Styremedlem Daglig leder 15

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret...

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret... Årsmelding 2013 Innhold: Daglig leder har ordet...side 4 Oppstart av Smia...side 6 Lager og butikk...side 8 Organisasjonskart...side 10 Styret...side 11 Visjon og verdier...side 12 Kvalitetspolitikk...side

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010 Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis Stiftelsen Signo Å rsrapport 2010 Generalsekretæren har ordet Innhold Å forstå og bli forstått Generalsekretæren har ordet...3 En presentasjon

Detaljer