nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RELAX SOLO (730) Innehaver: Vestre AS, Postboks 149 Tåsen, 0801 Oslo, NO KL. 20: Gate- og parkmøbler, herunder sittebenk, bord. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLOS (730) Innehaver: Portwear Retail AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg. (730) Innehaver: Portwear Retail AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRIMO (730) Innehaver: France Telecom SA, 6, Place d Alleray, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 38: Kommunikasjonstjenester. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UNIGRAPHICS FRISKIS & SVETTIS (730) Innehaver: Electronic Data Systems Corp, 5400 Legacy Drive, H3-3A-05, Plano, TX, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogrammer til bruk ved datamaskinbasert formgivning, datamaskinbasert produksjon og datamaskinbaserte ingeniørtjenester. KL. 35: Konsulenttjenester vedrørende forretninger i området datamaskinbasert formgivning, datamaskinbasert produksjon og datamaskinbaserte ingeniørtjenester. KL. 42: Integrering av dataprogrammer og datamaskiner i området datamaskinbasert produksjon og datamaskinbaserte ingeniørtjenester. US, , 75/313,450 US, , 75/313,451 US, , 75/318,743 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUICK STICK (730) Innehaver: L Oreal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Toalettvann (velluktende); dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; kosmetikk, nemlig melk, lotions og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; sjampo; kosmetiske spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk, eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. (730) Innehaver: Friskis & Svettis Riksråd, Ahlströmersgatan 9, S Stockholm, SE KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler, unntatt varer for pleie av dyr. KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater med unntak av veterinære produkter, vitaminer og preparater med vitamininnhold for dyr, antiparasittbånd for dyr; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, unntatt for veterinærmedisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, unntatt veterinære produkter; materiale til tannplombering og til tannavtrykk, unntatt veterinære produkter; fungicider, herbicider. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer (ingen av disse varer relatert på noen måte til selskapsdyr). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, unntatt møbler, reder, hundehus, redekasser og kurver for dyr. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malepensler), unntatt for dyr; materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk, ikke for dyr (ikke opptatt i andre klasser). KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; idrettsklær, nemlig gymnastikkbukser, skjorter og treningsoveraller. KL. 28: Spill og leketøy, unntatt leker for dyr og kunstige ben for hunder; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, unntatt for dyr; juletrepynt. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; såvarer, naturlige planter og blomster; malt. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; inkludert sports- og idrettsvirksomhet samt organisering av idrettsevenementer; gymnastikkinstitutter; trening i grupper til musikk; internatskoler, særlig slike for sports- og idrettsutøving, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester i relasjon til gårdbruksdyr og unntatt selskapsdyr; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; helsepleie og rehabilitering; helsehjem og helseinstitutter, massasjeinstitutter, kiropraktorvirksomhet, fysioterapi; medisinske klinikker, sanatorier, sykehjem og sykehus, rekonvalesenshjem; bakteriologisk forskning og bakteriologiske tjenester; badstubad, drift av campingplasser; daghjem for barn; skjønnhetssalonger og skjønnhetspleie, ingen av de forannevnte tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Friskis & Svettis Riksråd, Ahlströmersgatan 9, S Stockholm, SE KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler, unntatt varer for pleie av dyr. KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater med unntak av veterinære produkter, vitaminer og preparater med vitamininnhold for dyr, antiparasittbånd for dyr; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, unntatt for veterinærmedisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, unntatt veterinære produkter; materiale til tannplombering og til tannavtrykk, unntatt veterinære produkter; fungicider, herbicider. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer (ingen av disse varer relatert på noen måte til selskapsdyr). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, unntatt møbler, reder, hundehus, redekasser og kurver for dyr. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malepensler), unntatt for dyr; materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk, ikke for dyr (ikke opptatt i andre klasser). KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; idrettsklær, nemlig gymnastikkbukser, skjorter og treningsoveraller. KL. 28: Spill og leketøy, unntatt leker for dyr og kunstige ben for hunder; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, unntatt for dyr; juletrepynt. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; såvarer, naturlige planter og blomster; malt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; inkludert sports- og idrettsvirksomhet samt organisering av idrettsevenementer; gymnastikkinstitutter; trening i grupper til musikk; internatskoler, særlig slike for sports- og idrettsutøving, ingen av disse tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester i relasjon til gårdbruksdyr og unntatt selskapsdyr; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; helsepleie og rehabilitering; helsehjem og helseinstitutter, massasjeinstitutter, kiropraktorvirksomhet, fysioterapi; medisinske klinikker, sanatorier, sykehjem og sykehus, rekonvalesenshjem; bakteriologisk forskning og bakteriologiske tjenester; badstubad, drift av campingplasser; daghjem for barn; skjønnhetssalonger og skjønnhetspleie, ingen av de forannevnte tjenester relatert på noen måte til selskapsdyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUANTUM (730) Innehaver: Unimin Corp, 258 Elm Street, New Canaan, CT 06840, US KL. 1: Kaliumfeltspat for bruk i keramikkindustrien som et keramisk flussmiddel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Samlerhuset AS, Trollåsveien 6, 1410 Kolbotn, NO KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; frimerke- og mynttaksering. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Top Jobs on The Net Ltd, Birchwood, Warrington, Cheshire, England, GB KL. 35: Arbeidsformidling ved hjelp av det globale datanettverk. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Torrefazione Musetti SrL, Via San Luca 10, Milano, IT KL. 30: Kaffe; preparater til bruk som kaffeerstatninger; kaffebaserte drikker; sjokolade; kakaobaserte drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Emsar SpA, San Giovanni Teatino (CH), IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 7: Mikropumper for forstøvede væsker. KL. 21: Utleveringsanordninger bestående av ventiler, ventilaktuatorer og/eller pumpe for bruk i aerosolbeholdere; ventiler; lokk for aerosolbeholdere, dispensere for aerosolsubstanser, forstøvere for parfymer. IT, , RM99C (730) Innehaver: Torrefazione Musetti SrL, Via San Luca 10, Milano, IT KL. 30: Kaffe; preparater til bruk som kaffeerstatninger; kaffebaserte drikker; sjokolade; kakaobaserte drikker. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BOLIVAR (730) Innehaver: Gunnar Amundsen AS, Oslo, NO (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til INTERNET SOCIETY (730) Innehaver: Internet Society, Sunset Hills Road, Suite 100, Reston, VA , US KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykksaker og publikasjoner vedrørende Internet, Internet-teknologi, Internet-standarder og/eller beslektede datanettverk og nettverksteknologi. KL. 41: Undervisnings- og utdannelsestjenester vedrørende Internet, Internet-teknologi, Internetstandarder og/eller beslektede datanettverk og nettverksteknologi. KL. 42: Foreningstjenester for å fremme medlemmers interesse i utveksling av informasjon, utviklingen og bruken av globalt datamaskininformasjonsnettverk, relaterte datamaskinnettverk og teknologien og standarder for slike nettverk. US, , 75/ US, , 75/

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ordene VIDEO MUSIC AWARDS (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, og/eller bilder; spillefilmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/ eller bilder, lydopptak, grammofonopptak; grammofonplater og -disker, holdere for innspilte musikk-cder og -kassetter. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, bøker og aviser; papir og pappvarer; plakater, kalendere, artikler til bruk for kunstnere; skriveredskaper, blyanter, penner, malerpensler, skrivesaker og papirvarer, skriveunderlag, hilsningskort, papirdekorasjoner, overføringsbilder (dekalkomanibilder), fotografier, statuetter av pappmasjé; spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell, kontormaskiner og skrivemaskiner. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet, spesielt radio-, kabel- og kringkastingsvirksomhet; kringkasting og overføring av televisjonsprogrammer, kringkasting av radioprogrammer, televisjonsoverføringer, radiooverføringer og radiospredningsvirksomhet, alt inkludert i klasse 38. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplærings- og underholdningsvirksomhet, utdannelsesvirksomhet; opplærings- og underholdningsvirksomhet, nemlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og live underholdningsinnslag; produksjon av levende filmer og fjernsynsinnslag; tjenester i forbindelse med spillefilmsunderholdning, fjernsynsunderholdning og live underholdningsforetillinger og -show; tjenester i forbindelse med utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter. KL. 42: Skaffe flerbrukertilgang til et mangfold av informasjon samt informasjon av søkers programmeringstjenester via internett; restauranttjenester. (730) Innehaver: Moeller GmbH, Hein-Moeller-Strasse 7-11, D Bonn, DE KL. 9: Elektriske og elektroniske bryter-, styre- og reguleringsapparater, også programmerbare; apparater og komponenter for industri- og kraftelektronikk, apparater for elektronisk dataoverføring og datalagring, data-, lednings-, motor- og installasjonsbeskyttelsesstrømbrytere, reststrøm- og overspenningstrømbrytere og -sikringer, temperatur-, tids-, kontroll- og beskyttelsesreléer; stillingsbrytere, måleredskap, fordelingsskap, distribusjonsapparater, kraftfordelingstavlehus av blikk eller isolerstoffer; strømskinner, kraftforsyningsapparater, anordninger for beskyttelse for mennesker og installasjoner mot skader forårsaket av elektrisk strøm, overspenningssperrer, transformatorer, apparater for strøm- og frekvensomforming; regneprogrammer; deler til de ovennevnte varer inkludert i klasse 9. KL. 37: Bygging, installasjon og reparasjon av elektriske og elektroniske anlegg. KL. 41: Utdannelse og videreutdannelse. KL. 42: Planlegging og prosjektering av elektriske og elektroniske apparater og anlegg; utprøving og sertifisering av elektriske og elektroniske bryterapparater og anlegg; forskning på området elektroteknikk og elektronikk; rådgivning og rådgivning nemlig produksjon av tekniske rapporter vedrørende elektriske bryterinnretninger, samt rådgivning for videreutdannelse, opplæring og instruksjon på området automatiseringsteknikk og kraftforsyning. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SAPHIRA (730) Innehaver: Heidelberger Druckmaschinen AG, Kurfürsten-Anlage 52-60, D Heidelberg, DE (730) Innehaver: Dyno Nobel Sweden AB, Nora, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 13: Tennsystem for sprengningsarbeide; styre-, regulerings- og koblingsenheter for opptennings- og detonasjonsordningen i ett tennsystem for sprengningsarbeider; koblingsenheter for styring og opptennings- og detonasjonsordningen i ett tennsystem for sprengningsarbeide. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLOOMBERG PROFESSIONAL (730) Innehaver: Bloomberg LP, 499 Park Avenue, New York, NY 10022, US KL. 1: Kjemikalier for den grafiske industrien, særlig kjemikalier for fremkalling og fiksering av film for å produsere trykkplater, film for eksponering av trykkplater, fuktemidler for offsettmaskiner. KL. 2: Forbruksvarer for den grafiske industrien, nemlig trykkfarger, pulver for overflatebehandling av trykkplater og trykkeriprodukter, folier for bruk i fargebeholdere. KL. 3: Vaskemidler for rengjøring av gummivalser og platesylindere i rotasjonspresser. KL. 7: Maskiner og utstyr for den grafiske industrien, særlig maskiner og utstyr for fortrykkssettingsstadiet, trykkerimaskiner og maskiner og utstyr for den videre produksjon og bearbeiding av trykkeriprodukter i bokbinderier og forsendelseslagre for trykkeriprodukter, trykkvalser og trykkplater; deler for forannevnte varer. KL. 9: Utstyr for måling av fargeverdier, særlig densitometre og spektrofotometre. KL. 16: Forbruksvarer for den grafiske industrien, nemlig trykksunderlagsbaner og trykkduk av gummi for offsettmaskiner. KL. 21: Pussekluter for overflatevask av trykkerimaskiner. DE, , /02 KL. 9: Datamaskiner, bærbare datamaskiner og datamaskinprogrammer for bruk ved aksessering til informasjonsdatabaser, ved utøvelse av anvendelsesområder for personlige datamaskiner, ved analyse av det internasjonale verdipapirmarkedet, samt i analyse og rapportering av internasjonale forretningsog finansnyheter; dataprogramvare for interaktiv elektronisk kommunikasjon angående verdipapirer. US, , 75/811,045 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TV 2 JUNIOR (730) Innehaver: TV 2 AS, Karl Johans gate 14, 0101 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskinperiferiutstyr og datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på databærere); brannslukningsapparater; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bager, vesker og ryggsekker; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; budtjenester (for post og telegraf); dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av sportsutstyr; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av radioer og fjernsynsapparater; utleie av sceneutstyr; 11 utleie av videobånd; utleie av videospillere; utlån av bøker; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer og lydopptak; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; impresariovirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; filminnregistrering på videobånd; forvaltning av forfatterrettigheter; fotografering; fotografireportasjer; fotosettingstjenester (trykk); litografisk trykking; meteorologisk informasjonstjeneste; moteinformasjon; nyhetsreportasjetjenester; organisering av utstillinger; oversettelsesvirksomhet; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; serigrafisk trykking; silketrykking; trykkerivirksomhet; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av salgsautomater; utleie av software (EDB); utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Hans Uleberg, Rypeveien 2G, 3743 Skien, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Reklame- og annonsevirksomhet, herunder på et globalt datanettverk; kundeinformasjon og markedsføring ved salg av varer og tjenester gjennom et globalt datanettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjonstjenester innen elektronisk handel. KL. 42: Globale datanettverkstjenester; datakonsulentvirksomhet; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utvikling og design av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk; EDB-programmering.

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BORA BORA COMMAND (730) Innehaver: Event Clothing DA, c/o Lises Systue, Inkognitogt. 2, 0258 Oslo, NO KL. 25: Kleskolleksjon for damer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, MN 55144, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Klebebånd for hushold og kontorbruk; klebebånd solgt sammen med bildehengere, kroker, dekorasjons-, bånd- og fjærklipps for husholdning og kontorbruk eller for sikring av gjenstander på vegger, dører og andre flate overflater. KL. 20: Plast nyttekroker, bildehengere, dekorerings-, bånd- og fjærklips. KL. 26: Borrelås for hekter og hemper. (730) Innehaver: OceanConnect.com Inc, 2000 Westchester Avenue, White Plains, NY 10650, US KL. 35: Auksjonssalg av varer til sjøfartsindustrien via et globalt nettverk. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALPHANUMERIC (730) Innehaver: International News Inc, th Avenue S.E., Kent, WA 98032, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Bekledningsartikler; hodeplagg. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PERFORMANCE PLUS (730) Innehaver: TI Performance Plus Ltd, Hambridge Road, Newbury Berkshire RG 145TR, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Konsultasjons- og analysetjenester, nemlig konsultasjons- og analysetjenester for kjemisk industri og raffineringsindustri. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STARBUCKS COFFEE (730) Innehaver: Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; demonstrasjon av varer; organisering av utstillinger for kommersielle og markedsføringsmessige formål; bistand i forbindelse med ledelse av detaljhandel. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; restauranter, kaféer, kafeteriaer, snackbarer og kaffebarer; tjenester i forbindelse med eller assosiert med drift og franchising av restauranter og andre etablissementer eller fasiliteter som er engasjert i tilveiebringelse av mat og drikke. (730) Innehaver: TI Performance Plus Ltd, Hambridge Road, Newbury Berkshire RG 145TR, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Konsultasjons- og analysetjenester, nemlig konsultasjons- og analysetjenester for kjemisk industri og raffineringsindustri. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norsk Hydro Deutschland GmbH, Am Schimmersfeld 7, D Ratingen, DE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Bayer AG, D Leverkusen, DE KL. 5: Dyre- og planteutryddelsesmidler, insekticider, herbicider, fungicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Bayer AG, D Leverkusen, DE KL. 5: Dyre- og planteutryddelsesmidler, insekticider, herbicider, fungicider. KL. 9: Vitenskapelige, skipsfarts-, oppmålings-, fotografiske, film-, optiske, vekt-, måle-, signal-, kontroll-, rednings- og undervisningsapparater og - instrumenter; elektriske apparater og instrumenter, apparater for opptegnelse, overføring og gjengivelse av lyd og bilde, magnetopptegnelsesbærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanikk for apparater som betjenes med penger, registreringskasser, regnemaskiner, databearbeidingsapparater og computere, software, brannslokningsapparater, software for optimalisering av produksjonsanlegg. KL. 35: Reklame, foretaksledelse, foretaksforvaltning, kontorarbeid, oppstilling av kostnads/pris-analyser, opplysningsgivning i handels- og forretningsanliggender, bedriftsøkonomisk rådgivning, organisasjonsrådgivning i forretningsanliggender, rådgivning i spørsmål om bedriftsledelse, markedsforskning, opplysningsgivning i handels- og forretningsanliggender, markedsføring, markedsforskning, messer for økonomiske formål og reklameformål, utgivelse av statistikker, salgsfremming, oppsetting av økonomiske prognoser, sammenstilling av data og computerdatabanker, rådgivning vedrørende logistikk. KL. 36: Forsikring, finansiering, pengeforretninger, eiendomsmegling, finansiell rådgivning, forsikringsrådgivning, finansiering, leasing. KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet for varer i de ovenfor angitte klasser, installasjonsarbeid, reparasjons- og inspeksjonsarbeider for anlegg for fremstilling av aluminiumprofiler, resirkuleringsanlegg. KL. 41: Undervisning, utdanning, underholdning, sportslige og kulturelle aktiviteter, spesielt skolering og trening for teknisk og kommersiell support. EM, ,

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OSLO TEKNOPOL GO.COM (730) Innehaver: Oslo Teknopol v/malin Gjellestad, Næringslivssekretariatet for Oslo og Akershus, Postboks 527 Sentrum, 0105 Oslo, NO KL. 42: Konsulent- og informasjonsvirksomhet innen nærings- og byutvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lydopptak, visuelle opptak; dataprogramvare. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; on-line detaljhandelstjenester, nemlig en samling (ikke transport) av et utvalg av varer, så andre får mulighet til på en egnet måte å se og kjøpe disse varer on-line. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Unidisc AS, Postboks 51 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; databehandlingsutstyr; CDrom; elektroniske og digitale visittkort og publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KNOWLEDGESTREAMER (730) Innehaver: RealKompetanse AS, Olaves Hvervens vei 12, 1266 Oslo, NO KL. 9: Innregistrert dataprogram. KL. 42: Informasjons- og rådgivningsvirksomhet på globale datanettverk. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EARTHPORT (730) Innehaver: Earthport.com plc, 5th Floor, 80 Hammersmith Road, London W14 8UD, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; datamaskinsoftware, datamaskinhardware og datamaskinfirmware; magnetiske databærere; opptaksplater; kassetter; CD-plater; videobånd; video- CD-plater (laserdisk); interaktive CD-plater (CD-I); CD-ROM-plater; digitale videoplater (DVD); elektronisk apparatur for å foreta elektronisk betaling; elektroniske og digitale publikasjoner; apparatur og utstyr for opptak, overføring og/eller reproduksjon av data, lyd og/eller bilder; intelligente plastkort (chipkort). KL. 36: Forsikringstjenester; finansielle tjenester; bankvirksomhet og clearing-kontotjenester; informasjonstjenester relatert til finans og forsikring, fremskaffet direktekoblet fra en datamaskindatabase eller et globalt datainformasjonsnettverk; telefonisk banktjenester; banktjenester via et globalt informasjonsnettverk; forestå elektronisk betaling direktekoblet fra en datamaskindatabase eller et globalt informasjonsnettverk; finansiell støttevirksomhet, kausjonstjenester og sponsortjenester; finansstyring; aksjefond og investering; rådgivning i forbindelse med de nevnte tjenester. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; teleoverføring av informasjon (inkludert nettsider), datamaskinprogrammer og alle andre slags data; elektroniske posttjenester; besørge brukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk; besørge telekommunikasjonsforbindelser til datamaskindatabaser og/eller et globalt datainformasjonsnettverk; systemporttjenester i tilknytning til telekommunikasjon; interaktiv kommunikasjon via datamaskindatabaser og/eller et globalt datainformasjonsnettverk; informasjon om telekommunikasjon; besørge tilgang til digitale musikknettsider på datamaskindatabaser og/eller på et globalt datainformasjonsnettverk; besørge tilgang til MP3-nettsider på et globalt datainformasjonsnettverk; levering av digital musikk og/eller bilder via telekommunikasjon; overføring av data ved hjelp av satellitt, teleks, telegraf, telefon, mobiltelefon, levering av nyhetsmeldinger via datamaskiner og/eller på andre måter; utleie av beskjedsendingsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MYTRAVELPOINTS (730) Innehaver: Airtours plc, Manchester M14 7QU, England, GB KL. 9: Kredittkort, betalingskort, rabattkort, elektroniske fondsoverføringskort; computer hardware; computer software; computer operativprogrammer og computer operativsystemer; forhåndsinnspilte computerprogrammer for tilgang til databaser, telekommunikasjonstjenester, computernettverk og elektroniske oppslagstavler. KL. 16: Trykte publikasjoner relatert til reiser, ferier og fritidsaktiviteter. KL. 36: Finansiell virksomhet; ordne og bringe tilveie kreditt, lån, forsikring, valutaveksling og reisesjekker. KL. 39: Transport av passasjerer og passasjerenes bagasje, tilretteleggelse av ferier, turer og av reiser; eskorte av reisende; reservering av ferier og reiser; reservering og bestilling av plasser for reising; reisebyråtjenester. KL. 42: Reservering og tilveiebringelse av hoteller og andre midlertidige innlosjeringer, reservering og tilveiebringelse av cateringtjenester. GB, , 2,227,962 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: vedlikehold av dataprogramvare, konsultasjoner innen området datamaskinvare; leasing av tilgangstid til datamaskiner for å kunne håndtere data; nyhetsreportertjenester; redigering av tekster; konsultasjonstjenester i forbindelse med informasjonssøking og -formidling; forskning i databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ELKEM SMART REACTOR LINING (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til SMART REACTOR LINING (730) Innehaver: Elkem ASA, Hoffsveien 65 B, 0377 Oslo, NO (730) Innehaver: Observer AB, Linnégatan 87, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Konsultasjonstjenester vedrørende informasjon, kommunikasjon og PR; annonse- og reklamevirksomhet; bedriftsledelse, assistanse ved bedriftsledelse, assistanse ved forretnings- og industriledelse, konsultasjonstjenester vedrørende bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; kontortjenester; markedsprisanalyser; publisitetsanalyser; markedsundersøkelser; måling av besøkfrekvens i elektroniske medier og systemer samt kontroll og informasjon om aktuelle data samt bistand ved sådanne markedsundersøkelser; opinionsundersøkelser; statistisk informasjon; sammenstilling og innmating av informasjon i databaser; systematisering av informasjon i databaser; undersøkelser i databaser; datamaskinstyrt registerhåndtering; undersøkelser vedrørende bedriftseller forretningsvirksomhet; bedriftsinformasjon; bedriftsundersøkelser; bedriftsutredninger; arrangering av messer og utstillinger for kommersielt eller reklameformål, markedsstudier, public-relationtjenester; rasjonaliseringsekspertise. KL. 42: Medie- og omverdensovervåkning; presseklipptjenester; redaksjonelle og journalistiske tjenester; bearbeiding, redigering og sammenstilling av presseklipp og annen informasjon; nyhetsovervåkning; nyhetsinformasjon; medieanalyser; annonseovervåkningstjenester, leasing av tilgangstid til databaser; gjeninnhenting av informasjon; dataprogrammering, utforming og oppdatering og (740,750) Fullmektig: Magne Vindenes c/o Elkem ASA Patentavdelingen, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S KL. 11: Elektriske smelteovner. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ISUB (730) Innehaver: Harman International Industries Inc, 8500 Balbao Blvd., Northridge, CA 91329, US KL. 9: Audio, video og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for signalering, kontroll, måling, vitenskap og optikk; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr; undervisnings- og instruksjonsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare, datamaskinvare; dataperiferer; digitale kommunikasjons maskinvare og -programvare; apparater og instrumenter alle for opptak, produksjon, overføring, utgivelse eller prosessering av audio- og/eller videosignaler; audio prosesseringsapparater; high fidelity lyd- og videoutstyr; data lydinnretninger og -apparater; høyttalerinnretninger; høyttalere, overkrysningsnett; omformere, radioer, navigasjonsinnretninger og -telematikk (elektroniske ledd mellom motorkjøretøyer og satellitter); audioapparater og -instrumenter i biler; signalprosesseringutstyr, digitalt signalprosesseringsutstyr, digitale talesignalprosessorer; lydprosessorer, forsterkere, forforsterkere, kraftforsterkere, mottakere, audio-videomottakere; kanalvelgere, hjemmekinoprosessorer, DVD-spillere, CD-spillere, CD og DVD-transportører, optiske diskettspillere og -transportører, båndopptakere; fjernkontroller, subbasshøyttalere, mikrofoner, hodetelefoner, integrerte lydsystemer, fjernsynsapparater, videomonitorer, hjemmeteaterinnretninger; audio miksekonsoller; audiokompressorer og -prosessorer; utlikningsdynamoer; telefoner; kraftforsyninger; kabler; tilbehør, deler og utstyr for alle forannevnte varer. (730) Innehaver: Red & White AS, Holsfjordveien 10, 3410 Sylling, NO KL. 35: Import av vin og andre alkoholholdige drikker samt videresalg av vin og andre alkoholholdige drikker. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MSPSHOP (730) Innehaver: Dahl Libris Gruppen AS, Storgt. 29, 6413 Molde, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Bøker, aviser, tidsskrifter, magasiner, manualer, publikasjoner; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Tilveiebringelse og salg av bøker; postordresalg av bøker, hefter, skrifter og leksikon. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; formidling av bøker; utgivelse av bøker; utlån av bøker. KL. 42: Utleie av tilgangstid til en database for å åpne adgang til kjøp av bøker og andre trykksaker gjennom et globalt datanettverk. (730) Innehaver: Jan Tore Andersen, Granstuvn. 3B, 1185 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter; kosttilskudd; naturlegemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPY GROOVE NEW WAVE (730) Innehaver: Lasercomb Dies Ltd, 2 Meir Road, Old Forge Drive Park Farm North, Redditch, Worcestershire B98 7SY, England, GB (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo KL. 7: Maskiner og maskinverktøy; transmisjoner og belter; maskiner for produksjon og behandling av papir, kartong og bølgepapp; maskiner for krusing, rissing, bøying, hulling, skjæring, trykking og liming av papir, kartong og bølgepapp; maskiner for forming av papir, kartong og bølgepapp til bokser, esker og beholdere; maskiner for bruk i emballasjeindustrien; maskiner for stansing samt for varm- og kald-pregning; styringsanordninger for alt utstyr nevnt ovenfor; deler og tilpasninger for alt utstyr nevnt ovenfor. GB, , (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US KL. 41: Underholdning, utdannelse og instruksjon ved hjelp av eller relatert til radio og fjernsyn; film, musikk, sport, video og annen teaterunderholdningsvirksomhet; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av fjernsyns- og radioprogrammer og filmer, levende filmer og lyd- og videoopptak; produksjon av sceneunderholdningsinnslag, fjernsynsinnslagprodukter; tjenester relatert til spillefilmunderholdning, til fjernsynsunderholdning og til sceneopptredener og - show; utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter; publisering; organisering, produksjon og presentasjon av begivenheter for utdannelses-, kultur- eller underholdningsformål; organisering, produksjon og presentasjon av konkurranser, tevlinger, spill, spørreleker, utstillinger, sportsstevner, show, veishow, sceneopptredener, teaterforestillinger, konserter, sceneforestillinger og begivenheter med publikumdeltagelse; tilveiebringelse av underholdning og utdannelse for adgang via kommunikasjons- og datanettverk; fremskaffelse av flerbruker-informasjon og anvendelses-programmeringstjenester og annen informasjon av forskjellig art via et globalt datanettverk. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPORTPASS (730) Innehaver: Sponsor Service Egon Håkanson AB, Birger Jarlsgatan 26, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Molson Canada, 175 Bloor Street East, North Tower, Toronto, ON M4W 3SR, CA (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 33: Brygget alkoholholdige drikker, nemlig øl. CA, , 1,070,158 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; utleie av annonseplass; produksjon av TV-reklameinnslag; markedsføring av sports- og idrettsbegivenheter; ivaretagelse av artisters og idrettsutøveres forretningsinteresser; agenturer for idrettsutøvere og idrettsforbund. KL. 36: Finansielle tjenester og konsultasjoner vedrørende sponsortjenester; finansielle sponsortjenester. KL. 41: Underholdning; fjernsynsunderholdning; leveranse av programinnhold, bestående av sport- og idrettsbegivenheter, til radio- og TV-kanaler; produksjon av radio- og fjernsynsprogram samt program for digital-tv, inkludert interaktive programtjenester; arrangering og visning av lyd og bildeopptak fra sportsbegivenheter; informasjonstjenester vedrørende fornøyelser, underholdning og sport. KL. 42: Lisensiering av immaterialrettigheter; tilrådighetsstillelse av sendingsrett til sport- og idrettsbegivenheter og konsultasjoner vedrørende dette; utvikling og utforming av dataprogramvarer; konstruksjon av datasystemløsninger. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JEEP LIBERTY (730) Innehaver: DaimlerChrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, MI , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 12: Motorkjøretøyer og deler dertil, ikke inkludert 2-hjuls kjøretøy. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 2002.07.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 30 2002.07.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 30 2002.07.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer