Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016"

Transkript

1 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kommunal planstrategi: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Politisk forankring Hva skal den kommunale planstrategien drøfte Hva skal den kommunale planstrategien vise Samarbeid med andre Definisjoner Planstatus Vurdering av gjeldende kommuneplan Kommunedelplaner/sektor- og temaplaner: Handlingsplaner, prosjekter, utredninger etc.: Sektor for Helse og velferd Næringsselskapet Kultursektoren: Skjematisk oversikt over gjeldende planstatus og planbehov Utviklingstrekk i Drangedal Befolkningsutvikling Framskriving av folketallet i Telemark (2030), endring i prosent - Kilde: SSB, oppdatert Innflytting, utflytting, nettoinnflytting Pendling og sysselsatte etter næring Utpendling Sysselsatte etter næring Folkehelseprofiler- : Generell konklusjon:

3 1. Innledning Plan- og bygningslovens bestemmelser, gjeldende fra stiller krav til vedtak om kommunal planstrategi. Kommunal planstrategi er et nytt verktøy. Formålet er å avklare hvilke planoppgaver kommunen bør starte med eller videreføre i perioden for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Drangedal kommunes planstrategi skal jf. Plan og bygningsloven 10-1, følge kommunevalgperioden med overlapp på ett år. Den første strategien vil gjelde for perioden Kommunestyret som velges i 2015 skal vedta planstrategien for osv. planstrategien er ikke juridisk bindende, den kan ved behov endres innenfor kommunestyreperioden Kommunal planstrategi: Kommunestyre skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret skal herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: For å fremme bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking. Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas i ny kommunestyreperiode. Det innebærer at alle kommuner nå skal gjøre dette for første gang etter kommunevalget. 2

4 1.3 Politisk forankring Et viktig siktemål med innføring av kommunal planstrategi, er å styrke den politiske styringen med hva slags planoppgaver som skal prioriteres. Samtidig er det viktig å være klar over at planstrategien legger vekt på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Kommunens planer skal være et utviklings- og styringsverktøy på kort og langt sikt, og skal skape forutsigbarhet og klare rammer for kommuneorganisasjonen, næringslivet, innbyggerne og andre brukere av kommunens arealer. Kommunal planstrategi er en lovpålagt oppgave, PBL 10-1, der alle kommuner skal ta stilling til hvilke utfordringer og planleggingsoppgaver kommunen står over for i valgperioden. Vedtak om dette skal foreligge formannskapet/kommunestyret innen et år etter konstituering, dvs. senest innen oktober Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et overordna planverktøy der formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver som kommunen bør prioritere i kommunestyre perioden. Planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyre til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Planstrategien er et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommuneplaner, kommunedelplaner, tema og sektorplaner(fag)planer. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi. I arbeidet med planstrategien kan den nyvalgte planmyndigheten (formannskap, kommunestyre, utredningskomite, stedsutviklingskomite og livsløpskomite.) gjøre seg kjent med gjeldende planer og drøfte kritiske sider ved samfunnsutviklingen. Hva er de viktigste utfordringene i en ønsket samfunnsutvikling og hvilke planer trenger vi for å møte disse på en målrettet og kunnskapsbasert måte? Arbeidet med kommunal planstrategi skal avklare: 3 Hva har vi av vedtatte planer som fungerer godt og som kan videreføres uten endringer. På hvilke områder er det behov for revisjon av vedtatte planer. På hvilke områder er det behov for å utrede nye plantemaer og utarbeide nye planer. Med dette som kunnskapsgrunnlag kan planmyndigheten gi administrasjonen i oppdrag å arbeide med prioriterte planoppgaver i kommunestyreperioden. I behandlingen skal kommunestyre ta stilling til om gjeldende kommuneplan samfunnsdel og arealdel eller deler av den skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. kommunestyret kan ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner(områdereguleringer) i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

5 1.4 Hva skal den kommunale planstrategien drøfte Planloven forventer at; planstrategien inneholder en drøfting/vurdering av kommunens planbehov i den neste fireårsperioden. Drøftingen skal inneholde kommunens strategiske utfordringer og valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, klima- og miljøutfordringer og sektorens virksomhet. Planloven fremhever at arealdelen i kommuneplanen er et viktig virkemiddel for å nå samfunnspolitiske mål. Strategien skal også inneholde en arealstrategi som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planstrategien er også en viktig arena for å drøfte og avklare behov for regionalt og interkommunalt planleggingsarbeid Hva skal den kommunale planstrategien vise Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Planstrategien skal vurdere planbehovet i planperioden og vise hvordan kommunen skal planlegge for å sikre boliger, transport og velfungerende infrastruktur, konkurransedyktig næringsliv, trivelige lokalsamfunn, rekreasjons/grøntområder for befolkningen og videreutvikle gode tjenester innen barnehage, skole, kultur, helse og omsorg. Det som er viktig å merke seg; er at nye mål og strategier for kommunen vedtas ikke i kommunal planstrategi, men i kommuneplanen når den revideres. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot en kommunal planstrategi. Kilde: Veileder fra Miljøverndepartementet I tillegg til å være drøftingsgrunnlag for en eventuell revisjon av kommuneplanen, skal planstrategien avklare hvilke andre planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre. 4

6 Pilene i figuren over viser sentrale sammenhenger mellom planer i kommunens etablerte plansystem. Regelen er at langsiktige overordnede planer gir føringer for mer avgrensete og detaljerte planer. Loven legger vekt på gjennomføring av planer og dette skal sikres ved at planer kobles til en handlingsdel. Kommuneplanens samfunnsdel må derfor kobles med den årlige behandlingen av den fireårige handlingsplanen med økonomiplan, årsbudsjett og handlingsprogram. Figuren viser ar det ikke bare er samfunnsdelen som er førende for de prioriteringer som foretas i kommuneplanens handlingsdel. Viktige føringer kommer også fra kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Disse planene skal være basert på samfunnsdelen, men de gir mer detaljert føringer innenfor en sektor, et tema eller et geografisk område. Ved å knytte handlingsdelen direkte til samfunnsdelen understreker loven at handlingsplanarbeidet ikke er en selvstendig oppgave, men en konklusjon på hvordan samfunnsdelen skal følges opp. Handlingsplanen konkretiseres ytterligere gjennom virksomhetsplaner. 1.6 Samarbeid med andre Kommunen skal samarbeide med nabokommuner, statlige og regionale organer om å avklare kommunens planbehov. Samarbeidet med nabokommuner er viktig fordi det kan bidra til å identifisere og avklare interkommunale planoppgaver i planperioden. I tillegg vil samhandlingen med regional stat og fylkeskommunen bidra til å få en god dialog om planbehov som følge av nasjonale føringer og regionale utfordringer. 1.7 Definisjoner I det følgende vil det brukes ord og formuleringer som ikke nødvendigvis er selvforklarende. Disse beskrives kort nedenfor. Kommuneplan: Samlebetegnelse som omfatter samfunnsdel med handlingsdel, og arealdel. Pbl 11-1, 2. avsnitt: «kommuneplanen bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen». Perspektiv 12 år. Kommunedelplan (KDP): Planer for bestemte områder (arealer), temaer eller virksomhetsområder, for eksempel reguleringsplaner (areal), trafikksikkerhetsplan (tema) eller omsorgsplan (virksomhetsområde). Perspektiv 4 år. Handlingsdel: Den fireårige oppfølgingen av kommuneplanen. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen. 5

7 2. Planstatus 2.1 Vurdering av gjeldende kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel ( ) godkjent i kommunestyret Kommuneplanens arealdel ( ) godkjent Kommuneplanen samfunnsdelen og arealdelen er kommunens langsiktige og overordnendepolitiske styringsdokument og har en planhorisont på minst 12 år. Kommuneplanens handlingsdel økonomiplan, årsbudsjett og handlingsprogram rulleres hvert år, disse har en fireårig planhorisont og er det mest styrende overordnende plandokument. Kommuneplanens arealdel ( ) bør revideres i løpet av denne kommunestyreperioden. Kommunedelplaner: Kommunedelplan for Toke med Oseidvann ( ) Vedtatt august Kommunedelplan for Gautefallheia ( ), Planen er egengodkjent i kommunestyret i 2006, men ikke stedfestet pga innsigelser til område H1 og H19. Planen er under revidering med tanke på å planlegge en helhetlig infrastruktur, der også sommer og vinterløypenett inngår. Kommunedelplan for Prestestranda ( ) vedtatt i 1997 Reguleringsplaner/områderegulering Pågående prosesser: Reguleringsplan for Neslandsvatn : (forventes vedtatt i løpet av 2012) Reguleringsplan for Motjenn : (forventes vedtatt i løpet av 2012) Reguleringsplan for nedre sentrum: (forventes vedtatt i løpet av 2013) Revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (forventes vedtatt i løpet av 2012) Energi og klimaplan Drangedal kommune (på høring med frist ) Folkehelseplan (forventes vedtatt innen 2012) Vurdering o g behov for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner: Kommuneplanens samfunnsdel ( ) vedtatt i kommunestyret , Formålet med kommuneplanen er at aktørene i kommunen, private og offentlige, skal samordne ressursbruken i den retningen som er staket ut gjennom politiske prosesser og vedtak i kommunestyret. Planen skal sikre forutsigbarhet og klargjøre de politiske prioriteringene. Kommuneplanen er en plan for hele Drangedal. Planens eier er kommunestyret, og formannskapet har ansvaret for å påse at tiltakene har den forventede framdrift i henhold til planen. Planen bør revideres i løpet av kommunestyreperioden. Kommuneplanens Arealdel ( ) godkjent , bør revideres i løpet av kommunestyreperioden. Arealplanen er en del av kommuneplanen og skal sikre god og langsiktig forvaltning av arealer og andre naturressurser i Drangedal. Det er derfor viktig at 6

8 arealdelen revideres. Det er stor pågang av søknader der det til stadig må gis dispensasjoner fordi det ikke er hjemmel i overordnet plan til ulike tiltak. Kommunedelplan for Gautefall: Kommunedelplan for Gautefall ble delvis vedtatt av kommunestyret i 2006, men Fylkesmannen kom med innsigelse på to av hytteområdene og planen ble slik aldri formelt godkjent. Formålet med dette planarbeidet er å tilrettelegge for økt næringsaktivitet og sikre grunnlag for det nye interkommunale VA-anlegget på Gautefall. Ved ny Plan- og bygningslov i 2008 ble det i 30-6, gitt hjemmel også for å kreve at eksisterende fritidsboliger skal kunne tilkobles til felles vann og avløpsnett. Vilkåret for denne hjemmelen/kravet er at det må være bestemt (pålagt) i overordnet plan. Det er derfor viktig at både bestemmelser og plankart blir revidert og oppdatert etter ny plan og bygningslov. Det er viktig å huske på at overordna planer er styringsverktøyet til kommunen. Det anbefales å revidere følgende planer i perioden Næringsplan/landbruksmelding vedtatt 21.juni 2007 Kulturminneplan (kan evt. inngå som et eget kapittel i Kulturplan) Kulturplan (Boligsosial handlingsplan - melding) Kommunedelplan for Gautefall kommuneplanens samfunnsdel ( ) Kommuneplanens Arealdel ( Kommunedelplaner/sektor- og temaplaner: Det må foretas en vurdering av om arbeidet med en tema- eller sektorplan skal ha status som en kommunedelplan. Det vil normalt være kravene til bredere deltagelse enn kommunenes egen som avgjør om det er hensiktsmessig å organisere arbeidet som et formelt planarbeid i henhold til plan og bygningsloven. Prosessreglene i plan og bygningsloven er relativt omfattende og det bør derfor foretas en grundig vurdering av hensiktsmessigheten av å organisere arbeidet i en formell planprosess. En slik prosess medfører bl.a. utarbeidelse av formelle plandokumenter, høring/offentlig ettersyn, politisk behandling etc. Alternativet, der hvor det eventuelt ikke følger av ulike lovkrav, kan være å organisere arbeidet i en intern prosess, som f.eks. en handlingsplan som ikke er omfattet at prosessreglene i plan og bygningsloven, se neste avsnitt. 2.3 Handlingsplaner, prosjekter, utredninger etc.: Kommunen har løpende behov for å utarbeide ulike type planer/prosjekter/dokumenter utover formelle kommunedelplaner. Ofte settes det fra statlig hold krav til at kommunene skal utarbeide f.eks. handlingsplaner innenfor ulike kommunale tjenesteområder. Slike krav kan også være knyttet til gjennomføringen av statlige satsinger og betingelse for å få økonomiske tilskudd. Kommunen vil også innenfor den løpende tjenesteleveransen ha behov for å utarbeide ulike type planer knyttet til avgrensede temaer eller tjenester. Viktige interne problemstillinger vil i neste fase kunne danne underlaget for et videre, formelt planarbeid. 7

9 2.4 Sektor for Helse og velferd Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i februar 2012, planperioden er 8 år ( ). Handlingsplan for å forebygg barnefattigdom ble vedtatt i februar 2012, planperioden er 4 år. ( ). Helhetlig rusmiddel-politisk handlingsplan er under rullering nå, forventes behandlet i kommunestyre første kvartal Planer som må på plass: Plan for helse- og sosialberedskap Plan for folkehelse Planer som bør på plass: Plan for Helsestasjon Rullering plan for Skolehelsetjeneste Rullering plan for psykisk helse Det er signaler fra Helse og velferd om en Helhetlig helse og omsorgsplan. 2.5 Næringsplaner Næringsplan/landbruksmelding vedtatt 21. juni Ikke behov for revisjon. Kommunestyret har vedtatt at strategisk næringsplan for Grenland skal gjelde som næringsplan. Det skal også utarbeides årlige handlingsplaner for Drangedal. Næringssjefent ønsker å få satt i gang rullering av kommuneplanens politiske del. Dette er et arbeid som bør prioriteres høyt. Kommuneplanens arealdel bør også rulleres. Stemmen Næringspark vedtatt i 1967 er en plan som absolutt må revideres. 2.6 Kultursektoren: Planer på tvers av sektorer som eksisterer i dag: Ungdomsplan vedtatt i 1996, handlingsdelen revidert i Bør revideres. Aktivitetsplan for kulturskolen Aktivitetsplan for den kulturelle skolesekken lokal del, årlig plan som godkjennes av Fylkeskommunen årlig. Aktivitetsplan for Kulturskolen og Kulturtreet, kulturplan for grunnskolen i Drangedal, fortsetter å være selvstendige planer, men det er et innmeldt behov fra kultursektoren i kommunen for å se disse planene, samt Ungdomsplan, i sammenheng med andre overordna utfordringer på kulturfeltet. Hensikten er da å få laget en Kulturplan som: Blir et godt styringsverktøy for administrasjonen og politikere Bidrar til å gi forutsigbare rammer for det frivillige kulturlivet Tilrettelegger for økt samspill på tvers av ulike sektorer og fagområder, både i forhold til kommunens interne og eksterne aktører 8

10 Bedrer tilgangen til kulturdeltakelse for hele befolkningen. Kultursektoren i kommunen vil være ansvarlig for planarbeidet. Når det gjelder idrett og fysisk aktivitet (herunder friluftsliv) så finnes det en egen Kommunedelplan for dette, revidert i Den nye Drangedal 10-årige skole vil inneholde en kultursal, og et godt samarbeid mellom kultursektor, skolesektor, Kulturskolen og det frivillige kulturlivet blir viktig for å utnytte kultursalen maksimalt. En overordna Kulturplan bør si noe om tiltak og strategier innenfor disse temaene: -Ungdom -Kulturtiltak for eldre (Den Kulturelle Spaserstokken) -Kulturskole -Kulturplan for grunnskolen i Drangedal -Kulturplan for barnehagene i Drangedal -Frivillig virksomhet -Kulturminner -Kultursal -Bibliotek -Scenekunst. 2.7 Skjematisk oversikt over gjeldende planstatus og planbehov Beskrivelse av planen/formål Sist behandlet/ Vedtatt Oppstart Avsluttes Kommuneplaner Samfunnsdel Arealdel Handlingsprogram med årsbudsjett Kommunedelplaner Kommunedelplan for Toke m/oseidvann Hovedmålet i Drangedal er å stabilisere folketallet og deretter få til befolkningsvekst. Ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Jfr. Pbl 11-2 Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, jfr. Pbl Kommunedelplanen skal bidra til å utvikle denne delen av kommunen i henhold til vedtatt kommuneplan ( ). KDP- er en overordnet plan og styringsredskap i forhold Kommunestyret ( ) Kommunestyret ( ) Kommunestyret 2011 Kommunestyret august ( ) Årlig i desember 9

11 Kommunedelplan for Gautefall Kommunedelplan for Prestestranda Revidert KDP for idrett og fysisk aktivitet ( ) Overordner kommunal ROSanalyse og kommuneplanens kap. 5 samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Viktige reg.planer kommunalt initiert. Områderegulering og detaljregulering Reguleringsplan for Neslandsvatn 10 til PBL. Planen tilrettelegger for økt boligbygging og hyttebygging rundt Toke. Drangedal kommune har startet arbeidet med å revidere kommunedelplan for Gautefallheia. Det foreligger en kommunedelplan for Gautefall som ble vedtatt av kommunestyret i 2006, men Fylkesmannen kom med innsigelse på to av hytteområdene og planen ble slik aldri formelt godkjent. Formålet med dette planarbeidet er å tilrettelegge for økt næringsaktivitet og sikre grunnlag for det nye interkommunale VAanlegget på Gautefall. Deler av planen er varslet planoppstart (Nedre sentrum). Planen tar for seg Nedre sentrum og legger til rette for en økt bolig/leilighetsbygging ROS-analysen skal legges til grunn til kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven. Egengodkjent i kommunestyret i 2006 ( ) Planprogrammet forventes vedtatt i første halvdel av Kommunestyret i ( ) Vedtatt i april 2012 og revidert i juni Forventes vedtatt i 2013 Forventes vedtatt i 2012 Er under revidering i 2012 Vedtatt Forventes vedtatt i løpet 2012/2013 Reguleringsplan for Motjenn Er under revidering i Vedtatt i kommunestyret i Forventes vedtatt i Reguleringsplan for Nedre Sentrum (del av kommunedelplan for Prestestranda) Er varslet planoppstart i 2012 Forventes vedtatt i 2013 Reguleringsplan for Denne planen bør få en høy Vedtatt i Forventes vedtatt i løpet 2012/2013 Forventes vedtatt i løpet 2012/2013

12 Stemmen industriområde prioritet fo kommunestyret i 1967 Energi og klimaplan ( ) Handlingsplaner Sektor for Helse og velferd Næringsplan/landbruksmeld ing Boligsosial handlingsplan Handlingsplan for å forebygge Barnefattigdom Helhetlig Rusmiddel-politisk handlingsplan Plan for Helse- og sosialberedskap Plan for Folkehelse Plan for helsestasjon Rullering plan for Skolehelsetjeneste Rullering plan for psykisk helse Plan for Helhetlig helse og omsorgsplan Bolig-politisk handlingsplan Handlingsplaner for Kultur avdelingen Hovedmål med planen er å få et redskap som tar helhetshensyn i saker som berører energi og klima i kommunen, og som samtidig er forankret i overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsetninger. Planen skal være vurderingsgrunnlag for prioriteringer ved fremtidige bygge- og utbyggingssaker, og planen skal fungere som støtte ved saksbehandling og vedtak i energiutbyggingssaker. Den tar for seg både offentlige og private bygg, næringsvirksomhet, transport og energiforsyning. Må på plass Må på plass Bør på plass Bør på plass Bør på plass Bør på plass Forventes vedtatt i kommunestyret i ( ) Vedtatt i kommunestyret i 21.juni 2007 Vedtatt i februar ( ) Vedtatt februar ( ) Er under rullering Forventes vedtatt i løpet av 2012 Forventes behandlet i kommunesty ret første kvartal i

13 Overordna Kulturplan En overordna kulturplan bør si noe om tiltak og strategier innenfor disse temaene: ungdom, kulturtiltak for eldere (den kulturelle spaserstokken) kulturskole, kulturplan for grunnskolen i Drangedal. Kulturplan for barnehagene i Drangedal, frivillig virksomhet, kulturminner, kultursal, bibliotek, scenekunsr. Ungdomsplan Vedtatt i Handlingsplanen revidert i 2000 Aktivitetsplan for kulturskolen Kulturtreet (kulturplan for grunnskolen i Drangedal) D Det er også boligområder i kommunen som ikke har reguleringsplan. Her kan nevnes Lauvåsen og Sjømannsbyen. Disse feltene er fulle, så skal det bygges noe mer her må det lages planer. 3. Utviklingstrekk i Drangedal 3.1 Befolkningsutvikling Framskriving av folketallet etter alder og totalt folketall årig Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Totalt

14 3.2 Framskriving av folketallet i Telemark (2030), endring i prosent - Kilde: SSB, oppdatert År 2030 Kommune Endring Bø 28,03% Nissedal 18,04% Porsgrunn 15,44% Skien 15,01% Kragerø 13,77% Siljan 11,27% Vinje 11,22% Notodden 10,81% Drangedal 9,86% Fyresdal 9,21% Seljord 7,94% Sauherad 6,40% Bamble 3,14% Nome 2,90% Tinn 0,38% Kviteseid 0,04% Hjartdal -0,56% Tokke -4,68% Kilde: Telemarksbarometeret Konklusjon: I følge framskrivinger av folketallet etter alder og totalt folketall skal det være mulig å oppnå målet i Kommuneplan om 4200 innbyggere i kommunen i Framskrivingene går helt fram til Alderssammensetning: Antall barn og unge 0-20 år vil da i perioden holde seg forholdsvis stabil, antall eldre over 80 år vil ha en jevn prosentvis økning i forhold til det totale folketallet fram mot Endring i folketall i prosent er framskrevet positivt til 9,86 % økning i folketallet i 2030, som nr. 9 av kommuner i Telemark som prosentvis vil øke mest i folketall fram mot Innflytting, utflytting, nettoinnflytting Kommune Endring Person er Persone r Personer Persone r Persone r Persone r Innflyttinger Drangedal Utflyttinger Nettoinnflytting Kilde: Telemarksbarometeret 13

15 Konklusjon: Blant annet som følge av Nederlandprosjektet (2007, med utløp 2011), var det i denne perioden noen år med en relativ stor nettoinnflytting til kommunen. Toke brygge er nå et Bolyst- og tettstedsutviklingsprosjekt over fire år ( ) som har som et av målene og skape folketallsvekst. 3.4 Pendling og sysselsatte etter næring. Kommune Personer som pendler inn i regionen Personer som pendler ut av regionen Nettopendling Drangedal Kilde: Telemarksbarometeret 3.5 Utpendling Kommune Andel utpendling Siljan 71,2% Sauherad 59,6% Bamble 54,1% Hjartdal 46,2% Drangedal 45,1% Nome 43,9% Porsgrunn 42,3% Bø 41,0% Kviteseid 40,1% Tokke 36,0% Nissedal 34,4% Skien 32,9% Seljord 32,5% Vinje 31,1% Fyresdal 30,8% Notodden 26,2% Kragerø 23,3% Tinn 14,0% Kilde: Telemarksbarometeret Konklusjon: Drangedal er nr. 5 i Telemark i prosentvis antall av sysselsatte som pendler ut av kommunen til jobb. 14

16 3.6 Sysselsatte etter næring Kilde: Telemarksbarometeret År Næring Bergverksdrift og utvinning Bygge- og anleggsvirksomhet Elektrisitet, vann og renovasjon Finansiering og forsikring Forretningsmessig tjenesteyting Helse- og sosialtjenester Industri Informasjon og kommunikasjon Jordbruk, skogbruk og fiske Off.adm., forsvar, sosialforsikring Overnattings- og serveringsvirksomhet Personlig tjenesteyting Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Transport og lagring Undervisning Uoppgitt Varehandel, motorvognreparasjoner Totalt Konklusjon: Helse- og sosialtjenester, varehandel, motorvognreparasjoner, undervisning og bygg- og anleggsvirksomhet er de områdene som sysselsetter flest av de som er bosatt i kommunen. Sysselsatte i jordbruk og skogbruk viser en klar nedgang. Få er sysselsatte i industri. 3.7 Folkehelseprofiler- : Fra 2012 er det på nettsiden til Folkehelseinstituttet mulig å lage Folkehelseprofiler for hver enkelt kommune i hele landet. Temaområdene er valgt ut i fra et forebyggingspotensial, det gjelder også området for helse og sykdom. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning. Om befolkningen Det har vært en reduksjon i befolkningen i kommunen i Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Levekår Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig. Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet forøvrig. Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet for øvrig 15

17 Miljø Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater mhp. E. coli, i prosent av befolkningen tilknyttet rapportpliktig vannverk, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Levevaner Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen. Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse. Helse og sykdom Antall personer som bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Hjerte- og karsykdom, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Utbredelsen av KOLS og astma hos voksne er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, basert på bruk av legemidler (45-74 år). Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet (30-74 år). FOLKEHELSEPROFIL Generell konklusjon: Folketallet viser i følge framskrivinger en positiv utvikling for Drangedal i planperioden. Det relativt lave antall arbeidsplasser i kommunene i forhold til folketall og arbeidstakere medfører en stor andel pendlere blant innbyggerne. Den sentrale plasseringen i forhold til de omkringliggende byregionene bidrar sannsynligvis også til en større andel pendlere enn det som er gjennomsnittlig på landsbasis. Folkehelse i alt: for å møte utfordringene innenfor helse- og velferdssektoren er det nødvendig med en sterkere satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Økt satsing på folkehelsearbeid er en viktig del av Samhandlingsreformen. Et sentralt perspektiv i Samhandlingsreformen er at de viktigste faktorene som påvirker befolkningens helse ligger utenfor helsesektoren. Det er derfor nødvendig med et kunnskapsbasert folkehelsearbeid hvor det arbeides systematisk innenfor mange sektorer. Sosial ulikhet i helse blir, av Helsedirektoratet, utpekt til en av de største folkehelseutordringene. Forskning viser at oppvekstkår, foreldres/foresattes utdanningsnivå og arbeidssituasjon er av stor betydning for familiers evne til å ta helsefremmende valg. I kommunal planstrategi for Drangedal er det lagt opp til at fokusområde i videre planarbeid blir avklart i planprogram for den enkelte plan. Utfordringsbildet og nasjonale og regionale føringer skal i den sammenheng og legges til grunn. Det skal fokuseres på de viktigste utfordringene kommunen står overfor. 16

18 Det skal være utfordringer kommunen har forutsetninger for å gjøre noe med. Det skal være utfordringer som er egnet for «løsning» gjennom plan. Planarbeid skal vere behovsstyrt og ikke mer omfattende enn nødvendig. Kommuneplanen sin samfunnsdel langsiktig del legger føringer for all videre planlegging og gjennomføring av tiltak i kommunen. Arealdelen av kommuneplanen skal bygge på denne. Begrepet kommunedelplan blir brukt for planer som er formalisert gjennom saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven. Begrepet temaplan eller sektorplan blir brukt om planer som tar for seg spesielle tema, men uten saksbehandling som er nevnt over. For å sikre gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, skal mål og strategier konkretiseres gjennom kommuneplanens handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal revideres hvert år. Økonomiplanen, inkl. budsjett, skal være en del av kommuneplanens handlingsprogram (Kommuneplanens handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett). Planlegging er et virkemiddel for å sikre god samhandling mellom de ulike sektorene. Organisering og medvirkning i planprosessene er viktig i plansammenheng. 17

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Arkivsak-dok. 12/00488-10 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Kommunestyret Møtedato KOMMUNAL PLANSTRATEGI Rådmannens innstilling Kommunal Planstrategi for Drangedal 2012 2016 vedtas og legges

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for

PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 Agdenes kommune Side 1 av 13 Side 2 av 13 Innhold 1. Formål... 5 2. Kommunens plansystem... 5 3. Tidligere planlegging planstrategi/planprogram...

Detaljer

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Jeg vil si noe om: Hva som er plan- og bygningslovens

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Omsorgsplan som en del kommuneplanenes samfunnsdel Planprosess medvirkning

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Planstrategier. Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10

Planstrategier. Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10 Planstrategier Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10 Strategi Framgangsmåte for å nå et mål Handler mer om hva som skal gjøres enn hvordan noe skal gjøres Strategisk planlegging

Detaljer

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 6 september 2012 Sak 051/12 Kommunestyrets vedtak PLANSTRATEGI FOR MELDAL KOMMUNE 2012-216 PLANSTRATEGI INNLEDNING... 3 PLANSTRUKTUR... 3 DRØFTING

Detaljer

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord November 2011 526979 Tysfjord - kommuneplanprosess REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN OPPGAVEN REVIDERE EKSISTERENDE KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL HVORDAN?

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet?

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Betraktninger fra en rådmann om kommunale planstrategier Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Skaun kommune Katrine Lereggen Rådmann i Skaun kommune Noen fakta om Skaun

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16)

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) Kommunal planstrategi Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING HVA ER KOMMUNAL PLANSTRATEGI?.....3 2. KORT PLANHISTORIE GRAN

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Planstrategi Meråker kommune 2012 2015. Planstrategi Meråker kommune 2012-2015

Planstrategi Meråker kommune 2012 2015. Planstrategi Meråker kommune 2012-2015 Planstrategi Meråker kommune 2012-2015 Vedtatt av Meråker kommunestyre 29. april 2013 1 Planstrategi Meråker kommune 2012 2015 Forord Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 . Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 Disposisjon Om planstrategiens plass i kommuneplanlegging Om oversiktsarbeid

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

På veg mot eit betre helsetilbod. -kommunalt medbehandlingsansvar-

På veg mot eit betre helsetilbod. -kommunalt medbehandlingsansvar- På veg mot eit betre -kommunalt medbehandlingsansvar- Tord Dale Politisk rådgjevar HOD Loen 29.mai 2012 Velferds-Noreg i lys av Europa 2 Økt ulikhet gir dårligere helse Kilde: Wilkinson & Pickett, The

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019 Kommunal planstrategi for Iveland kommune 216-219 Utkast pr 7. april 216 Vedtatt av kommunestyret xx. xx. 216 1. INNLEDNING OG HISTORIKK Sentrale myndigheter regulerer kommunal virksomhet gjennom en rekke

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNES PLAN- OG STYRINGSSYSTEM

ØSTRE TOTEN KOMMUNES PLAN- OG STYRINGSSYSTEM ØSTRE TOTEN KOMMUNES PLAN- OG STYRINGSSYSTEM Innhold: Forutsetningene Plan- og styringssystemet Plantypene Årshjulet Målstyring Planoversikt 1 1. FORUTSETNINGENE Det er behov for å ha et helhetlig system

Detaljer

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015 rådhus - Avdeling for Service og utvikling 4534 Telefon 38 28 90 00 E-post service@marnardal..no PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015 - Best på Agder 2 Planstrategi Innhold Innledning... 3 Prioriterte

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Ny pbl og samfunnssikkerhet

Ny pbl og samfunnssikkerhet Ny pbl og samfunnssikkerhet Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-15

Kommunal planstrategi 2012-15 FARSUND KMMUNE Arkivsaknr: 2011/2859 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato 12/51 21.08.2012 Kommunestyret 12/75 04.09.2012 Kommunal planstrategi 2012-15 Administrasjonens

Detaljer

Jevnaker kommune 05.06.2012

Jevnaker kommune 05.06.2012 - Jevnaker kommune Kommunal planstrategi omtaler kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av

Detaljer

Folkehelseplan. Forslag til planprogram

Folkehelseplan. Forslag til planprogram Folkehelseplan Forslag til planprogram Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides

Detaljer

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem?

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Grete Sjøholt planrådgiver Kristiansand kommune Tema Vårt plansystem Utviklingsarbeid Hva kan

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

1.3 Befolkningsutvikling

1.3 Befolkningsutvikling 1.3 Befolkningsutvikling 1.3.1 Innbyggertall og befolkningsutvikling Folketallet i Ringsaker var pr. 1.1.2013 på 33.406. Befolkningsutviklingen fra 1993 er som følger: Figur 1.3.1.1 Årlig befolkningsutvikling

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12

OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12 1 OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12 Eksisterende politisk vedtatte og igangsatte planer: Vedtak (saksnr, dato og arkivnr.) 4/06 21.06.06 03/00419 77/07 27.09.07 05/507 11/12 16.02.12

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

PLANSTRATEGI. Leka kommune Planstrategi for 2012-2015

PLANSTRATEGI. Leka kommune Planstrategi for 2012-2015 PLANSTRATEGI Leka kommune Planstrategi for 2012-2015 Des - 2012 Innhold 1. Innledning om planprosessen side 2 2. Kommunale planer etter PBL side 2 Kommuneplanens samfunnsdel side 2 Kommuneplanens arealdel

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Planstrategi 2012 2015

Planstrategi 2012 2015 Ski kommune Planstrategi 2012 2015 Forsidefotoer: - Ski kommune, - Magnus Reneflot - Stig Børre Elvegård 1 I N N H O L D 1 PLANSTRATEGIEN SKAL GI POLITISK OVERSIKT OG STYRING TIDLIG I KOMMUNESTYREPERIODEN...

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017. Sørum kommune

Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017. Sørum kommune Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017 Sørum kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning...2 1.2 Lovhjemler og føringer...2 2. Hva er folkehelse og folkehelsearbeid?...3

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Nasjonale forventninger til planleggingen

Nasjonale forventninger til planleggingen Planstrategier hva sier loven? Nasjonale forventninger til planleggingen Knut Grønntun Miljøverndepartementet Planstrategier på alle nivåer Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Førde, 9.november 2011

Førde, 9.november 2011 Samhandlingsreformen Folkehelseloven 5 Førde, 9.november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no .. den vet best hvor skoen trykker Folkehelseloven

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 - Svelvik kommune

Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 - Svelvik kommune Arkivsak-dok. 201202442-14 Arkivkode 140/--- Saksbehandler Bente Brekke Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 26.10.2011) 30.10.2012 Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Kommunale planstrategier hva og hvordan?

Kommunale planstrategier hva og hvordan? Kommunale planstrategier hva og hvordan? Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 4.1.2012 Kommuneplanlegging som samfunnsplanlegging Mange

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Næringsutvikling i Midt-Telemark Kjennetegn, utvikling, hvordan alt henger sammen, hvordan skape attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling

Detaljer

Forslag til planprogram for kommuneplanen

Forslag til planprogram for kommuneplanen Sak 15/153 Arkiv 142 Forslag til planprogram for kommuneplanen 2016 2026 Utkast til offentlig ettersyn «Vi skal gjøre hverdagen bedre for alle!» Vedtatt av Kommunestyret i sak 00/00 den 00.00.0000 1 Forord

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer