nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RELAX SOLO (730) Innehaver: Vestre AS, Postboks 149 Tåsen, 0801 Oslo, NO KL. 20: Gate- og parkmøbler, herunder sittebenk, bord. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLOS (730) Innehaver: Portwear Retail AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg. (730) Innehaver: Portwear Retail AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRIMO (730) Innehaver: France Telecom SA, 6, Place d Alleray, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 38: Kommunikasjonstjenester. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UNIGRAPHICS FRISKIS & SVETTIS (730) Innehaver: Electronic Data Systems Corp, 5400 Legacy Drive, H3-3A-05, Plano, TX, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogrammer til bruk ved datamaskinbasert formgivning, datamaskinbasert produksjon og datamaskinbaserte ingeniørtjenester. KL. 35: Konsulenttjenester vedrørende forretninger i området datamaskinbasert formgivning, datamaskinbasert produksjon og datamaskinbaserte ingeniørtjenester. KL. 42: Integrering av dataprogrammer og datamaskiner i området datamaskinbasert produksjon og datamaskinbaserte ingeniørtjenester. US, , 75/313,450 US, , 75/313,451 US, , 75/318,743 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUICK STICK (730) Innehaver: L Oreal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Toalettvann (velluktende); dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; kosmetikk, nemlig melk, lotions og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; sjampo; kosmetiske spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk, eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. (730) Innehaver: Friskis & Svettis Riksråd, Ahlströmersgatan 9, S Stockholm, SE KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler, unntatt varer for pleie av dyr. KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater med unntak av veterinære produkter, vitaminer og preparater med vitamininnhold for dyr, antiparasittbånd for dyr; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, unntatt for veterinærmedisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, unntatt veterinære produkter; materiale til tannplombering og til tannavtrykk, unntatt veterinære produkter; fungicider, herbicider. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer (ingen av disse varer relatert på noen måte til selskapsdyr). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, unntatt møbler, reder, hundehus, redekasser og kurver for dyr. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malepensler), unntatt for dyr; materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk, ikke for dyr (ikke opptatt i andre klasser). KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; idrettsklær, nemlig gymnastikkbukser, skjorter og treningsoveraller. KL. 28: Spill og leketøy, unntatt leker for dyr og kunstige ben for hunder; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, unntatt for dyr; juletrepynt. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; såvarer, naturlige planter og blomster; malt. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; inkludert sports- og idrettsvirksomhet samt organisering av idrettsevenementer; gymnastikkinstitutter; trening i grupper til musikk; internatskoler, særlig slike for sports- og idrettsutøving, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester i relasjon til gårdbruksdyr og unntatt selskapsdyr; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; helsepleie og rehabilitering; helsehjem og helseinstitutter, massasjeinstitutter, kiropraktorvirksomhet, fysioterapi; medisinske klinikker, sanatorier, sykehjem og sykehus, rekonvalesenshjem; bakteriologisk forskning og bakteriologiske tjenester; badstubad, drift av campingplasser; daghjem for barn; skjønnhetssalonger og skjønnhetspleie, ingen av de forannevnte tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Friskis & Svettis Riksråd, Ahlströmersgatan 9, S Stockholm, SE KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler, unntatt varer for pleie av dyr. KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater med unntak av veterinære produkter, vitaminer og preparater med vitamininnhold for dyr, antiparasittbånd for dyr; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, unntatt for veterinærmedisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, unntatt veterinære produkter; materiale til tannplombering og til tannavtrykk, unntatt veterinære produkter; fungicider, herbicider. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer (ingen av disse varer relatert på noen måte til selskapsdyr). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, unntatt møbler, reder, hundehus, redekasser og kurver for dyr. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malepensler), unntatt for dyr; materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk, ikke for dyr (ikke opptatt i andre klasser). KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; idrettsklær, nemlig gymnastikkbukser, skjorter og treningsoveraller. KL. 28: Spill og leketøy, unntatt leker for dyr og kunstige ben for hunder; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, unntatt for dyr; juletrepynt. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; såvarer, naturlige planter og blomster; malt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; inkludert sports- og idrettsvirksomhet samt organisering av idrettsevenementer; gymnastikkinstitutter; trening i grupper til musikk; internatskoler, særlig slike for sports- og idrettsutøving, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester i relasjon til gårdbruksdyr og unntatt selskapsdyr; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; helsepleie og rehabilitering; helsehjem og helseinstitutter, massasjeinstitutter, kiropraktorvirksomhet, fysioterapi; medisinske klinikker, sanatorier, sykehjem og sykehus, rekonvalesenshjem; bakteriologisk forskning og bakteriologiske tjenester; badstubad, drift av campingplasser; daghjem for barn; skjønnhetssalonger og skjønnhetspleie, ingen av de forannevnte tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUANTUM (730) Innehaver: Unimin Corp, 258 Elm Street, New Canaan, CT 06840, US KL. 1: Kaliumfeltspat for bruk i keramikkindustrien som et keramisk flussmiddel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Samlerhuset AS, Trollåsveien 6, 1410 Kolbotn, NO KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; frimerke- og mynttaksering. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Top Jobs on The Net Ltd, Birchwood, Warrington, Cheshire, England, GB KL. 35: Arbeidsformidling ved hjelp av det globale datanettverk. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Torrefazione Musetti SrL, Via San Luca 10, Milano, IT KL. 30: Kaffe; preparater til bruk som kaffeerstatninger; kaffebaserte drikker; sjokolade; kakaobaserte drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Emsar SpA, San Giovanni Teatino (CH), IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 7: Mikropumper for forstøvede væsker. KL. 21: Utleveringsanordninger bestående av ventiler, ventilaktuatorer og/eller pumpe for bruk i aerosolbeholdere; ventiler; lokk for aerosolbeholdere, dispensere for aerosolsubstanser, forstøvere for parfymer. IT, , RM99C (730) Innehaver: Torrefazione Musetti SrL, Via San Luca 10, Milano, IT KL. 30: Kaffe; preparater til bruk som kaffeerstatninger; kaffebaserte drikker; sjokolade; kakaobaserte drikker. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BOLIVAR (730) Innehaver: Gunnar Amundsen AS, Oslo, NO (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til INTERNET SOCIETY (730) Innehaver: Internet Society, Sunset Hills Road, Suite 100, Reston, VA , US KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykksaker og publikasjoner vedrørende Internet, Internet-teknologi, Internet-standarder og/eller beslektede datanettverk og nettverksteknologi. KL. 41: Undervisnings- og utdannelsestjenester vedrørende Internet, Internet-teknologi, Internetstandarder og/eller beslektede datanettverk og nettverksteknologi. KL. 42: Foreningstjenester for å fremme medlemmers interesse i utveksling av informasjon, utviklingen og bruken av globalt datamaskininformasjonsnettverk, relaterte datamaskinnettverk og teknologien og standarder for slike nettverk. US, , 75/ US, , 75/

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ordene VIDEO MUSIC AWARDS (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, og/eller bilder; spillefilmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/ eller bilder, lydopptak, grammofonopptak; grammofonplater og -disker, holdere for innspilte musikk-cder og -kassetter. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, bøker og aviser; papir og pappvarer; plakater, kalendere, artikler til bruk for kunstnere; skriveredskaper, blyanter, penner, malerpensler, skrivesaker og papirvarer, skriveunderlag, hilsningskort, papirdekorasjoner, overføringsbilder (dekalkomanibilder), fotografier, statuetter av pappmasjé; spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell, kontormaskiner og skrivemaskiner. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet, spesielt radio-, kabel- og kringkastingsvirksomhet; kringkasting og overføring av televisjonsprogrammer, kringkasting av radioprogrammer, televisjonsoverføringer, radiooverføringer og radiospredningsvirksomhet, alt inkludert i klasse 38. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplærings- og underholdningsvirksomhet, utdannelsesvirksomhet; opplærings- og underholdningsvirksomhet, nemlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og live underholdningsinnslag; produksjon av levende filmer og fjernsynsinnslag; tjenester i forbindelse med spillefilmsunderholdning, fjernsynsunderholdning og live underholdningsforetillinger og -show; tjenester i forbindelse med utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter. KL. 42: Skaffe flerbrukertilgang til et mangfold av informasjon samt informasjon av søkers programmeringstjenester via internett; restauranttjenester. (730) Innehaver: Moeller GmbH, Hein-Moeller-Strasse 7-11, D Bonn, DE KL. 9: Elektriske og elektroniske bryter-, styre- og reguleringsapparater, også programmerbare; apparater og komponenter for industri- og kraftelektronikk, apparater for elektronisk dataoverføring og datalagring, data-, lednings-, motor- og installasjonsbeskyttelsesstrømbrytere, reststrøm- og overspenningstrømbrytere og -sikringer, temperatur-, tids-, kontroll- og beskyttelsesreléer; stillingsbrytere, måleredskap, fordelingsskap, distribusjonsapparater, kraftfordelingstavlehus av blikk eller isolerstoffer; strømskinner, kraftforsyningsapparater, anordninger for beskyttelse for mennesker og installasjoner mot skader forårsaket av elektrisk strøm, overspenningssperrer, transformatorer, apparater for strøm- og frekvensomforming; regneprogrammer; deler til de ovennevnte varer inkludert i klasse 9. KL. 37: Bygging, installasjon og reparasjon av elektriske og elektroniske anlegg. KL. 41: Utdannelse og videreutdannelse. KL. 42: Planlegging og prosjektering av elektriske og elektroniske apparater og anlegg; utprøving og sertifisering av elektriske og elektroniske bryterapparater og anlegg; forskning på området elektroteknikk og elektronikk; rådgivning og rådgivning nemlig produksjon av tekniske rapporter vedrørende elektriske bryterinnretninger, samt rådgivning for videreutdannelse, opplæring og instruksjon på området automatiseringsteknikk og kraftforsyning. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SAPHIRA (730) Innehaver: Heidelberger Druckmaschinen AG, Kurfürsten-Anlage 52-60, D Heidelberg, DE (730) Innehaver: Dyno Nobel Sweden AB, Nora, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 13: Tennsystem for sprengningsarbeide; styre-, regulerings- og koblingsenheter for opptennings- og detonasjonsordningen i ett tennsystem for sprengningsarbeider; koblingsenheter for styring og opptennings- og detonasjonsordningen i ett tennsystem for sprengningsarbeide. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLOOMBERG PROFESSIONAL (730) Innehaver: Bloomberg LP, 499 Park Avenue, New York, NY 10022, US KL. 1: Kjemikalier for den grafiske industrien, særlig kjemikalier for fremkalling og fiksering av film for å produsere trykkplater, film for eksponering av trykkplater, fuktemidler for offsettmaskiner. KL. 2: Forbruksvarer for den grafiske industrien, nemlig trykkfarger, pulver for overflatebehandling av trykkplater og trykkeriprodukter, folier for bruk i fargebeholdere. KL. 3: Vaskemidler for rengjøring av gummivalser og platesylindere i rotasjonspresser. KL. 7: Maskiner og utstyr for den grafiske industrien, særlig maskiner og utstyr for fortrykkssettingsstadiet, trykkerimaskiner og maskiner og utstyr for den videre produksjon og bearbeiding av trykkeriprodukter i bokbinderier og forsendelseslagre for trykkeriprodukter, trykkvalser og trykkplater; deler for forannevnte varer. KL. 9: Utstyr for måling av fargeverdier, særlig densitometre og spektrofotometre. KL. 16: Forbruksvarer for den grafiske industrien, nemlig trykksunderlagsbaner og trykkduk av gummi for offsettmaskiner. KL. 21: Pussekluter for overflatevask av trykkerimaskiner. DE, , /02 KL. 9: Datamaskiner, bærbare datamaskiner og datamaskinprogrammer for bruk ved aksessering til informasjonsdatabaser, ved utøvelse av anvendelsesområder for personlige datamaskiner, ved analyse av det internasjonale verdipapirmarkedet, samt i analyse og rapportering av internasjonale forretningsog finansnyheter; dataprogramvare for interaktiv elektronisk kommunikasjon angående verdipapirer. US, , 75/811,045 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TV 2 JUNIOR (730) Innehaver: TV 2 AS, Karl Johans gate 14, 0101 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskinperiferiutstyr og datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på databærere); brannslukningsapparater; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bager, vesker og ryggsekker; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester (for post og telegraf); dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; 11 utleie av videobånd; utleie av videospillere; utlån av bøker; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; filminnregistrering på videobånd; forvaltning av forfatterrettigheter; fotografering; fotografireportasjer; fotosettingstjenester (trykk); litografisk trykking; meteorologisk informasjonstjeneste; moteinformasjon; nyhetsreportasjetjenester; organisering av utstillinger; oversettelsesvirksomhet; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; serigrafisk trykking; silketrykking; trykkerivirksomhet; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av salgsautomater; utleie av software (EDB); utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Hans Uleberg, Rypeveien 2G, 3743 Skien, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Reklame- og annonsevirksomhet, herunder på et globalt datanettverk; kundeinformasjon og markedsføring ved salg av varer og tjenester gjennom et globalt datanettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjonstjenester innen elektronisk handel. KL. 42: Globale datanettverkstjenester; datakonsulentvirksomhet; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utvikling og design av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk; EDB-programmering.

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BORA BORA COMMAND (730) Innehaver: Event Clothing DA, c/o Lises Systue, Inkognitogt. 2, 0258 Oslo, NO KL. 25: Kleskolleksjon for damer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, MN 55144, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Klebebånd for hushold og kontorbruk; klebebånd solgt sammen med bildehengere, kroker, dekorasjons-, bånd- og fjærklipps for husholdning og kontorbruk eller for sikring av gjenstander på vegger, dører og andre flate overflater. KL. 20: Plast nyttekroker, bildehengere, dekorerings-, bånd- og fjærklips. KL. 26: Borrelås for hekter og hemper. (730) Innehaver: OceanConnect.com Inc, 2000 Westchester Avenue, White Plains, NY 10650, US KL. 35: Auksjonssalg av varer til sjøfartsindustrien via et globalt nettverk. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALPHANUMERIC (730) Innehaver: International News Inc, th Avenue S.E., Kent, WA 98032, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Bekledningsartikler; hodeplagg. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PERFORMANCE PLUS (730) Innehaver: TI Performance Plus Ltd, Hambridge Road, Newbury Berkshire RG 145TR, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Konsultasjons- og analysetjenester, nemlig konsultasjons- og analysetjenester for kjemisk industri og raffineringsindustri. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STARBUCKS COFFEE (730) Innehaver: Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; demonstrasjon av varer; organisering av utstillinger for kommersielle og markedsføringsmessige formål; bistand i forbindelse med ledelse av detaljhandel. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; restauranter, kaféer, kafeteriaer, snackbarer og kaffebarer; tjenester i forbindelse med eller assosiert med drift og franchising av restauranter og andre etablissementer eller fasiliteter som er engasjert i tilveiebringelse av mat og drikke. (730) Innehaver: TI Performance Plus Ltd, Hambridge Road, Newbury Berkshire RG 145TR, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Konsultasjons- og analysetjenester, nemlig konsultasjons- og analysetjenester for kjemisk industri og raffineringsindustri. 13

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer