MÆRE SFO 2009 / 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÆRE SFO 2009 / 2010"

Transkript

1 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: ÅPNINGSTIDER: Man-fre: Mandag : Tirsdag : Onsdag : Torsdag : Fredag :

2 Velkommen som brukere av Mære Skolefritidsordning (SFO). Skolefritidsordningen ved Mære skole kom i gang i 1991, men for mange av dere er dette likevel første møte med SFO som institusjon. Derfor håper vi at dette informasjonsheftet vil gi svar på de fleste spørsmål dere måtte ha. Dersom dere savner opplysninger eller informasjon, så ta gjerne kontakt med personalet. FORMÅLET MED SFO : Formålet med skolefritidsordninga er at elever i klasse skal ha et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud, etter ordinær skoletid. Barna og foreldrene deres skal oppleve at SFO tilbyr tilsyn, omsorg, trygghet og innhold. Timene barna tilbringer på SFO skal være deres reelle fritid, slik at fri lek derfor blir sentralt. Samtidig er vi forpliktet til å formidle de samme holdninger og verdier som Mære skole bygger sin virksomhet på. Det vil si at respekt, ærlighet og medbestemmelse er viktige grunnpilarer. Barna skal kunne trives, og oppleve at de har medbestemmelse ved at de er med på å påvirke sin egen fritid gjennom en viss valgfrihet. Barna velger selv hvem de vil leke med og hva de vil gjøre, og om de vil leke ute eller inne. Samtidig skal de oppleve trygghet og toleranse, ved at de blir akseptert og respektert og opplever voksne som bryr seg. Selv om SFO har eksistert i forholdsvis mange år, finnes det fortsatt ingen nasjonale retningslinjer som sier noe eksakt om hva SFO skal inneholde. Derfor blir SFO forskjellig fra skole til skole, og tilbudet blir til etter lokale forutsetninger og behov. MÆRE SFO : SFO skal preges av variasjon, lek og selvvalgt aktivitet. Samtidig legger vi vekt på å ha rutiner og regler som er med på å gjøre dagen på SFO så trygg som mulig for alle. Inne er det viktig å prøve å fordele aktivitetene på forskjellige steder. Dette for å gi gode vilkår for leik, og samtidig gi mest mulig rom for variert lek. De arealene vi har til rådighet er to store areal (base I og II ), samt et lite grupperom. Rommene er store og lyse, og vi har prøvd å møblere slik at det også blir plass til små kroker. Bruken av rommene blir likevel endret fra år til år, ettersom nye lærere i 1.klasse har ulike ønsker. Men vi har sambruk av rommene, og prøver derfor å være mest mulig fleksible begge veier. Skolen og SFO har ulike behov, men vi føler at vi hvert år finner løsninger som fungerer for begge parter. For at leken skal få gode vilkår, må vi som nevnt ha visse rammer. De reglene og rutinene vi ser oss nødt til å ha, handler om at alle skal ha mulighet til å trives. Og en viktig faktor her er å kunne leke uten å bli avbrutt og forstyrret hele tiden. Derfor tillater vi ikke springing innendørs, og har også grenser for språk- og stemmebruk. I tillegg anbefaler vi også barna om å ta den mest fysiske leken ute. Av aktiviteter vi kan tilby kan vi nevne:

3 - Dukkekrok inne - variert byggemateriale (lego, playmo, jovo, lafto, treklosser m.m.) - ulike spill - data (vi vil ta i bruk skolens datarom en ettermiddag hver uke, ulike pedagogiske spill, reguleres av de voksne) - tegning/ maling - spille musikk / danse /teater med hånddukker - sofakrok med bøker /blader - ulike typer bordakt. (eks. leire, perler m.m.) - video (begrenses av de voksne) - baking en gang i blant - utelek, (har eget skur med uteleker, disponerer ellers hele skolens uteområde) - ballbinge - bruk av naturleikeplassen (sammen med voksne) - leik /gym i hallen (oppstart utpå høsten) - muligheter for bruk av sløydsal og skolekjøkken m.m. Ellers vil vi i løpet av året ha tilbud om ulike aktiviteter knyttet til høytidene, hvor de som vil kan delta i ulike formingsaktiviteter. Vi vil i denne sammenheng noen ganger benytte oss av sløydsal og skolekjøkken.på denne måten får vi ro rundt aktiviteten, samtidig som det blir bedre plass for de som er igjen i SFO-lokalene. Vi har også såkalte verksted -perioder, hvor vi tilbyr en aktivitet over et begrenset tidsrom. Da får de ungene som har lyst delta. Aktiviteten kan være formingsaktivitet, dans, sang, baking osv. SFO, UTFORDRINGER OG MULIGHETER : På SFO har vi skoleåret barn i alderen 6 10 år. Når et så stort antall barn er samlet, blir det sosiale klimaet viktig. Alle har ulike forutsetninger og behov, og det er derfor viktig at alle lærer å akseptere og respektere hverandre. I dette blir den voksnes rolle viktig. Vi legger vekt på å bli godt kjent med alle, og bruker mye tid på høsten til at alle skal lære navnet på alle. Vi vil bruke tida i forbindelse med oppropet til å øve på navn ved hjelp av navneleiker, og vil også bruke bordkort under måltidene. Vi tar også bilde av alle barna som henges på en stor plakat, slik at alle kan se hvem som går på Mære SFO. Skolen bruker mye tid på å jobbe med det sosiale klimaet i klassene, og her har også vi på SFO en viktig rolle. Vi har aldersblanding hele tiden, og mange barn samla er naturlig nok en utfordring. Men regelen er hele tida at de samme regler for oppførsel gjelder uansett hva klokka er, og om vi har skoletid eller SFO-tid. Samtidig med at en så stor barnegruppe byr på store utfordringer, gir det også store muligheter. Barna blir kjent på tvers av alder og klasser, og vennskap utvikles. Vi ser at de yngste ser opp til de eldst, som igjen får muligheten til å vise omsorg og ta ansvar. Og det at barna blir kjent med mange på småskoletrinnet, er noe vi tror er positivt også i skolehverdagen og friminuttene på skolen. Vi ser at det er stor stas å kjenne storungan, som jo klassingene blir for de yngste.

4 Å være en av mange i ei barnegruppe krever mye av den enkelte, og da særlig med tanke på sosiale ferdigheter. Man må kunne vente på tur, dele, samarbeide, ta hensyn til andre og løse konflikter som kanskje ender med at man må godta kompromiss. Samtidig får den enkelte mulighet til å vise omsorg for andre, og oppleve selv at andre bryr seg. Vi prøver også å oppmuntre de gamle SFO barna til å være en slags faddere for de nye. Det at en som allerede kjenner SFO godt, kan vise rundt og få de nye med i leiken, tror vi har mye å si for følelsen av trygghet og det å føle seg velkommen. Samtidig ønsker vi å fokusere på at de eldste kan være positive forbilder for de yngste, og at de kan ta litt ansvar for å inkludere alle. Vi på SFO ønsker at det skal være en god atmosfære hos oss. Humør og humor ønsker vi at skal være sentral i hverdagen vår, både mellom de voksne, barna imellom og mellom voksne og barn. Latteren må alltid ha en plass, og litt tull og tøys hører med. Samtidig må vi ha visse regler og rutiner for at hverdagen skal fungere, og med tanke på barnas trygghetsfølelse. Vi har faste rutiner i forbindelse med opprop, måltider, rydding, leksetid osv., og grenser for hva slags aktivitet vi tillater ute og inne. De grensene vi har er ikke skrevet noe sted, men blir til ut i fra reelle behov. Dersom vi må skjerpe inn eller moderere noen av reglene, tar vi dette opp med barna i felleskap. Rutiner og regler læres gjennom de daglige gjøremålene, ved at de gjentas og repeteres hver dag. Også i år har vi valgt å la alle få garderobeplass i den store garderoben i første etasje. Det betyr at 2.-4.klasse må ta med seg sekkene når de kommer til oss. 1.klasse har som alltid den samme plassen som i skoletida. Vi har også i år fordelt ungene på to baser, base I og base II. Alle trinn er representert på begge basene (dvs alle 4.klassingene er på base II ), og 1.klassingene er på det samme rommet som de bruker i skolen. Fordeling på baser er kun en praktisk ordning i forbindelse med opprop og måltider, og har ingen innvirking på aktiviteten ellers. I resten av tiden er det fri flyt. Med hensyn til oss voksne, så vil vi rullere mellom basene, en måned ad gangen. Hvem av oss som er hvor, vil stå på månedsplanen. Selv om personalet er delt, har selvfølgelig alle ansvar for alle barna, og ikke bare de på den aktuelle basen. Barnegruppa skoleåret vil bestå av klassinger klassinger 8 3. klassinger 6 4.klassinger Gruppa er fordelt på 24 jenter og 23 gutter. PRAKTISKE OPPLYSNINGER: SFO-DAGEN:

5 : Morgentimen, rolig start på dagen med frileik inne, mulighet for å spise frokost. Berit Derås og Anita Haugdal er de som barna møter om morgenen. Klokka 0815 går alle ut og tar friminutt (1215, 1400 ) : Barna er i skolen 1215 onsdag SFO åpner, mandag, torsdag og fredag Samling med opprop på den enkelte base, eventuelle beskjeder blir gitt og mottatt. Viktig for å markere overgangen mellom skole og SFO, og for at tirsdag barna ser hvem av de voksne som er på jobb. Leik ute og inne, eventuelt tilrettelagt aktivitet Mat, håndvask, ordenselever henter melk, alle samles på sin faste base. Ønske at måltidet skal være sosialt, samtidig som vi vektlegger god bordskikk. Smørmåltid hver onsdag pluss en dag til hver uke( rullerer på dagene) Leksetid, Leik ute /inne De som har avtale om det, gjør lekser på eget rom. Vi vil bruke klasserom i 2.etasje til dette formålet. De som skal gjøre lekser får anledning til det etter mat. Det vil alltid være en voksen tilstede på lekserommet. Men i perioder må vi vurdere personalbehovet, slik at det kan være dager hvor leksehjelperen må gå litt til og fra SFO stenger Leik ute og inne, evt. tilrettelagt aktivitet. PERSONALET PÅ SFO : Bemanningsnormen på SFO er 18 barn pr.60 % stilling.

6 For skoleåret 2009/2010 vil bemanningen på SFO bli som følger: Eva Anita Drager Anita B. Haugdal Berit Derås Berit Ertzgaard Brit Opheim daglig leder i 70 % stilling assistent i 44 % stilling assistent i 37 % stilling assistent i 24 % stilling assistent i 16 % stilling Rektor Marit Grøndal er hovedansvarlig for SFO. ÅPNINGSTIDER / OPPHOLDSTID Man., tors. og fre : Tirsdag : Onsdager: Betalingssatser SFO: *1-6 t/u : 910,- *6-12 t/u : 1540,- *12-18 t/u : 2060,- *over 18 t/u : 2330,- ( max 21 t/u ).Prisene over er gjeldende fra Hvilke dager dere ønsker å disponere timene, er helt opp til dere. Dette gjør hver enkelt avtale om ved oppstart i august, ved at dere leverer inn avtaleskjema dere får i juni. Vi ønsker ideelt sett selvsagt noenlunde faste avtaler, slik at vi slipper å endre oppmøtelistene så ofte, men vi er ganske fleksible likevel. På skolens fridager, hvor SFO har åpent , må dere betale kr. 50,- pr. time dersom dere bruker flere timer enn plassen dere har tilsier pr. uke. For dere som har den største plassen ( over 18 t/u ) vil det si 21 timer pr uke, jfr maksimal åpningstid. I forkant av slike dager har vi ofte bindende påmelding. Kjøp av ekstra timer:

7 Dersom dere får behov for flere timer enn det plassen dere har tilsier, er det mulig å kjøpe ekstra timer. Da vil vi gjerne ha forespørsel om dette i forkant, og prisen er også i dette tilfelle kr. 50,- pr. time. Kjøp av ekstra timer kan ikke brukes som en permanent ordning. Vi nevner også at det ikke er mulig å samle opp timer til seinere bruk, evt. føre over timer fra en uke til den neste. Dette gjelder også i tilfeller hvor barnet er sykt eller tar en fridag! Dette er i tråd med de regler som er fastsatt for alle SFO`er i Steinkjer Kommune. Endring i oppholdstid: Når som helst i løpet av året kan dere endre oppholdstida, ved å øke eller minske antall timer. Da er det viktig at vi får dette skriftlig, og før den 18. i måneden, slik at vi kan sende inn endringsskjema til kommunen. Dersom dere ønsker å redusere plassen, gjelder regelen om 2 måneders oppsigelse, slik at ny og redusert betalingssats først vil tre i kraft etter to måneder. Oppsigelse: Dersom dere ønsker å si opp SFO plassen, må dette skje skriftlig. Pr. i dag gjelder 2 måneders oppsigelse. Dersom dere slutter fra den 1. i en måned betales full sats, dersom oppsigelsen gjelder fra den 15. i en måned betales halv sats. Samme regel gjelder dersom dere ønsker å slutte før skoleslutt til sommeren, dersom dere ønsker å slutte før den 15.juni må vi ha skriftlig oppsigelse senest den 15.april. Beskjeder: Vi vil gjerne ha beskjed dersom barnet tar en fridag eller av andre grunner ikke kommer på SFO. Dersom dere sender med en skriftlig beskjed er det viktig at denne er datert. Mange skriver også beskjeder i meldeboka, som lærerne så videreformidler til oss. Ellers kan dere ringe oss direkte på telefon: Dersom dere ringer utenom SFO-tid, eks på formiddagen, er det ønske om at dere heller ringer direkte nummer til daglig leders kontor, tlf Det er også mulig å legge igjen beskjed hos skolesekretæren, tlf Henting / bringing :

8 Ved henting og bringing er barna foreldrenes ansvar helt til de er levert, og fra det tidspunkt de forlater SFO. Vær sikker på at de ansatte ser at barnet blir hentet. Med hensyn til parkering ved henting og bringing, så er det ikke tillatt å kjøre på skolegården. Parker da på anviste plasser nedenfor hallen. I tillegg kan dere benytte parkeringsplassen til de ansatte, til høyre når du kjører inn på skolen. Parkeringsplassen nedenfor SFO kan benyttes så lenge den ikke er sperret med en kjegle. Vaktmester setter opp en kjegle ved innkjøringen når parkeringen ikke lenger kan benyttes, høyst sannsynlig når snøen kommer og vi bruker bakken til aking. Klær: Ha med klær for utelek, uansett vær. Alle bør ha ekstra klær liggende. Elever i klasse kan ha klær liggende utenfor klasserommene sine, så henter vi dersom det blir behov. Alle må også ha innesko, da det blir veldig vått i gangene høst og vinter. Med hensyn til tørking av vått tøy, har vi et tørkeskap tilgjengelig. Men dette vil selvfølgelig ikke være nok kapasitet de dagene alle er våte. Vi vil derfor være nødt om å sende med en del våte klær hjem på slike dager. Ellers har vi et innstendig ønske om at klær og annet utstyr blir merket med navn. Vi har et stort lager av klær og annet utstyr som ingen kjennes ved, likeså matbokser. Så skriv navn på utstyret til barna, så gjenglemt tøy og lignende kan komme til rette. Vi har ulike bestillingslapper for navnemerker, dersom noen trenger det(henger på oppslagstavla i yttergangen). Måltider: Vi spiser ca. kl hver dag. De som ikke har spist frokost hjemme, har mulighet til det på SFO. Av erfaring anbefaler vi at barna får med seg en separat matpakke til å ha med på SFO. For mange er det vanskelig å porsjonere maten selv, slik at matboksen er tom når de kommer til oss. Vi har imidlertid tilbud om at de som ønsker det, kan ha eksempelvis en pakke med knekkebrød og enkelt pålegg stående på SFO. Vi har et eget knekkebrødskap med hylle for hvert trinn, slik at ungene enkelt finner frem selv. Med hensyn til drikke, så kan barna kjøpe melk eller ha med seg annen drikke. Mange pleier å ha saft stående i skapet, som de blander selv til måltidet. Dersom dere ønsker melk også på SFO, bestilles dette samtidig som dere bestiller skolemelk på høsten. Også på SFO praktiserer vi som nevnt ordningen med ordenselever. Dette går på omgang, og vi har to ordenselever pr. base. Ordenselevenes oppgave er å hente melk, hjelpe til med smøremåltid og eventuelt gå med søppel.

9 Smøremåltid vil vi ha to ganger i uka, fast hver onsdag og en dag til. Første ordinære smøremåltid vil bli etter skolestart. Vi vil organiserer dette slik at vi setter frem brød og pålegg på en buffet, en på hver base. Innimellom vil vi også tilbud enkel varm mat, frukt/grønnsaker og kanskje cornflakes /havregryn/puffet ris og lignende. Prisen for å være med på smøremåltid er kr. 40,- pr mnd for ett måltid pr uke, og kr. 80,- pr mnd for to måltider pr uke (de som har onsdagsmåltid i tillegg). De som ikke har fått noen sum å betale inn, ta kontakt. Skader / sykdom: Dersom barnet skader seg under lek eller annen aktivitet, vil foreldrene bli kontaktet. Avtale om å eventuelt følge barnet til legevakt eller lignende, avtales i samråd med foreldrene. Steinkjer Kommune har tegnet egen ulykkesforsikring for barn i skole / SFO. Dersom eleven blir syk i løpet av dagen på SFO, vil også foreldrene bli kontaktet. AKTIVITETER I LØPET AV ÅRET: Oversikten under vil være en grovskisse over året. Det betyr at ikke alt er datofestet enda og at nye aktiviteter vil komme til. Konkrete opplysninger vil dere få gjennom månedsplanene. August / september : - bli kjent periode, bli kjent med SFO, dvs. lokaler, personalet, de andre barna, uteområdet osv. - trygghet og trivsel vil stå i sentrum - høstverksted med ulike trykk - starte opp med data 1 gang pr uke - FORELDREMØTE, tirsdag 6. oktober kl HØSTFÆST for barn og foreldre fredag 2. oktober, velkommen fra kl Oktober : - starte opp med leiketid i hallen fredager - høstferie bursdagsfeiring torsdag 15.oktober November / desember : - vinteraktiviteter - juleaktiviteter i desember, med adventsstund, julebord og lignende

10 - foreldrekaffe Januar / februar : - leik i hallen - markere fastelaven - karneval - uteleik - bursdagsfeiring Mars /april : - påskeaktiviteter - leik i hallen - gult måltid - foreldrekaffe Mai /juni: - våraktiviteter med fokus på uteleik - sommerforeldrekaffe - sommeravslutning for barna Gjennom hele året prøver vi å være mye ute. Vi er heldige som har et uteområde som byr på mange muligheter for variert leik. Vi har skogen og naturleikeplassen, ballbaner av ulikt slag, ulike leikestativ og leikeskur med sandkasseleiker. På vinteren har vi akebakker,og også muligheter for ski og skøyter. Eventuell turer vil i hovedsak bli annonsert på månedsplanene. Turene vil vanligvis bli lagt til steder i nærområdet, da vi har henting allerede fra klokka 15. LEIK I HALLEN: I år vil vi bruke hallen hver fredag ( og evt noen onsdager). Basene bytter på å gå i hallen først og sist, en gruppe fra og neste gruppe fra Dermed vil en gruppe spise før de går i hallen og den andre gruppen etterpå. På denne måten har vi slått to fluer i en smekk, ved at begge gruppene får ha både gymsalen og SFO- lokalene for seg selv en time hver uke. Rett etter oppropet går vi i samlet flokk, og har en times fri utfoldelse. Vi bruker det som fins av utstyr, og har mange aktiviteter samtidig. Dette har hele tiden vært en populær aktivitet som vi ønsker å fortsette med. Barna trenger ikke å ha med noen spesielle klær, men gymsokker kan være lurt.

11 BURSDAGER: Ca. hver tredje måned feirer vi bursdager. Vi samler opp alle fra de tre siste månedene, og har en felles feiring av bursdagsbarna. Da har vi gjerne noe godt å spise, vi synger bursdagssangen, og pynter med ballonger og serpentiner. Alle som har SFO-plass er velkomne disse dagene, tidspunkt får dere info om på månedsplan. FORELDREKASSE: De som har reservert seg fra smøremåltidordninga, betaler inn 150,- som går til foreldrekassen. Pengene blir satt inn på en egen konto, og brukes til trivselstiltak for barna. Eksempelvis bursdagsfeiringer, baking,karneval og ulike arrangement i løpet av året. Prisen er kr 150,- pr barn pr år, uavhengig av oppholdstid. Dette fordi alle som har plass blir invitert på de arrangementene vi har. For dere som er med på smøremåltidsordningen er foreldrekassen innbakt i summen dere betaler. Kontonummer : KONTAKT SFO HJEMMENE: Vi ønsker å ha god kontakt med dere som foreldre, gjennom uformell samtale ved henting /bringing, foreldrekaffe og foreldremøte på høsten. På grunn av litt dårlig oppmøte på foreldremøtet de siste årene, hadde vi med et punkt om dette på evalueringa sist vår. Spørsmålet var om hvorvidt det var ønskelig med eget foreldremøte på SFO. Da svarene var samlet inn,viste det seg at flertallet ønsket at vi skulle fortsette med egne møter så da gjør vi det: ) Så høstens foreldremøte er lagt til tirsdag 6.oktober fra kl I tillegg får dere en månedsplan i begynnelsen av hver måned, med oversikt over hva som skjer fremover og eventuell annen informasjon. Både dette heftet og månedsplanene fremover vil legges ut på skolens hjemmeside. Ellers gjennomfører vi hver vår en evaluering av drifta. Da får alle dere som foreldre mulighet til helt anonymt å si hva dere mener.evalueringsskjema blir sendt med sammen med månedsplanen i mai. Noen har også ytret ønske om foreldresamtaler. Dette vil dere få mulighet til i løpet av året, vi setter av en periode høst og vår, slik at de som ønsker en slik samtale får mulighet til å avtale det. Følg med på månedsplanene for nærmere info. Vi ønsker ellers at dere kommer til oss først, dersom det er noe dere er misfornøyde med eller ønsker å ta opp. Alle ansatt på SFO har skrevet under taushetserklæring. PLANLEGGINGSDAGER:

12 SFO følger skolens planleggingsdager. Vi har 5 planleggingsdager i året som benyttes til kurs eksternt / internt, planlegging og evaluering. Planleggingsdager skoleåret : Mandag 17. august Tirsdag 18. august Fredag 27.november Fredag 26.februar 2010 Fredag 18.juni 2010 (sannsynligvis denne datoen) FRIDAGER /HELLIGDAGER : Høstferie: , SFO har åpent fra , bindende påmelding. Jul: Siste skoledag før jul: SFO har åpent ,22.12., , 28.12, 29.12, fra , bindende påmelding. ( NB! Merk stengt julaften og nyttårsaften) Første dag etter jul, mandag 4. januar 2010 Vinterferie: Uke 8: , SFO har åpent alle dager unntatt fredag ( planleggingsdag), fra , bindende påmelding. Påske Uke 13, SFO har åpent fra kl fra kl , bindende påmelding.

13 Med ønske om et trivelig SFO år! Hilsen fra personalet ved Mære SFO

14 SERVICEERKLÆRING FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I STEINKJER KOMMUNE Steinkjer kommune sine serviceerklæringer forteller deg hvilken service du kan forvente av kommunen. Her vil du finne informasjon om hvilke rettigheter og plikter DU har, og hva VI forplikter oss til å levere av tjenester og produkter. Målsetning/beskrivelse av skolefritidsordningen Skolefritidsordningen har som formål å gi elever på årstrinn et tilrettelagt tilsyns- og aktivitetstilbud i tilknytning til ordinær skoletid. Fri lek er viktig, og oppholdet i skolefritidsordninga skal være reell fritid for barn som deltar. Barna skal være aktivt med på å påvirke innholdet. Skolefritidsordningen skal formidle de samme holdningene som de skolen bygger sin virksomhet på. I Steinkjer kommune er det skolefritidsordning ved alle barneskolene dersom det er minst 5 påmeldte. Åpningstid Åpningstiden ligger mellom kl og 1630, men varierer for den enkelte skolefritidsordning. Ta kontakt med den enkelte skolefritidsordning for nærmere opplysninger vedrørende åpningstid Skolefritidsordningene har stengt i juli måned, jule- og nyttårsaften og stenger kl på onsdag før skjærtorsdag De har 5 planleggingsdager pr. år. Den enkelte skolefritidsordning følger skolens planleggingsdager, skolefritidsordningen er da stengt

15 Tildeling av plass i skolefritidsordning DU må søke om plass på fastsatt søknadsskjema (fås ved den enkelte skole, ved servicetorget i rådhuset og på kommunens nettsider) Søknadsfrist for hvert år er Utlysing av ledige plasser kunngjøres i lokalpressen og kommunens hjemmeside Plass tildeles for 1 år i gangen, dvs. at man må søke hvert år SFO-året går fra ett år til neste år Det er den enkelte SFO som foretar opptaket En eventuell anke sendes til skolefritidsordningen og evt. videre til kommunens klagenemnd for endelig behandling Foreldrebetaling Det må betales månedlig kontingent Satsene fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen Retningslinjer for foreldrebetaling er fastsatt i vedtekter for kommunale skolefritidsordninger Gradering av betalingssatsene er slik: Fra 1 tom 6 t/uke, over 6 - tom 12 t/uke, over 12 tom 18 t/uke, over 18 t/uke På skolefridager må man betale ekstra for de timene som kommer ut over ordinær åpningstid Skolefritidsordningene har ikke inntektsgraderte satser Det gis ikke søskenmoderasjon Evt. melkepenger kommer i tillegg til ordinær kontingent Oppsigelse eller endring av plassen SFO-plassen kan sies opp eller endres med 2 måneds skriftlig varsel til skolen Ved flytting til annen skole kreves 1 måneds varsel Det skal betales kontingent i oppsigelsestiden. Dersom det ønskes økning i oppholdstid i løpet av skoleåret, må det søkes om dette på fastsatt skjema. Forsikring Barna er ulykkesforsikret gjennom kommunens forsikringsavtale Kommunen har egen brilleforsikring for barn (dekker inntil kr 1.000,-) Skyss Barn i skolefritidsordning har ikke krav på skoleskyss

16 Taushetsplikt Personalet har taushetsplikt etter bestemmelser i forvaltningsloven Som bruker av skolefritidsordningen forventer vi at du overholder skolefritidsordningens åpningstid gjør deg kjent med og respekterer vedtektene til kommunale skolefritidsordninger gir konstruktive tilbakemeldinger til personalet på hvordan barnet ditt trives og utvikler seg i skolefritidsordningen gjør deg kjent med informasjon som til enhver tid kommer fra skolefritidsordningen betaler kontingent hver måned For nærmere opplysninger Ta kontakt med den enkelte skole/skolefritidsordning eller avd. for skole og barnehage, tlf

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Infohefte for Lyngheim SFO

Infohefte for Lyngheim SFO Infohefte for Lyngheim SFO Høsten 2013 Våren 2014 INNHOLD 1. ANSATTE I SFO 2013/14 2. DAGSRYTME 3.1. DIV. INFO/FORMÅL/EIERFORHOLD 3.2. TILDELING AV PLASS 4. PLANLEGGINGSDAGER 5. PLASSTØRRELSE OG PRISER

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage

Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Årsplan 2010/2011 Ankerløkken barnehage Kjære foreldre/foresatte. Hamar, august 2010. Velkommen til Ankerløkken Barnehage 2010 2011. Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen bygger på Rammeplan

Detaljer