Bruk av prinsippene i dispensasjonsvedtak og i forvaltningsplaner. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange, DN Langesund, 22. mai 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av prinsippene i dispensasjonsvedtak og i forvaltningsplaner. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange, DN Langesund, 22. mai 2012"

Transkript

1 Bruk av prinsippene i dispensasjonsvedtak og i forvaltningsplaner Avdelingsdirektør Torbjørn Lange, DN Langesund, 22. mai

2 Naturmangfoldlovens hovedgrep verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven utvalgte naturtyper, forvaltningsprinsippet for arter, økologiske funksjonsområder naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og andre lover 2 Lovens grunnmur: formål, forvaltningsmål, kunnskapskrav og rettslige prinsipper naturmangfoldloven, planog bygningsloven og andre lover

3 Hva er naturmangfold? Landskap Geologi Økosystemer Naturtyper Arter 3 Foto: Asbjørn Børset

4 Miljørettslige prinsipper 8 12, jf. 7 Prinsippene gjelder ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold Enkeltvedtak, herunder dispensasjonssaker Tildeling av tilskudd Forskrifter og endringer av forskrifter Det offentliges forvaltning av egen fast eiendom, dvs, staten, fylkeskommunene og kommunene Enkelt sagt: Les 8 12, jf. 7, i naturmangfold-loven som om de står i verneforskriften! 4

5 7 Saksforberedelse og den konkrete avveiningen Vurderingene og vektleggingene av prinsippene skal fremgå av beslutningen, jf. 7 annet punktum Utdyper og supplerer forvaltningslovens regler om saksforberedelse og begrunnelsesplikt Begrunnelsen tilpasses saken Men ikke nok å bare nevne prinsippene Kan medføre ugyldighet hvis vurdering ikke er synliggjort 5

6 Kunnskapsgrunnlaget 8 Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 6 Foto: Asbjørn Børset

7 Prinsippet om kunnskap - 8 Vitenskapelig kunnskap Eksisterende og tilgjengelig Erfaringsbasert kunnskap (unntaksvis ny kunnskap) Hvor er kunnskap om landskap, økosystemer, naturtyper og arter hentet fra? Hva sier kunnskapen om status og utvikling for naturmangfoldet? Hva er effekten av tiltaket på naturmangfoldet? 7 Foto: Celine Setsaas

8 8 Dispensasjon fra vernebestemmelsen i Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde riving og utføring av nye bygninger - 8. juni 2011 I utgangspunktet er oppføring av nye bygninger forbudt i landskapsvernområdet, jf. forskriftens 3, punkt 1.1. Dette gjelder også når hensikten med å oppføre en ny bygning er å erstatte en gammel falleferdig bygning. Selv om Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde er opprettet med tanke på å bevare landskapets egenart anser Nasjonalparkstyret det som viktig at antall bygninger i landskapsvernområdet ikke øker. Gjennomføring av tiltaket som omsøkt vil ikke forandre landskapets egenart og verdi og formålet med vernet vil derfor ikke bli truet. (EFFEKTEN) Det er av avgjørende betydning for nasjonalparkstyrets vurdering at antall bygninger i landskapsvernområdene ikke øker som følge av dispensasjonen. HVOR ER KUNNSKAPEN HENTET FRA? HVA SIER KUNNSKAPEN OM STATUS OG UTVIKLING? 8 Foto: Lierne nasjonalparksenter

9 8 Dispensasjon fra vernebestemmelsen i Brattefjell-Vindeggen landskapvernomåde riving og utføring av nye bygninger mai 2011 Ein må vera trygg på at dei verneverdiane som er synleggjort i verneføremålet ikkje vert skadelidande om det vert gjeve løyve til tiltaket, jf. 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet). Kunnskapsgrunnlaget i denne saka er godt, særleg når det gjeld villreinen sin bruk av området. Hytta ligg perifert i høve til villreinområdet, og riving og oppattbygging av uthuset vil ikkje føre til auka ferdsel ut over naudsynt transport inn og ut i anleggsperioden. Villreinnemnda har heller ikkje merknader til tiltaket. Vi vurderer det ut frå lokalisering og omfang slik at tiltaket heller ikkje kjem i konflikt med anna biologisk mangfald, landskap eller kulturminne. HVOR ER KUNNSKAPEN HENTET FRA? HVA SIER KUNNSKAPEN OM STATUS OG UTVIKLING? 9 Foto: Lierne nasjonalparksenter

10 8 - Utvidelse av riksvei 22 gjennom Nordre-Øyeren naturreservat i Fet kommune Kunnskapen om naturmangfoldverdiene i verneområdet og om effektene av utvidelse av RV 22 er i hovedsak hentet fra foredraget til kongelig resolusjon av 5. desember 1975 nr. 11, utkast til ny handlingsplan, Naturtypekartlegging i Nordre Øyeren og Sørumneset naturreservater (Biofokusrapport ), rapporten RV 2 Lillestrøm Fetsund Reguleringsplan Miljøoppfølgingsprogram (MOP) , Delrapport for konsekvensutredning på naturverdier i forbindelse med utvidelse av riksvei 22, Registrering av planter ved Borgen Bro, samt informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i anledning departementets behandling av klagen. Som det er vist til over er det også gjennomført befaring på stedet. 10 Foto: Kim Abel

11 8 - Utvidelse av riksvei 22 gjennom Nordre-Øyeren naturreservat i Fet kommune Departementet har valgt å legge betydelig vekt på den siste og oppdaterte informasjonen fra Fylkesmannen. Slik departementet ser det, vil reservatet bli berørt over en strekning på ca. 600 meter hvor veibredden varierer. I hovedsak vil tiltaket berøre dyrket mark i reservatet, men også direkte og indirekte enkelte vannforekomster, verdifull kantvegetasjon samt spissnutefrosken som er klassifisert som nær truet på Norsk rødliste for arter Vannforekomstene er imidlertid preget av den fremmede skadelige organismen vasspest. Fylkesmannen vurderer det slik at andre verdier enn dyrket mark i liten grad blir berørt. (STATUS OG UTVIKLING) Når det gjelder spissnutefrosken, vannforekomsten og viltpassasje, viser Fylkesmannen til at er planlagt å bygge 6 amfibietunneler, 3 på hver side av vannkulverten. Vannkulverten vil bli utvidet. Det er planlagt etablert en viltpassasje sammen med vannkulverten. Fylkesmannen mener dette vil være en vesentlig forbedring sammenlignet med dagens situasjon.(effekten) 11 Miljøverndepartementet legger etter dette til grunn at saken i hovedsak bygger på eksisterende og tilgjengelige kunnskapsgrunnlag som er i samsvar med kravene som følger av naturmangfoldloven 8. Foto: Biofokus

12 9 - Føre-var-prinsippet Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Første punktum: Ved behandling av søknad om tiltak, f eks dispensasjoner Annet punktum: Av eget tiltak 12 Foto: Marianne Gjørv

13 Føre-var-prinsippet i 9 er nært knyttet til kunnskapsgrunnlaget i 8 Stor vekt nå vi vet lite om naturmangfoldet og effektene av et tiltak Mindre vekt jo mer kunnskap vi har om naturmangfoldet og effektene Unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet: - avslå - tillate, men med vilkår - delvis innvilge - kommunisere med søker 13

14 9 Dispensasjon fra vernebestemmelsen i Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde riving og utføring av nye bygninger - 8. juni 2011 Føre-var-prinsippet kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven Foto: Lierne nasjonalparksenter

15 9 Dispensasjon fra vernebestemmelsen i Brattefjell_Vindeggen landskapvernomåde riving og utføring av nye bygninger mai 2011 Ein må vera trygg på at dei verneverdiane som er synleggjort i verneføremålet ikkje vert skadelidande om det vert gjeve løyve til tiltaket, jf. 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet). Kunnskapsgrunnlaget i denne saka er godt, særleg når det gjeld villreinen sin bruk av området. HVILKEN VEKT HAR FØRE-VAR-PRINSIPPET I DENNE SAKEN? 15 Foto: Lierne nasjonalparksenter

16 9 - Utvidelse av riksvei 22 gjennom Nordre- Øyeren naturreservat i Fet kommune Departementet vurderer foreliggende kunnskapsgrunnlag som tilstrekkelig når det gjelder tilstanden for naturmangfoldet og virkningene tiltaket vil ha for det samme mangfoldet Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven 9 får dermed liten betydning i denne saken. 16 Foto: Kim Abel

17 10 - Samlet belastning En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for Vurderingen av den første påvirkningen Vurdering av nye påvirkninger på et allerede påvirket økosystem 17 Foto: Tone Solhaug

18 18 Sjekkliste samlet belastning Hvilke eksisterende tiltak eller bruk utgjør en påvirkning på naturmangfoldet? Hvilke framtidige tiltak og bruk som man har oversikt over kan utgjøre en påvirkning på naturmangfoldet? Hva vil den samlede belastningen(effekten) av planen være, det vil si eksisterende tiltak og bruk, det omsøkte tiltaket og framtidige tiltak og bruk? Vurderingen av påvirkningen på naturmangfold på landsbasis, jf. forvaltningsmålene for naturtyper og arter i 4 og 5 Foto: Marianne Gjørv

19 10 - Dispensasjon fra vernebestemmelsen i Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde riving og utføring av nye bygninger - 8. juni 2011 Oppføring av en hytte og uthus/anneks som erstatning for ei gammel hytte og et gammelt uthus vil ikke medføre at den samlede bygningsmassen i naturreservatet øker. TIDLIGERE TILTAK? MULIGE FRAMTIDIGE TILTAK? 19 Foto: Lierne nasjonalparksenter

20 10 Dispensasjon fra vernebestemmelsen i Brattefjell-Vindeggen landskapvernomåde riving og utføring av nye bygninger mai 2011 Tiltaket vil ikkje føre til auke i den samla belastninga for området, jf. 10 TIDLIGERE TILTAK? MULIGE FRAMTIDIGE TILTAK? 20 Foto: Lierne nasjonalparksenter

21 10 - Utvidelse av riksvei 22 gjennom Nordre-Øyeren naturreservat i Fet kommune Når det gjelder den samlede belastningen i det aktuelle området, vises det til at det allerede i dag ligger en riksvei her (RV 22). Området er også preget av gjengroing, vanngjennomstrømningen under veien er svært dårlig og den skadelige fremmede organismer vasspest dominerer vannforekomsten. I dag utgjør veien også en barriere for vilt. Departementet er ikke kjent med at det er planer om andre tiltak i området ut over utvidelse av RV 22. Den samlede belastninger er dermed eksisterende RV 22 og den planlagte utvidelsen av samme vei. Prinsippet om samlet belastning i naturmangfoldloven 10 er dermed vurdert og tillagt vekt. 21 Foto: Olav Haaverstad

22 11 Prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Den som volder skade skal bære kostnadene ved å hindre eller begrense skade Foto: Asbjørn Børset 22

23 11 - Dispensasjon fra vernebestemmelsen i Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde riving og utføring av nye bygninger - 8. juni 2011 Hvis byggeprosessen medfører miljøforringelse av landskapsvernområde skal kostnadene med retting og/eller tilbakeførsle bæres av tiltakshaver. 23 Foto: Lierne nasjonalparksenter

24 11 Dispensasjon fra vernebestemmelsen i Brattefjell-Vindeggen landskapvernomåde riving og utføring av nye bygninger mai 2011 I samband med denne konkrete vurderinga meiner Fylkesmannen at vurderingar i høve til 11 er mindre aktuelle. 24 Foto: Lierne nasjonalparksenter

25 11- Utvidelse av riksvei 22 gjennom Nordre-Øyeren naturreservat i Fet kommune Det er planlagt iverksatt en rekke tiltak for å avbøte og bedre situasjonen for naturtyper og arter i det aktuelle området av reservatet. Kostnadene for dette skal, hvis tiltaket gjennomføres, bæres av tiltakshaver. Dette er i samsvar med prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver, jf. naturmangfoldloven 11. Foto: Biofokus 25

26 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering For å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike teknikker, driftsmetoder og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater 26

27 12 - Dispensasjon fra vernebestemmelsen i Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde riving og utføring av nye bygninger - 8. juni 2011 I forbindelse med byggeprosessen skal det tas hensyn til naturen, slik at den ikke skades eller ødelegges. 27 Foto: Lierne nasjonalparksenter

28 12 Dispensasjon fra vernebestemmelsen i Brattefjell-Vindeggen landskapsvernomåde riving og utføring av nye bygninger mai 2011 I samband med denne konkrete vurderinga meiner Fylkesmannen at vurderingar i høve til 12 er mindre aktuelle. HVA MED LOKALISERING? HVA MED INN OG UTTRANSPORTERING AV MATERIALER? 28 Foto: Lierne nasjonalparksenter

29 12 - Utvidelse av riksvei 22 gjennom Nordre-Øyeren naturreservat i Fet kommune 29 Det følger av naturmangfoldloven 12 at det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade på miljøet. Ved befaringen opplyste Statens vegvesen om at det under anleggelse av veien bare skal utføres anleggsarbeid på areal innløst til veg. Dette betyr at kun eksisterende veiareal vil benyttes som anleggsareal. Dette er i samsvar med prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i naturmangfoldloven 12. Den negative effekten under anleggsfasen vil således begrenses i tråd med dette prinsippet, hvilket er av betydning i saken. Utviding av traséen nordover i stedet for sørover ivaretar også prinsippet om miljøforsvarlig lokalisering. Foto: Olav Haaverstad

30 Prinsippene i forvaltningsplaner Arnt Hegstads foredrag på Thorbjørnrud 23. april 2012 Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper 30

31 Forenkling av enkeltsaker God behandling av prinsippene i forvaltningsplaner vil gi forenklet behandling i enkeltsaker vise til planen og referere til sentrale opplysninger om kunnskapsgrunnlaget Vise til planen og referere de vurderinger som er gjort av miljørettsprinsippene 31 Vurdere om det er nødvendig å supplere med nye eller andre opplysninger!

32 8 Kunnskapsgrunnlaget Ofte hensiktsmessig med samlet behandling innledningsvis, men kan/bør suppleres på tema. Foto: Samfoto 32

33 Eks kunnskapsgrunnlaget «3.6 Naturmiljø (Forvaltningsplan for Junkerdalen nasjonalpark) For detaljert beskrivelse av naturmiljøet i Junkerdal nasjonalpark, viser vi til bruks- og verneplanen for Junkerdal-Balvatn med konsekvensutredninger. Under vil vi gi en kort beskrivelse» HVOR KUNNSKAPEN ER HENTET FRA Landskap Nasjonalparken ligger mellom Sulitjelma i nord og Junkerdal i sør. Hele området er preget av et svært variert landskap som ble formet under istiden for år siden. Landskapet er interessant og viktig i geologisk sammenheng. Nord i nasjonalparken finner du et småkupert viddelandskap med mange små og store vann. I de vestlige områda er fjellandskapet tilbaketrukket med flere mindre dalfører der vannet renner i retning Saltdal eller mot fjorden. I sør har landskapet et betydelig innlandspreg, med langstrakte u-daler mellom høyreiste fjellmassiv. De sentrale områda er vide og åpne med det store Balvatnet i midten. Solvågtind og Nordsaulo er høyreiste, markerte og majestetiske og er av de mest karakteristiske fjellene i området. STATUS OG UTVIKLING FOR NATURMANGFOLDET 33

34 Eks kunnskapsgrunnlaget (Forvaltningsplan for Junkerdalen nasjonalpark)«1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: c. oppsetting av gjerder og anlegg for husdyr og reindrift h. uttak av torv til vedlikehold av gammer og hytter 34 Både reindrifta og husdyrnæringa har behov for permanente gjerder og anlegg. Dette er tiltak som vil kunne skade verneverdiene, og er derfor søknadspliktig så det kan settes vilkår for å minimere skadene. Bestemmelsen er i første rekke myntet på mindre anlegg som gjerder, sanketrøer etc. Husvære, slakteanlegg og lignende ligger ikke inne i dette. For samisk kulturutøvelse er det trekt fram at det er viktig å kunne ta ut torv til vedlikehold av gammer. Dette er tiltak som vil kunne skade verneverdiene. På den annen side kan det unngås hvis uttaket kan styres. Tiltaket er derfor søknadspliktig. Uttak av torv trenger også tillatelse fra grunneier. Både norske og samiske interesser spilte under verneplanprosessen inn at det bør være mulighet for å ta ut materialer, som trevirke, stein og mineraler til husflid. Det er gitt åpning for å gi tillatelse til dette. Fylkesmannen vurderer at et moderat og styrt uttak vil kunne skje uten at det vil skade verneverdiene, så lenge det ikke forutsetter graving. EFFEKTER AV TILTAKET

35 Eks kunnskapsgrunnlaget (Forvaltningsplan for Junkerdalen nasjonalpark) «1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til : f. nybygging av hytter for allmennheten som er i tråd med forvaltningsplan g. ombygging og utvidelser av bygninger og anlegg Allmennhetens adgang til å drive tradisjonelt og enkelt friluftsliv er en del av verneformålet.under verneplanutredningen kom det fram at enkelte åpne hytter har for litenovernattingskapasitet. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til en begrenset utvidelse av eksisterende åpne hytter såfremt det ikke kommer i konflikt med verneverdiene. Det er i dag ingen plan for hvor stor utvidelse som er ønskelig, med unntak av at det har kommet ønske om å sette opp ei sikringsbu ved Argaladhytta. Ved ombygging og utvidelse av bygninger og anlegg er forholdet til estetikk viktig. Følgende punkter vil bli vektlagt og skal beskrives i en søknad: plassering, fargebruk, takvinkler, takmateriale og vinduer. Ombygging som medfører bruksendring vil normalt ikke tillates. EFFEKTER AV TILTAKET 35

36 9 Føre-var-prinsippet Nært knyttet til kunnskapsgrunnlaget, kan fremgå innledningsvis hvor det ikke er tilstrekkelig kunnskap Bør i tillegg behandles konkret på det enkelte tema hvor dette er aktuelt. Tilsier føre-var-prinsippet for eksempel at vi: - bør være restriktiv med enkelte typer tillatelser? - at det bør settes spesielle vilkår i noen dispensasjoner? 36

37 Eks Føre-var-prinsippet (Forvaltningsplan for Junkerdalen nasjonalpark) Strategi for forvaltning av Junkerdal nasjonalpark - Legge føre-var prinsippet til grunn i all forvaltning av nasjonalparken. Føre-var -prinsippet - Forvaltningen skal skje i et langsiktig perspektiv - Konsekvens av vedtak skal vurderes med hensyn til presedens. Dersom presedens vil kunne gi negative sumeffekter, skal ikke enkelttiltak tillates selv om konsekvensene av dette isolert sett kan være små - Konsekvenser av irreversible tiltak skal være klarlagt før vedtak fattes Generelle retningslinjer for bruk og forvaltning - Forvaltningen av nasjonalparkene må bygge på førevar prinsippet. 37

38 10 Samlet belastning Bør behandles samlet innledningsvis (prinsippet sier en skal se på alle slags typer påvirkning) og under de enkelte tema Særlig aktuelt å vurdere i motorferdselsaker Ofte betydning for inngrepssaker/byggesaker 38

39 Eks Samlet belastning (Forvaltningsplan for Junkerdalen nasjonalpark) Strategi for forvaltning av Junkerdal nasjonalpark - Konsekvens av vedtak skal vurderes med hensyn til presedens. Dersom presedens vil kunne gi negative sumeffekter, skal ikke enkelttiltak tillates selv om konsekvensene av dette isolert sett kan være små 39

40 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Prinsippet er mest aktuelt i enkeltsaker. Etter en konkret vurdering kan det være aktuelt å ta inn prinsippet i enkelte retningslinjer. Retningslinjene kan for eksempel gå ut på at det kan/skal settes vilkår til dispensasjoner som er fordyrende 40

41 Eks - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (Forvaltningsplan for Junkerdalen nasjonalpark) 1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: c. oppsetting av gjerder og anlegg for husdyr og reindrift h. uttak av torv til vedlikehold av gammer og hytter Både reindrifta og husdyrnæringa har behov for permanente gjerder og anlegg. Dette er tiltak som vil kunne skade verneverdiene, og er derfor søknadspliktig så det kan settes vilkår for å minimere skadene. Bestemmelsen er i første rekke myntet på mindre anlegg som gjerder, sanketrøer etc. 41

42 12 Miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering Valg av driftsmetoder, teknikk og lokalisering for å begrense skade på natur. Bør tas med i de ulike retningslinjene der det er relevant. For eksempel en avveining av hvilken type motorferdsel som bør benyttes for gitte transportbehov, hvor det kan skje grusuttak til vedlikehold av kjørespor, lokalisering av arrangementer osv. Konkret vurdering av alternativer i den enkelte sak 42

43 Eks - Miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering (Forvaltningsplan for Junkerdalen nasjonalpark) 1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til : j. gjenoppføring av bygninger og anlegg som er ødelagt ved brann eller naturskade Søknader om gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade vil bli positivt behandlet. Denne bestemmelsen (1.3 j) er imidlertid tatt med under søknadspliktige tiltak for at forvaltningsmyndigheten skal kunne sette vilkår for utformingen og plasseringen av bygningene. 6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til (motorisert ferdsel): Punktet om kjøring på vinterføre i forbindelse med husdyrhold vil blant annet fange opp behovet for utkjøring av saltslikkestein. Grunnen til at det ikke gis direkte unntak for dette i forskriften er at det ut fra naturforholdene er ønskelig å sikre at saltslikkesteinene ikke legges på steder med sårbar vegetasjon eller sjeldne planter. Samtidig er det ønskelig å variere plasseringen fra år til år for å unngå uheldig slitasje. Det vil normalt bli gitt tillatelse til denne typen kjøring. 43

44 Takk for oppmerksomheten! Når det gjelder naturmangfoldloven 10 om samlet belastning så vises det til at det er 15 tomter med eksisterende fritidsboliger og vei i planområdet. Det foreligger ingen konkrete planer om ytterligere utbygging utover det som følger av reguleringsplanen. Men området har potensial for utvikling i friluftslivs- og reiselivssammenheng. I forhold til landskap legger departementet til grunn at den samlede belastningen på området blir betydelig, og det er derfor lagt stor vekt på dette i saken. Når det gjelder naturmangfoldet for øvrig anses ikke den samlede belastning som særlig stor og er derfor tillagt liten vekt. 44 Foto: Asbjørn Børset

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 er i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Plannavn: Reguleringsendring av reguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr.139 bnr.2,5, Etne kommune Planid: Eiendom: gnr.139 bnr.2,5 Prosjektnummer: B53780

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Halvdagsseminar om naturmangfoldloven, Naturmangfoldloven en oversikt Kapittel I Formål og virkeområde

Detaljer

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper Arnt Hegstad Generelt om forvaltningsplaner og retningslinjer Forvaltningsplan: verktøy for forvaltningen og et dokument som gir forutsigbarhet

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven Nina M. Aas Naturmangfoldloven kap. II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Kommer revidert veileder

Detaljer

Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli

Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli Hvordan bruke naturmangfoldloven i planprosesser? Statlige forventninger til kommunene med eksempler Seniorrådgiver Kristin Nordli Lyngørporten 20. september 2012 1 Naturmangfoldloven i planprosesser 20.

Detaljer

Pland-id: 05020347 Eiendom (gnr./bnr.): 77/73 og 77/28 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: 05020347 Eiendom (gnr./bnr.): 77/73 og 77/28 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Bjørnsveen

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.: 12/1108 Klageadgang:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM PLANID: 2011 008 VURDERINGER I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Utarbeidet av Omega Areal AS Sist revidert: 31.10.2014 Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 201102671-/DAN. Avgjørelse i klagesak: RV 22 gjennom Nordre-Øyeren naturreservat i Fet kommune

Deres ref Vår ref Dato 201102671-/DAN. Avgjørelse i klagesak: RV 22 gjennom Nordre-Øyeren naturreservat i Fet kommune Naturvernforbundet i Fet Rovenveien 47 1900 FETSUND Deres ref Vår ref Dato 201102671-/DAN Avgjørelse i klagesak: RV 22 gjennom Nordre-Øyeren naturreservat i Fet kommune Det vises til klagesak vedrørende

Detaljer

Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter. Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson

Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter. Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson Vedtak etter naturmangfoldloven og verneforskrifter Grotli 10. juni 2013 Line Novstad og Marte Eliasson Oppbygging av verneforskrifter 1. Verneområdets formål 2. Vernebestemmelser: - forbud mot inngrep,

Detaljer

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Naturmangfoldloven 16 tredje og fjerde ledd 16. (høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk)

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II

Naturmangfoldloven kapittel II Ernst Inge Dahl Espeland Plankonferansen Bodø 11. 12. desember 2012 Tema Introduksjon av og bakgrunn for naturmangfoldloven kap. II Gjennomgang av nml. 4 til 12 Vise hvordan disse bestemmelsene skal virke

Detaljer

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Naturmangfoldloven og verneforskrifter Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Rettslige rammer for forvaltningen Naturmangfoldloven Verneforskrifter Forvaltningsloven Naturmangfoldloven Kap I Kap II Kap III

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven

Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven Honorata Kaja Gajda FNF Seminar om naturmangfoldloven Stjørdal 16 nov. 2013 Hva er naturmangfoldloven? Naturmangfoldloven er det viktigste rettslige virkemidlet

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Bondelaget, Kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk 4 og 5: Forvaltningsmål for økosystemer, naturtyper og arter

Detaljer

Naturmangfoldlovens grunnmur

Naturmangfoldlovens grunnmur Naturmangfoldlovens grunnmur SABIMA-seminar 20. mars 2010 Christian Steel Biomangfold går tapt 20 % av artene er på rødlista Arealendringer desidert største trussel Villmarkspregede områder Kort historikk

Detaljer

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 30.09.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 33/2014 Sølen

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II i saker etter forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Naturmangfoldloven kapittel II i saker etter forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål Naturmangfoldloven kapittel II i saker etter forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål Ernst Inge Dahl Espeland Rica Hell 3. oktober 2012 1 Nml. kap. II og utsetting av utenlandske

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for naustområde Bakk, Haraldseidvågen Planid: 1160-13-05 Eigedom: Del av gnr. 162 bnr. 6, 109, 67 Prosjektnummer: B53592 Dato: 11.03.2013

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Naturmangfoldloven Hvordan vektlegge denne i praktisk forvaltning?

Naturmangfoldloven Hvordan vektlegge denne i praktisk forvaltning? Naturmangfoldloven Hvordan vektlegge denne i praktisk forvaltning? Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Seminar om «Villrein og fragmentering Utfordringer og muligheter forbundet med vannkraft og infrastruktur»

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 06.01.2016 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Sak behandles på e-post da nytt styre fortsatt ikke er satt. Saken må behandles før neste møte i styret

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Rammer for forvaltninga av et verneområde: Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet Forvaltningsplanen Instrukser/retningslinjer

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Strand naustområde i Sandeid Eigendomar: Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Prosjektnummer: B53647 Dato:

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1 Prosjektnummer: B54251 Dato: 04. mars 2015 Naturmangfaldlovens føremål

Detaljer

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde. Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde. Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Etne kommune 04. desember 2014 er i forhold til NML Naturmangfaldlovens føremål er å ta vare på naturens biologiske,

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Naturmangfoldloven og erfaringsbasert kunnskap. v/ Svanhild Andersen og Sigvald Persen Sjøsamisk kompetansesenter, Porsanger

Naturmangfoldloven og erfaringsbasert kunnskap. v/ Svanhild Andersen og Sigvald Persen Sjøsamisk kompetansesenter, Porsanger Naturmangfoldloven og erfaringsbasert kunnskap v/ Svanhild Andersen og Sigvald Persen Sjøsamisk kompetansesenter, Porsanger Naturmangfoldloven (fra 01.07.09) 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Fylkesmennene Verneområdestyrene via Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201201927-/DAN 14.11.2012 Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Det nye nødnettet Stortinget

Detaljer

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til naturmangfaldlova 8-12 Detaljreguleringsplan for Skjeljavik hyttefelt, Vikebygd Endring Vindafjord kommune ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Naturmangfaldlova sitt føremål er å ta vare

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

Krav om utgreiing etter forvaltningslova og naturmangfaldlova. 10. desember 2014 Anette Mokleiv

Krav om utgreiing etter forvaltningslova og naturmangfaldlova. 10. desember 2014 Anette Mokleiv Krav om utgreiing etter forvaltningslova og naturmangfaldlova 10. desember 2014 Anette Mokleiv 1 Forvaltningslova «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes»,

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag. Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16.

Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag. Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16. Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16. november 2011 Miljøforvaltningens rolle Som forvaltningsmyndighet

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Rammer for forvaltning av verneområder. Kompetansedager Sogndal 4. april 2016, seniorrådgiver Hege Langeland

Rammer for forvaltning av verneområder. Kompetansedager Sogndal 4. april 2016, seniorrådgiver Hege Langeland Rammer for forvaltning av verneområder Kompetansedager Sogndal 4. april 2016, seniorrådgiver Hege Langeland Styrenes forvaltningsansvar Forvalte verneområdene i tråd med verneformålet og treffe nødvendige

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for utleigehytter i Mjelkevika Ytre Matre, Kvinnherad kommune Prosjektnummer: B55011 Dato: 01.12.2016 Versjon Dato Skildring Utarbeidd av

Detaljer

Naturmangfoldloven krav til og synliggjøring av vurderinger Vemund Jaren, samling for villreinnemndenes sekretariater

Naturmangfoldloven krav til og synliggjøring av vurderinger Vemund Jaren, samling for villreinnemndenes sekretariater Naturmangfoldloven krav til og synliggjøring av vurderinger Vemund Jaren, samling for villreinnemndenes sekretariater 01.06.16 «Grunnmuren» i naturmangfoldloven kap. II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Tysnes kommune Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Tysnes kommune Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Tysnes kommune ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Områdeplan for Våge sentrum Prosjektnummer: B54002 Dato: 16. januar 2014 er i forhold til NML Naturmangfaldlovens føremål er å ta vare på naturens

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Verneområdestyret for Trollheimen Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5

Verneområdestyret for Trollheimen Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5 Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5 Trollheimen landskapsvernområde og Innerdalen landskapsområde søknad om tillatelse til landing med helikopter for filming av skikjøring, Sunndal kommune

Detaljer

Ny naturmangfoldlov. Generelt budskap og konsekvenser for det regionale nivået

Ny naturmangfoldlov. Generelt budskap og konsekvenser for det regionale nivået Ny naturmangfoldlov Generelt budskap og konsekvenser for det regionale nivået Foto: Asbjørn Børset Gaute Voigt-Hanssen, Miljøverndepartementet, Gardermoen, 27. oktober 2009. Status og plan for det videre

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Løebakken, Skånevik sentrum del av gnr. 136, bnr. 13 og 24 Stad: Etne kommune Dato: 12. mai 2015 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO Wonderland AS v/ Tom Erik Heimen Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2014/5680-432.3 DATO: 08.09.2014 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL 2014 - LÅGTFLYGING OG LANDING FOR Å FRAKTE EI

Detaljer

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk gjelder TEMADAG STIKLESTAD VERDAL 9.APRIL 2015 Seniorrådgiver Øystein Lorentsen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk

Detaljer

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Naturmangfoldloven 15. (forvaltningsprinsipp) Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende

Detaljer

Forvaltningsplanlegging. Silje Reisz, Kristiansand,

Forvaltningsplanlegging. Silje Reisz, Kristiansand, Forvaltningsplanlegging Silje Reisz, Kristiansand, 23.11.2012 Økt fokus på forvaltningsplaner Riksrevisjonens rapport fra 2006 Gjennomgang av verneområdeforvaltningen Nasjonalt mål verneverdiene i verneområdene

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Detaljreguleringsplan for Lørenskog vinterpark Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Detaljregulering for Skare barnehage Odda kommune 16. februar 2016 Tittel: Detaljregulering for Skare barnehage ar i høve til naturmanfaldlova 8-12 Naturmangfaldlovas

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Tilrådning til Miljødirektoratet - forslag til vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat

Tilrådning til Miljødirektoratet - forslag til vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat Miljøvernavdelingen Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Revisjon av rundskrivene om saksbehandling og forvaltning av vern. Fagsamling Langesund 22.mai 2012 Tone Lise Alstad Eid

Revisjon av rundskrivene om saksbehandling og forvaltning av vern. Fagsamling Langesund 22.mai 2012 Tone Lise Alstad Eid Revisjon av rundskrivene om saksbehandling og forvaltning av vern Fagsamling Langesund 22.mai 2012 Tone Lise Alstad Eid Gjeldende retningslinjer DN-håndbok 17-2008 Oppdatert 2010 etter vedtakelse av naturmangfoldloven

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Solnes, gnr. 138 bnr. 8, 15, 23 m.fl. Nedre Vats Prosjektnummer: B55229 Dato: 12.09.2017 Naturmangfaldlovas føremål er å ta vare på naturens

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen Møteinnkalling Arbeidsutvalget for Trollheimen Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes til verneområdeforvalter

Detaljer

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ Deres ref.: å.i-ir4iweufmgvffd svar): Arkivkode: 423.1/422.1/18 Ygt.b.2012 Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Junkerdalen nasjonalpark

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Seniorrådgiver Morten Gluva

Seniorrådgiver Morten Gluva Planlegging av samferdselsprosjekter og naturmangfold Seniorrådgiver Morten Gluva R5, 14.11.2012 1 Planlegging av samferdselsprosjekter og naturmangfold 21.11.2012 Nasjonalt mål - stanse tapet av truet

Detaljer

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2013/4090-7 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no

Alle saker som er behandlet etter verneforskriften legges fortløpende inn på www.miljovedtak.no PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag kommunehus Dato: Mandag 20. april 2015 Tidspunkt: Kl. 12.00-14.00 Til stede: Kari Ask, Dag Lislien, Tore

Detaljer

PLANUTVALG Saknr Tittel:

PLANUTVALG Saknr Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: PLANUTVALG 05.10.10 Saknr Tittel: 19/10 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100 m sonen og fra kommuneplanens arealdel gnr 5 brn1 Votering:

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/5489 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 01.11.2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyret for Forollhogna 50/2012 09.11.2012

Detaljer

«Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland»

«Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland» «Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland» Når er vi gode og når kan vi bli bedre? Dispensasjonssaker LNFr-områder Regulerte områder, og særlig der det er gamle reguleringsplaner Uregulerte områder/

Detaljer

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner Miljøvernavdelingen Bjørn Johannessen Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/299 / FMAAAGO 24.02.2015 Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i

Detaljer

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. Thomas André Sveri, fagkonsulent i FRIFO Klikk for å redigere undertittelstil i malen Lovens

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Bakgrunn, bestemmelser, vurderinger og eksempler

Naturmangfoldloven kapittel II Bakgrunn, bestemmelser, vurderinger og eksempler Naturmangfoldloven kapittel II Bakgrunn, bestemmelser, vurderinger og eksempler Torbjørn Lange Avdelingsdirektør Sundvolden 29. august 2013 1 Naturmangfoldloven kapittel II 29. August 2013 Naturmangfoldloven

Detaljer

Sak 22-2014 Søknad om triathlon konkurranse i Hallingskarvet nasjonalpark

Sak 22-2014 Søknad om triathlon konkurranse i Hallingskarvet nasjonalpark MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 21.10.14. Dato: 21. oktober 2014 Tid: kl. 11:00 11:30 Sted: Telefonmøte Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE ETTERSENDTE SAKER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE ETTERSENDTE SAKER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget Rognan hotell Møtedato: 23.februar 2012 Tid: 10:00 12:00 Vararepresentantene møter på møtet, men har ikke stemmerett dersom representanten er til stede.

Detaljer

Nasjonale rammer for forvaltning av verneområder sentrale føringer. Kompetansedager Dombås april 2016, Arnt Hegstad

Nasjonale rammer for forvaltning av verneområder sentrale føringer. Kompetansedager Dombås april 2016, Arnt Hegstad Nasjonale rammer for forvaltning av verneområder sentrale føringer Kompetansedager Dombås 7. 8. april 2016, Arnt Hegstad Forvaltningsansvaret Forvalte verneområdene i tråd med verneformålet og treffe nødvendige

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL.

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper 7-12

Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper 7-12 Miljøvernavdelingen Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper 7-12 Catrine Curle, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen Hva er nytt? Du har gjort mange av vurderingene tidligere

Detaljer

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2012/3249-6 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6.

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune i Sør- Trøndelag fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. april 2008 med hjemmel i lov 19.juni 1970 nr. 63 om naturvern 5, jf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: - Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Nils Helge Tufto, Nils-Halvor Loftsgård og Linda Sevlejordet

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Slåttemark i veikant, Asker. Foto: Øystein Røsok

Miljøvernavdelingen. Slåttemark i veikant, Asker. Foto: Øystein Røsok Miljøvernavdelingen Slåttemark i veikant, Asker. Foto: Øystein Røsok Naturmangfoldlovens prinsipper, Seminar i Follo 22.11.2016, Catrine Curle, Fylkesmannens miljøvernavdeling Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Bruk av de miljørettslige prinsippene

Naturmangfoldloven kapittel II Bruk av de miljørettslige prinsippene Bruk av de miljørettslige prinsippene Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Plansamling Førde, Hva er naturmangfold? Biologisk mangfold: Arter, naturtyper og økosystemer Landskapsmessig mangfold Geologisk mangfold

Detaljer

Gjelder først og fremst truede arter og naturtyper

Gjelder først og fremst truede arter og naturtyper Naturmangfoldloven 4: Mål for naturtyper 5: Mål for arter 4: Ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelses område, med tilhørende artsmangfold og økologiske prosesser 5: Ivareta

Detaljer

Dispensasjoner, klage mv. Røros 15. november 2012 Arnt Hegstad, DN

Dispensasjoner, klage mv. Røros 15. november 2012 Arnt Hegstad, DN Dispensasjoner, klage mv Røros 15. november 2012 Arnt Hegstad, DN Plikt til å opplyse saken Sentrale bestemmelser: 1) Fvl 17 2) Nml 8 I begge disse bestemmelsene har forvaltningen et selvstendig utredningsansvar

Detaljer