Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016"

Transkript

1 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kommunal planstrategi: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Politisk forankring Hva skal den kommunale planstrategien drøfte Hva skal den kommunale planstrategien vise Samarbeid med andre Definisjoner Planstatus Vurdering av gjeldende kommuneplan Kommunedelplaner/sektor- og temaplaner: Handlingsplaner, prosjekter, utredninger etc.: Sektor for Helse og velferd Næringsselskapet Kultursektoren: Skjematisk oversikt over gjeldende planstatus og planbehov Utviklingstrekk i Drangedal Befolkningsutvikling Framskriving av folketallet i Telemark (2030), endring i prosent - Kilde: SSB, oppdatert Innflytting, utflytting, nettoinnflytting Pendling og sysselsatte etter næring Utpendling Sysselsatte etter næring Folkehelseprofiler- : Generell konklusjon:

3 1. Innledning Plan- og bygningslovens bestemmelser, gjeldende fra stiller krav til vedtak om kommunal planstrategi. Kommunal planstrategi er et nytt verktøy. Formålet er å avklare hvilke planoppgaver kommunen bør starte med eller videreføre i perioden for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Drangedal kommunes planstrategi skal jf. Plan og bygningsloven 10-1, følge kommunevalgperioden med overlapp på ett år. Den første strategien vil gjelde for perioden Kommunestyret som velges i 2015 skal vedta planstrategien for osv. planstrategien er ikke juridisk bindende, den kan ved behov endres innenfor kommunestyreperioden Kommunal planstrategi: Kommunestyre skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret skal herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: For å fremme bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking. Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas i ny kommunestyreperiode. Det innebærer at alle kommuner nå skal gjøre dette for første gang etter kommunevalget. 2

4 1.3 Politisk forankring Et viktig siktemål med innføring av kommunal planstrategi, er å styrke den politiske styringen med hva slags planoppgaver som skal prioriteres. Samtidig er det viktig å være klar over at planstrategien legger vekt på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Kommunens planer skal være et utviklings- og styringsverktøy på kort og langt sikt, og skal skape forutsigbarhet og klare rammer for kommuneorganisasjonen, næringslivet, innbyggerne og andre brukere av kommunens arealer. Kommunal planstrategi er en lovpålagt oppgave, PBL 10-1, der alle kommuner skal ta stilling til hvilke utfordringer og planleggingsoppgaver kommunen står over for i valgperioden. Vedtak om dette skal foreligge formannskapet/kommunestyret innen et år etter konstituering, dvs. senest innen oktober Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et overordna planverktøy der formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver som kommunen bør prioritere i kommunestyre perioden. Planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyre til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Planstrategien er et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommuneplaner, kommunedelplaner, tema og sektorplaner(fag)planer. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi. I arbeidet med planstrategien kan den nyvalgte planmyndigheten (formannskap, kommunestyre, utredningskomite, stedsutviklingskomite og livsløpskomite.) gjøre seg kjent med gjeldende planer og drøfte kritiske sider ved samfunnsutviklingen. Hva er de viktigste utfordringene i en ønsket samfunnsutvikling og hvilke planer trenger vi for å møte disse på en målrettet og kunnskapsbasert måte? Arbeidet med kommunal planstrategi skal avklare: 3 Hva har vi av vedtatte planer som fungerer godt og som kan videreføres uten endringer. På hvilke områder er det behov for revisjon av vedtatte planer. På hvilke områder er det behov for å utrede nye plantemaer og utarbeide nye planer. Med dette som kunnskapsgrunnlag kan planmyndigheten gi administrasjonen i oppdrag å arbeide med prioriterte planoppgaver i kommunestyreperioden. I behandlingen skal kommunestyre ta stilling til om gjeldende kommuneplan samfunnsdel og arealdel eller deler av den skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. kommunestyret kan ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner(områdereguleringer) i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

5 1.4 Hva skal den kommunale planstrategien drøfte Planloven forventer at; planstrategien inneholder en drøfting/vurdering av kommunens planbehov i den neste fireårsperioden. Drøftingen skal inneholde kommunens strategiske utfordringer og valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, klima- og miljøutfordringer og sektorens virksomhet. Planloven fremhever at arealdelen i kommuneplanen er et viktig virkemiddel for å nå samfunnspolitiske mål. Strategien skal også inneholde en arealstrategi som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planstrategien er også en viktig arena for å drøfte og avklare behov for regionalt og interkommunalt planleggingsarbeid Hva skal den kommunale planstrategien vise Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Planstrategien skal vurdere planbehovet i planperioden og vise hvordan kommunen skal planlegge for å sikre boliger, transport og velfungerende infrastruktur, konkurransedyktig næringsliv, trivelige lokalsamfunn, rekreasjons/grøntområder for befolkningen og videreutvikle gode tjenester innen barnehage, skole, kultur, helse og omsorg. Det som er viktig å merke seg; er at nye mål og strategier for kommunen vedtas ikke i kommunal planstrategi, men i kommuneplanen når den revideres. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot en kommunal planstrategi. Kilde: Veileder fra Miljøverndepartementet I tillegg til å være drøftingsgrunnlag for en eventuell revisjon av kommuneplanen, skal planstrategien avklare hvilke andre planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre. 4

6 Pilene i figuren over viser sentrale sammenhenger mellom planer i kommunens etablerte plansystem. Regelen er at langsiktige overordnede planer gir føringer for mer avgrensete og detaljerte planer. Loven legger vekt på gjennomføring av planer og dette skal sikres ved at planer kobles til en handlingsdel. Kommuneplanens samfunnsdel må derfor kobles med den årlige behandlingen av den fireårige handlingsplanen med økonomiplan, årsbudsjett og handlingsprogram. Figuren viser ar det ikke bare er samfunnsdelen som er førende for de prioriteringer som foretas i kommuneplanens handlingsdel. Viktige føringer kommer også fra kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Disse planene skal være basert på samfunnsdelen, men de gir mer detaljert føringer innenfor en sektor, et tema eller et geografisk område. Ved å knytte handlingsdelen direkte til samfunnsdelen understreker loven at handlingsplanarbeidet ikke er en selvstendig oppgave, men en konklusjon på hvordan samfunnsdelen skal følges opp. Handlingsplanen konkretiseres ytterligere gjennom virksomhetsplaner. 1.6 Samarbeid med andre Kommunen skal samarbeide med nabokommuner, statlige og regionale organer om å avklare kommunens planbehov. Samarbeidet med nabokommuner er viktig fordi det kan bidra til å identifisere og avklare interkommunale planoppgaver i planperioden. I tillegg vil samhandlingen med regional stat og fylkeskommunen bidra til å få en god dialog om planbehov som følge av nasjonale føringer og regionale utfordringer. 1.7 Definisjoner I det følgende vil det brukes ord og formuleringer som ikke nødvendigvis er selvforklarende. Disse beskrives kort nedenfor. Kommuneplan: Samlebetegnelse som omfatter samfunnsdel med handlingsdel, og arealdel. Pbl 11-1, 2. avsnitt: «kommuneplanen bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen». Perspektiv 12 år. Kommunedelplan (KDP): Planer for bestemte områder (arealer), temaer eller virksomhetsområder, for eksempel reguleringsplaner (areal), trafikksikkerhetsplan (tema) eller omsorgsplan (virksomhetsområde). Perspektiv 4 år. Handlingsdel: Den fireårige oppfølgingen av kommuneplanen. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen. 5

7 2. Planstatus 2.1 Vurdering av gjeldende kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel ( ) godkjent i kommunestyret Kommuneplanens arealdel ( ) godkjent Kommuneplanen samfunnsdelen og arealdelen er kommunens langsiktige og overordnendepolitiske styringsdokument og har en planhorisont på minst 12 år. Kommuneplanens handlingsdel økonomiplan, årsbudsjett og handlingsprogram rulleres hvert år, disse har en fireårig planhorisont og er det mest styrende overordnende plandokument. Kommuneplanens arealdel ( ) bør revideres i løpet av denne kommunestyreperioden. Kommunedelplaner: Kommunedelplan for Toke med Oseidvann ( ) Vedtatt august Kommunedelplan for Gautefallheia ( ), Planen er egengodkjent i kommunestyret i 2006, men ikke stedfestet pga innsigelser til område H1 og H19. Planen er under revidering med tanke på å planlegge en helhetlig infrastruktur, der også sommer og vinterløypenett inngår. Kommunedelplan for Prestestranda ( ) vedtatt i 1997 Reguleringsplaner/områderegulering Pågående prosesser: Reguleringsplan for Neslandsvatn : (forventes vedtatt i løpet av 2012) Reguleringsplan for Motjenn : (forventes vedtatt i løpet av 2012) Reguleringsplan for nedre sentrum: (forventes vedtatt i løpet av 2013) Revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (forventes vedtatt i løpet av 2012) Energi og klimaplan Drangedal kommune (på høring med frist ) Folkehelseplan (forventes vedtatt innen 2012) Vurdering o g behov for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner: Kommuneplanens samfunnsdel ( ) vedtatt i kommunestyret , Formålet med kommuneplanen er at aktørene i kommunen, private og offentlige, skal samordne ressursbruken i den retningen som er staket ut gjennom politiske prosesser og vedtak i kommunestyret. Planen skal sikre forutsigbarhet og klargjøre de politiske prioriteringene. Kommuneplanen er en plan for hele Drangedal. Planens eier er kommunestyret, og formannskapet har ansvaret for å påse at tiltakene har den forventede framdrift i henhold til planen. Planen bør revideres i løpet av kommunestyreperioden. Kommuneplanens Arealdel ( ) godkjent , bør revideres i løpet av kommunestyreperioden. Arealplanen er en del av kommuneplanen og skal sikre god og langsiktig forvaltning av arealer og andre naturressurser i Drangedal. Det er derfor viktig at 6

8 arealdelen revideres. Det er stor pågang av søknader der det til stadig må gis dispensasjoner fordi det ikke er hjemmel i overordnet plan til ulike tiltak. Kommunedelplan for Gautefall: Kommunedelplan for Gautefall ble delvis vedtatt av kommunestyret i 2006, men Fylkesmannen kom med innsigelse på to av hytteområdene og planen ble slik aldri formelt godkjent. Formålet med dette planarbeidet er å tilrettelegge for økt næringsaktivitet og sikre grunnlag for det nye interkommunale VA-anlegget på Gautefall. Ved ny Plan- og bygningslov i 2008 ble det i 30-6, gitt hjemmel også for å kreve at eksisterende fritidsboliger skal kunne tilkobles til felles vann og avløpsnett. Vilkåret for denne hjemmelen/kravet er at det må være bestemt (pålagt) i overordnet plan. Det er derfor viktig at både bestemmelser og plankart blir revidert og oppdatert etter ny plan og bygningslov. Det er viktig å huske på at overordna planer er styringsverktøyet til kommunen. Det anbefales å revidere følgende planer i perioden Næringsplan/landbruksmelding vedtatt 21.juni 2007 Kulturminneplan (kan evt. inngå som et eget kapittel i Kulturplan) Kulturplan (Boligsosial handlingsplan - melding) Kommunedelplan for Gautefall kommuneplanens samfunnsdel ( ) Kommuneplanens Arealdel ( Kommunedelplaner/sektor- og temaplaner: Det må foretas en vurdering av om arbeidet med en tema- eller sektorplan skal ha status som en kommunedelplan. Det vil normalt være kravene til bredere deltagelse enn kommunenes egen som avgjør om det er hensiktsmessig å organisere arbeidet som et formelt planarbeid i henhold til plan og bygningsloven. Prosessreglene i plan og bygningsloven er relativt omfattende og det bør derfor foretas en grundig vurdering av hensiktsmessigheten av å organisere arbeidet i en formell planprosess. En slik prosess medfører bl.a. utarbeidelse av formelle plandokumenter, høring/offentlig ettersyn, politisk behandling etc. Alternativet, der hvor det eventuelt ikke følger av ulike lovkrav, kan være å organisere arbeidet i en intern prosess, som f.eks. en handlingsplan som ikke er omfattet at prosessreglene i plan og bygningsloven, se neste avsnitt. 2.3 Handlingsplaner, prosjekter, utredninger etc.: Kommunen har løpende behov for å utarbeide ulike type planer/prosjekter/dokumenter utover formelle kommunedelplaner. Ofte settes det fra statlig hold krav til at kommunene skal utarbeide f.eks. handlingsplaner innenfor ulike kommunale tjenesteområder. Slike krav kan også være knyttet til gjennomføringen av statlige satsinger og betingelse for å få økonomiske tilskudd. Kommunen vil også innenfor den løpende tjenesteleveransen ha behov for å utarbeide ulike type planer knyttet til avgrensede temaer eller tjenester. Viktige interne problemstillinger vil i neste fase kunne danne underlaget for et videre, formelt planarbeid. 7

9 2.4 Sektor for Helse og velferd Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i februar 2012, planperioden er 8 år ( ). Handlingsplan for å forebygg barnefattigdom ble vedtatt i februar 2012, planperioden er 4 år. ( ). Helhetlig rusmiddel-politisk handlingsplan er under rullering nå, forventes behandlet i kommunestyre første kvartal Planer som må på plass: Plan for helse- og sosialberedskap Plan for folkehelse Planer som bør på plass: Plan for Helsestasjon Rullering plan for Skolehelsetjeneste Rullering plan for psykisk helse Det er signaler fra Helse og velferd om en Helhetlig helse og omsorgsplan. 2.5 Næringsplaner Næringsplan/landbruksmelding vedtatt 21. juni Ikke behov for revisjon. Kommunestyret har vedtatt at strategisk næringsplan for Grenland skal gjelde som næringsplan. Det skal også utarbeides årlige handlingsplaner for Drangedal. Næringssjefent ønsker å få satt i gang rullering av kommuneplanens politiske del. Dette er et arbeid som bør prioriteres høyt. Kommuneplanens arealdel bør også rulleres. Stemmen Næringspark vedtatt i 1967 er en plan som absolutt må revideres. 2.6 Kultursektoren: Planer på tvers av sektorer som eksisterer i dag: Ungdomsplan vedtatt i 1996, handlingsdelen revidert i Bør revideres. Aktivitetsplan for kulturskolen Aktivitetsplan for den kulturelle skolesekken lokal del, årlig plan som godkjennes av Fylkeskommunen årlig. Aktivitetsplan for Kulturskolen og Kulturtreet, kulturplan for grunnskolen i Drangedal, fortsetter å være selvstendige planer, men det er et innmeldt behov fra kultursektoren i kommunen for å se disse planene, samt Ungdomsplan, i sammenheng med andre overordna utfordringer på kulturfeltet. Hensikten er da å få laget en Kulturplan som: Blir et godt styringsverktøy for administrasjonen og politikere Bidrar til å gi forutsigbare rammer for det frivillige kulturlivet Tilrettelegger for økt samspill på tvers av ulike sektorer og fagområder, både i forhold til kommunens interne og eksterne aktører 8

10 Bedrer tilgangen til kulturdeltakelse for hele befolkningen. Kultursektoren i kommunen vil være ansvarlig for planarbeidet. Når det gjelder idrett og fysisk aktivitet (herunder friluftsliv) så finnes det en egen Kommunedelplan for dette, revidert i Den nye Drangedal 10-årige skole vil inneholde en kultursal, og et godt samarbeid mellom kultursektor, skolesektor, Kulturskolen og det frivillige kulturlivet blir viktig for å utnytte kultursalen maksimalt. En overordna Kulturplan bør si noe om tiltak og strategier innenfor disse temaene: -Ungdom -Kulturtiltak for eldre (Den Kulturelle Spaserstokken) -Kulturskole -Kulturplan for grunnskolen i Drangedal -Kulturplan for barnehagene i Drangedal -Frivillig virksomhet -Kulturminner -Kultursal -Bibliotek -Scenekunst. 2.7 Skjematisk oversikt over gjeldende planstatus og planbehov Beskrivelse av planen/formål Sist behandlet/ Vedtatt Oppstart Avsluttes Kommuneplaner Samfunnsdel Arealdel Handlingsprogram med årsbudsjett Kommunedelplaner Kommunedelplan for Toke m/oseidvann Hovedmålet i Drangedal er å stabilisere folketallet og deretter få til befolkningsvekst. Ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Jfr. Pbl 11-2 Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, jfr. Pbl Kommunedelplanen skal bidra til å utvikle denne delen av kommunen i henhold til vedtatt kommuneplan ( ). KDP- er en overordnet plan og styringsredskap i forhold Kommunestyret ( ) Kommunestyret ( ) Kommunestyret 2011 Kommunestyret august ( ) Årlig i desember 9

11 Kommunedelplan for Gautefall Kommunedelplan for Prestestranda Revidert KDP for idrett og fysisk aktivitet ( ) Overordner kommunal ROSanalyse og kommuneplanens kap. 5 samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Viktige reg.planer kommunalt initiert. Områderegulering og detaljregulering Reguleringsplan for Neslandsvatn 10 til PBL. Planen tilrettelegger for økt boligbygging og hyttebygging rundt Toke. Drangedal kommune har startet arbeidet med å revidere kommunedelplan for Gautefallheia. Det foreligger en kommunedelplan for Gautefall som ble vedtatt av kommunestyret i 2006, men Fylkesmannen kom med innsigelse på to av hytteområdene og planen ble slik aldri formelt godkjent. Formålet med dette planarbeidet er å tilrettelegge for økt næringsaktivitet og sikre grunnlag for det nye interkommunale VAanlegget på Gautefall. Deler av planen er varslet planoppstart (Nedre sentrum). Planen tar for seg Nedre sentrum og legger til rette for en økt bolig/leilighetsbygging ROS-analysen skal legges til grunn til kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven. Egengodkjent i kommunestyret i 2006 ( ) Planprogrammet forventes vedtatt i første halvdel av Kommunestyret i ( ) Vedtatt i april 2012 og revidert i juni Forventes vedtatt i 2013 Forventes vedtatt i 2012 Er under revidering i 2012 Vedtatt Forventes vedtatt i løpet 2012/2013 Reguleringsplan for Motjenn Er under revidering i Vedtatt i kommunestyret i Forventes vedtatt i Reguleringsplan for Nedre Sentrum (del av kommunedelplan for Prestestranda) Er varslet planoppstart i 2012 Forventes vedtatt i 2013 Reguleringsplan for Denne planen bør få en høy Vedtatt i Forventes vedtatt i løpet 2012/2013 Forventes vedtatt i løpet 2012/2013

12 Stemmen industriområde prioritet fo kommunestyret i 1967 Energi og klimaplan ( ) Handlingsplaner Sektor for Helse og velferd Næringsplan/landbruksmeld ing Boligsosial handlingsplan Handlingsplan for å forebygge Barnefattigdom Helhetlig Rusmiddel-politisk handlingsplan Plan for Helse- og sosialberedskap Plan for Folkehelse Plan for helsestasjon Rullering plan for Skolehelsetjeneste Rullering plan for psykisk helse Plan for Helhetlig helse og omsorgsplan Bolig-politisk handlingsplan Handlingsplaner for Kultur avdelingen Hovedmål med planen er å få et redskap som tar helhetshensyn i saker som berører energi og klima i kommunen, og som samtidig er forankret i overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsetninger. Planen skal være vurderingsgrunnlag for prioriteringer ved fremtidige bygge- og utbyggingssaker, og planen skal fungere som støtte ved saksbehandling og vedtak i energiutbyggingssaker. Den tar for seg både offentlige og private bygg, næringsvirksomhet, transport og energiforsyning. Må på plass Må på plass Bør på plass Bør på plass Bør på plass Bør på plass Forventes vedtatt i kommunestyret i ( ) Vedtatt i kommunestyret i 21.juni 2007 Vedtatt i februar ( ) Vedtatt februar ( ) Er under rullering Forventes vedtatt i løpet av 2012 Forventes behandlet i kommunesty ret første kvartal i

13 Overordna Kulturplan En overordna kulturplan bør si noe om tiltak og strategier innenfor disse temaene: ungdom, kulturtiltak for eldere (den kulturelle spaserstokken) kulturskole, kulturplan for grunnskolen i Drangedal. Kulturplan for barnehagene i Drangedal, frivillig virksomhet, kulturminner, kultursal, bibliotek, scenekunsr. Ungdomsplan Vedtatt i Handlingsplanen revidert i 2000 Aktivitetsplan for kulturskolen Kulturtreet (kulturplan for grunnskolen i Drangedal) D Det er også boligområder i kommunen som ikke har reguleringsplan. Her kan nevnes Lauvåsen og Sjømannsbyen. Disse feltene er fulle, så skal det bygges noe mer her må det lages planer. 3. Utviklingstrekk i Drangedal 3.1 Befolkningsutvikling Framskriving av folketallet etter alder og totalt folketall årig Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Totalt

14 3.2 Framskriving av folketallet i Telemark (2030), endring i prosent - Kilde: SSB, oppdatert År 2030 Kommune Endring Bø 28,03% Nissedal 18,04% Porsgrunn 15,44% Skien 15,01% Kragerø 13,77% Siljan 11,27% Vinje 11,22% Notodden 10,81% Drangedal 9,86% Fyresdal 9,21% Seljord 7,94% Sauherad 6,40% Bamble 3,14% Nome 2,90% Tinn 0,38% Kviteseid 0,04% Hjartdal -0,56% Tokke -4,68% Kilde: Telemarksbarometeret Konklusjon: I følge framskrivinger av folketallet etter alder og totalt folketall skal det være mulig å oppnå målet i Kommuneplan om 4200 innbyggere i kommunen i Framskrivingene går helt fram til Alderssammensetning: Antall barn og unge 0-20 år vil da i perioden holde seg forholdsvis stabil, antall eldre over 80 år vil ha en jevn prosentvis økning i forhold til det totale folketallet fram mot Endring i folketall i prosent er framskrevet positivt til 9,86 % økning i folketallet i 2030, som nr. 9 av kommuner i Telemark som prosentvis vil øke mest i folketall fram mot Innflytting, utflytting, nettoinnflytting Kommune Endring Person er Persone r Personer Persone r Persone r Persone r Innflyttinger Drangedal Utflyttinger Nettoinnflytting Kilde: Telemarksbarometeret 13

15 Konklusjon: Blant annet som følge av Nederlandprosjektet (2007, med utløp 2011), var det i denne perioden noen år med en relativ stor nettoinnflytting til kommunen. Toke brygge er nå et Bolyst- og tettstedsutviklingsprosjekt over fire år ( ) som har som et av målene og skape folketallsvekst. 3.4 Pendling og sysselsatte etter næring. Kommune Personer som pendler inn i regionen Personer som pendler ut av regionen Nettopendling Drangedal Kilde: Telemarksbarometeret 3.5 Utpendling Kommune Andel utpendling Siljan 71,2% Sauherad 59,6% Bamble 54,1% Hjartdal 46,2% Drangedal 45,1% Nome 43,9% Porsgrunn 42,3% Bø 41,0% Kviteseid 40,1% Tokke 36,0% Nissedal 34,4% Skien 32,9% Seljord 32,5% Vinje 31,1% Fyresdal 30,8% Notodden 26,2% Kragerø 23,3% Tinn 14,0% Kilde: Telemarksbarometeret Konklusjon: Drangedal er nr. 5 i Telemark i prosentvis antall av sysselsatte som pendler ut av kommunen til jobb. 14

16 3.6 Sysselsatte etter næring Kilde: Telemarksbarometeret År Næring Bergverksdrift og utvinning Bygge- og anleggsvirksomhet Elektrisitet, vann og renovasjon Finansiering og forsikring Forretningsmessig tjenesteyting Helse- og sosialtjenester Industri Informasjon og kommunikasjon Jordbruk, skogbruk og fiske Off.adm., forsvar, sosialforsikring Overnattings- og serveringsvirksomhet Personlig tjenesteyting Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Transport og lagring Undervisning Uoppgitt Varehandel, motorvognreparasjoner Totalt Konklusjon: Helse- og sosialtjenester, varehandel, motorvognreparasjoner, undervisning og bygg- og anleggsvirksomhet er de områdene som sysselsetter flest av de som er bosatt i kommunen. Sysselsatte i jordbruk og skogbruk viser en klar nedgang. Få er sysselsatte i industri. 3.7 Folkehelseprofiler- : Fra 2012 er det på nettsiden til Folkehelseinstituttet mulig å lage Folkehelseprofiler for hver enkelt kommune i hele landet. Temaområdene er valgt ut i fra et forebyggingspotensial, det gjelder også området for helse og sykdom. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning. Om befolkningen Det har vært en reduksjon i befolkningen i kommunen i Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Levekår Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig. Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet forøvrig. Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet for øvrig 15

17 Miljø Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater mhp. E. coli, i prosent av befolkningen tilknyttet rapportpliktig vannverk, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Levevaner Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen. Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse. Helse og sykdom Antall personer som bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Hjerte- og karsykdom, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Utbredelsen av KOLS og astma hos voksne er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, basert på bruk av legemidler (45-74 år). Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet (30-74 år). FOLKEHELSEPROFIL Generell konklusjon: Folketallet viser i følge framskrivinger en positiv utvikling for Drangedal i planperioden. Det relativt lave antall arbeidsplasser i kommunene i forhold til folketall og arbeidstakere medfører en stor andel pendlere blant innbyggerne. Den sentrale plasseringen i forhold til de omkringliggende byregionene bidrar sannsynligvis også til en større andel pendlere enn det som er gjennomsnittlig på landsbasis. Folkehelse i alt: for å møte utfordringene innenfor helse- og velferdssektoren er det nødvendig med en sterkere satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Økt satsing på folkehelsearbeid er en viktig del av Samhandlingsreformen. Et sentralt perspektiv i Samhandlingsreformen er at de viktigste faktorene som påvirker befolkningens helse ligger utenfor helsesektoren. Det er derfor nødvendig med et kunnskapsbasert folkehelsearbeid hvor det arbeides systematisk innenfor mange sektorer. Sosial ulikhet i helse blir, av Helsedirektoratet, utpekt til en av de største folkehelseutordringene. Forskning viser at oppvekstkår, foreldres/foresattes utdanningsnivå og arbeidssituasjon er av stor betydning for familiers evne til å ta helsefremmende valg. I kommunal planstrategi for Drangedal er det lagt opp til at fokusområde i videre planarbeid blir avklart i planprogram for den enkelte plan. Utfordringsbildet og nasjonale og regionale føringer skal i den sammenheng og legges til grunn. Det skal fokuseres på de viktigste utfordringene kommunen står overfor. 16

18 Det skal være utfordringer kommunen har forutsetninger for å gjøre noe med. Det skal være utfordringer som er egnet for «løsning» gjennom plan. Planarbeid skal vere behovsstyrt og ikke mer omfattende enn nødvendig. Kommuneplanen sin samfunnsdel langsiktig del legger føringer for all videre planlegging og gjennomføring av tiltak i kommunen. Arealdelen av kommuneplanen skal bygge på denne. Begrepet kommunedelplan blir brukt for planer som er formalisert gjennom saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven. Begrepet temaplan eller sektorplan blir brukt om planer som tar for seg spesielle tema, men uten saksbehandling som er nevnt over. For å sikre gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, skal mål og strategier konkretiseres gjennom kommuneplanens handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal revideres hvert år. Økonomiplanen, inkl. budsjett, skal være en del av kommuneplanens handlingsprogram (Kommuneplanens handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett). Planlegging er et virkemiddel for å sikre god samhandling mellom de ulike sektorene. Organisering og medvirkning i planprosessene er viktig i plansammenheng. 17

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Planstrategi for Gjerdrum kommune

Planstrategi for Gjerdrum kommune Planstrategi for Gjerdrum kommune 2016-2020 Utkast for offentlig ettersyn, 26. september 2016 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Status og målsetninger... 3 2 Plantyper og hierarki... 4 2.1 Særlig viktige planoppgaver...

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011 Kommunal planstrategi Planforum Nordland 24 mars 2011 Planstrategi som verktøy forskjellene mellom regional og kommunal planstrategi Eksempler - dybde Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985)

Detaljer

Planstrategi for Nesna kommune

Planstrategi for Nesna kommune Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1 av 8 Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1. Innledning 2. Definisjoner - Kommuneplan - Kommunedelplan - Handlingsdel - Planhierarkiet 3. Utviklingstrekk

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Samplan 2017 Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Plan- og bygningsloven er en «demokratilov» og må sees i sammenheng med økonomiplanleggingen etter kommuneloven

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi Periode 2016 2019 Vedtatt 00.00 2016 Side 1 av 9 1. Formålet med kommunal planstrategi Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre

Detaljer

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Planstrategi 2016-2020 Planstrategi 2016-2020 Hva er planstrategi Planstrategi og plansystemet Innhold i planstrategi Prosess og fremdrift Status gjeldende planstrategi Litt om tidsaspektet ved arealplanlegging

Detaljer

Kommunal planstrategi. Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as

Kommunal planstrategi. Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as Kommunal planstrategi Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985) 20-1 Kommuneplanlegging (siste ledd) Minst en gang i løpet av hver valgperiode

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Arkivsak-dok. 12/00488-10 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Kommunestyret Møtedato KOMMUNAL PLANSTRATEGI Rådmannens innstilling Kommunal Planstrategi for Drangedal 2012 2016 vedtas og legges

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune Kommunal planstrategi - et prosjekt i Vest-Agder. v/bjørg Hellem PBL 10-1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi Periode 2016 2019 Vedtatt 13.10 2016 Side 1 av 9 1. Formålet med kommunal planstrategi Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi Målselv mulighetslandet Kommunal planstrategi 2012-2015 Vedtatt KSsak 77/2012, den 20.09.2012 Innledning Kommunal planstrategien er verken ein plan eller ein strategi, men eit verktøy for å vurdere kommunen

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI Saksfremlegg Saksnr.: 11/1844-7 Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI - 2015 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Innstilling: Iht. plan- og bygningslovens 10-1

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling.

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling. Kommunal Planstrategi for Nome kommune 2017-2020 - første gangs behandling. Arkivsaknr: 16/1355 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014141 K1-140 Bjørn Erik Lona Forvaltningsorgan Dato Sak nr Formannskapet

Detaljer

Plankonferanse Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD

Plankonferanse Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD Plankonferanse 11.-12.11.2010 Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD Pbl-konferanse 11.-12.11.2010 Strategi Framgangsmåte for å nå et mål Kommer

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi Planstrategi 2012-2015 Vedtatt 06.09.12 Innhold 1. FORMÅLET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI 3 2. KOMMUNENS PLANSYSTEM 4 2.1 PLANSYSTEMET I KOMMUNEN 4 2.2 PROSESSKRAV FOR ULIKE PLANTYPER 5 3. GJELDENDE KOMMUNEPLAN

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvitsøy

Kommunal planstrategi for Kvitsøy Kommunal planstrategi for Kvitsøy 2016-2020 KVITSØY KOMMUNE KOMMUNEPLAN AREALDEL MED KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE 27. APRIL 2011 Kommunal planstrategi 2016-2020 Forslag 07.06.2016 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2012-2015 Fauske 4.9.2012 1 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1. INNLEDNING Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Med

Detaljer

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast,

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast, 1. Planstrategi 1.1. Hva er planstrategi? Kommunal planstrategi er innført som verktøy i Plan og bygningslovens kapittel 10:. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8443-18 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Kommuneplan - planstrategi 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune Vakker vennlig vågal Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Desember 2011 Justert 04.01.2012 1.0 Mål og rammer Plan- og bygningsloven (PBL) pålegger kommunen minst en

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Håkon Randal Samfunnsplanlegger

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Håkon Randal Samfunnsplanlegger KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 Håkon Randal Samfunnsplanlegger PRESENTASJON 1. Om kommunal planstrategi Hensikt Lovkrav og anbefalinger Plansystem Koblinger mot folkehelseloven 2. Prosess og kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune Z; Porsanger kommune Kystverket Serviceboks 2 6025 ÅLESUND Vår ref 2011/2626-2/140 Deres ref: SaksbehandlerDato Idar Langmyr13.03.2012 78460475-91722583 idar.langmyr@porsanger.kommune.no Melding om oppstart

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet Kommunestyret. 1. Kommunestyret vedtar planstrategi i hht forslag datert

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet Kommunestyret. 1. Kommunestyret vedtar planstrategi i hht forslag datert FARSUND KMMUNE Arkivsaknr: 2011/2859 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Kommunestyret Kommunal planstrategi 2012-15 Administrasjonens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel som verktøy for bedre kommunal planlegging. Tromsø 3.september 2014

Kommuneplanens samfunnsdel som verktøy for bedre kommunal planlegging. Tromsø 3.september 2014 Kommuneplanens samfunnsdel som verktøy for bedre kommunal planlegging Tromsø 3.september 2014 Jeg vil si noe om: Plan- og bygningsloven og kommuneplanlegging Formål med planlegging etter loven hensyn Planhierarkiet

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2016-2019 Innholdsfortegnelse Planstrategi... 2 Det kommunale plansystemet... 2 Nåværende planhierarki... 4 Planhierarkiet i Marnardal 1.1.2016:... 5 Kommunedelplan Øyslebø

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Forholdet mellom kommuneplan, områdeplan og detaljplan. Kommunal planlegging. Sammenheng helhet og detalj

Forholdet mellom kommuneplan, områdeplan og detaljplan. Kommunal planlegging. Sammenheng helhet og detalj Forholdet mellom kommuneplan, områdeplan og detaljplan Kari Ottestad, Østfold fylkeskommune, regionalavdelingen Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi Kommuneplan Samfunnsdel og handlingsprogram

Detaljer

Fra kommuneplanens samfunnsdel til økonomiplan Gardermoen september 2017

Fra kommuneplanens samfunnsdel til økonomiplan Gardermoen september 2017 Samfunnsplanlegging for rådmenn. Fra kommuneplanens samfunnsdel til økonomiplan Gardermoen 27-28 september 2017 Større vekt på samfunnsdelen som et reelt styringsverktøy i et plansystem Må være aktuell

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Det kommunale plansystemet

Det kommunale plansystemet Det kommunale plansystemet Kommuneplan Kommunal planstrategi Reguleringsplan Kommuneplanens samfunnsdel Arealdelen Grovmasket Områderegulering Kommunedelplaner Detaljert Detaljregulering Gjennomføring

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 Vedlegg i saka: Kommunal

Detaljer

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg KOMMUNEPLANMELDING 2010 for Kommuneplanens samfunnsdel 2007 2019 Informasjon og arbeidsopplegg GRAN KOMMUNE 1 KOMMUNEPLANMELDING (SF) 2010 Innhold 1.0 Kommuneplanens samfunnsdel... 3 2.0 Tema som bør drøftes

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/06652-1 Saksbehandler Marius Lid Saksgang Møtedato Formannskapet 16.06.16 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 FOR PORSGRUNN KOMMUNE Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen Det kommunale plansystemet i praksis Samplan Bergen 17.11. 2015 Tema Plansystemet som verktøy for samordning, samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis

Detaljer

Planstrategi for Berlevåg kommune

Planstrategi for Berlevåg kommune Planstrategi for Berlevåg kommune 2010-2013 1. Innledning Plandelen i den nye plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 01.07.09, inneholder nye bestemmelser som kommunen må forholde seg til i sitt planarbeid.

Detaljer

Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet

Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet Plankonferansen 2014 Scandic Havet Bodø, 11-12 Desember Tema Statlige krav til den kommunale planleggingen og det lokale handlingsrommet

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Nye planstrategier. Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen)

Nye planstrategier. Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen) Nye planstrategier Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen) Kommunal planstrategi 10 i PBL Skal vedtas innen et år etter kommunestyrets konstituering Kommunens situasjon og utfordringer Skal

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur

Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur Kommuneplankonferansen 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Kommuneplanlegging etter PBL 2008 høy samfunnsnytte,

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret Innherred samkommune Samkommunestyret 17.11.16 Krav i plan- og bygningsloven (Pbl) Pbl 3-2: Pbl 3-3: Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene Kommunestyret har ledelsen av den kommunale

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN FOR NES AREALDELEN MED BESTEMMELSER 21.06.2012 Nes kommune Vedtatt i Nes kommunestyre 21.06.2012 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og situasjonen i dag... 2 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Forutsetninger for et velfungerende plansystem

Forutsetninger for et velfungerende plansystem Forutsetninger for et velfungerende plansystem KOMMUNEPLANKONFERANSEN 2016 FORNEBU QUALITY EXPO HOTEL 09.02.16 Hvorfor lages det planer i kommunene? Blir kommunale planer gjennomført? Samfunn, tjenesteproduksjon,

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato 1756 Hovedutvalg Natur 7/ Hovedutvalg Folk 9/ Formannskapet 13/

Utvalg Utvalgssak Møtedato 1756 Hovedutvalg Natur 7/ Hovedutvalg Folk 9/ Formannskapet 13/ Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1686-8 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato 1756 Hovedutvalg Natur 7/11 28.11.2011 1756 Hovedutvalg Folk 9/11 29.11.2011 1756 Formannskapet

Detaljer

Planlegging for livskraftige samfunn

Planlegging for livskraftige samfunn Planlegging for livskraftige samfunn Britt Kjensli, Regional plankonferanse, Bodø, 30.09.2010 04.10.2010 1 Formål i ny pbl fra 01.07.2009, 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Regionale og kommunale planstrategier Hva er regional planstrategi og hvordan ta regional planstrategi

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune Nannestad kommune Plan og strategi Arkivsak: 2015/3508-3 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kai Krog Halse Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget 17.08.2016 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND)

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND) KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND) 2012 2015 Herøy kommune et hav av muligheter Side 2 av 9 HERØY KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 2015 1. KORT OM KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt mål for kommunens

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer