Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato: 2012-02-06"

Transkript

1 Fylkeskommune Kartlegging av helsetilstanden i Dato:

2 Kartlegging av helsetilstanden i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Fylkeskommune Rapportnavn: Kartlegging av helsetilstanden i Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan Viak AS Kartlegging av helsetilstand i (Basert på tilbud ): Utarbeide en kartlegging av helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for helse i som skal inngå som en sentral del av kunnskapsgrunnlaget for Regional plan for folkehelse i. Smeland Adelhei Analyse Helse og omsorg;regional utvikling;kommuneplanlegging;demografi Analyse;Rapport / utredning;samfunnsrapport Adelhei Smeland Fylkeskommune Asplan Viak AS

3 Kartlegging av helsetilstanden i III FORORD I forbindelse med ny folkehelselov har Asplan Viak vært engasjert av Fylkeskommune til å utarbeide en kartlegging av helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for helse i. Karleggingen skal inngå som en sentral del av kunnskapsgrunnlaget for Regional plan for folkehelse i. Adelhei Smeland har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Margrete Stople, Kjerlaug Marie Kuløy og Hanna Philipos har også deltatt i arbeidet. Sven Haugberg har vært kvalitetssikrer for oppdraget. Stavanger, 6.februar Adelhei Smeland Oppdragsleder Sven Haugberg Kvalitetssikrer Fylkeskommune Asplan Viak AS

4 Kartlegging av helsetilstanden i IV SAMMENDRAG Sammenlignet med landet forøvrig kommer stort sett bra ut på de fleste kartlagte indikatorer. Det er derimot store forskjeller mellom kommunene i og når vi bryter resultatene ned på kjønn og alder. Demografi er landets fjerde største fylke målt i antall innbyggere, og de ti siste årene har befolkningen årlig økt med i gjennomsnitt 1,3 prosent, som er over landsgjennomsnittet. Hovedårsaken til befolkningsveksten er positiv naturlig tilvekst og arbeidsinnvandring fra Skandinavia og EØS-området. Befolkningen i er i dag yngre enn snittet for landet forøvrig. Andelen personer i de yngste aldergruppene er høyere i sammenlignet med landsgjennomsnittet, og tilsvarende er andelen i de eldste aldersgruppene lavere. I årene som kommer vil stå fremfor noen år med sterk befolkningsvekst. Det er forventet at det vil være i overkant av personer bosatt i i 2040, som utgjør en økning på 45 prosent fra i dag. Antall eldre over 80 år vil dobles, og samtidig som det blir relativt færre i yrkesaktiv alder, vil det bli færre til å ta vare på de omsorgstrengende. Levekår Helsetilstanden i Norge har bedret seg for alle befolkningsgrupper i løpet av de siste 20 årene, men det er store sosiale forskjeller i helse gjennom hele det sosioøkonomiske hierarkiet. Utdannelsesnivået i befolkningen er høyere i dag enn den var for tretti år siden. har en lavere andel med grunnskole som høyeste utdannelse enn landet for øvrig, men færre med høyere utdannelse. Inntekstveksten i har vært høy de siste årene, og medianinntekten er blant landets høyeste. har også en av landets laveste andel lavinntektshusholdninger. Andelen husholdninger med gjeld over tre ganger inntekten er rett over landsgjennomsnittet. Over flere år har hatt en historisk lav arbeidsledighet. Ved utgangen av desember 2011 var ledigheten på 1,8 prosent, som er lavere enn til samme tid i Syke- og uførefraværet er også lavt, sammenlignet med resten av landet. Blant unge mellom år har imidlertid desidert flest uføre, både i absolutte tall og i andel av alle uføre i fylket. Omgivelser Planlegging av våre omgivelser skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, og god planlegging kan være kriminalitetsforebyggende. Tar vi hensyn til befolkningsøkning, er det mindre kriminalitet i dag enn det var for 20 år siden. Nedgangen gjelder imidlertid ikke for alle typer lovbrudd og lovbruddsbildet er endret. En av de mest markante endringene er det økte omfanget av narkotikaforbrytelser, og er et av fylkene med størst økning. For anmeldte innbrudd totalt sett kommer bedre ut enn landsgjennomsnittet. Fylkeskommune Asplan Viak AS

5 Kartlegging av helsetilstanden i V Bolig og nærmiljø har innflytelser på både sosiale- og helsemessige aspekter. er ett av fylkene i landet med yngst boligmasse. Nærmere 20 prosent av dagens bygningsmasse er bygget etter 2001, og det er bygget mest rekkehus og leiligheter. Boligprisene i fylket er høye og prisstigningen i flere av skommunene ligger langt over snittet. Lett tilgang til gode leke- og rekreasjonsområder legger til rette for fysisk aktivitet i hverdagen både for barn og voksne. Presset på urørt natur er stort i, som i dag både har mindre urørt natur enn landet for øvrig og større bortfall av inngrepsfrie områder. Tilgangen til sykkel-, gangveier og turstier er derimot bedre i. Oppvekst De fleste barn og unge har god helse i dag. Det har de senere år vært en god utvikling for flere faktorer som har en positiv betydning for helsetilstanden. Det er eksempelvis færre mødre som røyker under graviditeten, men mens andelen som røyker i begynnelsen av svangerskapet er gått ned på landsbasis det siste året, øker andelen i. Barn og unges rusmiddelmisbruk er gått ned, og ungdataundersøkelsen i fant at ungdommene drikker mindre og bruker mindre ulovlige rusmidler enn tidligere. Også tannhelsen til barn og unge er blitt bedre og andelen med kariesfrie tenner har steget jevnt de siste 25 årene. Aktivitetsmålinger viser at flertallet av 9 åringene beveger seg nok, men at aktivitetsnivået faller med alderen. Overvekt og fedme er derimot et økende problem blant barn og unge. Voksne og eldre Selv om flertallet av den norske voksne befolkning oppgir at de har god helse, øker dessverre noen livsstilssykdommer i omfang. Forskjellige valg av levevaner kan være en av flere årsaker til at grupper i befolkningen har ulik dødelighet og sykdomsbilde. Det fysiske aktivitetsnivået i har økt de siste årene og det er en nedgang i andelen som aldri mosjonerer. Dagligrøyking er også kraftig redusert, men parallelt med en synkende andel røykere øker snusbruken. Alkoholkonsumet er også gått opp, hovedsakelig blant menn. Hjerte- og karsykdommer og kreft er våre største folkesykdommer målt i antall dødsfall og sykdomsbelastning. er blant fylkene med lavest legemiddelbruk mot hjerte- og karsykdom, men avstanden til gjennomsnittet er ikke stor. Det er færre som dør av sykdommen i dag enn tidligere, men likevel er hjerte- og karsykdom fortsatt et betydelig folkehelseproblem. Kreftdødeligheten i er derimot høyere enn landsgjennomsnittet både for kvinner og menn, men heller ikke her er avstanden til gjennomsnittet stor. Dødeligheten blant kvinner over åtti år er lavere i enn på landsbasis. Legemiddelbruk mot kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og diabetes 2 øker, men er igjen blant fylkene med lavest bruk. Dødeligheten av kols øker blant kvinner og er snart lik kolsdødelighet blant menn. Forekomsten av diabetes 2 øker med alderen og sammenlignet med resten av landet er stort sett blant fylkene med lavest forekomst av diabetes 2 uansett kjønn eller aldersgruppe. Unntaket er kvinner mellom 0 og 44 år der ligger rett over landsgjennomsnittet. Forekomsten av psykiske lidelser har de siste årene holdt seg stabil. I den eldste aldersgruppen mellom 65 og 79 år er blant fylkene med høyest bruk av legemidler Fylkeskommune Asplan Viak AS

6 Kartlegging av helsetilstanden i VI mot psykiske lidelser både blant kvinner og menn. Det er flest kvinner som bruker denne type legemidler. Dødelighet av skader og ulykker har gått jevnt ned siden 1950 tallet, men Norge er ett av landene med høyest dødelighet av ulykker i Norden. Nasjonalt er antall trafikkdrepte redusert med rundt tretti prosent i forhold til gjennomsnittet for de siste ti årene. I absolutte tall er blant fylkene med flest trafikkdrepte, og mens det nasjonalt har vært en nedgang i antall drepte det siste året har det vært en økning i. Sett i forhold til innbyggertall, er derimot blant fylkene med lavest antall trafikkdrepte, det samme gjelder for skadde i trafikken. Fylkeskommune Asplan Viak AS

7 Kartlegging av helsetilstanden i VII Innholdsfortegnelse FIGURLISTE... X 1 Innledning Demografi... 2 Kommunene på Jæren vokser mest... 2 Arbeidsinnvandring skaper befolkningsveksten... 4 Ung befolkning i... 6 Omsorgsbyrden øker... 7 De eldre blir eldre Levekår...12 Flere tar høyere utdanning...13 Høy inntektsvekst i...15 Færre lavinntektshusholdninger i...16 Færre fattige og flere rike i...18 Foreldrenes inntekt er avgjørende for barns helse...19 Oftere lavinntekt i aleneforsørgerhusholdninger...20 Stabil gjeldsvekst...23 Lav arbeidsledighet i...24 Sykefravær og uførepensjon...27 Landets laveste sykefravær...27 Flest unge uføre i Omgivelser...31 Viktig med kriminalitetsforebyggende planlegging...31 Mindre kriminalitet i dag enn for 20 år siden...31 Høyt antall anmeldte lovbrudd i Haugesund...32 Bolig og nærmiljø har innvirkning på helsetilstanden...34 har landets yngste boligmasse...34 I tråd med boligpolitikken bygges det mest rekkehus og leiligheter...36 Stavangerregionen har landets høyeste boligpriser...37 Stadig flere bostedsløse...39 Legg til rette for fysisk aktivitet...41 Fylkeskommune Asplan Viak AS

8 Kartlegging av helsetilstanden i VIII har mindre urørt natur enn landet forøvrig...41 Tretti prosent mer sykkel- og gangveier i...43 Veitrafikken gir mye støy og forurensning Oppvekst...49 Levevaner...49 Færre røyker under svangerskap...49 Flere barn med både høy og lav fødselsvekt...52 Økende andel unge sliter med overvekt og fedme...53 Aktivitetsnivået faller med alderen...54 Mindre rusmiddelbruk blant barn og unge...55 Flere med «null hull»...55 Sosial inkludering...57 Mobbing avtar med alderen...57 Det er færre som slutter eller som stryker i videregående skole i...58 Kvalitet...61 Lav utdannelse i sbarnehagene...61 har omtrent like mange lærere med høyere utdanning som gjennomsnittet for landet som helhet...64 bruker minst på forebyggende helsearbeid blant barn...65 Flere barnevernstiltak enn tidligere Voksne og eldre...68 Levevaner...68 Valg av livsstil påvirker helsetilstanden vår...68 Vi beveger oss ikke nok...68 Færre stillesittende damer i 40 - årene...70 Kvinner er sunnere enn menn...70 Vekten øker...70 Misbruk av rusmidler er et økende folkehelseproblem...72 Sykdommer og dødelighet...75 Hjerte- og karsykdommer...76 Blant fylkene med lavest legemiddelbruk mot hjerte- og karsykdom...76 Over halvparten mellom 65 og 79 år bruker legemidler mot hjerte- og karsykdommer..78 Dødelighet av hjerte- og karsykdommer er halvert...80 Fylkeskommune Asplan Viak AS

9 Kartlegging av helsetilstanden i IX I er dødelighet grunnet hjerte- og karsykdommer blant kvinner over 80 år høyere enn i landet for øvrig...82 Økt dødelighet av hjerte- og karsykdommer blant kvinner i Sauda og Sola...83 Kreft...84 Høyere kreftdødelighet i enn i landet for øvrig...84 Færre kvinner i over åtti år dør av kreft enn i landet for øvrig...86 Kreftdødeligheten har økt i flere skommuner...87 Type 2 diabetes...89 Sterkest økning blant kvinnene i...89 Stort sett lavere legemiddelbruk enn snittet innen alle aldersgrupper...92 Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)...93 Blant fylkene i landet med lavest bruk av legemidler mot kols...93 Kols er hyppigst blant kvinner...95 Snart lik kolsdødelighet blant kvinner og menn...97 Psykiske lidelser...99 Flest kvinner med psykiske lidelser...99 Flere med psykiske lidelser i i den eldste aldersgruppen Ulykker Færrest lårhalsbrudd i landet Nasjonal nedgang i trafikkdrepte, men økning i Sosial inkludering Kilder Hovedkilder Kilder demografi og levekår Kilder levekår Kilder omgivelser: Kilder oppvekst: Kilder Voksne og eldre Fylkeskommune Asplan Viak AS

10 Kartlegging av helsetilstanden i X FIGURLISTE Figur 1:Befolkningsutviklingen i fra 1980 til Kilde: Pandamodellen og Asplan Viak Figur 2:Befolkningsutviklingens sammensetning i, Kilde: Pandamodellen og Asplan Viak Figur 3:Innvandrernes andel av befolkningen i og hele landet Kilde: SSB og Asplan Viak Figur 4:Sammensetting av innenlands flytting og utenlands flytting i Kilde: SSB og Asplan Viak Figur 5: Befolkningssammensetningen i Norge og. Begge kjønn. Kilde: Panda modellen og Asplan Viak Figur 6: Befolkningsutvikling fra i. Kilde: SSB 4M og Asplan Viak Figur 7: Befolkningens sammensetning i i 2010, 2020, 2030 og Begge kjønn. Kilde: SSB 4M og Asplan Viak Figur 8:Prognose for utvikling i aldersgruppene unge pensjonister (67-79 år) og over 80 år. 2000, 2010, 2020 og Kilde: SSB 4M Figur 9: Omsorgsindeks som viser antall personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) per person i aldersgruppen 80+ i og Norge i perioden Kilde: SSB og Asplan Viak Figur 10: Forventet levealder i Norge og i. Kvinner og menn Kilde: SSB og Asplan Viak Figur 11:Utdanningsnivå i og i hele landet i perioden Kilde: SSB Figur 12: Andelen over 16 år med grunnskole som høyeste utdannelse i Kommunene i, og hele landet. Kilde: SSB Figur 13:Husholdningenes medianinntekt etter skatt (i kr) i, Kilde: SSB Figur 14:Andel personer i lavinntektshusholdninger (EU skala) i Kilde: SSB...17 Figur 15:Andel personer i lavinntektshusholdninger (EU skala) i Alle kommuner i, og hele landet. Kilde: SSB Figur 16:Andel husholdninger med inntekt etter skatt på kr og over i Randaberg, Rennesøy, Sola og Vindafjord Kilde: SSB Figur 17:Andel barn i alderen 0 15 år i familier med vedvarende lavinntekt, i perioden Alle fylker og hele lander. EUs målemetode. Kilde: SSB...20 Figur 18: Antall eneforsørgere per 1000 innbyggere som mottar overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn pr 30. juni Alle fylker og hele landet. Kilde: Nav Figur 19: Antall eneforsørgere per 1000 innbyggere som mottar overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn pr 30. mai Alle kommuner i og. Kilde: Nav...22 Figur 20: Andel husholdninger med gjeld større enn 3 ganger inntekt i Alle kommuner i, og hele landet. Kilde: SSB...23 Figur 21: Andel arbeidsledige av arbeidsstyrken per desember Alle fylker og hele landet. Kilde: Nav Figur 22:Andel arbeidsledige av arbeidsstyrken per september Alle kommuner i, og hele landet. Kilde: Nav Figur 23: Andel tapte dagsverk grunnet sykefravær av avtalte dagsverk pr. 2. kvartal 2011, begge kjønn, alle aldre. Alle kommuner i, og hele landet. Kilde: Nav Figur 24: Andel av befolkningen mellom år som mottok uførepensjon pr. 30 juni Alle fylker og hele landet. Kilde: Nav Figur 25: Andel av befolkningen mellom år som mottok uførepensjon pr. 30 uni Hele landet, og kommunene i. Kilde: Nav Figur 26:Anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere i Alle kommunene i, og hele landet. Kilde: Kommunehelsa/Kriminalstatistikk SSB Fylkeskommune Asplan Viak AS

11 Kartlegging av helsetilstanden i XI Figur 27:Andel av boligmassen bygget i ulike perioder fra 1900 og tidligere til 2001 og etter. og hele landet. Kilde: SSB Figur 28:Andel av boligmassen bygget i år 2001 og etter. Status per Alle kommunene i, og hele landet. Kilde: SSB Figur 29 Boligmengde (før boligavgang) fordelt på boligtyper i. Kilde: Panda Figur 30:Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i kroner for henholdsvis blokkleiligheter, småhus og eneboliger i Kilde: SSB Figur 31: Illustrasjon av gjennomsnittlig aksjonsradius (i meter) personer i ulike aldersgrupper har i forhold til hjemmet sitt. Kilde: Handlingsplan for fysisk aktivitet Figur 32:Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder målt i dekar per 1000 innbyggere i tettsteder. og hele landet Kilde: Kommunehelsa/Kostra Figur 33: Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder målt i dekar per 1000 innbyggere i tettsteder i Alle kommuner i, og hele landet. Kilde: Kommunehelsa/Kostra Figur 34: Sykkel-, gangveier/turstier målt i km per innbyggere. og hele landet Kilde: Kommunehelsa/KOSTRA Figur 35: Sykkel-, gangveier/turstier målt i km per innbyggere i Alle kommuner i, og hele landet. Kilde: Kommunehelsa/Kostra Figur 36: Utslipp av NOX i tonn per 1000 innbyggere. og hele landet Kilde: Kommunehelsa/SSB og Statens Forurensningstilsyn (SFT) Figur 37: Utslipp av NOX i tonn per 1000 innbyggere i Alle kommuner i, og hele landet. Kilde: Kommunehelsa/SSB og Statens Forurensningstilsyn (SFT) Figur 38: Utslipp av partikler i tonn per 1000 innbyggere. og hele landet Kilde: Kommunehelsa/SSB og Statens Forurensningstilsyn (SFT) Figur 39: Utslipp av partikler i tonn per 1000 innbyggere i Alle kommuner i, og hele landet. Kilde: Kommunehelsa/SSB og Statens Forurensningstilsyn (SFT) Figur 40:Andelen gravide i som røyker daglig ved svangerskapets begynnelse og ved svangerskapets slutt Kilde: Medisinsk fødselsregister (MFR) Figur 41:Mors røykevaner ved svangerskapets slutt etter alder i og Norge. Kilde: Medisinsk fødselsregister (MFR) Figur 42:Utvikling i høy og lav fødselsvekt i og i hele landet. 10 års glidende gjennomsnitt, Kilde: Medisinsk fødselsregister (MFR) Figur 43:Andelen 8-åringer med overvekt og fedme i Jenter og gutter. Hele landet og Helseregioner. Kilde: Undersøkelsen «Barns vekt i Norge»/Norgeshelsa Figur 44:Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring blant 18 åringene i og i hele landet. Kilde: SSB Figur 45: 2007 og 2008: Andel elever i 7. og 10. trinn i grunnskolen og første klasse i videregående som føler seg utsatt for mobbing i prosent av antall elever i undersøkelsespopulasjonen.2011: Andel elever i 7. og 10. trinn i grunnskolen som har opplevd mobbing de siste månedene i prosent av alle elever som deltok i undersøkelsen. Statistikken viser 5 års gjennomsnitt Figur 46: Andelen som ikke fullførte videregående skole i års glidende gjennomsnitt. Alle fylkene og hele landet. Kilde: Kommunehelsa og SSB Figur 47: Andelen som ikke fullførte videregående skole i års glidende gjennomsnitt. Kommunene i, og hele landet. Kilde: Kommunehelsa og SSB Figur 48: Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskoleutdanning i Gjennomsnitt for alle fylkene og for alle norske kommuner. Kilde: SSB/kostra Figur 49:Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskoleutdanning i Alle kommuner i og gjennomsnittet for og alle norske kommuner. Kilde: SSB Fylkeskommune Asplan Viak AS

12 Kartlegging av helsetilstanden i XII Figur 50:Andel førskolelærere med dispensasjon fra kravet om førskoleutdannelse i andel av antall årsverk i barnehagene i Kommunene i og estimat for alle kommuner i landet. Kilde: SSB Figur 51:Andel lærere i grunnskolen med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning av avtalte årsverk i grunnskolen i Alle kommuner i og gjennomsnittet for alle norske kommuner. Kilde: SSB Figur 52:Brutto driftsutgifter til helsestasjon- og skolehelsetjeneste i 2008, målt i kr per barn i alderen 0 til 5 år. Fylkene og hele landet. Kilde: Kostra/SSB Figur 53: Årsverk av helsesøstre i 2008, målt i årsverk per innbygger i alderen 0 til 5 år. Fylkene og hele landet. Kilde: Kostra/SSB Figur 54: Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i alderen 0-17 år i Alle fylkene og hele landet. Kilde: Kostra/SSB Figur 55:Fysisk aktivitet i Agder og.1998, 2002, 2005 og Kilde: Helse- og levekårsundersøkelsen, SSB Figur 56: Andel dagligrøykere (16-74 år)i og hele landet. Menn og kvinner. Fra tidsperioden til Figur 57:Andel dagligrøykende menn (16.74 år) i tidsperioden i hele landet og alle fylker. Kilde: SSB...73 Figur 58: Andel dagligrøykende menn (16.74 år) i tidsperioden i hele landet og alle fylker. Kilde: SSB Figur 59: Antall per 1000 innbygger som bruker midler mot hjerte- og karsykdommer per år, Kvinner og menn. Hele landet og. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Kommunehelsa/Reseptregisteret Figur 60: Antall per 1000 innbygger som bruker midler mot hjerte- og karsykdommer blant menn (0-74 år) i Hele landet og alle fylker. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Kommunehelsa/Reseptregisteret...77 Figur 61: Antall per 1000 innbygger som bruker midler mot hjerte- og karsykdommer blant kvinner (0-74 år) i Hele landet og alle fylker. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Kommunehelsa/Reseptregisteret...77 Figur 62: Antall menn og kvinner per 1000 innbyggere som bruker hjerte- og karlegemidler i og i hele landet i 2010 i aldersgruppene 0-44 år, år og år. Standardisert for alder og kjønn etter Norges standardbefolkning. Kilde: Norgeshelsa / Folkehelseinstituttet, Avdeling for legemiddelepidemiologi Figur 63: Antall per 1000 innbygger som bruker midler mot hjerte- og karsykdommer blant menn (65-79 år) i Hele landet og alle fylker. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Norgeshelsa / Holkehelseinstituttet, avdeling for legemiddelepidemiologi Figur 64: Antall per 1000 innbygger som bruker midler mot hjerte- og karsykdommer blant menn (45-64 år) i Hele landet og alle fylker. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Norgeshelsa / Holkehelseinstituttet, avdeling for legemiddelepidemiologi Figur 65: Antall døde av hjerte- og karsykdommer per innbyggere (0-74 år) per år. Kvinner og menn. og hele landet Alders- og kjønnsstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa / Reseptregisteret Figur 66: Antall døde av hjerte- og karsykdommer per innbyggere i Begge kjønn. Hele landet og alle fylker. Alders- og kjønnsstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa/Dødsårsaksregisteret Figur 67: Antall døde av hjerte-karsykdommer per innbyggere i 2010 fordelt på alder og kjønn. Hele landet og. Alders- og kjønnsstandardisert. Kilde: Norgeshelsa / Dødsårsaksregisteret Figur 68:Hjerte- og kardødelighet blant kvinner i hele landet,, Sauda, Sola og Vindafjord fra Alders- og kjønnsstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Kilde: FHI, Kommunehelsa Fylkeskommune Asplan Viak AS

13 Kartlegging av helsetilstanden i XIII Figur 69: Antall døde av kreft per innbyggere(0-74 år) per år. Kvinner og menn. og hele landet Alders- og kjønnsstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa / Dødsårsaksregisteret Figur 70: Antall menn døde av kreft per innbyggere (0-74 år) i Hele landet og alle fylker. Alders- og kjønnsstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa / Dødsårsaksregisteret Figur 71: Antall kvinner døde av kreft per innbyggere (0-74 år) i Hele landet og alle fylker. Alders- og kjønnsstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa / Dødsårsaksregisteret Figur 72: Antall døde av kreft per innbyggere i 2010 fordelt på alder og kjønn. Hele landet og. Alders- og kjønnsstandardisert. Kilde: Norgeshelsa / Dødsårsaksregisteret Figur 73: Kreftdødelighet blant kvinner i Hjelmeland, Sokndal, Haugesund, Gjesdal, Sandnes, Strand,, Hå, hele landet og Vindafjord fra Alders- og kjønnsstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa / Dødsårsaksregisteret Figur 74: Kreftdødelighet blant menn i Gjesdal, Hjelmeland, Sokndal, Time, Randaberg,, Klepp, hele landet, Lund Vindafjord og Bjerkreim fra Alders- og kjønnsstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa / Dødsårsaksregisteret Figur 75:Antall per 1000 innbygger som bruker blodglukosesenkende midler, ekskl. insulin (diabetes 2 legemidler) per år, Kvinner og menn. Hele landet og. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Kommunehelsa/Reseptregisteret Figur 76: Antall menn per 1000 innbygger som bruker blodglukosesenkende midler, ekskl. insulin (diabetes 2 legemidler) i Hele landet og alle fylker. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Kommunehelsa/Reseptregisteret 90 Figur 77: Antall kvinner per 1000 innbygger som bruker blodglukosesenkende midler, ekskl. insulin (diabetes 2 legemidler) i Hele landet og alle fylker. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Kommunehelsa/Reseptregisteret 91 Figur 78:Antall menn og kvinner per 1000 innbyggere som bruker diabetes 2 legemidler i og i hele landet i 2010 i aldersgruppene 0-44 år, år og år. Standardisert for alder og kjønn etter Norges standardbefolkning. Kilde: Norgeshelsa / Folkehelseinstituttet, Avdeling for legemiddelepidemiologi Figur 79: Antall per 1000 innbygger som bruker legemidler mot KOLS og astma per år, Kvinner og menn. Hele landet og. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Kommunehelsa/Reseptregisteret Figur 80: Antall per 1000 innbygger som bruker midler mot kols og astma blant kvinner (45-74 år) i Hele landet og alle fylker. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Kommunehelsa / Reseptregisteret...94 Figur 81: Antall per 1000 innbygger som bruker midler mot kols og astma blant menn(45-74 år) i Hele landet og alle fylker. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Kommunehelsa / Reseptregisteret...94 Figur 82: Antall menn og kvinner per 1000 innbyggere som bruker astma- og kolsmidler i og i hele landet i 2010 fordelt på aldersgruppene 0-44 år, år og år. Standardisert for alder og kjønn etter Norges standardbefolkning. Kilde: Norgeshelsa / Folkehelseinstituttet, Avdeling for legemiddelepidemiologi Figur 83: Antall per 1000 innbygger som bruker midler mot kols og astma blant kvinner (0-45 år) i Hele landet og alle fylker. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Norgeshelsa / Folkehelseinstituttet, avdeling for legemiddelepidemiologi Figur 84: Antall per 1000 innbygger som bruker midler mot kols og astma blant kvinner (0-45 år) i Hele landet og alle fylker. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Norgeshelsa / Folkehelseinstituttet, avdeling for legemiddelepidemiologi Fylkeskommune Asplan Viak AS

14 Kartlegging av helsetilstanden i XIV Figur 85: Antall døde av kols, emfysem og kronisk bronkitt per innbyggere per år. Kvinner og menn. og hele landet Alders- og kjønnsstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Kilde: FHI, Kommunehelsa Figur 86: Antall kvinner døde av kols, emfysem og kronisk bronkitt per innbyggere i Hele landet og alle fylker. Alders- og kjønnsstandardisert. 10-årige glidende gjennomsnitt. Kilde: Kommunehelsa/Dødsårsaksregisteret Figur 87: Antall per 1000 innbygger som bruker legemidler mot psykiske lidelser per år, Kvinner og menn. Hele landet og. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Kommunehelsa/Reseptregisteret Figur 88: Antall menn og kvinner per 1000 innbyggere som bruker midler mot psykiske lidelser i og i hele landet i 2010 fordelt på aldersgruppene 0-44 år, år og år. Standardisert for alder og kjønn etter Norges standardbefolkning. Kilde: Norgeshelsa / Folkehelseinstituttet, Avdeling for legemiddelepidemiologi Figur 89: Antall per 1000 innbygger som bruker midler mot psykiske lidelser i aldersgruppen år i Hele landet og alle fylker. 3- års glidende gjennomsnitt, standardisert for alder og kjønn. Kilde: Norgeshelsa / Folkehelseinstituttet, avdeling for legemiddelepidemiologi Figur 90:Antall sykehusopphold per 1000 innbyggere forårsaket av lårhalsbrudd i Alle fylkene og landet. Kilde: Norsk Pasientregister Figur 91: Antall personer drept i trafikkulykker i perioden januar til november 2011 (foreløpige tall). Alle fylkene. Kilde: SSB Figur 92:Antall ulykker i kommunene i i Kilde: SSB Fylkeskommune Asplan Viak AS

15 1 1 INNLEDNING Denne rapporten gir et hovedbilde av status for helsetilstanden og sentrale påvirkningsfaktorer for helse i befolkningen i. Sosiale forskjeller i helse er et gjennomgående tema i rapporten. Der det har vært mulig er det gjort sammenligninger mellom kjønn og ulike aldersgrupper. Rapporten tar utgangspunkt i en rekke utvalgte indikatorer som er utarbeidet av sekretariatet for Regionalplan for folkehelse i på bakgrunn av blant annet anbefalinger fra Helsedirektoratet. Indikatorene er delt inn i ulike tema: «demografi og levekår», «omgivelser», «oppvekst» og «voksne og eldre» som inkluderer «dødelighet» og «helse og sykdom». Statistikken tar utgangspunkt i allerede eksisterende datakilder og hovedkildene som er brukt er SSB/Panda-modellen, Kommunehelsa, Norgeshelsa og Folkehelseinstituttet. Til hvert tema er det utarbeidet en Excel-database med visualiseringer av hver indikator på fylkes- og/eller kommunenivå og landsdelsnivå. Der det ikke foreligger statistikk verken på fylkes- eller kommunenivå, er det i noen tilfeller supplert med nasjonal statistikk. Så langt det har vært mulig vises forskjeller mellom kjønn og aldersgrupper. Det er også mulig å gjøre sammenligninger mellom og resten av landets fylker og mellom kommunene, der det foreligger statistikk på kommunenivå. Asplan Viak har kartlagt flere indikatorer enn det som er kommentert i denne rapporten.

16 Befolkningstall i året Årlig befolkningsvekst i prosent 2 2 DEMOGRAFI God kunnskap om befolkningsutviklingen og befolkningens strukturelle sammensetning, er et hjelpemiddel for å forstå dagens helseutfordringer, og er også et viktig utgangspunkt for å vurdere fremtidige regionale utfordringer og muligheter i et folkehelseperspektiv både på kommunalt og regionalt nivå. Kommunene på Jæren vokser mest Befolkningsutvikling 1980 til , , Folketall , Årlig endring i prosent - Årlig endring i prosent - Norge Figur 1:Befolkningsutviklingen i fra 1980 til Kilde: Pandamodellen og Asplan Viak. er landets fjerde største fylke målt i antall innbyggere. I slutten av 2010 bodde det i overkant av personer i fylket. Sammenlignet med året før tilsvarer dette en vekst på 1,9 prosent. Med i overkant av innbyggere, er Jæren den mest folkerike regionen, etterfulgt av Haugalandet med nærmere innbyggere. Folketallet i Dalane og i Ryfylke er i overkant av henholdsvis og personer. Historisk sett har folketallet i økt mer enn landsgjennomsnittet, og i de ti siste årene har befolkningen årlig økt med i gjennomsnitt 1,3 Folketallet i øker mer enn landsgjennomsnittet prosent. Det er kun Oslo og Akershus som har hatt høyere vekst. Befolkningsveksten i satte spesielt fart etter 2005 og har siden stabilisert seg på et høyere nivå enn i de tidligere 25 årene. Det er i hovedsak kommunene på Jæren som

17 3 opprettholder befolkningsveksten i, men også kommunene på Haugalandet bidrar. I 2009 hadde Haugalandet derimot en markert lavere vekst, og både Ryfylke og Dalane som historisk sett har slitt med lav befolkningsoppgang, hadde sterkere vekst enn Haugalandet. Målt i antall innbyggere, er det Stavanger og Sandnes som har stått for størstedelen av befolkningsveksten i. Begge kommunene har hatt høyere årlig gjennomsnittlig vekst enn fylket de siste ti årene, men det er Rennesøy og Klepp som har hatt sterkest prosentvis vekst i denne perioden med en økning på henholdsvis 2,8 og 2,1 prosent. Generelt har de aller minste kommunene lav befolkningsvekst og både Sokndal, Suldal, Sauda og Utsira har i snitt hatt befolkningsnedgang de siste ti årene. Befolkning Gjennomsnittlig årlig vekst ,3 % Jæren ,7 % Rennesøy ,8 % Gjesdal ,5 % Hå ,7 % Klepp ,1 % Sandnes ,0 % Sola ,9 % Time ,9 % Stavanger ,3 % Randaberg ,3 % Kvitsøy ,1 % Haugalandet ,8 % Tysvær ,3 % Haugesund ,2 % Vindafjord ,2 % Karmøy ,7 % Bokn ,6 % Sauda ,7 % Utsira ,5 % Dalane ,5 % Bjerkreim ,7 % Lund ,3 % Eigersund ,7 % Sokndal ,3 % Ryfylket ,6 % Finnøy ,2 % Hjelmeland ,2 % Forsand ,2 % Strand ,1 % Suldal ,4 % Tabell 1:Befolkningsantall i kommunene og regionene i, Gjennomsnittlig årlig vekst Kilde: Panda modellen og Asplan Viak.

18 4 Arbeidsinnvandring skaper befolkningsveksten Den sterke befolkningsveksten i er en kombinasjon av positiv naturlig tilvekst 1 og høy arbeidsinnvandring fra utlandet. Høye fødselstall i kombinasjon med en ung befolkning har de siste årene gitt en positiv årlig naturlig tilvekst på over 3000 personer. Samlet for hele landet gikk fruktbarhetstallet for kvinner svakt ned i 2010, mens det i i snitt ble født 2,2 barn per kvinne, som er landets høyeste fruktbarhetstall for kvinner og også en økning fra året før. Til sammenligning hadde Telemark størst befolkningsoppgang, mens Finnmark hadde størst befolkningsnedgang Befolkningsutviklingens sammensetning Samlet befolkningsvekst Netto innvandring Naturlig tilvekst Netto innenlands flytting Figur 2:Befolkningsutviklingens sammensetning i, Kilde: Pandamodellen og Asplan Viak. Befolkningsveksten i består i hovedsak av høy arbeidsinnvandring fra Skandinavia og EØSområdet Arbeidsinnvandringen til er hovedårsaken til befolkningsveksten, og tilfører fylket viktig arbeidskraft. Den sterke økningen i netto innvandring har særlig vært dominert av arbeidsinnvandring fra Skandinavia og Øst - Europa og er klart preget av konjunktursvingningene i regionen. Polakker og briter utgjør de største enkeltgruppene av innvandrere (Regionalt utsyn 2011, Asplan Viak). Personer født i utlandet som bor i, eller barn av disse utgjør 11 prosent av fylkets befolkning. Dette er litt høyere enn landsgjennomsnittet som er i overkant av 10 prosent. Stavanger og Sandnes har desidert flest innvandrere og Haugesund er på en tredje plass. Netto tilflytning fra resten av landet var positiv store deler av 2000 tallet, men har de de siste årene vært negativt. 1 Naturlig tilvekst er differansen mellom antall fødte og antall døde.

19 Antall personer Andel av befolkningen 5 Innvandrernes andel av samlet befolkning 20% 18% 16% 14% 12% 10% Hele landet 8% 6% 4% 2% 0% Figur 3:Innvandrernes andel av befolkningen i og hele landet Kilde: SSB og Asplan Viak. Sammensetting av innenlands flytting og utenlands flytting Innenlands innflytting Innvandring Innenlands utflytting Utvandring Figur 4:Sammensetting av innenlands flytting og utenlands flytting i Kilde: SSB og Asplan Viak.

20 6 Ung befolkning i Befolkningssammensetning Begge kjønn Over 80 år 4,5 % 3,7 % Unge pensjonister år 8,5 % 7,1 % Yrkesaktiv alder år 55,3 % 54,5 % Unge voksne (studenter) år Videregående skole år 6,5 % 6,8 % 5,3 % 5,6 % Norge Ungdomsskolebarn år 3,9 % 4,2 % Barneskolebarn 6-12 år 8,6 % 9,4 % Førskolebarn 0-5 år 7,5 % 8,6 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Andel av befolkningen Figur 5: Befolkningssammensetningen i Norge og. Begge kjønn. Kilde: Panda modellen og Asplan Viak. Befolkningen i har en strukturell sammensetning gitt av blant annet alder og kjønn. I et folkehelseperspektiv vil befolkningssammensetningen kunne gi en pekepinn på hvilke aldersspesifikke sykdommer man kan forvente å finne i befolkningen i dag og i fremtiden. har i dag en yngre befolkning enn landet for øvrig. Andelen personer i de yngste aldersgruppene (under 24 år) er høyere i sammenlignet med landsgjennomsnittet, og tilsvarende er andelen i de eldste aldersgruppene lavere. Jæren skiller seg ut fra de andre regionene, og har en like stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder som landsgjennomsnittet. Samtidig har Jæren en markert lavere andel unge pensjonister og personer over 80 år enn både landet for øvrig og de andre regionene i fylket.

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13.

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging 2013 I FORORD: Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune)

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) 2013 2 Innholdsfortegnelse FIGURLISTE... 3 FORORD... 5 INNLEDNING... 6 HVA ER SØR-TRØNDELAG?... 6 LEVEVILKÅR OG KULTUR... 6 BEFOLKNINGEN

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08 INNHOLDSFORTEGNELSE Folkehelsemelding Telemark 08 FORORD...4 Folkehelsemelding... 4 Robusthet... 4 Mål for meldinga... 4 Telemark og Norge... 5 Faktagrunnlag... 5 Videre arbeid... 5 Adresse til sekretariatet...

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør:

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter 38/2012 2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Lotte Rustad Thorsen 94 prosent av studentene hadde registrerte yrkesinntekter i 2010 og disse inntektene

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2012

Bolig og levekår i Norge 2012 Omslag-Rapport-14-2013A.indd 1 Hans Christian Sandlie & Anne skevik grødem (red) 14/2013 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring Rapport nr 14/13 Postadresse:

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord I prosjektet Scenarier 2029 retter vi oppmerksomheten mot den fremtidige

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del ÅRSMELDING 2013 Del 1 generell del Bilde fra den høytidelige undertegningen av intensjonsavtale om kommunesamarbeid mellom Herøy kommune og vennskapskommunen i Kroatia, Murter Kornati. Herøy kommune www.

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer