Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016"

Transkript

1 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Kommunal planstrategi: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: Politisk forankring Hva skal den kommunale planstrategien drøfte Hva skal den kommunale planstrategien vise Samarbeid med andre Definisjoner Planstatus Vurdering av gjeldende kommuneplan Kommunedelplaner/sektor- og temaplaner: Handlingsplaner, prosjekter, utredninger etc.: Sektor for Helse og velferd Næringsselskapet Kultursektoren: Skjematisk oversikt over gjeldende planstatus og planbehov Utviklingstrekk i Drangedal Befolkningsutvikling Framskriving av folketallet i Telemark (2030), endring i prosent - Kilde: SSB, oppdatert Innflytting, utflytting, nettoinnflytting Pendling og sysselsatte etter næring Utpendling Sysselsatte etter næring Folkehelseprofiler- : Generell konklusjon:

3 1. Innledning Plan- og bygningslovens bestemmelser, gjeldende fra stiller krav til vedtak om kommunal planstrategi. Kommunal planstrategi er et nytt verktøy. Formålet er å avklare hvilke planoppgaver kommunen bør starte med eller videreføre i perioden for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Drangedal kommunes planstrategi skal jf. Plan og bygningsloven 10-1, følge kommunevalgperioden med overlapp på ett år. Den første strategien vil gjelde for perioden Kommunestyret som velges i 2015 skal vedta planstrategien for osv. planstrategien er ikke juridisk bindende, den kan ved behov endres innenfor kommunestyreperioden Kommunal planstrategi: Kommunestyre skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret skal herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: For å fremme bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking. Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas i ny kommunestyreperiode. Det innebærer at alle kommuner nå skal gjøre dette for første gang etter kommunevalget. 2

4 1.3 Politisk forankring Et viktig siktemål med innføring av kommunal planstrategi, er å styrke den politiske styringen med hva slags planoppgaver som skal prioriteres. Samtidig er det viktig å være klar over at planstrategien legger vekt på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Kommunens planer skal være et utviklings- og styringsverktøy på kort og langt sikt, og skal skape forutsigbarhet og klare rammer for kommuneorganisasjonen, næringslivet, innbyggerne og andre brukere av kommunens arealer. Kommunal planstrategi er en lovpålagt oppgave, PBL 10-1, der alle kommuner skal ta stilling til hvilke utfordringer og planleggingsoppgaver kommunen står over for i valgperioden. Vedtak om dette skal foreligge formannskapet/kommunestyret innen et år etter konstituering, dvs. senest innen oktober Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et overordna planverktøy der formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver som kommunen bør prioritere i kommunestyre perioden. Planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyre til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Planstrategien er et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommuneplaner, kommunedelplaner, tema og sektorplaner(fag)planer. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi. I arbeidet med planstrategien kan den nyvalgte planmyndigheten (formannskap, kommunestyre, utredningskomite, stedsutviklingskomite og livsløpskomite.) gjøre seg kjent med gjeldende planer og drøfte kritiske sider ved samfunnsutviklingen. Hva er de viktigste utfordringene i en ønsket samfunnsutvikling og hvilke planer trenger vi for å møte disse på en målrettet og kunnskapsbasert måte? Arbeidet med kommunal planstrategi skal avklare: 3 Hva har vi av vedtatte planer som fungerer godt og som kan videreføres uten endringer. På hvilke områder er det behov for revisjon av vedtatte planer. På hvilke områder er det behov for å utrede nye plantemaer og utarbeide nye planer. Med dette som kunnskapsgrunnlag kan planmyndigheten gi administrasjonen i oppdrag å arbeide med prioriterte planoppgaver i kommunestyreperioden. I behandlingen skal kommunestyre ta stilling til om gjeldende kommuneplan samfunnsdel og arealdel eller deler av den skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. kommunestyret kan ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner(områdereguleringer) i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

5 1.4 Hva skal den kommunale planstrategien drøfte Planloven forventer at; planstrategien inneholder en drøfting/vurdering av kommunens planbehov i den neste fireårsperioden. Drøftingen skal inneholde kommunens strategiske utfordringer og valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, klima- og miljøutfordringer og sektorens virksomhet. Planloven fremhever at arealdelen i kommuneplanen er et viktig virkemiddel for å nå samfunnspolitiske mål. Strategien skal også inneholde en arealstrategi som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planstrategien er også en viktig arena for å drøfte og avklare behov for regionalt og interkommunalt planleggingsarbeid Hva skal den kommunale planstrategien vise Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Planstrategien skal vurdere planbehovet i planperioden og vise hvordan kommunen skal planlegge for å sikre boliger, transport og velfungerende infrastruktur, konkurransedyktig næringsliv, trivelige lokalsamfunn, rekreasjons/grøntområder for befolkningen og videreutvikle gode tjenester innen barnehage, skole, kultur, helse og omsorg. Det som er viktig å merke seg; er at nye mål og strategier for kommunen vedtas ikke i kommunal planstrategi, men i kommuneplanen når den revideres. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot en kommunal planstrategi. Kilde: Veileder fra Miljøverndepartementet I tillegg til å være drøftingsgrunnlag for en eventuell revisjon av kommuneplanen, skal planstrategien avklare hvilke andre planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre. 4

6 Pilene i figuren over viser sentrale sammenhenger mellom planer i kommunens etablerte plansystem. Regelen er at langsiktige overordnede planer gir føringer for mer avgrensete og detaljerte planer. Loven legger vekt på gjennomføring av planer og dette skal sikres ved at planer kobles til en handlingsdel. Kommuneplanens samfunnsdel må derfor kobles med den årlige behandlingen av den fireårige handlingsplanen med økonomiplan, årsbudsjett og handlingsprogram. Figuren viser ar det ikke bare er samfunnsdelen som er førende for de prioriteringer som foretas i kommuneplanens handlingsdel. Viktige føringer kommer også fra kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner. Disse planene skal være basert på samfunnsdelen, men de gir mer detaljert føringer innenfor en sektor, et tema eller et geografisk område. Ved å knytte handlingsdelen direkte til samfunnsdelen understreker loven at handlingsplanarbeidet ikke er en selvstendig oppgave, men en konklusjon på hvordan samfunnsdelen skal følges opp. Handlingsplanen konkretiseres ytterligere gjennom virksomhetsplaner. 1.6 Samarbeid med andre Kommunen skal samarbeide med nabokommuner, statlige og regionale organer om å avklare kommunens planbehov. Samarbeidet med nabokommuner er viktig fordi det kan bidra til å identifisere og avklare interkommunale planoppgaver i planperioden. I tillegg vil samhandlingen med regional stat og fylkeskommunen bidra til å få en god dialog om planbehov som følge av nasjonale føringer og regionale utfordringer. 1.7 Definisjoner I det følgende vil det brukes ord og formuleringer som ikke nødvendigvis er selvforklarende. Disse beskrives kort nedenfor. Kommuneplan: Samlebetegnelse som omfatter samfunnsdel med handlingsdel, og arealdel. Pbl 11-1, 2. avsnitt: «kommuneplanen bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen». Perspektiv 12 år. Kommunedelplan (KDP): Planer for bestemte områder (arealer), temaer eller virksomhetsområder, for eksempel reguleringsplaner (areal), trafikksikkerhetsplan (tema) eller omsorgsplan (virksomhetsområde). Perspektiv 4 år. Handlingsdel: Den fireårige oppfølgingen av kommuneplanen. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen. 5

7 2. Planstatus 2.1 Vurdering av gjeldende kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel ( ) godkjent i kommunestyret Kommuneplanens arealdel ( ) godkjent Kommuneplanen samfunnsdelen og arealdelen er kommunens langsiktige og overordnendepolitiske styringsdokument og har en planhorisont på minst 12 år. Kommuneplanens handlingsdel økonomiplan, årsbudsjett og handlingsprogram rulleres hvert år, disse har en fireårig planhorisont og er det mest styrende overordnende plandokument. Kommuneplanens arealdel ( ) bør revideres i løpet av denne kommunestyreperioden. Kommunedelplaner: Kommunedelplan for Toke med Oseidvann ( ) Vedtatt august Kommunedelplan for Gautefallheia ( ), Planen er egengodkjent i kommunestyret i 2006, men ikke stedfestet pga innsigelser til område H1 og H19. Planen er under revidering med tanke på å planlegge en helhetlig infrastruktur, der også sommer og vinterløypenett inngår. Kommunedelplan for Prestestranda ( ) vedtatt i 1997 Reguleringsplaner/områderegulering Pågående prosesser: Reguleringsplan for Neslandsvatn : (forventes vedtatt i løpet av 2012) Reguleringsplan for Motjenn : (forventes vedtatt i løpet av 2012) Reguleringsplan for nedre sentrum: (forventes vedtatt i løpet av 2013) Revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (forventes vedtatt i løpet av 2012) Energi og klimaplan Drangedal kommune (på høring med frist ) Folkehelseplan (forventes vedtatt innen 2012) Vurdering o g behov for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner: Kommuneplanens samfunnsdel ( ) vedtatt i kommunestyret , Formålet med kommuneplanen er at aktørene i kommunen, private og offentlige, skal samordne ressursbruken i den retningen som er staket ut gjennom politiske prosesser og vedtak i kommunestyret. Planen skal sikre forutsigbarhet og klargjøre de politiske prioriteringene. Kommuneplanen er en plan for hele Drangedal. Planens eier er kommunestyret, og formannskapet har ansvaret for å påse at tiltakene har den forventede framdrift i henhold til planen. Planen bør revideres i løpet av kommunestyreperioden. Kommuneplanens Arealdel ( ) godkjent , bør revideres i løpet av kommunestyreperioden. Arealplanen er en del av kommuneplanen og skal sikre god og langsiktig forvaltning av arealer og andre naturressurser i Drangedal. Det er derfor viktig at 6

8 arealdelen revideres. Det er stor pågang av søknader der det til stadig må gis dispensasjoner fordi det ikke er hjemmel i overordnet plan til ulike tiltak. Kommunedelplan for Gautefall: Kommunedelplan for Gautefall ble delvis vedtatt av kommunestyret i 2006, men Fylkesmannen kom med innsigelse på to av hytteområdene og planen ble slik aldri formelt godkjent. Formålet med dette planarbeidet er å tilrettelegge for økt næringsaktivitet og sikre grunnlag for det nye interkommunale VA-anlegget på Gautefall. Ved ny Plan- og bygningslov i 2008 ble det i 30-6, gitt hjemmel også for å kreve at eksisterende fritidsboliger skal kunne tilkobles til felles vann og avløpsnett. Vilkåret for denne hjemmelen/kravet er at det må være bestemt (pålagt) i overordnet plan. Det er derfor viktig at både bestemmelser og plankart blir revidert og oppdatert etter ny plan og bygningslov. Det er viktig å huske på at overordna planer er styringsverktøyet til kommunen. Det anbefales å revidere følgende planer i perioden Næringsplan/landbruksmelding vedtatt 21.juni 2007 Kulturminneplan (kan evt. inngå som et eget kapittel i Kulturplan) Kulturplan (Boligsosial handlingsplan - melding) Kommunedelplan for Gautefall kommuneplanens samfunnsdel ( ) Kommuneplanens Arealdel ( Kommunedelplaner/sektor- og temaplaner: Det må foretas en vurdering av om arbeidet med en tema- eller sektorplan skal ha status som en kommunedelplan. Det vil normalt være kravene til bredere deltagelse enn kommunenes egen som avgjør om det er hensiktsmessig å organisere arbeidet som et formelt planarbeid i henhold til plan og bygningsloven. Prosessreglene i plan og bygningsloven er relativt omfattende og det bør derfor foretas en grundig vurdering av hensiktsmessigheten av å organisere arbeidet i en formell planprosess. En slik prosess medfører bl.a. utarbeidelse av formelle plandokumenter, høring/offentlig ettersyn, politisk behandling etc. Alternativet, der hvor det eventuelt ikke følger av ulike lovkrav, kan være å organisere arbeidet i en intern prosess, som f.eks. en handlingsplan som ikke er omfattet at prosessreglene i plan og bygningsloven, se neste avsnitt. 2.3 Handlingsplaner, prosjekter, utredninger etc.: Kommunen har løpende behov for å utarbeide ulike type planer/prosjekter/dokumenter utover formelle kommunedelplaner. Ofte settes det fra statlig hold krav til at kommunene skal utarbeide f.eks. handlingsplaner innenfor ulike kommunale tjenesteområder. Slike krav kan også være knyttet til gjennomføringen av statlige satsinger og betingelse for å få økonomiske tilskudd. Kommunen vil også innenfor den løpende tjenesteleveransen ha behov for å utarbeide ulike type planer knyttet til avgrensede temaer eller tjenester. Viktige interne problemstillinger vil i neste fase kunne danne underlaget for et videre, formelt planarbeid. 7

9 2.4 Sektor for Helse og velferd Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i februar 2012, planperioden er 8 år ( ). Handlingsplan for å forebygg barnefattigdom ble vedtatt i februar 2012, planperioden er 4 år. ( ). Helhetlig rusmiddel-politisk handlingsplan er under rullering nå, forventes behandlet i kommunestyre første kvartal Planer som må på plass: Plan for helse- og sosialberedskap Plan for folkehelse Planer som bør på plass: Plan for Helsestasjon Rullering plan for Skolehelsetjeneste Rullering plan for psykisk helse Det er signaler fra Helse og velferd om en Helhetlig helse og omsorgsplan. 2.5 Næringsplaner Næringsplan/landbruksmelding vedtatt 21. juni Ikke behov for revisjon. Kommunestyret har vedtatt at strategisk næringsplan for Grenland skal gjelde som næringsplan. Det skal også utarbeides årlige handlingsplaner for Drangedal. Næringssjefent ønsker å få satt i gang rullering av kommuneplanens politiske del. Dette er et arbeid som bør prioriteres høyt. Kommuneplanens arealdel bør også rulleres. Stemmen Næringspark vedtatt i 1967 er en plan som absolutt må revideres. 2.6 Kultursektoren: Planer på tvers av sektorer som eksisterer i dag: Ungdomsplan vedtatt i 1996, handlingsdelen revidert i Bør revideres. Aktivitetsplan for kulturskolen Aktivitetsplan for den kulturelle skolesekken lokal del, årlig plan som godkjennes av Fylkeskommunen årlig. Aktivitetsplan for Kulturskolen og Kulturtreet, kulturplan for grunnskolen i Drangedal, fortsetter å være selvstendige planer, men det er et innmeldt behov fra kultursektoren i kommunen for å se disse planene, samt Ungdomsplan, i sammenheng med andre overordna utfordringer på kulturfeltet. Hensikten er da å få laget en Kulturplan som: Blir et godt styringsverktøy for administrasjonen og politikere Bidrar til å gi forutsigbare rammer for det frivillige kulturlivet Tilrettelegger for økt samspill på tvers av ulike sektorer og fagområder, både i forhold til kommunens interne og eksterne aktører 8

10 Bedrer tilgangen til kulturdeltakelse for hele befolkningen. Kultursektoren i kommunen vil være ansvarlig for planarbeidet. Når det gjelder idrett og fysisk aktivitet (herunder friluftsliv) så finnes det en egen Kommunedelplan for dette, revidert i Den nye Drangedal 10-årige skole vil inneholde en kultursal, og et godt samarbeid mellom kultursektor, skolesektor, Kulturskolen og det frivillige kulturlivet blir viktig for å utnytte kultursalen maksimalt. En overordna Kulturplan bør si noe om tiltak og strategier innenfor disse temaene: -Ungdom -Kulturtiltak for eldre (Den Kulturelle Spaserstokken) -Kulturskole -Kulturplan for grunnskolen i Drangedal -Kulturplan for barnehagene i Drangedal -Frivillig virksomhet -Kulturminner -Kultursal -Bibliotek -Scenekunst. 2.7 Skjematisk oversikt over gjeldende planstatus og planbehov Beskrivelse av planen/formål Sist behandlet/ Vedtatt Oppstart Avsluttes Kommuneplaner Samfunnsdel Arealdel Handlingsprogram med årsbudsjett Kommunedelplaner Kommunedelplan for Toke m/oseidvann Hovedmålet i Drangedal er å stabilisere folketallet og deretter få til befolkningsvekst. Ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Jfr. Pbl 11-2 Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, jfr. Pbl Kommunedelplanen skal bidra til å utvikle denne delen av kommunen i henhold til vedtatt kommuneplan ( ). KDP- er en overordnet plan og styringsredskap i forhold Kommunestyret ( ) Kommunestyret ( ) Kommunestyret 2011 Kommunestyret august ( ) Årlig i desember 9

11 Kommunedelplan for Gautefall Kommunedelplan for Prestestranda Revidert KDP for idrett og fysisk aktivitet ( ) Overordner kommunal ROSanalyse og kommuneplanens kap. 5 samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Viktige reg.planer kommunalt initiert. Områderegulering og detaljregulering Reguleringsplan for Neslandsvatn 10 til PBL. Planen tilrettelegger for økt boligbygging og hyttebygging rundt Toke. Drangedal kommune har startet arbeidet med å revidere kommunedelplan for Gautefallheia. Det foreligger en kommunedelplan for Gautefall som ble vedtatt av kommunestyret i 2006, men Fylkesmannen kom med innsigelse på to av hytteområdene og planen ble slik aldri formelt godkjent. Formålet med dette planarbeidet er å tilrettelegge for økt næringsaktivitet og sikre grunnlag for det nye interkommunale VAanlegget på Gautefall. Deler av planen er varslet planoppstart (Nedre sentrum). Planen tar for seg Nedre sentrum og legger til rette for en økt bolig/leilighetsbygging ROS-analysen skal legges til grunn til kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven. Egengodkjent i kommunestyret i 2006 ( ) Planprogrammet forventes vedtatt i første halvdel av Kommunestyret i ( ) Vedtatt i april 2012 og revidert i juni Forventes vedtatt i 2013 Forventes vedtatt i 2012 Er under revidering i 2012 Vedtatt Forventes vedtatt i løpet 2012/2013 Reguleringsplan for Motjenn Er under revidering i Vedtatt i kommunestyret i Forventes vedtatt i Reguleringsplan for Nedre Sentrum (del av kommunedelplan for Prestestranda) Er varslet planoppstart i 2012 Forventes vedtatt i 2013 Reguleringsplan for Denne planen bør få en høy Vedtatt i Forventes vedtatt i løpet 2012/2013 Forventes vedtatt i løpet 2012/2013

12 Stemmen industriområde prioritet fo kommunestyret i 1967 Energi og klimaplan ( ) Handlingsplaner Sektor for Helse og velferd Næringsplan/landbruksmeld ing Boligsosial handlingsplan Handlingsplan for å forebygge Barnefattigdom Helhetlig Rusmiddel-politisk handlingsplan Plan for Helse- og sosialberedskap Plan for Folkehelse Plan for helsestasjon Rullering plan for Skolehelsetjeneste Rullering plan for psykisk helse Plan for Helhetlig helse og omsorgsplan Bolig-politisk handlingsplan Handlingsplaner for Kultur avdelingen Hovedmål med planen er å få et redskap som tar helhetshensyn i saker som berører energi og klima i kommunen, og som samtidig er forankret i overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsetninger. Planen skal være vurderingsgrunnlag for prioriteringer ved fremtidige bygge- og utbyggingssaker, og planen skal fungere som støtte ved saksbehandling og vedtak i energiutbyggingssaker. Den tar for seg både offentlige og private bygg, næringsvirksomhet, transport og energiforsyning. Må på plass Må på plass Bør på plass Bør på plass Bør på plass Bør på plass Forventes vedtatt i kommunestyret i ( ) Vedtatt i kommunestyret i 21.juni 2007 Vedtatt i februar ( ) Vedtatt februar ( ) Er under rullering Forventes vedtatt i løpet av 2012 Forventes behandlet i kommunesty ret første kvartal i

13 Overordna Kulturplan En overordna kulturplan bør si noe om tiltak og strategier innenfor disse temaene: ungdom, kulturtiltak for eldere (den kulturelle spaserstokken) kulturskole, kulturplan for grunnskolen i Drangedal. Kulturplan for barnehagene i Drangedal, frivillig virksomhet, kulturminner, kultursal, bibliotek, scenekunsr. Ungdomsplan Vedtatt i Handlingsplanen revidert i 2000 Aktivitetsplan for kulturskolen Kulturtreet (kulturplan for grunnskolen i Drangedal) D Det er også boligområder i kommunen som ikke har reguleringsplan. Her kan nevnes Lauvåsen og Sjømannsbyen. Disse feltene er fulle, så skal det bygges noe mer her må det lages planer. 3. Utviklingstrekk i Drangedal 3.1 Befolkningsutvikling Framskriving av folketallet etter alder og totalt folketall årig Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Totalt

14 3.2 Framskriving av folketallet i Telemark (2030), endring i prosent - Kilde: SSB, oppdatert År 2030 Kommune Endring Bø 28,03% Nissedal 18,04% Porsgrunn 15,44% Skien 15,01% Kragerø 13,77% Siljan 11,27% Vinje 11,22% Notodden 10,81% Drangedal 9,86% Fyresdal 9,21% Seljord 7,94% Sauherad 6,40% Bamble 3,14% Nome 2,90% Tinn 0,38% Kviteseid 0,04% Hjartdal -0,56% Tokke -4,68% Kilde: Telemarksbarometeret Konklusjon: I følge framskrivinger av folketallet etter alder og totalt folketall skal det være mulig å oppnå målet i Kommuneplan om 4200 innbyggere i kommunen i Framskrivingene går helt fram til Alderssammensetning: Antall barn og unge 0-20 år vil da i perioden holde seg forholdsvis stabil, antall eldre over 80 år vil ha en jevn prosentvis økning i forhold til det totale folketallet fram mot Endring i folketall i prosent er framskrevet positivt til 9,86 % økning i folketallet i 2030, som nr. 9 av kommuner i Telemark som prosentvis vil øke mest i folketall fram mot Innflytting, utflytting, nettoinnflytting Kommune Endring Person er Persone r Personer Persone r Persone r Persone r Innflyttinger Drangedal Utflyttinger Nettoinnflytting Kilde: Telemarksbarometeret 13

15 Konklusjon: Blant annet som følge av Nederlandprosjektet (2007, med utløp 2011), var det i denne perioden noen år med en relativ stor nettoinnflytting til kommunen. Toke brygge er nå et Bolyst- og tettstedsutviklingsprosjekt over fire år ( ) som har som et av målene og skape folketallsvekst. 3.4 Pendling og sysselsatte etter næring. Kommune Personer som pendler inn i regionen Personer som pendler ut av regionen Nettopendling Drangedal Kilde: Telemarksbarometeret 3.5 Utpendling Kommune Andel utpendling Siljan 71,2% Sauherad 59,6% Bamble 54,1% Hjartdal 46,2% Drangedal 45,1% Nome 43,9% Porsgrunn 42,3% Bø 41,0% Kviteseid 40,1% Tokke 36,0% Nissedal 34,4% Skien 32,9% Seljord 32,5% Vinje 31,1% Fyresdal 30,8% Notodden 26,2% Kragerø 23,3% Tinn 14,0% Kilde: Telemarksbarometeret Konklusjon: Drangedal er nr. 5 i Telemark i prosentvis antall av sysselsatte som pendler ut av kommunen til jobb. 14

16 3.6 Sysselsatte etter næring Kilde: Telemarksbarometeret År Næring Bergverksdrift og utvinning Bygge- og anleggsvirksomhet Elektrisitet, vann og renovasjon Finansiering og forsikring Forretningsmessig tjenesteyting Helse- og sosialtjenester Industri Informasjon og kommunikasjon Jordbruk, skogbruk og fiske Off.adm., forsvar, sosialforsikring Overnattings- og serveringsvirksomhet Personlig tjenesteyting Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Transport og lagring Undervisning Uoppgitt Varehandel, motorvognreparasjoner Totalt Konklusjon: Helse- og sosialtjenester, varehandel, motorvognreparasjoner, undervisning og bygg- og anleggsvirksomhet er de områdene som sysselsetter flest av de som er bosatt i kommunen. Sysselsatte i jordbruk og skogbruk viser en klar nedgang. Få er sysselsatte i industri. 3.7 Folkehelseprofiler- : Fra 2012 er det på nettsiden til Folkehelseinstituttet mulig å lage Folkehelseprofiler for hver enkelt kommune i hele landet. Temaområdene er valgt ut i fra et forebyggingspotensial, det gjelder også området for helse og sykdom. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning. Om befolkningen Det har vært en reduksjon i befolkningen i kommunen i Kommunen har en høyere andel eldre over 80 år enn landsgjennomsnittet. Forventet levealder for menn er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Levekår Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet forøvrig. Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet forøvrig. Arbeidsledigheten er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet for øvrig 15

17 Miljø Andel personer tilknyttet vannverk med forskriftsmessig tilfredsstillende analyseresultater mhp. E. coli, i prosent av befolkningen tilknyttet rapportpliktig vannverk, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Antall som legges inn på sykehus for personskader etter ulykker er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Levevaner Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen. Tall for overvekt på kommunenivå er under utarbeidelse. Helse og sykdom Antall personer som bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Hjerte- og karsykdom, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Utbredelsen av KOLS og astma hos voksne er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet, basert på bruk av legemidler (45-74 år). Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet (30-74 år). FOLKEHELSEPROFIL Generell konklusjon: Folketallet viser i følge framskrivinger en positiv utvikling for Drangedal i planperioden. Det relativt lave antall arbeidsplasser i kommunene i forhold til folketall og arbeidstakere medfører en stor andel pendlere blant innbyggerne. Den sentrale plasseringen i forhold til de omkringliggende byregionene bidrar sannsynligvis også til en større andel pendlere enn det som er gjennomsnittlig på landsbasis. Folkehelse i alt: for å møte utfordringene innenfor helse- og velferdssektoren er det nødvendig med en sterkere satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Økt satsing på folkehelsearbeid er en viktig del av Samhandlingsreformen. Et sentralt perspektiv i Samhandlingsreformen er at de viktigste faktorene som påvirker befolkningens helse ligger utenfor helsesektoren. Det er derfor nødvendig med et kunnskapsbasert folkehelsearbeid hvor det arbeides systematisk innenfor mange sektorer. Sosial ulikhet i helse blir, av Helsedirektoratet, utpekt til en av de største folkehelseutordringene. Forskning viser at oppvekstkår, foreldres/foresattes utdanningsnivå og arbeidssituasjon er av stor betydning for familiers evne til å ta helsefremmende valg. I kommunal planstrategi for Drangedal er det lagt opp til at fokusområde i videre planarbeid blir avklart i planprogram for den enkelte plan. Utfordringsbildet og nasjonale og regionale føringer skal i den sammenheng og legges til grunn. Det skal fokuseres på de viktigste utfordringene kommunen står overfor. 16

18 Det skal være utfordringer kommunen har forutsetninger for å gjøre noe med. Det skal være utfordringer som er egnet for «løsning» gjennom plan. Planarbeid skal vere behovsstyrt og ikke mer omfattende enn nødvendig. Kommuneplanen sin samfunnsdel langsiktig del legger føringer for all videre planlegging og gjennomføring av tiltak i kommunen. Arealdelen av kommuneplanen skal bygge på denne. Begrepet kommunedelplan blir brukt for planer som er formalisert gjennom saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven. Begrepet temaplan eller sektorplan blir brukt om planer som tar for seg spesielle tema, men uten saksbehandling som er nevnt over. For å sikre gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, skal mål og strategier konkretiseres gjennom kommuneplanens handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal revideres hvert år. Økonomiplanen, inkl. budsjett, skal være en del av kommuneplanens handlingsprogram (Kommuneplanens handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett). Planlegging er et virkemiddel for å sikre god samhandling mellom de ulike sektorene. Organisering og medvirkning i planprosessene er viktig i plansammenheng. 17

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Planstrategi for Gjerdrum kommune

Planstrategi for Gjerdrum kommune Planstrategi for Gjerdrum kommune 2016-2020 Utkast for offentlig ettersyn, 26. september 2016 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Status og målsetninger... 3 2 Plantyper og hierarki... 4 2.1 Særlig viktige planoppgaver...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Planstrategi for Nesna kommune

Planstrategi for Nesna kommune Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1 av 8 Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1. Innledning 2. Definisjoner - Kommuneplan - Kommunedelplan - Handlingsdel - Planhierarkiet 3. Utviklingstrekk

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Arkivsak-dok. 12/00488-10 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Kommunestyret Møtedato KOMMUNAL PLANSTRATEGI Rådmannens innstilling Kommunal Planstrategi for Drangedal 2012 2016 vedtas og legges

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Planstrategi 2016-2020 Planstrategi 2016-2020 Hva er planstrategi Planstrategi og plansystemet Innhold i planstrategi Prosess og fremdrift Status gjeldende planstrategi Litt om tidsaspektet ved arealplanlegging

Detaljer

Kommunal planstrategi. Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as

Kommunal planstrategi. Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as Kommunal planstrategi Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985) 20-1 Kommuneplanlegging (siste ledd) Minst en gang i løpet av hver valgperiode

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi Målselv mulighetslandet Kommunal planstrategi 2012-2015 Vedtatt KSsak 77/2012, den 20.09.2012 Innledning Kommunal planstrategien er verken ein plan eller ein strategi, men eit verktøy for å vurdere kommunen

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling.

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling. Kommunal Planstrategi for Nome kommune 2017-2020 - første gangs behandling. Arkivsaknr: 16/1355 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014141 K1-140 Bjørn Erik Lona Forvaltningsorgan Dato Sak nr Formannskapet

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune Vakker vennlig vågal Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Desember 2011 Justert 04.01.2012 1.0 Mål og rammer Plan- og bygningsloven (PBL) pålegger kommunen minst en

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR PORSGRUNN KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/06652-1 Saksbehandler Marius Lid Saksgang Møtedato Formannskapet 16.06.16 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 FOR PORSGRUNN KOMMUNE Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Forholdet mellom kommuneplan, områdeplan og detaljplan. Kommunal planlegging. Sammenheng helhet og detalj

Forholdet mellom kommuneplan, områdeplan og detaljplan. Kommunal planlegging. Sammenheng helhet og detalj Forholdet mellom kommuneplan, områdeplan og detaljplan Kari Ottestad, Østfold fylkeskommune, regionalavdelingen Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi Kommuneplan Samfunnsdel og handlingsprogram

Detaljer

Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet

Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet Plankonferansen 2014 Scandic Havet Bodø, 11-12 Desember Tema Statlige krav til den kommunale planleggingen og det lokale handlingsrommet

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune Nannestad kommune Plan og strategi Arkivsak: 2015/3508-3 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kai Krog Halse Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget 17.08.2016 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur

Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur Kommuneplankonferansen 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Kommuneplanlegging etter PBL 2008 høy samfunnsnytte,

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

Kommunal planstrategi Rådmannen sitt framlegg

Kommunal planstrategi Rådmannen sitt framlegg Kommunal planstrategi 2016 2019 Rådmannen sitt framlegg INNHALD: 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Kommunens plansystem... 3 3 Overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov... 3 4 Erfaringer

Detaljer

PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for

PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 Agdenes kommune Side 1 av 13 Side 2 av 13 Innhold 1. Formål... 5 2. Kommunens plansystem... 5 3. Tidligere planlegging planstrategi/planprogram...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Jeg vil si noe om: Hva som er plan- og bygningslovens

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Effektivisering av kommunal planlegging. Lunsjseminar Bryne

Effektivisering av kommunal planlegging. Lunsjseminar Bryne Effektivisering av kommunal planlegging Lunsjseminar Bryne 09.06.16 Hvorfor lages det planer i kommunene? Blir kommunale planer gjennomført? Samfunn, tjenesteproduksjon, forvaltning Velfungerende kommunale

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Kommunal planstrategi for Hobøl

Kommunal planstrategi for Hobøl Kommunal planstrategi for Hobøl 2015-2019 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Befolkning... 3 3.0 Nasjonale forventninger og regionale føringer... 4 4.0 Planstatus... 5 5.0 Vurdering av planbehovet... 5

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Plan og handling Bedre og mer gjennomførbare planer. Kommuneplankonferansen politikk og plan 7-8 april Brekstad 8 april 2016

Plan og handling Bedre og mer gjennomførbare planer. Kommuneplankonferansen politikk og plan 7-8 april Brekstad 8 april 2016 Plan og handling Bedre og mer gjennomførbare planer Kommuneplankonferansen politikk og plan 7-8 april Brekstad 8 april 2016 Politisk styring Behovet for planer Blir kommunale planer gjennomført? Hva gir

Detaljer

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper

Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Grete Bakken Hoem seniorrådgiver/plankoordinator Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Plansystemet sammenhenger i kommunens styringsredskaper Omsorgsplan som en del kommuneplanenes samfunnsdel Planprosess medvirkning

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Planstrategi Svelvik kommune

Planstrategi Svelvik kommune Planstrategi 2011-2015 Svelvik kommune Innhold Innledning... 3 Hva er kommunal planstrategi?... 3 Samarbeid med andre... 4 Andre utviklingsprosesser... 4 Plansystemet i dag... 5 Vurdering av gjeldende

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Planstrategier. Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10

Planstrategier. Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10 Planstrategier Opplæring i plandelen av Plan- og bygningsloven Nedre Glomma 29.11.10 Strategi Framgangsmåte for å nå et mål Handler mer om hva som skal gjøres enn hvordan noe skal gjøres Strategisk planlegging

Detaljer

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord November 2011 526979 Tysfjord - kommuneplanprosess REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN OPPGAVEN REVIDERE EKSISTERENDE KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL HVORDAN?

Detaljer

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 6 september 2012 Sak 051/12 Kommunestyrets vedtak PLANSTRATEGI FOR MELDAL KOMMUNE 2012-216 PLANSTRATEGI INNLEDNING... 3 PLANSTRUKTUR... 3 DRØFTING

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Vedlegg - Tallmateriale

Vedlegg - Tallmateriale Vedlegg - Tallmateriale Befolkningssammensetning Befolkningsendring Årstall Folketall Årstall Folketall 1960 4046 1988 2780 1961 3996 1989 2776 1962 3965 0 2736 1963 3918 1 2697 1964 3831 2 2649 1965 3804

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune Forslag til planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune 2017-2029 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Planprogram s. 4 3. Kommuneplan s. 5 3.1

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet?

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Betraktninger fra en rådmann om kommunale planstrategier Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Skaun kommune Katrine Lereggen Rådmann i Skaun kommune Noen fakta om Skaun

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Fotograf Anette Blom Vedtatt av kommunestyret 12.10.2016 INNHOLD 1. Planstrategi 2016-2019... 3 2. Premiss... 5 3. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi... 6 4. Kommuneplanprosessen, planstrategien

Detaljer

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16)

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) Kommunal planstrategi Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING HVA ER KOMMUNAL PLANSTRATEGI?.....3 2. KORT PLANHISTORIE GRAN

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16 Utvalg: Formannskapet Formannskapet Kommunestyret KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 Rådmannens

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE PLANSYSTEM

LEVANGER KOMMUNE PLANSYSTEM Levanger kommune KOMMUNEPLAN LEVANGER KOMMUNE PLANSYSTEM ANSVARLIG: PLANEN VEDTATT AV: REVIDERES. SAKSBEHANDLER: Plan- og utviklingsseksjonen Kommunestyret Etter behov Johannes Bremer KOMMUNEPLAN PLANSYSTEM

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven

. Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven . Praktisk tilnærming til planstrategiarbeidet og forholdet mellom plan- og bygningsloven og folkehelseloven Seminar om folkehelse I kommunal planstrategi Åsgårdstrand 30.10.2014 Torstein Kiil Regionalavdelingen,

Detaljer

Planstrategi Meråker kommune 2012 2015. Planstrategi Meråker kommune 2012-2015

Planstrategi Meråker kommune 2012 2015. Planstrategi Meråker kommune 2012-2015 Planstrategi Meråker kommune 2012-2015 Vedtatt av Meråker kommunestyre 29. april 2013 1 Planstrategi Meråker kommune 2012 2015 Forord Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven.

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2011-2015 Rådmannens forslag Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2012 i sak 080/12. VEDTAK I SAK K-080/12: 1. Planstrategi for Spydeberg kommune med forslag

Detaljer

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet?

Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Avtale om «Mål og prosess for et styrket kommunesamarbeid i Grenland». Hvordan gjennomføres prosjektet? Litt om nåværende samarbeid. Grenlandskommunene har et formalisert samarbeid med Grenlandsrådet som

Detaljer

På veg mot eit betre helsetilbod. -kommunalt medbehandlingsansvar-

På veg mot eit betre helsetilbod. -kommunalt medbehandlingsansvar- På veg mot eit betre -kommunalt medbehandlingsansvar- Tord Dale Politisk rådgjevar HOD Loen 29.mai 2012 Velferds-Noreg i lys av Europa 2 Økt ulikhet gir dårligere helse Kilde: Wilkinson & Pickett, The

Detaljer

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling»

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunekonferansen politikk og plan, Oppdal 29.-30. Januar 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold «Effektivisering

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Kommuneplanen. Rådmannens prosedyre i fremtidig planstrategiarbeid for vurdering av kommuneplanens rulleringsbehov

Kommuneplanen. Rådmannens prosedyre i fremtidig planstrategiarbeid for vurdering av kommuneplanens rulleringsbehov Vedlegg 2 Kommuneplanen Rådmannens prosedyre i fremtidig planstrategiarbeid for vurdering av kommuneplanens rulleringsbehov INNHOLD 1. Visjonen 30 40 år frem i tid...2 2. Langsiktig og overordna utviklingsstrategi

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014

. Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 . Folkehelse i kommunal planlegging - med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel Seminar Tyrifjord Hotel 18.11.2014 Disposisjon Om planstrategiens plass i kommuneplanlegging Om oversiktsarbeid

Detaljer

Kommunal planstrategi for Iveland kommune

Kommunal planstrategi for Iveland kommune Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2012 1. INNLEDNING OG HISTORIKK Sentrale myndigheter regulerer kommunal virksomhet gjennom 48 lover og en rekke

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer