Hvilke IT-tekniske (og andre) utfordringer stiller genteknologien helsevesenet overfor?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilke IT-tekniske (og andre) utfordringer stiller genteknologien helsevesenet overfor?"

Transkript

1 Hvilke IT-tekniske (og andre) utfordringer stiller genteknologien helsevesenet overfor? dr.med. Hallvard Lærum, Stab IKT, Oslo Universitetssykehus Espen Skorve, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo HelsIT, 18.septemer 2012

2 Bakgrunn Det er nå praktisk og økonomisk mulig å sekvensere alle genene hos en pasient ved hjelp av High Throughput Sequencing (HTS)-teknikker. Funnene fra slike undersøkelser danner grunnlag for såkalt individualisert medisin, og har konsekvenser for alt fra valg av behandling til hvilken risiko pasienten har for å bli syk. Få leger har tilstrekkelig kunnskap om disse omfattende funnene, og vi tror det er lite sannsynlig at helsepersonell vil kunne tilegne seg kunnskapen på egen hånd. Teknikken skaper en rekke tekniske, medisinske, etiske og juridiske utfordringer.

3 genap Tverrfaglig forskningsprosjekt støttet av Norges forskningsråd i VERDIKT-prosjektet Samarbeid mellom OUS og UiO Avd. for medisinsk genetikk OUS Stab IKT OUS Avd. for farmakologi OUS Norwegian Sequencing Center Inst. for informatikk UiO USIT Juridisk fakultet UiO

4 Mål for genap-prosjektet Utforme plattform for å lagre og tilgjengeliggjøre data fra sekvensering av hele pasientens arvemateriale Automatisering av analyseprosess fra rådata til genetiske funn Sørge for sikker lagring og tilgangsstyring etter gjeldende lover og forskrifter Støtte sikker formidling av genomdata nasjonalt Gi innspill til endring av bioteknologiloven ut fra kliniske behov demonstrert av plattformen Støtte bruk av genetiske data i klinisk praksis ved å formidle tolkninger av dem Prøve ut og tilpasse internasjonale innholdsstandarder for genetiske rapporter for integrasjon i elektronisk pasientjournal. Utvikle algoritmer for tolkning av genetiske funn innen diagnostikk og prognose, behandlingsanbefalinger (farmakogenomikk) og prediktive tester (risiko for sykdom)

5 Genetisk variasjon Hvert genom har 3.4 milliarder basepar ATTCATTCCATAGGCAAGTTATTATFGGC Hver person har millioner av varianter i sitt genom En stor andel genetiske varianter er ikke beskrevet før I gjennomsnitt har hver person 70 varianter (mutasjoner) som er helt nye, dvs. er verken arvet fra mor eller far I gjennomsnitt har hver person 100 loss of function varianter, som isolert sett burde gitt sykdom. Det gjør de ikke.

6 Hvilke deler av DNA blir analysert? Intron Ekson Intron Ekson Ekson Intron Eksom Fullgenom Targeted Reguleringsseter, Copy Number Variations (CNV), non-coding regions

7 Genetikk er relevant for alle pasienter Behandling Dosering av takrolimus (Prograf, Advagraf) ved organtransplantasjon Dosering av warfarin (Marevan) Dosering av nevroleptika Valg og dosering av betablokkere og kalsiumkanalblokkere Innsetting av Implantabel Cardioverter-Defibrillator (ICD) ved mistanke om arvelig hypertrofisk kardiomyopati Forenklet diagnostikk Hypertrofisk kardiomyopati Mental retardasjon hos barn Prognose Hypertrofisk kardiomyopati Huntington s chorea Risiko Arvelig risiko for brystkreft Type 2 Diabetes Schizofreni og bipolar manisk-depressiv lidelse

8 Marevan (Warfarin) Farlig legemiddel 21 pasienter døde på grunn av Marevan i Norge i 2011 (blødning) fikk resept på medikamentet i Genetisk styrt behandling gir riktigere dosering (1) NEJM 2009: Bedre tilpasset dosering ved bruk av genetiske data enn kliniske algoritmer eller fast dosering. Aktuelle genvarianter CYP2C9: Variantprevalensen for *2 og *3 er hhv. 10% og 6% hos hvite (kaukasiere) *1: normal warfarindosering *2: 30% reduksjon av metabolisme *3: 90% reduksjon av metabolisme VKORC1: A - allel gir lavere produksjon av VKORC1 enn G -allel, og dermed mindre behov for warfarin. 37% av hvite har A -allel Men: CYP4F2: rs varianten gir lavere CYP4F2 og dermed høyere nivå av vitamin K, dvs. større behov for warfarin. Tør vi gi marevan til pasienter med kombinasjonen CYP2C9*3 og VCORC1-A? Skal ha dramatisk redusert dosering (under 10%) Tør vi behandle pasienter med marevan uten å vite dette? (1) Estimation of the Warfarin Dose with Clinical and Pharmacogenetic Data. New England Journal of Medicine 360, no. 8 (February 19, 2009):

9 Takrolimus Legemiddel for organtransplantasjon Takrolimus er et immunsupprimerende legemiddel som brukes for å unngå frastøtning ved organtransplantasjon. Store forskjeller i metabolisme ut fra genetiske varianter Noen mennesker (ca.15%) har mye høyere metabolisme av takrolimus enn andre, og krever dobbelt så høy dose ved oppstart, dvs. like etter at nyren er transplantert inn. Flere gener er involvert, men sammenhengen er sterkest for CYP3A5-genet. *1- varianten (homozygot eller heterozygot) gir CYP3A5-uttrykk, og dermed økt metabolisme i forhold til den norske normalbefolkningen. Forskjellen kan bety liv og død Pasienter som ikke kommer raskt opp i ønsket legemiddelkonsentrasjon har økt risiko for frastøtning. De som har frastøtning tidlig etter transplantasjonen får hyppigere frastøtning senere, og har dårligere overlevelse. CYP3A5 vurderes innført som standard undersøkelse i den nasjonale tx-protokollen.

10 Svært effektiv genetisk utredning Genetiker eller legespesialist kan finne ethvert gen bare ved å slå opp i en database Hva er CYP3A5, CYP3A4 og POR? CYP3A5 *1/*3 CYP3A4 *18/*1b POR *28/*28 Genomdata

11 Hjelp til styring av behandling Hvordan doserer jeg Marevan for akkurat denne pasienten? Enkelt eksempel Et øyeblikk Bzzbzz.. CYP2C9..bzzbzz.. VCORKC1 Almenpraktiker Genomdata Bzzbzz.. CYP2C9*1..bzzbz z..vcorkc1*3

12 Hjelp til diagnostikk Noe mer komplisert eksempel Er dette den arvelige formen for kardiomyopati? Hei! Hjelp Et Den øyeblikk meg, varianten Kjære har jeg genetiker! aldri sett før! Bzzbzz.. MYH7..bzzbzz TNNT2..TPM1 Genomdata Almenpraktiker Hm stoppkodon Ok. midt i myomet, det kan umulig gå bra Bzzbzz.. MYH7..bzzbzz TNNT2..TPM1 Genetiker

13 ??!!!??!!! Men Jeg Ja Det liker tror er Så???! vi var får la det ikke ikke Ok. greit. det? stå fint! dette bra. til Pasient Kjære kunde! Vi har Kjære den jobbsøker. aller beste Vi Kjære kunde. Vi kvikksølv-salve har vurdert din som søknad, beklager og funnet at vi ikke kurerer akkurat din at du lenger nok ikke kan tilby aktuell deg hjertesvikt for denne livsforsikring. stillingen. Eller lån. Informasjonssikkerhet Genomdata Vil du vite om det Det kan tenkes at Jeg Sykehuset vårt Skal hvis vi vi bestille finner Flotte Men har det dårlige greier! er godt nyheter Nå fikk vi vet vi vi finner risiko for en til kan dette. deg. kartlegge Hjertesvikten alle slags risiko sykdom slik genomsekvensering? uhelbredelig for Da bestiller en forklaring Vi kan operere er jeg på som du av inn gener nå. Dette er ikke hjertesvikten pacemakeren alvorlig type. genomsekvensering medikamentet tiden inne, og vi det valgte vil din, når Den og visste om. kommer nyttig til for å forverre din sykdom? gi seg deg utredning, over de nærmeste virket beskyttelse jo og fint. for i lang å velge riktig årene. tid. behandling Men det var godt vi så Nei og nei. Denne det nå. Vi setter inn en type hjertesvikt slags pacemaker som klarer vi ikke å starter hjertet igjen hvis stoppe. det begynner å flimre Uærlig arbeidsgiver Almenpraktiker Utrolig Hei sånn Laila! uflaks For Hm Jeg jeg Huntington s manisk må er skaffe det noen har hatt på mer depressivitet,..hjertesvikt skal du få med penger ukjent i internett-poker en liste sykdom over det kanskje?... sykdomsrisiko..diabetes.. fart! DER! kunder Den er grei. du ikke siste. skal selge livsforsikring Legespesialist her da? til Uærlig selger Uærlig forsikringsagent Uærlig ansatt

14 Utfordringer

15 Tekniske utfordringer Middels store datamengder Ca.1 Gb per genom Tilsv. 20 CT eller 100 rtg.thorax Omfattende prosessering Ca t (104 døgn) per genom for diagnostikk for vanlige servere uten cluster-teknologi Krav til prosessering begrenser økning av pasientvolum mer enn krav til lagring Enkel formidling Få gener brukes i hver tolkning Identifisering av genvarianter krever tilgang til store databaser i stadig endring Knytning av hypersensitive data til databaser på internett er en sikkerhetsutfordring Svakheter i dagens datagrunnlag vil gi behov for å analysere undersøkelser på nytt i fremtiden Lagringsbehov Eksom 1.5 % av genomet Fullgenom Rådata 7 Gb 500 Gb Sekvensdata (komprimert FASTA) Varianter (ASCII 20 bytes/gen) Prosessering Forskning (BWA) Diagnostikk (NovoAlign) Antall unders. per år 14 Mb 950 Mb 500 Kb - Eksom 1.5 % av genomet 15 t 750 t Fullgenom 50 t 2500 t Samtidige CPU er 500 eksomer 71 7 Gb Lagringsbheov per år 500 genomer Gb

16 Medisinske utfordringer Få leger har oppdatert genetisk kunnskap med relevans for sitt fagfelt ut over diagnostikk Hovedvekten av genetiske undersøkelser fra amerikanske primærleger dreide seg om vordende foreldre med mistanke om å være bærere av sykdomsgener (Ronquillo et al 2012*) Individualisert medisin betyr at hver pasient må vurderes for seg, selv om de har samme diagnose Kritisk å få tilgang på kunnskap som er tilpasset hver enkelt pasient Tolkning av genetiske funn bør automatiseres og formidles dit leger tar beslutninger om utredning og behandling Tolkning er i økende grad avhengig av pålitelige og oppdaterte grunndata Vanlig forekommende varianter med sterke effekter er i hovedsak avdekket Ny kunnskap vil komme fra effekt av sjeldne varianter, eller kombinert effekt av flere varianter Kvaliteten på offentlig tilgjengelige databaser med genetisk kunnskap er variabel

17 Retten til ikke å vite Ikke alle vil takle en dårlig prognose Hva gjør vi med utilsiktede funn? Etiske utfordringer Retten til ikke å diskrimineres Risiko for å utvikle sykdom kan påvirke forhold til familie, arbeidsgiver, forsikringsselskap og andre Genomdata sier også noe om dine foreldres gener; hvem de er og hvor du kommer fra Retten til personvern, og potensiale for overvåkning Gensekvensene er så variable at selv kortere utdrag kan være unike for deg Genomdata kan brukes til å identifisere deg og til å se hvor du har vært Men også: retten til god helsehjelp Diagnostikk, forebygging og behandling kan forbedres betydelig med genetiske undersøkelser Det er uetisk å bli utsatt for bivirkninger eller uvirksom behandling hvis det kan unngås

18 Juridiske utfordringer Bioteknologiloven kap.5 Om prediktive undersøkelser Alle typer skal godkjennes av helsedepartmentet og bioteknologinemda Pasienten skal gi skriftlig samtykke til undersøkelsen Pasienten skal gis genetisk veiledning før, under og etter undersøkelsen Om genetiske masseundersøkelser og farmakogenetiske undersøkelser Kan godkjennes i forskrift, og kan gi unntak fra kravene over Konsekvens: Med mindre det gis unntak i forskrift, skal pasienten gi skriftlig samtykke for alle typer genetiske undersøkelser Kan pasienten gi blankofullmakt til et helt genom? Er hver ny tolkning av utvalgte gener i et genom en ny undersøkelse? Helseinformasjonssikkerhetsforskriften og lesing av informasjon på tvers av virksomheter Egne avtaler mellom virksomheter Skriftlig pasientsamtykke i hvert tilfelle av tilgang, men kan gis overfor hele virksomheter for en periode Logging av forespørsel om og resultat av tilgang

19 Ulike brukere trenger ulik tilgang på genetisk informasjon eksempel fra farmakogenetikk Sykepleier Trenger hint om at det genetiske årsaker til en uvanlig høy dosering, men ikke nødvendigvis detaljene fra undersøkelsen Primærlege Trenger praktisk råd om dosering av medikament med overordnet beskrivelse av mekanisme Legespesialist Trenger praktisk råd om dosering av medikament, med beskrivelse av mekanisme og presis angivelse av genvariant Genetiker, bioinformatiker, molekylærbiolog Trenger full tilgang til å søke på aktuelle og beslektede genvarianter med angivelse av klassifisering, analysekvalitet og rene sekvensdata. Praktiske råd og automatisert tolkning tas med som orienterende informasjon.

20 Kan vi skille på gener mtp. hvor stigmatiserende resultatene oppleves å være? Gener relevante for: Har betydning for: Stigmatiserende? Behandling Alt helsepersonell involvert i å yte behandlingen Nei, sjelden Diagnostikk Legespesialister Kan være det, men funnene er som regel ventet Sykdomsrisiko og prognose Genetikere Ja, ofte. Eks. psykiatriske tilstander, tilstander med stor funksjonssvikt Overlapp! Om brystkreftpasienter ikke kan omsette tamoxifen til aktiv form (CYP2D6), er prognosen dårligere Mange diagnostiske tester sier også noe om prognosen (for eksempel kardiomyopati, Huntington s sykdom). Hva med de som ikke vil vite prognosen om den er dårlig?

21 Utfordringer for kliniske IKT-systemer (1) Kompliserte krav til informasjonssikkerhet Tilgangsstyring til deler av pasientopplysningene ut fra rolle, tilsv. skjermet journal for psykiatri Håndtere pasientsamtykke og tilgang for relevant helsepersonell, samtidig med pasienters rett til ikke å vite Vil i praksis kreve bedre mekanismer for å formidle samtykke og bekreftelse av tjenestelig behov for tilgang enn vi har i dag Vanlig svarrapportering er ikke egnet Et mindre antall genvarianter (eks. CYP-genene) kan ha konsekvenser for et stort antall legemidler eller andre behandlingsformer Skal man liste opp legemidler på tampen av en svarrapport, eller lage en svarrapport per medikament? Tolkningene har relevans i lang tid, ikke bare de første månedene etter prøvetakning Må i så fall alle genetiske svarrapporter memoreres for hver pasient? Alle kjente fysiologiske mekanismer er i prinsippet berørt Skal de genetiske svarrapportene ha sin egen subjournal?

22 Utfordringer for kliniske IKT-systemer (2) Tolkningene av funnene må formidles dit beslutningene tas Eks. legges inn i beslutningsstøtte Eks. automatisk oppslag eller infobuttons Klinisk innhold må struktureres både i rapportene og i mottakende systemer Angivelse av de genetiske variantene tolkningen er bygget på Integrasjon med eksisterende pasientopplysninger Familietrær og arvelige sykdommer Fysiologiske variabler (blodtrykk, vekt, høyde) Angivelse av anbefaling etter tolkningen Legemidler og annen behandling Laboratorieundersøkelser og andre supplerende undersøkelser Differensialdiagnoser, angivelse av risiko for tilstander Påvirkning av tolkninger i andre former for beslutningsstøtte

23 Oppsummering Kunnskapen om genene er økende, og har betydning for behandling, diagnostikk, prognose og sykdomsrisiko Sekvensering og formidling av hele pasientgenom gir tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer Jmf. pasientens rett til ikke å vite Jmf. krav om pasientsamtykke før undersøkelse Obs uærlige ansatte Visse gener sier noe om sykdomsrisiko mens andre sier noe om hva slags behandling pasienten skal ha. I lovverket behandles begge deler likt. Inntil en egen forskrift kommer Tolkning og forvaltning av informasjonen representerer medisinske utfordringer Enhver beslutningsstøtte eller protokoll i EPJ må ta høyde for individuelle (les: genetiske) forskjeller.

24 Her bruker genetikere Her bestiller og brukeren rapporter Arkitektur bioinformatikere som egne for er verktøy relevante plattform utredning og behandling, og legger evt. inn Her identifiseres for å tolke sekvensdataene om sekvensfragmentene fra de rådataene, automatiske tilleggsopplysninger tolkningene ikke som kreves for å deretter hvilke genvarianter gir resultat tolke de genetiske dataene pasienten har. Sekvenser Her og produseres rapporter med varianter lagres og gjøres tilgjengelig tolkning av hva pasientens for øvrige deler av systemet genvarianter betyr for sykdomsrisiko, diagnostikk, behandling, og prognose

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

fellesskapsressurs og personlig informasjon

fellesskapsressurs og personlig informasjon Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. 2010/83 Dato: 20.12.2010 Nordmenns arvestoff fellesskapsressurs og personlig informasjon Bioteknologinemnda anbefaler i denne

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Legemiddelsamtaler i apotek Medicines use reviews in pharmacies I hvilken grad ønsker farmasøytene denne tjenesten? To what extent do pharmacists want this service? Hanne Holmen R-BACH

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA

RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A. Åpent møte om. Biobanker BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 18. DESEMBER 2003 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Åpent møte om BIOTEKNOLOGINEMNDA Biobanker Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Ungdommens bioteknologiråd Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Innhold Prosjektbeskrivelse... 3 Praktisk informasjon... 5 Pedagogisk opplegg... 6 Gruppeoppgaver... 11 Om Bioteknologirådet...

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009

nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 1 2009 Heidi A. Rahm og Tone I. Torp inviterer til fotokurs Skyte fra hofta. Foto: Tom A. Kolstad. LEDER Et av temaene i dette Muskelnytt er

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer