ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE"

Transkript

1 ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ Hvordan jobber vi mot vold og mobbing og for et godt læringsmiljø? Hvilke undersøkelser blir vi vurdert etter? * Brukerundersøkelsen * Elevundersøkelsen 1

2 Strategisk kart Brukerperspektivet Versjon Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. Elevene har bedre læringsresultater i norsk, engelsk, naturfag, matematikk og fremmedspråk. En større andel elever og lærlinger fullfører og består et 13-årig utdanningsløp. Elever og lærlinger opplever et bedre arbeids- og læringsmiljø preget av ro, respekt og faglig konsentrasjon. Elever og foreldre opplever at skole, leksehjelp og SFO samlet gir bedre læringsutbytte. Alle elever ska l få ta del i varierte kunst- og kulturuttrykk arbeider effekivt og har bedre ressursutnyttelse. har bedre kompetanse til, å bruke digitale læringsressurser organiserer tilbudet for elever involverer og i fagene. foresatte lærlinger mer aktivt med i læringsarbeidet særskilte til den behov mer enkelte hensiktsmessig. elev og lærling 4.1 organiserer og dokumenterer fagopplæringen mer hensiktsmessig. har bedre 3.1rutiner for dokumentasjon og systematisk oppfølging av resultater, herunder eksamen.. har bedre kompetanse i elevvurdering i fagene. informerer bedre om skolens virksomhet 4.2 og resultater. har kompetanse til å analysere og systematisk følge opp elevresultater. Eksisterende skoleanlegg utnyttes optimalt, og utbygging planlegges gjennom skolebehovsplanen rekrutterer, utvikler og beholder høyt kvalifisert personale. Osloskolen samarbeider har kompetanse bedre med arbeidslivet og andre til å utnytte skoleanleggene kompetansemiljøer om økt fleksibilitet 3.6 bedre for mer variert og i opplæringen. elevtilpasset opplæring. 4.3 tilrettelegger for et utfordrende og støttende arbeidsmiljø for alle ansatte

3 Veier til et godt læringsmiljø med ro og orden, arbeid mot vold og mobbing Webster-Stratton-programmet: Dinosaurus-skolen - Dino i klasserommet 1.-2.trinn Minosaurus-skolen - Alderstilpasset opplegg for 3.trinn Planlagt videreføring for 4.trinn, vi har søkt om OU-midler Kurs for lærere v/brusetkollen skole og kompetansesenter Elevmeglingsprogram (for konflikter, ikke mobbe-/voldstilfeller) Opplæring for hele 6.trinn Utnevnelse av elevmeglere etter søknad Praktisering som elevmeglere ett år vår til vår 6.-7.trinn 3

4 Veier til et godt læringsmiljø.(forts) Prosjekt Skolevandring Ledelsen går på observasjonsrunder med avtalt fokus Fokus for dette skoleåret: Oppstart av timen/økten Dialogmøte med lærer før og etter Prosess i personalet: Hva skal kjennetegne Stenbråten skole? Hva kjennetegner - en god lærer - et godt læringsmiljø - en god kollega - godt lærer-foreldresamarbeid - god skoleledelse 4

5 Veier til et godt læringsmiljø.(forts) Trappen : Plan for opptrapping av arbeidet i forhold til uønsket elevatferd - oppfølging med foresatte - ansvarsfordeling kontaktlærer, sosiallærer, ledelse Handlingsplan mot vold og mobbing - Hva gjør vi i akutte situasjoner - Hvordan kan vi forebygge i det daglige Skolens regler - Gjennomgås med elevene hver høst ved skolestart - Brukes aktivt når reglene brytes Elevsamtaler 2,5 time pr uke utenom undervisning for hver kontaktlærer Det kontinuerlige, daglige arbeidet i klassene og gruppene, samtaler, avtaler, fokus på positiv atferd / ønsket atferd 5

6 Daglig håndtering av episoder som ikke omfattes av elevmegling Prinsipper for håndtering av slåssing, vold eller mobbing: - Ivaretakelse av begge parter - kontakte foreldrene til både utøver og den forulempede - vurdere strakstiltak etter alvorlighetsgrad (kontaktlærer, sosiallærer, ledelsen, voldsmelding, innkalle foresatte, jfr Handlingsplan mot vold, skolereglene mv. Vakt på kontoret i store fri, kan ta i mot konflikter og skader, inspiserende lærer kan gå ut igjen Uakseptabel atferd i klasserommet, mulige strakstiltak: Eks: Eleven retter seg ikke etter læreren, får ikke gjort det hun/han skal, forstyrrer så de andre ikke får gjort det de skal, gir seg ikke med bruk av skjellsord, går løs på andre eller på inventar. - eleven får undervisning i en annen gruppe for en stund den dagen - hente en fra ledelsen som tar over enten gruppen eller eleven - foresatte kontaktes og evt innkalles. - konsekvenser i henhold til skolereglene (skolens ordensregler) 6

7 Konsekvenser /sanksjoner ved brudd på skolereglene at hjemmet får beskjed skriftlig eller muntlig at eleven må møte til samtale med lærer, assistent, sosiallærer, undervisningsinspektør, assisterende rektor eller rektor og eventuelt få muntlig eller skriftlig advarsel at eleven må være inne i friminuttene at eleven må ha undervisning et annet sted enn i klassen for en stund at eleven må være igjen på skolen eller møte før skoletid (foresatte får beskjed på forhånd) at eleven ikke kan være med på turer eller andre arrangementer at eleven må erstatte det han/hun ødelegger/skader og/eller ordne opp etter seg andre relevante reaksjonsmåter 7

8 Aktuelle samarbeidspartnere og tiltak ved konkrete behov Arbeid på individnivå i samarbeid med foresatte - Kontaktlærer, Sosiallærer - Skolens ressursteam, skolens ledelse - Helsesøster - PP-tjenesten - Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) - Tverrfaglige møter - Enkeltvedtak om spesialundervisning og/eller assistent - - Alternative skoletilbud Arbeid på gruppenivå: - PP-tjenesten - Majorstuteamet - Brusetkollen - Interne tiltak 8

9 Eksempel på tiltak på gruppenivå/klassenivå Tilsetting av assistent (som får veiledning) Justeringer i sammensetningen av basisgruppene PP-tjenesten, observasjon av klassemiljøet PPT/lærer dialog og veiledning Minosaurus-opplegg i basisgruppene lærer fra Brusetkollen Dialog og veiledning for hele lærerteamet. Endring i organiseringen (mestringsgrupper) Samtalegrupper v/ sosiallærer Forbedring av det fysiske læringsmiljøet i klasserommet 9

10 Veier til et godt læringsmiljø..(forts) Positive felles opplevelser - hele skolen (eks. fellessamlinger, aktivitetsdager, avslutninger og tradisjoner jul/sommer, kulturbesøk (konsert, teater, kulturuke, leselyst-prosjekt, skolegårdsdans, kantine ) - hele trinnet (eks. juleverksted, turer, sangsamling, fiolinopplegg, kulturbesøk, kveldsaktiviteter i foreldrenes regi ) - klassen/gruppa (eks. faglige opplegg som gir fellesopplevelser, turer, kosetime, sosialt samlende leker, Dino, kveldsaktiviteter i foreldrenes regi. etc etc) 10

11 Arbeidsmiljø disiplin og ro i læringsarbeidet Elevundersøkelsen: Elevers oppfatning av det generelle arbeidsmiljøet (andel fornøyde) (Samlet svar på en rekke spørsmål delspørsmål de neste sider) Resultat 2008 Stenbråten 74 % Oslo 67,9 MÅL 2009 Stenbråten 75 % Oslo 70 % Brukerundersøkelsen: Elevers og foresattes oppfatning av det generelle arbeidsmiljøet Spørsmål: I hvilken grad trives du på skolen? Resultat 2008 Stenbråten 98 % Oslo 97,4 % MÅL 2009 Stenbråten 100 % Oslo 97,5 % 11

12 Disiplin og ro i læringsarbeidet, delspørsmål Elevundersøkelsen. Andel elever som mener at de blir forstyrret av at andre elever lager uro og bråk i timene Resultat 2008 Stenbråten 28 % Oslo 34 % MÅL FOR 2009 Stenbråten 23 % Oslo 30 % Andel elever som mener at lærerne må bruke mye tid på å få ro i klassen/gruppen Tall foreligger ikke for 2008 Resultat 2008 Stenbråten Oslo MÅL FOR 2009 Stenbråten Oslo 12

13 Disiplin og ro i læringsarbeidet, delspørsmål Elevundersøkelsen. Andel elever som kommer for sent til timen for sent til timene/øktene (Andel som mener at mange kommer ofte for sent?) Resultat 2008 Stenbråten 17 % Oslo 38,4 % MÅL FOR 2009 Stenbråten 15 % Oslo 30 % Andel elever som mener lærerne ofte kommer for sent til timen Resultat 2008 Stenbråten 2,9 % Oslo 6,7 % MÅL FOR 2009 Stenbråten 2,5 % Oslo 6,0 % Flere delspørsmål: * Er du hyggelig mot lærerne dine? *Følger du med og hører etter når lærerne snakker? 13

14 14

15 Elever for sent til timen - elevundersøkelsen 15

16 16

17 17

18 18

19 Mobbing, vold og rasisme - Brukerundersøkelsen Elevers og foresattes oppfatning av graden av vold, mobbing og rasisme - samlet resultat av flg spørsmål: I hvilken grad har du blitt utsatt for vold på skolen? I hvilken grad føler du deg trygg på skolen? I hvilken grad blir du mobbet 1) av lærere 2) av elever 3) pga hudfarge el nasjonalitet? I hvilken grad er du fornøyd med skolens arbeid for å unngå mobbing, vold og rasisme? Resultat 2008 Stenbråten 96 % Oslo 94,2 % MÅL FOR 2009 Stenbråten 100 % Oslo 100 % 19

20 20

21 Mobbing, vold, rasisme - Elevundersøkelsen Elevers oppfatning av graden mobbing, vold og rasisme. Andel positive, samlet resultat av flg spørsmål: Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Blir du mobbet av: A. elever i gruppa/klassen? B. andre elever på skolen? C. en eller flere lærere? D. andre voksne på skolen? Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste månedene? Resultat 2008 Stenbråten 96 % Oslo 93,9 % MÅL FOR 2009 Stenbråten 100 % Oslo 100 % Antall innrapporterte voldstilfeller: Resultat 2008 Stenbråten 10 Oslo 994 MÅL FOR 2009: Stenbråten 0 Oslo 0 21

22 22

23 23

24 Samarbeid skole hjem Brukerundersøkelsen - Foresattes fornøydhet med samarbeidet med skolen Samleresultat av flg spørsmål: (Her vil styringsparameterene bli endret) *Er du fornøyd med dine muligheter til å påvirke skolens arbeid med fagene? *I hvilken grad ønsker du å få innflytelse på den sosiale og trivselsmessige siden ved ditt barns skolemiljø? *I hvilken grad er du fornøyd med dialogen mellom hjem og skole? Resultat 2008 Stenbråten 90 % Oslo 83 % MÅL FOR 2009: Stenbråten 92 % Oslo ikke fastsatt Enkeltspørsmål: *I hvilken grad er du fornøyd med dialogen mellom hjem og skole? Resultat 2008 Stenbråten 93 % Oslo 83 % MÅL FOR 2009: Stenbråten 95 % Oslo ikke fastsatt 24

25 I 25

26 s informasjon om skolens virksomhet og resultater - Brukerundersøkelsen, andel fornøyde Foresattes tilfredshet med informasjon fra UDE Resultat 2008 Stenbråten 89,3 % Oslo 79 % MÅL FOR 2009 Stenbråten 90 % Oslo 84 %9 Elevers tilfredshet med informasjon fra UDE Resultat 2008 Stenbråten 91,7 % Oslo 85 % MÅL FOR 2009 Stenbråten 92 % Oslo 85 % (?) Elevers og foresattes kjennskap til UDE s satsingsområder Resultat 2008 Stenbråten - Oslo 77 % MÅL FOR 2009 Stenbråten 90 % Oslo 85 % 26

27 Kommunikasjon med skolen Brukerundersøkelsen Foresattes førnøydhet. Samlet resultat av flg spørsmål: I hvilken grad får du god informasjon om de resultater skolens elever oppnår? I hvilken grad er du fornøyd med måten skolen følger opp elevenes resultater på? Resultat 2008 Stenbråten 93 % Oslo 83 % MÅL 2009: Stenbråten 95 % Oslo Ikke fastsatt Disse spørsmålene er ikke brukt fra ude, da blir vi ikke etterspurt på disse. 27

28 28

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING INNHOLD INNLEDNING...2 Definisjon av mobbing...2 Barns

Detaljer