Au pair Hjemreiseforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Au pair Hjemreiseforsikring"

Transkript

1 Au pair Hjemreiseforsikring Forsikringsvilkår (Norge) SEKSJON A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfellet 2. Hvem er dekket av forsikringen 3. Hvilke reiser dekker forsikringen 4. Når dekker forsikringen 5. Forsikringssummer 6. Krigs- og terrorrisiko 7. Generelle unntak 8. Dobbeltforsikring 9. Regress 10. Legeundersøkelse og obduksjon 11. Klager 12. Behandling av personopplysninger 13. Premie og stempelavgift 14. Oppsigelse og fornyelse 15. Forsikringsselskap 16. Gjeldende rett SEKSJON B - Dekninger (skal framgå av polisen for å være gjeldende) 17. Hjemtransport til opprinnelseslandet 18. Tilkalling 19. Kost og losji 20. Bagasje fra opprinnelseslandet 21. Bagasjeforsinkelse fra opprinnelseslandet 22. Sykdom og skade 23. Privatansvar 24. Hjemtransport til Norge

2 SEKSJON A Generelle vilkår. 1. Forhold ved skadetilfellet 1.0 Kontakter Hvis du får bruk for hjelp eller assistanse under ditt opphold i utlandet må du alltid kontakte vår alarmsentral SOS. SOS er vår samarbeidspartner ved skader på reisen og gir kvalifisert assistanse 24 timer i døgnet, uansett hvor i verden du befinner deg. Du må umiddelbart melde akutte skader som krever øyeblikkelig innsats eller garanti for sykehusinnleggelse til SOS. Skademeldinger etter hjemkomst skal på samme måte rettes til SOS. Skjema for melding av skade kan hentes på SOS sin hjemmeside, eller rekvireres hos Chartis. SOS har døgnservice. Melding av skade skal skje til: SOS International A/S Nitivej Frederiksberg, Danmark Skadeservice (kl ) (generelle, ikke akutte spørsmål om skader m.m.) Alarmsentral (øvrige tidspunkter) (akutte spørsmål om alvorlig personskade) Faks Reiseservice for forhåndsgodkjenninger (kl ) eller For å kunne begynne saksbehandlingen trenger SOS følgende opplysninger: Sikredes navn, adresse i bopelslandet samt fødselsnummer Adresse og telefonnummer der sikrede kan kontaktes Opprinnelig reiseplan Opplysninger om eventuelle medreisende Navn, adresse og telefonnummer til sikredes pårørende eller arbeidssted i bopelslandet Erstatningsplikten er avhengig av at dokumenter som er av betydning for vurdering av erstatningen oversendes SOS. Hvis det framgår at SOS skal underrettes før det pådras utgifter og dette ikke skjer, dekkes maksimalt de utgiftene som SOS ville ha godkjent, hvis slik informasjon hadde blitt gitt. Forsikringen dekker ikke utgifter som er oppstått som følge av at sikrede ikke følger de anvisningene som er gitt av SOS.

3 1.1 Økonomisk nødhjelp Hvis du får akutt behov for økonomisk hjelp på grunn av en dekningsberettiget skade, formidler SOS utbetaling av nødhjelp via bankoverføring eller i form av garantistillelse som direkte betaling til sykehus, lege eller flyselskap. Nødhjelpsutbetalingen er avhengig av det øyeblikkelige behovet og skal ikke betraktes som en endelig regulering av skaden som er oppstått. Den egentlige skadebehandlingen vil skje etter hjemkomsten. Bankoverføringer til fjerne land kan være vanskelige, og Chartis påtar seg derfor ikke ansvar for omfanget av og hastigheten knyttet til slike utbetalinger. I tilfeller der det er behov for hurtig hjelp og der bankoverføring vil være for langsom vil SOS forsøke å formidle hjelpen gjennom samarbeidspartnere. 1.2 Sykdom Hvis du blir syk eller kommer til skade på reisen bør du straks søke legehjelp. Hvis du ikke kan finne en lege på egen hånd kan du kontakte SOS som vil hjelpe deg. 1.3 Sykehusinnleggelse Hvis du blir innlagt på sykehus må du straks kontakte SOS. For å kunne begynne saksbehandlingen trenger SOS følgende opplysninger: Sykehus, avdeling, rom samt telefonnummer der sikrede er innlagt Behandlende leges navn, telefonnummer, treffetid og språk Diagnose/skadedato samt innleggelsesdato og/eller dato for første legebesøk Navn på pasientens egen lege i bopelslandet. SOS sin lege vil kontakte den legen som har undersøkt deg. Sammen vil legene sørge for at du får den riktige behandlingen til at du er blitt frisk eller er klar til å reise hjem. Hvis du som følge av sykdommen din ikke kan reise hjem som planlagt, sørger SOS for hjemreisen din. 1.4 Reiseavbrudd Hvis du blir nødt til å avbryte reisen, f.eks. på grunn av at du plutselig blir syk eller på grunn av dødsfall i familien må du ta kontakt med SOS. SOS vil så arrangere hjemreisen. 1.5 Flybagasje og flyforsinkelse Hvis bagasjen din er skadet, mangler eller blir forsinket under en flyreise, må du henvende deg til bagasjeservice på flyplassen og få utstedt en Property Irregularity Report (PIR). Rapporten er en skaderapport som dels bekrefter at bagasjen mangler eller er forsinket eller skadet, dels er den en forutsetning for at bagasjen din kan finnes igjen, samt at du er berettiget til erstatning. 1.6 Kredittkort, billetter og pass

4 Hvis du mister kredittkort, uttakskort, reisesjekker, billetter eller pass må du melde hendelsen til nærmeste politi. Husk å få en kopi av politirapporten, eller nummeret på rapporten hvis politiet ikke vil levere ut en kopi. Kontakt banken din for å få sperret kredittkortet/uttakskort ditt. Ta kontakt med nærmeste danske ambassade eller konsulat hvis du har mistet passet ditt. 1.7 Tyveri og overfall Hvis du mister eiendelene dine på grunn av tyveri, eller utsettes for overfall, må du anmelde hendelsen til nærmeste politi. Husk å få en kopi av politirapporten, eller nummeret på rapporten hvis politiet ikke vil levere ut en kopi. 1.8 Juridisk hjelp Når du reiser rundt i verden kan du bli gjort ansvarlig for skader på personer og ting eller overtredelse av lokale lover. Du kan også selv bli påført en skade som du vil kreve erstatning for. Det vil ofte være vanskelig for deg å se hvordan du skal forholde deg og det er derfor viktig at du kontakter SOS før du underskriver erklæringer eller inngår avtaler. 1.9 Krisehjelp Hvis du utsettes for en traumatisk opplevelse under reisen og har behov for akutt krisepsykologisk hjelp må du kontakte SOS som vil arrangere det videre forløpet Evakuering Hvis du har behov for å bli evakuert må du kontakte SOS som vil koordinere evakueringen sammen med (o.a.: det danske) Udenrigsministeriet. 2. Hvem er dekket av forsikringen Forsikringen dekker personer som arbeider som Au pair mellom 17 og 32 år. Den Au pair ansatte må ha en arbeidstillatelse og være godkjent i det landet den ansatte skal arbeide i. 3. Hvilke reiser dekker forsikringen Forsikringen dekker reiser både innenfor bopelslandet og utenfor bopelslandet, med mindre noe annet framgår av polisen. Forsikringen dekker hjemtransport og kost/losji i forbindelse med akutt sykdom, dødsfall og skade. Forsikringen dekker ikke transport mellom sikredes bopel og arbeidsplass.

5 4. Når dekker forsikringen Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet. Forsikringen gjelder i forsikringsperioden som begynner når sikrede forlater sitt hjemland Forsikringen gjelder i den perioden som er spesifisert i polisen. Såfremt premien er betalt gjelder forsikringen når den ansatte ankommer til Norge og utløper når denne reiser fra Norge eller ved den utløpsdatoen som er angitt i polisen, jamfør dog nedenfor: 4.1 Ved igangsatt dekningsberettiget medisinsk behandling: Forsikringen forlenges til sikrede skrives ut eller transporteres hjem. 4.2 Ved uforskyldt forlengelse av hjemreisen: Forsikringen forlenges i opp til 48 timer. 5. Forsikringssummer De forsikringssummene som er angitt i polisen og i betingelsene for de enkelte dekningene danner grensen for selskapets erstatningsplikt. 6. Krigs- og terrorrisiko Krig defineres i det følgende som væpnet konflikt, krigsliknende tilstander, borgerkrig, opprør eller uroligheter. Forsikringen dekker ikke begivenheter som skyldes krig i Afghanistan, Irak, Tsjetsjenia, Somalia eller Nord-Korea, med mindre annet er avtalt med Chartis og framgår av polisen. Forsikringen dekker ikke begivenheter som skyldes krig hvis den sikrede selv deltar i handlingene. Så vel Chartis som forsikringstakeren kan oppheve enhver krigsdekning med minimum 7 dagers skriftlig varsel, hvis det er brutt ut, eller er ved å bryte ut, krig i det aktuelle landet. Forsikringen dekker begivenheter som skyldes terrorhandlinger hvis den sikrede selv ikke deltar i handlingene. 7. Generelle unntak Forsikringen dekker ikke: 7.1 Begivenheter som skyldes innflytelse av selvforskyldt beruselse eller en tilsvarende påvirkning av narkotika eller andre stoffer, samt skadetilfeller som er framkalt av den sikrede ved forsett eller grov uaktsomhet. 7.2 Begivenheter som skyldes deltakelse og trening i profesjonell sport. 7.3 Begivenheter som skyldes deltakelse i ekspedisjoner og oppdagelsesreiser. 7.4 Begivenheter som er inntruffet som besetningsmedlem under flyging i luftfartøyer.

6 7.5 Konfiskasjon eller beslagleggelse av bagasje av tollmyndighetene eller annen myndighet. 7.6 Utgifter som erstattes helt eller delvis av det offentlige, eksempelvis via det (o.a.: det danske) gule eller blå helsetrygdkort. 8. Dobbeltforsikring Hvis det foreligger dobbeltforsikring, dekker Chartis kun i det omfang sikrede ikke oppnår dekning fra annet hold. 9. Regress Ved utbetalinger under forsikringen trer Chartis inn i sikredes rettigheter overfor tredjemann, herunder andre forsikringsselskaper. 10. Legeundersøkelse og obduksjon I forbindelse med sykdom eller skade har Chartis rett til, for egen regning å forlange at den sikrede blir undersøkt av lege, og tilsvarende at selskapet ved dødsfall har rett til å forlange obduksjon. 11. Klager Hvis en kunde ikke føler at hun/han har fått den ytelsen som er avtalt eller har krav på, eller hvis saksbehandlingen trekker unødig i langdrag, har hun/han rett til å klage. Det kan skje ved å ringe eller skrive til SOS Skadeservice slik det framgår av pkt. 1.0 eller til Chartis. Chartis sine regler for klagebehandling finner du på: Finansklagenemnda (FinKN) Chartis er tilsluttet (o.a.: den norske) Finansklagenemnda. Dersom det oppstår uenighet mellom sikrede og Chartis om hva forsikringen dekker og en fornyet henvendelse til Chartis ikke fører til et tilfredsstillende resultat for sikrede, kan den sikrede klage til: Finansklagenemnda (FinKN) Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, Norge Tlf. (+47) Behandling av personopplysninger Sikrede personer gjøres uttrykkelig oppmerksomme på at forsikringstaker og forsikringsgiver foretar elektronisk databehandling av personopplysningene til sikrede og andre personer som er nevnt i forsikringsbetingelsene, som innhentes av forsikringstaker, forsikringsgiver eller forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdekningen og behandlingen av den og av skader som omfattes av den, og sikrede erklærer seg inneforstått med dette ved utstedelsen av forsikringen.

7 I henhold til (o.a.: den danske) Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 av 31. mai 2000 med senere endringer gjøres sikrede uttrykkelig oppmerksom på at avgivelse av personopplysninger er nødvendig for å oppnå dekning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse personopplysningene kan bli gitt videre til eller behandlet for Chartis i land utenfor Danmark og EU. Disse opplysningene er utelukkende bestemt for forsikringstaker og forsikringsgiver og deres partnere med henblikk på oppfyllelse av oppgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til bruk for myndighetenes eventuelle tilsynsoppgaver. Personer har krav på innsyn i og kan be om en kopi av de personlige data som oppbevares om dem (mot et mindre gebyr), og be om at eventuelle feil blir rettet. Ta gjerne kontakt med Chartis Europe S.A., Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, Danmark. Det henvises til Chartis policy for bruk av personopplysninger som kan lastes ned fra eller sendes i papirform etter skriftlig anmodning. 13. Premie og stempelavgift Første premie forfaller til betaling ved når forsikringen trer i kraft og de etterfølgende premiene til de forfallsdagene som er oppgitt. Betaling av premien skal skje før avreise. Påkrav om betaling sendes til den betalingsadressen som forsikringstakeren har oppgitt. Hvis premien ikke betales ved første påkrav, sender Chartis enda et påkrav, tidligst 14 dager etter første påkrav. Hvis betaling ikke finner sted innen 14 dager etter andre påkrav, bortfaller Chartis sin dekningsplikt. Ved framsending av andre påkrav har Chartis rett til å kreve et gebyr som i så fall legges til neste oppkreving. Tilbakebetaling av premie skjer bare i forbindelse med avbrutt reise der det gjenstår minimum 14 dager av reisen. Tilbakebetalingen skjer ved henvendelse til Chartis med dokumentasjon på at hjemreisen er skjedd før forsikringens opphør. Chartis avregner stempelavgift til staten i henhold til (o.a.: den danske) Lov om Stempelafgift Oppsigelse og fornyelse Forsikringen kan sies opp skriftlig av hver av partene, med høyst 12 og minimum 1 måneds varsel før fornyelsesdatoen. Forsikringen kan videre sies opp skriftlig av hver av partene med minimum 14 dagers varsel, senest 14 dager etter avsluttet behandling av enhver skade, uansett utfall. Hvis forsikringen ikke sies opp, fornyes den automatisk for et år av gangen. Forsikringen reguleres årlig ved fornyelsen basert på skadeforløpet og endringer i reisemønsteret (eller hva som ellers framgår av polisen).

8 15. Forsikringsselskap Forsikring som omfattes av polisen og disse forsikringsbetingelsene er tegnet av: Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge København V, Danmark CVR nr Dansk filial av: Forsikringsselskapet Chartis Europe S.A., Frankrike Tour Chartis, 34 Place des Corolles Paris La Défense 2, Courbevoie Frankrike ID no Nanterre Under tilsyn av Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 Rue Taitbout, Paris Cedex 09, Frankrike. 16. Gjeldende rett Der annet ikke er anført i polisen eller forsikringsbetingelsene er forsikringen omfattet av norsk retts alminnelige regler, herunder (den norske) Forsikringsavtaleloven, LOV , med senere endringer. De alminnelige domstoler i Norge er verneting for eventuelle rettstvister.

9 SEKSJON B - Dekninger Dekningene i denne seksjonen gjelder bare hvis de framgår av polisen. 17. Hjemtransport til opprinnelseslandet 17.1 Dekning Forsikringen dekker sikredes hjemtransport fra Norge til opprinnelseslandet hvis den sikrede blir utsatt for akutt alvorlig sykdom og/eller alvorlig skade eller begrunnet mistanke om dette eller en uventet forverring av en bestående sykdom eller kronisk lidelse, og dette medfører sykehusinnleggelse i minst 3 døgn, eller hvis sikrede avgår ved døden i Norge. SOS skal alltid underrettes før det foretas hjemtransport, samt hurtigst mulig ved dødsfall Erstatning Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til: Transportkostnader til nærmeste egnede behandlingssted Legeordinert ruteflytransport til bopelslandet samt legeordinert transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i bopelslandet Ambulansefly hvis det anses som medisinsk nødvendig, og der rutefly ikke kan benyttes Hjemtransport med rutefly etter endt behandling, såfremt de opprinnelig utstedte billettene ikke lenger kan brukes Der det er mulig, 50 % av merkostnaden for hjemtransport på første klasse, hvis sikrede gir uttrykk for ønske om oppgradering og stiller økonomisk garanti for egenandelen Lovpålagte tiltak ved sikredes død på reisen, f.eks. balsamering, utgifter til begravelsesbyrå, transport av avdøde til et begravelsesbyrå i bopelslandet, samt utgifter til transportkiste Unntak Forsikringen dekker ikke utgifter til hjemtransport eller annen transport som følge av en sykdom eller skade som ikke gir rett til dekning eller som følge av sikredes frykt for smittefare. 18. Tilkalling 18.1 Dekning Forsikringen dekker tilkalling til Norge av sikredes nærmeste pårørende hvis den sikrede blir utsatt for akutt alvorlig sykdom og/eller alvorlig skade eller begrunnet mistanke om dette eller en uventet forverring av en bestående sykdom eller kronisk lidelse, og dette medfører sykehusinnleggelse i minst 3 døgn, eller hvis sikrede avgår ved døden i Norge.

10 Det er en betingelse for dekning at det ikke på forhånd er blitt besluttet at sikrede skal transporteres hjem innen 3 døgn. Tilkalling skal godkjennes og arrangeres av SOS Erstatning Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter for tilkalte personer til: Reiseutgifter, inkl. transportutgifter ifølge original, spesifisert regning, likevel maks. ordinært rutefly (økonomiklasse) Hotellopphold og forpleining med opp til DKK 5000 pr. tilkalt person pr. døgn. Likevel maks. DKK Forsikringen dekker videre rimelige og nødvendige utgifter til reise og opphold for sikredes ektefelle/samboer, dersom sikrede avgår ved døden på reisen og sikredes ektefelle/samboer ønske å følge kisten under hjemtransporten. 19. Kost og losji Dekning Hvis sikrede blir utsatt for akutt sykdom og/eller skade eller begrunnet mistanke om dette eller en uventet forverring av en bestående sykdom eller kronisk lidelse, i Norge, dekker forsikringen kost og losji (oppholdsutgifter til hotell godkjent av Chartis) på maks. DKK 1500 pr. dag, likevel maks. DKK 250 til losji etter endt behandling og inntil sikrede kan reise hjem til opprinnelseslandet. 20. Bagasje fra opprinnelseslandet 20.1 Dekning Forsikringen dekker sikredes økonomiske tap av personlige eiendeler som tas med på reisen mellom opprinnelseslandet og Norge som følge av brann, tyveri som oppdages i gjerningsøyeblikket, ran, simpelt tyveri og innbruddstyveri. Bortkommet eller skadet innsjekket flybagasje erstattes når sikrede reiser sammen med den innsjekkede bagasjen. Forholdet skal meldes til flyselskapet. Kopi av flyselskapets PIR (Property Irregularity Report) må kunne framlegges. Tyveri som oppdages i gjerningsøyeblikket og ran defineres som tyveri av gjenstander båret av sikrede der sikrede merker tyveriet i gjerningsøyeblikket eller blir truet med våpen. Simpelt tyveri defineres som tyveri der det ikke er tegn på skade ved innbrudd, der det ikke er trussel om eller bruk av vold, eller der tyveriet ikke oppdages i gjerningsøyeblikket. Innbruddstyveri defineres som innbrudd i forsvarlig låst bygning eller låst bil der det er tegn på skade ved innbrudd.

11 Sikrede skal alltid utvise forsiktighet og hensyn med tanke på behandling og oppbevaring av de sikrede gjenstandene. Ved ran, simpelt tyveri og innbruddstyveri av eiendeler med verdi over DKK 1500 skal dette alltid anmeldes til nærmeste politi. Kopi av politirapporten eller nummeret på politirapporten skal foreligge Erstatning Erstatning ytes med et beløp opp til forsikringssummen som er oppgitt i polisen pr. reise pr. forsikringshendelse, likevel med begrensningene under. Chartis kan velge å få de skadde eiendelene reparert eller utbetale et beløp som tilsvarer reparasjonskostnadene. Chartis har rett, men ikke plikt, til å erstatte in natura Særlige enkeltgjenstander Erstatningen er begrenset til maksimalt DKK pr. enkeltgjenstand for følgende gjenstander: Gjenstander som helt eller delvis består av edelt metall, ekte perler og edelstener, antikviteter, kunstverker, ekte tepper, pelser og pelsverk, lommeog armbåndsur, myntsamlinger, frimerkesamlinger, musikkinstrumenter, kikkerter, kameraer, fotoutstyr, prosjektorer, forsterkere, høyttaleranlegg, radioapparater, TV-apparater, båndopptakere, platespillere, CD-spillere, DVDspillere, videospillere og -anlegg, mobiltelefoner, kommunikasjonsutstyr, PCer og liknende samt enhver øvrig form for elektronisk utstyr, bånd, kassetter, plater, disketter, telefaks samt tilbehør til tingene som er nevnt over, våpen med ammunisjon og tilbehør, vin, sprit og liknende verdigjenstander Kontante penger og sjekker Kontante penger, sjekker, reisesjekker og kredittkort erstattes med opp til DKK pr. forsikringshendelse pr. reise Reisedokumenter Reisedokumenter erstattes med opp til DKK pr. forsikringshendelse pr. reise Film mv. Film, video, DVD, båndopptak, manuskripter, tegninger og liknende er begrenset til dekning av råmaterialet Simpelt tyveri Forsikringen dekker simpelt tyveri av bagasje med op til DKK 2000 pr. forsikringshendelse pr. reise Innsjekket bagasje Under flytransport gjelder samme regler for forsikringen som flyselskapets regler for hvilke gjenstander som må sjekkes inn. Flyselskapene fraskriver seg ansvar for dekning av følgende gjenstander: Kontante penger, verdipapirer, pass, andre dokumenter, medisin, briller/solbriller, smykker, perler, edelt metall, PC-er, mobiltelefoner, annet elektronisk utstyr, musikkinstrumenter.

12 20.3 Unntak Forsikringen dekker ikke: Slitasje, riper, forringelse eller ramponering av kofferter eller annen emballasje Tapte, glemte eller forlagte gjenstander, tyveri fra ulåst lokale eller motorkjøretøy Tyveri av eller skade på motorkjøretøyer, trailere, båter, campingvogner, sykler og andre transportmidler samt tilbehør til disse, windsurfere, ski, golfutstyr samt annet sportsutstyr For simpelt tyveri dekkes ikke kontanter, edelt metall, smykker, ur, antikviteter, våpen, pelsverk, IT-utstyr, elektronisk utstyr, myntsamlinger, frimerkesamlinger samt alle former for sportsutstyr. 21. Bagasjeforsinkelse fra opprinnelseslandet 21.1 Dekning Forsikringen dekker når sikredes innsjekkede flybagasje forsinkes i mer enn 48 timer på reisen mellom opprinnelseslandet og Norge, såfremt bagasjen sjekkes inn samtidig med sikrede på den planlagte reiseruten. Forholdet skal meldes til flyselskapet. Kopi av flyselskapets PIR (Property Irregularity Report) må kunne framlegges Erstatning Forsikringen dekker utgifter til tøy og toalettartikler likevel maks. DKK 1000, som er nødvendig for å kunne fortsette reisen, opp til den forsikringssummen per reise per sikrede som er angitt i polisen. Gjenstandene må være innkjøpt i Norge, og refunderes mot forevisning av originale, spesifiserte kvitteringer, eller kontoutskrifter eller liknende, som kan dokumentere prisen. Erstatning ytes ut fra gjenstandenes funksjonsverdi og ikke ut fra hvilke merkevarer/kvalitet, sikrede normalt bruker. Ytterligere må erstatningen stå i forhold til forsinkelsens varighet. Forsikringen dekker ikke gjenstander som er kjøpt inn etter at den forsinkede bagasjen er dukket opp Unntak Forsikringen dekker ikke: Innkjøp eller leie av sportsutstyr, IT-utstyr, elektronisk utstyr, rekvisitter, instrumenter og verktøy Forsinkelse av bagasje i bopelslandet ved hjemkomsten til dette, unntatt overnevnte situasjon der sikrede skal foreta en ny utenlandsreise. Dette gjelder uansett om det har vært snakk om transport med innenriks- eller utenriksfly.

13 Innkjøp foretatt etter at bagasjen er utlevert. 22. Sykdom og skade 22.1 Dekning Forsikringen dekker når sikrede er på reise utenfor Norge og det oppstår akutt sykdom og/eller skade eller ved begrunnet mistanke om dette eller en uventet forverring av en bestående sykdom eller kronisk lidelse. Ved alvorlig sykdom som krever sykehusinnleggelse må SOS underrettes med en gang. Sikrede må framskaffe legeerklæring som skal inneholde diagnose fra behandlende lege eller sykehus, samt på anmodning gi SOS sin lege adgang til relevante sykejournaler og andre vesentlige dokumenter. Kroniske lidelser dekkes kun såfremt lidelsen kan karakteriseres som stabil. Dette betyr at sikrede i løpet av de siste 2 månedene før avreisen ikke har: Mottatt behandling av lege (som ikke er kontrollbesøk) Vært underkastet endringer i medisinering Vært innlagt på sykehus. Såfremt det ovenstående ikke kan oppfylles fullt ut må SOS kontaktes for en medisinsk forhåndsvurdering. Forhåndsvurderingen framsendes skriftlig til den sikrede Erstatning Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til: Behandling av autorisert lege og legeordinert medisin Sykehusopphold, operasjoner, legebehandling og legeordinert medisin Lokaltransport til og fra behandling Oppgradering av sykehusopphold til første klasse med opp til 50 % av merkostnaden, såfremt denne oppgraderingen er godkjent av SOS og sikrede gir uttrykk for ønske om oppgradering og stiller økonomisk garanti for egenandelen Legeordinert hotellopphold inkl. diett opp til DKK 5000 pr. døgn Behandling av tannlidelse eller tyggeskade, opp til DKK Tannbehandlingen må påbegynnes i utlandet, men den avsluttende behandlingen kan om nødvendig foretas i bopelslandet. Ved tyggeskade forstås en tannskade som er forårsaket av et uventet fremmedlegeme i form av en hard gjenstand i matvarer Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, soneterapeut eller annen autorisert behandler som følge av sykdom eller skade. Behandlingen må påbegynnes på reisen og kan om nødvendig avsluttes i bopelslandet.

14 Innhentning av fastlagt reiserute, såfremt den planlagte reiseruten ikke kan gjennomføres på grunn av sikredes akutte sykdom eller skade, opp til DKK Hotellopphold og diett i forbindelse med innhentning av fastlagt reiserute, opp til DKK 5000 pr. døgn i maksimalt 3 døgn Forsikringen dekker varig mén som følge av medisinsk feilbehandling, opp til DKK i henhold til kapitel 3 og 4 i (o.a.: den danske) Lov om klage og erstatningsadgang inden for Sundhedsvæsenet Unntak Forsikringen dekker ikke utgifter til: Behandling av sykdom eller skade som er oppstått, kjent eller diagnostisert før reisen Ikke legeordinert medisin Rekreasjons- og kuropphold Behandling mot barnløshet, svangerskapsforebyggelse eller provosert abort Behandling etter hjemkomst til bopelslandet Behandling og opphold i utlandet når SOS sin lege har besluttet, og behandlende lege har godkjent, at behandling kan avvente ankomst til bopelslandet Enhver form for medisinsk eller kirurgisk behandling hos pasienter som har fått AIDS-diagnosen Plastisk kirurgiske operasjoner, kosmetiske operasjoner og etterbehandling av følgesykdommer eller komplikasjoner i forbindelse med dette, med mindre operasjonen er en direkte følge av et ulykkestilfelle som krever sykehusbehandling innen 24 timer etter ulykkestilfellet inntraff Tannbehandling ser sikrede ikke har fulgt normal tannpleie med regelmessige ettersyn og behandling Enhver etterbehandling av tidligere tannskader betalt av Chartis. 23. Privatansvar 23.1 Dekning Forsikringen dekker sikredes erstatningsansvar utenfor Norge som sikrede som privatperson pådrar seg ved skade på personer eller ting i henhold til gjeldende lov og praksis i det landet der skaden inntreffer. Ved hendelser som kan gi anledning til et krav i henhold til denne dekningen må Chartis underrettes snarest mulig. Det er viktig at navn og adresse på motparten og eventuelle vitner noteres Erstatning

15 De summene som er angitt i polisen er det høyeste som Chartis kan utbetale i et forsikringsår inkl. renter og omkostninger, selv om forsikringshendelsen resulterer i flere skader eller ansvaret påhviler flere sikrede Unntak Forsikringen dekker ikke erstatningsansvar: Som sikrede pådrar seg ved utførelse av sitt yrke Som sikrede pådrar seg ved bruk av motorkjøretøy, campingvogn eller tilhenger, sjøfartøy eller luftfartøy For skade på ting som sikrede eier, har til låns, oppbevaring, avbenyttelse, befordring, bearbeiding eller behandling, har satt seg i besittelse av eller har i varetekt av annen grunn. 24. Hjemtransport til Norge 24.1 Dekning Forsikringen dekker sikredes hjemtransport til Norge hvis den sikrede blir utsatt for akutt alvorlig sykdom og/eller alvorlig skade eller begrunnet mistanke om dette eller en uventet forverring av en bestående sykdom eller kronisk lidelse, og dette medfører sykehusinnleggelse i minst 3 døgn, eller hvis sikrede avgår ved døden utenfor Norge. SOS skal alltid underrettes før det foretas hjemtransport, samt hurtigst mulig ved dødsfall Erstatning Forsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter til: Transportkostnader til nærmeste egnede behandlingssted Legeordinert ruteflytransport til bopelslandet samt legeordinert transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i bopelslandet Ambulansefly hvis det anses som medisinsk nødvendig, og der rutefly ikke kan benyttes Hjemtransport med rutefly etter endt behandling, såfremt de opprinnelig utstedte billettene ikke lenger kan brukes Der det er mulig, 50 % av merkostnaden for hjemtransport på første klasse, hvis sikrede gir uttrykk for ønske om oppgradering og stiller økonomisk garanti for egenandelen Lovpålagte tiltak ved sikredes død på reisen, f.eks. balsamering, utgifter til begravelsesbyrå, transport av avdøde til et begravelsesbyrå i bopelslandet, samt utgifter til transportkiste Unntak Forsikringen dekker ikke utgifter til hjemtransport eller annen transport som følge av en sykdom eller skade som ikke gir rett til dekning eller som følge av sikredes frykt for smittefare.

Au pair Ulykkesforsikring

Au pair Ulykkesforsikring Au pair Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 05.2012 (Norge) SEKSJON A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dekningsområde 3. Dekningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko 5. Generelle unntak 6. Dobbeltforsikring

Detaljer

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser.

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Enkeltreiseforsikring

Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Vilkår 635.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 6 B. Hvem forsikringen gjelder for 6 C. Kontakt ved skade 6 D. Definisjoner

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Enkeltreiseforsikring. Vilkår 635.3. Gjeldende fra 01.08.2015

Enkeltreiseforsikring. Vilkår 635.3. Gjeldende fra 01.08.2015 Enkeltreiseforsikring Vilkår 635.3 Gjeldende fra 01.08.2015 Avløser vilkår av 01.09.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 6 B. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Helårsreiseforsikring

Helårsreiseforsikring Helårsreiseforsikring Vilkår 625.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade 4 D. Definisjoner

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Ingen egenandel? Forsinket fremmøte? Hjelp på plass? Erstatningsreise? Reis med rett forsikring Europ Assistances reiseforsikring, PLUSS og TOTAL/ BASIS, gir deg omfattende

Detaljer

Helårsreiseforsikring

Helårsreiseforsikring Helårsreiseforsikring Vilkår 625.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade 4 D. Definisjoner

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AH-514 ANSA Studentforsikring Vilkår Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22

Detaljer

EnkeltREISEFORSIKRING

EnkeltREISEFORSIKRING EnkeltREISEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR NR. 635 Gjeldende fra 1. januar 2008 Skademelding finnes midt i heftet eller på www.gouda.no sikkerhet ut over alle grenser Innholdsfortegnelse Dekningsoversikt

Detaljer

ENKELTREISEFORSIKRING

ENKELTREISEFORSIKRING ENKELTREISEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR NR. 635 Skademelding finnes midt i heftet eller på www.gouda.no SIKKERHET UT OVER ALLE GRENSER INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIKRINGSBEVIS SIDE 3 VILKÅR SIDE 6 DEFINISJONER

Detaljer

Studentforsikring inkludert innbo- og ulykkesdekning

Studentforsikring inkludert innbo- og ulykkesdekning Studentforsikring inkludert innbo- og ulykkesdekning Vilkår 648 Gjeldende fra 01.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEKNINGSOVERSIKT SIDE 3 VILKÅR SIDE 4 DEFINISJONER SIDE 6 REISEGODSFORSIKRING SIDE 6 SYKDOMSFORSIKRING

Detaljer

ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009

ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009 ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009 ANSA Studentforsikring - Trygghet i hele verden Kjære ANSA-student Vedlagt følger en samlet beskrivelse av de forsikringsbetingelser og -vilkår som

Detaljer

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder)

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis nr: 104-7273 Gjelder fra: 01.11.2009 Gjelder til: SAS EuroBonus MasterCard-avtalen opphører,

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71

SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71 SEB:s Selected Forsikringsvilkår 3SC71 Gjelder fra 17.02.2014 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 50 000 per sikret og totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse kr 10 000 per sikret punkt B,

Detaljer

Student Utland. Reise, innbo- og ulykkesdekning. Vilkår 648.1 Gjeldende fra 01.05.13

Student Utland. Reise, innbo- og ulykkesdekning. Vilkår 648.1 Gjeldende fra 01.05.13 Student Utland Reise, innbo- og ulykkesdekning Vilkår 648.1 Gjeldende fra 01.05.13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEKNINGSOVERSIKT Side 3 VILKÅR A: Dekningsområde og varighet Side 4 B: Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Gjelder fra 01.07.2013 Erstatter vilkår av 01.12.2012 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT EGENANDEL PER SKADETILFELLE Reisegods kr 20 000 per sikret punkt A, 1 kr

Detaljer

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 NSFs Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK.PKT DNB.NO RFBE211 SEPT. 2011 P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ. 80506 REISEGODS FORSIKRINGSSELSKAP

Detaljer

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Gjelder fra 24.02.2014 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 20 000 per sikret og kr 25 000 totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse kr 2 000

Detaljer

Business FLEX. Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013

Business FLEX. Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013 Business FLEX Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.10.2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A - Dekningsområde og varighet 5 B - Hvem forsikringen gjelder for 5

Detaljer

Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009

Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009 Vilkår for AgriCard Corporate Reiseforsikring av 01.11.2009 1. Kontakt ved skade under reise, og dokumenter som må medbringes på reisen Dersom sikrede under reisen får behov for assistanse grunnet akutt

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012

Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012 Vilkår for SAS EuroBonus World MasterCard Reiseforsikring av 01.12.2012 Erstatter vilkår SAS EuroBonus MasterCard Reiseforsikring av 01.11.2009 1. Kontakt ved skade under reise, og dokumenter som må medbringes

Detaljer

DEKNING FORSIKRINGSSUM

DEKNING FORSIKRINGSSUM Eurocard Platinum Forsikringsvilkår 3EP51 Gjelder fra 01.04.2015 Erstatter vilkår av 01.07.2013 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 50 000 per sikret og totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer